14/2011 - Patentstyret

.
nr 14/11 - 2011.04.04 NO
årgang 101
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
1
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
Innholdsfortegnelse og inid-koder
2011.04.04 - 14/11
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ............................................................................................................................................ 3 Internasjonale varemerkeregistreringer................................................................................................................. 38 Delvis overdragelse ............................................................................................................................................... 96 Ansvarsmerker ...................................................................................................................................................... 99 Innsigelser ........................................................................................................................................................... 100 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................ 101 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer ..................................... 105 Slettelser, begjært av innehaver .......................................................................................................................... 107 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ................................................................. 108 Endringer i fullmaktsforhold ................................................................................................................................. 111 Fornyelser ............................................................................................................................................................ 112 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer.......................................................................... 114 Opphør av fullmektigverv..................................................................................................................................... 115 Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer .............................................................................................. 116 Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................................................ 117 Slettede internasjonale varemerkeregistreringer ................................................................................................ 118 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111) Registreringsnummer
(151) Registreringsdato
(180) Registreringen utløper
(210) Søknadsnummer
(220) Inngivelsesdato
(300) Prioritetsopplysninger
(450) Kunngjort registrert dato
(511) Vare-/tjenesteklasse
(521) Bruk/innarbeidelse
(526) Unntaksannmerkning
(540) Gjengivelse av varemerketekst
(541) Merket er et ordmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke eller et rent
figurmerke
(551) Fellesmerkebestemmelser
(554) Merket er tredimensjonalt
(571) Beskrivelse av merket
(591) Merket er i farger
(730) Søker/innehaver
(740) Fullmektig
(791) Lisenshaver
(793) Lisensinformasjon
(891) Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2011.04.04 - 14/11
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259316
2011.03.24
Ingen
201011596
2010.11.02
2020.11.02
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; joysticker for videospillapparater,
alene for bruk med TV-mottakere; minnekort
for videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; strømadaptere for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; mikrofoner for videospillapparater,
alene for bruk med TV-mottakere; øretelefoner
for videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; datapenner for videospillapparater,
alene for bruk med TV-mottakere; håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer, alene for
bruk med TV-mottakere; programmer for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
elektroniske kretser innregistrert med
programmer for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer; magnetiske plater innregistrert
med programmer for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer; optiske plater innregistrert
med programmer for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer; magnetisk-optiske plater
innregistrert med programmer for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer; magnetiske
bånd innregistrert med programmer for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
ROM-kort innregistrert med programmer for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
ROM-innsatser innregistrert med programmer
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer; CD-ROM-er innregistrert med
programmer for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer; DVD-ROM-er innregistrert med
programmer for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer; lagringsmedier innregistrert
med programmer for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer; arkadevideospillmaskiner,
alene for bruk med TV-mottakere; programmer
for arkadevideospillmaskiner; elektroniske
kretser innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; magnetiske plater
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; optiske plater
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; magnetisk-optiske
plater innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; magnetiske bånd
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; ROM-kort
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; ROM-innsatser
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; CD-ROM-er
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; DVD-ROM-er
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier
innregistrert med programmer for
arkadevideospillmaskiner; datamaskiner;
elektroniske kretser innregistrert med
dataprogrammer; magnetiske plater
innregistrert med dataprogrammer; optiske
plater innregistrert med dataprogrammer;
magnetisk-optiske plater innregistrert med
dataprogrammer; magnetiske bånd
innregistrert med dataprogrammer; ROM-kort
innregistrert med dataprogrammer; ROMinnsatser innregistrert med dataprogrammer;
Stasjon
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
LENA KNUTLI, Tyholtveien 70, 7052 TRONDHEIM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast. Gjennbruksmøbler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259317
2011.03.24
2009.07.07 KR 45-2009-0002422
200913363
2009.12.18
2021.03.24
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; programmer for
videospillapparater; elektroniske kretser
innregistrert med programmer for
videospillapparater; magnetiske plater
innregistrert med programmer for
videospillapparater; optiske plater innregistrert
med programmer for videospillapparater;
magnetisk-optiske plater innregistrert med
programmer for videospillapparater;
magnetiske bånd innregistrert med
programmer for videospillapparater; ROM-kort
innregistrert med programmer for
videospillapparater; ROM-innsatser
innregistrert med programmer for
videospillapparater; CD-ROM-er innregistrert
med programmer for videospillapparater; DVDROM-er innregistrert med programmer for
