Norsk Varemerketidende nr 23/15

.
nr 23/15 - 2015.06.01 NO
årgang 105
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
innholdsfortegnelse og inid-koder
2015.06.01 - 23/15
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer............................................................................................................ 21 Innsigelser ............................................................................................................................................................ 79 Avgjørelser etter innsigelser .............................................................................................................................. 81 Avgjørelser fra Klagenemnda............................................................................................................................. 83 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer................................................. 84 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................... 89 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver ........................................................................................... 90 Slettelse, varemerkeloven § 43 .......................................................................................................................... 91 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ........................................................... 92 Lisenser ................................................................................................................................................................ 99 Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................................ 100 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer ..................................................................................... 105 Fornyelser .......................................................................................................................................................... 106 Fornyede internasjonale registreringer .......................................................................................................... 109 Ikke fornyede internasjonale registreringer ................................................................................................... 111 Slettede internasjonale registreringer............................................................................................................. 113 Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn ......................................................................... 114 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2015.06.01 - nr 23/15
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281889
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502587
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
måltidserstatning; ernæringsberikede drikkevarer;
proteintilskudd; proteintilskudd i form av shakes;
vitaminberikede drikkevarer; pulverisert kosttilskudd for
drikker; snacks som inngår i kl. 5.
Klasse 29 Meieriprodukter (ikke opptatt i andre klasser);
meieribaserte drikkevarer; potetbaserte snacks;
fruktbaserte snacks; grønnsaksbaserte snacks;
nøttebaserte snacks; konserverte, tørkede og kokte
frukter og grønnsaker; snacksblandinger bestående
hovedsakelig av bearbeidede nøtter, frø, tørkede
frukter og også med sjokolade; bearbeidede frukt- og
nøttebaserte barer; snacks som inngår i kl. 29.
Klasse 30 Frokostblandinger; preparater laget av korn;
kornbasert snacks; flerkornbaserte snacks; risbasert
snacks; hvetebasert snacks; sjokoladebasert snacks;
kornblandingsbarer; kornbaserte barer; matprodukter
laget av korn til bruk som frokostmat, snacks eller som
ingredienser til matlaging; kjeks; bakverk som kan
varmes i en brødrister; müslibarer; müslipreparater;
konditorvarer; bakervarer; snacks som inngår i kl. 30.
McDonald's Champions of Play
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
McDonald's International Property Company, Ltd., 2711
Centerville Road, Suite 400, US-DE19808
WILMINGTON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Underholdningstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281890
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502589
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
ONTRUZANT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kellogg Company, P.O. Box 3599, US-MI49016-3599
BATTLE CREEK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Diett- og ernæringstilskudd; ernæringstilskudd i form
av shakes; ernæringstilskudd i form av barer som
måltidserstatning; ernæringsberikede drikkevarer;
proteintilskudd; proteintilskudd i form av shakes;
vitaminberikede drikkevarer; pulverisert kosttilskudd for
drikker; snacks som inngår i kl. 5.
Klasse 29 Meieriprodukter (ikke opptatt i andre klasser);
meieribaserte drikkevarer; potetbaserte snacks;
fruktbaserte snacks; grønnsaksbaserte snacks;
nøttebaserte snacks; konserverte, tørkede og kokte
frukter og grønnsaker; snacksblandinger bestående
hovedsakelig av bearbeidede nøtter, frø, tørkede
frukter og også med sjokolade; bearbeidede frukt- og
nøttebaserte barer; snacks som inngår i kl. 29.
Klasse 30 Frokostblandinger; preparater laget av korn;
kornbasert snacks; flerkornbaserte snacks; risbasert
snacks; hvetebasert snacks; sjokoladebasert snacks;
kornblandingsbarer; kornbaserte barer; matprodukter
laget av korn til bruk som frokostmat, snacks eller som
ingredienser til matlaging; kjeks; bakverk som kan
varmes i en brødrister; müslibarer; müslipreparater;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281892
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsprioritet
2014.08.27, EM, 013205273
Søknadsnr.:
201502591
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281891
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsprioritet
2014.08.27, EM, 013205299
Søknadsnr.:
201502590
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kellogg Company, P.O. Box 3599, US-MI49016-3599
BATTLE CREEK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Diett- og ernæringstilskudd; ernæringstilskudd i form
av shakes; ernæringstilskudd i form av barer som
3
registrerte varemerker
konditorvarer; bakervarer; snacks som inngår i kl. 30.
formidling av reklamemateriell; oppklebing;
varehusdetaljhandelstjenester forbundet med salg av
skjønnhetsprodukter, toalettsaker, maskiner for
husholdningsbruk, håndverktøy, optiske varer, elektrisk
og elektronisk utstyr til husholdningsbruk; organisering
av utstillinger for kommersielle eller reklameformål;
annonsering via postordre; TV-reklame;
kontormaskiner og utstyr utleie; kontoradministrative
tjenester [for andre]; presentasjon av varer på
kommunikasjonsmedier for detaljhandel formål;
organisering av messer for kommersielle eller
reklameformål; utdeling av vareprøver; utleie av
reklamemateriell; telefonsvarer [for utilgjengelige
abonnenter]; utendørs reklame; utleie av reklameplass;
on-line annonsering på datanettverk; publisitet; TVreklame; dekorere vindusutstilling; utleie av reklametid
på kommunikasjonsmedia; utleie av salgsautomater;
salgsfremmende tiltak for andre som tilbys gjennom
distribusjon og administrasjon av privilegerte
brukerkort; oppdatering av reklamemateriell;
salgsfremmende tiltak (for andre); organisering av
regionale eller nasjonale reklamekampanjer;
detaljhandelstjenester og gruppering sammen av
forbruksvarer (grouping together of consumer goods).
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; eiendomsmeglingsvirksomhet;
administrasjon av finanssaker knyttet til fast eiendom;
forberedelse, ledelse av leiekontrakter og leieavtaler for
eiendom; forberedelse, ledelse av leieavtaler av fast
eiendom; vurdering og drift av fast eiendom;
forretninger med fasteiendom; finansielle tjenester
knyttet til fast eiendom; eiendomsmeglerbyråer;
innkreving av husleie; meglerkontorer; leasing av fast
eiendom; utleie av kontorer [eiendomsmegling];
eiendomstaksering; meglervirksomhet; vurdering av
fast eiendom; økonomiske vurderinger [forsikring,
bankvirksomhet, fast eiendom]; administrasjon av fast
eiendom.
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av bygninger, varehus
handels boder og butikker; installasjons tjenester,
nemlig installasjon av dører og vinduer, vann, kloakk,
varme, varmt vann, kjøling, ventilasjon, elektriske
maskiner og apparater og kontor maskiner og utstyr;
rådgivning vedrørende konstruksjoner av bygg og
anelgg; oppførelse av markedsstander og -boder;
information vedrørende reparasjon; tilsyn med
bygningskonstruktioner; oppføring av fabrikker;
restaurering og gjennoppbygging av handelslokaler og
butikker;stilasbyggertjenester.
Klasse 39 Lagring; utleie av lagerplass og lagerhus;
transportvirksomhet; utleie av parkeringsplasser.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdnings-virksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; arrangering av visuell og musikalsk
underholdning; tjenester vedrørende lekeplasser for
barn; underholdningstjenester for barn; arrangering og
gjennomføring av kongresser; musikalsk
underholdning; presentasjon av underholdningpremier;
underholdningsvirksomhet; opplæringstilbud knyttet til
utvikling av barns intellektuelle kapasitet;
opplæringstilbud knyttet til utvikling av barns mentale
kapasitet; klubbtjenster (innen underholdning eller
utdanning); utdannelsesvirksomhet; drift av
lotterivirksomhet; organisering av utstillinger
(impresario tjenester); organisering av konkurranser
(innen utdanning eller underholdning);
opplæringsvirksomhet; organisering av utstillinger for
kulturelle eller pedagogiske, utdannings formål;
arrangement av konkurranser for kulturelle formål;
kulturarrangementer; kulturelle aktiviteter.
Klasse 42 Arkitektvirksomhet; utforming og desing av
interiørdekor; utarbeidelse av byggeplaner; landmåling;
arkitektonisk rådgivning.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281893
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsprioritet
2014.08.29, CH, 60105/2014
Søknadsnr.:
201502592
Inndato:
2015.02.27
Registreringen utløper: 2025.02.27
Gjengivelse av merket:
MECHANICAL LEGENDS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22,
Postfach 61, CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Juvelervarer, smykker; edle stener; edle metaller og
deres legeringer; perler; mansjettknapper; slipsholdere;
ringer; armbånd; øreklips; halskjeder; brosjer;
kjedepynt; nøkkelringer av edelt metall; etuier og skrin
for juvelervarer og smykker; bokser av edelmetall; ur og
kronometriske instrumenter; lommeur; kronometer;
urverk; klokker [ur]; småklokker; urkapsler;
klokkeremmer; lommeurkjeder; klokkefjærer; glass for
armbåndsur; nøkkelringer [bijouteri]; etuier for ur.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281894
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201500935
Inndato:
2015.01.21
Registreringen utløper: 2025.01.21
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
IKEA CENTRES A/S, Amager Strandvej 390, DK-2770
KASTRUP, Danmark
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet;; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
administrasjon av forretningsanliggender av butikker;
reklame for andre på Internett; annonsering av varer
forandre leverandører, slik at kundene kan enkelt se og
sammenligne varer av de leverandørene; annonsering
av tjenestene til andre leverandører, slik at kundene
enkelt kan se og sammenligne tjenestene til de
leverandørene; reklametjenester knyttet til fast
eiendom; bedriftsledelse for butikker; bedriftsledelse av
fast eiendom [for andre]; bedriftsledelse av hoteller;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281895
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502594
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281897
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502851
Inndato:
2015.03.02
Registreringen utløper: 2025.03.02
Gjengivelse av merket:
Vee's
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HEADS & TALES AS, Rosenholmveien 25, 1414
TROLLÅSEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske
preparater for medisinske formål; dietetisk mat og
stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk,
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer,
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser;
sengetepper; bordduker.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Werner URBAN URBAN, Großgeschwenda 51, DE07330 PROBSTZELLA, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemikalier til bruk i industrien, nemlig til vedlikehold
og pleie av motorkjøretøyer, industrimaskiner og deler
dertil, annet enn til støpesand og produkter innen
støpematerialer og metallurgi; rensemidler for oljer (oilpurifying agents), nemlig til vedlikehold og pleie av
motorkjøretøyer, industrimaskiner og deler dertil, annet
enn til støpesand og produkter innen støpematerialer
og metallurgi.
Klasse 3 Vaske- og blekepreparater, nemlig til vedlikehold og
pleie av motorkjøretøyer, industrimaskiner og deler
dertil, annet enn til støpesand og produkter innen
støpematerialer og metallurgi; preparater til rengjøring,
rensing, polering, flekkfjerning og sliping, nemlig til
vedlikehold og pleie av motorkjøretøyer,
industrimaskiner og deler dertil, annet enn til støpesand
og produkter innen støpematerialer og metallurgi;
såper, nemlig til vedlikehold og pleie av
motorkjøretøyer, industrimaskiner og deler dertil, annet
enn til støpesand og produkter innen støpematerialer
og metallurgi.
Klasse 4 Additiver til motorer og additivoljer for motorer,
herunder rensemidler til drivstoffsystemer til
bensinmotorer og dieselmotorer, midler til forbedring av
effekten av olie; oljer og fettstoffer til industrielle formål;
smøremidler; midler og sammensetninger til
absorbering, fukting og binding av støv; brennstoffer
(herunder motorbensin).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281896
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201413696
Inndato:
2014.11.24
Registreringen utløper: 2024.11.24
Gjengivelse av merket:
K3XL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Terana AB, Fredsgatan 24, SE-73632 KUNGSÖR,
Sverige
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Ikke-metalliske stive rør for overvann og avløpsvann
til bruk ved bygging av veier; asfalt, bek, tjære og
bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281898
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsprioritet
2015.02.12, EM, 013737069
Søknadsnr.:
201502545
Inndato:
2015.02.24
Registreringen utløper: 2025.02.24
Gjengivelse av merket:
FANTA INSTAMIX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, USGA30313 ATLANTA, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
5
registrerte varemerker
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser
(smakstilsetninger); krydderier, is.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281902
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502662
Inndato:
2015.03.02
Registreringen utløper: 2025.03.02
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281899
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502642
Inndato:
2015.02.27
Registreringen utløper: 2025.02.27
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Green Cleen Ltd, Unit 1 Ladfordfields Industrial Park,
Seighford, GB-ST189QE STAFFORD,
STAFFORDSHIRE, Storbritannia
(740) Fullmektig:
ADVOKATFIRMAET SGB STORLØKKEN AS,
Postboks 2913 Solli, 0230 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Vaskeapparater. Vaskemaskiner for avfallsbeholdere
med hjul.
Klasse 37 Vasking. Vasking av avfallsbeholdere med hjul.
Vasking av avfallsbeholdere med hjul benyttet i
husholdninger og bedrifter.
Eplehagen
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORSKE BRYGGERIER AS, Sagveien 23 C, 0459
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl og mineralvann.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Reg.nr.:
281900
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsprioritet
2010.10.20, EM, 013380266
Søknadsnr.:
201502632
Inndato:
2015.02.27
Registreringen utløper: 2025.02.27
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281903
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502595
Inndato:
2015.02.27
Registreringen utløper: 2025.02.27
Gjengivelse av merket:
GOURMIO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BRÖKELMANN + Co Oelmuehle GmbH + Co,
Hafenstrasse 83, DE-59067 HAMM, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Eddik.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pipeliner AS, Kanalveien 105 A, 5068 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin;
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser);
malmer; rør og rørdeler av metall.
Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-,
paknings- og isolasjonsmateriale; isolasjonsmaling;
bøyelige rør (ikke av metall).
Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek,
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjons- og
installasjonsvirksomhet relatert til rør og rørfornying;
vedlikehold og utbedring av rør; malevirksomhet.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; rådgivning vedrørende byggevirksomhet;
rådgivning vedrørende rørfornying, rådgivning
vedrørende vedlikehold og utbedring av rør;
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281901
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502649
Inndato:
2015.02.28
Registreringen utløper: 2025.02.28
Gjengivelse av merket:
Bar Sofa
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ESPEN SOLEM PROSJEKT, Kirkegata 67, 7043
TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281904
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502597
Inndato:
2015.02.27
Registreringen utløper: 2025.02.27
Gjengivelse av merket:
med bilder, video, alarmstatus, bygningstegninger, og
annen informasjon; elektriske og elektroniske
innbruddsalarmer; elektroniske døralarmer;
sikkerhetsprodukter, nemlig døradgangssystemer
omfattende touchpad-tastatur og sikkerhetsdører,
sikkerhetskameraer, og opptakerapparater;
brannalarm- og nødevakueringsinnretninger, nemlig
brannalarmkontrollpaneler, røykdetektorer,
varmedetektorer, og akustiske og visuelle
varslingsapparater; tidsbrytere for kontroll av belysning;
fjernsynsantenner; tallerkenantenner; adaptere,
brytere, rutere og huber for datanettverk;
kabelforbindere; telefon- og datanettutganger;
maskinvare til datanettverk; elektroniske monitorer og
monitormoduler for overvåkning av strømforbruk og
drivhusgassutslipp; elektroniske audiokomponenter til
hjemmebruk, nemlig surroundlydsystemer, høyttalere,
mottakere, avstemmere, forsterkere, pre-forsterkere,
utjevnere, platespillere, CD-spillere, digital-til-analog
omformere, og nettverksforbundne digitale
audiospillere.
Klasse 11 Elektriske lysfatninger; LED-belysningssystemer,
nemlig LED-moduler, strømforsyninger, og kabling;
parabolspeil utformet for å fange solenergi; kjøle- og
varmeapparat basert på solenergi; mottakeranlegg for
solenergi; aksent-lys for innendørsbruk; taklys; vegglys;
sollysarmatur, nemlig innendørs og utendørs soldrevne
belysningsenheter og -armaturer; lysdiffusører;
lyspærer; lysarmaturer; elektriske strålevarmere;
vannvarmere; avtrekksvifter for ventilasjon;
avtrekksvifter til bruk i baderom; takvifter; elektriske
varmevifter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Polinova AB, c/o Polarbröd AB, SE-94282 ÄLVSBYN,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Brød og bakverk.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281905
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201403399
Inndato:
2014.03.25
Registreringen utløper: 2024.03.25
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Schneider Electric SA, 35 rue Joseph Monier, FR92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Kontroller for lys; kontroller for elektriske gardiner;
klimakontrollsystemer bestående av digitale
termostater, kontrollenheter for luftkondisjonering,
oppvarming, og ventilasjon; termostater;
temperatursensorer; elektriske støpsler og
stikkontakter; elektriske stikkforbindelse; flyttbare
stikkontakter; stikkontaktlister med flere uttak;
strømavbrytere; strømavbrytertavler; elektriske
kretsbrytere; elektriske strømbrytere; lysbrytere;
elektriske brytere; lyssystemer omfattende lyssensorer
og -brytere; nettbrytere; avbruddsfrie strømforsyninger;
batterisystem for å forsyne backup-strøm;
overspenningsbeskyttere; isolatorer for elektrisitet;
isolatorer for overgangsspenning med
strømkondisjoneringsteknologi;
strømkondisjoneringsinnretninger; automatikksystemer
for husholdninger omfattende trådløse og kablede
kontroller, berøringsskjermer, styrte enheter, og
programvare for applikasjoner for overvåkning og
kontroll av elektriske husholdningsapparater, belysning,
HVAC (varme, ventilasjon og luftkondisjonering),
enheter for hjemmeunderholdning, sikkerhet, samt
andre elektriske husholdningsinnretninger;
fjernstyringsenheter for kretsbryterkontroll; elektriske
apparater, nemlig ladestasjoner for lading av elektriske
kjøretøyer; bevegelsesdetektorer; apparater for
omdannelse av elektronisk stråling til elektrisk energi,
nemlig solenergimoduler; programmerbare kontroller
og aktuatorer som sporer solen for å gjøre det mulig for
konsentrerende optikk å maksimere inntak av
solenergi; sikkerhetssystemer omfattende programvare
og maskinvare for å forsyne en fjerntliggende stasjon
Reg.nr.:
281906
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsnr.:
201502598
Inndato:
2015.02.27
Registreringen utløper: 2025.02.27
Gjengivelse av merket:
THERAKOS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Therakos, Inc., 10 N. High St, US-PA19380 WEST
CHESTER, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk i celleterapier og
fotoferese; farmasøytiske preparater for bruk i
ekstrakorporal foroferese, ekstrakorporal
fotoimmunterapi, samt ekstrakorporal fotokjemoterapi.
Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater for bruk i
celleterapier og fotoferese; terapeutisk medisinsk
innretning for uttrekking av blod fra kroppen, separere
blod, behandle det ekstrakorporalt, og returnere det til
kroppen, brukt til ekstrakorporal fotoferese,
ekstrakorporal fotoimmunterapi, samt ekstrakorporal
fotokjemoterapi.
Klasse 44 Medisinske tjenester relatert til fotoimmunterapi eller
immuncelleterapi, ekstrakorporal fotoferese,
ekstrakorporal fotoimmunterapi, ekstrakorporal
fotokjemoterapi , samt celleterapier.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281907
Reg.dato.:
2015.05.21
Søknadsprioritet
2014.09.08, JM, 65418
Søknadsnr.:
201501900
Inndato:
2015.02.12
Registreringen utløper: 2025.02.12
Gjengivelse av merket:
2015.06.01 - nr 23/15
destinasjonsinformasjon; datasoftware for
frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting,
overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering,
koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering
av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimediainnhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill;
datasoftware for bruk til opptak, organisering,
overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data,
lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng
med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn,
lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og
håndholdte digitale elektroniske innretninger;
datasoftware som setter brukere i stand til å
programmere og distribuere tekst, data, grafikk, bilder,
lyd, video og annet multimedieinnhold via globale
kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske,
og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for
identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og
håndtering av data og linker mellom dataservere og
brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og
andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk;
datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale
elektroniske innretninger og annen
forbrukerelektronikk; software for elektronisk
publisering; software for lesing av elektroniske
publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig
informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og
audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer;
nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter,
nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner;
databasehåndteringssoftware;
tegngjenkjennelsessoftware;
stemmegjenkjennelsessoftware; software for
elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware
for tilgang til, browsing og søking i online databaser;
elektroniske oppslagstavler;
datasynkroniseringssoftware;
applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i
elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar
form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de
forannevnte varer; elektriske og elektroniske
tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler,
ladere, docker (forankringsinnretninger), dockingstasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og
adaptere for bruk med alle forannevnte varer;
datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer;
elektroniske apparater med multimediefunksjoner for
bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske
apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle
de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og
testapparater for alle de forannevnte varer; cover,
vesker og futteraler/etuier tilpasset eller formet for å
inneholde alle forannevnte varer;
navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke
frankert post; kassaapparater; mekanismer for
myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for
merking av skjørtelengde; stemmemaskiner;
elektroniske merkelapper for varer;
prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for
veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler;
måleapparater; optiske apparater og instrumenter;
wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende
skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder
filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for
fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere;
elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske
apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for
livredning; signalalarmer; solbriller; animerte
tegnefilmer; apparater og innretninger for
gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative
magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede
sokker; alarmer, alarmsensorer og
alarmovervåkningssystemer; sikkerhets- og
overvåkningssystemer for boliger; røyk- og
karbonmonoksiddetektorer; termostater,
kontrollapparater, sensorer og kontroller for
luftkondisjonering og -oppvarming, samt
ventilasjonsinnretninger- og systemer; elektriske og
elektroniske dør- og vinduslåser og -slåer;
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware;
dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; nettbrettdatamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA);
elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker;
elektroniske boklesere; håndholdte elektroniske
spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm
eller monitor; håndholdte digitale elektroniske
innretninger og software relatert dertil; håndholdte
mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak
og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post
og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter
for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data
og meldinger, og elektroniske innretninger som setter
brukeren i stand til å holde styr på eller administrere
personlig informasjon; apparater for opptak og
gjengivelse av lyd; MP3- og andre
digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og spillere; videokassettopptakere og -spillere; CDopptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere;
digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer,
radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale
miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere;
lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner;
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør;
modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og
instrumenter for elektroniske kommunikasjon;
audiovisuelle undervisningsapparater; optiske
apparater og instrumenter;
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter;
globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS);
telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for
overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og
ledninger; apparater for datalagring; magnetiske
datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for
opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner;
kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere;
bildekontrollmottakere; datasoftware; data- og
elektroniske spill; datasoftware for globale
posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise
og turisme, reiseplanlegging, navigasjon,
reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-,
transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring
og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner,
informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og
8
registrerte varemerker
garasjedøråpnere; åpnere for gardiner, forheng,
rullegardiner og persienner; lyskontrollanordninger;
sentralenheter, mikroprosessorer, halvledere,
databrikker og systembrikkesett, samt integrerte
kretser.
datamaskin- og kommunikasjonsmaskinvare,
programvare og elektroniske publikasjoner;
salgsfremmende sponsorvirksomhet for spill, spillere og
spillarrangementer; arrangere sponsorvirksomhet for
andre; administrasjon og organisering av lagligaer;
administrasjon og organisering av
rekreasjonsmuligheter for personer som ønsker å delta
i lagligaer; tilveiebringe et søkbart nettsted, portal,
forum, applikasjon og database der annonsører,
markedsførere og innholdstilbydere kan nå, innlate seg
og samhandle med online-brukere for promotering eller
annonsering; promotere varene og tjenestene til andre
gjennom å plassere annonser i forbindelse med
spilling.
Klasse 38 Streaming av digitalt medieinnhold på Internett;
streaming spill på Internett; streaming av lyd, video og
audiovisuelt materiale på Internett;
bestillingsprogramtjenester; tilveiebringe brukertilgang
til digitale data og innhold i et datanettverk; tilveiebringe
et nettsted for direktestreaming av spillinnhold, musikk,
lyd, video og animasjoner; tilveiebringe tilgang til
spillrelatert informasjon, lyd, musikk, video og
animasjon via nettsteder; tilveiebringe nettbaserte
forum, chatteroms, blogger, portaler og nettbaserte
fellesskap over Internett. lydkringkasting;
videokringkasting; elektronisk post og
meldingstjenester; kommunikasjons- og
telekommunikasjonstjenester; tjenester for kringkasting
og kringkasting på nett; streamings- og
kringkastingstjenester for musikk og film; overføring av
nyheter.
Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av
nettbaserte spill; underholdningstjenester, nemlig
tilveiebringelse av nettbaserte videoer med spill som
spilles av andre; underholdningstjenester, nemlig
direktesendte forestillinger; underholdningstjenester,
nemlig direktesendte forestillinger fra spillere;
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et
nettsted der brukere kan få tilgang til og vise
spillrelatert informasjon, musikk, videoer, filmer og
animasjon; tilveiebringe informasjon og nyheter relatert
til spilling og musikk; blogger med artikler om spilling og
spillrelaterte aktiviteter; arrangering og gjennomføring
av konkurranser for spillere; tilveiebringe nettbasert
ikke-nedlastbar musikk; tilveiebringe nettbaserte
videoer med musikk; direktesendte musikkonserter;
musikkproduksjon og -utgivelse;
underholdningstjenester, nemlig organisering og
produksjon av spill- og musikkarrangementer;
organisering, gjennomføring og drift av spillturneringer;
organisering av spilligaer; organisering av
spillkonkurranser, inkludert elektroniske spill, data- og
videospill; tilveiebringe nettbaserte nyhets- og
informasjonstjenester; tilveiebringe nettbaserte nyheter,
artikler, blogger, portaler, webcaster, podcaster,
informasjon, kommentarer og strategier relatert til spill,
inkludert elektroniske spill, data- og videospill;
tilveiebringe spill på sosiale nettverk; tilveiebringe
forbedringer i spill, inkludert elektroniske spill, data- og
videospill; utgivelse av spillprogramvare; tilveiebringe
virtuelle miljøer der brukere kan samhandle gjennom
sosiale spill; tilveiebringe virtuelle miljøer der brukere
kan samhandle for rekreasjons-, fritids- eller
underholdningsformål; organisere
programvareutviklerkonferanser; organisere
konferanser innen spilling, videospilling og digitalt
innhold; utdannings- og opplæringstjenester innen
programvareutvikling; utgivelse av bøker, elektroniske
bøker, magasiner, ukeblader, litterært arbeid, visuelt
arbeid, lydarbeid og audiovisuelt arbeid; utgivelse av
nettbaserte verk fra andre med brukergenerert tekst,
lyd, video og grafikk; tilveiebringe et nettsted med
nettbaserte publikasjoner; underholdnings-,
utdannings- og opplæringstjenester; tilveiebringe
nettbasert underholdning og musikk skreddersydd til
seerens programmeringspreferanser; arrangering av
konkurranser og veddemål; tilveiebringe ikkenedlastbare filmer og dokumentarer; tilveiebringe
informasjon, nyheter og kommentarer innen spilling og
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281908
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201415528
Inndato:
2014.12.29
Registreringen utløper: 2024.12.29
Gjengivelse av merket:
TWITCH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, US-CA94104
SAN FRANCISCO, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogramvare for kringkasting, sending, mottak,
tilgang, visning, opplasting, nedlasting, deling,
integrering, koding, dekoding, fremvisning, formatering,
organisering, lagring, bufring, overføring og streaming
av data, tekst, spill, spillinnhold, digitale medier, bilder,
musikk, lyd, video, filmer og animasjoner;
programmeringsgrensesnitt (API)-programvare for
kringkasting, sending, mottak, tilgang, visning,
opplasting, nedlasting, deling, integrering, koding,
dekoding, fremvisning, formatering, organisering,
lagring, bufring, overføring og streaming av data, tekst,
spill, spillinnhold, digitale medier, bilder, musikk, lyd,
video, filmer og animasjoner; dataprogramvare for
elektronisk post, meldingstjeneste, chat og sosialt
nettverk; dataprogramvare for å lage, vise og dele
uttrykksikoner; programvare for å kjøpe og abonnere
på digitalt medieinnhold; verktøy for
dataprogramvareutvikling; programvare for utvikling og
publisering av applikasjoner for interaktiv streaming;
programvareutviklingskit (SDK-er); programvare som
gjør det mulig for brukere å angi spesifikt innhold for
fremtidig visning; programvare for TV-programmering;
streaminginnretninger for elektronisk spill, musikk og
film; datamaskinvare; datamaskinvare med
spesialiserte funksjoner for forbedret spilling av spill;
spillkonsoller og kontrollere; spillprogramvare;
dataprogramvare; mobilapplikasjonsprogramvare;
dataprogramvare for behandling og lagring av digitale
medier; tegn- og stemmegjenkjenningsprogramvare;
dataprogramvare for laging, plassering, sending og
måling av effekten av annonser; dataprogramvare for
tilgang, gjennomsyn og søk i nettbaserte databaser;
programvare for filtrering av Internett-søk;
sperrefunksjonsprogramvare; nedlastbare lyd-, video
og multimediearbeider; lyd- og videoinnspillinger;
nedlastbar musikk, filmer og dokumentarer;
elektroniske publikasjoner som presenterer bøker,
magasiner, aviser, ukeblader, nyhetsbrev, tidsskrifter
og manualer innenfor flere emner; programvare som lar
spillere direktekringkaste spillene sine fra en
spillkonsoll, eller å se på spill som spilles av andre.
Klasse 28 Dataspill; elektroniske spill; videospill.
Klasse 35 Reklame og markedsføring; promotere andres varer
og tjenester; detaljsalgtjenester eller engrostjenester
relatert til dataprogramvare; databaserte og nettbaserte
butikktjenester; detaljhandelstjenester for klær;
detaljhandelstjenester med spillvideoer, spillmaskinvare
og spillprogramvare; detaljhandelstjenester med
nedlastbar lyd, video, multimedia, uttrykksikoner,
merker, bilder og chatfarger; detaljhandelstjenester
med virtuelle varer og produkter; detaljsalgtjenester
med hensyn til forbedringer og komponenter i spill;
detaljhandelstjenester med forbrukerelektronikk,
9
registrerte varemerker
underholdning; tilveiebringe utdanning,
læreprogrammer til brukere av en sosiale nettverkplattform innen spill og spillaktiviteter.
Klasse 42 Lagring av elektroniske medier, nemlig bilde-, tekst-,
video- og lyddata; Tilveiebringe nettbasert programvare
og programvare som en tjeneste for kringkasting,
sending, mottak, tilgang, visning, opplasting,
nedlasting, deling, integrering, koding, dekoding,
fremvisning, formatering, organisering, lagring, bufring,
overføring og streaming av data, tekst, spill,
spillinnhold, digitale medier, bilder, musikk, lyd, video,
filmer og animasjoner; tilveiebringe nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste for
elektronisk post, meldingstjeneste, chat og sosialt
nettverk; tilveiebringe nettbasert programvare og
programvare som en tjeneste for å lage, vise og dele
uttrykksikoner; tilveiebringe nettbasert programvare og
programvare som en tjeneste for å kjøpe og abonnere
på digitalt medieinnhold; tilveiebringe nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste for
programvareutvikling; tilveiebringe nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste for
utvikling og publisering av applikasjoner for interaktiv
streaming; tilveiebringe nettbasert programvare og
programvare som en tjeneste for å gjøre det mulig for
brukere å angi spesifikt innhold for fremtidig visning;
tilveiebringe nettbasert programvare og programvare
som en tjeneste for TV-programmering; nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste;
tilveiebringe nettbasert programvare og programvare
som en tjeneste for behandling og lagring av digitale
medier; tilveiebringe nettbasert programvare og
programvare som en tjeneste for tegn- og
stemmegjenkjenning; tilveiebringe nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste for å
lage, plassere, sende og måle effekten av annonser;
tilveiebringe nettbasert programvare og programvare
som en tjeneste for tilgang, gjennomsyn og søk i
nettbaserte databaser; tilveiebringe nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste for
filtrering av Internett-søk; tilveiebringe nettbasert
programvare og programvare som en tjeneste for
sperrefunksjon som gir tilgang til spill, inkludert
elektroniske spill, data- og videospill;
rådgivningstjenester innen spillteknologi og
grafikkprogramvare; programmeringstjenester for
datamaskiner; tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare for å forbedre
datamaskinytelse, for operasjon av integrerte kretser,
halvledere, databrikkesett og mikroprosessorer, og for
spillformål; tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare for datagrafikk;
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar
spillprogramvare; plattform som en tjeneste (PaaS)
med dataprogramvareplattformer for spill- og
grafikkdesign; tilveiebringe virtuelle datasystemer og
virtuelle datamiljøer gjennom nettskytjenester;
tilveiebringe nettskytjenester; datamaskintjenester,
nemlig nettskyvertstilbydertjenester; tilveiebringe
virtuelle datasystemer, grafikkbehandlingsenheter
(GPU-er) og virtuelle datamiljøer gjennom
nettskytjenester; design og utvikling av
datamaskinvare, -programvare og eksterne
dataenheter for andre; applikasjonstjenesteyter (ASP),
nemlig drifte andres dataprogramvareapplikasjoner;
drifting av tredjepartsinnhold, fotoer, videoer, lyd,
musikk, tekst, data, bilder, programvare, applikasjoner,
spill, nettsteder og annet elektronisk arbeid; drifting av
digitalt innhold; rådgivningstjenester for
datamaskinvare, -programvare, -applikasjon og
nettverk; digital og elektronisk fildataoverføring fra ett
format til et annet; tilveiebringelse av Internett- og
datamaskinnettverkssøkemotorer; grafisk designtjenester; design av annonser og reklamemateriale for
andre; programvare som en tjeneste (SAAS) med
programvare for å tilrettelegge for oppretting av lyd-,
video- og digitalt innhold, abonnementstjenester og
engangskjøp; oppretting av et nettbasert fellesskap for
datamaskinbrukere for å delta i diskusjoner, få
2015.06.01 - nr 23/15
tilbakemelding, danne virtuelle fellesskap og delta i
sosiale nettverk; tjenester for vedlikehold, installasjon
og oppdatering av programvare; tilveiebringe
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar
analyseprogramvare, nemlig programvare som
tilveiebringer statistikk om seeres atferd for nettbasert
annonsering, videoer, filmer, musikk, bilder,
avbildninger, tekst, fotoer, spill og annet innhold;
programvare som en tjeneste som lar spillere
direktekringkaste spillene sine fra en spillkonsoll, eller å
se på spill som spilles av andre.
Klasse 45 Online sosial nettverkstjenester; Online sosial
nettverkstjenester, nemlig tilrettelegge sosiale
introduksjoner eller samhandlinger mellom personer;
sosiale nettverk-tjenester innen underholdning, spilling
og applikasjonsutvikling; tilveiebringe en nettbasert
sosiale medier-plattform; tilveiebringe
kommunikasjonstjenester, nemlig sosiale nettverk via
Internett og mobile kommunikasjonsinnretninger for at
brukere kan delta i nettbasert spilling, nettbaserte spill,
nettbaserte videospill og nettbaserte spillapplikasjoner;
tilveiebringe koblinger til andres nettsteder innen
sosiale nettverk-tjenester der kunder spiller nettbaserte
spill; tilveiebringe informasjon om sosiale nettverk der
brukere deltar i nettbasert spilling, nettbaserte
videospill og nettbaserte videospillapplikasjoner;
sosiale nettverk-tjenester, nemlig å tilveiebringe
virtuelle miljøer der brukere kan samhandle gjennom
sosiale spill for rekreasjons-, fritids- eller
underholdningsformål; tilveiebringe online sosial
nettverkstjenester, nemlig en nettbasert portal der
forbrukere kan spille nettbaserte dataspill og
elektroniske spill og få tilgang til å dele forbedringer i
spill; online sosial nettverkstjenester, nemlig en
nettbasert portal der forbrukere kan dele informasjon
relatert til spill tilveiebrakt på nettet; tilveiebringe
informasjon, nyheter, kommentarer og råd til brukere av
en sosiale nettverk-plattform innen spill og
spillaktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281909
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201500643
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Ahrens Rapid Growth AB, Stortorget 17, SE-21122
MALMÖ, Sverige
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Instruksjons- og undervisningsmateriell,
presentasjoner, publikasjoner og tidsskrifter,
(elektronisk nedlastbare); nedlastbar programvare.
Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; publikasjoner,
bøker, aviser og tidsskrifter.
Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
konsulenttjenester i forbindelse med ledelse,
markedsføring, organisering og administrasjon av
bedrifter; lisensiering av varer og tjenester (kommersiell
administrasjon).
Klasse 36 Finansiell virksomhet; finansiering av risikokapital for
voksende og nystartede foretak; tjenester i forbindelse
med vilkår for finansiering.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
veiledning vedrørende ledelse; konsulenttjenester i
forbindelse med utdanning innen forretning og ledelse;
10
registrerte varemerker
forlagsvirksomhet.
Klasse 42 Konsulenttjenester i forbindelse med
informasjonsteknologi.
Klasse 45 Lisensiering av immaterielle rettigheter; forvaltning av
opphavsrett.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281912
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsprioritet
2014.09.08, US, 86/387,917
Søknadsnr.:
201502603
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
OPENVIEW
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datasoftware; datasoftware for infrastrukturovervåking
og -analyse; datasoftware for bruk i
databaseadministrasjon; datasoftware for applikasjonog databaseintegrasjon; datasoftware for utarbeidelse
av søkbare databaser av informasjon og data;
datasoftware for styring og administrasjon av
tilgangsserverapplikasjoner; datasoftware for å
administrere transaksjonsdata, tilveiebringe statistiske
analyser, og produsere varsler og rapporter;
datasoftware for stordataanalytikere for driftsstyring og
-administrasjon og administrasjon av bedriftsservice;
datasoftware som tilveiebringer sanntids, integrert
bedriftsledelsesinformasjon (Business Management
Intelligence) ved å kombinere informasjon fra ulike
databaser og presentere det i et lettfattelig
brukergrensesnitt.
Klasse 42 Datasoftwareutvikling; datasoftwaredesign og oppdatering; datasoftwarekonsultasjoner;
konsulenttjenester innen området for utvelgelse,
implementering og bruk av datahardware- og softwaresystemer for andre; design, utvikling og
implementering av software; tilveiebringe online ikkenedlastbar software for bruk i databaseadministrasjon;
tilveiebringe online ikke-nedlastbar software og
applikasjoner for bruk innen områdene for driftsstyring
og -administrasjon og administrasjon av bedriftsservice;
software som en tjeneste (SaaS), nemlig vertstjenester
for software for bruk av andre til bruk i driftsstyring og administrasjon og administrasjon av bedriftsservice.
Reg.nr.:
281910
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201502601
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
FluidDekar
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MILJØ- OG FLUIDTEKNIKK AS, Postboks 356, 1379
NESBRU, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
Klasse 37 Byggevirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281911
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201502602
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
MFT
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MILJØ- OG FLUIDTEKNIKK AS, Postboks 356, 1379
NESBRU, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
Klasse 37 Byggevirksomhet.
Reg.nr.:
281913
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201502604
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HELSE BERGEN HF, Postboks 1400, 5021 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare].
Dataprogrammer (software) [innregistrerte på
databærere]. Programvarer [innregistrerte EDB
programmer, software]. Applikasjoner, nedlastbare.
Klasse 35 Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse.
Systematisering av informasjon til databaser.
Innsamling av informasjon til databaser. Oppdatering
og vedlikehold av data i databaser.
Bedriftsopplysninger. Bistand ved forretningsledelse.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Datasøk i datafiler, for andre. Forretningsinformasjoner.
Klasse 42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare.
Applikasjonstjenester [ASP]. Forsyning/fremskaffelse
av dataprogramvare via et globalt nettverk. Elektronisk
datalagring. Utleie av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281916
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201505356
Inndato:
2015.05.01
Registreringen utløper: 2025.05.01
Gjengivelse av merket:
Activaldi
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HASSELBERG EVENT, Heimlyveien 2, 1920
SØRUMSAND, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 37 Byggevirksomhet.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Reg.nr.:
281914
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201415520
Inndato:
2014.12.28
Registreringen utløper: 2024.12.28
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
LUNCHFARM AS, Parkveien 64, 0254 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Catering
THE NORWEGIAN PRESENCE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Norwegian Icons AS, Universitetsgata 2, 0164 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281917
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201500730
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281915
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201505358
Inndato:
2015.05.01
Registreringen utløper: 2025.05.01
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281918
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201500744
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HASSELBERG EVENT, Heimlyveien 2, 1920
SØRUMSAND, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 37 Byggevirksomhet.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
INJEKSJONSSPESIALISTEN AS, Kystadhaugen 6,
7024 TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og
12
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
skjønnhetspleie for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer,
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
meieriprodukter inkludert ost, yoghurt og smør;
spiselige oljer og fett; ferdigretter, mellommåltider,
småretter, snackmat og desserter bestående
hovedsakelig av varer i denne klasse.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser;
krydderier, is; pizza; pasta; nudler; ferdiglagde deiger
og rører; ferdigretter, mellommåltider, småretter,
snackmat og desserter bestående hovedsakelig av
varer i denne klasse.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; organisering og
gjennomføring av konkurranser og utstillinger innen
området for handel og næringsliv, herunder
dagligvarebransjen; engros- og detaljhandel med
dagligvarer, spesielt mat- og drikkevarer;
salgsfremmende tjenester for andre.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Reg.nr.:
281920
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201501506
Inndato:
2015.02.03
Registreringen utløper: 2025.02.03
Gjengivelse av merket:
THE VELVET DEVIL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Charles Smith Wines LLC, 820 Mill Creek Road, USWA99362 WALLA WALLA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Vin.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(521)
(540)
Reg.nr.:
281922
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201502518
Inndato:
2015.02.23
Registreringen utløper: 2025.02.23
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281919
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201500745
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
INJEKSJONSSPESIALISTEN AS, Kystadhaugen 6,
7024 TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og
skjønnhetspleie for mennesker.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281921
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201204422
Inndato:
2012.05.07
Registreringen utløper: 2022.05.07
Bruk/innarbeidelse
Ja
Gjengivelse av merket:
MOROCCANOIL
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Moroccanoil Israel Ltd, International Legal Department,
16 Moshe Levi St., Kennedy House, Industrial Area, IL75658, Israel
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Hårpleie- og hårbehandlingsprodukter, nemlig kremer
for krøller, fuktighetsgivende stylingkremer,
fuktighetsbevarende kurer, og styling- og
etterbehandlingsoljer; foranstående varer inneholdende
olje utvunnet fra argantreet som har sin opprinnelse fra
Marokko.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281923
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201500508
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
personlige råd og veiledning til kreftpasienter og deres
pårørende enkeltvis eller i grupper.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281925
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201501616
Inndato:
2015.02.09
Registreringen utløper: 2025.02.09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Apèritif AS, Universitetsgata 22, 0162 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Elektroniske publikasjoner.
Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer. Tidskrifter, blader og
magasiner.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Online
annonsering, publisering av reklametekster,
salgsfremmende tjenester.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Woolmark Company Pty Ltd, Level 30, 580 George
Street, AU-NSW2000 SYDNEY, Australia
(740) Fullmektig:
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364
Vika, 0114 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 23 Bomull og tråd for tekstilformål
Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke omfattet av andre
klasser; senge- og bordtepper
Klasse 25 Klær, sko, hatter
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281924
Reg.dato.:
2015.05.22
Søknadsnr.:
201410180
Inndato:
2014.09.01
Registreringen utløper: 2024.09.01
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281926
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201405881
Inndato:
2014.05.15
Registreringen utløper: 2024.05.15
Gjengivelse av merket:
AMINORENEW
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Moroccanoil Israel Ltd, International Legal Department,
16 Moshe Levi St., Kennedy House, Industrial Area, IL75658, Israel
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Ingredienser til såper; parfymevarer, kosmetikk,
hårlotion; hårpleieprodukter; sjampo; balsam; ikkemedisinske hygieniske preparater; preparater for pleie
av hud, hår, hodebunn og kropp;
skjønnhetspleieprodukter.
Klasse 3 Såper; parfymevarer, kosmetikk, hårlotion;
hårpleieprodukter; sjampo; balsam; ikke-medisinske
hygieniske preparater; preparater for pleie av hud, hår,
hodebunn og kropp; skjønnhetspleieprodukter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer,
brosjyrer, bøker, kort, kalendere, kontorrekvisita,
instruksjons-, kurs- og undervisningsmateriell,
trykktyper, klisjeer.
Klasse 26 Nåler, jakkemerker, pins.
Klasse 35 Utgivelse av reklame- og profileringsmateriell.
Klasse 38 Overføring av beskjeder og bilder ved datamaskin.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, kurs.
Klasse 44 Hvilehjem, rekonvalesenthjem. Psykologtjenester.
Klasse 45 Juridiske tjenester; personlige og sosiale tjenester
utført av andre for å dekke personlige behov, nemlig
støttesamtaler utført av tidligere kreftpasienter med
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281927
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201412857
Inndato:
2014.11.06
Registreringen utløper: 2024.11.06
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281930
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502611
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
TRIALDECAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Meda OTC AB, Pipers väg 2 A, SE-17009 SOLNA,
Sverige
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig bisfosfonater (også
kalt difosfonater); vitaminpreparater; mineralbaserte
kosttilskudd; dietetiske næringsmidler og stoffer for
medisinsk bruk; kosttilskudd for mennesker.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic Blvd., USCA90015 LOS ANGELES, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Registreringer og publiseringer i elektronisk form
levert online fra databaser, fra internet (inkludert websider), fra intranett eller fra extranett relatert til helse,
trening (fitness) og ernæring.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter;
utdanningstjenester; produksjon og gjennomføring av
treningsklasser og -programmer; treningsinstruksjonstjenester; arrangement av konkurranser for helse,
trening (fitness) og ernæringsformål; arrangement av
presentasjoner relatert til helse, trening (fitness) og
ernæring; coaching og mentor-virksomhet relatert til
helse, trening (fitness) og ernæring; personlig trenertjenester relatert til helse, trening (fitness) og ernæring;
gjennomføring av seminarer, klasser og konsultasjoner
alt relatert til helse, ernæring og trening (fitness).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281928
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502608
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
NOURY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BRÖKELMANN + Co Oelmuehle GmbH + Co,
Hafenstrasse 83, DE-59067 HAMM, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Spiselige oljer og fett.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281929
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201501561
Inndato:
2015.02.05
Registreringen utløper: 2025.02.05
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281931
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502612
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
HAVIABA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Motlys AS, Sagveien 18, 0459 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Kulturelle aktiviteter; film & videoproduksjon.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281932
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201501509
Inndato:
2015.02.03
Registreringen utløper: 2025.02.03
Gjengivelse av merket:
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281934
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502001
Inndato:
2015.02.17
Registreringen utløper: 2025.02.17
Gjengivelse av merket:
RAILCOMPLETE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ANACON AS, Brageveien 4 A, 0358 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs
plass, 0028 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
livredning og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er
og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 41 Instruksjon [opplæring]; organisering av utstillinger for
kulturelle og utdannelsesformål; organisering og
ledelse av seminarer; tilveiebringelse av on-line
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare];
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 42 Byplanlegging; ingeniørvirksomhet [teknisk
ekspertise]; konsulenttjenester innen dataprogramvare;
kvalitetskontroll; plantegning i forbindelse med bygging;
sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll);
softwaretjenester [saas]; tegning [industridesign]; utleie
av dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;
industriell analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13
Skøyen, 0212 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt;sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; sjokoladevarer; kjeks og kjeksvarer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
REDSHIELD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORDOX AS, Østensjøveien 13, 0661 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk.
Klasse 2 Maling; fernisser; lakker; fargestoffer; bunnstoff for
båter og skip; beisemidler; treimpregneringsmidler.
Klasse 5 Preparater for utryddelse av skadedyr og insekter,
fungicider og herbicider.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281935
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502613
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281933
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201501515
Inndato:
2015.02.03
Registreringen utløper: 2025.02.03
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
MY BELOVED ONES ØSTVOLD, Myrstubben 16, 2170
FENSTAD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 24 Bilstoltepper.
Klasse 25 Barneklær; prematurklær; luer, tørklær; kjoler;
babyklær.
Klasse 26 Hårspenner, hårbånd.
Reg.nr.:
281936
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502614
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
HAVIPTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281937
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502615
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
NORSHIELD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORDOX AS, Østensjøveien 13, 0661 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk.
Klasse 2 Maling; fernisser; lakker; fargestoffer; bunnstoff for
båter og skip; beisemidler; treimpregneringsmidler.
Klasse 5 Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider; herbicider.
Reg.nr.:
281939
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201414073
Inndato:
2014.12.02
Registreringen utløper: 2024.12.02
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Unifab AS, Jernbaneveien 85, 8006 BODØ, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor, herunder
støpegods og støpt aluminium; ikke-elektriske kabler
og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør,
sikkerhetsskap og -skrin; malmer.
Klasse 37 Installasjon - vedlikeholds og reparasjonstjenester,
for elektriske apparater, telefoner,
telekommunikasjonsutstyr, tyverialarmer, brannalarmer,
maskiner, mekanisk utstyr; rørleggervirksomhet;
elektrikervirksomhet.
Klasse 40 Metallarbeidstjenester; metallstøping; fresearbeid;
avsliping.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281938
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsprioritet
2009.11.25, US, 77/880,998
Søknadsnr.:
200912939
Inndato:
2009.12.11
Registreringen utløper: 2025.05.26
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Life Technologies Corp, 5791 Van Allen Way, USCA92008 CARLSBAD, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Biologiske, kjemiske og biokjemiske preparater,
inkludert celler, reagenser, antistoffer, kuler (beads) og
mikrosfærer, analyse- og utstyrsett bestående av
reagenser for vitenskapelig, laboratorie- og medisinsk
forskningsbruk, andre enn for medisinske eller
veterinære formål. Media for celle og vevskulturer,
sera, alle for bruk i vitenskapelig, laboratorie- og
medisinsk forskning, andre enn for medisinske eller
veterinære formål.
Klasse 5 Biologiske, kjemiske og biokjemiske preparater,
inkludert celler, reagenser, antistoffer, kuler (beads) og
mikrosfærer, analyse- og utstyrsett bestående av
reagenser for medisinsk diagnostisk laboratoriebruk og
klinisk medisinsk laboratoriebruk; media for celle og
vevskulturer, sera, alle for bruk i medisinsk diagnostisk
laboratoriebruk og klinisk medisinsk laboratoriebruk.
Klasse 9 Computer software brukt for behandling av
vitenskapelig data og for bruk i driften av
laboratorieinstrumenter; vitenskapelige apparater,
instrumenter og utstyr; apparater, instrumenter og
utstyr for vitenskapelig, diagnostisk, og laboratorieforskningsbruk.
Klasse 42 Fremskaffelse av en online computer database med
informasjon på områdene vitenskapelig og medisinsk
forskning; computertjenester, nemlig fremskaffelse av
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar software for
tilgang og analysering av informasjon på områdene
vitenskap, teknologi, medisin, helse og offentlig politikk;
installasjon, vedlikehold og reparasjon av computer
software for vitenskapelig og medisinsk forskning, og
diagnostisk bruk; konsultasjoner, vitenskapelig og
medisinsk forskning og laboratoriediagnostiske
tjenester for andre; produktutvikling for andre.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281940
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201414840
Inndato:
2014.12.12
Registreringen utløper: 2024.12.12
Gjengivelse av merket:
ENERGAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Virbac SA, 1 ère avenue - 2065m - L.I.D., FR-06516
CARROS , Frankrike
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinære produkter; veterinære preparater;
hygieniske preparater for veterinære formål; dietetiske
stoffer og substanser for veterinær bruk; næringsmidler
for veterinære formål; kosttilskudd for dyr;
desinfeksjonsmidler til veterinært bruk; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
Klasse 31 Dietetiske stoffer og substanser for ernæring til dyr.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281941
Reg.dato.:
2015.05.26
Søknadsnr.:
201502343
Inndato:
2015.02.23
Registreringen utløper: 2025.02.23
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
LARS ERIK DYPVIK, MARKENSVEGEN 1 B, 2212
KONGSVINGER, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Kort; medlemskort.
Klasse 35 Varemerkebygging [markedsføringstjeneste];
utsendelse av reklameannonser; konsultasjoner for
bedrifts- og forretningsledelse; utsendelse av
reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og
vareprøver]; salgsfremmende tjenester [for
tredjemann]; innsamling av informasjon til databaser;
online annonsering på datanettverk; markedsføring;
utleie av salgstands; kommersielle formidlingstjenester;
skriving av CV for andre; administrasjon og drift av
medlemskapsordninger og fordelsavtaler.
Klasse 41 Coaching (veiledning); filmproduksjon på videobånd;
filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; instruksjon
[opplæring]; klubbvirksomhet [underholdning eller
utdannelse]; korrespondansekurs; nattklubber;
organisering av fester [underholdning]; organisering og
ledelse av seminarer; praktisk opplæring [ved
demonstrasjon]; redigering av videobånd;
underholdningsvirksomhet; undervisning; veiledning;
videobåndredigering; videofilming; yrkesfaglig
opplæring.
Klasse 42 Design og utvikling av hjemmesider for andre.
Reg.nr.:
281943
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201307534
Inndato:
2013.06.24
Registreringen utløper: 2023.06.24
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Gerard Feltham, 225 Underhill Road, GB-SE220PB
LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Gin
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281942
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201403124
Inndato:
2014.03.19
Registreringen utløper: 2024.03.19
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281944
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201307535
Inndato:
2013.06.24
Registreringen utløper: 2023.06.24
Gjengivelse av merket:
PORTOBELLO ROAD GIN 171
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gerard Feltham, 225 Underhill Road, GB-SE220PB
LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Gin
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
INTERBRANDS NORWAY AS, Postboks 162 Skøyen,
0212 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Salg av vin og brennevin; agenturer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281945
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201502616
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
via et globalt nettverk; konsulenttjenester innen
dataprogramvare; rådgivningstjenester innen it.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
HEZYLO
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
HARPER & BROOKS
Reg.nr.:
281946
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201502617
Inndato:
2015.02.26
Registreringen utløper: 2025.02.26
Gjengivelse av merket:
HYREVE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281948
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201505320
Inndato:
2015.04.29
Registreringen utløper: 2025.04.29
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
RETAIL EXPO AS, Ribbunggata 17, 0196 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobiltelefon, mobiltelefonetui.
Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur,
kronograf, alarmklokker, innpakning og etui for
armbåndsur, urvisere, urverk, urskive, klokkeremmer.
Klasse 35 Salg av ur, armbåndsur, kronometer, kronografer;
import-eksport virksomhet; salg av juvelervarer,
smykker; salg av møbler, såpe, parfyme, kosmetikk,
hårprodukter, hudprodukter; salg av gymnastikk- og
sportsartikler.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Reg.nr.:
281949
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsprioritet
2014.06.02, EM, 012927661
Søknadsnr.:
201414336
Inndato:
2014.12.01
Registreringen utløper: 2024.12.01
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281947
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201502309
Inndato:
2015.02.20
Registreringen utløper: 2025.02.20
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Netledger Holding AS, Postboks 6731 Etterstad, 0609
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
STRANDENÆS ADVOKATFIRMAET, Postboks 1448
Vika, 0115 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ;
regnskapsanalyser; regnskapsførsel;
regnskapskontroll; økonomisk planlegging; økonomiske
beregninger; økonomisk rådgivning; salg av nettbaserte
økonomisystemer; salg av regnskapstjenester;
outsourcing av administrative tjenester for bedrifter.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, utleie av dataprogrammer;
applikasjonstjenester [asp]; nettskytjenester;
outsourcing av it-tjenester; digitalisering av dokumenter
[skanning]; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
AGES Industri AB, Torget 1 A, SE-31083 UNNARYD,
Sverige
(740) Fullmektig:
Wallengren & Partners AB, Box 116, SE-33121
VÄRNAMO, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 40 Behandling og bearbeiding av stoffer og materialer,
inkludert metall, plast, tre, gummi, tekstiler.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281950
Reg.dato.:
2015.05.27
Søknadsnr.:
201501656
Inndato:
2015.02.10
Registreringen utløper: 2025.02.10
Gjengivelse av merket:
IRON THRONE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the Americas,
US-NY10036 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl, ale (øl), pils, stout (øl), porter (øl) og shandy;
energidrikker; ikke-alkoholholdige cocktail-mikser og
ikke-alkoholholdige drikker nemlig, kullsyreholdige
drikker og fruktdrikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.06.01
20
2015.06.01 - nr 23/15
internasjonale varemerkeregistreringer
2015.06.01 - nr 23/15
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
internasjonale registreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
Int.reg.nr:
0512778
Int.reg.dato:
1987.06.12
Registreringen
2017.06.12
utløper:
Etterfølgende
2014.10.06
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501471
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Gjengivelse av merket:
supply of space-related information, namely planimetric
information for multiple coordinates and/or for analysis,
administration and reproduction of alphanumeric data
provided by related data banks on maps; computers as
well as peripheral equipment thereof; recorded
computer programs; exposed films.
Klasse 16 Printed matter, publications, books, photographs,
aerial photographs, digital orthophotographs,
photographic prints, including orthophotographic,
photogrammetric, cartographic and hydrographic prints,
plates, plans, cartographic and topographic documents,
printed matter containing computer programs.
Klasse 42 Remote sensing (remote observation), aerial
photography, photogrammetry, cartography,
topography, hydrography, bathymetry, processing of
(digital) recordings by scanners; computer processing
of satellite photographs; conversion into images of data
transmitted by radar from a satellite or air base; writing
of environmental reports; environmental analyses,
thermal analyses, advice regarding space-related
matters, namely information in connection with
geographical information conversion and analysis;
computer programming.
DIATOPIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pierre Fabre SA, 12, avenue Hoche, FR-75008
PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
products; dentifrices.
Klasse 5 Pharmaceutical products, products for skin care and
hygiene; dietetic substances for medical use, food for
babies.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0592589
Int.reg.dato:
1992.08.10
Registreringen
2022.08.10
utløper:
Etterfølgende
2014.10.22
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201500440
Notifikasjonsdato: 2015.01.08
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
EUROSENSE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Eurosense Belfotop N.V., Oude Stationsstraat 144, BE8700 TIELT, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic and
optical apparatus and instruments; apparatus for
recording, converting, transmitting and reproducing
images, sound and other information; magnetic and
other types of recording media, digital files, geographic
information systems, namely computer software for
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
0676212
Int.reg.dato:
1997.07.09
Registreringen
2017.07.09
utløper:
Etterfølgende
2014.12.05
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501837
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
REMY-PANNIER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ACKERMAN, 19 rue Léopold Palustre, FR-49400 ST
HILAIRE ST FLORENT, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
21
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(180)
(891)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0705332
Int.reg.dato:
1998.12.23
Registreringen
2018.12.23
utløper:
2014.12.05
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501838
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the words RACE RAMPS in
outline with a striped-checkered curving road.
(730) Innehaver:
Brute Industries Inc, 8506 M.5 Road, US-MI49837
GLADSTONE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Molded plastic ramps for automobiles.
ACKERMAN
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0973464
Int.reg.dato:
2008.05.21
Registreringen
2018.05.21
utløper:
Etterfølgende
2014.11.26
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501478
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ACKERMAN, 19 rue Léopold Palustre, FR-49400 ST
HILAIRE ST FLORENT, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beer).
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
0713014
Int.reg.dato:
1999.03.24
Registreringen
2019.03.24
utløper:
Etterfølgende
2015.01.13
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501839
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
0977817
Int.reg.dato:
2008.07.01
Registreringen
2018.07.01
utløper:
Etterfølgende
2014.11.07
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501843
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
FLOOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Notcap OG BV, Strangeweg 1, NL-7731GV OMMEN,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Trailers and hitches therefor; semi-trailers; parts of
vehicles not included in other classes, such chassis,
tippers and pneumatic suspension systems;
suspension shock absorbers for vehicles; steering
systems for vehicles and trailers.
Klasse 37 Maintenance of trailers and hitches therefor, semitrailers, vehicle parts, such as chassis, tippers and
pneumatic suspension systems, shock absorbers for
vehicles, steering systems for vehicles and trailers;
repair and maintenance of vehicles; assembly and
installation of trailers and hitches therefor, semi-trailers,
vehicle parts, such as chassis, tippers and pneumatic
suspension systems, shock absorbers for vehicles,
steering systems for vehicles and trailers.
Klasse 42 Professional consulting concerning the use,
maintenance and application of trailers and semitrailers, as well as their parts and accessories.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
UYGUN RAFINE YAG SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Rasimpasa Mah. Ferit Bey Sk. No: 32, TRKat 3 KADIKOY-ISTANBUL, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, broth,
bouillons, fish (not live), preserved meat, fruit and
vegetables, dried and cooked fruits and vegetables,
ready-made soups, preserved olives, pickles; milk and
milk products excluding ice cream, ice milk and frozen
yoghurt; milk, white cheese, "kasar" being mild and
pale yellow cheese made of sheep's milk, yoghurt,
"ayran" being a drink made of yoghurt and water,
whipped cream, cream, chantilly cream, milk powder,
milk beverages with high milk content, edible oils and
fats, butter, margarine, preserved, frozen and cooked
fruits; "pekmez" being a thick syrup made by boiling
down grape juice for use as a bread spread, jams,
marmalades, fruit pulp, compote, dried fruits, "pestil"
being dried layers of fruit pulp, puree of hazelnut and
peanut, eggs, powdered eggs, jellies for food,
unflavored and unsweetened gelatin for food, dried
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
22
internasjonale varemerkeregistreringer
nuts, potato chips, fried potatoes, pollen prepared as
foodstuff; processed and preserved leguminous
vegetables, namely peas, beans, chickpeas, lentils,
soya beans.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
and cardboard, namely paper, paper board, paper
bags, paper envelopes, printing papers, hand towels of
paper, disposable diapers made of paper, table napkins
of paper, filter paper, paper handkerchiefs, packaging
containers of paper, paper boxes, paper banners,
cardboard tubes and cardboard boxes, face towels of
paper, disposable paper products; toilet paper, moist
toilet paper; handkerchiefs; babies' diapers and babies'
pants (diapers) made of paper or cellulose.
Klasse 25 Babies' diapers made of textile material, babies diaper
pants (clothing).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
0983729
Int.reg.dato:
2008.09.24
Registreringen
2018.09.24
utløper:
2014.12.05
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501844
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
MARQUIS DE LA TOUR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ACKERMAN, 19 rue Léopold Palustre, FR-49400 ST
HILAIRE ST FLORENT, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1069527
Int.reg.dato:
2010.10.20
Registreringen
2020.10.20
utløper:
Etterfølgende
2014.10.15
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201500924
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Gjengivelse av merket:
MAGIC FLOWERPOT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Shaun Pulfrey, 143 Acre Lane, GB-SW25UA
LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Toiletries; cosmetics; shampoos; preparations and
substances for the care of the hair and skin; hair styling
preparations; soaps; perfumery; essential oils; creams,
lotions, gels; toothpaste; mouthwash.
Klasse 21 Household and domestic utensils; glassware,
porcelain; brushes, hair brushes, hair combs; cosmetic
brushes, applicators, toothbrushes; sponges;
household containers, storage pots.
Klasse 26 Articles for the hair; hair accessories; head bands,
hair bands, bows, clips, grips, pins and fasteners; hair
ribbons, hair ornaments, hair pins, hair pieces, tresses,
hair slides; elastic hair bands; hair curlers, hair rollers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1008903
Int.reg.dato:
2009.04.29
Registreringen
2019.04.29
utløper:
Etterfølgende
2014.08.06
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201413161
Notifikasjonsdato: 2014.11.13
Gjengivelse av merket:
Cien
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics;
decorative cosmetics, make-up; deodorants and antiperspirants for personal use; washing and shower
creams; depilatories; bath salts and bath additives for
non-medicinal purposes; preparations for the cleansing,
care and conditioning of the hair, shampoo, hair tonics,
colorants and colour-removing preparations for use on
the hair; sun protection agents for cosmetic purposes,
cosmetic après-sun preparations for use on the skin;
dentifrices for non-medicinal purposes, mouth washes,
non-medicinal preparations for oral hygiene and dental
care; cotton wool and cotton buds for cosmetic
purposes; tissues and toilet paper impregnated with
cosmetic lotions.
Klasse 5 Medicinal ointments and skin care creams; medicinal
wound care and healing powder; sun protection agents
for medical purposes, medical après-sun agents for the
care of the skin; bath salts and bath additives for
medical purposes; dentifrices for medical purposes,
medical mouth washes, medical preparations for oral
hygiene and dental care; cotton wool and cotton buds
for medical purposes; feminine hygiene articles, namely
sanitary towels, panty liners, tampons, monthly hygiene
panties.
Klasse 16 Paper, cardboard (carton) and goods made of paper
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1084242
Int.reg.dato:
2011.06.22
Registreringen
2021.06.22
utløper:
Etterfølgende
2014.12.17
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201500925
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Gjengivelse av merket:
MAMAROO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Thorley Industries LLC, 40 24th Street, 3rd Floor, USPA15222 PITTSBURGH, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Seats and cradles that are powered and programmed
to move in multiple axes to soothe or entertain infants
and small children.
(450)
23
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1121484
Int.reg.dato:
2012.05.16
Registreringen
2022.05.16
utløper:
Etterfølgende
2014.12.17
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201500927
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.06.01 - nr 23/15
1143651B
2012.03.21
2022.03.21
201506217
2015.05.21
2011.12.09, DE,
302011066459.5/12
Gjengivelse av merket:
BREEZE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Thorley Industries LLC, 40 24th Street, 3rd Floor, USPA15222 PITTSBURGH, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Playpens; play yards.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines for the assembly of engines and engine
parts, machines for the assembly of motor vehicles, for
the chemical industry, for metalworking as well as for
machine tools; combustion engines with coupled heat
exchanger for the generation of electricity and heat as
complete unit (combined heat and power plant);
engines (with the exception of engines for land
vehicles); couplings and equipment for power
transmission (with the exception of such for land
vehicles); engines and combustion engines and their
components for the propulsion of ships, airships and
stationary and mobile propulsion engines (in as far as
they are included in this class), especially combustion
piston engines, diesel engines, engines driven by
biogenous fuel, hybrid engines and gas engines as
new, partial or replacement engines as well as units
with such combustion engines and electricity
generators or pumps or compressors, in as far as they
are included in this class; engine parts for the
propulsion of railway vehicles; new, replacement,
reconditioned and repaired parts of such combustion
engines (except for land vehicles); components as
parts of combustion engines (except for land vehicles),
in as far as they are included in this class, especially for
construction machinery, mining machinery, agricultural
and forestry machinery and machinery for industrial
applications (all driven by combustion engines, namely
combustion piston engines); equipment for gas
exchange in combustion engines, namely combustion
piston engines, namely mechanically driven chargers,
exhaust gas turbo-chargers, heat exchangers, air
filters, air ducts and fittings, exhaust air ducts,
silencers; fuel pumps and pump drives as well as fuel
filters, fuel pipes and fittings, fuel tanks, injection
pumps, injection nozzles and injection appliances
(combination of pump and nozzle) for combustion
engines, namely combustion piston engines; valves
(engine components); compressed air starters as well
as compressors, compressor drives, compressed air
tanks, compressed air pipes and fittings for combustion
engines, namely combustion piston engines; electrical
equipment and instruments for combustion engines,
namely combustion piston engines, namely alternators,
generators and electrical starters; appliances for power
transmission (engine parts) and their components in
connection with combustion engines, namely
combustion piston engines, also for the propulsion of
stationary and mobile processing machines (in as far
as they are included in this class), especially for
construction machinery, mining machinery, agricultural
and forestry machinery and machinery for industrial
applications (all driven by combustion engines, namely
combustion piston engines), namely mechanical
gearboxes (except for land vehicles) with permanent or
switchable transmission, reverse gearing,
hydrodynamic, hydrostatic and electrical gearboxes as
well as combinations of such gearboxes, mechanical,
hydrodynamic and electrical couplings, switchable,
non-switchable and flexible couplings, articulated
couplings, drive shafts, drive axles; mechanical and
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1138819
Int.reg.dato:
2012.10.08
Registreringen
2022.10.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201213647
Notifikasjonsdato: 2012.12.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Explorer AB, Box 27084, SE-10251 STOCKHOLM,
Sverige
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages; vodka.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
24
internasjonale varemerkeregistreringer
hydrodynamic brakes for combustion engines (except
for land vehicles) namely combustion piston engines;
power generation units, consisting of combustion
engines, namely combustion piston engines, and power
generators, pump-units, consisting of combustion
engines, namely combustion piston engines, and fluid
pumps, compressor units, consisting of combustion
engines, namely combustion piston engines, and air or
gas compressors, drive units for deep drilling systems,
consisting of combustion engines, namely combustion
piston engines, and power transmission appliances;
mechanical, hydraulic and pneumatic switching and
regulation appliances for combustion engines, namely
combustion piston engines, for power transmission
appliances and for aggregates (both powered by
combustion engines, namely combustion piston
engines); lubrication equipment (engine components, in
as far as they are included in this class) for combustion
engines, namely combustion piston engines, for power
transmission appliances and for aggregates (both
powered by combustion engines, namely combustion
piston engines), namely oil pumps and pump drives, oil
coolers, oil filters, oil centrifuges, oil pipes and fittings;
base frames (engine components, in as far as they are
included in this class) and flexible bearings (engine
components, in as far as they are included in this class)
for combustion engines, namely combustion piston
engines, for power transmission appliances and for
aggregates (both powered by combustion engines,
namely combustion piston engines); cooling appliances
(in as far as they are included in this class) for
dissipating heat losses and heating appliances (in as
far as they are included in this class) for pre-heating of
combustion engines, namely combustion piston
engines, for power transmission appliances and for
aggregates (both powered by combustion engines,
namely combustion piston engines); namely heat
exchangers, heating appliances, fans, fan motors;
components of combustion piston engines for the
propulsion of land vehicles, railway vehicles and
military vehicles; parts of appliances for power
transmission in connection with combustion engines,
namely combustion piston engines, namely mechanical
gearboxes with permanent or switchable transmission,
reverse gearing, hydrodynamic, hydrostatic and
electrical gearboxes as well as combinations of such
gearboxes; drive units (in as far as they are included in
this class) for deep drilling systems, consisting of
combustion engines, namely combustion piston
engines, and power transmission appliances; drive
units for deep drilling systems, consisting of
combustion engines, namely combustion piston
engines, and power transmission appliances; cooling
appliances for dissipating heat losses for combustion
engines, as engine or motor components, heat
exchangers for engines, vent valves (engine or motor
components) and their drives, pumps as engine or
motor components and their drives, refrigerant filters for
engines or motors, fittings for engine boilers.
Klasse 8 Hand tools.
Klasse 9 Testing appliances; computer software; computer
programs stored on data carriers; electronic
publications (downloadable); fuel cells for electricity
generation and for combustion engines; testing
appliances for combustion engines, namely combustion
piston engines, for power transmission appliances and
for aggregates (both driven by combustion engines,
namely combustion piston engines); electrical and
electronic measurement, testing, warning and
monitoring appliances and instruments (in as far as
they are included in this class) for combustion engines,
namely combustion piston engines for power
transmission appliances and for aggregates (both
driven by combustion engines, namely combustion
piston engines); electrical and electronic monitoring,
alarm and control appliances, especially ship
propulsion systems and on-board power supply;
electrical and electronic appliances and instruments (in
as far as they are included in this class) for fire
2015.06.01 - nr 23/15
detection and alarm systems, automatic energy
generation systems, operational data recording
systems, machine telegraph systems (especially for
ships); fuel consumption meters for motors, especially
ships' diesel motors; control panels and navigation
systems, especially for ships; electrical equipment and
instruments for combustion engines, namely
combustion piston engines, namely switching
appliances, cables and batteries, electrical and
electronic control, switching and regulation appliances
for combustion engines, namely combustion piston
engines, power transmission appliances and for
aggregates (both driven by combustion engines,
namely combustion piston engines), electrical and
electronic appliances and instruments for the
regulation, control and monitoring of propulsion
systems for railway vehicles; mechanical, hydraulic and
pneumatic measurement, testing, warning and
monitoring appliances and instruments for combustion
engines, namely combustion piston engines.
Klasse 11 Heating appliances for pre-heating combustion
engines, heat exchangers, heating fans, heat pumps,
cooling tanks.
Klasse 12 Vehicles; appliances for transport by land, air or
water; combustion engines, namely combustion piston
engines for the propulsion of vehicles, namely land
vehicles, railway vehicles and military vehicles (all
driven by combustion engines, namely combustion
piston engines); appliances for power transmission in
connection with combustion engines, namely
combustion piston engines, for the propulsion of
vehicles, namely land vehicles, railway vehicles and
military vehicles (all driven by combustion engines,
namely combustion piston engines), namely
mechanical gearboxes for land vehicles with permanent
or switchable transmission, reverse gearing,
hydrodynamic, hydrostatic and electrical gearboxes for
land vehicles as well as combinations of such
gearboxes, mechanical, hydrodynamic and electrical
couplings for land vehicles; switchable, non-switchable
and flexible couplings for land vehicles; articulated
couplings, drive shafts, drive axles, each for land
vehicles; appliances for power transmission in
connection with combustion engines, namely
combustion piston engines for land vehicles (all driven
by combustion engines, namely combustion piston
engines), namely mechanical gearboxes for land
vehicles with permanent or switchable transmission,
reverse gearing, hydrodynamic, hydrostatic and
electrical gearboxes for land vehicles as well as
combinations of such gearboxes for land vehicles;
mechanical, hydrodynamic and electrical couplings for
land vehicles; switchable, non-switchable and flexible
couplings for land vehicles; articulated couplings, drive
shafts, drive axles for land vehicles; base frames (in as
far as they are included in this class) and flexible
bearing components (in as far as they are included in
this class) for combustion engines, namely combustion
piston engines, for power transmission appliances and
for aggregates (both driven by combustion engines,
namely combustion piston engines); mechanical and
hydrodynamic brakes for combustion engines, namely
combustion piston engines, for land vehicles, railway
vehicles, military vehicles.
Klasse 35 Business management, business administration,
procurement services for third parties (purchase of
goods and services for other companies); services in
wholesale and retail in the sectors: machines and their
components, motors and their components, vehicles
and vehicle accessories, ships and ships' accessories,
railway vehicles and their components, lighting,
heating, cooling and ventilation appliances, tools and
metal goods, chemical products, combustibles and fuel
and electrical and electronic goods.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
Klasse 37 Building construction; repair, namely the repairing of
machines and their components, of propulsion systems
and their components as well as of motors and their
components; maintenance and servicing, especially of
25
internasjonale varemerkeregistreringer
propulsion systems and their components; installation
and commissioning of propulsion systems.
Klasse 42 Services of an engineer; undertaking of technical tests
and checks, technical measurement as well as
scientific research; research and development in the
field of technology; technical planning of operational
facilities; design and development of computer
software; material and quality testing.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2013.08.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Overdratt fra int. reg. nr. 1143651
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1145883
Int.reg.dato:
2012.02.28
Registreringen
2022.02.28
utløper:
Etterfølgende
2014.11.25
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501846
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1154096
Int.reg.dato:
2012.02.28
Registreringen
2022.02.28
utløper:
2014.11.25
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501847
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Schroders Plc, 31 Gresham Street , GB-EC2V7QA
LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business consultancy and management
services; business administration; business information
services; office functions; compilation of data in
computer databases; organisation, operation and
supervision of loyalty and incentive schemes;
advertising services provided via the Internet;
production of television and radio advertisements; trade
fairs; opinion polling; provision of business information;
computer assisted information research services;
accountancy; data processing.
Klasse 36 Financial services; asset management services;
investment management services; real estate
investment management services; private equity funds
of funds services; mutual fund services; funds of hedge
funds; unit trust services; investment trust services;
banking; private banking services; life assurance
services; providing investment advice; asset and
investment administration services; financial
management services, financial analysis services,
financial information services; corporate finance;
treasury funding and trading in the money and foreign
exchange markets; brokerage services; executor and
trustee services; services relating to emerging market
debt; commodities and agricultural funds; issuing of
shares, fund awards and tokens of value in relation to
bonus and loyalty schemes; research, information,
consultancy and advice relating to all the aforesaid.
Klasse 38 Telecommunications services; providing online
chatroom services; email services; radio and television
broadcasting; telecommunication of information
(including web pages); providing user access to the
Internet; providing access to internet portals.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Schroders Plc, 31 Gresham Street , GB-EC2V7QA
LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business consultancy and management
services; business administration; business information
services; office functions; compilation of data in
computer databases; organisation, operation and
supervision of loyalty and incentive schemes;
advertising services provided via the Internet;
production of television and radio advertisements; trade
fairs; opinion polling; provision of business information;
computer assisted information research services;
accountancy; data processing.
Klasse 36 Financial services; asset management services;
investment management services; real estate
investment management services; private equity funds
of funds services; mutual fund services; funds of hedge
funds; unit trust services; investment trust services;
banking; private banking services; life assurance
services; providing investment advice; asset and
investment administration services; financial
management services, financial analysis services,
financial information services; corporate finance;
treasury funding and trading in the money and foreign
exchange markets; brokerage services; executor and
trustee services; services relating to emerging market
debt; commodities and agricultural funds; issuing of
shares, fund awards and tokens of value in relation to
bonus and loyalty schemes; research, information,
consultancy and advice relating to all the aforesaid.
Klasse 38 Telecommunications services; providing online
chatroom services; email services; radio and television
broadcasting; telecommunication of information
(including web pages); providing user access to the
Internet; providing access to internet portals.
(450)
26
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1158606
Int.reg.dato:
2013.04.11
Registreringen
2023.04.11
utløper:
Etterfølgende
2014.12.04
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501848
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
1172895
2012.11.22
2022.11.22
201310719
2013.09.05
2012.05.24, DE, 30 2012 005
094.8/25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Marc O'Polo International GmbH, Hofgartenstrasse 1,
DE-83071 STEPHANSKIRCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, body
and beauty care products, hair lotions, dentifrices,
deodorants, perfumes, colognes, eau de parfum, eau
de toilette, after shave, combined shampoo and shower
gel Product for use on the hair and body, namely "2 in
1" product, cosmetics, make-up products, eye shadow,
mascara, eye makeup, lipstick, lip gloss, non-medical
lip balm, lip liner pencils, make-up, face powder,
blusher, make-up compacts, cosmetic cleansers,
make-up remover, cosmetic skin care products, creams
for the skin, lotions for cosmetic purposes, cosmetic
masks, body lotions, body oils, body gel for cosmetic
purposes, body and facial scrubs, shaving substances
and substances for after-shave care, after-shave
lotions, non-medical bath preparations, bath crystals,
shower foam, shower gels, massage oils, nail polish,
nail care products, sunscreen preparations, sunblocker,
shoe polish.
Klasse 8 Hand-operated tools; cutlery, forks and spoons;
razors; cutlery, table cutlery, runcible spoons, serving
cutlery, knives, silver plate.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling of electricity,
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; extinguishers; spectacles;
parts for eyeglasses, spectacle frames; spectacle
temples, spectacle glasses, optical glasses,
sunglasses, goggles for sport, goggles, accessories for
spectacles, spectacle cases, custom made cases,
leather cases and bags for data processing equipment,
especially for mobile phones, notebooks / laptops,
Int.reg.nr:
1159863
Int.reg.dato:
2013.02.27
Registreringen
2023.02.27
utløper:
Etterfølgende
2014.06.27
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501849
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of two stylized words, i.e. GREEN in
green color and COLA in black color; the word GREEN
also includes a twig with three leaves on the letter G
and a twig with one leaf on the letter N.
(730) Innehaver:
GREEN COLA LTD, Strati Myrivili 5, Strovolos, CY2046 NICOSIA, Kypros
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Carbonated and non carbonated beverages, non
alcoholic drinks.
(450)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SHANGHAI SHIMU GLOVE CO., LTD., No.2
Workshop, No.358 Shiqiao Village, Qingcun Town,
Fengxian District, CN-201414 SHANGHAI, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Protection devices for personal use against accidents;
clothing for protection against accidents, irradiation and
fire; asbestos gloves for protection against accidents;
protective helmets; gloves for protection against
accidents; gloves for divers; gloves for protection
against X-rays for industrial purposes; protective
masks; life saving, apparatus and equipment;
protective suits for aviators.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
27
internasjonale varemerkeregistreringer
smart phones, binoculars.
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; chronometric
and horological instruments, watches, fashion
jewellery, watch bands.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; bags, handbags; travelling bags; school
bags; satchels; rucksacks; vanity cases, purses,
wallets, briefcases, key cases, cosmetic cases, card
cases, leather cases, leather cases with slide locks, hip
bags, bum bags, briefcases (leather goods), travelling
sets (leather goods), small leather goods, leather
accessories not included in other classes.
Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames, goods, not included
in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, amber, pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or
of plastics; frames, cushions, decoration cushions,
pillows, seat cushions, clothes hangers, magazine rack,
clothes racks (furniture), baskets (not of metal),
furnishings made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, pearl,
meerschaum and substitutes, or of plastics; curtain
holders, not of textile material, bottle closures not of
metal; blinds.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; pot
covers, flower pots, flower-pot covers, tins, soap dishes
and boxes, crockery, tableware, other than knives,
forks and spoons, coffee and tea services, drinking
vessels, coffee and teapots, glass, cups, cans, jugs,
decanters, drinking bottle, cooking, roasting and baking
ware, pots, pans, coasters, bottle cooler, wine cooler,
champagne cooler, trays, bread baskets, egg cups,
candlesticks, candle holders, soap dispensers, perfume
sprayer and atomizers, vases, bottle openers,
corkscrews, ice pails, salt cellars, pepper pots, pepper
mills, napkin rings, napkin holders, knife rests, tea
warmer candle holders, pot cloth, pot gloves, under
plates, table plates, dishes, salad bowls, storage
boxes/cases, oil vinegar cruets, cooking spoons,
basting spoons, for kitchen use, mixing spoons,
champagne buckets.
Klasse 24 Textiles and textile goods not included in other
classes, bed and table covers, bad linen, bed sheets,
fitted sheets, duvet covers, mattress covers, bed
sheets, goods of terry towelling, towels, bath linen, bath
towels, beach towels, washcloths, blankets,
bedspreads, table linen, table cloths, cloth napkins,
table mats, table runners, place mats, linen
(household), cushion covers, decorative cushion
covers, pillow covers, seat covers, slipcovers,
bedspreads, curtains, drapes, fabrics, textile
handkerchiefs, hangings (wall) of textile, quilt bedding
mats, tablecloths on the roll, kitchen textiles, dish
towels, shower curtains made of textile material or
plastic foil, curtain holders of textile materials, towel
blankets.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for men,
women and children, pants, jeans, coats, dresses,
skirts, suits, ties, bathing robe, nightwear, aprons for
cooking, underclothes, ladies' underwear,
undergarments, corsetry, hosiery, socks, belts,
suspenders, scarves, hats, shawls, gloves, leg
warmers, headbands, swimwear, clothing for children
and babies, leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children shoes, clothing, footwear and headgear
for sports especially jogging, fitness training,
gymnastics, yoga, golf, tennis, squash, badminton,
water sports, sailing, windsurfing, canoeing, rowing,
downhill skiing, cross country skiing, snowboarding,
soccer, basketball, handball, volleyball, baseball, in-line
2015.06.01 - nr 23/15
skating, skateboarding, roller skating, hockey, ice
hockey, ice skating, football, cycling, equestrian sports,
jersey clothing, hiking, trekking, climbing and outdoor
clothing, hiking, trekking, climbing and outdoor
footwear.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile), bath mats.
Klasse 35 Retail services, wholesale services, online services or
catalogue mail order services in each of the areas of:
apparel, garments, fashion accessories, belts,
footwear, headgear, cosmetics, personal care, beauty
care products, perfumery, essential oils, spectacles,
parts for eyeglasses, spectacle frames, sunglasses,
accessories for spectacles and sunglasses, eyeglass
cases, leather and imitations of leather and articles
thereof, bags, handbags, suitcases, luggage,
backpacks, umbrellas, parasols, purses, wallets, key
cases, cosmetic cases, leather cases, chronometric
and horological instruments, watches, watchstraps,
jewellery, fashion jewellery, furniture products and
decorative products, furniture, mirrors, frames, picture
frames, cushions, decorative cushions, pillows, curtain
holders, bottle caps, textiles and textile goods,
blankets, sheets, fitted sheets, terry linen, towels,
bedspreads, quilts (duvets), table linen, tablecloths,
placemats, table runners, table cloth on the roll, cloth
napkins, kitchen textiles, dish towels, home textiles,
shower curtains of textile or plastic foil, curtain holders
of textile materials, cutlery, runcible spoons, table
cutlery, forks, spoons, knives, silver plate, kitchen and
household goods, combs, sponges, brushes (except
paint brushes), glassware, porcelain, stoneware,
tableware, carpets, rugs, mats, bath mats, rugs,
flooring, wallpaper.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1183742
Int.reg.dato:
2013.09.05
Registreringen
2023.09.05
utløper:
Etterfølgende
2015.01.22
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501850
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
RAYLEX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OYSTERSHELL NV, Booiebos 24, BE-9031
DRONGEN, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic nail care
products.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use; food
for babies; dietary supplements for humans and
animals; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; nail care
products for medical use, including preparations for
discouraging biting of nails and sucking of thumbs.
