HMS-kurs for ledere Program

OM LISTER BHT
HMS-kurs for ledere
Program
Grand hotell, Flekkefjord- 10. november 2015
Kl. 08:30-15:00
Ergonomi / Fysisk arbeidsmiljø
Målgruppe
Hvorfor gå på dette
Tekst
kurset
Alle som har lederansvar
skal i følge
Arbeidsmiljøloven
gjennomgå Helse-, Miljøog Sikkerhetsopplæring.
Kurset går over en dag.
Kurset tilfredsstiller krav
gitt av Arbeidstilsynet
Kurset gir et godt
grunnlag for å kunne
gjennomføre en god
HMS – ledelse. Kurset
gir et innblikk i
lovverket, ulike roller
og ansvar. Kurset bidrar
også til at leder blir i
stand til å se, tenke og
handle på en slik måte
at helse, miljø,
sikkerhet og velferd
blir ivaretatt.
Hvorfor Helse, Miljø og Sikkerhet
for ledere?
Et nærmere overblikk over
regelverket. Systematisk HMSarbeid i virksomheten. Hva
kreves, og hvordan utføre dette i
praksis?
IK - forskrift
Risikovurdering
Gruppeoppgave
Nærværsarbeid / Oppfølging av
sykemeldte
Psykososialt- og organisatorisk
arbeidsmiljø
Lister BHT er en
godkjent
fellesordning som har
ca 145
medlemsbedrifter
med ca 6400 ansatte.
Tjenesten er av
«nonfrofit» type. Det
vil si at den eies av
medlemsbedriftene
og administreres av
ett styre med
representanter fra
enkelte av bedriftene.
Vårt team består av
sykepleiere,
fysioterapeut,
ergoterapeut,
verneingeniør,
yrkeshygieniker,
HMS–sekretær og
lege.
Vår visjon er å være
«ditt knutepunkt i
HMS-arbeidet».
Våre verdier er:
Nær – Raus – Solid.
Bedriftshelsetjeneste
n er organisert i to
avdelinger - i
Flekkefjord og på Moi
Påmelding
Frist 28. oktober 2015
Bruk påmeldingsskjema som ligger på vår
hjemmeside www.bhtlister.no
Pris
Medlemmer kr.2400,-/andre kr.2900,-. Påmelding
etter frist kr.2800,-/3300,Prisen inkluderer lunsj-kaffe-frukt og kursmateriell.
HMS kurs for ledere