videospillapparater; lagringsmedier
innregistrert med programmer for
videospillapparater; styringsenheter for
3
registrerte varemerker
CD-ROM-er innregistrert med
dataprogrammer; DVD-ROM-er innregistrert
med dataprogrammer; lagringsmedier
innregistrert med dataprogrammer;
nedlastbare dataprogrammer;
dataprogrammer; dataprogrammer for
mobiltelefoner; innregistrerte CD-plater med
musikk; innregistrerte CD-plater, ikke med
musikk; nedlastbare elektroniske
publikasjoner; kalkulatorer; disker, plater;
bånd; CD-er; DVD-er; sensorer for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; USB-kontakter for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; AV-kabler for videospillapparater,
alene for bruk med TV-mottakere;
fjernkontroller for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; ladere for
fjernkontroller for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; silikondeksler for
fjernkontroller for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; anti-fingeravtrykksfilm
for fjernkontroller for videospillapparater, alene
for bruk med TV-mottakere; beskyttelsesfilm
for fjernkontroller for videospillapparater, alene
for bruk med TV-mottakere; fargedeksler for
fjernkontroller for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; stropper for
fjernkontroller for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; LCD-beskyttelsesfilm
for videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; selvklebende pyntedeksler for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; stropper for videospillapparater,
alene for bruk med TV-mottakere;
silikondeksler for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; etuier for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; beskyttelsesetuier for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; tasker og lommer for
videospillapparater, alene for bruk med TVmottakere; oppbevaringsetuier og -beholdere
for minnekort for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; oppbevaringslommer
for minnekort for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; oppbevaringsblokker
for minnekort for videospillapparater, alene for
bruk med TV-mottakere; styringsenheter for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere; joysticker
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer, alene for bruk med TV-mottakere;
minnekort for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; strømadaptere for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer, alene for
bruk med TV-mottakere; mikrofoner for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere; øretelefoner
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer, alene for bruk med TV-mottakere;
datapenner for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; sensorer for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer, alene for
bruk med TV-mottakere; USB-kontakter for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere; AV-kabler
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer, alene for bruk med TV-mottakere;
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; ladere for fjernkontroller for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere;
silikondeksler for fjernkontroller for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer, alene for
2011.04.04 - 14/11
bruk med TV-mottakere; anti-fingeravtrykksfilm
for fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; beskyttelsesfilm for fjernkontroller
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer, alene for bruk med TV-mottakere;
fargedeksler for fjernkontroller for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer, alene for
bruk med TV-mottakere; stropper for
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; LCD-beskyttelsesfilm for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere;
selvklebende pyntedeksler for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer, alene for
bruk med TV-mottakere; stropper for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere;
silikondeksler for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; etuier for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; beskyttelsesetuier og -beholdere
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer, alene for bruk med TV-mottakere;
tasker og lommer for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer, alene for bruk med TVmottakere; oppbevaringsetuier for minnekort
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer, alene for bruk med TV-mottakere;
oppbevaringslommer for minnekort for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere;
oppbevaringsblokker for minnekort for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer,
alene for bruk med TV-mottakere;
styringsenheter for arkadevideospillmaskiner,
alene for bruk med TV-mottakere; joysticker
for arkadevideospillmaskiner, alene for bruk
med TV-mottakere; minnekort for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; strømadaptere for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; mikrofoner for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; øretelefoner for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; datapenner for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; sensorer for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; USB-kontakter for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; AV-kabler for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; fjernkontroller for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; ladere for fjernkontroller for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; silikondeksler for fjernkontroller
for arkadevideospillmaskiner, alene for bruk
med TV-mottakere; anti-fingeravtrykksfilm for
fjernkontroller for arkadevideospillmaskiner,
alene for bruk med TV-mottakere;
beskyttelsesfilm for fjernkontroller for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; fargedeksler for fjernkontroller
for arkadevideospillmaskiner, alene for bruk
med TV-mottakere; stropper for fjernkontroller
for arkadevideospillmaskiner, alene for bruk
med TV-mottakere; LCD-beskyttelsesfilm for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; selvklebende pyntedeksler for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; stropper for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; silikondeksler for
4
registrerte varemerker
Klasse:10
Klasse:16
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; etuier for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; beskyttelsesetuier og beholdere for arkadevideospillmaskiner, alene
for bruk med TV-mottakere; tasker og lommer
for arkadevideospillmaskiner, alene for bruk
med TV-mottakere; oppbevaringsetuier for
minnekort for arkadevideospillmaskiner, alene
for bruk med TV-mottakere;
oppbevaringslommer for minnekort for
arkadevideospillmaskiner, alene for bruk med
TV-mottakere; oppbevaringsblokker for
minnekort for arkadevideospillmaskiner, alene
for bruk med TV-mottakere; elektriske
ledninger og kabler; elektriske ledninger;
elektriske kabler; optiske fiber-lysledende
filamenter; batteriladerutstyr; ladere for
elektriske batterier; elektriske batterier;
personvekter; pulsmålende sensorer for
videospillapparater; deler og aksessorier for
videospillapparater, inkludert slike med
pulsmålende funksjoner.
