Opprettelse av inntaksområdet til Vollebekk skole og endring av

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.
Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.
Dato:
Deres ref:
Vår ref (saksnr):
Saksbeh:
15/00367-217
Miriam Abildsnes
10.11.2015
Arkivkode:
Opprettelse av inntaksområdet til Vollebekk skole og endring av inntaksområdene for
Linderud og Refstad skoler - beslutning
Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 25.09.2015 med forslag til nye inntaksområder
for skoler med barnetrinn i Oslo. For å gi foresatte og deres barn mest mulig forutsigbarhet,
foretar Utdanningsetaten nødvendige justeringer av inntaksområder før skolenes innskriving av
elever i desember.
I høringsdokumentet ble det blant annet redegjort for opprettelsen av Vollebekk skole og
manglende kapasitet ved Linderud skole. Formålet med høringen var å avdekke om det
foreligger alternative inntaksområdeendringer som gir en bedre løsning enn de som ble sendt på
høring, samt å avdekke særskilte forhold av betydning som må tas hensyn til i det videre
arbeidet. Alternativet til inntaksområdeendringer er at elever henvises til nærmeste naboskole
med ledig kapasitet når vedtak om skoleplass fattes i april/mai 2016.
Med bakgrunn i høringsdokumentet og innkomne svar har Utdanningsetaten fattet beslutning
om inntaksområdeendringer til skolestart 2016.
BAKGRUNN
Fastsettelse av inntaksområder, etter opplæringslova § 8-1
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringslova § 8-1 første
ledd første punktum, der det står at: "elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast
eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til". Ifølge opplæringsloven kan kommunen
definere elevenes nærmeste skole, nærskolen, gjennom fastsetting av inntaksområde for den
enkelte skole. Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole, skal ta utgangspunkt i
geografiske og topografiske forhold. Også andre forhold, som for eksempel skolenes kapasitet
og trafikale forhold, er relevant. Dette betyr at nærskolen ikke nødvendigvis er den skolen som
ligger geografisk nærmest.
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no
Kapasitetsplanlegging i skolebehovsplanen
Den langsiktige skolekapasiteten i Oslo planlegges i skolebehovsplanen, som legges fram
sammen med byrådets budsjettforslag og vedtas av bystyret. Kapasitetsplanleggingen i
skolebehovsplanen gjøres ikke på skolenivå, men på områdenivå. Dette betyr at flere skoler ses
i sammenheng, og forutsetter at det kan gjøres inntaksområdeendringer for å utnytte
kapasiteten.
Kriterier som vektlegges ved nødvendig endring av inntaksområder
De enkelte skolenes inntaksområder kan endres når en skole har manglende kapasitet. Når det
foretas endringer i inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres det en
helhetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale
forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. Inntaksområder må også endres når en ny
skole etableres i området.
Søskenprioritet
Inntaksområdeendringer kan føre til at nye skolestartere begynner på en annen skole enn sine
søsken. Mange foresatte ønsker at det skal innføres en søskenprioritet som gir barn med søsken
på en skole fortrinn til skoleplass. Inntaksområder er imidlertid geografiske områder som sikrer
alle barn i området skoleplass. Fastsetting av dette området gjøres etter kriterier omtalt i
avsnittet over, og vurderer ikke individuelle forhold som søskens skoletilhørighet.
Det er mulig å søke om skolebytte dersom elevens foresatte ønsker at eleven skal gå på en
annen skole enn nærskolen, eksempelvis grunnet søsken. I henhold til regelverket for
skolebytte skal søskentilhørighet tillegges vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Vi viser
i denne sammenheng til forskrift om skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler, og
Utdanningsetatens rundskriv nr. 11/2005 om skolebytte.
HØRINGSSVAR
Driftsstyret ved Linderud skole
Driftsstyret ved Linderud skole uttrykker at de er positive til at inntaksområdet til Vollebekk
skole opprettes et år før skolen åpner. De er bekymret for trafikksituasjonen ved nye Vollebekk
skole. De fremhever også at det vil bli lang skolevei for barna som skal gå midlertidig på Løren
skole. Driftsstyret sier at dersom det faktiske antallet elever ender opp med å bli 8-10 elever, vil
de oppfordre rektor på Linderud skole og Utdanningsetaten til å tilrettelegge for at disse kan gå
på Linderud skole fram til Vollebekk åpner. De ønsker også at det avholdes et
informasjonsmøte så raskt som mulig etter beslutningen.
