Sak 6: Årsmelding 2014 for Troms fylkeslag - Human

Sak 6: Årsmelding 2014 for Troms fylkeslag
1.0
Organisering
Human-Etisk Forbund er et landsforbund med 19 fylkeslag. Landsmøtet er forbundets
øverste organ og hovedstyret er ansvarlig for driften av forbundet.
Troms Fylkeslag
Human-Etisk Forbund, Troms fylkeslag, består av fire lokallag og hadde 2305
medlemmer ved årets utgang. Dette er en økning på 36 medlemmer.
Årsmøtet er fylkeslagets øverste organ og fylkesstyret er ansvarlig for driften av laget.
Årsmøte
Det arrangeres fylkesårsmøte hvert år. Årsmøte 2014 ble avholdt 29. mars i Tromsø og
19 delegater deltok.
Fylkesstyrets sammensetning:
Fylkeslagsstyret
Leder: Sigbjørn Andersen, nestleder: Helga Alver, styremedlemmer: Sissel Nordnes,
Kari Kvisle og Hans Holand, varamedlemmer: 1. Nils Jakob Villmones og
2. Erling Briskemyr.
Lokallagsledere
Aud Tåga, Tromsø lokallag, Hans Holand, Harstad –og omegn lokallag og Ingvild Borch
Solvang, Midt-Troms lokallag. Nord-Troms lokallag er uten leder/styre og har ingen
aktivitet.
Revisor: Rita Torsvik i Davita AS.
Valgkomité: Leder: Ramin Aminzadeh, medlemmer: Aud Tåga og Ole Johnny Sjøgren.
Humanistisk konfirmasjon fylkesinstruktører
Fylkesinstruktører er Elisabeth Storaas Jæger og Magnus Andersson.
Estetikk i gruppeseremoniene
Fylkesinstruktører er Aud Tåga og Anne Mari Svendsen.
Humanistisk vigsel
I tillegg til å være vigsler er Ragni Rasmussen også sertifisør.
Humanistisk gravferd
Bjørn Dalager er instruktør og Ragni Rasmussen sertifisører.
Human-Etisk Forbund, Troms fylkeslag, årsmelding 2014
Side 1 av 4
2.0
Aktivitet
2.1
Møter
Arbeidsutvalg/fylkesstyret har til sammen avholdt 6 møter og behandlet 36 saker.
2.2
Aktivitet i fylket
Virksomheten har vært basert på prinsipp- og arbeidsprogrammet vedtatt av landsmøtet
og fylkeslagets handlingsplan vedtatt av årsmøtet.
Human-Etisk Forbunds største aktivitet
er å tilby humanistiske seremonier til
medlemmer og andre.
Antall seremonier 2002 - 2014
50
45
40
35
30
Antall
Vi har arrangert totalt 38 seremonier i
året som har gått. Dette har gitt oss
mange arenaer å møte mennesker på,
både i glede og sorg.
25
20
15
10
5
2013
2014
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2013
2.2.1 Humanistisk konfirmasjon
Tromsø, Harstad –og omegn og MidtTroms lokallag har arrangert
konfirmasjon i 2014.
2004
2002
2003
0
Økningen i antall seremonier fra året
2004 skyldes i all hovedsak at vi fikk
vigselsrett.
Konfirmasjon 2001-2014
350
300
250
Antall
Totalt har 272 unge deltatt i
Humanistisk konfirmasjon i Troms i
året som gikk.
200
150
100
50
2.2.2 Humanistisk navnefest
Det har vært arrangert navnefest for 50
barn i Troms.
2012
2011
2010
Navnefest 2001 - 2014
80
72
59 61
59 59
54
60
50
67
63
70
Antall
Det er Midt-Troms, Harstad –og omegn
og Tromsø lokallag som har arrangert
navnefest.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Konfirmantene fordeler seg på
lokallagene slik: Tromsø 185, Harstad
43 og Midt-Troms 44.
2002
2001
0
39
39
40
50
39
32
26
30
20
10
Human-Etisk Forbund, Troms fylkeslag, årsmelding 2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
Navnefestbarna fordeler seg på
lokallagene slik:
Tromsø 36, Harstad -og omegn11 og
Midt-Troms 3.
