xFormels personvernerklæring

Personvernerklæring - xFormel
1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Skoleeier er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres hos xFormel AS. Personopplysningene innhentes via
Feide.
2. Hva er formålet?
Personopplysningene nevnt over er en forutsetning for å skape et nettbasert miljø der lærer og elev kan samhandle omkring
tildeling, gjennomføring og vurdering av xFormel-oppgaver.
3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Skoleeier er forpliktet til å gi sine elever opplæring i henhold til kravene i opplæringsloven med forskrifter. Læreplanmålene
(forskriften) krever bruk av digitale verktøy. xFormel representerer et bidrag til dette.
4. Hvilke personopplysninger behandles?
De viktigste datafeltene er av dem som overføres fra den behandlingsansvarliges Feide-katalog til xFormel AS ved pålogging
er disse (fullstendig liste presenteres for brukeren i forbindelse med samtykket som gis ved førstegangs pålogging til
tjenesten og er også tilgjengelig for brukeren ved å logge på https://innsyn.feide.no):






Feide-brukernavn
Navn (for- og etternavn)
Rolle ved skolen (ansatt eller elev)
Epost-adresse
Skole (navn og org.nr.)
Skoleeier (navn og org.nr.)
I tillegg lagres data om besvarelser i tråd med brukernes aktivitet i plattformen. Det lagres også persondata i nettleseren
(cookies) i henhold til beskrivelsen på Feides nettsider: https://www.feide.no/cookies
5. Hvor hentes opplysningen fra?
Personopplysningene hentes fra den behandlingsansvarliges Feide-katalog.
6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Ved første gangs pålogging må brukeren samtykke i at de ovennevnte persondataene blir overført til xFormel AS. Samtykket
kan trekkes tilbake via https://innsyn.feide.no og anmodning til xFormel AS ([email protected]).
7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Opplysningene vil ikke bli utlevert til tredjeparter uten uttrykkelig samtykke fra behandlingsansvarlig.
8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?
Opplysningene slettes og arkiveres i henhold til det som er avtalt i databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig
(skoleeier) og databehandler (xFormel AS).
9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Den registrerte har rett til innsyn i all persondata i xFormel-applikasjonen. Dette er i hovedsak tilgjengelig for brukeren når
denne er logget applikasjonen. Den registrerte har krav på at feilaktig eller mangelfulle data skal rettes opp eller eventuelt
slettes. Dette håndteres etter gjeldende lovverk i Norge.
10. Hvordan sikres opplysningene?
xFormel foretar regelmessige risikoanalyser og gjennomgang av logger for å sikre persondataene mot urettmessig innsyn.
11. Kontaktinformasjon
Innsynsbegjæringer og andre henvendelser rettes til:
xFormel AS
Enebakkveien 218A
0680 Oslo
Tlf: +47 48 42 77 00
Epost: [email protected]