Klasse 10 Medical apparatus for discouraging biting of nails and
sucking of thumbs.
28
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
economics, as well as management, marketing,
administration, non-scientific research and human
resources, intended to improve the performance of
public or private corporations; downloadable software
in the form of software and micro-software for
computers, laptops, tablets and smartphones.
Klasse 16 Teaching and instruction manuals; books; printed
publications; educational, instructional or teaching
materials (except apparatus).
Klasse 35 Business organization and management consultancy
intended to improve the performance of public or
private corporations; business information; business
investigations; business management assistance
intended to improve the performance of public or
private corporations; commercial or industrial company
management assistance for improving the performance
of such businesses; compilation of economic and
business data into a central database on behalf of
public or private corporations; compilation of economic
and business statistics; economic forecasting;
efficiency experts; market research; market study;
consultancy pertaining to personnel issues.
Klasse 41 Arranging and conducting of seminars, workshops,
conferences and theoretical and practical courses on
economics and business, as well as management,
marketing, administration, non-scientific research and
human resources, intended to improve the performance
of public and private corporations; provision of nondownloadable online publications on economics and
business, as well as management, marketing,
administration, non-scientific research and human
resources, intended to improve the performance of
public or private corporations; provision of seminars,
lectures, educational and training programs through
Internet courses.
Klasse 42 Development, design and updating of software and
micro-software.
Int.reg.nr:
1203266
Int.reg.dato:
2013.12.26
Registreringen
2023.12.26
utløper:
2014.10.30
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501851
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kaaz Corp, 387-1 Gomyo, Saidaiji, Higashi-Ku,
Okayama-shi, JP-704-8588 OKAYAMA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Construction machines and apparatus; lumbering
machines and apparatus; agricultural machines;
agricultural implements other than hand-operated;
pneumatic or hydraulic machines and instruments;
lawnmowers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1205552
Int.reg.dato:
2014.02.04
Registreringen
2024.02.04
utløper:
Etterfølgende
2015.01.22
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501852
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1207013
Int.reg.dato:
2013.07.30
Registreringen
2023.07.30
utløper:
Etterfølgende
2014.07.25
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201413174
Notifikasjonsdato: 2014.11.13
Gjengivelse av merket:
ERREA' REPUBLIC
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Errea' Sport SpA, Via G. di Vittorio 2/1, Frazione San
Polo, IT-43056 TORRILE (PR), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Clocks and watches; chronometers; chronographs;
alarm clocks; jewellery and artificial jewellery; metal key
holders, non metal key holders.
Klasse 16 Adhesives [glues] for stationery purposes; stickers
(stationery); ball-point pens; fountain pens; pen cases;
calendars; rubber erasers; diaries; writing or drawing
books; paint brushes; pencils; tickets and greeting
cards; coasters; paper handkerchiefs; paper table
covers; paper; cardboard; stationery; bookbinding
material; rulers (stationery); albums; catalogues;
posters; brochures; flyers; photographs (printed);
printed matter.
Klasse 18 Bags; multipurpose sports bags; handbags; bags of
leather and imitations of leather; small bags; canvas
bags; sport bags, namely bags for carrying balls;
camping, beach, travelling bags; bum bags; cosmetic
bags sold empty; school rucksacks; trunks; valises;
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
IMD - International Institute for Management
Development, Chemin de Bellerive 23, CH-1007
LAUSANNE, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable electronic publications, including
downloadable digital audio and video files, in the fields
of economics and business, as well as management,
marketing, administration, non-scientific research and
human resources, intended to improve the performance
of public or private corporations; pre-recorded magnetic
or optical data media, especially compact disks, readonly memory compact disks (CD-ROMs), pre-recorded
optical disks and digital versatile disks (DVDs), all
featuring information in the fields of business and
29
internasjonale varemerkeregistreringer
rucksacks; umbrellas; walking sticks; parasols;
leatherware; briefcases; leather and imitations of
leather; satchels; business cards cases; purses, not of
precious metal; notecases; sports bags; football bags;
wetsuit bags.
Klasse 25 Sports clothing and leisurewear for men, women and
children, including sports jerseys; undershirts; t-shirts;
polo-shirts; tank-tops; sweatshirts; sweatsuits; sweat
jackets; pullovers; polo-neck jerseys; shirts; skirts;
trousers; shorts; bermuda shorts; muscle shorts;
jackets; coats; jeans; jeanswear; ties; suits;
combinations (clothing); full tracksuits for sports teams;
training suits; sports costumes, including costumes for
football, five-a-side football, volleyball, rugby and
basketball; clothing for football, five-a-side football,
volleyball, rugby, basketball, tennis, cycling, golf,
baseball, spinning, running and exercise in general, not
included in other classes; ski suits; belts (clothing);
sport belts (clothings); footwear; shoes; shoes for
sports, including shoes for football, five-a-side football,
volleyball, rugby, basketball, tennis, cycling, golf,
baseball, spinning, running, gymnastics and exercise in
general, not included in other classes; ski boots; swim
shoes; slippers; headgear, including caps and hats; ear
muffs; head sweatbands; hats and berets for sport in
general; bandanas; gloves (clothing); mufflers;
wristbands; stockings; socks; sweat-absorbent
stockings; slippers; panty hose; underwear, including
underpants, brassieres, singlets, panties, boxer shorts,
g-strings (thongs); pajamas; underwear, in particular for
playing sport, namely leg warmers, bermuda shorts,
elasticated t-shirts; nightwear; beachwear and bathing
wear, including bathing suits, bathing trunks;
bathrobes; rainwear.
Klasse 26 Ribbons, braid, laces for shoes, buttons, hooks,
eyelets, pins and needles.
Klasse 35 Wholesaling and retailing of horological instruments
and jewellery, stationery, luggage, clothing, sporting
articles; wholesale and retail sale services of the
aforesaid goods provided via the Internet.
medical and dental procedures.
Klasse 21 Dental sonic energy delivery systems for oral hygiene
personal use comprising hand-held applicators for
delivery of flowable and cleaning materials, pumps, and
tubing.
Klasse 44 Dental and oral hygiene procedures.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1208218
Int.reg.dato:
2014.05.20
Registreringen
2024.05.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407860
Notifikasjonsdato: 2014.07.10
Gjengivelse av merket:
COMBILUME
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fagerhults Belysning AB, SE-56680 HABO, Sverige
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparatus for lighting.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1207404
Int.reg.dato:
2014.04.16
Registreringen
2024.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407564
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.10.17, US, 86094676
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1215602
Int.reg.dato:
2014.02.05
Registreringen
2024.02.05
utløper:
Etterfølgende
2014.10.28
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501854
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SkinnyMe Tea International Limited, FT, Eastern Plaza
189, 111 Chai Wan Rd, CN- CHAI WAN, HONG KONG
ISLAND, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, foods and drink;
tea for medicinal purposes; aromatic teas (for medicinal
use); artificial tea (for medicinal use); asthmatic tea;
fruit-flavoured tea for medicinal use; fruit tea for
medicinal use and purposes; herbal tea for medicinal
use and purposes; medicinal tea for slimming
purposes.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; tapioca and
sago; confectionery; flour and preparations made from
cereal; ices; sugar, honey, treacle; sauces
(condiments); spices; aromatic teas (other than for
medicinal use); artificial tea (other than for medicinal
use); beverages made with tea; beverages with tea
base; chai tea; fruit and fruit-flavoured tea (other than
for medicinal purposes); herb tea and herb tea-based
beverages not for medicinal purposes; iced tea; nonmedicated tea extracts; non-medicated tea bags.
GENTLEWAVE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sonendo Inc, 26061 Merit Circle, Suite 102, USCA92653 LAGUNA HILLS, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Materials for dental fillings and for sealing purposes;
Materials for repairing and treating teeth; Materials for
cleaning teeth, gums, and mouth; fixing materials for
dental purposes; synthetic materials for dental fillings
and sealing purposes; magnetic materials for dental
fillings.
Klasse 10 Dental instruments; medical and dental sonic energy
delivery systems; hand-held applicators for delivery of
flowable materials, spacer caps, sealing caps, tooth
caps, sizers for gauging depth, monitors, and consoles,
all for use in medical and dental procedures; kits
comprising hand-held applicators for the delivery of
flowable materials, spacer caps, sealing caps, tooth
caps, and sizers for gauging depth, all for use in
30
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
1220314
2014.07.22
2024.07.22
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1220956
Int.reg.dato:
2014.04.02
Registreringen
2024.04.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201412458
Notifikasjonsdato: 2014.10.30
Gjengivelse av merket:
2014.11.14
201500455
2015.01.08
2014.07.14, AT, AM
51649/2014
Gjengivelse av merket:
VEGIPAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
backaldrin Österrreich The Kornspitz Company GmbH,
Jochen-Rindt-Strasse 15, AT-1230 WIEN, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Flour and preparations made from cereals; flourmilling products; bread, including oven-ready bread;
pastry, including oven-ready pastry; confectionery,
including oven-ready confectionery; sweets, not
included in other classes, including oven-ready sweets;
baking powder, baking mixes, bread mixes, mixes of
spices; dough pieces, also frozen, for making bread,
pastries, confectionery and sweets.
Klasse 41 Editing and publishing recipes.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The applied mark is a combined mark which includes
word elements and pictorial elements; the word part is
represented by the word CKA, which is a part of the
name of the applicant, written by capital Cyrillic letters
of original type, in red colour with white and blue
border; the pictorial part is represented by an image of
the star executed by red colour with white and blue
border; the pictorial element is placed under the word
element.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
SKA
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
SKA
(730) Innehaver:
SKA Ice Hockey Club JSC, Pg-kt Dobrolubova, 16,
korp. 2, lit. A, RU-197198 ST. PETERSBURG,
Russland
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; watch straps;
trinkets [jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or
fobs]; tie clips; cufflinks; badges of precious metal;
works of art of precious metal; cups and vases of
precious metal [jewellery works of art]; medals and
medallions of precious metal; ornaments [jewellery,
jewelry (Am.)]; watches.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, paper boxes, paper bags, cardboard
boxes, and covers for documents made of paper or
cardboard; paper or plastic goods for packaging; plastic
goods, not included in other classes; office stationery;
plastic materials for packaging (not included in other
classes); printed matter; stationery; printing goods;
season tickets; fountain pens; pens with clips; albums;
posters; table linen of paper; tickets; note books;
booklets; notepaper; wrapping paper; newsletters;
insertions for car number plates made of cardboard;
signboards of paper or cardboard; pennants made of
paper; newspapers; magazines [periodicals]; money
clips; bookmarkers; printed publications; calendars;
pencils; pictures; cards; prints in the nature of the
players photographs; books; envelopes [stationery];
teaching materials [except apparatus]; covers
[stationery]; air fresheners made of cardboard; greeting
cards; postcards; paper bags; bags of paper for
packaging; bags of plastic for packaging; periodicals;
mats for cups and glasses; stands for pens and pencils;
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
31
internasjonale varemerkeregistreringer
photograph stands; printed timetables; writing or
drawing books; manuals [handbooks]; flags of paper;
photographs [printed]; photo cards; spiegels for
packaging made of cardboard.
Klasse 18 Pocket wallets; business card cases; umbrellas;
briefcases; leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely handbags for
documents, purses, bags for holding money, shoulder
belts, trunks [luggage], trunks, travelling bags, cases,
suitcases, handbags, wallets, pouches, rucksacks,
haversacks, holdalls, garment carriers, satchels, shoe
bags, covers for documents made of leather and
imitations of leather;; schoolchildren's backpacks; bags;
beach bags; bags for sports; bags for campers; school
bags; key cases.
Klasse 20 Signboards of wood or plastics; display boards;
pillows; cushions for car compartments; cushions;
inflatable publicity objects; holders for registration
number plates, not of metal; photograph frames, not of
metal; photograph frames made of paper and
cardboard.
Klasse 21 Glassware, not included in other classes; household
or kitchen utensils and containers; gift bottles; goblets;
beer goblets; money boxes, not of metal; mugs; beer
mugs; tankards; cups and vases, not of precious metal;
bottle openers; shot glasses; drinking glasses; cups of
paper or plastic; tea cups; flasks.
Klasse 24 Textile goods, not included in other classes; banners;
bed linen; pennants, not of paper; travelling rugs [lap
robes]; bed covers; towels; flags, not of paper; labels of
cloth; sewed-in labels.
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; bandanas
[neckerchiefs]; baseball caps; neckties; sweaters;
sports jerseys; caps; sports suits; sports shoes;
clothing for ice hockey; sportswear; shirts; polo shirts;
ice hockey sweaters; slippers; heavy coats; tee-shirts;
dressing gowns; winter knitted caps; scarves.
Klasse 26 Badges for wear, not of precious metal; ornamental
novelty badges [buttons]; decorative badges, not of
precious metal; ribbons [haberdashery]; competitors'
numbers.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; board games; ice hockey board
games; toys "ice hockey player"; toys "goalkeeper";
hockey sticks; ice skates; scale model vehicles; scale
model buses of ice hockey club; scale model ice
resurfacer machine; special covers for ice hockey
equipment; pucks; souvenir pucks; parts of ice hockey
sports apparel, including knee guards, elbow guards,
masks, protective paddings, helmets [sports articles].
Klasse 35 Advertising agencies; rental of advertising space;
computerized file management; demonstration of
goods; updating of advertising materials; sales
promotion for others, including retail and wholesale
services, in particular, via stores and online via Internet;
publication of publicity texts; bill-posting; dissemination
of advertising matter; advertising; advertising in sports
facilities, halls, stadiums, fields and arenas; on-line
advertising on a computer network; advertising on ice;
television advertising; advertising of ice hockey;
compilation of statistics in the sphere of ice hockey;
retail and wholesale services for souvenir goods
bearing symbolics of ice hockey club.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; rental of ice hockey
playgrounds; booking of seats for games; physical
education; publication of books; publication of
methodical, reference, informational and other printed
materials; publication of printed materials on ice hockey
issues; education information; recreation information;
entertainment information; health club services [health
and fitness training]; club services [entertainment or
education]; sports club services; videotape editing;
production of radio and television programs; game
services provided on-line from a computer network;
providing online electronic publications, not
downloadable; education and training of sportsmen; ice
hockey practical training [demonstration]; providing
2015.06.01 - nr 23/15
recreation facilities; arranging and conducting of
exhibitions for entertainment purposes; arranging and
conducting of contests and quizzes; arranging and
conducting of sports competitions, matches,
tournaments and championships; arranging and
conducting of training camps; arranging and conducting
of educational and entertaining competitions; arranging
and making of time tables of sports competitions;
operating lotteries; organization of educational
contests; television entertainment; providing sports
equipment; timing of sports events; rental of
videotapes; rental of motion pictures; rental of sports
equipment, except vehicles; publication of electronic
books and journals on-line; publication of texts, other
than publicity texts; radio entertainment; making
programs on sports reserve training; news reporters
services; sports camp services (traineeship); ticket
agency services; trainer services; photography;
photographic reporting; production of shows.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1220957
Int.reg.dato:
2014.04.02
Registreringen
2024.04.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201412459
Notifikasjonsdato: 2014.10.30
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The applied mark is a combined mark which includes
word elements and pictorial elements; the word part is
represented by the word SKA which is a part of the
name of the applicant, written by capital Latin letters of
original type, in red colour with white and blue border;
the pictorial part is represented by an image of the star
executed by red colour with white and blue border; the
pictorial element is placed under the word element.
(730) Innehaver:
SKA Ice Hockey Club JSC, pr-kt Dobrolubova, 16,
korp. 2, lit. A, RU-197198 ST. PETERSBURG,
Russland
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; watch straps;
trinkets [jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or
fobs]; tie clips; cufflinks; badges of precious metal;
works of art of precious metal; cups and vases of
precious metal [jewellery works of art]; medals and
medallions of precious metal; ornaments [jewellery,
jewelry (Am.)]; watches.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
32
internasjonale varemerkeregistreringer
materials, namely, paper boxes, paper bags, cardboard
boxes, and covers for documents made of paper or
cardboard; paper or plastic goods for packaging; plastic
goods, not included in other classes; office stationery;
plastic materials for packaging (not included in other
classes); printed matter; stationery; printing goods;
season tickets; fountain pens; pens with clips; albums;
posters; table linen of paper; tickets; note books;
booklets; notepaper; wrapping paper; newsletters;
insertions for car number plates made of cardboard;
signboards of paper or cardboard; pennants made of
paper; newspapers; magazines [periodicals]; money
clips; bookmarkers; printed publications; calendars;
pencils; pictures; cards; prints in the nature of the
players photographs; books; envelopes [stationery];
teaching materials [except apparatus]; covers
[stationery]; air fresheners made of cardboard; greeting
cards; postcards; paper bags; bags of paper for
packaging; bags of plastic for packaging; periodicals;
mats for cups and glasses; stands for pens and pencils;
photograph stands; printed timetables; writing or
drawing books; manuals [handbooks]; flags of paper;
photographs [printed]; photo cards; spiegels for
packaging made of cardboard.
Klasse 18 Pocket wallets; business card cases; umbrellas;
briefcases; leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely, handbags for
documents, purses, bags for holding money, shoulder
belts, trunks [luggage], trunks, travelling bags, cases,
suitcases, handbags, wallets, pouches, rucksacks,
haversacks, holdalls, garment carriers, satchels, shoe
bags, covers for documents made of leather and
imitations of leather; schoolchildren's backpacks; bags;
beach bags; bags for sports; bags for campers; school
bags; key cases.
Klasse 20 Signboards of wood or plastics; display boards;
pillows; cushions for car compartments; cushions;
inflatable publicity objects; holders for registration
number plates, not of metal; photograph frames, not of
metal; photograph frames made of paper and
cardboard.
Klasse 21 Glassware, not included in other classes; household
or kitchen utensils and containers; gift bottles; goblets;
beer goblets; money boxes, not of metal; mugs; beer
mugs; tankards; cups and vases, not of precious metal;
bottle openers; shot glasses; drinking glasses; cups of
paper or plastic; tea cups; flasks.
Klasse 24 Textile goods, not included in other classes; banners;
bed linen; pennants, not of paper; travelling rugs [lap
robes]; bed covers; towels, not of paper; flags, not of
paper; labels of cloth; sewed-in labels.
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; bandanas
[neckerchiefs]; baseball caps; neckties; sweaters;
sports jerseys; caps; sports suits; sports shoes;
clothing for ice hockey; sportswear; shirts; polo shirts;
ice hockey sweaters; slippers; heavy coats; tee-shirts;
dressing gowns; winter knitted caps; scarves.
Klasse 26 Badges for wear, not of precious metal; ornamental
novelty badges [buttons]; decorative badges, not of
precious metal; ribbons [haberdashery]; competitors'
numbers.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; board games; ice hockey board
games; toys "ice hockey player"; toys "goalkeeper";
hockey sticks; ice skates; scale model vehicles; scale
model buses of ice hockey club; scale model ice
resurfacer machine; special covers for ice hockey
equipment; pucks; souvenir pucks; parts of ice hockey
sports apparel, including knee guards, elbow guards,
masks, protective paddings, helmets [sports articles];
players' cards.
Klasse 35 Advertising agencies; rental of advertising space;
computerized file management; demonstration of
goods; updating of advertising materials; sales
promotion for others, including retail and wholesale
services, in particular, via stores and online via Internet;
publication of publicity texts; bill-posting; dissemination
of advertising matter; advertising; advertising in sports
2015.06.01 - nr 23/15
facilities, halls, stadiums, fields and arenas; on-line
advertising on a computer network; advertising on ice;
television advertising; advertising of ice hockey;
compilation of statistics in the sphere of ice hockey;
retail and wholesale services for souvenir goods
bearing symbolics of ice hockey club.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; rental of ice hockey
playgrounds; booking of seats for games; physical
education; publication of books; publication of
methodical, reference, informational and other printed
materials; publication of printed materials on ice hockey
issues; education information; recreation information;
entertainment information; health club services [health
and fitness training]; club services [entertainment or
education]; sports club services; videotape editing;
production of radio and television programs; game
services provided on-line from a computer network;
providing online electronic publications, not
downloadable; education and training of sportsmen; ice
hockey practical training [demonstration]; providing
recreation facilities; arranging and conducting of
exhibitions for entertainment purposes; arranging and
conducting of contests and quizzes; arranging and
conducting of sports competitions, matches,
tournaments and championships; arranging and
conducting of training camps; arranging and conducting
of educational and entertaining competitions; arranging
and making of time tables of sports competitions;
operating lotteries; organization of educational
contests; television entertainment; providing sports
equipment; timing of sports events; rental of
videotapes; rental of motion pictures; rental of sports
equipment, except vehicles; publication of electronic
books and journals on-line; publication of texts, other
than publicity texts; radio entertainment; making
programs on sports reserve training; news reporters
services; sports camp services (traineeship); ticket
agency services; trainer services; photography;
photographic reporting; production of shows.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1221212
Int.reg.dato:
2014.06.23
Registreringen
2024.06.23
utløper:
Etterfølgende
2014.12.03
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501857
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
SelectaDNA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Selectamark Security Systems plc., 1 Locks Court, 429
Crofton Road, GB-BR68NL LOCKSBOTTOM, KENT,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical preparations for use in analysis and for use
in technology; adhesives; chemical preparations for
security purposes; chemical solutions containing ultraviolet trace elements; chemical etchants; chemical
etchants for security marking of articles or property
identification; chemicals for spraying purposes;
chemicals, nucleic acid, acids, polymer solutions,
chemical preparations for use in marking property for
security purposes.
(450)
33
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1221743
Int.reg.dato:
2014.08.22
Registreringen
2024.08.22
utløper:
Etterfølgende
2014.10.29
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501858
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.04.30, FR, 144087874
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
transmission of data, in the nature of micro-processors
and semi-conducting memory units; computer
programs for managing, monitoring, tracking, enacting
or facilitating electronic payments and transfers of
financial instruments, real property, stocks and shares;
computer programs for managing, monitoring, tracking,
enacting or facilitating multi-institution, regional,
national or international clearing and settlement of
payments, checks, wires, teletypewriter, and physical
or electronic exchanges, namely, clearing house and
continuous linked settlement functions; computer
programs for foreign exchange transactions, namely
inter-institution clearing and settlement and continuous
linked settlement; computer programs for selection of,
managing, monitoring and controlling access to,
security of, routing through, and traffic over,
communications networks for voice, data or signalling;
computer programs for tracking and monitoring
financial transactions for regulatory compliance namely,
anti-money laundering and foreign asset control;
computer programs for integration of telephony
apparatus, network service information, data
communications networks, databases, and human
interaction for use in call centers, customer relationship
management, direct marketing and customer support
operations; computer programs for accumulation of
historic transaction data, integration with demographic
databases, and collation with third party data for online
analysis, trending, market or business modelling and
reporting for business and operations; computer
programs for use as a data collection, organization and
display tool in the fields of asset and personnel
management; computer programs for optimized work
scheduling and tracking computer programs for
enterprise resource management, tracking and control;
computer programs for supply chain management,
tracking and control; computer programs for quality
assurance and control; computer programs for
business process operational management and control,
and enterprise wide data collation, trending and
reporting, for translation or transliteration of data
between human languages, between systems
languages, and between database technologies;
computer programs for estimating, managing,
monitoring and controlling risk in business or
commercial transactions or operations, financial
transactions, calculation and management of
derivatives, and insurance, assurance and actuarial
operations; computer programs for use in and to enable
electronic commerce, mobile electronic commerce,
financial transactions and payments through ecommerce and mobile e-commerce, online auctions
and online arbitrage of goods, services, real property,
commercial paper, stocks, shares and bonds; computer
programs for management, control, monitoring,
reporting, tracking, pricing, reconciling, positioning and
resolving any trading in stocks, shares, bonds and
commodities such as in a stock exchange, brokerage,
commodities mart, whether real or virtual/electronic;
computer programs for preparation of reports in
different medias, namely, text, graphics, aural and brail;
computer programs for creating and presenting
computer simulations and real time demonstrations and
presentations of business and financial processes and
activities, for use in education, training, teaching and
research; computer programs for monitoring and
controlling physical security of and access to, any
facility, person, entity, thing or creature; computer
programs for military, civilian and business use for
planning, handling and implementation of personnel,
materials and facilities computer programs for
navigation, location determination, and use of location
information in applications, services or business
processes; computer programs for use in and to enable
data retrieval; computer software for application and
database integration; microprocessors; semi-conductor
memory chips for computers; blank magnetic computer
tapes, blank discs for computers; blank audio cassette
tapes; printers, software for printer computer
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue
d'Argenson, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Optical apparatus; optical goods; spectacles;
spectacle lenses, correcting lenses, optical lenses,
spectacle cases, containers for contact lenses,
spectacle frames.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1222114
Int.reg.dato:
2014.04.02
Registreringen
2024.04.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413028
Notifikasjonsdato: 2014.11.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fortissimo Holding B.V., Merweplein 5-13, NL-3432GN
NIEUWEGEIN, Nederland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for data security, encryption,
secure backups and secure digital content distribution;
computer programs for internet messaging; computer
programs for marketing and promotional purposes;
computer programs for data analysis and behaviour
profiling; computer programs for message encryption;
computer programs for message analysis and filtration;
electrical and optical data processing equipment,
namely optical scanners and fiber optic communication
links; apparatus and instruments for the retrieval,
storage, input, output, processing, display and
34
internasjonale varemerkeregistreringer
integration; video monitors; computer peripherals,
namely keyboards, mainframe and interface cards for
data processing equipment in the form of printed
circuits.
Klasse 35 Business consultations in the field of computers,
computer hardware, computer software and computer
systems, telephony and data communications and
networking; providing business advice relating to the
selection and use of computers, computer hardware,
computer software, computer systems,
communications networks for telephony or data
transfer; data processing services; business data
analysis; payroll preparation services; human resource
management; personnel consultancy services;
business process re-engineering; consultancy on
mergers and acquisitions relating to technology
companies; providing business advice on the use of
advanced computer and communications technologies
and their integration with current or future computer
and communications systems; provision of temporary
staffing, staff augmentation and human capital
management outsourcing; business process consulting
related to software applications; outsourcing services
related to software applications; business process
outsourcing; outsourcing services concerning business
management and administration, customer
administration services and accounting and settlement
services; outsourcing services relating to computers
and computer network systems; outsourcing in the field
of management of computer software applications;
market research and behavioural analysis services;
advertising, marketing and promotional services;
customer relationship management services;
consultancy services in relation to all the aforesaid.
Klasse 38 Telecommunications services; cable, satellite,
television, radio and internet broadcasting services;
provision of access to the internet; communication
services by means of radio waves, telephone, mobile
radio, the internet, the worldwide web, facsimile,
electronic mail; electronic message collection and
transmission services; computer aided transmission,
broadcast and reception of sound, data or images;
paging services (radio, telephone or other means of
electronic communication); internet and intranet
communication and provision of access services;
operation of earth-to-satellite television transmitters for
transmission of signals to satellite; provision of
communication facilities via telephones, computer
terminals, fibre optic networks, wire; communication
and transmission of multi-media information in the form
of text, audio, video or animation and interactive
services for facilitating the viewing of text, audio, video
or animation; providing access to mobile telephone ring
tones via a wireless network; mobile telephone
communication services including text and voice
messages, and providing access to downloadable
videos, games, ring tones, data files, programs (logos,
screen savers, icons) and music; videotext services,
viewdata services; screen based text transmission
services; providing access to digital music of all styles,
types and genres and spoken audio material of all
styles, types and genres via websites on the internet or
any other communications network; transmission of
digital music of all styles, types and genres and spoken
audio material of all styles, types and genres by
communications; provision of communication access
services; computer-aided transmission of messages,
images and sounds; transmission of information
relating to music, podcasts, providing access to really
simple syndication (rss) feeds; digital audio broadcasts;
providing access to online web logs [blogs], online
forums, chat rooms and electronic bulletin board
services [telecommunications]; providing access to an
internet discussion website; transmission of radio and
television programmes; transmission of information
relating to online shopping services; interactive
services for facilitating the recordal of programmes
automatically initiated on the basis of customer viewing
habits/preferences chat room services for social
2015.06.01 - nr 23/15
networking; delivery of audio, video, and multimedia
content by means of global computer and
communication networks; providing multiple-user
access to a global computer information network;
providing online forums, providing access to a blog chat
room, bulletin board or discussion services for
transmission of messages among users in the fields of
social, educational, political, cultural, and general
interest; consultancy services in relation to all the
aforesaid.
Klasse 42 Data encryption services; scientific, technical and
security research; provision of services relating to
secure processing of information; design and
maintenance of databases, software and
documentation; data security services; data
management on servers; database design and
development; providing consultations and advice
concerning computers, computer systems, computer
programming and computer software and hardware;
computer software design for others; technical
consultation and research in the field of computers and
available computer services; installation, maintenance
and repair of computer software for electronic data
processing apparatus and instruments,
telecommunications apparatus and instruments,
communications apparatus and instruments and
satellite apparatus and instruments; leasing and renting
computer hardware and software; providing an online
non-downloadable search engine for the retrieval of
data and business information; providing on-line access
to data or digital content through electronic permission
codes; technology consultation in the field of navigation
technologies and global positioning technologies;
providing consultation and advice concerning computer
network compatibility and the presence and availability
of users, devices, systems, applications and
capabilities; software implementation services; software
application management services, namely, designing,
integrating, and maintaining of software applications for
others; consultancy services in relation to all the
aforesaid.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1222517
Int.reg.dato:
2014.06.30
Registreringen
2024.06.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413099
Notifikasjonsdato: 2014.11.13
Søknadsprioritet:
2014.03.14, US, 86221888
Gjengivelse av merket:
WIKIMEDIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Wikimedia Foundation Inc, 149 New Montgomery
Street, 3rd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 All-purpose carrying bags.
Klasse 25 Clothing, namely, jackets, sweatshirts, t-shirts, and
scarves.
Klasse 35 Online retail store services featuring clothing, bags,
and travel gear; computer file management.
(450)
35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1222926
2014.06.27
2024.06.27
(450)
201413386
2014.11.20
2014.04.16, IT, MI2014C
003957
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the wording "HOOLI" in
special characters; laterally in relation to the wording
there is a stylized head of a dog; beside the wording
are the words "THE ORIGINAL" arranged vertically.
(730) Innehaver:
IMMOBILIARE M.V. S.R.L., Via Vincenzo Capelli, 6, IT20154 MILANO, Italia
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klasse 18 Leather and imitation leather; articles made of leather
or imitation leather, namely leather and imitation leather
bags, handbags, suitcases, backpacks, wallets, purses,
folders, briefcases, men`s bags, trunks; animal skins;
trunks and suitcases; umbrellas and parasols; walking
sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1223830
Int.reg.dato:
2014.05.19
Registreringen
2024.05.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413762
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2013.11.18, EM, 012318937
Gjengivelse av merket:
Tegometall inLine
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tegometall International AG, Industriestrasse 7, CH8574 LENGWIL, Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Supports, hollow columns, plates, perforated plates,
containers, roofs, canopies, fastening lugs, holders and
hooks for shelving systems, holding and fastening
parts, connecting parts, fittings and mounting parts;
mirror hangers; all the aforesaid goods made of metal.
Klasse 20 Shelving and rack systems, in particular shop racks,
wall racks, display racks, fruit and vegetable racks;
display racks, display stands, cabinets for display
purposes; sales gondolas; cupboards; showcases;
counters; furniture; tables; attachments for counters;
room dividers; shelving parts, including shelves,
consoles, stands, shelf bars, frames, shelving troughs,
shelf baldachins, rear panels, partitions, covering
panels, compartments, screens, filling panels, shelving
boards, shelf boxes, shelf rails, shelf coverings, shelf
claddings, book rests, tool holders, drawers; all the
aforesaid goods made of metal and/or plastic and/or
wood; mirror hangers made of plastic and/or wood;
shelving parts made of plastic and/or wood, namely
supports, brackets, columns, panels, boxes, hollow
columns, plates, perforated plates, containers, roofs,
canopies, hoods, fastening lugs, holders and hooks for
shelving systems, holding and fastening parts,
connecting parts, fittings and mounting parts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1223354
Int.reg.dato:
2014.05.02
Registreringen
2024.05.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413470
Notifikasjonsdato: 2014.11.20
Søknadsprioritet:
2013.11.08, US, 86113655
Gjengivelse av merket:
(450)
BOOST
(111)
(151)
(180)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sonos, Inc., 223 E. De La Guerra Street , US-CA93101
SANTA BARBARA , USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Audio speakers; wireless indoor and outdoor
speakers; mid-range speakers; surround sound
speakers; apparatus for use in connecting, controlling
and operating audio speakers, loudspeakers, wireless
indoor and outdoor speakers, mid-range speakers,
surround sound speakers, audio amplifiers, audio
receivers, tweeters, audio repeaters and sound bars;
apparatus for use in connecting, controlling and
operating stereos, wireless stereos, mp3 players, mp4
players, digital audio players, digital media players,
digital music systems, surround sound systems, audio
equipment and audio components.
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1226105
Int.reg.dato:
2014.01.10
Registreringen
2024.01.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414295
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Søknadsprioritet:
2013.07.12, EM, 011980943
Gjengivelse av merket:
Tegometall Group
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tegometall International AG, Industriestrasse 7, CH8574 LENGWIL, Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Modular shelters; vehicle shelters; shelter structures;
kit parts and framework elements for shelters, in
particular columns, rods, supports, crossbeams,
hollow-core profiles, beams, girders, sheets and plates
of metal, poles and bars; roofs; garage roofs; rafters;
roof bars; roof elements; supports for solar panels; all
36
internasjonale varemerkeregistreringer
the aforesaid goods of metal or predominantly of metal.
Klasse 19 Modular shelters; vehicle shelters; shelter structures;
kit parts and framework elements for shelters, in
particular girders, poles and bars; roofs; garage roofs;
rafters for roofs; roof bars; roof elements; supports for
solar panels, all of the aforesaid goods not of metal or
predominantly not of metal.
Klasse 20 Shelving and rack systems, in particular shop racks,
wall racks, display racks, fruit and vegetable racks;
furniture for displaying goods; sales gondolas;
cupboards; showcases; counters; furniture; tables;
attachments for counters; mirror hangers; room
dividers; shelving parts, including shelves, consoles,
stands, shelf bars, frames, shelving troughs, shelf
baldachins, rear panels, partitions, covering panels,
compartments, screens, filling panels, shelving boards,
shelf boxes, shelf rails, shelf claddings, book rests, tool
holders, drawers, supports, brackets, panels, columns,
hollow columns, plates, perforated plates, boxes,
containers, fastening lugs, holders and hooks for
shelving systems, holding and fastening parts,
connecting parts, fittings and mounting parts, roofs,
canopies.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
predominantly of metal.
Klasse 20 Shelving and rack systems, in particular shop racks,
wall racks, display racks, fruit and vegetable racks;
furniture display articles (furniture); sales gondolas;
cupboards; showcases; counters; furniture; tables;
attachments for counters; room dividers; shelving parts,
including shelves, consoles, stands, shelf bars, frames,
shelving troughs, shelf baldachins, rear panels,
partitions, covering panels, compartments, screens,
filling panels, shelving boards, shelf boxes, shelf rails,
shelf claddings, book rests, tool holders, drawers,
supports, brackets, panels, columns, hollow columns,
plates, perforated plates, boxes, containers, fastening
lugs, holders and hooks for shelving systems, holding
and fastening parts, connecting parts, fittings and
mounting parts, roofs, canopies and hoods; all the
aforesaid goods made of plastic and/or wood and/or
metal or predominantly of metal; mirror hangers (nonmetal).
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1226502
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Etterfølgende
2014.11.26
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201501860
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228133
Int.reg.dato:
2014.06.04
Registreringen
2024.06.04
utløper:
Etterfølgende
2014.12.20
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201500456
Notifikasjonsdato: 2015.01.08
Gjengivelse av merket:
TRAEGER GRILLS
self-portrait
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Traeger Pellet Grills, LLC, 9445 SW Ridder Rd, Suite
310, US-OR97070 WILSONVILLE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Wood pellets for grilling, smoking and flavoring food.
Klasse 11 Barbecue grills; grill accessories, namely, cooking
racks; barbecue smokers.
Klasse 21 Cooking utensils, namely, grill covers.
Klasse 30 Barbecue sauce; grilling marinades; spices; barbecue
dry rub; ham, fish, chicken and beef glazes; barbeque
shakes.
Klasse 35 Retail store services, including on-line retail store
services, namely retail store services featuring
barbecue grills and barbecue grill accessories, wood
pellets for smoking, grilling, and flavoring food, grill
covers, cooking utensils, cooking racks, thermostats for
barbecue grills, meat thermometers, barbecue mitts,
barbecue sauces, barbecue dry rubs, barbecue shake,
barbecue marinades, spices, cookbooks, barbecue
touch-up paint, barbecue service parts, batteries,
apparel.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Han Loon Chong, Flat 4, Victoria House, 121 Long
Acre, GB-WC2E9PA LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Beach clothes; clothing, footwear, headgear.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1226633
Int.reg.dato:
2014.06.23
Registreringen
2024.06.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414568
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Søknadsprioritet:
2014.01.28, EM, 012543054
Gjengivelse av merket:
(450)
TegoClassic
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tegometall International AG, Industriestrasse 7, CH8574 LENGWIL, Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Modular shelters; vehicle shelters; shelter structures;
kit parts and framework elements for shelters, in
particular columns, rods, supports, crossbeams, hollow
core profiles, beams, girders, sheets and plates of
metal, poles and bars; roofs; garage roofs; rafters; roof
bars; roof elements; supports for solar panels; mirror
hangers; all the aforesaid goods of metal or
37
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1231219
Int.reg.dato:
2014.08.12
Registreringen
2024.08.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500361
Notifikasjonsdato: 2015.01.08
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
ResearchGate
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1231584
Int.reg.dato:
2014.10.24
Registreringen
2024.10.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500430
Notifikasjonsdato: 2015.01.08
Gjengivelse av merket:
EXCITE TOP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ResearchGate GmbH, Invalidenstr. 115, DE-10115
BERLIN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Providing access to Internet portals; chat room
services for social networking; providing on-line forums;
providing access to and leasing of access time to a
computer database; internet based telecommunication
services; broadcasting of programmes via the internet;
transmission of advertising programmes and media
advertising communications via digital communications
networks.
Klasse 41 Electronic publication services.
Klasse 42 Designing, programming, development, maintenance
and installation of software for online forums for
discussion; hosting platforms on the Internet for social
networking services; hosting on-line facilities for
conducting interactive discussions; hosting of digital
content on the internet; development, maintenance and
updating of a telecommunication network search
engine; providing search engines for the internet;
computer software consulting; computer software
design and development; computer software rental;
application service provider [ASP] services, namely,
hosting computer software applications of others.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-5908577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Fishing floats; fishing sinkers; landing nets for anglers;
fishing lines; fishing reels; fishing rods; cases for fishing
rods; fishing hooks; lures for fishing.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1231585
Int.reg.dato:
2014.11.10
Registreringen
2024.11.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500431
Notifikasjonsdato: 2015.01.08
Søknadsprioritet:
2014.05.16, SE, 201403509
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1231574
Int.reg.dato:
2014.10.27
Registreringen
2024.10.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500428
Notifikasjonsdato: 2015.01.08
Søknadsprioritet:
2014.04.28, EM, 012826509
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
The Absolut Company AB, SE-11797 STOCKHOLM,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Allied Vision Technologies GmbH, Taschenweg 2a ,
DE-07646 STADTRODA, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Cameras and components thereof included in this
class, camera cables, lenses, monitors, video printers,
remote controls, software for the integration of cameras
for electronic image capture and image processing,
camera housings, camera filters, lighting devices for
cameras.
Klasse 42 Development of new products, for others.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
38
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1231641
Int.reg.dato:
2014.09.29
Registreringen
2024.09.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500588
Notifikasjonsdato: 2015.01.15
Søknadsprioritet:
2014.03.31, FR, 144080145
Gjengivelse av merket:
2015.06.01 - nr 23/15
retail purposes; selection (promotion) of goods and
services (for others); demonstration of products;
organization of sales and service promotion activities to
build customer loyalty; customer loyalty services and
customer club services, for commercial, promotional
and/or advertising purposes; advertising and sales
promotion for others, including via telecommunications
and/or computer networks; organization of exhibitions
and events for commercial and/or promotional and/or
advertising purposes; services for retail sale, wholesale
and online sale of apparatus for optical, ophthalmic
and/or facial measuring, software for measuring and
displaying optical, ophthalmic, and/or facial parameters,
software (recorded programs), pupillometers, corneal
reflection pupillometers, frontofocometers, apparatus
and instruments for carrying out reading and visual
acuteness tests, parts and accessories for all the
aforementioned products, namely, head rests, chin
rests and nose rests, reading ladders, separators and
removable covers for eyesight tests, power correcting
lenses and color filters for eyesight tests, optical goods,
spectacles (optics), sunglasses, goggles for sports,
spectacle frames, ophthalmic lenses, spectacle lenses,
including plastic lenses, mineral lenses, corrective
lenses, progressive lenses, lenses for sunglasses,
polarized lenses, filtering lenses, tinted lenses, colored
lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses,
treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses,
semi-finished lenses, contact lenses, cases for
spectacle lenses, cases for ophthalmic lenses,
spectacle cases, cords and chains for spectacles,
magnetic data carriers, sound recording discs, compact
discs, DVDs and other digital recording media.
Klasse 36 Financing services, financial sponsorship, collection
and distribution of funds for charitable purposes, charity
management, organization of collections.
Klasse 41 Educational, teaching and training services;
organization and conducting of colloquiums,
exhibitions, conferences, seminars, meetings and
training workshops for cultural or educational purposes;
provision of information relating to education; sporting
and cultural activities; organization of competitions and
games for socio-educational, professional and/or
humanitarian purposes; organization of exhibitions for
educational purposes; publication of educational,
teaching and training books and pamphlets;
entertainment; organization of competitions (education
or entertainment); organization and conducting of
award ceremonies, concerts, fashion shows, charity
galas (entertainment); publishing and publication of
texts (not advertisements); electronic publication of
books and periodicals online; production of films and
videos.
ESSILOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Essilor International (Compagnie Generale d'Optique),
147, rue de Paris, FR-94220 CHARENTON LE PONT,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Optical, facial and/or ophthalmic measurement
apparatus; software for measuring and displaying
ophthalmic, optical and/or facial parameters; software
(recorded programs); pupillometers; corneal reflection
pupillometers; frontofocometers; apparatus and
instruments for carrying out reading and visual faculty
tests; parts and fittings for all the aforesaid goods,
namely, head rests, chin rests and nose rests; reading
ladders; separators and removable covers for eyesight
testing; power correcting lenses and color filters for
eyesight tests; optical goods; spectacles (optics);
sunglasses; goggles for sports; spectacle frames;
ophthalmic lenses; spectacle lenses, including organic
(plastic) lenses, mineral lenses, corrective lenses,
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses,
filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, lightsensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished
lenses; contact lenses; cases for spectacle lenses;
cases for ophthalmic lenses; spectacle cases; cords
and chains for spectacles; magnetic recording media,
sound recording discs, compact discs, DVDs and other
digital recording media; downloadable electronic
publications; downloadable electronic information
guides and documents; quality certificates for
ophthalmic lenses, origin control certificates for
ophthalmic lenses, analysis reports and certification
documents in relation to the manufacture and
processing of ophthalmic lenses, information booklets
relating to certification, standardization and
normalization concerning the manufacture and
processing of ophthalmic lenses; all of the
aforementioned products being in downloadable
electronic form.
Klasse 16 Printed publications, catalogs, leaflets, brochures,
books, magazines, manuals, newspapers, business
cards, calendars, albums, journals (magazines),
manuals, booklets, prospectuses, printed guides,
posters, signboards of paper or cardboard; bags,
envelopes and pouches for packaging purposes, made
of paper or plastic materials; quality certificates for
ophthalmic lenses, origin control certificates for
ophthalmic lenses, analysis reports and certification
documents in relation to the manufacture and
processing of ophthalmic lenses, information booklets
relating to certification, standardization and
normalization concerning the manufacture and
processing of ophthalmic lenses; all of the
aforementioned products being in printed form.
Klasse 35 Compilation and updating of commercial and
advertising literature, catalogs of products and
services, including in online and electronic form;
distribution of goods for promotional and advertising
purposes; publication of advertising texts;
dissemination of advertisements; dissemination of
advertising material, namely leaflets, prospectuses,
printed matter and samples; compilation of statistics;
collection and systematization of data in a central file;
computerized file management; opinion polling;
sponsorship search; organization of competitions in
connection with advertising; public relations; inventory
management assistance; marketing services;
presentation of goods on all communication media, for
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1231707
Int.reg.dato:
2014.11.10
Registreringen
2024.11.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500597
Notifikasjonsdato: 2015.01.15
Søknadsprioritet:
2014.10.08, EM, 013341052
Gjengivelse av merket:
PAVIRO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Werner-vonSiemens-Ring 10, DE-85630 GRASBRUNN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Public address systems and paging systems consist
of equipment for transmission, recording, reproduction
and amplification of sound, including equipments for
recording, amplification and transmission of
39
internasjonale varemerkeregistreringer
background music, their parts and speakers,
microphones, amplifiers and electrical cables.
(450)
(450)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(111)
(151)
(180)
(111)
(151)
(180)
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1231723
Int.reg.dato:
2014.06.26
Registreringen
2024.06.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500600
Notifikasjonsdato: 2015.01.15
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1232403
2014.04.18
2024.04.18
201500906
2015.01.22
2014.03.24, IT,
FE2014C000139
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Adria Mobil proizvodnja trgovina in storitve doo,
Straska cesta 50, SI-8000 NOVO MESTO, Slovenia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Transportable buildings of metal, buildings of metal,
building panels of metal, building materials of metal,
building reinforcing materials of metal, building frames
of metal, fittings of metal for building, beams of metal,
hinges of metal, locks (other than electric) of metal,
fences of metal, floors of metal, ceilings of metal, wall
claddings of metal (building), transportable
greenhouses of metal, grids of metal, windows of
metal, window stops of metal, window frames of metal,
roof flashing of metal, jelousies of metal, posts of metal,
casement windows of metal, roofing of metal; wherein
all of the previously stated goods are intended for use
in connection with motorhomes, caravans and other
transportable accomodation units; containers of metal,
swimming pools (metal constructions), bicycle parking
installations of metal; anchors, anchor plates of metal,
ropes of metal, cables of of metal, wire of common
metal; containers of metal (storage, transport); boxes of
common metal, telephone boxes of metal, pipeworks of
metal, floating containers of metal, poles of metal,
linings of metal (building), scaffolding and platforms of
metal, foot scrapers of metal, tanks of metal, ladders of
metal, stairs and staircases of metal, locks of metal for
vehicles.
Klasse 12 Vehicles, motor homes, camping and sleeping cars,
caravans, trailers for vehicles, vehicles or trailers,
shopping trolleys and trailers, lorries, motor vehicles for
towing land vehicles; buses, waggons, luggage trucks;
water vehicles, boats, ships, yachts, motor boats, ships'
or boats' hulls, rudders, screw-propellers, airplanes,
parachutes, car bodies, automobile chassis,
undercarriages for vehicles, doors for vehicles,
rearview mirrors, air pumps (vehicle accessories);
bicycles and motor bikes, windows for vehicles, safety
seats for children (for vehicles); vehicle covers, luggage
carriers for vehicles, seats for vehicles, upholstery for
vehicles, safety belts for vehicles, windscreens, towing
couplings for vehicles, sleeping berths for vehicles,
bicycle stands.
Klasse 43 Rental of transportable buildings; rental of temporary
accomodation; rental of chairs, tables, table linen;
rental of tents; food and drink catering; providing of
camping facilities; tourist homes, restaurants, selfservice restaurants; hotels, motels, temporary
accomodation reservations.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sphere around which there are
four letters C oriented as follow; starting from the top;
Upword, right, down, left.
(730) Innehaver:
Cottini SpA, Via Maestri del Lavoro, 7, IT- SAN
PIETRO IN CARIANO (VR), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages [except beers]; distilled
beverages, wines, grappa.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; sales promotion for
others; rental of sales stands; marketing; commercial
administration of the licensing of the goods and
services of others; demonstration of goods; providing
information and advice to consumers regarding the
selection of products and items to be purchased; export
promotion services; advertising, marketing and
promotion services; promoting the goods and services
of others; promoting the goods and services of others
on the Internet; sales promotions at point of purchase
or sale, for others; providing information concerning
commercial sales; publicity and sales promotion
services; organization of advertising events; arranging
and conducting of promotional and marketing events;
organization of exhibitions and events for commercial
or advertising purposes; organization of events,
exhibitions, fairs and shows for commercial,
promotional and advertising purposes; organizing and
conducting trade fairs, events and exhibitions for
commercial or advertising purposes; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses].
(450)
40
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1232429
Int.reg.dato:
2014.08.28
Registreringen
2024.08.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500911
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1232450
Int.reg.dato:
2014.11.05
Registreringen
2024.11.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500913
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Søknadsprioritet:
2014.06.11, EM, 012966974
Gjengivelse av merket:
MULTIPAM
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinary preparations; medicines for veterinary
purposes; sanitary preparations for veterinary
purposes; disinfectants for veterinary purposes;
bacteriological, biological, chemical preparations for
veterinary purposes; chemical reagents for veterinary
purposes; enzymes for veterinary purposes; cultures of
micro-organisms for veterinary purposes; lotions and
greases for veterinary purposes.
Klasse 35 Advertisement with the exclusion of advertisement
related to retail and wholesale distribution services and
supermarket services; business management with the
exclusion of business management related to retail and
wholesale distribution services and supermarket
services; public relations services with the exclusion of
public relations services related to retail and wholesale
distribution services and supermarket services;
marketing services with the exclusion of marketing
services related to retail and wholesale distribution
services and supermarket services; business
administration with the exclusion of business
administration related to retail and wholesale
distribution services and supermarket services; office
functions with the exclusion of office functions related
to retail and wholesale distribution services and
supermarket services; organisation of trade fair and
exhibitions for advertising or commercial purposes.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung,
Dortmunder Strasse 4a, DE-57234 WILNSDORF,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Data processing equipment and data transmission
apparatus, computers and other computer hardware, in
particular screens, computers, keyboards, printers,
scanners, CD-ROM drives and digital speech
recognition and conversion equipment, modems, ISDN
cards, network routers, hard discs, memories,
motherboards, chips and controllers;
telecommunications apparatus; surveying,
photographic, weighing, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus; parts of the aforesaid
goods; computer programs; data carriers of all kinds,
electric cables and conduits, in particular for EDP;
apparatus and equipment for the recording,
transmission or reproduction of sound or images;
integrated circuits, interfaces, couplers, networks,
network cards, components for electronic equipment
(included in this class).
Klasse 37 Repair and maintenance of computers, computer
hardware and parts therefor; online maintenance of
computer hardware.
Klasse 41 Planning, organisation and arranging of courses,
seminars and further training courses in the field of
computing, software and communications technology.
Klasse 42 Creation, development, further development,
maintenance and installation of software; technical
project studies and development of computers,
computer hardware and computer networks; research
in the field of computing and communications
technology; rental of computers and other computer
hardware; providing software via the Internet and other
communications networks; on-line maintenance of
computer software.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1232480
Int.reg.dato:
2014.11.06
Registreringen
2024.11.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500917
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Søknadsprioritet:
2014.05.07, FR, 14 4 089 219
Gjengivelse av merket:
AIR MAT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bourjois, 12-14 rue Victor Noir, FR-92200 NEUILLYSUR-SEINE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Foundations.
(450)
41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1232590
Int.reg.dato:
2014.06.09
Registreringen
2024.06.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501074
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.02.17, EM, 012605499
Gjengivelse av merket:
for the preservation of wood; paints (included in this
class), including structuring paints; bactericidal and
fungicidal paints; anti-corrosive preparations; protective
preparations for metals; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.
Klasse 16 Printed matter; stickers, included in this class;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes;
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes); colour and/or sample cards; colour and/or
sample cards, colour and/or sample card collections,
colour and/or sample boards; colour and sample board
collections, the aforesaid goods included in this class;
coloured paper.
Klasse 17 Packing, stopping and insulating materials, included in
this class; insulating paints, varnishes, fabrics and
plaster; substances for insulating buildings against
moisture; artificial and synthetic resins (semi-finished
products); fibreglass fabrics for insulation; insulating
tape and band; heat insulators; insulation panels; grid
mats of glass fabric and/or plastic; expansion joint
profiles of glass fabric and/or plastic (all for heat
insulating bonded systems); plastic film other than for
wrapping; adhesive tapes for building; insulating paints
for roofs, walls and floors against moisture.
Klasse 19 Building materials (non-metallic); profile rails and
brackets, not of metal, for building, in particular edging
profiles; aligning and equalising parts, not of metal, for
building; non-metallic building materials, namely
spacers; window ledges, not of metal; natural and
artificial stones; mortar and quartz (building materials);
plaster, included in this class; coatings (building
materials); wall and ceiling panels (not of metal, for
building); fabric embedding compounds for building;
fillers (building materials).
Klasse 27 Wall coverings, not of textile, including structural wall
coverings combined with paints; wall hangings (other
than of textile).
GRÖN-FRI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
JAPE Produkter AB, Helsingborgsvägen 14, SE-28149
HÄSSLEHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants; wood
coatings being paints; paints for use in preventing
mould; paints for use in removing mould; preparations
for impregnating wood (paints); preparations for
preventing the deterioration of wood.
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning preparations for removing
mould.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; disinfectants;
germicides; fungicides; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; algae removing
preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1232613
Int.reg.dato:
2014.08.22
Registreringen
2024.08.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501078
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.07.07, EM, 013058871
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1232656
Int.reg.dato:
2014.10.30
Registreringen
2024.10.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501085
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.07.31, BX, 1293631
Gjengivelse av merket:
LEGALYTICS
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Legadex B.V., Teleportboulevard 110, NL-1043EJ
AMSTERDAM, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
DAW SE, Rossdörfer Str. 50, DE-64372 OBERRAMSTADT, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in industry; preservative and dampproofing preparations for masonry, roofing tiles, cement
and concrete, except paints and oils; unprocessed
artificial resins, synthetic resins and plastics (in the
form of powders, granules, liquids or pastes); solvents
for varnishes; adhesives used in industry; adhesives for
wallpaper; adhesives used in building; fillers for
subsurface treatment for paints (not included in other
classes).
Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers, glazes (included in this
class), preservatives against rust; primers; colorants,
dyes, dye pastes, mordants; thickeners for paints;
fixatives, siccatives (drying agents) for paints; natural
resins, included in this class; thinning and binding
preparations for paints and lacquers; solvents for
thinning paints; wood preservatives, wood stains, oils
(450)
42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1232705
Int.reg.dato:
2014.10.31
Registreringen
2024.10.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501089
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.05.21, FR, 144092549
Gjengivelse av merket:
2015.06.01 - nr 23/15
apparatus and installations; Chinese lanterns; lights,
electric, for Christmas trees; light-emitting diodes [LED]
lighting apparatus.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
L'ABSOLU ROUGE DEFINITION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 rue du
Faubourg Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1232707
Int.reg.dato:
2014.11.25
Registreringen
2024.11.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501090
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.07.24, JP, 2014-061999
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai-ku, JP590-8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Fishing floats; fishing sinkers; landing nets for anglers;
fishing lines; fishing reels; fishing rods; cases for fishing
rods; fishing hooks; lures for fishing.
(111)
(151)
(180)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Union Postale Universelle, Bureau international,
Weltpoststrasse 4, CH-3015 BERNE, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
Klasse 36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs.
Klasse 38 Telecommunications.
(450)
(450)
Int.reg.nr:
1232715
Int.reg.dato:
2014.11.13
Registreringen
2024.11.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501094
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.10.03, CH, 666112
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1232711
Int.reg.dato:
2014.10.14
Registreringen
2024.10.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501091
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1232716
Int.reg.dato:
2014.11.14
Registreringen
2024.11.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501095
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.05.16, EM, 012883047
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
gradient.Systemintegration GmbH, Weiherstrasse 10b,
DE-78224 SINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software; software for optical character recognition;
software for checking documents, graphics; computer
software for analysing the content of documents.
Klasse 42 Software creation; software engineering; software
development services; developing computer software;
software customisation services; computer hardware
LIGHT STAX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Longmen Getmore Polyurethane Co., Ltd, Maxing
Village, Yonghan Town, Longmen, CN- HUIZHOU
CITY, GUANGDONG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Electric lamps; lamps; light diffusers; lighting
43
internasjonale varemerkeregistreringer
and software consultancy; updating of software data
bases; hosting services and software as a service and
rental of software; graphic arts design; quality control;
quality control for others; testing, authentication and
quality control.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
procurement services (purchasing goods and services
for other businesses); implementation of auctioneering;
trade-in of goods (office functions); commercial
administration of the licensing of goods and services;
marketing research; price comparison services;
consumer advice; sales promotion; reproduction of
documents; administrative processing of purchase
orders; compilation, systematization, updating and
maintenance of data in computer databases;
wholesale, intermediate trading and retail services, in
particular in business premises, via data networks and
by use of vending machines, in relation to the following
goods: chemicals used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry,
distilled water, film (unexposed), paper for photographic
purposes, colors, ink and ink cartridges, toner and
toner cartridges, compressed air cans for cleaning and
dusting, cleaning agents, descaling products for
domestic use, vacuum cleaner deodorants, dust
absorbing, dust wetting and dust binding compositions,
candles and wicks for lighting, ironmongery and small
items of metal hardware, fabricated metal products,
machinery and machine tools, electric household and
kitchen appliances, steam cleaners, sewing machines,
automatic vending machines, electric welding
equipment for plastic packaging, hand tools and
implements (hand-operated), cutlery, forks, spoons,
razors, flat-irons, steam irons, depilation appliances,
hair clippers, hairdressing appliances, curling irons and
curling tongs, hair curlers, scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conducting and
switching of electricity, apparatus and instruments for
converting and storing electricity, apparatus and
instruments for regulating and controlling electricity,
devices for receiving, entering, recording, processing,
generating, transmission and reproduction of sound
and images and data, magnetic data carriers, recording
discs, CDs, DVDs and other digital data recording
media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, hardware for data processing, computers,
computer software, fire-extinguishing apparatus,
containers and covers for storage of sound, image and
data carriers, recorded and unrecorded magnetic
sound, image and data carriers, recorded and
unrecorded optical sound, image and data carriers,
recorded and unrecorded electronic sound, image and
data carriers, slides (photography), stored and
downloadable computer programs and computer
software for personal computers and video game
consoles, stored and downloadable electronic books
and audio books, stored and downloadable music and
video files, illuminated signs, navigation equipment,
locating equipment, batteries and accumulators,
chargers for batteries and accumulators, medical and
dental instruments and apparatus, acupuncture
apparatus, infrared lamps, infrared lights, body fat
analyzers, massage devices, snoring prevention
devices, heat lamps, apparatus for baking, lighting,
warming, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, tanning equipment, facial saunas,
disinfection equipment, ice machines, light alarm
clocks, foot spas, filters for drinking water, water
filtering apparatuses, water carbonation appliances,
ornamental fountains, jewellery, horological and
chronometric instruments, musical instruments, paper,
cardboard (carton) and goods made of these materials,
printed matter, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesives for stationery or household
purposes, typewriters and office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), plastic materials for packaging, photo
albums, photo books, envelopes of paper or plastic for
storage of slides (photography) and photo negatives,
paper and plastic cards, paper and plastic cards
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1232983
2014.01.28
2024.01.28
201501134
2015.01.29
2013.08.22, DE, 30 2013 047
567.4/09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Imtron GmbH, Wankelstrasse 5, DE-85053
INGOLSTADT, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; devices for
receiving, entering, recording, processing, production,
transmission and reproduction of sound, images and
data; magnetic data carriers, recording discs; CDs,
DVDs and other digital data recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, hardware for data processing, computers;
computer software; fire extinguishers; disc storage
containers for the storage of sound, image and data
carriers; recorded and unrecorded magnetic, optical
and electronic sound, image and data carriers; slides
(photography); stored and downloadable computer
programs and computer software for personal
computers and video game consoles; recorded and
downloadable electronic books, audio books and music
and video files; illuminated signs; navigation apparatus
for vehicles; sound locating instruments; batteries and
accumulators; chargers for batteries and accumulators;
parts (included in this class) and accessories (included
in this class) for the aforesaid goods.
Klasse 16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials (included in this class); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
photo albums; photo books; bags of paper or plastic for
the storage of slides (photography) and photographic
negatives; paper and plastic cards, in particular
entrance tickets, travel tickets and vouchers, and
uncoded cards for access to and the payment of
downloadable computer programs, electronic books,
audio books and music and video files.
Klasse 35 Advertising; administrative processing of returned
merchandise; preparation of cost-price analysis;
44
internasjonale varemerkeregistreringer
(entrance tickets, travel tickets and vouchers and cards
for access to and the payment of downloadable
computer programs, electronic books, audio books and
music and video files), packing, stopping and insulating
materials, hoses (not of metal), plastic films (except for
packaging), goods of leather and imitations of leather,
trunks and suitcases, bags, statues and statuettes, in
particular garden gnomes, furniture, mirrors, picture
frames, mounting brackets made of plastic for cables or
pipes, holders (brackets), kitchenettes, signboards of
wood or plastic, utensils and containers for household
or kitchen use, combs and sponges, brushes, articles
for cleaning purposes, steel wool, ironing boards, oral
irrigators, oral care centers, toothbrushes, games,
video games, video game equipment, games consoles,
toys, gymnastic and sporting articles, coffee, tea,
cocoa, artificial coffee, flavorings for beverages, syrups
and other preparations for making beverages, parts
and accessories of the aforesaid goods; rental of the
following goods (included in this class): automatic
vending machines, cash registers, calculating
machines, typewriters, office requisites (except
furniture), office machines and equipment, office
furniture, parts and accessories of the aforesaid goods;
rental of advertising space, advertising material and
advertising time in communications media; provision of
information and advisory services relating to the
aforesaid services; arranging contracts for third parties
for the provision of the aforesaid services, and the
conclusion of contracts relating thereto; arranging
subscriptions to telecommunication services; arranging
the conclusion of contracts relating to the provision of
electricity; arranging contracts, for others, for the
buying and selling of goods; arranging contracts, for
others, for the provision of services; arranging
newspaper subscriptions.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
preparations for personal use; cleaning preparations for
household purposes; dishwashing detergents;
dishwasher detergents; laundry detergent, laundry
soap; rust and lime removing preparations; fabric
softeners for laundry use; decalcifying and descaling
preparations for cleaning household products; oven
and grill cleaner; drain cleaning preparations; carpet
stain remover, stain removers and fabric softeners;
cleaning pads impregnated with toilet preparations;
disinfectant soaps; cleaner for use on bathroom hard
surfaces; cleaner for use on toilet bowls; fragrance
sprays for rooms and to refresh fabric; pumice stone for
personal use; essential oils for aromatherapy use;
fragrance sprays for the body.
Klasse 4 Lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; candles and wicks for lighting; candles,
scented candles.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food
for babies; dietary supplements for humans and
animals; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides;
antibacterial preparations; medicated antibacterial face
washes; medicated skin creams, medicated skin
lotions; medicated bath preparations; impregnated
medicated pads, swabs, and wipes; sanitizing wipes;
medical dressings, bandages, gauzes and plasters;
medicated food supplements; medicated mouth sprays
and washes, medicated throat sprays; hand sanitizing
and disinfecting preparations with anti-bacterial and
anti-microbial properties; odour neutralizing
preparations for household use; nutritional supplements
for humans and pets; natural insecticides; bandages for
wound healing; baby diapers, babies' nappies; diapers
and nappies for adults, babies and pets; medicated
preparations for the care of the skin, scalp and body;
medicated preparations for use in the bath; medicated
preparations for treatment of the skin, scalp and body,
namely, creams, lotions, gels, serums, milks, oils,
powders, foams and mousses; medicated serums for
the care and beauty of the hair; medicated toilet
preparations, namely, medicated bath preparations;
toilet cleaning preparations consisting of disinfectant
toilet bowl cleaners.
Klasse 9 Spectacles, cases for spectacles; sunglasses, cases
for sunglasses; protective clothing, footwear and
headgear; decorative magnets.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; air conditioning apparatus;
electric kettles; water softening apparatus; water
softening apparatus for use in dishwashers and
washing machines; air filters for domestic use; water
filters; air freshener dispensing systems; room
fragrance dispensing systems.
Klasse 16 Paper banners; plastic food storage bags for
household use; printed matter; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
instructional and teaching material; plastic materials for
packaging.
Klasse 18 Trunks and travelling bags; handbags, rucksacks,
purses; sack packs, namely, drawstring bags used as
backpacks; drawstring bags, backpacks; umbrellas,
parasols and walking sticks; clothing for animals.
Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; garden furniture;
pillows and cushions; pet beds; telescopic handles for
mops.
Klasse 21 Household and kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; articles for cleaning
purposes; steel wool; cleaning cloths and cleaning
utensils; gloves for household purposes; mops and
attachments therefor, mop bases and mop heads;
stainless steel scrubbers for cleaning; spray bottles;
toilet cleaning articles; micro fibre cleaning towels and
cloths; scrubbing cloths, pads and brushes; scouring
cloths, pads and brushes; dish cloths of textile for
washing tableware, glassware, cutlery, cooking
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1233238
Int.reg.dato:
2014.05.06
Registreringen
2024.05.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501181
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2014.04.30, EM, 012835054
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norwex Malta Ltd, 'Pama', No.5, Triq St.Anna,
Zebbiegh, MT-MST1010 MGARR, Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Soil additives; scale removing preparations, other than
for household purposes.
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils;
deodorants, anti-perspirants; cosmetic preparations for
the care of the skin, scalp and body; sun tanning
preparations; preparations for reinforcing and
strengthening nails; preparations for use in the bath;
cosmetic creams, lotions, gels, serums, milks, oils,
powders, foams and mousses for use on the skin, scalp
and body; preparations for toning the body; shampoos,
conditioners, creams, lotions, gels, serums, milks, oils,
powders, foams, mousses, sprays and waxes for the
care and beauty of the hair; medicated shampoos and
hair lotions; hair waving and hair setting preparations;
cosmetics, cosmetic kits; toilet preparations; cleaning
45
internasjonale varemerkeregistreringer
implements and utensils, ovenware, pots and pans,
and for wiping work surfaces; cleaning cloths, wiping
cloths, shammies, chamois, dusting mitts, cleaning
cloths for wiping windows; toothbrushes; household
brushes; brushes for removing hair, lint and dust from
textiles, car seats, and pets; eyeglass cleaning cloths;
abrasive pads for kitchen or domestic purposes;
cleaning sponges; sieves, strainers, spatulas, graters,
and kitchen turners; combs; sponges, namely, bath
sponges, scrub sponges, and sponges used for
applying make-up; brushes for pets, bath brushes, lint
brushes, cosmetic brushes, and cleaning brushes for
household use; cleaning pads, cleaning cloths, and
cleaning brushes for household use; cleaning cloths;
cleaning utensils, namely, pot cleaning brushes and
scrub sponges; mats for drying dishes; cleaning cloths
for removing make up, cleansing and exfoliating;
cleaning cloths for cleaning, wiping and dusting;
cleaning cloths for fruits and vegetables; abrasive pads
for kitchen and domestic purposes; bathroom scrub
mitts of fabric for cleaning; bathroom scrub mitts,
exfoliating mitts; lint removing mitts; plastic storage
containers for household or domestic use; cutting
boards; compost containers for household use; waste
bins, divided waste bins for the separation of recyclable
goods; bottle cleaning brushes; micro fibre cleaning
cloths with scrubbing corner and pocket; dusters, micro
fibre dusters; toilet bowl brushes; glass storage
containers for household or domestic use; toilet
sponges; dryer balls of rubber and/or wool that are
placed in the clothes drying machine with clothing to
accelerate the drying process; dish cloths for washing
dishes.
Klasse 22 Awnings, tarpaulins, textile canopies; hammocks;
bags and sacks of textile for packaging, storage and
transport; bags of textile material for use with plants or
trees; clothes lines, washing lines; bags for washing
lingerie and hosiery; laundry wash bags; canvas bags
for food storage; protective pouches for storing purses
and handbags when not in use.
Klasse 24 Textiles and textile goods; dish towels for drying; hand
towels and bath towels; bed and table covers;
travellers' rugs, textiles for making articles of clothing;
duvets; covers for pillows, cushions and duvets;
hooded towels, hooded baby bed blankets, kitchen
towel sets, kitchen towels; sports towels; cloth napkins
for removing makeup; wash cloths; car washing mitts,
towels and cloths; shower and bath mitts; bedding,
namely, sheet sets, pillow cases and pillow covers;
blankets, baby blankets, bed blankets; pet towels; pet
washing mitts; plastic or vinyl banners.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; jackets, sweatshirts,
socks, underwear, bath robes, hoodies, hooded
sweatshirts; shirts, trousers, sweaters, sweatshirts,
jackets, baseball caps, visors, scarfs, mittens,
headbands, slippers, flip flops.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting; bath mats; door
mats; linoleum and other materials for covering existing
floors; wall hangings; wallpaper.
Klasse 31 Fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals; food and beverages for
animals; pet foods.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; organisation, operation
and supervision of loyalty and incentive schemes;
advertising services provided via the Internet; provision
of business information; retail services for soil additives
and scale removing preparations; retail services for
bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, and dentifrices; retail services
for lubricants, dust absorbing, wetting and binding
compositions, candles and wicks for lighting, scented
candles; retail services for pharmaceutical and
veterinary preparations, sanitary preparations for
medical purposes, dietetic food and substances
adapted for medical or veterinary use, food for babies,
dietary supplements for humans and animals, plasters,
2015.06.01 - nr 23/15
materials for dressings, material for stopping teeth,
dental wax, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides and herbicides; retail services for
spectacles, cases for spectacles, sunglasses, cases for
sunglasses, protective clothing, footwear and
headgear, and decorative magnets; retail services for
apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, air conditioning apparatus,
electric kettles, water softening apparatus, water
softening apparatus for use in dishwashers and
washing machines, air filters for domestic use, water
filters, and fragrance diffusers; retail services for paper
banners, plastic food storage bags for household use,
printed matter, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, instructional and
teaching material, and plastic materials for packaging;
retail services for trunks and travelling bags, bags,
sacks, purses, umbrellas, parasols and walking sticks,
and clothing for animals; retail services for furniture,
mirrors, picture frames, garden furniture, pillows and
cushions, pet beds, drying balls of rubber or wool,
drying balls of rubber and wool, and plastic or vinyl
banners; retail services for household or kitchen
utensils and containers, combs and sponges, brushes,
articles for cleaning purposes, steel wool, articles made
of ceramics, glass, porcelain or earthenware, and
toothbrushes; retail services for awnings, tarpaulins,
canopies, hammocks, bags and sacks for packaging,
storage and transport, clothes lines, washing lines,
laundry wash bags, canvas bags for food storage, and
protective pouches of textile; retail services for textiles
and textile goods, bed and table covers, travellers'
rugs, textiles for making articles of clothing, bedding,
and covers for pillows, cushions or duvets; retail
services for clothing, footwear, and headgear; retail
services for carpets, rugs, mats and matting, floor
coverings, wall hangings, and wallpaper; retail services
for fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants
and flowers, foodstuffs for animals, food and beverages
for animals, and pet foods; providing on-line ordering
services in the field of cleaning products; providing
technical assistance in the establishment of and/or
operation of independent direct sales businesses;
business information services in the nature of providing
information on business opportunities related to
independent direct sales businesses.
Klasse 41 Education services; providing of training; training
services for independent sales representatives;
entertainment; sporting and cultural activities.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1233245
Int.reg.dato:
2014.06.18
Registreringen
2024.06.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501183
Notifikasjonsdato: 2015.01.29
Søknadsprioritet:
2013.12.20, EM, 012451738
Gjengivelse av merket:
SIGRACELL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SGL Carbon SE, Söhnleinstrasse 8, DE-65201
WIESBADEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Graphite powder; graphite powder additives
(chemical).
Klasse 9 Batteries, including flow batteries, including redox flow
batteries or vanadium-air batteries, zinc-bromine, ironchrome, sodium-sulphur batteries, sodium-nickelchlorine batteries, molten salt batteries; bipolar plates
made from composite structures for use in batteries,
46
internasjonale varemerkeregistreringer
electric batteries, electric accumulators, electric
capacitors, fuel cells for producing electric current;
electric components for: electric batteries, electric
accumulators, electric capacitors, fuel cells for
producing electric current; electric conductors, electric
contacts, electric connection parts, electrodes for:
electric batteries, electric accumulators, electric
capacitors, fuel cells for producing electric current;
electrical batteries; electrical accumulators; electrical
capacitors; fuel cells for the generation of electrical
current.
Klasse 17 Carbon and graphite fibre felts, other than for textile
use, for use as sealing in batteries, including in flow
batteries, including redox flow batteries or vanadium-air
batteries, sodium-sulphur batteries, zinc-bromine, ironchrome, sodium-nickel-chlorine batteries, molten salt
batteries; sealing materials made from carbon or
graphite fibre felts, graphite foil, carbon/graphite
powder, composite plastic materials including
polymers, having sealing properties for use in batteries,
including in flow batteries, including redox flow batteries
or vanadium-air batteries, sodium-sulphur batteries,
zinc-bromine, iron-chrome, sodium-nickel-chlorine
batteries, ZEBRA batteries; sealing materials made
from carbon or graphite fibre felts, other than for textile
use, for use in batteries, including in flow batteries,
including redox flow batteries or vanadium-air batteries,
sodium-sulphur batteries, zinc-bromine, iron-chrome,
sodium-nickel-chlorine batteries, molten salt batteries;
carbon and graphite fibres, sealing fabrics, woven and
non-woven fabrics for use as sealing, sealing meshes,
braided and bonded fabrics for sealing, felt containing
carbon and graphite fibres, all the aforesaid goods not
for textile purposes; woven fabrics (other than for textile
use) for use as sealing for electrodes for batteries and
capacitors; non-woven fabrics, namely felts comprising
of carbon fibers and graphite fibers, not for textile
purposes, for use as sealing in electrodes for batteries
and capacitors; polymer films, moulded and nonmoulded panels (non-metallic), bars (plastic or rubber),
non-metallic pipes, plastic products/artificial resins
(semi-finished products) containing carbon and/or
graphite particles, and/or carbon and/or graphite fibres,
foils, profiled and non-profiled sealing sheets; foils,
profiled and non-profiled sealing sheets, rods (plastic or
rubber), plastic goods (semi-finished products)
comprising carbon particles and/or graphite particles,
and/or plastic-synthetic resins (semi-finished products)
comprising carbon fibres and/or graphite fibres.
Klasse 24 Mesh fabrics.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
cargo conveyor; circular and circular hauler conveyor,
underground towing chain conveyor, hand hanging
lines, hand hanging crane, mail bag hanging lines,
electric hanging lines, electric hanging crane, belt
conveyor, link belt conveyor, chain conveyor, carry
chain conveyor, roller and rolls conveyor, dust
conveyor, circuit shelf as well as vertical and horizontal
rotating moving table as parts of conveyors [machines],
mechanical pickers, picking conveyor trains, hoists,
goods lifts, small goods lifts.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions, retailing and wholesale
services relating to machines and machine tools, band
conveyer machines, picking machines, machines
dedicated to the storage industry, sorting plant, pallet
conveyors, general cargo conveyor, circular and
circular hauler conveyor, underground towing chain
conveyor, hand hanging lines, hand hanging crane,
mail bag hanging lines, electric hanging lines, electric
hanging crane, belt conveyor, link belt conveyor, chain
conveyor, carry chain conveyor, roller and rolls
conveyor, dust conveyor, circuit shelf, vertical and
horizontal rotating moving table, mechanical pickers,
picking conveyor trains, hoists, goods lifts, small goods
lifts.
Klasse 37 Repair and installation services for and of machines
and machines tools, band conveyer machines, picking
machines, machines dedicated to the storage industry,
sorting plant, pallet conveyors, general cargo conveyor,
circular and circular hauler conveyor, underground
towing chain conveyor, hand hanging lines, hand
hanging crane, mail bag hanging lines, electric hanging
lines, electric hanging crane, belt conveyor, link belt
conveyor, chain conveyor, carry chain conveyor, roller
and rolls conveyor, dust conveyor, circuit shelf, vertical
and horizontal rotating moving fable, mechanical
pickers, picking conveyor trains, hoists, goods lifts,
small goods lifts.
Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1233720
Int.reg.dato:
2014.06.18
Registreringen
2024.06.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501394
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Søknadsprioritet:
2014.03.24, EM, 012720975
Gjengivelse av merket:
CLEANMASTER
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Climecon Oy, Lämmittäjänkatu 4 A, FI-00880
HELSINKI, Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus; air flow sensors for use in ventilating
apparatus and cooker hoods; air flow measuring,
regulating and controlling apparatus; controlling and
monitoring apparatus for operating lighting devices,
including ultra violet lamps in ventilating apparatus and
cooker hoods.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; cooker hoods; cooker hoods
with air flow measuring and controlling units; ventilating
1233251
2013.09.23
2023.09.23
201501185
2015.01.29
2013.07.30, DE, 30 2013 044
028.5/07
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HS News Systems GmbH, Portitzer Strasse 69 c, DE04425 TAUCHA, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machine tools, band conveyer machines, picking
machines, sorting plant, pallet conveyors, general
47
internasjonale varemerkeregistreringer
hoods for institutional kitchens; flues for ventilating
apparatus; lighting devices and fixtures for use in
ventilating apparatus, including ultra violet lamps for
use in cooker hoods; grease filters and separators
being parts of cooker hoods.
Klasse 37 Building construction; maintenance, repair and
installation of ventilating apparatus.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1233795
Int.reg.dato:
2014.11.19
Registreringen
2024.11.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501403
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1233988
Int.reg.dato:
2014.05.09
Registreringen
2024.05.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501427
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Søknadsprioritet:
2014.04.09, AU, 1616422
Gjengivelse av merket:
SOLCHAYN
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234007
Int.reg.dato:
2014.12.05
Registreringen
2024.12.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501430
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Søknadsprioritet:
2014.06.10, FR, 14 4 096 608
Gjengivelse av merket:
TYLUCYL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Vetoquinol SA, Magny-Vernois, FR-70200 LURE,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinary products, veterinary pharmaceutical
products, veterinary pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CSL Behring Recombinant Facility AG,
Wankdorfstrasse 10, CH-3000 BERN 22, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances;
pharmaceuticals for the treatment or prevention of
blood and/or bleeding disorders; blood for medical
purposes; blood proteins for therapeutic use;
pharmaceutical blood products derived from
recombinant dna technology.
(730) Innehaver:
De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince Henri,
LU-1724 LUXEMBOURG, Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric food mixers; electric food processors; electric
food preparation machines; electric kitchen machines;
electric kitchen machines incorporating an induction
cooking (heating) element; electric machines for
mixing, kneading, pulping, pureeing, mashing, grinding,
mincing, peeling, chopping, slicing, grating, slicing,
shredding, blending, beating, whisking, liquidising,
sieving, rolling and cutting of foodstuffs; electric
machines for peeling fruit and vegetables; electric
liquidisers (kitchen machine); electric juice extractors;
attachments for electric kitchen machines, all adapted
for food processing; electric can openers, knife and
scissor sharpeners, all being attachments of electric
kitchen machines.
Klasse 11 Electric cooking apparatus incorporating a food mixing
or a food processing function.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1233802
Int.reg.dato:
2014.11.04
Registreringen
2024.11.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501405
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
EPRIMO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
eprimo GmbH, Flughafenstrasse 20, DE-63263 NEU
ISENBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 45 Legal services, in particular in relation to conducting
agency business for others in the energy sector and in
relation to arranging and concluding of electricity and
gas supply contracts.
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1234079
2014.11.12
2024.11.12
201501438
2015.02.05
2014.09.26, DE,
302014061371.9/05
Gjengivelse av merket:
IBERORELIEF
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStrasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations; dietary and nutritional
supplements; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic foods and substances adapted for
medical use; fiber dietary supplements; probiotic
48
internasjonale varemerkeregistreringer
supplements; food supplements for dietetic use and
medical purposes.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
industrial business for business management in the
field of data analysis technology; assistance in the
management of industrial and/or commercial
companies; services provided by consultants regarding
commercial and/or industrial company management
and organization; consultancy relating to management
of information systems for companies, namely
consultancy relating to compilation of mathematical or
statistical data on computer media; information
technology management consulting, namely consulting
in connection with transcription and compilation of
mathematical or statistical data in computer databases;
market survey, analysis and research services;
commercial research and surveys, namely market
research and consumer research; economic
forecasting services; efficiency expert services in the
field of commercial and industrial business.
Klasse 42 Evaluations, assessments and research in the fields
of science and technology provided by engineers;
design and development of computers and software;
technical project studies; development (design),
installation, maintenance, updating or rental of
software; programming for computers; conversion of
computer programs and data (other than physical
conversion); scientific research for medical purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234209
Int.reg.dato:
2014.11.19
Registreringen
2024.11.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501460
Notifikasjonsdato: 2015.02.05
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(730) Innehaver:
De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince Henri,
LU-1724 LUXEMBOURG, Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric food mixers; electric food processors; electric
food preparation machines; electric kitchen machines;
electric kitchen machines incorporating an induction
cooking (heating) element; electric machines for
mixing, kneading, pulping, pureeing, mashing, grinding,
mincing, peeling, chopping, slicing, grating, slicing,
shredding, blending, beating, whisking, liquidising,
sieving, rolling and cutting of foodstuffs; electric
machines for peeling fruit and vegetables; electric
liquidisers (kitchen machine); electric juice extractors;
attachments for electric kitchen machines, all adapted
for food processing; electric can openers, knife and
scissor sharpeners, all being attachments of electric
kitchen machines.
Klasse 11 Electric cooking apparatus incorporating a food mixing
or a food processing function.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1234318
2014.04.15
2024.04.15
201501672
2015.02.12
2013.10.17, US,
86094232#@#2013.10.17,
US,
86094236#@#2013.10.17,
US,
86094237#@#2013.10.17,
US,
86094240#@#2013.10.17,
US,
86094243#@#2013.10.17,
US,
86094245#@#2013.10.17,
US,
86094246#@#2013.10.17,
US, 86094247
Gjengivelse av merket:
LAST GUIDE
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Last Guide Company, 4000 23rd Street, USCA94114 SAN FRANCISCO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer and mobile software for obtaining travel
information and rankings, ratings, reviews, referrals,
and recommendations on products and services for
commercial purposes.
Klasse 35 Promoting the goods and services of others; providing
information about the goods and services of others via
a website featuring comments, ratings, reviews and
recommendations concerning travel, leisure, social
activities, and business services for commercial
purposes posted by users; providing information via a
website featuring rankings, ratings, reviews, referrals,
and recommendations on products and services for
commercial purposes.
Klasse 43 Providing food and lodging information services,
namely, providing restaurant and bar information;
providing information in the field of dining; providing
information in the field of temporary accommodations
for travelers; providing travel lodging information;
Int.reg.nr:
1234253
Int.reg.dato:
2014.07.07
Registreringen
2024.07.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501664
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.05.23, US, 86290130
Gjengivelse av merket:
HyperCube
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HYPERCUBE RESEARCH, Immeuble Le Galilée, 51
ESP du Général de Gaulle, FR-92800 PUTEAUX,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Data mining software using artificial intelligence.
Klasse 35 Advertising; online advertising on a computer network,
dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples); commercial
and/or industrial business consultancy in the field of
data analysis technology; services provided by
professional consultants relating to commercial and/or
49
internasjonale varemerkeregistreringer
providing online information relating to rankings,
ratings, reviews, and recommendations of restaurants,
bars, hotels and temporary accommodations.
Klasse 45 On-line social networking services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
reactors, electrical transformers, and electrical
transducers; radio frequency and audio frequency
chokes, electrical connectors and sockets, earphones,
fuses, fuse blocks, fuse clips, fuse holders, electrical
heat sinks for use in electronic components, electrical
instrument enclosure cases, electrical variable dial
knobs, electric meters, microphones, potentiometers,
electric relays, electric resistors, semiconductors,
electronic sirens, audio speakers, electrical switches,
terminal boards, transformers, and electrical wires.
