Kort innledning

Vesterålsprosjektet
Kort innledning
Erfaringsseminar, Fylkesmannen i Nordland, 21. oktober 2015
1
Hvem er vi og bakgrunn
●
●
Kevin Medby
• Fagansvarlig samfunnssikkerhet
og beredskap
• Mastergrad i Samfunnssikkerhet
fra UiS
• Bred erfaring med:
•
•
•
•
•
Tore Andre Hermansen
• Master i risikostyring og
sikkerhetsledelse fra UiS
• Bred erfaring med
•
Kommunal beredskap og
kommunale helhetlige ROSanalyser
Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging
Utvikling av
beredskapsorganisasjoner
Beredskapsøvelser – alle nivå
Kritisk infrastruktur
•
•
•
ROS-analyser - fylkes ROS,
helhetlige kommunale,
brannvesen,
storulykkevirksomheter, arealplanlegging
Beredskapsplaner - regionale og
lokale (kommune)
Beredskapsøvelser – alle nivå
Samfunnssikkerhet og geografiske
informasjonssystemer
• Lang erfaring fra samfunnssikkerhetsarbeid hos
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
• Tidligere innehatt stilling som
beredskapsansvarlig i Stange
kommune.
2
Norconsult
●
●
●
●
Norconsult er Norges og en
av Nordens største
rådgivere innen
samfunnsplanlegging og
prosjektering
2900 ansatte
82 kontorer i 11 land
NOK 3,6 milliarder i
omsetning (2013)
3
Sikkerhet
Vi har spesialkunnskap og erfaring med sikkerhetsanalyser og aktiv risikostyring for offentlige og
private aktører i mange situasjoner. Vi er den største
norskeide aktøren som dekker alle krav til utredning
innen sikkerhet.
4
Seksjon HMS og samfunnssikkerhet
●
●
●
●
●
Tilholdssted i Horten
3 faggrupper
●
• Samfunnssikkerhet og
beredskap
• HMS og kvalitet
• Marint miljø
●
Godt samarbeid med øvrige
seksjoner som arbeider innen
sikkerhetsfaget
Gjennomfører egne oppdrag og
leverer tjenester til andre deler
av Norconsult konsernet.
●
●
Risikovurderinger/ Risiko- og
sårbarhetsanalyser
Beredskapsanalyser og -dimensjonering
Utvikling av beredskapsplaner (privat sektor,
kommuner, departement)
Drift og vedlikehold av beredskap:
•
•
•
●
●
●
Security trusselvurderinger/sikkerhetsanalyser
RSO-godkjent - oppdrag knyttet til ISPShavner
Evaluering og granskning av hendelser/
aksjoner
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging
•
●
5
Planlegging og gjennomføring av
beredskapsøvelser
Opplæring/kurs
Revisjon av beredskap/beredskapslogistikk
ROS-analyser knyttet til interkommunale
planer, regionale planer, kommuneplaner,
områdeplaner, detaljreguleringsplaner.
Utredninger knyttet til f.eks.
samfunnssikkerhet, klimatilpasning, akutt
forurensning mv.
Myndighetenes mål med kommunal
beredskapsplikt
●
Kommunen skal:
•
•
•
•
•
•
ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet
ivareta kritiske samfunnsfunksjoner
samordne på tvers av sektorene i kommunen
være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører
ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser
jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap
«En god kommunal beredskap er en
grunnleggende forutsetning for en god
nasjonal beredskap»
Stortingsmelding 29 (2011-12) Samfunnssikkerhet
6
Lovgrunnlag
●
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
• Kapittel V. Kommunal beredskapsplikt
•
•
●
§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse
§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
• Spesielt §§ 2,3,6 og 8 sett opp mot § 14 i sivilbeskyttelsesloven
• Spesielt §§ 4,6,7 og 8 sett opp mot § 15 i sivilbeskyttelsesloven
7
Prosessledelse for kommunene som skal utarbeide en
helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan og beredskapsplan
Hovedprosess - "et tryggere Vesterålen"
Ledelse og styring
- Prosessleder: Norconsult
- Prosjekteier: Vesterålen Regionråd
- Tilrettelegger/ koordinator: Hadsel kommune
- Styringsgruppe: sentral og i hver kommune
- Ressurser: dedikerte ressurser fra de seks kommunene - arbeidsgrupper
- Støtteressurs: Fylkesmannen i Nordland
Dialog-/ arbeidsmøte 1
20. januar 2015
1.
Innledende
arbeider ROSanalyser
2.
Fareidentifikasjon
Utkast sendes Norconsult:
17. februar 2015
Ferdig: 24. februar 2015
Milepæl 1
(ferdig 31.12.2014)
Prosjektavslutning
(Innen 31.12.2015)
Dialog-/ arbeidsmøte 2
3. mars 2015
Dialog-/ arbeidsmøte 3
5. mai2015
Dialog-/ arbeidsmøte 4
8. september 2015
3.
ROS-analyse
4.
Fastsettelse av
risikoreduserende
tiltak og etablere
oppfølgingsplan
5.
Beredskapsanalyse
og beredskapsplan
Utkast sendes Norconsult:
31. mars 2015
Ferdig: 28. april 2015
Milepæl 2
jan-mai 2015
Utkast sendes Norconsult:
23. juni 2015
Ferdig: 1. september 2015
Milepæl 3
mai-september 2015
Utkast sendes Norconsult:
B.analyse: 29. september 2015
B.plan: 3. november 2015
Ferdig B.analyse: 27. oktober 2015
Ferdig B.plan: 24. november
Milepæl 4
september-desember 2015
Støtteprosess: håndtering av usikkerhet/ risiko og avvik
Møte 5
desember 2015
6.
Orientere om ROS-analysene
og beredskapsplanene i
regionrådet og felles
formannskap for de deltakende
kommunene
Milepæl 5
(oppfølging i kommunen)
fortsetter etter
prosjektavslutning
Kritiske suksessfaktorer
- Omforent arbeidsstrategi for fremdriftsplan
- God informasjonsflyt og -deling.
- God møtestruktur
- Jevnlig dialog med styringsgruppen
- Tydelig organisering – funksjoner/roller/ ansvar
- Tilstrekkelig dedikerte ressurser