Byrådssak 1203 /15

Byrådssak 1203 /15
Bergen sentrum. Neumanns gate med tverrgater, forprosjekt gateopprustning. Resultat etter
høring.
MASR
ESARK-510-201420972-25
Hva saken gjelder:
Det er utarbeidet et forprosjekt for opprusting av Neumanns gate, deler av Sigurds gate, Magnus Barfots
gate, Sverresgate og kommunal del av Teatergaten. Det er et mål å ivareta områdets historiske identitet
samtidig som det velges gode trafikksikre løsninger. Prosjektet vil føye seg inn i rekken av senere års
vellykkede opprustinger av gatenettet i Bergen sentrum.
Forprosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Etat for plan og geodata, Trafikketaten, Byantikvar og
graveetatene (Graveklubben). Gjennomføring av anleggsarbeidene koordineres av «Graveklubben», ut fra
målsetningen om å begrense ulempene som gjennomføringen skaper for befolkning og næringsliv.
Forprosjektet legger til rette for opprustning og ny infrastruktur i Neumanns gate og de nevnte tilstøtende
kommunale gater. Gjennom forprosjektet avklares premisser som linjeføringer, bredde på fortau,
kryssløsninger, formgivning, materialbruk, møblering, belysning, trær, skilting etc.
Byrådet vedtok i møtet 5.3.2015 følgende:
"Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater, sendes på høring.
Byrådet vil etter høringen ta stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres, og finansiering
av disse."
I denne saken legges fram resultatet av høringen. I tillegg beskrives videre framdrift og
finansiering. Det vises til vedlagte fagnotat av 24.4.2015, og øvrige vedlegg.
Høringen
Grunneiere, leietakere og berørte etater ble tilskrevet i forbindelse med høringen, og høringsfrist
var 10. april. Det kom inn 6 høringsuttalelser. Det er ikke mottatt innvendinger til hovedgrepet i
planforslaget.
Flere av uttalelsene omhandler forhold vedrørende trafikkavvikling i anleggsfasen, universell
utforming, parkering, varelevering, sykkeltilrettelegging og lignende. Dette vil bli nærmere
vurdert i prosjekteringsfasen i samarbeid med berørte parter.
To av uttalelsene er kritiske til detaljplasseringen av nedkast for bossug ved egen eiendom. Det
vises seg at begge de aktuelle nedkast både er utformet og allerede behandlet som byggesaker i
tråd med «Retningslinjer ved plassering av nedkast i punktplan». Det foreligger således tillatelse
til disse nedkastene.
Forholdet mellom de ulike elementer i gatemøbleringen har vært tatt opp, med forslag til
konkrete omfordelinger ut fra grunneiers egne behov. Noen steder er det foreslått
«samlokalisering» av p-lommer og varelevering langs samme side av gaten. Dette gir en mer
romslig løsning enn om sonene splittes opp; inn- og utkjøringsareal fordeles mellom de to
funksjonene. Samtidig er det generelt viktig å utforme gaten slik at behov for areal til
manøvrering av store (vare)biler blir ivaretatt.
1
Starbuck’s har vært opptatt av å ivareta en universelt tilrettelagt inngang. Fagetaten viser til at en
bred (180 cm) rullevennlig gangsone forbi inngangen vil være mer enn romslig nok for
universell adkomst og snuing av rullestol. Det dimensjoneres ikke for samtidig plass for passasje
og snuing av rullestol. De som skal passere på fortauet samtidig som en rullestol skal snu/rulle
inn, henvises til å gå ut i møbleringsfeltet.
LUKS (leverandørenes utviklings- og kompetansesenter) har bedt om 1 lasteplass pr. kvartal
min. lengde 15m og min. bredde 3m. LUKS har og pekt på at når gågatenettet utvides må også
tid for varelevering utvides. I tillegg pekes på at adkomstveier vedrørende avfallshåndtering,
flyttetransport og varetransport krever areal til de kjøretøy som benyttes. De nevner og sikkerhet
for myke trafikanter og at sjåførenes arbeidsmiljø skal ivaretas etter gjeldende regler/HMS.