Klasse 35 Distributorship services in the field of electronic
components; catalog ordering service featuring
electronic components; electronic catalog services
featuring electronic components; electronic commerce
services, namely, providing information about products
via telecommunication networks for advertising and
sales purposes; mail order catalog services featuring
electronic components; online wholesale and retail
store services featuring electronic components
provided by means of a general merchandise website
on the global or local telecommunications network;
wholesale and retail store services featuring electronic
components provided by means of mail order catalogs;
wholesale and retail store services featuring electronic
components provided by means of telephone,
facsimile, and mail order.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234544
Int.reg.dato:
2014.05.19
Registreringen
2024.05.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501704
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
ELISE GUG
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Elise Gug, Store Kongensgade 108, 1.th, DK-1264
KØBENHAVN K, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Precious metals and their alloys; goods in precious
metals or coated therewith, namely boxes, trinkets, key
rings (trinkets), ornaments (jewellery), tie clamps, tie
pins; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials, namely handbags, shopping bags, key
cases, purses, attaché case, briefcases, rucksacks,
wallets; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness
and saddlery.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail and wholesale
with precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments,
leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, animal skins, hides, trunks and
travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks,
whips, harness and saddlery, clothing, footwear,
headgear, including such sales services via global
networks.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234558
Int.reg.dato:
2014.07.17
Registreringen
2024.07.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501706
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.01.17, EM, 012510905
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
David Wolffe, 36 Glasslyn Road, GB-N88RH LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Bags and backpacks adapted or shaped to contain
photographic equipment; laptop computer bags,
backpacks and carrying cases; tablet computer bags,
backpacks and carrying cases; bags adapted for
laptops and tablet computers; bags and backpacks
adapted to carry safety equipment; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
Klasse 18 Leather and imitations of leather; trunks and travelling
bags; travel cases; luggage; suitcases; holdalls;
portmanteaux; valises; bags; handbags; shoulder bags;
toiletry bags; rucksacks; backpacks; bumbags; sports
bags; casual bags; briefcases; attaché cases; music
cases; satchels; garment bags and carriers; tie cases;
notecases; credit card cases and holders; wallets;
purses; leather shoulder belts; backpacks for carrying
children; back frames for carrying children; baby
carriers worn on the body, pouch baby carriers;
backpacks for carrying babies; bags for campers; bags
for climbers; hiking bags; bags for skiers; backpacks for
skiers; book bags; canvas shopping bags; carry-on
bags; baby changing bags; baby changing backpacks;
sling bags for carrying babies; diaper bags; tool bags
[empty]; tool bags of leather, empty; backpacks
adapted to carry tools; courier bags; daypacks; duffel
bags; game bags; gym bags; haversacks; knapsacks;
messenger bags; overnight bags; saddle bags; school
bags; student backpacks; shopping bags; wheeled
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234553
Int.reg.dato:
2014.07.10
Registreringen
2024.07.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501705
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.01.13, US, 86163871
Gjengivelse av merket:
DESIGN CHAIN TO SUPPLY
CHAIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mouser Electronics Inc, 1000 North Main Street, USTX76063 MANSFIELD, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic components, namely, antennas, batteries,
battery clips, battery holders, battery snaps, electric
buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit
boards, electrical clips adapted for use in holding
electrical cables and wires and for securing electrical
components in place; coils, namely, magnetic and
electromagnetic coils, electrical inductors, electrical
50
internasjonale varemerkeregistreringer
bags; backpacks for cyclists; backpacks for
motorcyclists; bags and backpacks adapted to carry
first aid equipment; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
Klasse 28 Toys, games and playthings; sporting articles not
included in other classes; bags adapted for carrying
sporting articles and sports equipment; backpacks
adapted for carrying sporting articles and sports
equipment; harnesses for use in sports; climbers'
harnesses; protective padding for sport; back
protectors; bags especially designed for skis, ski boots,
snowboards and snowboard boots; bags and
backpacks especially designed for skiers; bags
especially designed for surfboards; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
skis, ski boots, snowboards and snowboard boots;
bags and backpacks especially designed for skiers;
bags especially designed for surfboards; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234566
Int.reg.dato:
2014.08.07
Registreringen
2024.08.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501708
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.03.04, EM, 012658951
Gjengivelse av merket:
WINDO
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, DE-69469
WEINHEIM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric machines and apparatus for cleaning, in
particular electrical cleaning machines for hard
surfaces, in particular window cleaners, window
vacuum cleaners; parts of the aforementioned
machines, in particular levelling blades.
Klasse 21 Articles for cleaning purposes, especially household
cloths, window cloths made of leather and artificial
leather, dust cloths, cloths for cleaning surfaces,
dusters, scouring cloths, multi-purpose cloths, floor
cloths, microfiber cloths, sponge cloths, cloths made of
nonwovens, cloths made of woven fabrics, scouring
pads made of nonwoven material with and without
sponge section; steel wool for cleaning, especially steel
wool cleaners with and without handles, made of
foamed plastic, steel wool pads with soap; sponges for
household purposes, especially plastic-coated scouring
sponges, cleaning sponges made of viscose or plastic;
household or kitchen utensils, especially manually
operated, non-electrical cleaning instruments, namely
brooms, brushes, dustpans, mops, devices for wringing
out mops, toilet brushes, holders for toilet brushes,
window cleaning devices, water wipers, household
gloves made of latex or plastic; disposable gloves for
household or gardening purposes; gardening gloves;
kitchen stools, drying devices for laundry, drying racks,
rotary clothes dryers, drying mounts, clothes-pegs,
ironing boards, sleeve boards, ironing board supports,
ironing cloths, iron cleaning cloths; containers for
household or kitchen, especially water buckets, pedal
bins, waste bins, sorting containers of plastic for
laundry; laundry baskets of plastic; non-metallic parts
for hand-operated, non-electrical cleaning instruments
included in this class; spray bottles for cleaning
solution, wiping pads.
Int.reg.nr:
1234559
Int.reg.dato:
2014.07.17
Registreringen
2024.07.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501707
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.01.17, EM, 012510848
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
David Wolffe, 36 Glasslyn Road, GB-N88RH LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Bags and backpacks adapted or shaped to contain
photographic equipment; laptop computer bags,
backpacks and carrying cases; tablet computer bags,
backpacks and carrying cases; bags adapted for
laptops and tablet computers; bags and backpacks
adapted to carry safety equipment; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
Klasse 18 Leather and imitations of leather; trunks and travelling
bags; travel cases; luggage; suitcases; holdalls;
portmanteaux; valises; bags; handbags; shoulder bags;
toiletry bags; rucksacks; backpacks; bumbags; sports
bags; casual bags; briefcases; attaché cases; music
cases; satchels; garment bags and carriers; tie cases;
notecases; credit card cases and holders; wallets;
purses; leather shoulder belts; backpacks for carrying
children; back frames for carrying children; baby
carriers worn on the body, pouch baby carriers;
backpacks for carrying babies; bags for campers; bags
for climbers; hiking bags; bags for skiers; backpacks for
skiers; book bags; canvas shopping bags; carry-on
bags; baby changing bags; baby changing backpacks;
diaper bags; sling bags for carrying babies; daypacks;
duffel bags; game bags; gym bags; haversacks;
knapsacks; messenger bags; courier bags; overnight
bags; saddle bags; school bags; student backpacks;
shopping bags; wheeled bags; backpacks for cyclists;
backpacks for motorcyclists; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
Klasse 28 Toys, games and playthings; sporting articles not
included in other classes; bags adapted for carrying
sporting articles and sports equipment; backpacks
adapted for carrying sporting articles and sports
equipment; harnesses for use in sports; climbers'
harnesses; protective padding for sport; back
protectors; bags and backpacks especially designed for
(450)
51
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1234571
Int.reg.dato:
2014.08.12
Registreringen
2024.08.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501709
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.02.12, EM, 012591582
Gjengivelse av merket:
products, over a global computer network.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(540)
(730) Innehaver:
Invesdor Oy, Aleksanterinkatu 16-18, 3 krs., FI-00170
HELSINGSFORS, Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software, in particular computer software
for fundraising projects and the implementation of
crowdfunding.
Klasse 35 Advertising, including promotion, promoting the sale of
goods and services of others; business networking
services; rental of advertising space; information,
consultancy and advisory services relating to all of the
aforesaid services.
Klasse 36 Financial brokerage services, namely providing
financial information via a website for bringing together
entrepreneurs and investors; providing financial
information via a website for crowdfunding and
fundraising of enterprises; financial affairs; monetary
affairs; fund raising; crowdfunding; share funding;
facilitating and arranging financing; providing financial
information via an interactive website for users to
arrange fundraising; information, consultancy and
advisory services relating to the aforesaid; providing
information about investment and funding via a
website.
Klasse 41 Education; training services relating to management
consultancy.
Klasse 42 Creating a website for fundraising; maintaining a
website for fundraising; computer services, namely
interactive hosting services which allow users to
publish and share their own content on a website.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234584
Int.reg.dato:
2014.09.08
Registreringen
2024.09.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501711
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
Gehwol
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik, Bäckerstr.
4-8, DE-32312 LÜBBECKE, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, pumice stone and artificial pumice stone,
soaps, medicated soaps, essential oils, cosmetics,
preparations for cleaning, care and conditioning of the
skin and nails; nail repair preparations, false nails; nail
varnish removing preparations, deodorants,
antiperspirants for personal use.
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for treating and
preventing skin and nail diseases and orthopaedic
disorders of the foot; medicated foot bath preparations;
skin, foot, nail and leg care preparations for medical
purposes; disinfectants, anti-fungal preparations;
plasters, for reducing pressure, for preventing
inflammation and callus thickening, corn plasters.
Klasse 8 Pedicure or manicure instruments, skin and nail
clippers, scissors and files, pincers.
Klasse 10 Orthopaedic, surgical and medical apparatus,
instruments and articles for foot care; apparatus,
instruments and articles for chiropody, podology and
foot care; equipment and apparatus for hygienic
purposes, namely hot-air, steam and UV sterilisers and
foot baths, foot massagers, therapeutic apparatus for
massage and/or bathing; cushioning pads and
cushions, the aforesaid goods for medical purposes.
Klasse 44 Medical foot care, cosmetic foot care and hand care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
Int.reg.nr:
1234573
Int.reg.dato:
2014.08.28
Registreringen
2024.08.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501710
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
DANCE CENTRAL
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Harmonix Music Systems, Inc., 625 Massachusetts
Avenue, Second Floor, US-MA02139 CAMBRIDGE,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer game software and electronic game
programs, namely, game software recorded on cd-rom
and digital video discs for computers; video game
software recorded on cd-roms, digital video discs, and
cartridges for console and individual, portable gaming
systems; video game software that is downloadable
from a remote computer site and electronic game
software for mobile phones, personal digital assistants,
and handheld computers.
Klasse 41 Entertainment services, namely, providing an on-line
computer game for others over global and local area
computer networks; providing information, news, and
commentary in the field of computer games, video
games, and computer and video games related
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234615
Int.reg.dato:
2014.10.21
Registreringen
2024.10.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501714
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
STONKAM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sharpvision Co. Ltd., 5/F, #3 Building Huangzhou,
Industrial Park, Chebei Rd., Tianhe District, CNGUANGZHOU, GUANGDONG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Camcorders; video recorders; flashing lights [luminous
signals]; acoustic [sound] alarms; cameras
[photography]; sound recording apparatus; monitors
[computer hardware]; transmitters of electronic signals;
navigation apparatus for vehicles [on-board
computers].
Klasse 16 Paper; greeting cards; writing instruments; tags for
index cards; catalogues; posters; advertisement boards
of paper or cardboard; note books; business cards;
picture poster.
52
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 35 Advertising; advertising agencies; bill-posting;
accounting; business management assistance; importexport agencies; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others;
personnel management consultancy; computerized file
management.
(450)
purposes; ironing boards, covers for ironing boards,
wall mountings adapted for ironing boards, flat iron
stands; accessories for ironing boards, namely arm
boards, mount and ironing board facings; brushes,
toothbrushes and electric toothbrushes; electrically
operated hair care apparatus, namely brushes; parts
and fittings for all the aforesaid goods, all the aforesaid
goods included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1234617
Int.reg.dato:
2014.10.15
Registreringen
2024.10.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501715
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.04.25, EM, 012821039
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
BioSafe
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, DE-81739 MÜNCHEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric household and kitchen machines and
apparatus, included in this class, in particular electric
kitchen machines and apparatus, including grinders,
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting
apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife
sharpening apparatus, and machines and apparatus for
making beverages and/or preparing food, beverage
pumps for dispensing chilled beverages; electric
vending machines for beverages or foods, automatic
vending machines; electrical apparatus for sealing
plastics packaging); electric waste disposal apparatus,
namely garbage disposals and waste compactors;
washing machines for crockery; electric machines and
apparatus for the treatment of laundry and clothing
(included in this class), including washing machines,
spin dryers; ironing presses, ironing machines, included
in this class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; pails for all the aforesaid goods
included in this class; in particular flexible tubes, pipes,
dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners.
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking,
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting,
defrosting and heating devices, water heaters,
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens,
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines (included
in this class); refrigerating apparatus, in particular
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets,
beverage-cooling apparatus, fridge freezers, freezers,
ice machines and apparatus; drying apparatus, in
particular including tumble dryers, laundry drying
machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps
(other than for medical use); heating pads (not for
medical purposes), electric blankets (not for medical
purposes); apparatus for ventilating, in particular fans;
extractor hood filters, steam-extraction equipment and
extractor hoods for kitchens, air conditioning apparatus
and devices for improving air quality, humidifiers, air
deodorising apparatus, scent dosing apparatus, other
than for personal use; air purifying apparatus; water
heaters, storage water heaters and instantaneous
water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of the
aforesaid goods, included in this class; taps for
dispensing cooled beverages for use in combination
with appliances for cooling of beverages.
Klasse 21 Small hand-operated devices for household and
kitchen use; containers for domestic or kitchen
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234634
Int.reg.dato:
2014.10.31
Registreringen
2024.10.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501716
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.07.24, EM, 013110069
Gjengivelse av merket:
ÇEKAÇ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nordex Holding A/S, Nordre Ringgade 2, DK-9330
DRONNINGLUND, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Packaging containers of metal, preserving boxes of
metal.
Klasse 8 Non-electric can openers.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, including
wine vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234752
Int.reg.dato:
2014.11.14
Registreringen
2024.11.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501730
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.05.30, CH, 662609
Gjengivelse av merket:
COCOFIT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Thai Gastro Unternehmen GmbH, Langackerstrasse
17, CH-8708 MÄNNEDORF, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Coconut oil, coconut butter, coconut fat, coconut milk
for culinary use, powdered coconut milk, coconut milk
for cooking, coconut milk powder, desiccated coconuts,
coconut oil, processed coconuts; preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils
and fats.
Klasse 32 Fruit beverages and fruit juices; coconut-based
beverages and beverages containing coconut milk;
coconut water (beverage), coconut juice, coconut milk;
non-alcoholic beverages excluding mineral and aerated
waters; refreshing beverages, energy drinks, nonalcoholic beers; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as tablets
and powders for beverages and non-alcoholic
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
beverages.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1234765
Int.reg.dato:
2014.06.09
Registreringen
2024.06.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501731
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2013.12.13, EM, 012439238
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1234772
Int.reg.dato:
2014.07.07
Registreringen
2024.07.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501733
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
AAL Association (AALA), Rue du Luxembourg 3, BE1000 BRUSSEL, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Photographic and printed matter, namely printed
material of all kinds, including books, brochures,
prospectuses, catalogues, publicity leaflets, posters,
photographs, pictures, calendars; all the aforesaid
goods in bound form, being loose-leaf collection or
hardcopy versions, included in this class; chromos,
postcards, graphic representations, handbooks,
instructional material (except apparatus).
Klasse 35 Advertising; promotional services; merchandising;
publication of publicity texts; dissemination of
advertisements; updating, rental and distribution of
advertising material, in particular flyers, prospectuses,
printed matter; compiling advertising material, for
others; public relations; publication of printed matter
(including in electronic form), for advertising purposes;
arranging and conducting of commercial and
advertising events; advertising in all media, including
radio, television and cinema advertising, and on-line
advertising; business organisational consultancy;
sponsorship search; compiling and collating of
business information and data into computer
databases; computerised file managing.
Klasse 36 Financial sponsorship of projects for the purpose of
developing new technologies to support independent
living for the older generation (assisted living), in
particular through the preparation and checking of
applications, and the supervision of promotional
projects and the coordination of research tasks;
financing of science and research, and the
implementation and application thereof, financing of
science and research, in particular in the field of
information technology and the effects thereof (in
particular for small and medium-sized businesses and
employees thereof); financing of science and research,
in particular projects dealing with the know-how
exchange between small and medium-sized
businesses; financing of science and research, in
particular projects dealing with structural change
caused by technical advances; financing of science and
research, in particular projects dealing with the analysis
and prognosis of adaptation processes and measures
necessitated by technological change; financing
services for the international cooperation, in particular
in Europe.
Klasse 38 Communication services, namely communication by
fibre-optic networks, communication by computer
terminals, communication by telephone.
Klasse 41 Arranging and conducting of seminars, in particular
seminars on project preparation, seminars on cost
calculation, seminars on (technical) project
management, providing educational information events
in the field of information technology and the effects
thereof, in particular in the field of the application and
propagation of information technology; arranging and
conducting of workshops.
Klasse 42 Technological research in the field of technology, in
particular gerontology, microsystems engineering,
rehabilitation technology, robotics, energy technology,
consumer technology (video, PC), industrial textiles,
CERTIQ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Atlas Copco Rock Drills AB, Klerkgatan 21, SE-70191
ÖREBRO, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Telematic systems consisting of remote and
telemonitoring apparatus, namely, remote controls for
mining, rock excavation and construction equipment
and vehicles, remote control transmitters for mining,
rock excavation and construction equipment and
vehicles, global positioning system receivers, software
and hardware for collecting, recording, tracking,
communicating and reporting data pertaining to the
location, productivity, operation and maintenance of
mining, rock excavation and construction equipment
and vehicles and for recording, analyzing,
communicating and reporting mine and construction
office management information, including financial and
human resource information.
Klasse 35 Providing business assistance, namely tracking
services regarding positioning derived from telematic
systems including global positioning technology and
remote and telemonitoring apparatus to operators of
mining, rock excavation and construction equipment
and vehicles for business purposes; providing business
information derived from telematic systems including
global positioning in the field of mining, rock excavation
and construction equipment and vehicle for business
purposes; business consultation in the field of mining,
rock excavation and construction equipment and
vehicle information services.
Klasse 42 Remote monitoring services of mining, rock
excavation and construction equipment and vehicles,
namely, collecting, recording, tracking, communicating
and reporting data pertaining to the location,
productivity, operation and maintenance of mining, rock
excavation and construction equipment and vehicles;
remote monitoring, remote control and remote
adjustment of operation of mining, rock excavation and
construction equipment and vehicles through Internet,
extranet and any other global computer and
telecommunication networks; technical consultation in
the field of mining, rock excavation and construction
equipment and vehicle information services.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
54
internasjonale varemerkeregistreringer
telemedicine, technology-oriented programs, technical
health monitoring, portable monitoring equipment;
scientific technological services; scientific research for
medical purposes; design and development of
computer hardware and software; technical project
studies; design of communication networks.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1234796
Int.reg.dato:
2014.08.15
Registreringen
2024.08.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501736
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.02.17, JP, 2014-011240
Gjengivelse av merket:
1234775
2014.07.15
2024.07.15
201501734
2015.02.12
2014.02.07, DE, 30 2014 023
513.7/10
Gjengivelse av merket:
Skeo
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Strasse 15,
DE-37115 DUDERSTADT, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Physical therapy equipment; hearing protection
devices; feeding aids and pacifiers; sex aids; medical
and veterinary apparatus and instruments; medical
furniture and beds specially made for medical use;
equipment for moving patients; medical clothing;
prostheses and artificial implants; orthopedic and
mobility aids; orthopedic articles, in particular liner for
prostheses; artificial limbs; parts and fittings of all the
aforesaid goods, included in this class.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SEVEN DREAMERS LABORATORIES, INC., 3-14-4
Shiba, Minato-ku, JP-Tokyo 105-0014, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Clothes-folding machines for industrial purposes;
clothes-folding machines for household purposes;
clothes-folding machines with wash and dry functions,
for industrial purposes; clothes-folding machines with
wash and dry functions, for household purposes;
clothes-folding machines with dry functions, for
industrial purposes; clothes-folding machines with dry
functions, for household purposes.
Klasse 10 Medical devices for use the prevention of snoring;
medical devices for use in the prevention of nasal
congestion; medical devices for use in the prevention of
nasal airway obstruction; nasal cavity insertion stents
used to keep the airway from narrowing; stents for
treatment of obstructive sleep apnea; medical
apparatus and instruments for treatment of obstructive
sleep apnea; medical guidewires; medical catheters;
medical apparatus and instruments.
Klasse 28 Golf clubs; golf club shafts; golf equipment; sports
equipment (other than for climbing, surfing, water-skiing
and scuba diving).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
55
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1234806
Int.reg.dato:
2014.09.12
Registreringen
2024.09.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501737
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.03.18, CH, 656966
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
and services.
Klasse 38 Providing access to databases; providing online
forums.
(450)
(111)
(151)
(180)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Swiss Caps Rechte und Lizenzen AG, Husenstrasse
49, CH-9533 KIRCHBERG, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and scouring
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair tonics for cosmetic use, dentifrices;
cosmetic products, soaps, perfumery products,
essential oils and hair tonics for cosmetic use in the
form of capsules from plant matter; cosmetic products,
soaps, perfumery products, essential oils and hair
tonics for cosmetic use in the form of capsules
consisting of polysaccharide (starch), particularly in
combination with Gellan gum.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical purposes; dietetic substances for
medical use; nutritional preparations for medical use,
particularly for balanced diets; food supplements;
capsules from plant matter for the aforesaid goods;
pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use, nutritional preparations for medical use,
particularly for balanced diets and food supplements,
all in the form of capsules consisting of polysaccharide
(starch), particularly in combination with Gellan gum.
(450)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234858
Int.reg.dato:
2014.10.16
Registreringen
2024.10.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501740
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
EPRIMO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
eprimo GmbH, Flughafenstrasse 20, DE-63263 NEU
ISENBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Negotiating and concluding of contracts for the supply
of electricity, gas and other energy for others.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234868
Int.reg.dato:
2014.10.24
Registreringen
2024.10.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501741
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1234808
Int.reg.dato:
2014.08.01
Registreringen
2024.08.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501738
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.07.22, BX, 1293127
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Falter Service GmbH & Co. KG, Kaldenhausener Str.
41, DE-47802 KREFELD, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Fishing line.
FLIPIT
(450)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Imbull B.V., Van Ostadestraat 149b, NL-1073TK
AMSTERDAM, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable computer software applications, also
for mobile devices.
Klasse 35 Advertising; publicity; commercial intermediation
services; compilation, systemization, updating and
maintenance of information into computer databases;
administrative data processing; direct mail advertising;
online advertising; pay-per-click advertising, pay-persale advertising, pay-per-view advertising; marketing;
promoting the goods and services of others over the
internet; promoting the goods and services of others by
providing hypertext links to the web sites of others
where discounts, offers, deals, coupons, vouchers,
promotional codes, promotional contests, rebates, price
comparison information, product reviews, links to online
retail shops and related information are shared;
publication and writing of publicity texts; sales
promotion for others; website traffic optimization;
provision of space on websites for advertising goods
56
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1234871
Int.reg.dato:
2014.10.23
Registreringen
2024.10.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501742
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
for use in tracking product and service purchase
information for customer service, post-sale product and
service support, troubleshooting and repair, and
product returns; computer software for use in tracking
product and service purchase information for marketing
purposes.
Klasse 35 Customer relationship management; customer service
management for others; advertising and marketing;
advertising and marketing services, namely, promoting
the goods and services of others; advertising and
marketing consultancy; processing warranty
registration data for others; providing information via a
web site featuring on-line registration services for
customers, products, services and subscriptions;
providing information via a web site featuring on-line
registration services for product and service warranties;
consumer and business marketing research and
consulting related thereto; development of marketing
strategies, concepts and tactics, namely, brand
awareness.
Klasse 42 Software as a service (SAAS) services featuring
software for customer relationship management,
marketing of products and services, and post-sale
customer, product and service support; software as a
service (SAAS) services featuring software for use in
registering customers, users, products and services for
support services, warranty services, membership
services, and rebate, reward and incentive programs;
software as a service (SAAS) services featuring
software for use in tracking information associated with
customers and the purchase of products and services
via direct or indirect channels; software as a service
(SAAS) services featuring software for use in tracking
product purchase information for customer service,
post-sale customer, product and service support,
troubleshooting and repair, replacement or return;
software as a service (SAAS) services featuring
software for use in tracking customer information and
product and service purchase information for marketing
purposes; application service provider, namely, hosting,
managing, developing, analyzing, and maintaining
applications, software, and web sites, of others in the
fields of advertising and marketing.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
MAYMOUNA
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
MAYMOUNA
(730) Innehaver:
LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC SA, Cité
Oukacha Ain Sebaa, MA-20250 CASABLANCA,
Marokko
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Flour and cereal preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234989
Int.reg.dato:
2014.05.08
Registreringen
2024.05.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501764
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2013.11.08, US, 86113394
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1234992
Int.reg.dato:
2014.05.16
Registreringen
2024.05.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501765
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2013.11.19, EM, 012322699
Gjengivelse av merket:
SECTRA
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a stylized camera design formed
by a circle between left and right brackets and a small
bracket above and to the left of the circle.
(730) Innehaver:
Registria Customer Experience LLC, 1621 18th St.,
#20, US-CO80202 DENVER, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for use in customer relationship
management; computer software for use in managing
promotional programs associated with brand and
membership loyalty; computer software for use in
registering customers, users, products and services for
warranty service; computer software for use in
registering customers, users, products and services for
rebate, reward and incentive programs; computer
software for tracking information associated with the
purchase of products and services; computer software
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SECTRA AB, Teknikringen 20, SE-58330 LINKÖPING,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments for weighing, measuring
and signalling; apparatus for recording, transmission,
reproduction, storing and processing of data,
information, sound and images; electrical apparatus
and instrument for treatment, transmission and
communication of signals; electronic encryption units;
telecommunications apparatus; device for receiving,
processing and transmission of data, information,
sound and images; computers; lap top computers;
central processing units [processors]; peripherals
adapted for use with computers; touch sensitive
electronic screens; telephones; mobile phones;
printers; magnetic and optical data storage drives; CD
57
internasjonale varemerkeregistreringer
and DVS discs and other digital recordable media;
encoded magnetic cards; SD-cards; SD-cards for
computers and telephones; data communications
apparatus, information terminals, transaction terminals;
communication and radio apparatus for encryption,
decryption and authentication of data, information,
sound and images; plotters; bar code readers;
computer programs; computer operating system
software; computer programs for recording,
transmission, reproduction, storing and processing of
data, information, sound and images; computer
programs for medical purposes; computer programs for
patient data; computer programs and computer
hardware for medical image processing, managing of
images, archiving and communication of medical
images; computer programs and computer hardware
for 3D visualisation of images; computer programs for
education; computer programs for pre-surgical
planning; computer programs for provision of
information through computer networks, document free
solutions, workflow monitoring, schedules, statistics,
invoicing; computer programs for time reservations and
time planning; computer programs for encryption,
decryption and authentication; electronic publications;
electronic publications within the field technology,
telecommunication and medicine; components and
parts to all the above goods.
Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; medical image processing apparatus;
screens for medical purposes; touch sensitive
electronic screens for medical purposes; image
management system for medical purposes; image
management systems for archiving and communication
of medical images.
Klasse 38 Telecommunication; telecommunication regarding
encrypted communication; providing access to
telecommunication networks; computer transmission
services; computer aided transmission of data,
information, sound and images; digital transmission
and broadcasting services; electronic bulletin board
services; IP-communication services (Internet
Protocol); telecommunication gateway services;
communications by computer terminals; transmission of
film and programs; services for the electronic
transmission of messages; telecommunication, namely
providing access to distributed databases; providing
user access to global computer networks; providing
access to databases; providing access to electronic
bulletin boards; transmission of database information
via telecommunication networks; communication
services, namely transmission of data, information,
sound, images and computer programs, all via wire
and/or wireless provision access to networks that
covers a large area, local networks and internet; rental
of phones; secured data, information, sound and image
transmission services.
Klasse 42 Science and technology services and thereto related
research and design; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and computer programs; software as a
service [SaaS]; consultancy services relating to
information technology; installation of computer
programs; design and development of networks; design
and development of networks for encryption, decryption
and authentication; consultancy in the field of computer
systems and computer programs; computer
programming; repair of computer programs
[maintenance, updating]; provision of computer
programs; rental of computers; rental of computer
programs; server hosting; rental of web servers;
consultancy in the field of technical and scientific
information, including computer technology,
telecommunication, electronics and medical
technology; encryption, decryption and authentication
of data, information, sound and images; interconnection
of computer units; technical images analysis services;
electronic computer storage; software as a service
[SaaS] in the field of recording, transmission,
reproduction, storing and processing of data,
2015.06.01 - nr 23/15
information, sound and images and within the fields
encryption, decryption and authentication and within
the field for medical purposes; computerized storing of
business information.
Klasse 44 Medical services; medical online services; analysis
and examination of medical images; online services for
analysis and examination of medical images;
consultancy services in the field of health care; X-ray
services; digital image processing for medical
purposes; medical screening.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235011
Int.reg.dato:
2014.07.09
Registreringen
2024.07.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501767
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.04.22, EM, 012808606
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Niedax GmbH & Co. KG, Asbacher Str. 141, DE-53545
LINZ AM RHEIN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Installation materials, all of metal, for electric, gas and
water supply installations, namely small items of metal
hardware, pipe and cable clips, collars, spacing clips,
multi-cable supports, carrier trays, slotted iron strip;
perforated iron strip, bolt clips and parts therefor,
bundle clamps, metal dowels, profile rails and
connectors, and parts therefor, flex holders, end caps,
terminal sleeves, plug-in sleeves and threaded sockets,
screwed cable glands and parts therefor, of metal, in
particular reductions, extensions, adaptors, locking
screws, elbow screw connectors, nuts and pressure
screws, nails, ceiling hooks, toggle bolts; cable support
systems of metal, namely cable trays, cable guides,
mesh racks, lattice angles, ceiling supports, equipment
conduits, cable protection conduits, industrial ducts,
wiring conduits, tubes for protecting cables, all being of
metal, and parts and fastening devices for the aforesaid
goods, of metal; floor-to-ceiling columns of metal for
supplying electricity to workplaces; suspension frames
of metal for mounting false ceilings and suspended
ceilings, and parts and attachment devices for the
aforesaid goods, of metal; framework of metal for cable
support systems for attaching to floors, ceilings and
walls, namely hanging rods, carrying consoles, clamp
adapters, head plates; fastening plates, central
suspensions, spacer profiles, suspension brackets,
angle profiles, mounting plates, fastening elements and
rail assemblies, all being of metal, and parts therefor of
metal; suspension frames of metal for mounting false
ceilings and suspended ceilings, and parts and
attachment devices for the aforesaid goods, of metal;
ceiling support profiles of metal, and parts therefor of
metal; suspension systems of metal, mainly consisting
58
internasjonale varemerkeregistreringer
of threaded rods, wire cables and chains, and parts
therefor of metal; flange fixation systems of metal,
mainly consisting of flange clamps, brackets and
suspending brackets; cable guiding and support
framework of metal for maintaining the functioning of
electric installations in the event of fire.
Klasse 9 Electrotechnical installation material, namely
connecting terminals, terminal strips, terminals, branch
terminals and parts therefor; earthing apparatus
comprising hoop iron, strap clamps, cable clips, earth
terminals, equipotential busbars, terminals, terminal
clamps, earthing rods, earthing plates, deep-driven
earthing rods, spacers, cross connectors and parts
therefor; mounting units for mounting in equipment and
installation ducts, namely apparatus supports,
apparatus flush-mounting boxes, branch boxes;
electrical installation mounting apparatus, in particular
plugs, sockets and other contacts (electric
connections), switches, junction boxes, covers,
keyboards, rockers.
Klasse 20 Installation materials, all of plastic, for electric, gas
and water supply installations, namely profile rails,
cable brackets and multi-cable supports, profiled
protective caps, protective strips and rings for edges,
cable sockets, pipe and cable clips, series clips; snapin clamps, sliding clamps, cable brackets, nail clamps,
multi-cable supports, dowels, terminal sleeves,
screwed cable glands and parts therefor, of plastic, in
particular reductions, extensions, adapters, nuts,
pressure screws, screw plugs, elbow screw connectors,
sealing plugs, cable ties; cable support systems of
plastic, namely cable trays, cable guides, cable
trunking, equipment conduits, wiring conduits, skirting
board conduits, corner conduits and floor conduits, all
being of plastic, and parts and fastening devices
therefor of plastic, namely apparatus supports,
apparatus flush-mounting boxes, equipment tanks;
cable guide systems for rail transport, mainly consisting
of cable trays of plastic, standing posts of metal and
attachment devices of metal; hand rails, including with
integrated cable guiding, of plastic, and parts and
attachment devices for the aforesaid goods, of plastic;
fittings of plastic for the aforesaid goods.
Klasse 37 Installation, assembly and maintenance of cable
guiding and attachment systems.
Klasse 42 Technical project studies; engineering services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, optical data
carriers; memories for data processing equipment;
software (recorded); software (downloadable); data
processing hardware, peripherals adapted for use with
computers; data processing equipment and computers;
scientific apparatus and instruments for use in vehicles,
in particular in aircrafts; apparatus and instruments for
communications, high-frequency and control
engineering; apparatus and instruments for control of
aircrafts; apparatus and instruments for air transport;
special purpose containers, adapted to the apparatus
and instruments of class 09; fire-extinguishing
apparatus; navigational instruments; transmitters
(telecommunication); transmitters for electronic signals;
sensors; telemetry apparatus; measuring equipment for
special mission aircraft, namely satellite and inertial
navigation systems, flight mechanical data meters for
flight test purposes, wind and turbulence meters, air
chemical meters for trace gas measurements, aero
magnetic meters, gravity meters; airborne data
acquisition and processing systems, namely airborne
data processors for calculating and storing of flight
data, airworthy computers; navigation systems, namely
ILS (instrument landing system), VOR (very-highfrequency omnidirectional radio), MLS (microwave
landing system), SSR (secondary surveillance radar),
PAR (precision approach radar), DME (distance
measuring equipment); airborne systems for calibration
of radio navigation aids, namely meters for radio
navigation signals, airborne meteorological equipment,
namely humidity meters, pressure sensors,
temperature sensors; data processing equipment,
namely, computers and mass storage units; computer
programs for use in monitoring airborne data
acquisition and processing systems.
Klasse 16 Printed matter; handbooks [manuals] and user
instructions for technical equipment; educational and
instructional material (except apparatus); printed
matter, namely printed educational and instructional
material for operation and maintenance of the following
measuring equipment for special mission aircraft,
namely satellite and inertial navigators, flight
mechanical data meters for flight test purposes, wind
and turbulence meters, air chemical meters for trace
gas measurements, aero magnetic meters, gravity
meters, airborne data acquisition and processing
systems, namely airborne data processors for
calculating and storing of flight data, airworthy
computers, navigation systems, namely ILS (instrument
landing system), VOR (vhf omnidirectional radio), NDB
(nondirectional beacon), TACAN ADF (tactical air
navigation automatic direction finder), MLS (microwave
landing system), SSR (secondary surveillance radar),
PAR (precision approach radar), DME (distance
measuring equipment), airborne systems for calibration
of radio navigation aids, namely meters for radio
navigation signals, airborne meteorological equipment,
namely humidity meters, pressure sensors,
temperature sensors, data processing equipment,
namely computers and mass storage units, computer
programs for use in monitoring airborne data
acquisition and processing systems; printed
educational and instructional material for operation and
maintenance of aircrafts, ships, motor vehicles and
heavy goods vehicles.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; engineering services; air
supported remote reconnaissance in the scope of
scientific research; scientific and engineering services
in the field of data processing; surveying; planning and
execution of scientific expeditions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235021
2014.06.17
2024.06.17
201501769
2015.02.12
2014.03.05, DE, 30 2014 026
273.8/42
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Optimare Systems GmbH, Am Luneort 15a, DE-27572
BREMERHAVEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
59
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
suitcases; travelling bags; beauty cases; school bags;
satchels; purses; wallets; key cases of leather or
leather imitations; umbrellas; parasols.
Klasse 25 Footwear; headgear; insoles.
Int.reg.nr:
1235026
Int.reg.dato:
2014.07.29
Registreringen
2024.07.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501770
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PRECHEZA a.s, Nábr. Dr. E. Benese 1170/24, CZ75002 PREROV, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Agricultural chemical preparations, chemicals for
forestry, chemicals for industry, products of inorganic
chemistry, ammonium nitrate with limestone, chemical
additives, ammonium, ammonium sulphate, ferrous
sulphate, gypsum (fertilizer), finishing agents being
industrial chemicals, bleaching preparations for
industrial use, brake fluids, chemical agents, dispersing
agents, nitrates, phosphates, urea, amofos (ammonium
phosphate for use as fertilizer or to impregnate fabrics),
potassium salt, fertilizers, hydraulic fluids, coolants,
chemical agents for impregnating textiles and leather,
acids, priming putty and glazing putty, binders
belonging to this class, chemical agents for production
of pigments, solvents in this class, caustics for
industrial purposes, alkaline titanate, green vitriol.
Klasse 2 Wood stains, anticorrosive preparations, paints,
varnishes, coatings, binders for paints, thinners,
enamels [varnishes], corrosion inhibitors, fixatives
[varnishes] and fixatives for watercolors, putties,
titanium white, iron oxide red, iron oxide yellow, iron
oxide brown, iron oxide black, pigments for plastics,
coatings for rubber industry and for construction.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
1235038
2014.08.06
2024.08.06
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235060
2014.09.04
2024.09.04
201501775
2015.02.12
2014.03.31, DK, VA 2014
00838
Gjengivelse av merket:
LARRY VS HARRY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Larry vs Harry ApS, Linnésgade 16B 3.th., DK-1361
KØBENHAVN K, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Bicycles; carrier bicycles; tricycles; delivery bicycles;
delivery tricycles; frames for bicycles; bicycle trailers;
child bicycle seats; parts and accessories for the
aforementioned goods, included in this class.
Klasse 25 Clothing, including cyclists' clothing; footwear,
including cycling shoes; gloves, including gloves for
cyclists; headgear.
Klasse 35 Wholesale and retail services in the field of bicycles,
carrier bicycles, tricycles, delivery bicycles, delivery
tricycles, frames for bicycles, bicycle trailers, child
bicycle seats, parts and accessories for the
aforementioned goods; wholesale and retail services in
the field of clothing, footwear, headgear, gloves;
wholesale and retail services in the field of protective
clothing and shoes for cyclists, helmets for cyclists;
wholesale and retail services in the field of children's
tricycles and children's bicyles (toys), scooters (toys)
and toy carts; advertising in the field of manufacture,
sale and repair of bicycles, carrier bicycles, tricycles,
201501771
2015.02.12
2014.02.07, DE, 20 2014 023
544.7/25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
1235055
Int.reg.dato:
2014.09.02
Registreringen
2024.09.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501774
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.05.05, SE, 2014/03201
Gjengivelse av merket:
MOHN
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.24
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-22100 LUND,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys; pipes of metal; parts
and accessories to pipes of metal; valves of metal (not
parts of machines); tanks of metal; nozzles of metal;
pressure vessels of metal.
Klasse 7 Machine tools; pumps (machines); hydraulic motors
(not for land vehicles); hydraulic pumps (machines)
pumps (machine- or motor parts); motors except for
land vehicles; parts and accessories to aforesaid
goods.
Klasse 37 Installation, maintenance and repair of machines,
motors, pumps and pipe systems.
(210)
(220)
(300)
(111)
(151)
(180)
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Deichmann SE, Deichmannweg 9, DE-45359 ESSEN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Goods made of leather and leather imitations, namely
folding briefcases, briefcases, holdalls, work bags, belt
bags and hip bags, bags for campers, document cases,
travel baggage, vanity cases, not fitted, travelling sets,
straps for handbags, saddlebags, make-up bags sold
empty, shoulder bags, beach bags, bags; hand bags;
beach bags; shopping bags; sports and leisure bags
not adapted to their content; rucksacks; trunks and
60
internasjonale varemerkeregistreringer
delivery bicycles, delivery tricycles, as well as parts and
accessories therefor; all the aforementioned services
also provided on the Internet.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235065
Int.reg.dato:
2014.09.04
Registreringen
2024.09.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501777
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1235061
Int.reg.dato:
2014.09.17
Registreringen
2024.09.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501776
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sigfox, 425 rue Jean Rostand, FR-31670 LABEGE,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, inspection, life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
broadcasting, recording, transmitting or reproducing
sound, data or images; magnetic and electronic
recording media; data processing apparatus,
computers, computer memories, modems, magnetic
tapes, facsimile machines, data magnetic or optical
media, electric cables, digital optical disks, computer
keyboards, printed circuits, printed circuit cards,smart
cards, electronic circuit cards, electronic identification
cards, software, software packages, computer
terminals, video screens, printers for use with
computers, electronic machines with a keyboard and/or
screen, input or output carriers, magnetic and optical
discs; apparatus for collecting, reading out, storing,
converting, processing, inputting, broadcasting,
transmitting data, information and signals; apparatus
for the transmission of data and signals by telephone,
fax, telegraph, teletype, telex, cable, satellite or any
means of communication; telecommunication and radio
communication apparatus, mobile phones and fixed
telephones, answering machines; media for recording
and reproducing sound, images or signals;
telecommunication transmitters and receivers.
Klasse 35 Advertising, rental of advertising space; rental of
advertising time on all communication media; online
advertising on a computer network; commercial or
industrial management assistance; business
management and organization consultancy; marketing;
compilation of information in databases; statistical
studies; file management; administration, supervision of
computer servers and monitoring of the operation
thereof; administration, supervision and definition of
telecommunications networks; compilation of
information in databases, services for updating
computer files; newspaper subscription services;
services for arranging subscriptions to
telecommunication services.
Klasse 38 Telecommunications, namely the transmission of
information accessible by any means of
telecommunication; secure data transmission services;
communications by computer terminals,
communications by telephone; transmission of
telephone, television, radio information; transmission
and reception of information by telex, Internet, satellite,
cable, broadcasting, and by any means of
communication; transmission of messages and
encoded images; data transmission services, in
particular packet transmission of information and
images, electronic mail and paging services, mailing
and transmission of dispatches, exchange of
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "ALICE" in stylized
lettering with a crown design above the letter "I" and
five Chinese characters under the word "ALICE". The
first Chinese character from left to right is transliterated
as "Ai" and translated as "love", the second Chinese
character is transliterated as "Li" and translated as
"beautiful", the third Chinese character is transliterated
as "Si" and translated as "silk", the fourth Chinese
character is transliterated as "Zhu" and translated as
"bead", and the fifth Chinese character is transliterated
as "Bao" and translated as "treasure". The Chinese
characters and the wording "ALICE" have no
significance in the relevant trade or industry or as
applied to the goods listed in the application, no
geographical significance, nor have any meaning in
any foreign language, and not term of art.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The five Chinese characters in the mark from left to
right are transliterated as "Ai", "Li", "Si", "Zhu" and
"Bao" respectively.