Side 2 av 4
2.2.3 Humanistisk vigsel
Fylkeslaget har 4 vigslere.
25
20
15
Antall
Harstad: Eirin Gabrielsen.
Midt-Troms: Kjersti Jenssen
Tromsø: Ragni Rasmussen og
Sissel Nordnes.
Vigsel 2005 - 2014
10
Det er foretatt 11 vielser dette året.
5
2.2.4 Humanistisk gravferd
Fylkeslaget har 4 gravferdstalere.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Gravferd 2001 - 2014
16
14
12
10
Antall
Harstad: Morten Rennemo og
Bjørn Dalager.
Tromsø: Ragni Rasmussen og
Sigbjørn Andersen.
8
6
4
2
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
Fylkeslaget har hatt talere til 7 gravferder
dette året.
2.2.5 Regionalt seminar
Regionalt seminar for Finnmark og Troms ble arrangert i Tromsø 4.-5. oktober med til
sammen 37 deltakere.
Gjesteforelesere var Didrik Søderlind: «Humanist i en verden av religioner»,
Gunn Hild Lem: «Er det noe poeng å kritisere religion», styreleder Tom Hedalen: «Kan
økt samarbeid og spesialisering gi bedre tjenester til medlemmer og mer interessante
arbeidsplasser»?
2.2.6 Kurslederopplæring
Det ble arrangert kurslederopplæring for konfirmasjonslederne fra Troms og Finnmark i
Tromsø 7.-9. november. Instruktører var Kirsti Riesto, Finnmark, Elisabeth Storaas
Jæger og Magnus Andersson, Troms.
2.2.7 Humanistisk uke
Humanistisk uke ble arrangert i perioden 12.-28. september.
Medlemmene sto på stand flere steder i fylket. Lokallagene arrangerte også
foredragsturne med forfatteren Gunnar Tjomlid som har gitt ut boka «Placebodefekten».
2.3
Økonomi
Fylkeslagets resultatregnskap viser et underskudd på kr 26117.
Human-Etisk Forbund, Troms fylkeslag, årsmelding 2014
Side 3 av 4
3.0
Kontor
Fylkeskontoret flyttet fra Seminarbakken 4 til Strandgata 26 i
februar/mars 2013. Tromsø lokallag disponerer kontoret i
samråd med den ansatte til sin møtevirksomhet.
Gudveig A Berntsen Berger har vært ansatt som
organisasjonssekretær i 13 år. Hun er bindeleddet mellom
hovedkontoret og de styrende organer i fylkeslaget, og mellom
fylkeslaget, lokallagene og det enkelte medlem.
4.0
Presse/media
Vi har hatt god omtale i media.
Vi har egne hjemmesider: human.no/Fylkes-og-lokallag/Troms/
Sissel Nordnes har sørget for å gjøre fylkeslaget godt synlig og aktiv på facebook:
facebook.com/HumanEtiskForbundITroms
5.0
Medlemsutvikling
Tromsø
Harstad
Midt-Troms
Nord-Troms
Sum
1.1.14
1414
405
352
98
2269
Innmeldt
63
22
11
5
101
Utmeldt
Døde
33
5
10
2
50
5
1
3
2
11
Endring
25
16
-2
1
40
Diagrammet viser jevn medlemsøkning i
årene 2001-2014.
Flyttinger
5
1
-11
1
-4
31.12.14
1444
422
339
100
2305
Endring %
2,1%
4,2%
-3,7%
2,0 %
1,6%
Medlemmer
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
6.0
Deltakelse i sentrale kurs/møter
Flere av fylkeslagets medlemmer har deltatt på møter og kurs arrangert sentralt: tre
medlemmer deltok på verdenskongressen i i Oxford, i tillegg har vi deltatt på
landskonferanse, hovedstyremøter, landsstyremøter, instruktørkurs for konfirmasjon,
instruktørkurs for gravferd og instruktørkurs for estetikk i gruppeseremoniene.
Tromsø 7. mars 2015
Sigbjørn Andersen
fylkesleder
Human-Etisk Forbund, Troms fylkeslag, årsmelding 2014
Side 4 av 4