Kroppsfettmålere; elektroniske
kroppsfettmålere; sfygmografer; pulsmålere;
medisinske maskiner og apparater; smokker
for babyer; isputer; mitellaer (fatler og
bandasjer); støttebandasjer; katgut for
kirurgisk bruk; kopper med tut for medisinske
formål; pipetter og dråpetellere for medisinske
formål; tåteflaskesmokker; isposer for
medisinske formål; isposeholdere for
medisinske formål; syke- og
barnepleieredskaper; apparater for varming av
flasker for medisinske formål; bomullspinner
for medisinske formål; fingerbeskyttere for
medisinske formål; preventiver; kunstige
trommehinner; sement for feste av kunstige
ledd og kunstige ben til kroppen; bensement
for kirurgisk bruk; materialer for fylling av
benmangel; lapper for perikarderstatning;
lapper for styrking av kroppsvev; lapper for
hematomdefisiterstatning; massasjeapparater
for personlig bruk; estetiske
massasjeapparater for industriell bruk;
elektriske massasjeapparater for
husholdningsbruk; ørepirkere; elektriske
tepper for medisinske formål; babyflasker,
tåteflasker; vannposer for medisinske formål;
øreplugger for medisinske formål;
suturmaterialer for medisinske formål;
gipsbandasjer for ortopediske formål; masker
for medisinske formål; klær spesielt for
operasjonsstuer; hansker for medisinske
formål.
Papir; papirbeholdere for innpakning;
innpakningsfilm for mat for husholdningsbruk;
søppelposer og -sekker av papir; søppelposer
og -sekker av plast; toalettpapir;
broderimønster; mønstre andre enn
strikkemønstre; papirhåndklær; bordduker av
papir; papirservietter; våtservietter av papir;
bannere av papir; papirflagg;
papirlommetørklær; engangsbleier av papir;
skredderkritt; etiketter ikke av tekstil; trykt
lotteri ikke relatert til leketøy; samle- og
byttekort; trykksaker unntatt bøker og
tidsskrifter; malerier og kalligrafiske verker;
fotografier; fotostativer; skrivesaker, brevpapir
og papirvarer; klebemidler for
husholdningsbruk annet enn for kontorbruk;
selvklebende tape for husholdningsbruk;
adresseringsmaskiner; trykkregletter;
fargebånd for brevtrykking og -skriving;
trykktyper; automatiske stansemaskiner;
elektriske stiftemaskiner for kontorbruk;
konvoluttforseglingsmaskiner for kontorbruk;
blanko- og overstrykningsmerker og -stempler;
Klasse:28
5
2011.04.04 - 14/11
tegnemateriell; pensler for dekoratører;
skrivemaskiner; sjekkskrivere; mimeografiske
stensiler; duplikatorer;
papirmakuleringsmaskiner; segllakk; mønstret
plate for hullmerking; elektriske blyantspissere;
frankeringsmaskiner; rotasjonsduplikatorer;
esker laget av papir; pappesker; pappserviser;
modelleringsmaterialer; arkitektmodeller;
papirsekker for innpakning; sekker av plast for
emballasje; tegnestifter for tegning;
tegnelinjaler; tegnepenner; vinkellinjaler;
tegnesett; tegne- og skissepapir;
tegneinstrumenter; tegnebord; bokbindersnor;
kataloger; pamfletter; notatbøker; mekaniske
blyanter; pennaler; papirbeholdere for
innpakning for industriell bruk; lim for
kontorbruk og andre klebemidler;
klistremerker; eventprogrammer; trykte
dataprogrammer og
databehandlingsprogrammer; kontorrekvisita
unntatt møbler; pappbeholdere for innpakning;
plastmaterialer for innpakning.
Kortspill og deres aksessorier; håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer unntatt
apparater alene for bruk med TV-mottakere;
strømadaptere for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; deler og aksessorier
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer; håndholdte spillmaskiner med LCDskjermer unntatt maskiner alene for bruk med
TV-mottakere; strømadaptere for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer unntatt
maskiner alene for bruk med TV-mottakere;
deler og aksessorier for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer; leker;
dukker; japanske damspill, go-spill; utagarutaspillkort på hvilke japansk poesi er skrevet;
japanske sjakkspill, shogi-spill; utstyr for
kortspill og deres aksessorier; terninger;
japanske terningspill, sugoroku; terningbeger;
utstyr for diamantspill; utstyr for sjakkspill;
utstyr for damspill; trylleapparater; utstyr for
dominospill; spillkort; hanafuda, japanske
spillkort; automatiske spillemaskiner,
spilleautomater; biljardsutstyr; tivolimaskiner
og -apparater; sportsutstyr; fiskeredskaper;
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; styringsenheter for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; joysticker for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; minnekort for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; strømadaptere for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; mikrofoner for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; øretelefoner for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; datapenner for
videospillapparater unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere;
arkadevideospillmaskiner unntatt maskiner
alene for bruk med TV-mottakere; deler og
aksessorier for arkadevideospillmaskiner
unntatt maskiner alene for bruk med TVmottakere; myntstyrte spillapparater;
skismøring; plastleker; plysjleker; mahjongsett; racketer; golfkøller; fiskestenger;
styringsenheter for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; joysticker for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer
unntatt apparater alene for bruk med TVmottakere; mikrofoner for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer unntatt
apparater alene for bruk med TV-mottakere;
registrerte varemerker
øretelefoner for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer unntatt apparater alene for bruk
med TV-mottakere; datapenner for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer unntatt
apparater alene for bruk med TV-mottakere;
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; silikondeksler for
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; anti-fingeravtrykksfilm
for fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; beskyttelsesfilm for
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; fargedeksler for
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; stropper for
fjernkontroller for håndholdte spillapparater
med LCD-skj ermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; LCD-beskyttelsesfilm
for håndholdte spillapparater med LCDskjermer unntatt apparater alene for bruk med
TV-mottakere; selvklebende pyntedeksler for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer
unntatt apparater alene for bruk med TVmottakere; stropper for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer unntatt
apparater alene for bruk med TV-mottakere;