(730) Innehaver:
Shenzhen Alice Jewelry Co., Ltd., Floor 3C, Building
19, Cuizhu North Road, CN- LUOHU DISTRICT,
SHENZHEN, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Charms [jewellery]; jewellery; chains [jewellery];
wristwatches; bracelets [jewellery]; precious stones;
rings [jewellery]; earrings; jewellery cases [caskets].
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
61
internasjonale varemerkeregistreringer
computerized documents, electronic information
exchanges; telephone enquiry services for
telecommunications, telephone call transfer or
telecommunications services; services for transmitting
replies on an online interactive electronic service on a
telecommunications network; electronic information
dissemination services for global communication
networks or private or restricted-access networks;
computer-assisted downloading and transmission of
data, messages and images; provision of access to a
global computer network; providing access to
databases; provision of access to search engines;
electronic mail services on a telecommunications
network; rental of telecommunication apparatus and
installations; technical consulting and advice in the field
of telecommunications; transmission and reception of
data, signals, images and information processed by
computers or telecommunication apparatus; mobile
telecommunications network services; rental of access
time to a database server center.
Klasse 42 Rental of software; engineering services; computer
management services, services for technical
operational and supervisory assistance to computer
networks; services for technical operational and
supervisory assistance to telecommunication networks;
computer programming, computer rental; design of
programs for data processing, duplication of computer
programs; rental of programs on computer media and
via all telecommunications means; design
(development) of computer systems and
telecommunication systems; studies and research in
the field of operating telecommunications networks;
technical studies and research in the field of
maintenance, servicing, installation and repair of
computer and telecommunications hardware; code and
format conversion between different types of text;
alternate data transfer services; hosting of Internet
sites; creation and maintenance of web sites; research
and development of new products for companies;
computer consulting services for the maintenance of
telecommunication networks; information system
consulting, advice on information system and
information technology analysis, advice on the design
of computer systems and networks; processing of
signals, images and information processed by
computers or telecommunication apparatus;
engineering work; technical advice on the operation of
telecommunication networks.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
savings banks; lease-purchase financing; financial
analyses; financial information; issue of tokens of
value; issuing credit cards; business liquidation
services, financial; stocks and bonds brokerage;
insurance; charitable fund raising; factoring agencies;
fiduciary.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235122
Int.reg.dato:
2014.09.22
Registreringen
2024.09.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501789
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SLE Schuh GmbH, Rosenberggasse 36, AT-8010
GRAZ, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made,
namely leather for shoes, leather, unworked or semiworked, bags, bags made of imitation leather,
handbags made of leather imitations, handbags,
wallets, child-carrier bags, leather belts, leather straps;
trunks and traveling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks, shoe bags.
Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; blankets; tablecloths.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, boots; slippers; slippers
made of leather.
Klasse 35 Advice on the organization and management of
companies; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses];
publication of publicity texts; commercial administration
of the licensing of goods and services for others;
marketing; market research; opinion research; PR
[public relations]; online advertising on a computer
network; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial and advertising purposes; organization of
fashion shows for advertising purposes; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
window dressing; writing of publicity texts; sales
promotion; rental of stalls; rental of advertising material;
advertising by mail order; promotional distribution of
samples; distribution of advertising material [leaflets,
prospectuses, printed matter, samples]; demonstration
of goods for advertising purposes; advertising.
Klasse 40 Dyeing of leather; dyeing of shoes; dyeing of fabrics;
dyeing of textiles; tanning of hides and skins; leather
processing; customization of clothing; fur conditioning;
saddlery work; fulling of textiles; waterproofing of
woven fabrics; dressing of hides, skins; trimming of fur;
cutting of materials.
Klasse 42 Biological research; chemistry services; services of a
fashion designer; packaging design services; services
of chemical laboratories; chemical analyzes; research
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235106
Int.reg.dato:
2014.10.21
Registreringen
2024.10.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501786
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
HUIJIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of six capital letters "HUIJIN"; the
wording "HUIJIN" has no meaning in a foreign
language; the mark has no meaning in the trade or
industry or as applied to the services listed in the
application, nor geographical indications.
(730) Innehaver:
Central Huijin Investment Ltd., New Poly Plaza, No. 1
North Chaoyangmen Street, Dongcheng District, CN100010 BEIJING, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Capital investment; banking; mutual funds; funds
investment; exchanging money; loan financing;
financing services; financial management services;
62
internasjonale varemerkeregistreringer
and development with regard to new products for
others; design and maintenance of websites for others;
graphic designer services; material testing for textiles;
quality testing; environmental research; material
testing; scientific research; scientific laboratory
services.
Klasse 45 Licensing of industrial property rights.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235198
Int.reg.dato:
2014.11.21
Registreringen
2024.11.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501797
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
At the top, there are two "S"'s with an hourglass
between them, and beneath this "SJÖÖ
SANDSTRÖM" is written in upper-case letters.
(730) Innehaver:
Sjöö Sandström Sweden AB, Ringvägen 50 C, SE11867 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Horological and chronometric instruments, including
wristwatches and wall clocks; watch straps.
Int.reg.nr:
1235177
Int.reg.dato:
2014.10.27
Registreringen
2024.10.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501795
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SARIA Bio-Industries GmbH & Co Verwaltungs- und
Beteiligungs KG, Werner Straße 95, DE-59379 SELM,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport and storage of waste, refuse and of food
industry by-products.
Klasse 40 Processing (transformation) and recycling of waste,
refuse and of food industry by-products, for use in the
animal food, energy, fertilizer and oleochemical
industries.
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1235181
Int.reg.dato:
2014.12.05
Registreringen
2024.12.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501796
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BODEGAS URBINA S.L., C/ Gran Via, 54 - 6°H, ES26005 LOGROÑO (LA RIOJA), Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
(450)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
SALVA
Int.reg.nr:
1235149
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501792
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.10.27, EM, 013406095
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CASA UM, S.A. DE C.V., Calle Gobernador Rafael
Rebollar No. 95, MX-11850 COLONIA SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC, Mexico
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
63
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.21
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235202
Int.reg.dato:
2014.12.01
Registreringen
2024.12.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501798
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.07.22, FR, 14 4 107 129
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
CUBjeans, c'est la taille qui
compte, it's the size that counts
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
M. ANTOINE ROY, 90 rue Saint Maur, FR-75011
PARIS, Frankrike
VERCAUTEREN FRANCK, 3 rue des Petits Carreaux,
FR-75002 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin
purses); credit card cases (wallets); bags; vanity cases
(empty); collars or clothing for animals; net bags for
shopping.
Klasse 24 Fabrics; bed blankets; fabrics for textile use; elastic
woven material; velvet; bed linen; household linen;
table linen not of paper; bath linen (except clothing).
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or
imitation leather clothing; belts (clothing); furs
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery;
socks; bedroom slippers; beach, ski or sports footwear;
underwear.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235244
Int.reg.dato:
2014.10.31
Registreringen
2024.10.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501803
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint
Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Precious metals and their alloys, precious stones,
jewelry, jewelry products, necklaces, pendants
(necklaces), chokers (necklaces), bracelets, rings,
earrings, pendants, brooches, badges (jewelry), cuff
links, medals, medallions, charms, tie clips, tie pins,
chains (jewelry), boxes of precious metal, jewelry cases
(caskets), watch cases not of precious metals, jewel
and watch cases not of precious metals, timepieces
and chronometric instruments, watches and component
parts thereof, chronographs (watches), chronometers,
wristwatches, clocks, wall clocks (timepieces), small
clocks, watch straps, watch clasps, watch dials, watch
cases, watch chains, movements for timepieces, cases
for timepieces, caskets, presentation cases for
timepieces, key rings (trinkets or fobs).
Klasse 18 Leather and imitation leather, handbags, travel bags,
backpacks, satchels, schoolchildren's bags and
satchels, beach bags, shopping bags, garment bags
(for travel), sports bags (other than those designed for
products for which they are made), baby-changing
bags, plaid bags, reticules (handbags), wheeled bags,
sling bags for carrying infants (baby carriers), wallets,
purses (coin purses), card cases (wallets), document
holders, attaché cases, key cases (leather goods),
trinket baskets of leather, trunks and suitcases,
traveling trunks, sets and cases intended for toiletry
articles (empty), vanity cases, clutch bags (evening
purses), powder compacts, saddlery, saddle trees,
bridles (harness), bridoons, belts and straps of leather
(saddlery), guides (reins), horseshoes, horse collars,
stirrups, parts of rubber for stirrups, stirrup leathers,
harnesses, reins, halters, halters for horses, fastenings
for saddles, bands of leather, shoulder belts (straps) of
leather, knee-pads for horses, blinders (harness), horse
blankets, covers for horse-saddles, pads for horseback
riding saddles, whips, cat o' nine tails, jockey sticks,
saddle boxes, riding saddles, bits (harness), harness
fittings, wrist straps, leather or leather-board boxes, hat
boxes of leather, boxes of vulcanized fiber, parasols,
umbrellas, beach umbrellas, umbrella rings, umbrella
covers, umbrella sticks, handles for walking sticks and
umbrellas, walking-stick seats, suitcase handles,
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235234
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501801
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.05.21, BX, 1289948
Gjengivelse av merket:
Bamigo
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bamigo Besloten Vennootschap, De Stater 20, NL5737RV LIESHOUT, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235235
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501802
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664390
Gjengivelse av merket:
CUGAZI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
64
internasjonale varemerkeregistreringer
collars for animals, leashes for animals, muzzles, coats
for animals, bags for animals, harnesses for animals,
animal skins, bags for campers, leather laces, leather
thread, trimmings of leather for furniture, game bags,
furniture coverings of leather, moleskin (imitation
leather), small bags and bags (envelopes, pouches) of
leather for packaging.
Klasse 21 Glassware for use in table art, namely drinking
glasses, decanters, glass tableware, cups, vases,
porcelain ware for use in table art, oddments tray made
of porcelain, porcelain tableware, earthenware for use
in table art, trays for domestic use, boxes of porcelain,
boxes for tea, boxes for coffee capsules.
Klasse 25 Clothing for men, women and children, boots, halfboots, esparto shoes or sandals, beach shoes, clogs
(wooden shoes), footwear for sports, bedroom slippers,
footwear, slippers, bath sandals, boot uppers, fittings of
metal for footwear, fashion accessories for clothing for
men, women and children, namely hats, caps, bonnets,
gloves (clothing), mittens, mittens, neckties, belts
(clothing), money belts (clothing), scarves, pockets
(clothing), sashes for wear, shawls, stockings, socks,
tights, suspenders, clothing of leather and imitation
leather, stoles (fur stoles), furs (clothing), scarf rings,
pareus, aprons (clothing).
Klasse 26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
sequins, hooks and eyes, pins and needles, artificial
flowers, shoe fasteners, dress fastenings, fastenings
for clothing, sewing boxes, buckles (clothing
accessories), shoe buckles, snap fasteners, fastenings
for suspenders, broaches (clothing accessories), belt
clasps, hat ornaments (not of precious metal), shoe
hooks, eyelets for footwear and clothing, shoe
ornaments (not of precious metal), hair ornaments, hair
pins, hair grips (barrettes), bun pins, zip fasteners,
fastenings for clothing, slide locks for bags, badges for
wear, not of precious metal.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
power supplies; audio and video adapters; radio
receivers; remote controls for toys and audio devices,
namely, digital music players and smart phones;
holders, mounts, stands and desk stands for use with
portable audio devices, digital music players,
smartphones, tablet computers and personal
computers; chargers and wireless FM transmitters for
use with portable computers and instructional software
sold therewith; a wireless sound system for use with a
digital music player comprising a charging base and
speakers; microphones and audio speakers; battery
chargers for portable electronic devices; chargers
having detachable power supplies for electronic
devices, namely, chargers for portable handheld
devices, namely, smartphones and digital music
players having detachable rechargeable batteries;
audio processing accessories for computers, namely,
adapters, limiters and compressors; radio transmitter
that is connectable to a computer or a digital media
player; leather protective covers specially adapted for
personal electronic devices, namely, tablet computers,
smartphones and portable media players; specialty
holsters adapted for carrying personal electronic
devices, namely, smart phones; mobile telephone
accessories, namely, belt clips; armbands specially
adapted for personal electronic devices, namely,
smartphones and portable media players; electronic
hardware for attachment to portable electronic devices
to convert them to point-of-sale terminals, barcode
scanners and magnetic strip readers; computer
application software for personal electronic devices,
namely, software for controlling remote controlled toys;
mobile application software for portable computing
devices, namely, smart phones and tablet computers;
computer graphic software, namely, software for
creating drawings in the nature of computer aided
design (CAD) software; devices for the recording,
processing and reproduction of sound and music;
digital interfaces for use with portable electronic
devices, namely, personal computers, tablet computers
and smartphones for audio recording; plush protective
covering for portable electronic devices, namely,
smartphones, digital music players, and tablet
computers; USB audio interfaces; detachable mounting
apparatus for attaching a smartphone to a headstock of
a stringed musical instrument.
Klasse 35 On-line retail store services featuring accessories for
personal electronic devices, namely, tablet computers,
smart phones, personal computers, and portable media
players.
Klasse 42 Designing and hosting an interactive website for
persons to create custom designed smartphone covers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235290
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501817
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.06.11, US, 86307137
Gjengivelse av merket:
GRIFFIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Griffin Technology, Inc., 2030 Lindell Avenue, USTN37203 NASHVILLE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Protective cases for portable electronic devices,
namely, tablet computers, laptop computers, smart
phones and digital media players; protective cases for
portable electronic devices, namely, tablet computers,
laptop computers and smart phones, which are
specially adapted to hold card readers for credit cards;
polycarbonate protective case for an electronic device
for recording, storing and transmitting audio files; fitted
plastic films known as skins for covering and providing
a scratch proof barrier or protection for electronic
devices, namely, tablet computers, laptop computers
and smartphones; earphones, ear buds and headsets;
earphones and lanyard combinations, sold as a unit, for
use with handheld electronic devices; an electronic
docking station for charging and storing multiple tablet
computers, personal digital media players, and smart
phones; combination automobile charger and docking
cradle for an electronic device for recording, storing
and transmitting audio or video files; electric converters
and electrical connectors; electrical cables; electric
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235322
2014.08.05
2024.08.05
201501822
2015.02.12
2014.02.13, IT,
MI2014C001384
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
DOT HOLDING S.r.l., Via San Francesco, 19, IT-22066
MARIANO COMENSE (CO), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Protective masks; sports protective helmets; helmets
for sports; sport bags adapted to contain protective
65
internasjonale varemerkeregistreringer
helmets; gloves for protection against injuries;
protective suits against accidents and injuries;
protective insulating clothing against injuries and
lesions; protective shoes against accidents, irradiation
and fire; protective face shields for helmets; optical
instruments; glasses; sports glasses; glass shields;
pince-nez cords; lenses for glasses; cases for glasses;
pince-nez chains; frames for glasses; sunglasses;
chronographs.
Klasse 18 Vanity cases; bags; hand bags; shoulder bags; sport
bags; holdalls; purses; change purses; document
holding cases; luggage label holders; leather and
imitation leather; card holders; clutch bags; music
cases; briefcases; wallets; sporting pouches; kit bags;
all purpose sport bags; rucksacks; trunks and
suitcases; mountain sticks; saddlery, whips and vests
for animals; hide; saddle covers; umbrellas and
parasols.
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; waterproof clothing;
thermally insulated clothing; clothing for cyclists;
clothing for skiing; sportswear; underwear; thermally
insulated underwear; wind resistant jackets; wind suits;
wind resistant waistcoats; thermal jackets; cardigans;
sport jerseys; polo shirts; T-shirts; sweaters; jumpers;
sweaters for athletics; sweaters for running; sport
sweaters; T-shirts for cycling; sport T-shirts and shorts;
knitted sweaters; blouses; shirts; casual shirts;
undershirts; vests; sport singlets; bodysuits; tights for
athletics; sweatshirts; fleece sweatshirts; head
sweatbands; neckerchiefs; ties; waist belts; outfits;
bermuda shorts; shorts; pants; jeans; leggings;
knickers; skirts; leg warmers; gloves; ski gloves; gloves
for cyclists; stockings; socks; sports socks; sport
footwear; sport boots; cycling shoes; boots; gaiters;
bandanas; berets; ski hats; sun visors; sports
headgear; ear muffs; balaclavas; scarves; neck
warmers; wool hats; suits; swim caps.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
elements for pharmaceutical purposes; dietary
supplements, including those adapted for medical
purposes; nutritional supplements; dietary supplements
for slimming purposes; food for babies; herbs and
herbal beverages adapted for medicinal purposes;
dental preparations and articles; sanitary preparations
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons;
plasters; materials for dressings; diapers, including
those made of paper and textiles; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; deodorants,
other than for human beings or for animals; air
deodorising preparations; disinfectants; antiseptics;
detergents for medical purposes.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; processed foodstuff
based on meat; dried pulses; soups, bouillon;
processed olives, olive paste; milk and milk products,
butter; edible oils; dried, preserved, frozen, cooked,
smoked or salted fruits and vegetables; pollen prepared
as foodstuff; prepared nuts and dried fruits as snacks;
hazelnut and peanut paste; tahini (sesame seed paste);
eggs and powdered eggs; potato chips.
Klasse 30 Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings,
noodles; pastries and bakery products based on flour,
desserts based on flour and chocolate; honey, bee glue
for human consumption, propolis for food purposes;
spices and condiments for foodstuff; yeast, baking
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube
sugar, powdered sugar; tea, ice tea; confectionery,
chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums;
ice-cream, edible ices; salt; cereals and cereal-based
foodstuff; molasses for food.
Klasse 32 Beers; preparations for making beer; mineral water,
spring water, table water, soda water; fruit and
vegetable juices, fruit and vegetable concentrates and
extracts for making beverages, non-alcoholic soft
drinks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
Int.reg.nr:
1235332
Int.reg.dato:
2014.08.18
Registreringen
2024.08.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501823
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235337
Int.reg.dato:
2014.10.17
Registreringen
2024.10.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501825
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.04.17, EM, 012804258
Gjengivelse av merket:
MONSTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hollywood Marketing SLU t/a Monster.travel, Capecan
Business Centre, ES-38639 GOLF DEL SUR, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising, including advertising on the Internet; online advertising on a computer network; on-line data
processing services; marketing and promotional
services; preparation and presentation of audio-visual
displays for advertising purposes; sales advisory
services; dissemination of advertisements; rental of
advertising space, online or otherwise; brand creation;
organisation, operation and supervision of customer
loyalty schemes; business information provided on-line
from a computer database or the Internet; preparation,
dissemination and updating of advertising material for
use as web pages on the Internet or otherwise;
advertising services by means of television screen
based text; provision and rental of advertising space;
business advisory and consultancy services; business
management; business administration; sales
promotion; sponsorship, namely providing of
advertising and promotional contracts for third parties;
telemarketing; commercial advisory services for
consumers; sales promotion for goods and services of
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
There are a world map with green lines, ZER word with
dark blue letters at right of the world map and BEST
QUALITY wording with again dark blue color under this
term on the trademark.
(730) Innehaver:
ZER YAG SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Incilipinar Mah. Gazimuhtarpasa Bulv., Doktorlar Sitesi
C Block Kat:3 Daire: 306, TR- SEHITKAMIL,
GAZIANTEP, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching and cleaning preparations; perfumery;
cosmetics; fragrances; deodorants for personal use
and animals; soaps; dental care preparations; abrasive
preparations; emery cloth; sandpaper; pumice stone;
abrasive pastes; polishing preparations for leather,
vinyl, metal, wood.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical purposes; chemical preparations and chemical
66
internasjonale varemerkeregistreringer
third parties; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet;
marketing for third parties in digital networks; publicity
services; arranging and conducting promotional and
marketing events; organizational consultancy regarding
customer loyalty programmes; developing marketing
activities that include the provision of bonuses;
organizational consulting for promoting sales by
implementing award, bonus and customer loyalty
programmes; providing consumer product information;
public relations; consultation and advisory services
relating to management and business; market research
services; marketing research; the arrangement,
preparation, publication and distribution of promotional
materials; the provision of assistance in the
management of the business affairs or commercial
functions of an industrial or commercial enterprise;
business research; business and market statistical
information; rental of advertising space; provision of
information relating to trade development and business
opportunity; preparation of reports and provision of
information, all relating to the aforesaid services;
provision of all the above services via the Internet,
online and other electronic media; business advice and
consultancy relating to franchising; franchising
consultancy services; rental of advertising and
promotional space; rental of advertising time on
communication media; computerised file management;
gathering, arranging and disseminating statistical
information; all of the aforesaid relating to travel and
temporary accommodation booking services; provision
of information, advisory and consultancy services
relating to all the above services.
Klasse 39 Transportation; transport by water; transport by sea;
transport by land; transport by air; agency services for
arranging cruises; chartering of vehicles or apparatus
for locomotion by land, air or water; provision of
cruises; salvage of vehicles or apparatus for locomotion
by land, air or water; agency services for arranging the
transportation of persons; arranging of travel; arranging
of travel tours; arranging of excursions; arranging of
vehicle rental; tourist reservation agency services;
travel reservation services; booking agency relating to
travel; provision of travel information; reservation
services relating to travel; hire of boats; itinerary
planning services; making travel bookings; organising
of foreign travel; planning of journeys; provision of the
foregoing services and information relating thereto
online from a computer database, via the Internet or via
any other communications; provision of information,
advisory and consultancy services relating to all the
above services.
Klasse 43 Provision of temporary accommodation; provision of
lodgings; provision of rooms; provision of holiday
accommodation; provision of temporary
accommodation; booking/reservation services for
restaurants and holiday accommodation; arranging of
venues for receptions; provision of the foregoing
services and information relating thereto online from a
computer database, via the Internet or via any other
communications; administration, management,
consultation, information and advisory services relating
to the aforesaid.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
1235344
Int.reg.dato:
2014.11.06
Registreringen
2024.11.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501827
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.05.15, EM, 012876801
Gjengivelse av merket:
ALPENFEST
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat and meat products, fish and fish products,
poultry and poultry products, game and game products,
sausages and charcuterie, shellfish, not live, goods of
shellfish, not live, seafood, not live, goods of seafood,
not live; meat, fish, poultry, game, shellfish, vegetable
and fruit extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruit and vegetables, the aforesaid goods including
being pickled in sweet and/or sour sauce; preparations
made from potatoes; jellies; jams, fruit, stewed,
marmalade, fruit puree, sweet spreads made with fruits
or vegetables, sweet spreads made with nuts; eggs,
milk and milk products, kefir [milk beverage], butter,
cheese products, cheese products, milk cream,
yoghurt, curds, powdered milk for food purposes,
desserts made from fruits, nuts, yoghurt, curds and/or
milk cream; prepared nuts, nut mixtures, nut mixtures
with dried fruits; edible oils and fats; tinned soups,
preparations for making soup, broths; salads consisting
predominantly of meat, fish, poultry, game, shellfish,
vegetables, fruit and/or milk products; ready meals
consisting essentially of meat, fish, poultry, game,
shellfish, vegetables, fruits and/or milk products; frozen
food consisting predominantly of meat, fish, poultry,
game, shellfish, vegetables, fruit and/or milk products;
antipasti consisting predominantly of meat, fish, poultry,
game, shellfish, vegetables, fruit and/or milk products;
dietetic food, other than for medical purposes,
consisting predominantly of meat, fish, poultry, game,
shellfish, vegetables, fruit and/or milk products.
Klasse 30 Coffee, tea cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; coffee,
tea and cocoa preparations for making alcoholic and
non-alcoholic beverages; flour and preparations made
from cereals, cereals, muesli and wholewheat products;
farinaceous food pastes, noodles and noodle products,
pizza and pizza products; sushi; bread, open
sandwiches, sandwiches, pastry and confectionery,
sugar confectionery, chocolate and chocolate goods,
chocolate and sugar decorations, in particular for
decorating desserts or cakes; ready-made baking
mixtures, cake baking mixtures, bread mixes, prepared
pastry, cake dough; prepared mixes for pasta; edible
ices; puddings, puddings in powder form, preparations
for making confectionery, prepared deserts; honey,
treacle; yeast, baking powder, starch for food; salt;
mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar, sauces
(condiments), salad dressings; spices, spice extracts,
dried herbs; flavorings for food; baking spices,
flavourings for cakes; cooking essences; starch for
food, potato starch, corn starch; binding agents for
sauces, sauce powder; thickening agents for cooking
foodstuffs, preparations for stiffening whipped cream;
cake frosting (icing), coatings, cake glazes, sugar
sprinkles, marzipan, marzipan paste, nougat, nut
nougat, baking wafers, vanilla and vanillin sugar, vanilla
beans; ready meals consisting essentially of
preparations made from cereals, pasta, noodles, rice,
bread, pastry and/or confectionery; frozen food
consisting predominantly of cereal preparations,
farinaceous food pastes, noodles, rice, bread, baked
goods and/or confectionery; dietetic food, other than for
medical purposes, consisting predominantly of cereal
preparations, farinaceous food pastes, noodles, rice,
bread, baked goods and/or confectionery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
Klasse 31 Fresh fruits and vegetables; garden herbs, fresh; nuts
[fruits]; seeds, natural plants and flowers; dried plants.
Klasse 32 Beers, non-alcoholic beer, diet beer, mixed beer
beverages; mineral and aerated waters; other nonalcoholic drinks; lemonades; fruit beverages and fruit
juices; vegetable juice; smoothies; syrups and other
preparations for making beverages.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers), wine, sparkling
wines, spirits [beverages], liqueurs, alcoholic cocktails,
spirit or wine-based cocktails and apéritifs, beverages
containing wine; preparations for making alcoholic
beverages.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235350
Int.reg.dato:
2014.10.13
Registreringen
2024.10.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501830
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.07.04, RU, 2014723578
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235345
Int.reg.dato:
2014.10.27
Registreringen
2024.10.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501828
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Søknadsprioritet:
2014.07.17, CH, 663981
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou
"Khamovnitchesky Pivovar", 3, Barykovsky per., RU119034 MOSKVA, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beers; beer-based beverages and cocktails; must;
malt wort; beer wort; extracts of hops for making beer.
NO SHORTCUTS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Scott USA Limited, 1st and 2nd Floors, Elizabeth
House, Les Ruettes Brayes, GG-GY11EW ST. PETER
PORT, GUERNSEY, Guernsey
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Sunglasses with lenses having no optical sightcorrection function; spectacles and spectacle lenses for
protective eyewear; protective masks and helmets;
protective spectacles, protective headgear and
underwear.
Klasse 12 Bicycles, bicycle frames and bicycle components,
particularly shock absorbers, handlebar grips, saddles
and handlebars.
Klasse 25 Clothing, headgear, footwear; protective clothing for
cycling, motorcycling, snow sports and motor sports,
including gloves.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235381
Int.reg.dato:
2014.12.19
Registreringen
2024.12.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201501834
Notifikasjonsdato: 2015.02.12
Gjengivelse av merket:
Promafour
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Promat GmbH, Scheifenkamp 16, DE-40878
RATINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Insulating materials.
Klasse 19 Building materials (non-metallic).
(450)
68
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235404
2014.08.28
2024.08.28
(111)
(151)
(180)
201502026
2015.02.19
2014.02.28, US,
86208196#@#2014.02.28,
US, 86208197
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235457
2014.07.21
2024.07.21
201502029
2015.02.19
2014.07.21, GB,
UK00003065083
Gjengivelse av merket:
Shadow Realms
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway,
Legal Department, US-CA94065 REDWOOD CITY,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer game software; computer game software
downloadable via a global computer network and
wireless devices; video game software.
Klasse 41 Entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; Provision of information relating to
electronic computer games provided via the Internet.
(450)
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Tangerine Confectionery Limited, Quality House,
Vicarage Lane, GB-FY44NQ BLACKPOOL,
LANCASHIRE, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Confectionery, sweets, chocolate, chocolates, gums,
gum and sugar confectionery; cereal based snack
foods; popcorn; ices, ice lollies, ice cream, frozen
confectionery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Int.reg.nr:
1235414
Int.reg.dato:
2014.11.25
Registreringen
2024.11.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502028
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the English monogram
"NINEBOT".
(730) Innehaver:
Ninebot (Tianjing) Tech. Co., Ltd., No. 507-16, Building
Comprehensive Office, Science and Technology
Industrial Center, North of Yunjing Road, Auto Parts
Ind. Park, Wuqing District, CN-301700 TIANJIN, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Electric vehicles; locomotives; remote control
vehicles, other than toys; cycle cars; baby carriages;
sleighs [vehicles]; inner tubes for pneumatic tires
[tyres]; anti-theft devices for vehicles; sun-blinds
adapted for automobiles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235459
Int.reg.dato:
2014.08.08
Registreringen
2024.08.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502030
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
First Class Beverages of Sweden AB, Skiffervägen
102, SE-22478 LUND, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Non-alcoholic beverages; aloe vera drinks, nonalcoholic; powders for effervescing beverages; pastilles
for effervescing beverages; beverages enriched with
added minerals [not for medical purposes]; beverages
enriched with added trace elements [not for medical
purposes]; beverages enriched with added vitamins
[not for medical purposes]; beverages enriched with
added minerals; beverages enriched with added trace
elements; beverages enriched with added vitamins;
beverages consisting principally of fruit juices; nonalcoholic beverages; beverages containing vitamins;
fruit-flavoured beverages; whey beverages; essences
for making beverages; extracts for making beverages;
vegetable juices [beverages]; non-alcoholic honeybased beverages; hop extracts for use in the
preparation of beverages; non-alcoholic honey-based
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
69
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
beverages; carbonated non-alcoholic drinks; nonalcoholic malt free beverages [other than for medical
use]; isotonic drinks; isotonic beverages [not for
medical purposes]; peanut milk [non-alcoholic
beverage]; tonic water [non-medicated beverages];
syrups for beverages; kvass [non-alcoholic beverage];
malt syrup for beverages; milk of almonds [beverage];
mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages; mineral water [beverages]; peanut milk
[non-alcoholic beverage]; preparations for making
beverages; powders for effervescing beverages;
squashes [non-alcoholic beverages]; syrups and other
preparations for making beverages; sarsaparilla [nonalcoholic beverage]; sherbets [beverages]; pastilles for
effervescing beverages; tomato juice [beverage];
waters [beverages].
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235474
Int.reg.dato:
2014.10.24
Registreringen
2024.10.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502032
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.04.24, EM, 012818175
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Piloxing LLC, 2220 W. Magnolia Blvd., US-CA91506
BURBANK, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
computer software; computer programs [downloadable
software); downloadable computer software
applications; downloadable music files; encoded
magnetic cards; encoded key cards; memory cards for
video game machines; recorded computer programs;
headphones; smart cards [integrated circuit cards];
magnetic tapes; magnetic tape units for computers;
magnetic disks; magnetic data carriers; magnetic
identity cards; encoded identification bracelets,
magnetic; microphones; optical data carriers; optical
discs; games software; recording discs; computer
operating programs, recorded; usb flash drives; video
game cartridges.
Klasse 25 Clothing, namely, tops, bottoms, pants, shirts, skorts,
shorts, pajamas, underwear, jackets, tights, t-shirts,
sweatshirts, jumpers, pullovers; headgear, namely
headbands, caps, hats, visors; footwear, namely,
boots, slippers, socks, sports shoes, beach shoes.
Klasse 28 Gymnastic and sporting articles not included in other
classes, namely weighted gloves, ballet bars, boxing
gloves, dumb-bells, fitness exercise equipment, fitness
training belts; controllers for game consoles; punching
bags; boxing gloves; weight lifting belts; gymnastic
articles; gloves for games; batting gloves [accessories
for games]; fitness exercise machines; body-training
apparatus; video game apparatus.
Klasse 41 Education and providing of training, namely, classes
and seminars, including provided over a global
computer network; sporting activities; coaching
[training]; conducting fitness classes; gymnastic
instruction; providing sports facilities; academies
[education]; health club services [health and fitness
training]; arranging and conducting of workshops;
entertainment information; education information;
information services relating to recreation; physical
education.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235469
Int.reg.dato:
2014.10.21
Registreringen
2024.10.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502031
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of two Chinese characters.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
The transliteration of the two Chinese characters
appearing in the trademark is YA YING.
(730) Innehaver:
ZHEJIANG ELEGANT PROSPER GARMENT CO.,
LTD., No. 966, West Dongsheng Road, CN- JIAXING,
ZHEJIANG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Animal skins; pocket wallets; umbrellas; walking
sticks; harness fittings; gut for making sausages;
trimmings of leather for furniture; leather laces;
handbags; travelling trunks.
Klasse 25 Clothing; layettes [clothing]; swimsuits; waterproof
clothing; masquerade costumes; gymnastic shoes;
shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; straps
for clothing; wedding dresses.
Klasse 35 Advertising; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; commercial administration of
the licensing of the goods and services of others;
marketing; import-export agencies; compilation of
information into computer databases; organization of
fashion shows for promotional purposes; personnel
management consultancy; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; sales
promotion for others.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
70
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235498
Int.reg.dato:
2014.12.05
Registreringen
2024.12.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502036
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.07.30, FR, 144109250
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
JUICY SHAKER
2015.06.01 - nr 23/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235708
2014.10.10
2024.10.10
201502067
2015.02.19
2014.04.11, DE,
302014044066.0/09
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 rue du
Faubourg Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Otto Kern GmbH, Elverdisser Strasse 313, DE-32052
HERFORD, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, glasses
bags, spectacles and sunglasses frames.
Klasse 14 Jewelry, fashion jewelry, particularly cuff links, tie pins
and clips, necklaces, earrings, rings, bangles, bracelets
(jewelry), brooches (jewelry), clocks, cases for clockand watchmaking, key rings (jewelry), all the aforesaid
goods of precious metal and/or their alloys and/or
plated with them.
Int.reg.nr:
1235518
Int.reg.dato:
2014.10.14
Registreringen
2024.10.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502037
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the device of the variant of
Chinese character, which is the trade name of
applicant and transliterated as "BEN" and means origin
in English, and English words "BX STEEL" in below;
the mark has no significance in the relevant trade or
industry or as applied to the goods/services listed in
the application, no geographical significance, nor any
meaning in any foreign language.
(730) Innehaver:
BENXI STEEL GROUP CORPORATION, No. 103,
Yongfeng St., Pingshan District, CN- BENXI CITY,
LIAONING PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Steel, unwrought or semi-wrought; cast steel; steel
sheets; steel pipes; steel strip; steel alloys; blooms
[metallurgy].
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235799
Int.reg.dato:
2014.06.27
Registreringen
2024.06.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502085
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Mitsumi Electric Co Ltd, 2-11-2, Tsurumaki, JP-2068567 TAMA-SHI, TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Ac motors and dc motors and their parts [not for land
vehicles]; ac generators [alternators]; dc generators.
Klasse 9 Integrated circuits; integrated circuit modules;
semiconductors; semiconductor devices; connectors
[electricity]; switches, electric; electric coils;
electromagnetic coils; transformers [electricity];
inductors [electricity]; condensers [capacitors]; pressure
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.26
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
71
internasjonale varemerkeregistreringer
sensors; acceleration sensors; barometric pressure
sensors; ac adapters; dc adapters; tactile switches,
electric; micro switches, electric; regulating apparatus,
electric; power supply units for light-emitting diodes
[led] lighting apparatus; power supply units embedded
in printers for use with computers; power supply units
embedded in photocopiers; power supply units
embedded in cd players; power supply units embedded
in computer peripheral devices; power supply units
embedded in television apparatus; power supply units
embedded in transmitters [telecommunication];
antennas; tuners for television apparatus; tuner for
radios; television apparatus; set-top boxes for television
apparatus; keyboard switches; streaming devices for
tape recorders; magnetic heads for video recorders;
magnetic heads for computer peripheral devices; digital
cameras; computers; camera modules; mobile phones;
computer peripheral devices; high-frequency
apparatus; network communication devices; mouse
[data processing equipment]; battery chargers;
electronic component, namely, microelectromechanical systems [mems] devices; measuring
or testing machines and instruments; power distribution
or control machines and apparatus; telecommunication
machines and apparatus; parts and accessories for
telecommunication machines and apparatus; electronic
machines, apparatus and their parts.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
surgical bandages and dressings; medical bandages
and dressings for skin wounds and deep wounds;
medical wound filling material, namely paste, powder,
alginate, gel and granulates; medical adhesive bands,
strips and discs; skin protective sheets; mouldable skin
protective rings; strip paste; adhesive tapes for medical
use; plasters; protective skin barrier film, protective skin
barrier cream, protective skin barrier paste, protective
skin barrier wipes; lubricating deodorants for stoma
pouches for medical purposes; lubricating deodorant
powder for ostomy bags; deodorizers for ostomy bags;
urine absorbing towels, napkins and drip collector pads
or envelopes for hygienic use; incontinence pads and
envelopes; underwear for incontinence; tampons for
hygienic and surgical use; wound cleansers; room
deodorants.
Klasse 10 Medical and surgical instruments and apparatus;
instruments and apparatus for the surgical and medical
treatment of ostomy and incontinence; instruments and
apparatus for the medical and surgical treatment of the
urinary tract system and for pelvic floor reconstruction;
urology instruments and apparatus; gynecology
instruments and apparatus; instruments and apparatus
for the medical and surgical treatment of wounds;
surgical and medical devices in the form of stimulating
apparatus for the rehabilitation of muscles; ostomy
bags; urine bags; envelopes and receptacles for the
collection of excretions from the human body; ostomy
appliance odour filters; catheters; irrigators and their
parts and fitting in the form of drainage tubes, pumps,
sleeves, bags and regulators for medical purposes;
appliances for washing body cavities; medical probes;
urinary condoms; urisheaths; condom catheters,
urinals; ostomy belts; abdominal belts; cannulae; anal
plugs for medical use; stents; guidewires; biopsy
needles; surgical urology dilators; stone extractors;
prostheses; implants of artificial material; urethral
slings; elastic bandages, supportive bandages,
orthopedic bandages; artificial limbs; suture material
and apparatus; all for medical and surgical treatment;
antimicrobial skin fold management bandages for
medical use.
Klasse 16 Magazines; printed matter; instructional material;
teaching material.
Klasse 36 Financial administration of foundations.
Klasse 41 Education; providing of training.
Klasse 42 Scientific research services; providing of clinical
studies.
Klasse 44 Health care services; operation of medical clinics;
providing of medical information in relation to health
care and in relation to discussion forum.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235815
Int.reg.dato:
2014.08.19
Registreringen
2024.08.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502086
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.02.20, EM, 012619003
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a globe where the upper half
consists of black and white stripes, while the lower part
is black; the black stripes of the upper half are thinner
in the right side, so that they form a light white globe.
(730) Innehaver:
Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 HUMLEBÆK,
Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Non-medicated preparations and substances for
protection and care of the skin; anti-septic hand
cleanser; medicated shampoo and body washes;
adhesive remover preparations.
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances for
protection and care of the skin; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of skin
disorders; pharmaceutical preparations and substances
for the treatment of wounds; hygienic, medical and
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1235834
2014.10.14
2024.10.14
201502087
2015.02.19
2014.05.13, US,
86279834#@#2014.07.14,
US,
86336535#@#2014.10.10,
US, 86420636
Gjengivelse av merket:
LE LABO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Le Labo Holding Inc., 233 Elizabeth Street, US-New
York NY10012, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, aftershaves and colognes; fragrances; hair
care preparations; non-medicated skin care
72
internasjonale varemerkeregistreringer
preparations; non-medicated bath care preparations;
scented room sprays; soaps and detergents;
cosmetics.
Klasse 4 Scented candles.
Klasse 35 On-line retail store services featuring fragrances,
perfumes, aftershaves, and colognes, non-medicated
skin care preparations, non-medicated bath care
preparations, hair care preparations, candles, soaps
and detergents, and scented room sprays; retail store
services featuring fragrances, perfumes, aftershaves,
and colognes, non-medicated skin care preparations,
non-medicated bath care preparations, hair care
preparations, candles, soaps and detergents, and
scented room sprays; retail store services featuring
personal care products, cosmetics and skin-care
products; online retail store services featuring personal
care products, cosmetics and skin-care products.
Klasse 44 Beauty consultation services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235847
Int.reg.dato:
2014.10.16
Registreringen
2024.10.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502089
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.09.11, TR, 2014/73891
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235837
Int.reg.dato:
2014.10.09
Registreringen
2024.10.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502088
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.05.29, LT, 2014 1140
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a package design; in the upper
part of the mark, there are stripes colored gray and
green on a white ground above the green curved line;
in the curved line, there is a picture of scissors; in the
middle of the mark, there are 3D pictures of roasted
pistachios as background; in front of the middle part of
the mark, there is white colored wording TADIM on a
red rectangular background; there are also white cuved
line designs appearing above and below the term
TADIM; in the below part of the mark there are a gray
curved line and a green ground; on the green and gray
ground, two pictures of roasted pistachios in 3D format
appear.
(730) Innehaver:
Tadim Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Gebze Organize Sanayi Bolgesi, 1100. Sok.
No:1105, TR-41420 CAYIROVA/KOCAELI, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; processed foodstuff
based on meat; dried pulses; soups, bouillon;
processed olives, olive paste; milk and milk products,
butter; edible oils; dried, preserved, frozen, cooked,
smoked or salted fruits and vegetables; pollen prepared
as foodstuff; prepared nuts and dried fruits as snacks;
hazelnut and peanut paste; tahini (sesame seed paste);
eggs and powdered eggs; potato chips.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
UZDAROJI AKCINE BENDROVE "ARIMEX", Kirtimu g.
49, LT-02244 VILNIUS, Litauen
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Preserved, dried, cooked fruits and vegetables;
prepared nuts.
Klasse 30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; ices.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods in relation
to foodstuffs (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods in retail stores, wholesale outlets, through mail
order catalogues or by means of electronic media,
through web sites or television shopping programmes.
(450)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(450)
73
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235851
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502090
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.06.26, EM, 013032628
Gjengivelse av merket:
Klasse 22 Awnings, awnings of textile, waterproof covers
[tarpaulins].
(450)
JENS S.
(111)
(151)
(180)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jens S. Transmissioner AB, Box 903, SE-60119
NORRKÖPING, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Retail services for machine tools, motors and engines,
pumps, sealing joints, bearings, gearings, machine
coupling and transmission components, agricultural
implements, hand-operated implements, hand tools
and cutlery; retail services for parts and components for
machine tools, motors and engines, agricultural
implements, hand-operated implements and hand
tools; retail services for industrial oils and greases,
lubricants; import and export services.