Fagetaten viser til at det foreslås etablert oppstillingsplasser for varelevering i alle kvartal med
tanke på flyttebil, levering av varer til næringsdrivende med mer. Der det er mulig er
oppstillingsplassene 15m lange pluss inn og utkjøringsfelt på 2x2 m, andre steder får disse
varierende lengde på grunn av tilgjengelig areal. Laste/losseplassene er lokalisert slik at en
unngår konflikt med inn/utkjøring fra portrom/bygårder.
Byantikvaren støtter anbefalingen om valg av den historiske bystandarden som det foretrukne
gatedekke i prosjektet, og viste gågateløsning i «Kinokvartalene». Det anbefales at man skjærer
ny stein av samme kvalitet der hvor man skal ha sykkel-dekke.
Fagetaten opplyser at anbefalingen skal vurderes ved gjennomføring, men at det kan være en
utfordring å få tak i ny stein med samme kvalitet/farge. Byantikvaren vil bli involvert i det
videre arbeid med detaljplanene.
Syklistenes Landsforening Bergen (SLF) peker på at hovedrute fra vest passerer prosjektområdet
og at området er et naturlig valg for sykling mellom Nøstet og sentrum og mellom
Torgallmenningen og Nygårdshøyden. Kinoen er et naturlig reisemål for mange syklister.
SLF tar til orde for at det må legges opp til sykling mot enveiskjøring og det ønskes sykkelfelt.
Krysset Magnus Barfots gate/Neumanns gate må være oversiktlig for syklister i alle retninger.
Uttrykker bekymring for syklistenes konflikt med trikkeskinnene i Magnus Barfots gate. Det bør
være farget asfalt for syklister i gågateområdene i tillegg til at i kryss må alle fortau være
planfrie for syklister. Ønsker godt opplyste og låsbare sykkelparkeringsplasser med tak.,
eventuelle bysykler må plasseres i nærheten av kinoene. Det er et ønske fra SLF om å være med
i detaljprosjekteringen for å komme med merknader og råd om dekkekvalitet for syklister.
Fagetaten peker på at hovedruten fra vest krysser prosjektområdet via Vestre Torggaten. I
forprosjektet er det lagt til grunn resetting av brostein til dagens situasjon som er rullevennlig
dekke. Neumanns gate etableres med rullevennlig dekke for sykkel. Eksakt lokalisering av soner
med rullevennlig dekke i gågatene fastlegges ved detaljprosjektering.
Når det gjelder Neumanns gate, så vises til at den foreslås utformet som gågate på begge sider av
krysset med Magnus Barfot gate. Dette er en trafikkregulering som pålegger syklister å ha lav
fart. Situasjonen er oversiktlig ved at sidegaten er smale og envegskjørt. Siden syklister er
kjørende kan de ikke tildeles prioritet foran gående i en gågate. Når det gjelder planfrie fortau
opplyses at kjørebanen heves i krysningspunktene mellom Neumanns gate og tverrgater av
hensyn til sykkel. I forprosjektet har det ikke vært lagt opp til å bruke asfalt i gatene.
Det er ikke lagt opp til egne sykkelfelt, men prosjektet bygger på prinsippet om at det kan sykles
mot enveiskjøring i Neumanns gate. Slik regulering ansees som uproblematisk siden
trafikknivået i gatene er svært lavt. Det er satt av plasser til sykkelparkering, men ikke under tak.
Flere aktører med lokaler i Vestre Torggate 1 fremmet forslag om å la bossnedkastet foran
eiendommen bytte plass med areal avsatt til varelevering på samme strekning ut fra frykt for at
bossnett-nedkast ville gi negative konsekvenser for virksomheten. Må ha varelevering via pplass på hjørnet Vaskerelven/Sigurds gate i anleggsperioden. Gjør oppmerksom på
2
rømningsveier og luke til et gammelt kullmottak i fortauet utenfor restauranten som i kjelleren er
integrert i barens interiør.
