Utlysningsbrev Aktiv Aldring

UTLYSNING:
TILSKUDD TIL DK/LF TIL DELTAKELSE I PROSJEKT AKTIV ALDRING 2014
Dato:
19.12.2014
Kontaktperson: Einar Grøndalen, tlf. 4170/980 80 006
TILSKUDDSORDNINGEN
Norges Røde Kors ble 26.11.2013 tildelt kr. 2 443 500 av Helsedirektoratet via tilskuddsordningen
Aktivitet eldre- og seniorsentra (statsbudsjettets kapittel 761 post 21). Hovedkontoret lyser ut kr
1 878 000 til Distriktskontor og Lokalforeninger til prosjekter innenfor rammene av denne tildelingen.
PROSJEKT AKTIV ALDRING
Røde Kors vil med prosjektet etablere eller utvikle tiltak på og i samarbeid med aktivitet- og
seniorsentre, med utspring fra Besøkstjenesten. Søknaden er et resultat av signaler fra flere distrikter
om potensiale for samarbeid med seniorsentre. Formålet med prosjektet er å skape et bredt
fangende og stimulerende tilbud til brukere av seniorsentre, med god helse og livskvalitet som effekt.
Prosjektet vil mobilisere flere frivillige besøksvenner, inkludere flere brukere av seniorsentrene og
involvere nye brukergrupper.
Hvem kan søke: distriktskontor og lokalforeninger
Tilskuddsår:
2014
Søknadsfrist:
15.02.2014
Beløp til fordeling: 1 878 000 kr
Tilskuddet skal dekke utgifter til aktiviteter som beskrevet i søknaden til Helsedirektoratet. Herunder
for eksempel kostnader knyttet til ansatt-oppfølging, transportkostnader, aktivitetskostnader (mat,
drikke, kurs, materiell, underholdning, kulturbilletter, innleie instruktører osv.), midler til opplæring
av frivillige til deltakelse i prosjektet, regnskap og revisjon. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til
innkjøp av større utstyr eller investeringer.
SØKNADER
Distrikter og Lokalforeninger som ser behov (jfr. Røde Kors Vurderingen) og ønsker å utvikle lokale
aktiviteter som er i tråd med Røde Kors prosjektskisse for «Aktiv aldring» oppfordres til å søke.
Distriktskontor og Lokalforeninger med eksisterende aktiviteter som tilsvarer de beskrevne i
prosjektskissen kan søke om midler til drift og utvikling.
Søkere må ha lest Hovedkontorets prosjektskisse og Helsedirektoratets tilskuddsbrev. Søknader skal.
Det er sannsynlig at tilskuddsordningen vil videreføres. En kan derfor vurdere å tenke utover 2014,
uten at garantier kan gis for fortsatt tilskudd.
Søknadsskjema skal følge malen og være konsise og kortfattede. Send det inn som link i Korsveien
(ev. som epost-vedlegg) til [email protected]
1
UTBETALING AV TILSKUDD
Søknader fra distrikt og lokalforeninger vil behandles fortløpende og tilskudd utbetales så snart
svarslipp er mottatt.
RAPPORTERING PÅ TILSKUDD
Hovedkontoret skal sendes en statusrapport med foreløpig regnskap innen 6.6.2014.
Det skal leveres en slutt/årsrapport innen 1.3.2015. Hovedkontoret sammenfatter og
videreformidler til Helsedirektoratet.
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Det skal rapporteres på følgende kriterier:

Etablering av kontaktpunkt mellom Besøkstjeneste og aktivitets- og eldresentra

Stimulert til frivillig innsats og aktivitet

Gitt deltakere i tilbudet medvirkning og innflytelse i planlegging og utvikling av tilbud

Bidratt til nyrekruttering av frivillige og deltakere

Bidratt til at eldre skal kunne bo lengre og bedre i sitt eget hjem

Samarbeid med andre frivillige og ideelle organisasjoner og kommunale tilbud
2