Klasse 40 Custom manufacture and assembly services.
Klasse 42 Technological services, technological development
services, technical inspection services and technical
consultancy related thereto; construction drafting.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235870
Int.reg.dato:
2014.11.28
Registreringen
2024.11.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502092
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.05.30, EM, 012922639
Gjengivelse av merket:
AVEA
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235858
Int.reg.dato:
2014.11.25
Registreringen
2024.11.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502091
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.08.27, PT, 534936
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, DE-80634
MÜNCHEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software for mobile terminals for controlling light, in
particular automatic lighting scenarios; internet-based
applications for design, storage, uploading,
downloading, publication, searching, displaying,
selecting, linking, categorising and/or sharing of lighting
scenarios; firmware for control and display of automatic
lighting scenarios.
(450)
(111)
(151)
(180)
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235871
Int.reg.dato:
2014.11.28
Registreringen
2024.11.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502093
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.09.23, EM, 013291893
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ELECTROCELOS - SISTEMAS AUTOMATIZADOS E
COMUNICAÇÕES DE BARCELOS, S.A., Rua do
Sobreiro, Lugar do Pinheiro, PT-4755-474 RIO COVO
(SANTA EUGÉNIA), BARCELOS, Portugal
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Building materials of metal, frames of metal, rigid
awnings of metal, decking of metal, metal stanchions,
metal barriers, intruder barriers of metal, doors of
metal, lift-up metal doors, frames of metal, gates of
metal, roller doors of metal, rails of metal, pot hooks of
metal, shutters of metal, skylight of metal, locks of
metal, metal roofing (awnings), mobile and still.
Klasse 7 Motors, electric, other than for land vehicles, control
mechanisms for machines, engines or motors,
hydraulic controls for machines, motors and engines,
pneumatic controls for machines, motors and engines,
tension ratchets [machines], chains traction carriers.
Klasse 9 Transistors [electronic], electronic programming units,
programmable controllers, photocells, remote control
apparatus, electric sleeved rails, electronic control
units, keyboards, electric locks, automatic security
barriers, electric couplings, electric batteries, electricity
transformers, light regulators [dimmers], electric,
software, interfaces for computers and software drivers.
Klasse 11 LED lightings, safety lamps, electric lamps, lighting
apparatus and installations.
Klasse 19 Non-metallic building materials, non-metal coverings,
covers (awnings) in non-metallic materials (structures),
doors, not of metal, glass doors.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Datwyler TeCo Holding BV, De Tweeling 28, NL5215MC DEN BOSCH, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cleaning preparations, namely sprays and polishing
cloths for cleaning LCD, LED and plasma TV screens,
tablet computers and smartphones.
Klasse 7 Emergency power supplies, in particular for
computers; emergency power supply equipment and
installations, including UPS (Uninterruptable Power
Supply) systems.
Klasse 9 Electronic apparatus, namely cameras (film
apparatus, webcams); audio apparatus, namely
speakers and headphones, including being wireless;
computers, and parts, accessories and fittings therefor,
in particular cable locks, data converters and storage
housings; cooling ventilators being computer parts;
computer peripheral devices and parts, accessories
and fittings therefor, in particular sound cards, card
readers, computer mice, USB hubs and electronic
switching material; computer carrying cases;
accessories and peripheral devices for electronic
tablets, in particular cases and keyboards; accessories
for e-readers, in particular cases; mobile-phone
accessories, in particular holders and stands.
74
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.27
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
none of the aforesaid products to be used on indoor or
outdoor walls.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1235874
Int.reg.dato:
2014.12.04
Registreringen
2024.12.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502094
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
HYDEAL-D
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A,
IT-35031 ABANO TERME (PD), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical substances and natural, synthetic and
semisynthetic polymers used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; manures; chemical substances for preserving
foodstuffs.
Klasse 3 Dermatological and other cosmetic products; soaps;
perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
biodegradable and biocompatible preparations of
natural or semi-synthetic origin, known as biomaterials,
for medical and surgical use; medical and sanitary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic products for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235886
Int.reg.dato:
2014.11.07
Registreringen
2024.11.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502096
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.11.05, ES, 3534047
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CAÑAMAS HERMANOS, Cami Aigua Blanca s/n, ES46780 OLIVA (VALENCIA), Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Fresh fruit and vegetables; agricultural, horticultural
and forestry products and grains not included in other
classes.
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235883
Int.reg.dato:
2014.12.10
Registreringen
2024.12.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502095
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.06.30, EM, 013040936
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235890
Int.reg.dato:
2014.12.03
Registreringen
2024.12.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502097
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.11.18, RU, 2014738608
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
2015.06.01 - nr 23/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tuniyants Valery Gennadievich, ul. Leninsky prospect,
d. 7, kv. 48, RU-119049 MOSKVA, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear for wear; wimples;
bandanas [neckerchiefs]; underwear; sweat-absorbent
underwear; berets; overalls; boas [necklets]; teddies
[undergarments]; half-boots; ski boots; boots for sports;
breeches for wear; trousers; football shoes; collars
[clothing]; detachable collars; shirt yokes; veils
[clothing]; gabardines [clothing]; galoshes; neckties;
ascots; leggings [leg warmers]; gaiters; boot uppers;
corselets; jerseys [clothing]; vests; sports jerseys;
hosiery; brassieres; heels; boxer shorts; hoods
[clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for clothing;
collar protectors; cap peaks; visors [headwear]; tights;
slips [undergarments]; combinations [clothing]; wet
suits for water-skiing; bodices [lingerie]; corsets
[underclothing]; suits; bathing suits; masquerade
costumes; beach clothes; jackets [clothing]; fishing
vests; stuff jackets [clothing]; leggings [trousers];
liveries; camisoles; sports singlets; cuffs; short-sleeve
shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing];
mittens; miters [hats]; muffs [clothing]; footmuffs, not
(730) Innehaver:
Eric Rahmqvist AB, Värdshusvägen 7, SE-18173
LIDINGÖ, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Water colors and paints; toners; all products to be
used in schools and for creative education, or as craft
material, none of the aforesaid products to be used on
indoor or outdoor walls.
Klasse 3 Cleaning, polishing and scouring preparations; soaps;
lotions for cosmetic purposes; perfumed tissues; premoistened cosmetic wipes.
Klasse 5 Disinfectants and antiseptics; impregnated antiseptic
wipes; disinfectants impregnated into tissues.
Klasse 8 Scissors.
Klasse 16 Coloured pens; pastel crayons; children's paint-boxes;
coloured lead pencils; adhesives for stationery; pencil
sharpener; paintbrushes; modeling clay; inking pads.
Klasse 28 Toys.
Klasse 35 Retail services regarding toys, water colors and
paints, toners, pens and stationery for children;
organization of events (home parties) for commercial or
promotional purposes; all products to be used in
schools and for creative education, or as craft material,
75
internasjonale varemerkeregistreringer
electrically heated; heelpieces for footwear; bibs, not of
paper; fur stoles; ear muffs [clothing]; socks; sock
suspenders; beach shoes; sports shoes; paper
clothing; paper hats [clothing]; outerclothing; readymade clothing; ready-made linings [parts of clothing];
motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for
gymnastics; clothing of leather; uniforms; clothing of
imitations of leather; fittings of metal for footwear;
maniples; overcoats; panties; parkas; pelerines; ski
gloves; gloves [clothing]; pajamas; bathing trunks; shirt
fronts; scarfs; pocket squares; dresses; waterproof
clothing; headbands [clothing]; garters; stocking
suspenders; dress shields; soles for footwear; braces
for clothing [suspenders]; lace boots; ponchos; belts
[clothing]; girdles; money belts [clothing]; layettes
[clothing]; non-slipping devices for footwear; heelpieces
for stockings; welts for footwear; chasubles; shirts;
wooden shoes; sandals; bath sandals; boots; jumper
dresses; saris; sarongs; sweaters; footwear uppers;
inner soles; bath slippers; togas; knitwear [clothing];
underpants; shoes; gymnastic shoes; slippers; skull
caps; turbans; aprons [clothing]; tee-shirts; dressing
gowns; bath robes; top hats; tips for footwear;
stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; caps
[headwear]; shower caps; bathing caps; sashes for
wear; studs for football boots; hats; babies' pants
[clothing]; trouser straps; pelisses; esparto shoes or
sandals; skirts; petticoats; skorts.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
1235897
2014.10.28
2024.10.28
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.22
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235907
Int.reg.dato:
2014.12.19
Registreringen
2024.12.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502103
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.11.27, EM, 013502653
Gjengivelse av merket:
GLOBE D'OR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Chocolate and chocolate goods, also with liquid filling.
201502098
2015.02.19
2014.10.22, IT,
BO2014C001382
Gjengivelse av merket:
RE PROFUMO
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1235900
Int.reg.dato:
2014.12.29
Registreringen
2024.12.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502100
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
JAGDSTOLZ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fulvio Fronzoni, Via Bachelet 6/B, IT-31100 TREVISO
(TV), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery; essentials oils; cosmetics; hair
lotions; perfumes; preparations for perfuming the
atmosphere; preparations for use as room perfumes.
Klasse 4 Candles; scented candles.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.23
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers), especially spirits.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.06.01 - nr 23/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235938
Int.reg.dato:
2014.10.28
Registreringen
2024.10.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502104
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Gjengivelse av merket:
TORRE DEI VESCOVI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
COLLI VICENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA, Viale Europa, 151, IT- MONTECCHIO
MAGGIORE, FRAZ. ALTE (VI), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Wines.
Int.reg.nr:
1235899
Int.reg.dato:
2014.12.12
Registreringen
2024.12.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502099
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.08.25, SE, 2014/05267
Gjengivelse av merket:
(450)
Bozita Nordic by Nature
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, SE-44791
VÅRGÅRDA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Foodstuffs for animals.
76
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1235941
Int.reg.dato:
2010.11.25
Registreringen
2020.11.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502105
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2010.05.25, EM, 009129974
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
emulsion paints, glazes; wood dyestuffs; colour
concentrates; dye pastes; varnishes; fixatives
(varnishes); glazes; engraving ink; primers; priming
agents for paints, lacquers, glazes and preservatives
against rust; gamboge for painting; gum-lac; resins,
included in this class; wood preservatives; wood
mordants; preservatives against deterioration of wood,
including with a wax portion; wood preservatives;
preservative oils for wood; ceramic paints; anticorrosive preparations; lacquers; glazes; mackle in the
form of paint preparations, and in powder form; metals
in powder form for painters, decorators, printers and
artists; minium; protective preparations for metals; raw
natural resins; pigments; anti-rust preparations for
preservation; anti-rust oils; soot (colorant); blacks
(colorants or paints); silver paste; silvering powders;
spray-on paints; spray lacquers; turpentine (paint
thinners); substitutes for turpentine (paint thinner);
badigeon; thinners for lacquers, in particular synthetic
resin varnishes, paints, wood preservatives; gildings;
wax-based varnishes for painting wood; distempers;
whites [colorants or paints]; varnishes, lacquers, paints,
dyes, mordants.
Klasse 3 Paint stripping preparations; preparations for
removing lacquers and paints and dispersion paints on
wood, metal and plastic; paint stripping preparations, in
particular paint removing preparations, lacquer
removing preparations; facade cleaners; varnishremoving preparations; stain removers; solvents for
floor wax (cleaning preparations); preparations for
removing coatings, namely stripping preparations, lye,
tar and bitumen removers, cement film removers,
descalers for household purposes, oil for cleaning
purposes; dry-cleaning preparations; cleaning
preparations, in particular paint brush cleaning
preparations, cleaning, polishing and scouring
preparations; rust removing preparations; non-slipping
liquids for floors; mould stain removers; wallpaper
cleaning preparations; turpentine for stripping
purposes; white spirits or turpentine substitutes;
bleaching preparations and other substances for
laundry use.
Klasse 8 Seam rollers; wallpapering bars.
Klasse 16 Ceiling brushes; printed matter, in particular
prospectuses, brochures, flyers; ink pads for applying
paint; paint trays; painting, lacquering and structuring
rollers; surface brushes in the form of paint brushes for
painting large areas, paint rollers, varnish rollers,
structured rollers, paint grids, paint trays, round
paintbrushes, pressure rollers; painting brushes;
canvas for painting; palettes for painters; wide paint
brushes; house painters' rollers, in particular paint
rollers, inking rollers, varnishing rollers, texture rollers;
painting templates; painting tools, in particular stirring
rods; painters' brushes; painters' easels; paintbrushes
(ring, flat, angle and radiator brushes).
Klasse 21 Wallpaper brushes; wallpapering brushes; paint grids.
Klasse 40 Custom manufacture of ready-to-use paints from their
basic components; consultancy regarding the mixing of
paints and the custom manufacture of ready-to-use
paints, in particular the composition of ready-to-use
paints from their basic components; leather staining,
shoe staining, fur dyeing, cloth dyeing and textile
dyeing; colour mixing, in particular mixing of ready-touse paints, lacquers, glazes and/or plaster from neutral
coloured bases and coloured pastes into the
individually required colour, including at all points of
sale, for others; lithographic printing; colour mixing
consultancy, consultancy with regard to the mixing of
paints and the custom manufacture of ready-to-use
paints, in particular composition of ready-to-use paints
from their basic components; colour mixing
consultancy, colour analysis for colour matching, in
particular conducted using a spectrophotometer (part of
colour mixing); material treatment information; colour
separation (electronic); silver-plating; gilding; blending
of ready-to-use paints from their basic components (as
a service); custom assembling of materials for others.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Framê Trading srl, Via Sammichele, Zona Industriale
Lotto No. 107, IT-70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
(BA), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Coffee, coffee beans, ground coffee, roasted coffee,
real coffee, artificial coffee, decaffeinated coffee,
soluble coffee, instant coffee, coffee mixtures, coffee
essences and extracts, coffee-based beverages,
artificial coffee and coffee substitutes and in particular
preparations based on coffee flavoured herbs; tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; food supplements not
for medical purposes, included in this class; dietetic
substances not adapted for medical use, included in
this class, dietetic and energetic foodstuffs, not for
medical use, not included in other classes; coffee
substitutes [artificial coffee]; cereal bars and cerealbased products for human nutrition; flour and flourbased preparations, bread, pastries and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking powders; salt,
mustard.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.06.01 - nr 23/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
Int.reg.nr:
1235942
Int.reg.dato:
2014.02.18
Registreringen
2024.02.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502106
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2013.09.05, EM, 012116026
Gjengivelse av merket:
IntelliPaint
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
JW Ostendorf GmbH & Co KG, Am Rottkamp 2, DE48653 COESFELD, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Alizarine dyes; aluminium paints; aluminium powder
for painting; aniline dyes; paints; fixatives for
watercolors; paints; anti-fouling paints; auramine;
mordants, in particular wood mordants; agglutinants for
paints; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; silver foil [leaf]; bronze
powder; bronzing lacquers; coatings for tarred felt
[paints]; thickeners for paints; printing compositions
(ink); enamels (varnishes); enamel paints; colour
mordants, wood glazes; colorants; colours, in particular
77
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.05.25
Kunngjøringsdato: 2015.06.01
78
2015.06.01 - nr 23/15
innsigelser
2015.06.01 - nr 23/15
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26.
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
280054
Søknadsnr.:
201413337
Reg. kunngjort 2015.02.09
dato:
Gjengivelse av merket
(111)
(210)
(450)
(540)
UDARAND
LOCKHEED MARTIN ARTAMIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk;
kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og
mineralpreparater.
(730)
(750)
Reg.nr.:
280236
Søknadsnr.:
201413581
Reg. kunngjort 2015.02.16
dato:
Gjengivelse av merket
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 9 Kommunikasjons-, etterretnings-, overvåkings- og
rekognoserings-(ISR) apparat for militære oppdrag og
systemer på land, luft og sjø, nemlig datamaskinvare,
dataprogramvare for kommunikasjon, etterretning,
overvåking, rekognosering, datadeling,
arbeidsmengdedeling, måletterretning og kontroll av
avfyring av våpen, dataperiferiutstyr, apparater brukt til
å kontrollere avfyring av våpen; målsensorer;
programvare for å sjekke integriteten til data som
genereres i oppdrag eller simuleringer; datamaskinvare
og programvare for sensorer, nemlig synlige og
infrarøde avbildningssensorer, termiske bildesensorer,
radar, sensorer og lasere som brukes for å finne
rekkevidde, kommunikasjon, deling av data, deling av
arbeidsmengde, identifikasjon av kamp og
målangivelse, elektronisk utstyr for sensor og
målsporing, alt forannevnte brukt til formål for
kommunikasjon, datadeling, arbeidsmengdedeling,
måldeteksjon, klassifisering, gjenkjennelse og
identifisering.
Innehaver:
Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS220 HAFNARFJORDUR, Island
Innehavers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
Innsiger:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.05.11
(730)
(750)
79
Innehaver:
Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge Drive,
US-MD 20817 BETHESDA, USA
Innehavers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Innsiger:
Thales Optronique SAS, 2 avenue Gay Lussac, FR78990 ELANCOURT, Frankrike
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
Innsigelse inndag:
2015.05.18
innsigelser
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
280291
Søknadsnr.:
201413279
Reg. kunngjort 2015.02.16
dato:
Gjengivelse av merket
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
1222357
Søknadsnr.:
201413063
Reg. kunngjort 2015.02.16
dato:
Gjengivelse av merket
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 12 Båter og deler og tilbehør dertil, nemlig lastebåter,
passasjerbåter, hurtiggående motorbåter, motorbåter,
jetbåter, lystbåter/yacht, ferjer/motorferjer (launches),
seilbåter, båtskrog, båtshaker,
styremekanismer/styreinnretninger for skip, propeller
for båter, rundholt/spire/bom for båter.
Klasse 37 Skipsbygning og skipsreparasjonstjenester.
(730)
(750)
Innehaver:
CHINA SHIPBUILDING CORPORATION LIMITED,
UNIT 2204, 22/F., 69 JERVOIS STREET, HKSHEUNG WAN, Hong Kong
Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Innsiger:
CSBC Corporation, Taiwan, No. 3, Jhonggang road,
Siaogang district, Kaohsiung, TW- TAIWAN, R.O.C.,
Taiwan
Innsigers fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Innsigelse inndag:
2015.05.15
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 33 Liqueur containing distilled wine originating from the
Médoc region.
(730)
Innehaver:
J.J. Jacobsen L.P., 78 Montgomery Street, Suite 1,
GB-EH75JA EDINBURGH, Storbritannia
Innsiger:
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO),
12, rue Henry Rol-Tanguy - TSA 30003, FR-93555
MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX, Frankrike
Innsigers fullmektig:
Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS, v/ adv.
flm. Helene Frich Hanøy for adv. Rasmus Broch,
Postboks 4145 Sandviken, 5835 BERGEN, Norge
Innsigelse inndag:
2015.05.15
(111)
(210)
(450)
Reg.nr.:
1221969
Søknadsnr.:
201413014
Reg. kunngjort 2015.02.09
dato:
Gjengivelse av merket
(540)
DASSAULT WINE ESTATES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 33 Wines.
(730)
80
Innehaver:
CHATEAU DASSAULT, Château Dassault, FR33330 SAINT-EMILION, Frankrike
Innsiger:
Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879
CORONA, USA
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.05.08
innsigelser
2015.06.01 - nr 23/15
Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29.
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
271498
Søknadsnr.:
201300283
Reg. kunngjort
dato:
2013.07.15
Gjengivelse av merket
Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer;
organisering av reiser; transport av personer eller varer
(i luften, på land eller i vannet); arrangering av transport
av personer eller varer (i luften, på land eller i vannet);
utleie av kjøretøyer for befordring i luften, på land eller i
vannet; utleie av biler, sykler, motorsykler,
campingbiler, lastebiler, varebiler, rutebiler, busser,
campingvogner og campingbiler; utleie og leasing av
kjøretøyer; arrangering av utleie og leasing av
kjøretøyer for befordring i luften, på land eller i vannet;
utleie og leasing av kjøretøyutstyr og tilbehør;
reserveringstjenester for kjøretøyer og transport;
sjåførtjenester; utleie og leasing av sjåførkjørte
kjøretøyer; transportflåteledelsestjenester;
frakttjenester; transporttjenester; kurértjenester
(meldinger eller varer); tjenester vedrørenede tauing av
kjøretøyer; utleie av transportkjøretøyer; informasjon og
rådgivning vedrørende alle disse tjenestene.
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften
eller i vannet; kjøretøyer for bruk i luften, på land eller i
vannet; kjøretøyer for reise på land, i luften, med
jernbane eller i vannet; motorkjøretøyer for bruk i
transport av mennesker; biler for å transportere varer;
motorkjøretøyer; biler for transport av mennesker; biler
for transport av varer; sportsbiler; åpne biler;
campingbiler; husvogner (caravaner); motordrevne
husvogner; kjøretøyer i form av varebiler; motordrevne
varebiler; minibusser innredet som campingbiler; biler
innredet som campingbiler; lastebiler i form av
motordrevne landkjøretøyer; lastebiler for transport;
kommersielle lastebiler; industrielle lastebiler; sykler;
motorsykler; lastebiler; rutebiler; busser.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester;
organisering, drift og overvåking av lojalitets- og
intensivordninger; annonse- og reklametjenester
fremskaffet via internett; produksjon av fjernsyns- og
radioannonser og reklame; regnskapsføring og
revisjon; auksjonsvirksomhet; varemesser;
gallupundersøkelser; fremskaffelse av
forretningsinformasjon;
forretningsinformasjonstjenester fremskaffet online fra
en computerdatabase eller fra internett; utarbeidelse av
annonser og reklame for bruk som nettsider;
markedsundersøkelser; analyse av respons på
annonser og reklame og markedsundersøkelser;
forretningstjenester på området utleie av kjøretøyer;
transportflåteledelsestjenester; kostnadsanalyser og
statistikk vedrørende kjøretøyer;
forretningsforespørsler; forretningsundersøkelser;
demonstrasjon av computerprodukter; datastyrt
filbehandling; innsamling og organisering av data i en
hovedfil på området annonsering og reklame for
kjøretøyer og utleie av kjøretøyer; organisering av
utstillinger for annonsering og reklameformål
vedrørende kjøretøyer og utleie av kjøretøyer;
detaljsalgstjenester i forbindelse med salg av
kjøretøyer og befordringsmidler til bruk på land, i luften,
med jernbane eller i vannet.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; kredittjenester vedrørende motorkjøretøyer;
finansielle tjenester vedrørende motorkjøretøyer;
finansielle tjenester for kjøp av kjøretøyer;
fremskaffelse av finansiering for kjøp av kjøretøyer;
finansielle tjenester for leie og leasing av kjøretøyer;
forsikringstjenester vedrørende kjøretøyer; finansielle
tjenester vedrørende forsikring av motorkjøretøyer; leieog leasingkjøpsfinansiering av kjøretøyer;
konsultasjoner vedrørende finansiering ved leasing;
konsultasjoner vedrørende kjøretøykostnader og
kjøretøyinvesteringer.
(730)
(750)
81
Innehaver:
Europcar International, Immeuble Le Mirabeau 5-6
Place des Frères Montgolfier, FR-78280
GUYANCOURT, Frankrike
Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsiger:
Enterprise Holdings Inc, 600 Corporate Park Drive,
US-MO63105 ST. LOUIS, USA
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2013.08.30
Avgjørelse:
Innehaver har begjært merket slettet. Slettelsen av
det registrerte merket er gjennomført og kunngjort.
Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og
innsigelsessaken er hevet.
innsigelser
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
271498
Søknadsnr.:
201300283
Reg. kunngjort 2013.07.15
dato:
Gjengivelse av merket
2015.06.01 - nr 23/15
campingbiler, lastebiler, varebiler, rutebiler, busser,
campingvogner og campingbiler; utleie og leasing av
kjøretøyer; arrangering av utleie og leasing av
kjøretøyer for befordring i luften, på land eller i vannet;
utleie og leasing av kjøretøyutstyr og tilbehør;
reserveringstjenester for kjøretøyer og transport;
sjåførtjenester; utleie og leasing av sjåførkjørte
kjøretøyer; transportflåteledelsestjenester;
frakttjenester; transporttjenester; kurértjenester
(meldinger eller varer); tjenester vedrørenede tauing av
kjøretøyer; utleie av transportkjøretøyer; informasjon og
rådgivning vedrørende alle disse tjenestene.
(730)
(750)
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften
eller i vannet; kjøretøyer for bruk i luften, på land eller i
vannet; kjøretøyer for reise på land, i luften, med
jernbane eller i vannet; motorkjøretøyer for bruk i
transport av mennesker; biler for å transportere varer;
motorkjøretøyer; biler for transport av mennesker; biler
for transport av varer; sportsbiler; åpne biler;
campingbiler; husvogner (caravaner); motordrevne
husvogner; kjøretøyer i form av varebiler; motordrevne
varebiler; minibusser innredet som campingbiler; biler
innredet som campingbiler; lastebiler i form av
motordrevne landkjøretøyer; lastebiler for transport;
kommersielle lastebiler; industrielle lastebiler; sykler;
motorsykler; lastebiler; rutebiler; busser.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester;
organisering, drift og overvåking av lojalitets- og
intensivordninger; annonse- og reklametjenester
fremskaffet via internett; produksjon av fjernsyns- og
radioannonser og reklame; regnskapsføring og
revisjon; auksjonsvirksomhet; varemesser;
gallupundersøkelser; fremskaffelse av
forretningsinformasjon;
forretningsinformasjonstjenester fremskaffet online fra
en computerdatabase eller fra internett; utarbeidelse av
annonser og reklame for bruk som nettsider;
markedsundersøkelser; analyse av respons på
annonser og reklame og markedsundersøkelser;
forretningstjenester på området utleie av kjøretøyer;
transportflåteledelsestjenester; kostnadsanalyser og
statistikk vedrørende kjøretøyer;
forretningsforespørsler; forretningsundersøkelser;
demonstrasjon av computerprodukter; datastyrt
filbehandling; innsamling og organisering av data i en
hovedfil på området annonsering og reklame for
kjøretøyer og utleie av kjøretøyer; organisering av
utstillinger for annonsering og reklameformål
vedrørende kjøretøyer og utleie av kjøretøyer;
detaljsalgstjenester i forbindelse med salg av
kjøretøyer og befordringsmidler til bruk på land, i luften,
med jernbane eller i vannet.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; kredittjenester vedrørende motorkjøretøyer;
finansielle tjenester vedrørende motorkjøretøyer;
finansielle tjenester for kjøp av kjøretøyer;
fremskaffelse av finansiering for kjøp av kjøretøyer;
finansielle tjenester for leie og leasing av kjøretøyer;
forsikringstjenester vedrørende kjøretøyer; finansielle
tjenester vedrørende forsikring av motorkjøretøyer; leieog leasingkjøpsfinansiering av kjøretøyer;
konsultasjoner vedrørende finansiering ved leasing;
konsultasjoner vedrørende kjøretøykostnader og
kjøretøyinvesteringer.
Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer;
organisering av reiser; transport av personer eller varer
(i luften, på land eller i vannet); arrangering av transport
av personer eller varer (i luften, på land eller i vannet);
utleie av kjøretøyer for befordring i luften, på land eller i
vannet; utleie av biler, sykler, motorsykler,
(111)
(210)
(450)
(540)
(546)
Innehaver:
Europcar International, Immeuble Le Mirabeau 5-6
Place des Frères Montgolfier, FR-78280
GUYANCOURT, Frankrike
Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsiger:
Société Air France, 45, rue de Paris, FR-95747
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, Frankrike
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2013.10.14
Avgjørelse:
Innehaver har begjært merket slettet. Slettelsen av
det registrerte merket er gjennomført og kunngjort.
Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og
innsigelsessaken er hevet.
Reg.nr.:
276733
Søknadsnr.:
201403904
Reg. kunngjort 2014.07.07
dato:
Gjengivelse av merket
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke.
(730) Innehaver:
4SERVICE AS, Oksenøyveien 16, 1366 LYSAKER,
Norge
(750) Innehavers fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
Innsiger:
Choice Hotels International, Inc, 1 Choice Hotels
Circle, US-MD20850 ROCKVILLE, USA
Innsigers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2014.10.07
Avgjørelse:
Innsiger har trukket innsigelsen. Grunnlaget for dette
er at innehaver begrenset varefortegnelsen.
Innsigelsessaken er hevet.
82
avgjørelser fra Klagenemnda
2015.06.01 - nr 23/15
Avgjørelser fra Klagenemnda
(210) Søknadsnr.:
201102288
(540) Gjengivelse av merket
(210) Søknadsnr.:
201108461
(540) Gjengivelse av merket
HYPERFUSE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25 Fottøy, klær, hodeplagg.
(731) Søker:
Nike International Ltd , One Bowerman Drive,
OR97005-6453, BEAVERTON, US
(750) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua ,
0306, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2011.02.25
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2014.05.16):
Det søkte merket nektes registrert.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2014.07.11
Klagenemndas avgjørelse av 2015.02.12:
1. Klagen tas ikke til følge.
2. Varemerkesøknad 201102288 nektes registrert.
Multiprop
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6 Ceiling supports of metal.
19 Ceiling supports (non-metallic).
(731) Søker:
Peri GmbH , Rudolf-Diesel-Strasse, 89259,
WEISSENHORN, DE
(750) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 1570 Vika,
0118, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2011.07.21
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2014.06.10):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2014.08.05
Klagenemndas avgjørelse av 2015.02.12:
1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 743525 gis ikke virkning i
Norge.
(210) Søknadsnr.:
201107018
(540) Gjengivelse av merket
(210) Søknadsnr.:
201204322
(540) Gjengivelse av merket
SMARTRUN
(541) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33 Alcoholic beverages (except beers).
(731) Søker:
The Absolut Company AB , , 11797, STOCKHOLM, SE
(750) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO,
NO
Søknad inngitt:
2011.06.23
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2014.06.12):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2014.08.11
Klagenemndas avgjørelse av 2015.02.12:
1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 1079104 nektes virkning i
Norge.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7 Centrifugal pumping systems comprised of electric
motor driven centrifugal pumps and electric motors
incorporating pre-programmed and programmable
variable frequency drive control system for controlling
the operation of the electric motor driven centrifugal
pumps.
9 Pre-programmed and programmable variable
frequency drive control system for controlling the
operation of an electric motor driven centrifugal pump.
(731) Søker:
Xylem Water Solutions AB, 36180, EMMABODA, SE
(750) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua ,
0306, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2012.04.26
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2014.06.17):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2014.08.14
Klagenemndas avgjørelse av 2015.02.12:
1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 112692 gis ikke virkning i
Norge.
83
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.06.01 - nr 23/15
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0638177
Søknadsnr.:
200512539
Reg.dato:
1995.03.02
Registreringer 2025.03.02
utløper:
(220) Inndato:
2005.11.17
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse 41 Entertainment; entertainment supplied online via
computer databases or via the Internet; cultural
activities.
Klasse 43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; services in connection with the
reservation of hotel rooms by travel agencies or
brokers.
SÉCHERON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Secheron SA, Rue du Pré-Bouvier 25, CH-1242
SATIGNY, Sveits
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic and optical apparatus and
instruments; electric and electronic apparatus, devices,
instruments, components and equipment included in
this class, including those for electricity distribution and
energy use; electric and electronic apparatus and
instruments for weighing, measuring, signaling,
controlling, checking and monitoring; apparatus for
measuring and recording distance and speed and for
data acquisition; electromechanical and electronic
tachometers and tachographs; indicating instruments;
pulse generators; computers and devices for data
analysis and processing; electronic monitoring,
protection and safety products for vehicles and fixed
plants; power shut-off and protection apparatus;
switching apparatus and earthing switches;
pantographs and electrical outlets; forced-air or natural
cooling starting and braking resistors.
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including locomotives and motor vehicles,
tramcars and railway vehicles, trolley buses;
components and accessories for all the aforesaid
goods (included in this class); automatic and manual
couplers.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0867490
Søknadsnr.:
200513112
Reg.dato:
2005.04.08
Registreringer 2015.04.08
utløper:
(220) Inndato:
2005.12.01
(540) Gjengivelse av merket:
Unistraw
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Unistraw Holdings Pte Ltd, One Raffles Place, Level
#28-02 Tower 1, SG-048616 SINGAPORE, Singapore
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical and medicinal preparations; health
and dietary supplements.
Klasse 20 Drinking straws, including drinking straws containing
flavouring for beverages or pharmaceutical, medicinal
or health products.
Klasse 30 Beverage flavourings.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0868708
Søknadsnr.:
200513557
Reg.dato:
2005.04.22
Registreringer 2015.04.22
utløper:
(220) Inndato:
2005.12.08
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0854644
Søknadsnr.:
200507746
Reg.dato:
2005.06.15
Registreringer 2015.06.15
utløper:
(220) Inndato:
2005.08.18
(540) Gjengivelse av merket:
MIB
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MIB Ingenieurgesellschaft für Verkehrssysteme mbH,
Karl-Marx-Allee 90a, DE-10243 BERLIN, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Supervision of construction works; construction and
repair works services, namely, application for railblocking and switching on or switching off an electric
overhead contact; realization of construction services.
Klasse 42 Technical project planning; technical planning of traffic
installations; construction consulting; surveying of sites,
buildings and traffic ways; services of a technical or
geological expert; technical management within the
scope of supervising traffic sequences as far as
contained in this class; analysis for the railway
operation, namely, checking the trafficability of a closed
rail section and reopening after the end of the
construction work; awarding of certificates for tested
services or products.
Klasse 45 Safeguarding of building sites for the railway
operation.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des
Etrangers a Monaco, Place du Casino, MC-98000
MONACO, Monaco
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Photographic, cinematographic and optical apparatus;
apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment.
Klasse 28 Games, gymnastic and sporting articles not included
in other classes.
84
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0868807
Søknadsnr.:
200513579
Reg.dato:
2005.09.15
Registreringer 2015.09.15
utløper:
(220) Inndato:
2005.12.08
(540) Gjengivelse av merket:
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1016390
Søknadsnr.:
200911325
Reg.dato:
2009.06.26
Registreringer 2019.06.26
utløper:
(220) Inndato:
2009.11.05
(540) Gjengivelse av merket:
ARMAND BASI
Lattea
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Armand Basi SL, Sant Lluc, 54-64, ES-08918
BADALONA, BARCELONA, Spania
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Melitta Europa GmbH & Co KG, Ringstrasse 99, DE32427 MINDEN, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Electric coffee, tea and espresso maker; coffee and
tea filters (percolators); hot plates; electrical water
heaters.
Klasse 21 Small household and kitchen utensils, namely filter
bodies and holders for opened and closed filter paper
inserts for the filtering of liquids; goods for household
and kitchen purposes made of glass, porcelain,
earthenware, plastic and metal (all included this in
class), in particular coffee- and teapots and services;
drinking vessels, insulated jugs and containers; glass
jugs; non-electric tea and coffee maker.
Klasse 29 Products extracted from animal-based in the form of
powdered milk for food and vegetable-based powdered
milk for food, packed in portions; all the aforementioned
goods only for use in coffee-based beverages and
exclusively for use in coffee and espresso makers.
Klasse 30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, instant
coffee, coffee additives; cocoa; tea, tea extracts, tea
substitutes, instant tea, except tea beverages; sugar.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0871782
Søknadsnr.:
200600169
Reg.dato:
2005.04.13
Registreringer 2025.04.13
utløper:
(220) Inndato:
2006.01.05
(540) Gjengivelse av merket:
ILOVE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
freenet digital GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 32, DE10178 BERLIN, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer hardware and software; magnetic data
carriers, recording discs; scientific apparatus;
calculating machines; CDs and CD-ROMs; prerecorded video tapes; encoded cards; machine
readable media; publications, electronic, or in electronic
form (downloadable); video games; mouse mats;
keyboards; spectacles, including reading glasses;
spectacles for workstations, spectacle frames.
Klasse 45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals; dating services
including online and offline dating; operating dating
agencies for singles: dating services, aforementioned
services, in particular via the Internet.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1059810
Søknadsnr.:
201013610
Reg.dato:
2010.07.14
Registreringer 2020.07.14
utløper:
(220) Inndato:
2010.12.30
(540) Gjengivelse av merket:
KMD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KMD A/S, Lautrupparken 40, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic, optical or electronic data
carriers; computer software; telephones, including
portable telephones; chipcards (encoded); compact
discs (memory circuits), compact audio-video discs;
computer memories; computer jukeboxes; recorded
computer programs; downloadable computer programs;
monitors (computer hardware); magnetic computer
games (EDP programs), electronic agendas, floppy
discs, holograms, headphones; encoded cards,
magnetic; integrated circuits (chips); EDP
communications equipment; computer interfaces;
magnetic encoders; magnetic identity cards; mice (data
processing equipment); electronic bulletin boards;
optical discs; optical readers; light-emitting electronic
pointers; electronic pens; computer printers;
totalisators, scanners (data processing equipment);
electronic signal transmitters; smart cards (encoded);
word processing installations; teaching apparatus;
external devices for computers; electronic
documentation (downloadable), including user guides
and program manuals.
Klasse 16 Printed documentation, including printed manuals for
users and system developers, instructional and
teaching material (except apparatus) for use in
instruction regarding data processing and EDP
programs.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0983837
Søknadsnr.:
200815202
Reg.dato:
2008.10.17
Registreringer 2018.10.17
utløper:
(220) Inndato:
2008.12.04
(540) Gjengivelse av merket:
MASSI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
JM - EV E Hijos SrL, Corró, 199, ES-08401
GRANOLLERS, BARCELONA, Spania
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitation leather, goods made from these
materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harnesses and saddlery and
in particular, sports bags, knapsacks, travelling bags
and tool bags.
Klasse 25 Clothing, footwear and headgear for sports.
85
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1069838
Søknadsnr.:
201103590
Reg.dato:
2010.07.14
Registreringer 2020.07.14
utløper:
(220) Inndato:
2011.03.31
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse 35 Advertising; business management, business
administration; office functions; computerised file
management; cost analysis; employment agencies;
business management and organisation consultancy
and assistance; industrial assistance; assistance
regarding the purchasing of goods and services, for
others; bookkeeping; computer data searches, for
others; business investigations; business enquiries;
systematisation, sorting and editing of information in
computer databases (terms too vague in the opinion of
the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations; compilation and input of information into
computer databases; document reproduction; market
analysis; market research; company relocation; online
advertising on a computer network; opinion polling;
publication of publicity texts; efficiency experts;
secretarial services; searching for data in computer
databases, for others, preparation of statements of
account; payroll preparation; preparation of advertising
material; preparation of statistical information; business
appraisals.
Klasse 37 Installation of computer hardware.
Klasse 38 Telecommunications; establishing connections to a
computer network (telecommunications); computeraided transmission of messages and images;
management of and connection to telecommunications
traffic (terms too vague in the opinion of the
International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations; electronic mail; fibre-optic network
communications; information about
telecommunications; communication via videophones;
communications by computer terminal; communication
by fibre-optic networks; teleconferences
(telecommunications); sending of messages; providing
of electronic news pages and bulletin boards
(telecommunications); telephone communications;
providing of user access to global computer networks.
Klasse 41 Education; providing of training; arranging and
conducting of lectures, conferences, congresses,
seminars, symposia and workshops (training);
publishing; online publication of electronic books and
magazines.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; design and updating of
computer software; computer systems analysis;
restoration of computer data; copying of computer
programs; computer programming; computer system
design; research and development, for others; recovery
of computer data; computer software installation; data
conversion of computer programs and data (not
physical); conversion of data or documents to
electronic media (physical); monitoring of home pages,
for others; computer hardware and software
consultancy; rental of computers and computer
software; website development and maintenance, for
others; computer software maintenance.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KMD A/S, Lautrupparken 40, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic, optical or electronic data
carriers; computer software; portable computers;
telephones, including portable telephones; chipcards;
compact discs (memory circuits); compact audio-video
discs; computer memories; computer jukeboxes;
recorded computer programs; downloadable computer
programs; monitors (computer hardware); magnetic
computer games (EDP programs); electronic agendas;
floppy disks; holograms; headphones; encoded cards,
magnetic; integrated circuits (chips); EDP
communications equipment; computer interfaces;
magnetic encoders; magnetic identity cards; mice (data
processing equipment); electronic bulletin boards;
optical discs; optical readers; light-emitting electronic
pointers; electronic pens; computer printers;
totalisators; scanners (data processing equipment);
electronic signal transmitters; smart cards (encoded);
word processing installations; teaching apparatus;
external devices for computers; electronic
documentation (downloadable), including user guides
and program manuals.
Klasse 16 Printed documentation, including printed manuals for
users and system developers, instructional and
teaching material (except apparatus) for use in
instruction regarding data processing and EDP
programs.
Klasse 35 Advertising; business management, business
administration; office functions; computerised file
management; cost analysis; employment agencies;
business management and organisation consultancy
and assistance; industrial assistance; assistance
regarding the purchasing of goods and services, for
others; bookkeeping; computer data searches, for
others; business investigations; business enquiries;
systematisation, sorting and editing of information in
computer databases; compilation and input of
information into computer databases; document
reproduction; market analysis; market research;
company relocation; online advertising on a computer
network; opinion polling; publication of publicity texts;
efficiency experts; secretarial services; searching for
data in computer databases, for others; preparation of
statements of account; payroll preparation; preparation
of advertising material; preparation of statistical
information; business appraisals.
Klasse 37 Installation of computer hardware.
Klasse 38 Telecommunications; establishing connections to a
computer network (telecommunications); computeraided transmission of messages and images;
management of and connection to telecommunications
traffic; electronic mail; fibre-optic network
communications; information about
telecommunications; communication via videophones;
communications by computer terminal; communication
by fibre-optic networks; teleconferences
(telecommunications); sending of messages; providing
of electronic news pages and bulletin boards
(telecommunications); telephone communications;
providing of user access to global computer networks.
Klasse 41 Education; providing of training; arranging and
conducting of lectures, conferences, congresses,
86
begrensing av varer og tjenester for int.merker
seminars, symposia and workshops (training);
publishing; online publication of electronic books and
magazines.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; design and updating of
computer software; computer systems analysis;
restoration of computer data; copying of computer
programs; computer programming; computer system
design; research and development, for others; recovery
of computer data; computer software installation; data
conversion of computer programs and data (not
physical); conversion of data or documents to
electronic media (physical); monitoring of home pages,
for others; computer hardware and software
consultancy; rental of computers and computer
programs; website development and maintenance, for
others; computer software maintenance.
2015.06.01 - nr 23/15
nail care products, sunscreen preparations, sunblocker,
shoe polish.