silikondeksler for håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer unntatt apparater alene for
bruk med TV-mottakere; etuier for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer unntatt
apparater alene for bruk med TV-mottakere;
beskyttelsesetuier og -beholdere for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer
unntatt apparater alene for bruk med TVmottakere; tasker og lommer for håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer unntatt
apparater alene for bruk med TV-mottakere;
styringsenheter for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; joysticker for
håndholdte spillmaskiner med LCD-skjermer
unntatt maskiner alene for bruk med TVmottakere; mikrofoner for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer unntatt
maskiner alene for bruk med TV-mottakere;
øretelefoner for håndholdte spillmaskiner med
LCD-skjermer unntatt maskiner alene for bruk
med TV-mottakere; datapenner for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer unntatt
maskiner alene for bruk med TV-mottakere;
fjernkontroller for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; silikondeksler for
fjernkontroller for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; anti-fingeravtrykksfilm
for fjernkontroller for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; beskyttelsesfilm for
fjernkontroller for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; fargedeksler for
fjernkontroller for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; stropper for
fjernkontroller for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; LCD-beskyttelsesfilm
for håndholdte spillmaskiner med LCDskjermer unntatt maskiner alene for bruk med
TV-mottakere; selvklebende pyntedeksler for
håndholdte spillmaskiner med LCD-skjermer
unntatt maskiner alene for bruk med TV-
2011.04.04 - 14/11
mottakere; stropper for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer unntatt
maskiner alene for bruk med TV-mottakere;
silikondeksler for håndholdte spillmaskiner
med LCD-skjermer unntatt maskiner alene for
bruk med TV-mottakere; etuier for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer unntatt
maskiner alene for bruk med TV-mottakere;
beskyttelsesetuier og -beholdere for
håndholdte spillmaskiner med LCD-skjermer
unntatt maskiner alene for bruk med TVmottakere; tasker og lommer for håndholdte
spillmaskiner med LCD-skjermer unntatt
maskiner alene for bruk med TV-mottakere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259318
2011.03.24
Ingen
201011648
2010.11.04
2020.11.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259319
2011.03.24
Ingen
201011612
2010.11.03
2020.11.03
AMBROTOSE AO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kost- og næringstilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259320
2011.03.24
Ingen
201011613
2010.11.03
2020.11.03
AMBROTOSE
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259323
2011.03.24
Ingen
201011233
2010.10.28
2020.10.28
OPIDOK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kost- og næringstilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Brann- og Fyringssikring AS, Fabrikkveien 6, 4323
SANDNES, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259321
2011.03.24
Ingen
201011614
2010.11.03
2020.11.03
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259324
2011.03.24
Ingen
201011222
2010.10.28
2020.10.28
ADVANCED AMBROTOSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kost- og næringstilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259322
2011.03.24
Ingen
201011650
2010.11.04
2020.11.04
Aasmundsen Nærbakst
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer,
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259326
2011.03.24
Ingen
201011615
2010.11.03
2020.11.03
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259328
2011.03.24
Ingen
201010585
2010.10.12
2020.10.12
GLYCOSLIM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kosttilskudd og næringstilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kai Åge Danielsen, Bjørkeveien 9B, 2050 JESSHEIM,
NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS, Hvamstubben
17, 2013 SKJETTEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
259327
2011.03.24
Ingen
201011616
2010.11.03
2020.11.03
GLYCOLEAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kosttilskudd og næringstilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259329
2011.03.24
2010.10.01 SE 1007776
201010867
2010.10.21
2020.10.21
Naboclub
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Norske Skog Jämtland AB, Box 106, 83047
TRÅNGSVIKEN, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:44 Tjenester innen skogbruk.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259330
2011.03.24
Ingen
200910663
2009.10.20
2021.03.24
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259332
2011.03.24
Ingen
200610180
2006.09.21
2021.03.24
APERTURE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Avocent Huntsville Corp, 4991 Corporate Drive,
AL35805 HUNTSVILLE, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Programvare for integrering av grafisk
informasjon med ord og data til bruk ved
planlegging, utforming, betjening, overvåking
og administrasjon av datasentre,
informasjonsteknologiverdier og ressurser i
form av servere, kraftfordelingsenheter,
kraftforsynings- og kjøleutstyr, datanettverk,
inkludert bruk i forbindelse med planlegging og
administrasjon av plass, planlegging og
administrasjon av båndbredde og
serverkapasitet, anskaffelse, installasjon,
konsolidering og relokalisering av datautstyr,
driftsadministrasjon, tilgjengelighet og
kontinuitet, energiplanlegging og administrasjon, energibruk og kraft- og
kjølekapasitet; dataprogramvare benyttet til
planlegging, sporing, administrasjon og
konfigurering av datasentres fysiske plass, til
kartlegging av fysisk lokalisering og
innplassering av personell, materielle objekter
samt kraft, kjøling og tilknytningsressurser og
til å forbedre effektiviteten av
arbeidsplassallokeringen; dataprogramvare
benyttet ved fjernovervåking, -administrasjon
og -kontroll av kraftstyring, kjøling og
tilknytningskilder i bygninger; alle forannevnte
varer spesifikt unntatt dataprogramvarer
benyttet på områdene fotografi, kinofilm,
videofilm, digitale bilder og andre ikkebevegelige eller bevegelige billedprosesser
inkludert programvare, maskinvare og
perieriutstyr benyttet til administrasjon,
organisering, editering, retusjering,
prosessering, manipulering, arkivering,
fremvisning, lagring, levering, reproduksjon og
deling av bilder og til opprettelse av
dokumenter inneholdende slike bilder.
