Lisbeth Solgaard Fra - Toll og avgiftsdirektoratet

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:
Lisbeth Solgaard <[email protected]>
27. mars 2015 14:24
Post Dokumentsenter
Svar p5 horing HFK-PFK - avgift - forslag til endrede GWP verdier
1738_001.pdf
Hei.
Oversender svar p5 horing HFK-PFK - avgift - forslag til endrede GWP verdier i sravgiftsforskriften
kapittel 3-18-1
Med vennlig hilsen
Lisbeth Solgaard
Daglig leder
SRG/Isovator AS
Horgenveien 227
3300 1-lokksund
Tlf. str.bord+47 32 25 09 60
Tlf. mobil+47 930 32 303
[email protected]
www.returaass.no
Rirureess
e
Isovator
Fra: kopinnaskinCareturgass.no [mailto:kopimaskinreturgass.no]
Sendt: 27. mars 2015 16:23
Til: Lisbeth Solgaard
Emne: Attached Image
Riftriiikaass(
S)
Toll- og avgiftsdirektoratet
v/ Linn M. Humerfelt og Mona E. Wangen
Postboks 8122 Dep
0032 OSLO
Var ref.Lisbeth Solgaard
Deres ref Dato: 27. mars 2015
Svar pa horing — HFK/PFK-avgift — forslag til endrede GWP — verdier I
sgeravgiftsforsluiften § 3-18-1
Stiftelsen Returgass stater forslaget til endring av GWP-verdiene i swravgiftsforskriften § 3-18-1 forste
ledd.
Det er vilctig med en enhetlig rapportering fra Norge til klimapanelet (1PCC) som en del av vurdering og
sammenfatning om den globale status om klima og klimaendringer. Da er de GWP verdiene som TAD
referer til fra IPCCs fjerde hovedrapport riktige (Annex III of the 4th assesssment report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change).
Vi gjor ogsk oppmerksom pa at det er disse verdier som den nye revidert F-gass forordning
(EC 517/2014) anvender. I derme forordning er rapportering og beregning hovedsakelig basert pa GWP
verdier.
Endringer kommer ikke uten konsekvenser for kuldebransjen da det blir gjennomsnittlig en ca. 15%
okning pi avgiftssatser. Stiftelsen Returgass vii derfor anbefale finansdepartementet om a vurdere
implementering av nye GWP verdier som en del av det statlige budsjettet for 2016, silk at det ikke blir en
tilleggs calming til arets avgiftssatser.
Med vennlig hilsen
Stiftelsen. ReturGass
Lisbeth Solgaar
Daglig leder
Adre,sse: Horgenveien 227
NO-3300 Hokksund
Telefon: 32 25 09 60
Telefax: 32 25 09 69
http://www.returgass.no
E-mail: postAreturgass.no
Foretaksnr: NO 974 339 129 MVA