Driftsstyret ved Løren skole
Driftsstyret ved Løren skole er positive til å ta imot en klasse med elever fra Vollebekk skole,
under forutsetning av at det blir kompensert for ekstrautgifter knyttet til dette.
Andre
Utdanningsetaten har mottatt høringsinnspill fra foresatte til barna som foreslås overført fra
Linderud skole om at de ønsker en felles skyssordning, og at de ønsker at de aktuelle elevene
skal gå i samme klasse. Foresatte til barn i Risløkka-området ønsker at dette området skal
holdes samlet, og er bekymret for trafikksituasjonen rundt nye Vollebekk skole.
2
Utdanningsetatens kommentarer
For å skape forutsigbarhet opprettes inntaksområdet til Vollebekk skole nå, selv om skolen ikke
åpner før til skolestart 2017.
Da det ble opprettet nye inntaksområder for Løren og Refstad skoler høsten 2013, varslet
Utdanningsetaten at adresser i området nordøst for Risløkkveien og sør for Nordalveien med
stor sannsynlighet ville sokne til den nye Vollebekk skole når den åpner. Området på Risløkka
som nå defineres inn i Vollebekk skoles inntaksområde ble ikke berørt av endringen høsten
2013 med tanke på at området senere skulle innlemmes i Vollebekk skoles inntaksområde.
Flere av høringsinstansene uttrykker bekymring for den trafikale situasjonen. Mange av Oslos
elever bor og beveger seg i deler av byen med mye trafikk og et uoversiktlig gatebilde.
Utdanningsetaten vil på bakgrunn av høringsinnspillene i samråd med berørte skoler og
Bymiljøetaten utrede mulig egnede avbøtende tiltak i blant annet Brobekkveien.
Mange av elevene som skal midlertidig på Løren skole har skolevei på over to kilometer.
Utdanningsetaten sørger derfor for en skyssordning for elevene som skal gå ett år på Løren
skole.
BESLUTNING
Linderud har ikke kapasitet til å ta inn alle elever som er bosatt innenfor dagens inntaksområde.
Skolen har en kapasitet på 70 elever på førstetrinn, og uttrekk fra Det sentrale personregister
17.08.2015 viser at det bor 100 barn født i 2010 i inntaksområdet.
Følgende adresser flyttes fra Linderud skole til Vollebekk skole:
Brobekkveien 31-47, 38-68
Lunden 23-25, 20-9998
Martin Borrebekkens vei 15-9999, 16-9998
Nordalveien 63-9999, 70-9998
Statsråd Mathiesens vei 2-16
Vollebekkveien 1-9999, 2-9998
Følgende adresser flyttes fra Refstad skole til Vollebekk skole:
Anton Tschudis vei 11-9999, 8-9998
Brobekkveien 51-63
Kryssveien 1-9999, 2-9998
Lekeplassveien 2-9998
Midtveien 15-9999, 18-9998
Nordalveien 43-49
Oreliveien 23-27, 30-36
Risløkkalléen 2-9998
Risløkkfaret 1-9999, 2-9998
Risløkkveien 59-9999, 52-9998
Endringene gjøres gjeldende for dem som starter på 1. trinn høsten 2016, og som skrives inn
høsten 2015. Skolestarterne som bor i området som overføres fra Linderud skole til Vollebekk
skole går på Løren skole fram til Vollebekk skole åpner til skolestart 2017. Skolestarterne som
3
bor i området som overføres fra Refstad skole til Vollebekk skole går ett år på Refstad skole
fram til Vollebekk skole åpner til skolestart 2017.
Tabellen under viser antall barn per årskull i inntaksområdene etter endring. Tallene etter
endring tar ikke høyde for forventet fraflytting og tilflytting, men viser hvor mange barn som
bor i inntaksområdene per 15.08.2015:
Kapasitet Født 2010 Født 2011 Født 2012 Født 2013 Født 2014
Linderud skole
70
70
53
52
50
62
Refstad skole
105
80
60
83
59
74
Vollebekk
skole
60
46
40
47
36
45
Beslutningen kan ikke påklages da det ikke er et enkeltvedtak. Eventuelle spørsmål og
henvendelser sendes til [email protected]
Med hilsen
Dag Hovdhaugen
assisterende direktør
Kristin Morken
assisterende avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent
Mottakere: Linderud skole, Postboks 34 Linderud, 0517 OSLO
Løren skole, Postboks 622 Løren, 0507 Oslo
Refstad skole, Postboks 638 Løren, 0507 OSLO
Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO
Kopi til:
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Rådhuset, 0037 OSLO
Oslo kommunale foreldreutvalg
4