Fagetaten opplyser at løsningen som er vist er en «kompromissløsning» for å ivareta
virksomhetenes behov for vareleveringslomme til lastebil, inn – og utkjøring til p-plass på
hjørnet av Vaskerelven/Sigurds gate, utkjøring til Vaskerelven, og plassering av nedkast.
Dersom varelevering og nedkast skal bytter plass, vil ikke alle eiendommens behov «gå opp»;
areal for varelevering og innkjøring til p-plassen må da dele areal. Trappeløp/rømningsveier
opprettholdes og holdes åpne i byggeperioden. Det samme gjelder tilkomst til p-plass.
Den 5.5.15 ble planene presentert for Kommunalt råd for funksjonshemmede. Rådet fikk der
svar/oppklaring på de tema knyttet til utformingen de var opptatt av. I møtet ble det fra Rådets
side vist til problematikk med innganger til bygg, og at disse måtte få universell utforming. Der
dette er mulig vil det bli fulgt opp, men det som her tas opp også bør reises som en
problemstilling overfor den enkelte huseier, da løsning utendørs - på gate/fortau - ikke alltid er
tilstrekkelig for å ivareta fullverdig adkomst.
Materialbruk/standard
Det anbefales en materialbruk og gateprofil som samsvarer med den historiske epoke som
området ble bygget; platekant i granitt, skifer på gangareal og kjøredekke med brostein.
Tilsvarende løsning er brukt i gatene som omkranser prosjektområdet, og som ble opparbeidet
relativt nylig. Ved å legge tradisjonell brostein får man et gatedekke som har lang holdbarhet.
Kostnader
Prosjektet styres av VA gjennom «Graveklubben». Totalkostnaden for prosjektet etter anbud er 30 mill
kroner hvorav Trafikketatens andel er 20 mill. kroner. Det er kostnaden for gate- og fortausdekket med
brostein og skifer, med forsterket underlag. Trafikketaten kan finansiere sin andel innenfor rammene av
etatens investeringsmidler i økonomiplanen (gang-/sykkeltiltak og dekkefornying).
Byrådens merknader
Byråden tiltrer anbefalingen om en materialbruk i samsvar med den historiske epoke denne delen av
sentrum ble utbygd. Både Vaskerelven / Engen og Håkonsgaten er etablert med historisk bystandard
(platekantstein i granitt, skifer på gangareal og kjøredekke med brostein).
Anbefalt løsning blir en modifisert utgave av den historisk bystandard, tilpasset kravene til universell
utforming. Rullevennlig dekke for sykkel løses ved å sage toppen på storgatestein slik at den blir mer
plan. Dette vil være aktuelt for den delen av Neumanns gate som får ordinært gateløp. Tilrettelegging for
sykling må følges opp med en hensiktsmessig oppmerking/skilting. Byråden forventer at spørsmålet om
sykling mot envegsregulering er avklart før gaten skal tas i bruk.
Når gateopprustning organiseres i samarbeid med «Graveklubben» oppnås både fordeler i form av lavere
kostnader for den enkelte aktøren, og en kan unngå at det oppstår behov for graving når gatedekket er
ferdigstilt.
Byrådet anbefales å vedta de prinsipp for opparbeidelse av Neumannsgate og tilstøtende gater i tråd med
beskrivelse i saken.
Vedtakskompetanse:
I henhold til byrådets fullmakt § 2.4 Driftsansvar, har byrådet ansvar og myndighet til å forestå den løpende
drift av kommunens virksomhet.
3
Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Forprosjektet med anbefalt løsning for Neumanns gate med sidegater som beskrevet i saken,
legges til grunn ved detaljprosjekteringen av tiltak.
Dato:
09. juni 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Henning Warloe
byråd for byutvikling, klima og miljø
Vedlegg:
Fagnotat datert 24.4.2015
Byrådssak 1071/15
Fagnotat, datert 10.11.2014, med forslag til forprosjekt og høring
Landskapsplan datert 27.5.2014
Forprosjekt planforutsetninger, Neumanns gate med sidegater, datert 28.5.2014
4