Klasse 8 Hand-operated tools; cutlery, forks and spoons;
razors; cutlery, table cutlery, runcible spoons, serving
cutlery, knives, silver plate.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling of electricity,
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; extinguishers; spectacles;
parts for eyeglasses, spectacle frames; spectacle
temples, spectacle glasses, optical glasses,
sunglasses, goggles for sport, goggles, accessories for
spectacles, spectacle cases, custom made cases,
leather cases and bags for data processing equipment,
especially for mobile phones, notebooks / laptops,
smart phones, binoculars.
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; chronometric
and horological instruments, watches, fashion
jewellery, watch bands.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; bags, handbags; travelling bags; school
bags; satchels; rucksacks; vanity cases, purses,
wallets, briefcases, key cases, cosmetic cases, card
cases, leather cases, leather cases with slide locks, hip
bags, bum bags, briefcases (leather goods), travelling
sets (leather goods), small leather goods, leather
accessories not included in other classes.
Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames, goods, not included
in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, amber, pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or
of plastics; frames, cushions, decoration cushions,
pillows, seat cushions, clothes hangers, magazine rack,
clothes racks (furniture), baskets (not of metal),
furnishings made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, pearl,
meerschaum and substitutes, or of plastics; curtain
holders, not of textile material, bottle closures not of
metal; blinds.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; pot
covers, flower pots, flower-pot covers, tins, soap dishes
and boxes, crockery, tableware, other than knives,
forks and spoons, coffee and tea services, drinking
vessels, coffee and teapots, glass, cups, cans, jugs,
decanters, drinking bottle, cooking, roasting and baking
ware, pots, pans, coasters, bottle cooler, wine cooler,
champagne cooler, trays, bread baskets, egg cups,
candlesticks, candle holders, soap dispensers, perfume
sprayer and atomizers, vases, bottle openers,
corkscrews, ice pails, salt cellars, pepper pots, pepper
mills, napkin rings, napkin holders, knife rests, tea
warmer candle holders, pot cloth, pot gloves, under
plates, table plates, dishes, salad bowls, storage
boxes/cases, oil vinegar cruets, cooking spoons,
basting spoons, for kitchen use, mixing spoons,
champagne buckets.
Klasse 24 Textiles and textile goods not included in other
classes, bed and table covers, bad linen, bed sheets,
fitted sheets, duvet covers, mattress covers, bed
sheets, goods of terry towelling, towels, bath linen, bath
towels, beach towels, washcloths, blankets,
bedspreads, table linen, table cloths, cloth napkins,
table mats, table runners, place mats, linen
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1172895
Søknadsnr.:
201310719
Reg.dato:
2012.11.22
Registreringer 2022.11.22
utløper:
(220) Inndato:
2013.09.05
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Marc O'Polo International GmbH, Hofgartenstrasse 1,
DE-83071 STEPHANSKIRCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, body
and beauty care products, dentifrices, deodorants,
perfumes, colognes, eau de parfum, eau de toilette,
after shave, combined shampoo and shower gel
product for use on the hair and body, namely "2 in 1"
product, cosmetics, make-up products, eye shadow,
mascara, eye makeup, lipstick, lip gloss, non-medical
lip balm, lip liner pencils, make-up, face powder,
blusher, make-up compacts, cosmetic cleansers,
make-up remover, cosmetic skin care products, creams
for the skin, lotions for cosmetic purposes, cosmetic
masks, body lotions, body oils, body gel for cosmetic
purposes, body and facial scrubs, shaving substances
and substances for after-shave care, after-shave
lotions, non-medical bath preparations, bath crystals,
shower foam, shower gels, massage oils, nail polish,
87
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.06.01 - nr 23/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1181906
Søknadsnr.:
201313693
Reg.dato:
2013.10.09
Registreringer 2023.10.09
utløper:
(220) Inndato:
2013.11.14
(540) Gjengivelse av merket:
(household), cushion covers, decorative cushion
covers, pillow covers, seat covers, slipcovers,
bedspreads, curtains, drapes, fabrics, textile
handkerchiefs, hangings (wall) of textile, quilt bedding
mats, tablecloths on the roll, kitchen textiles, dish
towels, shower curtains made of textile material or
plastic foil, curtain holders of textile materials, towel
blankets.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for men,
women and children, pants, jeans, coats, dresses,
skirts, suits, ties, bathing robe, nightwear, aprons for
cooking, underclothes, ladies' underwear,
undergarments, corsetry, hosiery, socks, belts,
suspenders, scarves, hats, shawls, gloves, leg
warmers, headbands, swimwear, clothing for children
and babies, leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children shoes, clothing, footwear and headgear
for sports especially jogging, fitness training,
gymnastics, yoga, golf, tennis, squash, badminton,
water sports, sailing, windsurfing, canoeing, rowing,
downhill skiing, cross country skiing, snowboarding,
soccer, basketball, handball, volleyball, baseball, in-line
skating, skateboarding, roller skating, hockey, ice
hockey, ice skating, football, cycling, equestrian sports,
jersey clothing, hiking, trekking, climbing and outdoor
clothing, hiking, trekking, climbing and outdoor
footwear.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile), bath mats.
Klasse 35 Retail services, wholesale services, online services or
catalogue mail order services in each of the areas of:
apparel, garments, fashion accessories, belts,
footwear, headgear, cosmetics, personal care, beauty
care products, perfumery, essential oils, spectacles,
parts for eyeglasses, spectacle frames, sunglasses,
accessories for spectacles and sunglasses, eyeglass
cases, leather and imitations of leather and articles
thereof, bags, handbags, suitcases, luggage,
backpacks, umbrellas, parasols, purses, wallets, key
cases, cosmetic cases, leather cases, chronometric
and horological instruments, watches, watchstraps,
jewellery, fashion jewellery, furniture products and
decorative products, furniture, mirrors, frames, picture
frames, cushions, decorative cushions, pillows, curtain
holders, bottle caps, textiles and textile goods,
blankets, sheets, fitted sheets, terry linen, towels,
bedspreads, quilts (duvets), table linen, tablecloths,
placemats, table runners, table cloth on the roll, cloth
napkins, kitchen textiles, dish towels, home textiles,
shower curtains of textile or plastic foil, curtain holders
of textile materials, cutlery, runcible spoons, table
cutlery, forks, spoons, knives, silver plate, kitchen and
household goods, combs, sponges, brushes (except
paint brushes), glassware, porcelain, stoneware,
tableware, carpets, rugs, mats, bath mats, rugs,
flooring, wallpaper.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Word of Faith International Christian Center, 20000 W.
Nine Mile Road, US-MI48075 SOUTHFIELD, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Printed informational publications and educational
material covering religious topics, namely, bulletins,
booklets, pamphlets, and newsletters.
Klasse 45 Evangelical and ministerial services in the nature of
conducting church services and promoting Christian
beliefs through a religious organization; religious
services, namely, ministerial services, evangelical
services, preaching services, conducting religious
services, and personal religious counseling.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1221801
Søknadsnr.:
201412985
Reg.dato:
2014.08.06
Registreringer 2024.08.06
utløper:
(220) Inndato:
2014.11.13
(540) Gjengivelse av merket:
CUIR D'ANGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Comptoir Nouveau de la Parfumerie , 23, rue Boissy
d'Anglas, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes.
88
begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
277100
Reg.dato.:
2014.08.12
Int. reg. dato:
2014.08.12
Registreringen utløper: 2023.06.12
Søknadsnr:
201307144
Inndato:
2013.06.12
Gjengivelse av merket:
Lindbergh
(541)
(730)
Merket er et ordmerke i standard font
Innehaver:
PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, DK-9200 AALBORG
SV, Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Smykker, smykker av edle metaller og legeringer av
disse, smykkeimitasjoner, smykker av uedle metaller
og legeringer av disse, lærsmykker, perler og vedheng
for smykker inkludert perler og vedheng for armbånd og
halsbånd, mansjettknapper, slipsnåler, edelsteiner,
imiterte edelsteiner, nøkkelringer [smykker].
Klasse 35 Engros- og detaljhandel, også via Internett, med
smykker, smykker av edle metaller og legeringer av
disse, smykkeimitasjoner, smykker av uedle metaller
og legeringer av disse, lærsmykker, perler og vedheng
for smykker inkludert perler og vedheng for armbånd og
halsbånd, mansjettknapper, slipsnåler, edelsteiner,
imiterte edelsteiner, nøkkelringer [smykker], klær, fottøy
og hodeplagg, toalettsåper, parfymerivarer, eteriske
oljer, kosmetikk, parfymerte toalettpreparater,
preparater for rengjøring, pleie og forskjønning av hud,
hodebunn og hår, deodoriserende produkter for
personlig bruk, lær og lærimitasjoner, og varer laget av
disse materialer, kofferter og reisevesker, vesker og
håndvesker, reisevesker, reisesett, klesposer for
reiseformål, toalettvesker, ryggsekker, sportsbagger,
strandvesker, shoppingvesker, skuldervesker,
skolevesker, reiseveske av kanvas, dokumentvesker,
bokser av lær eller lærimitasjon, dokumentmapper,
belter av lær eller lærimitasjoner, poser av lær til
emballasje, lommebøker, pengepunger, nøkkelpunger
og nøkkelringer av lær (ikke opptatt i andre klasser),
paraplyer, parasoller, spaserstokker, spaserstokkseter.
89
2015.06.01 - nr 23/15
slettelser
2015.06.01 - nr 23/15
Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver
Følgende vare-, ansvars- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111)
(151)
Reg.nr.:
Reg.Dato.:
306
1973.02.28
90
slettelser
Slettelse, varemerkeloven § 43
Varemerkeregistrering nr. 246242, det kombinerte
merket GODKJENT - NORSK ØKOTURISME, er
slettet, jf. varemerkeloven § 43. Klagefristen for
Patentstyrets avgjørelse utløper 2015.07.22.
91
2015.06.01 - nr 23/15
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.06.01 - nr 23/15
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
108261
(210) Søknadsnr.: 19800651
(730) Innehaver:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, DE-67056
LUDWIGSHAFEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(210) Søknadsnr.: 200713470
(730) Søker:
Viking Outdoor Footwear AS, Luhrtoppen 2, 1470
LØRENSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(210) Søknadsnr.: 201209521
(730) Søker:
NetNames Operations Limited, 25 Canada Square,
Canary Wharf, GB-E145LO LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(111) Reg.nr.:
109912
(210) Søknadsnr.: 19800879
(730) Innehaver:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, DE-67056
LUDWIGSHAFEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(210) Søknadsnr.: 201501010
(730) Søker:
Sjømat Norge, Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO,
Norge
(111) Reg.nr.:
122210
(210) Søknadsnr.: 19843972
(730) Innehaver:
Sigdal Kjøkken AS, Trollåsveien 6, 1414 TROLLÅSEN,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(210) Søknadsnr.: 201502873
(730) Søker:
Bernt Tore Nøstvold, Muslingveien 4, 3154 TOLVSRØD,
Norge
(740) Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
122916
(210) Søknadsnr.: 19850540
(730) Innehaver:
J.R. Simplot Company, P.O.Box 27, US-ID83707 BOISE,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(210) Søknadsnr.: 201502874
(730) Søker:
Bernt Tore Nøstvold, Muslingveien 4, 3154 TOLVSRØD,
Norge
(740) Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
123504
(210) Søknadsnr.: 19841433
(730) Innehaver:
Consorzio Casalasco del Pomodero Societa' Agricola
Cooperativa, Strada Provinciale 32, IT-IT-26036
RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CREMONA), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.04
(210) Søknadsnr.: 201505020
(730) Søker:
Den Grønne Gourmet AS, Postboks 37, 6988 ASKVOLL,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.22
92
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
127012
(210) Søknadsnr.: 19833374
(730) Innehaver:
Viking Outdoor Footwear AS, Luhrtoppen 2, 1470
LØRENSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
153110
(210) Søknadsnr.: 19911738
(730) Innehaver:
Bertram LLC, 201 South Biscayne Boulevard, Suite 1500,
US-FL33131 MIAMI, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
(111) Reg.nr.:
134745
(210) Søknadsnr.: 19873508
(730) Innehaver:
Argon Medical Devices Inc, 1445 Flatcreek Road, USTX75751 ATHENS, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
(111) Reg.nr.:
163151
(210) Søknadsnr.: 19932041
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
136167
(210) Søknadsnr.: 19851870
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
166029
(210) Søknadsnr.: 19931957
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
137440
(210) Søknadsnr.: 19872419
(730) Innehaver:
Viking Outdoor Footwear AS, Luhrtoppen 2, 1470
LØRENSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
167350
(210) Søknadsnr.: 19933121
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
140619
(210) Søknadsnr.: 19890040
(730) Innehaver:
Gessner AG, Florhofstrasse 13, CH-8820 WÄDENSWIL,
Sveits
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
(111) Reg.nr.:
167801
(210) Søknadsnr.: 19941401
(730) Innehaver:
Riobeer AG Cleaning Solutions, Schützenmattweg 33,
CH-5610 WOHLEN, Sveits
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
150144
(210) Søknadsnr.: 19910353
(730) Innehaver:
Aptalis Pharma SAS, La Prévôté, Route de Bû, FR-78550
HOUDAN, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
168643
(210) Søknadsnr.: 19933789
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company LP, 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
93
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
223677
(210) Søknadsnr.: 200302921
(730) Innehaver:
Curtis Jackson, c/o Sharon Salamone, G-Unit Records,
Inc., 264 West 40th Street, 15th Floor, US-NY10018 NEW
YORK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
(111) Reg.nr.:
169459
(210) Søknadsnr.: 19933714
(730) Innehaver:
Kapman AB, SE-81181 SANDVIKEN, Sverige
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
193045
(210) Søknadsnr.: 199800296
(730) Innehaver:
Viking Outdoor Footwear AS, Luhrtoppen 2, 1470
LØRENSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
226309
(210) Søknadsnr.: 200310685
(730) Innehaver:
Inwido Salg AS, Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313
MALMÖ, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
213622
(210) Søknadsnr.: 200108074
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
226946
(210) Søknadsnr.: 200405942
(730) Innehaver:
Varco I/P Inc, 7909 Parkwood Circle Drive, US-TX77036
HOUSTON, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
217529
(210) Søknadsnr.: 200206939
(730) Innehaver:
Time Out Group Ltd, 125 Shaftesbury Avenue, GBWC2H8AD LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
228067
(210) Søknadsnr.: 200408846
(730) Innehaver:
Accell Nederland B.V., 4 Industrieweg, NL-8444AR
HEERENVEEN, Nederland
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
(111) Reg.nr.:
217550
(210) Søknadsnr.: 200114758
(730) Innehaver:
Kvänum Kök Aktiebolag, Box 8, SE-53521 KVÄNUM,
Sverige
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
(111) Reg.nr.:
228068
(210) Søknadsnr.: 200408847
(730) Innehaver:
Accell Nederland B.V., 4 Industrieweg, NL-8444AR
HEERENVEEN, Nederland
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
(111) Reg.nr.:
221992
(210) Søknadsnr.: 200304281
(730) Innehaver:
Curtis Jackson, c/o Sharon Salamone, G-Unit Records,
Inc., 264 West 40th Street, 15th Floor, US-NY10018 NEW
YORK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
(111) Reg.nr.:
228458
(210) Søknadsnr.: 200410061
(730) Innehaver:
Posti Group Oyj, Postintalval 7A, FI-00230
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
94
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
228474
(210) Søknadsnr.: 200410065
(730) Innehaver:
Posti Group Oyj, Postintalval 7A, FI-00230
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
231509
(210) Søknadsnr.: 200504962
(730) Innehaver:
Erik Rosnes, Nylinna 6, 3070 SANDE I VESTFOLD,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
(111) Reg.nr.:
233335
(210) Søknadsnr.: 200511938
(730) Innehaver:
Interfrukt SA, Berghagan Nord Håndverksveien 13, 1405
LANGHUS, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.04
(111) Reg.nr.:
228488
(210) Søknadsnr.: 200410074
(730) Innehaver:
Posti Group Oyj, Postintalval 7A, FI-00230
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
243479
(210) Søknadsnr.: 200708988
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
228504
(210) Søknadsnr.: 200410182
(730) Innehaver:
Posti Group Oyj, Postintalval 7A, FI-00230
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
243861
(210) Søknadsnr.: 200708989
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
228729
(210) Søknadsnr.: 200302102
(730) Innehaver:
Norli Libris AS, Vollsveien 2B, 1366 LYSAKER, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
249210
(210) Søknadsnr.: 200812005
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
229024
(210) Søknadsnr.: 200411652
(730) Innehaver:
BNS Container AS, Postboks 26, Alnabru, 0614 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
249211
(210) Søknadsnr.: 200812009
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
229042
(210) Søknadsnr.: 200408482
(730) Innehaver:
Protid AS, Postboks 49 Teie, 3106 NØTTERØY, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
95
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
251819
(210) Søknadsnr.: 200904953
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
262667
(210) Søknadsnr.: 201105693
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
251820
(210) Søknadsnr.: 200904954
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
262668
(210) Søknadsnr.: 201105692
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
259219
(210) Søknadsnr.: 201010067
(730) Innehaver:
Inwido Salg AS, Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN, Norge
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
265060
(210) Søknadsnr.: 201113484
(730) Innehaver:
Inwido Salg AS, Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN, Norge
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
260092
(210) Søknadsnr.: 201012031
(730) Innehaver:
Looije Tomaten Holding B.V., Vlietboomgaard 10, NL2672JA NAALDWIJK, Nederland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
268040
(210) Søknadsnr.: 201105788
(730) Innehaver:
Visa International Service Association, 900 Metro Center
Boulevard, US-CA94404 FOSTER CITY, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
(111) Reg.nr.:
262631
(210) Søknadsnr.: 201105714
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
268461
(210) Søknadsnr.: 201209519
(730) Innehaver:
NetNames Operations Limited, 25 Canada Square,
Canary Wharf, GB-E145LO LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(111) Reg.nr.:
262666
(210) Søknadsnr.: 201105690
(730) Innehaver:
Ta Tolv AS, O.J. Brochsgate 16A, 5006 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
268462
(210) Søknadsnr.: 201209520
(730) Innehaver:
NetNames Operations Limited, 25 Canada Square,
Canary Wharf, GB-E145LO LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
96
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
274328
(210) Søknadsnr.: 201313170
(730) Innehaver:
Nina Alette Berntsson, Randen 1, 3560 HEMSEDAL,
Norge
(740) Fullmektig:
Linuscare AS, v/Nina Alette Berntsson, Hulbakvegen 301,
3560 HEMSEDAL, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
281916
(210) Søknadsnr.: 201505356
(730) Innehaver:
Activaldi AS, Villaveien 2, 1920 SØRUMSAND, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(111) Reg.nr.:
52053
(210) Søknadsnr.: 63745
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
274332
(210) Søknadsnr.: 201313171
(730) Innehaver:
Nina Alette Berntsson, Randen 1, 3560 HEMSEDAL,
Norge
(740) Fullmektig:
Linuscare AS, v/Nina Alette Berntsson, Hulbakvegen 301,
3560 HEMSEDAL, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
(111) Reg.nr.:
520596
(210) Søknadsnr.: 19941498
(730) Innehaver:
Rørentreprenørene Norge, Postboks 5480 Majorstuen,
0305 OSLO, Norge
(111) Reg.nr.:
274608
(210) Søknadsnr.: 201313868
(730) Innehaver:
PKS NOR AS, Kleivene 39, 3041 DRAMMEN, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
5691
(210) Søknadsnr.: 19185691
(730) Innehaver:
Viking Outdoor Footwear AS, Luhrtoppen 2, 1470
LØRENSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
280633
(210) Søknadsnr.: 201414429
(730) Innehaver:
Rush Investment Group AS, Biskop Gunnerus gate 2,
0155 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.06
(111) Reg.nr.:
281311
(210) Søknadsnr.: 201502538
(730) Innehaver:
Activaldi AS, Villaveien 2, 1920 SØRUMSAND, Norge
(111) Reg.nr.:
68824
(210) Søknadsnr.: 83786
(730) Innehaver:
Cornelius, Inc, 380 Jackson Street, US-MN55101 ST.
PAUL, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.06
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(111) Reg.nr.:
281312
(210) Søknadsnr.: 201502537
(730) Innehaver:
Activaldi AS, Villaveien 2, 1920 SØRUMSAND, Norge
(111) Reg.nr.:
80380
(210) Søknadsnr.: 101537
(730) Innehaver:
Bertram LLC, 201 South Biscayne Boulevard, Suite 1500,
US-FL33131 MIAMI, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.11
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(111) Reg.nr.:
281915
(210) Søknadsnr.: 201505358
(730) Innehaver:
Activaldi AS, Villaveien 2, 1920 SØRUMSAND, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
97
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
94306
(210) Søknadsnr.: 121261
(730) Innehaver:
Roadstar Management SA, Via Passeggiata 7, CH-6883
NOVAZZANO, Sveits
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
94678
(210) Søknadsnr.: 121579
(730) Innehaver:
Scottish & Newcastle Limited, 33 Ellersly Road, GBEH126HX EDINBURGH, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.12
(111) Reg.nr.:
95210
(210) Søknadsnr.: 120960
(730) Innehaver:
Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH, Stralauer
Allee 1, DE-10245 BERLIN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
98
2015.06.01 - nr 23/15
lisenser
Lisenser
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til
Madridprotokollen, rule 20bis.
(210) Søknadsr:
(111) Reg.nr. / int.reg.nr:
Lisensgiver/
rettighetsInnehaver:
201404357
1198753
Corporate Investment Partners
SA, 40, rue de la Libération, 4210
ESCH-SUR-ALZETTE,
Luxembourg (LU)
Lisenshaver:
Metalvalor Deutschland GmbH,
Malstatter Markt 2, 4, 66115
SAARBRÜCKEN, Tyskland
(DE)#@#METAL VALOR SAS,
231 rue Saint-Honoré, 75001
PARIS, Frankrike (FR)
Varer / tjenester som omfattes:
5 Dental amalgams; dental amalgams made with gold;
precious metals and alloys of precious metals for dental
purposes.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith.
40 Treatment of materials, especially treatment of dental
amalgams, dental amalgams made with gold, precious
metals and alloys of precious metals for dental purposes;
treatment [transformation] of waste, especially treatment
[transformation] of dental amalgams, dental amalgams
made with gold, precious metals and alloys of precious
metals for dental purposes; sorting of waste, especially
sorting of dental amalgams, dental amalgams made with
gold, precious metals and alloys of precious metals for
dental purposes.
Kategori:
Ikke-eksklusiv
Lisens inngått:
2015.03.17
Melding innkommet
patentstyret:
2015.05.07
99
2015.06.01 - nr 23/15
endringer i fullmaktsforhold
2015.06.01 - nr 23/15
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(210)
(730)
Søknadsnr.: 201501010
Søker:
Sjømat Norge, Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.19
(210)
(730)
Søknadsnr.: 201502874
Søker:
HESBY SPORTSENTER AS, Postboks 128, 3101
TØNSBERG, Norge
Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(740)
(111) Reg.nr.:
123504
(210) Søknadsnr.: 19841433
(730) Innehaver:
Consorzio Casalasco del Pomodero Societa' Agricola
Cooperativa, Strada Provinciale 32, IT-IT-26036
RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CREMONA), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.04
(111) Reg.nr.:
136167
(210) Søknadsnr.: 19851870
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
0776673
(210) Søknadsnr.: 200203632
(730) Innehaver:
Pedro Garcia Brands SL, C/ Italia, 46 - Polígono Industrial
de Campo Alto, ES-03600 ALICANTE, Spania
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
145193
(210) Søknadsnr.: 19895211
(730) Innehaver:
TOP-TOY (Hong Kong) Ltd, Room 1005, 10th Floor,
Central Plaza, 18 Harbour Road, HK- WANCHAI, Hong
Kong
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
105131
(210) Søknadsnr.: 19782027
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
160767
(210) Søknadsnr.: 19925754
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
121003
(210) Søknadsnr.: 19840223
(730) Innehaver:
Smilde Bakery BV, Hamerstraat 12, NL-1135GA EDAM ,
Nederland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
161775
(210) Søknadsnr.: 19925599
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
122916
(210) Søknadsnr.: 19850540
(730) Innehaver:
J.R. Simplot Company, P.O.Box 27, US-ID83707 BOISE,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
100
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
162350
(210) Søknadsnr.: 19930650
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
171427
(210) Søknadsnr.: 19947397
(730) Innehaver:
Rapesco Office Products PLC, Rapesco House, One
connections Business Park, Otford Road, GB-TN145DF
SEVENOAKS, KENT, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
163098
(210) Søknadsnr.: 19930320
(730) Innehaver:
Geilo Idrettslag, v/daglig leder Espen Nordby Andersen,
Lienvegen 85 - Geilohallen, 3580 GEILO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
(111) Reg.nr.:
181380
(210) Søknadsnr.: 19961808
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
163151
(210) Søknadsnr.: 19932041
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
187139
(210) Søknadsnr.: 19973414
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
167350
(210) Søknadsnr.: 19933121
(730) Innehaver:
Vertellus Performance Chemicals LLC, 201 N. Illinois
Street, Suite 1800, US-IN46204 INDIANAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
187140
(210) Søknadsnr.: 19973415
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
168210
(210) Søknadsnr.: 19934628
(730) Innehaver:
Ten Points AB, Box 74, SE-76121 NORRTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
192458
(210) Søknadsnr.: 199801451
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
168258
(210) Søknadsnr.: 19940786
(730) Innehaver:
Payless ShoeSource Worldwide, Inc, Topeka, KS, US-,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.13
(111) Reg.nr.:
1978
(210) Søknadsnr.: 200380015
(730) Innehaver:
Arts & Crafts AS, Postboks 23, 3401 LIER, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
101
endringer i fullmaktsforhold
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
217690
(210) Søknadsnr.: 200205033
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
1979
(210) Søknadsnr.: 200380016
(730) Innehaver:
Arts & Crafts AS, Postboks 23, 3401 LIER, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
209605
(210) Søknadsnr.: 200015746
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
218607
(210) Søknadsnr.: 200207814
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
210419
(210) Søknadsnr.: 200101510
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
219948
(210) Søknadsnr.: 200211889
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
210939
(210) Søknadsnr.: 200105380
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
221902
(210) Søknadsnr.: 200200797
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
213567
(210) Søknadsnr.: 200109213
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
222116
(210) Søknadsnr.: 200305017
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
215394
(210) Søknadsnr.: 200200558
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
224032
(210) Søknadsnr.: 200309456
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
102
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
227580
(210) Søknadsnr.: 200402910
(730) Innehaver:
Cycleurope Sverige AB, SE-43282 VARBERG, Sverige
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr.:
236106
(210) Søknadsnr.: 200603568
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
228673
(210) Søknadsnr.: 200406538
(730) Innehaver:
Narong Deeritdecha, 122-124 Soi Sawang, Mahanakorn
Road, TH-10500 BANGKOK, Thailand
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
244016
(210) Søknadsnr.: 200714122
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
229113
(210) Søknadsnr.: 200412407
(730) Innehaver:
Ostecompagniet AS, Tevlingveien 23, 1081 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
250408
(210) Søknadsnr.: 200900597
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
229722
(210) Søknadsnr.: 200500764
(730) Innehaver:
Ragne Kristin Bentsen Farmen, Johannes Johnsensgate
12, 4021 STAVANGER, Norge
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
264313
(210) Søknadsnr.: 201112555
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
232228
(210) Søknadsnr.: 200508172
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
266817
(210) Søknadsnr.: 201114855
(730) Innehaver:
NORDIC GARDEN AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE,
Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
234331
(210) Søknadsnr.: 200600226
(730) Innehaver:
Ostecompagniet AS, Tevlingveien 23, 1081 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
268349
(210) Søknadsnr.: 201110629
(730) Innehaver:
Top Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4000 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
103
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
271366
(210) Søknadsnr.: 201303778
(730) Innehaver:
Ostecompagniet AS, Tevlingveien 23, 1081 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
272484
(210) Søknadsnr.: 201307133
(730) Innehaver:
Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.05
(111) Reg.nr.:
281818
(210) Søknadsnr.: 201310601
(730) Innehaver:
Facebook Inc, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO
PARK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.08
(111) Reg.nr.:
52031
(210) Søknadsnr.: 64544
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
72559
(210) Søknadsnr.: 92461
(730) Innehaver:
Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, DK-2750 BALLERUP,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.07
(111) Reg.nr.:
93833
(210) Søknadsnr.: 115580
(730) Innehaver:
Total Feuerschutz GmbH, Ladenburg, DE-, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.05.15
104
2015.06.01 - nr 23/15
rettelse av internasjonale merker
2015.06.01 - nr 23/15
Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Reg.nr.:
0855957
(151) Reg.dato.:
2004.09.28
(180) Registreringen 2014.09.28
utløper:
(210) Søknadsnr.:
200508315
(220) Inndato:
2005.09.01
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2004.08.03, US, 78451028
prioritet:
(540) Gjengivelse av market:
focimeters.
Klasse 35 Gathering, input, compilation, processing and
systematization of data in central files or databases;
management and updating of computer files and
databases; data search in computer files for others;
compilation and updating of commercial and
advertising literature and catalogs of goods and
services, including in electronic form online; compilation
and updating of customer files; distribution of goods for
promotional and advertising purposes; publication of
advertising texts; dissemination of advertisements;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; selection (promotion) of goods and
services (for others); marketing services; demonstration
of goods; organization of sales and service promotion
activities to build customer loyalty; advertising and
sales promotion for others, including via
telecommunications and/or computer networks;
organization of exhibitions and events for commercial
and/or promotional and/or advertising purposes; all the
aforementioned services being related, inter alia, to
machines, apparatus, instruments, tools and equipment
for opticians, optometrists and other ophthalmic optics
professionals; services for retailing machines,
apparatus, instruments, tools and equipment for
opticians, optometrists and other ophthalmic optics
professionals.
Klasse 44 Services of opticians, optometrists and other
professionals in the field of ophthalmic optics;
information and advice in the field of ophthalmic optics;
information and advice in the field of visual correction
and comfort; eyesight testing services; services for
detecting eyesight defects and disorders.
RAPID-ROLL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Avery Dennison Corp, 150 North Orange Grove
Boulevard, CA91103-3596 PASADENA, USA (US)
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Paper stock; metallized paper in roll form for
individual, commercial and inventory purposes for
packaging, labels, tags, stickers, printer paper, release
liners, laminates and board stock; paper stock and
paper in roll form for individual, commercial and
inventory purposes for packaging, labels, tags, stickers,
printer paper, release liners, laminates and board
stock.
Klasse 17 Plastic film in roll form for individual, commercial and
inventory purposes for packaging, labels, tags, stickers,
synthetic paper, printer paper, release liners, laminates
and board stock.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjonsprioritet:
1150645
2012.12.13
2022.12.13
201303010
2013.03.07
2012.06.15, FR,
123927473#@#2012.08.03, FR,
12 3 938 918
(540) Gjengivelse av market:
M'EYE E-STORE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Essilor International (Compagnie Generale
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 CHARENTON
LE PONT, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Hand-operated hand tools and implements, in
particular for opticians.
Klasse 9 Optical apparatus and instruments; optical, facial
and/or ophthalmic measurement apparatus; software
for measuring and displaying ophthalmic, optical and/or
facial parameters; apparatus and instruments for
carrying out reading and visual faculty tests; parts and
fittings for all the aforesaid goods, namely, head rests,
chin rests and nose rests; spectacles (optics);
spectacle frames; spectacles for tests; spectacle fronts;
spectacle pads; spectacle lenses; optical goods;
reading ladders; separators and removable covers for
eyesight testing; power correcting lenses and color
filters for eyesight tests.
Klasse 10 Pupillometers; corneal reflection pupillometers;
105
fornyelser
2015.06.01 - nr 23/15
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
1068
2025.07.01
167918
2025.05.24
109
2025.07.01
167977
2025.06.01
119217
2024.11.22
168010
2025.06.01
121003
2025.05.15
168202
2025.06.15
121089
2025.05.23
168258
2025.06.15
121090
2025.05.23
168264
2025.06.15
121093
2025.05.23
168298
2025.06.15
121124
2025.05.30
168304
2025.06.15
121213
2025.06.06
168413
2025.06.22
121245
2025.06.13
168472
2025.06.22
121467
2025.07.11
168516
2025.06.22
121876
2025.08.15
168643
2025.06.29
122309
2025.09.12
168885
2025.07.27
122928
2025.11.07
169170
2025.08.17
122935
2025.11.07
169326
2025.08.31
122956
2025.11.07
169379
2025.09.07
122983
2025.11.07
169380
2025.09.07
123152
2025.11.21
169459
2025.09.14
123680
2025.12.19
169590
2025.09.28
12647
2025.06.02
169702
2025.06.19
142
2025.07.01
169703
2025.06.19
146
2025.07.01
169991
2025.11.09
157
2025.07.01
170051
2025.11.16
167551
2025.04.06
170107
2025.11.23
167772
2025.05.04
171026
2026.02.08
106
fornyelser
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
1964
2025.07.01
226884
2025.06.02
1978
2025.07.01
226900
2025.06.03
1979
2025.07.01
226902
2025.06.03
1995
2025.07.01
226903
2025.06.03
1999
2025.07.01
226916
2025.06.03
218
2025.07.01
226930
2025.06.08
223449
2025.07.01
226946
2025.06.08
224945
2025.07.01
226963
2025.06.08
226010
2025.03.14
226993
2025.06.13
226630
2025.05.18
226994
2025.06.13
226634
2025.05.18
226999
2025.06.13
226646
2025.05.19
227022
2025.06.14
226658
2025.05.19
227078
2025.06.15
226659
2025.05.19
227102
2025.06.20
226675
2025.05.20
227133
2025.06.20
226694
2025.05.24
227159
2025.06.21
226695
2025.05.24
227168
2025.06.22
226703
2025.05.24
227190
2025.06.22
226710
2025.05.24
227216
2025.06.27
226717
2025.05.24
227230
2025.06.27
226718
2025.05.24
227260
2025.06.28
226734
2025.05.25
227265
2025.06.28
226743
2025.05.25
227525
2025.07.01
226748
2025.05.25
227580
2025.07.22
226827
2025.05.30
227836
2025.08.23
226829
2025.05.30
228061
2025.09.09
107
fornyelser
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
228234
2025.09.21
43065AM
2025.07.01
228458
2025.09.30
46587
2025.06.14
228474
2025.10.04
46759
2025.06.27
228488
2025.10.04
47844
2025.06.14
228504
2025.10.04
520478
2025.05.09
228592
2025.10.11
67160
2025.10.21
228729
2025.10.18
68824
2026.04.29
228771
2025.10.19
753
2025.07.01
229035
2025.11.01
94025
2025.06.05
229042
2025.11.01
94028
2025.06.05
229446
2025.11.19
94279
2025.06.26
229447
2025.11.19
94475
2025.07.24
229453
2025.11.19
94678
2025.08.28
229454
2025.11.19
94695
2025.05.16
229474
2025.11.19
94821
2025.09.18
229620
2025.11.25
229653
2025.11.25
229748
2025.11.28
229805
2025.11.30
230302
2026.01.03
231071
2026.02.28
259
2025.07.01
318
2025.07.01
33
2025.07.01
383
2025.07.01
418
2025.07.01
108
fornyede internasjonale registreringer
2015.06.01 - nr 23/15
Fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0297193A
2025.05.05
0852753
2025.01.17
0492633
2025.05.01
0852976
2025.04.26
0629297
2024.12.30
0854030
2025.04.26
0630197
2025.01.31
0854295
2025.04.29
0633735
2025.03.03
0855052
2025.03.30
0635691
2025.05.03
0855301
2025.04.11
0636021
2025.05.03
0855459
2025.04.11
0636228
2025.05.04
0855493
2025.05.04
0637516
2025.05.02
0856148
2025.01.19
0639670
2025.01.19
0856219
2025.05.06
0840688
2025.01.14
0856768
2025.04.04
0841483
2024.11.09
0857276
2025.05.03
0845056
2024.12.17
0857669
2025.05.03
0848820
2025.04.28
0858530
2025.05.06
0849601
2025.04.28
0858564
2025.05.04
0850062
2025.05.03
0858621
2025.05.03
0851000
2025.04.20
0858905
2025.04.29
0851206
2025.04.29
0858979
2025.04.19
0851500
2024.12.14
0859141
2025.05.02
0851997
2025.05.06
0859147
2024.12.13
0852510
2025.03.22
0859717
2025.05.02
109
fornyede internasjonale registreringer
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0859823
2025.04.22
0870169
2025.05.03
0860378
2025.05.04
0871613
2025.05.08
0861436
2025.05.06
0871782
2025.04.13
0861620
2025.04.29
0872402
2025.04.01
0862122
2025.05.06
0873514
2025.05.05
0863312
2025.05.03
0873731
2024.11.19
0863416
2025.05.04
0873938
2025.05.06
0863909
2025.05.02
0874101
2025.05.04
0864097
2025.04.25
0874659
2025.05.03
0864143
2025.04.14
0874898
2025.05.03
0864276
2025.05.03
0876300
2025.03.31
0864367
2025.05.06
0876324
2025.03.15
0865894
2025.04.19
0880737
2025.05.04
0866001
2025.05.04
0882756
2025.04.04
0866003
2025.05.04
0902020
2025.03.02
0866184
2025.03.18
0903767
2025.05.05
0866919
2025.05.03
0868253
2025.04.20
0868694
2025.04.20
0869086
2025.05.04
0869732
2025.05.05
0870023
2025.04.15
110
ikke fornyede internasjonale registreringer
2015.06.01 - nr 23/15
Ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0489503
2014.10.29
0841221
2014.10.25
0627805
2014.10.26
0841222
2014.10.25
0836010
2014.10.27
0841512
2014.10.25
0836011
2014.10.27
0841671
2014.10.28
0836485
2014.11.09
0841736
2014.11.03
0837725
2014.10.25
0842073
2014.10.29
0838058
2014.10.26
0842079
2014.10.25
0838700
2014.11.03
0842080
2014.10.25
0838956
2014.10.29
0842267
2014.10.26
0839034
2014.10.29
0842663
2014.10.29
0839054
2014.10.25
0842844
2014.10.29
0839100
2014.10.27
0843112
2014.10.29
0839347
2014.10.28
0844450
2014.10.26
0839842
2014.10.29
0844533
2014.10.29
0840361
2014.10.29
0844920
2014.10.28
0840453
2014.10.27
0844933
2014.10.26
0840455
2014.10.29
0845008
2014.10.25
0840495
2014.11.06
0845066
2014.11.06
0840950
2014.10.29
0845139
2014.10.25
0841212
2014.10.26
0845596
2014.10.29
0841213
2014.10.25
0846179
2014.10.28
0841214
2014.10.25
0846182
2014.10.28
0841218
2014.10.25
0846850
2014.10.28
0841219
2014.10.25
0846925
2014.10.23
0841220
2014.10.25
0847096
2014.10.26
111
ikke fornyede internasjonale registreringer
2015.06.01 - nr 23/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0847233
2014.10.29
0861046
2014.10.27
0847455
2014.10.25
0864938
2014.10.25
0848355
2014.10.25
0866620
2014.11.03
0848590
2014.10.25
0867285
2014.10.29
0848655
2014.10.27
0869830
2014.10.27
0849387
2014.10.25
0871141
2014.10.27
0849397
2014.10.29
0872000
2014.10.28
0849470
2014.10.28
0872566
2014.11.03
0850234
2014.10.29
0872748
2014.10.25
0850446
2014.10.29
0882646
2014.10.26
0850853
2014.10.27
0851520
2014.10.26
0851688
2014.10.29
0852160
2014.10.26
0854343
2014.10.26
0854469
2014.10.27
0854907
2014.10.28
0855278
2014.10.26
0855867
2014.10.29
0856092
2014.11.09
0857100
2014.11.05
0857377
2014.10.25
0857605
2014.11.03
0858322
2014.10.27
0859460
2014.10.25
0860811
2014.11.04
112
slettede internasjonale registreringer
Slettede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0669526
2015.02.06 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 0669526A)
0768323
2015.04.21
1088675
2015.02.27
1107612
2015.03.10
1110139
2015.03.13
1111222
2015.03.04
1121351
2015.02.26
1137344
2015.03.13
1143651
2015.01.28 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 1143651B)
1158242
2015.03.12
1165121
2015.02.26
1165520
2015.03.04
1170499
2015.03.10
1192147
2015.04.02
1197091
2015.03.11
1198647
2015.03.10
1217494
2015.03.12
113
2015.06.01 - nr 23/15
administrativ overprøving av foretaksnavn
2015.06.01 - nr 23/15
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6 er
avgjort i Patentstyret.
Krav nummer:
Kravstiller:
Grunnlag:
Registreringsinnehaver:
Beslutning:
Krav nummer:
Kravstiller:
Grunnlag:
Registreringsinnehaver:
Beslutning:
2014024
ESCAPE TRAVEL AS, Postboks 6288
Etterstad, 0603 OSLO, NO
Kravet er begrunnet med at foretaksnavnet
ITALIAN ESCAPE AS er egnet til å forveksles
med det registrerte foretaksnavnet ESCAPE
TRAVEL AS med organisasjonsnummer 966
681 454, og varemerkeregistreringene nr.
239867, det kombinerte merket ESCAPE
TRAVEL, og nr. 248061, ordmerket ESCAPE
TRAVEL. Registreringen av foretaksnavnet
ITALIAN ESCAPE AS hevdes på dette
grunnlag av kravstilleren å være i strid med
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
Italian Escape AS, Via Della Lungaretta 66,
00153 ROMA, IT, org.nr. 911 979 527.
Registreringen av foretaksnavnet ITALIAN
ESCAPE AS er i strid med
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og kravet om
administrativ overprøving tas til følge.
2014027
Isurvey AS, Postboks 300, 1377
BILLINGSTAD, NO, Isurvey Group AS,
Postboks 300, 1377 BILLINGSTAD, NO,
Isurvey Assets AS, Postboks 300, 1377
BILLINGSTAD, NO.
Kravet er begrunnet med at foretaksnavnet
GRAEBERT ISURVEY AS er egnet til å
forveksles med de registrerte
foretaksnavnene ISURVEY AS,
organisasjonsnummer 896 742 612,
ISURVEY GROUP AS, organisasjonsnummer
987 113 367 og ISURVEY ASSETS AS,
organisasjonsnummer 996 740 838. I tillegg
er varemerkeregistrering nr. 227877,
ordmerket ISURVEY, som Isurvey Group AS
står oppført som innehaver av i
varemerkeregisteret, anført som en del av
kravet. Registreringen av foretaksnavnet
GRAEBERT ISURVEY AS hevdes på dette
grunnlag av kravstillerne å være i strid med
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
Graebert Isurvey AS, c/o Bjørn Juul Busse,
2918 ULNES, NO, org.nr. 911 740 133.
Registreringen av foretaksnavnet GRAEBERT
ISURVEY AS er i strid med
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og kravet om
administrativ overprøving tas til følge.
114