Klasse:41 Utdannelsesaktiviteter i form av seminarer,
konferanser og arbeidsgrupper innen
fagområdene datasentre, herunder
teknologiverdier og ressurser,
datamaskinnettverk, plassplanlegging og administrasjon, kapasitetsplanlegging og administrasjon, maskinvareanskaffelse og installasjon, konsolidering og relokalisering,
driftsadministrasjon, tilgjengelighet og
kontinuitet, alle forannevnte tjenester spesifikt
unntatt utdannelsestjenester innen områdene
kinofilm, videofilm, digitalbilder og andre ikkebevelige eller bevegelige billedprosesser.
Klasse:42 Forretningskonsultasjoner innen fagområdene
datasentre, herunder teknologiverdier og
ressurser, datamaskinnettverk,
plassplanlegging og -administrasjon,
kapasitetsplanlegging og -administrasjon,
maskinvareanskaffelse og -installasjon,
konsolidering og relokalisering,
driftsadministrasjon, tilgjengelighet og
kontinuitet, alle forannevnte tjenester spesifikt
unntatt forretningskonsultasjoner innen
områdene kinofilm, videofilm, digitalbilder og
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Conjure Cognac Ltd, One Wood Street, EC2V7WS
LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Bartenderutstyr slik som rørepinner, sugerør,
brikker (karaffel) karafler, glass (drikke-),
isbøtter, flaskeåpnere, korketrekkere,
serveringsbrett, håndmiksere, som har sin
geografiske opprinnelse i Frankrike.
Klasse:25 Klær, slik som t-skjorter, fottøy og hodeplagg,
som har sin geografiske opprinnelse i
Frankrike.
Klasse:33 Alkoholholdig drikke, untatt øl, som har sin
geografiske opprinnelse i Cognac i Frankrike.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
andre ikke-bevegelige eller bevegelige
billedprosesser.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259333
2011.03.24
Ingen
201006241
2010.06.16
2021.03.24
259335
2011.03.24
Ingen
201009409
2010.09.22
2020.09.22
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6 Ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);
metallrør, deler til metallrør; varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser).
Klasse:7 Ventilinstallasjoner, herunder ventiltrær,
ventilblokker, samtlige til undervannsbruk.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
Nordlysparken
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
SCT STANDARD
CONFIGURABLE TREE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nordlysparken AS, Postboks 3174, 9498 HARSTAD,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
259334
2011.03.24
Ingen
201008874
2010.08.26
2020.08.26
ABELICA GLOBAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Abelica Global Ltd, Albert House, South Esplanade,
BY11AW ST. PETER POST, GUERNSEY, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Aktuar- og forsikringstekniske tjenester,
administrasjon av pensjoner og pensjonsfond,
og fordeling av sosiale ytelser; forsikrings- og
investeringstjenester; rådgivning og
informasjon vedrørende forsikring; rådgivning
og forvaltning av investeringer, spesielt på
området for pensjonering, forsikringsselskaper
og gjenforsikring og andre enheter,
organisasjoner, sammenslutninger, gjensidig
forsikring og gjenforsikring, gjensidige
kontraktsbestemmelser, felles investeringer
eller individuelle.
Klasse:45 Rådgivning på området for aktuarvirksomhet,
forsikringsvirksomhet, administrasjon av
pensjoner og pensjonsfond, finansielle
tjenester og helsepleie.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259336
2011.03.24
2010.03.30 UK 2543423
201010089
2010.09.30
2020.09.30
EXPERIENCE THE UPSIDE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Brinker Technology Ltd, Cloverhill Road, AB238FE
BRIDGE OF DON, ABERDEEN, GB
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Forseglinger av metall; forseglinger av metall
for rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilenheter, manifolder(forgreningsrør),
kontrollkabler, klemmer, brønnhoder og andre
trykksatte systemer, og koblinger til slike;
forseglinger av metall for å forhindre lekkasje
av væsker; frittstående (individuelle)
tetningselementer av metall; frittstående
tetningselementer av metall for å stoppe
lekkasje fra rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; frittstående
elementer for midlertidig blokkering av rør,
rørledninger, rørledningssystemer; stigerør,
foringer, foringsrør, tanker, lagertanker, ballast
tanker, ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; frittstående
elementer for undersøkelse av rør,
rørledninger, rørledningssystemer, stigerør,
foringer, foringsrør, tanker, lagertanker, ballast
tanker, ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; deler, beslag og
tilbehør til de forannevnte varer.
