4. Lisbeth Gussiås

UHRs Innkjøpsutvalg
Mandat:
Innkjøpsutvalget er et forslagsfremmende og rådgivende
utvalg overfor Administrasjonsutvalget på spørsmål og tema
vedrørende offentlige anskaffelser i UHsektoren
UHRs Innkjøpsutvalg
Medlemmer for perioden 01.01.2015-31.12.2016 oppnevnt
av UHRs administrasjonsutvalg
Medlemmer:
• Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU, leder
• Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT
• Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB
• Rådgiver Cecilie Wold, HiM
• Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen, HiL
• Sekretær fra UHRs sekretariat: Kjærstin Åstveit /Nina
Widding
• Vara: Innkjøpssjef Ivar Paulsen, UiA
Informasjon om saker utvalget vil jobbe
med fremover
• Hotellavtale for UH-sektoren
– Avtaler med Scandic Hotels AS og Nordic Choice
Commercials Services AS utløper 30.september 2015
– arbeidsgruppe som skal starte jobben med å vurdere en
ny hotellavtale for UH-institusjonene. Ivar Paulsen, UiA,
Kristin Gjerde Ødegården – UiT, Kari Gjør –HiHm og Elin
Drevik -HiÅ
• Jobber med tettere dialog mot Uninett for å sikre bedre
kommunikasjon og bedre tjenester
• Se på flere beste praksis områder, da spesielt
opplæringsprogram
• Dialog med KD for overføring av SAK-prosjektet til en
driftsfase
3
Prosjekt «SAK Innkjøp»
Formål
• Utvikle nettverksmodell for kompetansebaser for
innkjøp i sektoren.
Prosjektets mål
• Gjennom to pilotprosjekter skal det utvikles
ressursmodeller som ivaretar
– felles rammeavtalebehov/rammeavtaleforvaltning på vegne
av nettverket
– utarbeide modell for bistand i gjennomføring av
enkeltanskaffelser for nettverket
– utarbeide modell for kompetansebygging i nettverket
4
Pilotene
•
•
5
UiB:
– Norges Handelshøyskole (NHH)
– Kunst og designhøgskolen i Bergen (Khb)
– Høgskolen i Bergen (HiB)
NTNU:
– Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
– Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
– Høgskolen i Ålesund (HiÅ)
– Høgskolen i Molde (HiM)
– Høgskulen i Volda (HiV)
Sluttrapport vår-15 - Resultat og
erfaringer
• Det er potensiale for å utnytte den samlede
innkjøpskompetansen på en bedre måte enn hva
som er tilfelle i vår sektor i dag.
• Samtidig er det kartlagt at det er knyttet utfordringer
til implementering av gode modeller som ivaretar
forskjellige behov samt sikrer gode ressursmodeller
som ivaretar kostnadssiden ved gjennomføring og
drifting av avtalene.
6