Klasse:9
Dataprogrammer; programvare for lokalisering
av hull eller lekkasjer i rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; programvare for
detektering av strømninger i rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; programvare for
strømningsegenskaper og flytdynamikk i rør,
rørledninger, rørledningssystemer, stigerør,
foringer, foringsrør, tanker, lagertanker, ballast
tanker, ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
system, og koblinger dertil; programvare for
overvåking av fremløpsrør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer,
manifolder(forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
Klasse:16
Klasse:17
11
2011.04.04 - 14/11
systemer, og koblinger dertil;
lekkasjedetekterings og testapparater, utstyr,
instrumenter, systemer og enheter; elektronisk
lekkasjedetekterings og testapparater, utstyr,
instrumenter, systemer og enheter, flytsøking
og testapparater, utstyr, instrumenter,
systemer og enheter, elektronisk
flytdetekterings og testapparater, utstyr,
instrumenter, systemer og enheter;
følerapparater, utstyr, instrumenter, systemer
og enheter; vitenskapelige, nautiske,
kartleggings, målings og signalerings
apparater, utstyr, instrumenter, systemer og
enheter; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering,
regulering eller kontroll av elektrisitet;
frittstående tetningselementer inneholdende
midler for gjenkjenning eller følere dertil;
frittstående tetningselementer inneholdende
midler for deteksjon og gjenkjenning av
lekkasjer; frittstående tetningselementer
inneholder magnetiske, radioaktive,
fluoriserende, piezoelektriske, fargede,
selvlysende, termisk selvlysende, infrarøde,
ultrafiolette, elektromagnetiske,
temperatursensitive, kjemiske eller biologiske
etiketter, merkelapper eller markører;
apparater for lokalisering av underjordiske rør,
instrumenter og enheter; inspeksjonsverktøy
for detektering av feil i rør; inspeksjonsverktøy
med inkorporerte ultrasoniske apparater for
rørledninger; deler, beslag og tilbehør til de
forannevnte varer.
Trykksaker, periodiske publikasjoner,
tidsskrifter, bøker.
Tetningsmasse til forseglinger, tetningsmidler
for rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; materialer for å stoppe;
frittstående tetningselementer for å stoppe
lekkasje fra rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; frittstående
forseglingselementer av plast for å stoppe
lekkasje fra rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; frittstående tetningselementer
av polymermateriale for å stoppe lekkasje fra
rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; frittstående tetningselementer
av gummimateriale for å stoppe lekkasje fra
rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; frittstående elementer for
midlertidig blokkering eller undersøkelse av
rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
registrerte varemerker
Klasse:19
Klasse:37
Klasse:42
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; deler, beslag og tilbehør til de
forannevnte varer.
Plastmaterialer til bruk som forsegling i bygg og maskinteknikk, polymerer til bruk som
forsegling i bygg - og maskinteknikk, plast i
form av små plastikkplater eller stykker for
innføring i rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte system, og
koblinger dertil for å undersøke strømninger av
væske deri; materiale av plast til bruk som
midlertidige blokkeringer i bygg - og
maskinteknikk, deler, beslag og tilbehør til de
forannevnte varer.
Vedlikehold, overvåking, undersøkelse og
reparasjon av rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte system, og
koblinger dertil; informasjon, rådgivning og
konsulenttjenester i forhold til vedlikehold,
overvåking, undersøkelse og reparasjon av
rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte system, og
koblinger dertil; informasjon, rådgivning og
konsulenttjenester i relasjon til de forannevnte
tjenester.
Vitenskapelige og teknologiske tjenester,
vitenskapelig og teknologisk forskning og
teknologisk design knyttet til undersøkelse av
rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil, for å oppdage og finne hull
eller lekkasjer i rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, foringer,
foringsrør, tanker, lagertanker, ballast tanker,
ventiler, ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil, og for å oppdage eller
overvåke strømninger eller egenskaper ved
strømninger og strømningsdynamikk i rør,
rørledninger, rørledningssystemer, stigerør,
foringer, foringsrør, tanker, lagertanker, ballast
tanker, ventiler, ventilarrangementer,
manifolder (forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; industriell og
teknisk kontroll, kontrolltjenester i relasjon til
rør, rørledninger, rørledningssystemer,
stigerør, foringer, foringsrør, tanker,
lagertanker, ballast tanker, ventiler,
ventilarrangementer, manifolder
(forgreningsrør), kontrollkabler, klemmer,
brønnhoder og andre trykksatte systemer, og
koblinger dertil; teknisk arbeid, modellering,
design, rådgivning, prosjektering og
prosjektledelse tjenester i forhold til
beregningsmessig væskedynamikk; begrenset
elementanalyse (FEM), numerisk modellering,
1 -, 2 - og 3-d modellering, beregningsorientert
2011.04.04 - 14/11
mekanikk, strukturell og mekanisk
prosjektering og analyse, prosjektering,
modellering, design, rådgivning og
prosjektledelse knyttet til
prosessoptimalisering, flow assurance,
risikokvantifisering, marin teknikk, miljøytelse,
avansert strukturell design og analyse av
strømninger og trykk i rørledninger;
anskaffelse av integrity management nemlig
inspeksjon, bedømmelse, overvåking og
analyse av brønnintegritet, brønner,
produksjonsrør, rør, rørledninger,
rørledningssystemer, stigerør, forlengelsesrør,
foringsrør, tanker, lagringstanker,
ballasttanker, ventiler, ventilenheter,
manifolder, kontrollkabler, klemmer
(klammere), brønnhoder og andre
trykksystemer for disse, og koblinger dertil;
ingeniørtjenester i forhold til oppdagelsen,
beliggenhet, liming og tetting av lekkasjer i rør,
rørledninger, rørledningssystemer, stigerør,
foringer, foringsrør, tanker, lagertanker, ballast
tanker, ventiler, ventilarrangementer,
manifolder (forgreningsrør), kontrollkabler,
klemmer, brønnhoder og andre trykksatte
systemer, og koblinger dertil; informasjon,
rådgivning og konsulenttjenester i relasjon til
de forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259337
2011.03.24
Ingen
201009900
2010.09.27
2020.09.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Benedicta SA, Carretera Mella Km 13, Edificio Barcelo,
Hainamosa SANTO DOMINGO ESTE, DO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre
preparater tii fremstilling av drikker.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
12
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259338
2011.03.24
Ingen
201011655
2010.11.04
2020.11.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259341
2011.03.24
Ingen
201011704
2010.11.05
2020.11.05
Thorstensen Nærbakst
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259339
2011.03.24
Ingen
201011617
2010.11.03
2020.11.03
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Alf Endal, Bogstadveien 30, 0355 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og
skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
PHYTOMATRIX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kosttilskudd, næringstilskudd, urte- og
mineraltilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259340
2011.03.24
Ingen
201011699
2010.11.05
2020.11.05
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259342
2011.03.24
2010.10.11 US 85/149,684
201011696
2010.11.05
2020.11.05
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Marchon Eyewear Inc, 35 Hub Drive, NY11747
MELVILLE, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Briller, solbriller, brille- og solbrilleinnfatninger,
etuier for briller og solbriller, solbriller som kan
klipses på, brillekjeder og lesebriller.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Lumens AS, Søreide, 6823 SANDANE, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 LED lamper/lyskilder, armaturer og tilstøtende
produkt.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259343
2011.03.24
Ingen
201011701
2010.11.05
2020.11.05
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259346
2011.03.24
Ingen
201004306
2010.04.21
2021.03.24
BUEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Buen Byggteknik AB, Box 107, 54538 TÖREBODA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygninger, ikke av metall.
Klasse:37 Bygningsvirksomhet.
Klasse:40 Produksjon av hytter.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140
NØTTERØY, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
trykksaker, materialer til bokbinding,
fotografier, skrivesaker og papirvarer,
klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk, artikler til bruk for
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og
kontorrekvisita, instruksjonsmateriell,
plastemballasje, trykktyper, klisjeer.
Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål.
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper.
Klasse:26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser,
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler
og synåler, kunstige blomster.
Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter,
kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
259344
2011.03.24
Ingen
201008239
2010.08.11
2020.08.11
BATANGA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Ikke-alkoholholdige cocktails; ikkealkoholholdige drikkevarer
Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer, alkoholholdige
cocktailblandinger; tequila
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259345
2011.03.24
Ingen
201008238
2010.08.11
2020.08.11
JENSEN ALOY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast; madrasser; møbler og senger for
soverom nemlig kontinentale senger,
justerbare senger, gavler og hodegavler,
sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259347
2011.03.24
Ingen
201005434
2010.05.20
2021.03.24
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259348
2011.03.24
Ingen
201005448
2010.05.21
2021.03.24
STILLE ALVOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Siri Almetun, Torpevikvegen 9, 5232 PARADIS, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Trykksaker, bøker, hefter, brosjyrer, aviser,
tidsskrifter, atlaser, kart, papirflagg,
almanakker, kalendere, albumer, billedbøker,
plakater, kort, etiketter, bokmerker, frimerker,
bilder (med eller uten ramme eller tekst),
malerier, akvareller, tegninger, trykk,
raderinger, fotografier, litografier, skilt,
hustavler, skrivesaker, blyanter, kulepenner,
tusj, viskelær, blyantspissere, blekk,
blekkstener, blekk-kopper, blekkhus,
fyllepenner, penneskaft, pennesplitter, kritt,
kalligrafiutstyr, kontorrekvisita, stempler,
stempelputer, stempelstativer, segl,
forseglingsvoks, signeter, bokstøtter,
brevpresser, dokumentholdere, notatbrett,
arkivutstyr, etikettutstyr, skrivestell, penne- og
blyantholdere, linjaler, postkurver, fotoholdere,
skriveunderlag, tavler, papir (til skriving,
maling, tegning, kalligrafi, litografi, fotografi),
samt hyllepapir, trekkpapir, servietter, brikker,
bånd, emballasje av papir eller plast, esker,
etui, skrin, bokser, poser, konvolutter, omslag,
mapper, kunstnerutstyr, pensler, paletter,
penselholdere, armstøtter, staffelier, maling,
blekk- og malingskopper, maleutstyr,
tegneutstyr, malerskrin, graveringsutstyr,
modelleringsutstyr, modellermasse,
modellervoks, pappmasje, mønstre for
brodering, sying, former for modellering,
gravering, sjablonger, kunstgjenstander
(graverte), terrarier, rosenkranser.
Klasse:41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og
kulturelle aktiviteter, som arrangering og
ledelse av kurs, konserter og praktiske og
teoretiske seminarer,
eksaminasjonsvirksomhet, utgivelse av bøker,
hefter, tekster, filmer, CDer og annet materiell
til utdanningsformål, underholdningsformål
eller kulturelle formål, filmproduksjon,
programproduksjon og publisiering,
kalligrafitjenester, utleie og utlån av bøker, film
og andre publikasjoner, museums- og
utstillingsvirksomhet, fysisk og praktisk trening,
filmfremvisning og sceneopførelser, klubb- og
orkestervirksomhet.
Klasse:43 Midlertidig losji til ferie- og
undervisningsformål, losjireservering, utleie av
møte- og undervisningsrom, utleie av rom til
kulturelle eller sportslige formål, utleie av
værelser og telt, feriehus-utleie,
campingsplassdrift, daghjem for barn,catering
og restaurantvirksomhet, kafedrift, kantinedrift.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kaffefuglen AS, Universitetsgata 2, 0164 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Bruktbutikk og netthandel med salg av vintage
design objekter.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259349
2011.03.24
Ingen
201005884
2010.06.03
2021.03.24
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(230) Utstillingsprioritet
NICARNICA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nicarnica AS, Postboks 100, 2027 KJELLER, NO
(740) Fullmektig:
ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE
FREDRIKSTAD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til
veiing, måling, signalering, kontroll, livredning
og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; rådgivnings-,
informasjons- og konsultasjonstjenester
vedrørende farer i luftrommet for luftfartøy og
lufthavner.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; design og
utvikling av systemer for varsling av fare i
luftrommet for luftfartøy og lufthavner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
2011.04.04 - 14/11
259350
2011.03.24
2010.02.09 SE Utstillingsprioritet
201005900
2010.06.02
2021.03.24
2010.02.09 SE Utstillingsprioritet
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kristine Bjaadal, Bjørn Stallaresveg 25, 0574 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Bordbrikker av papir, bordduker av papir,
bordservietter av papir, bordtepper av papir,
brikker for ølglass, dekketøy av papir,
karaffelbrikker av papir, servietter av papir,
tallerkenbrikker av papir.
Klasse:20 Anretningsbord, benker (møbler), bokhyller,
bokreoler, bokstativer (møbel), bord (møbel),
bord av metall, buffeter på hjul (møbel),
divaner, glasskap (møbel), kommoder,
lenestoler, møbelsnekkerarbeider, møbler,
møbler av metall, puter, skrivebord,
sminkebord, sofaer, stoler (seter), sengeklær
unntatt lintøy og sengetepper, senger
(møbler), sengeutstyr (unntatt lintøy og
sengetepper), sjeselonger, skap, skap for
serviser og dekketøy, skatoll, vitrineskap,
vugger.
Klasse:21 Asjetter, bordserviser (andre enn kniver, gafler
og skjeer), fajansevarer, kaffeserviser,
karaffelbrikker (ikke av papir eller tekstiler),
karafler, keramikkprodukter for husholdning,
krystall (glasstøy), porselenserviser, serviser,
skåler, tallerkener.
Klasse:24 Blåtøy (bomullsstoffer), bomullsstoffer,
bomullsstoffer, rutete, bordbrikker, ikke av
papir, bordduker, ikke av papir, bordløpere,
bordservietter av tekstiler, brokade, damask
(stoffer), dekketøy (ikke av papir), dusjforheng
av tekstiler eller plast, fløyel, fortrekksgardiner,
gardiner av tekstil eller plast, glasshåndklær,
husholdningslintøy, håndklær av tekstiler,
karaffelbrikker av tekstiler, kuvertbrikker (ikke
av papir), lakener, linstoffer, møbelstoffer,
pledd, putetrekk, putevar for hodeputer,
rullegardiner av tekstiler, sengedekker,
sengelinnet, sengetepper, sengeutstyr
(sengetepper og lintøy), servietter av tekstil,
tekstilmaterialer, ullstoffer, veggtapeter av
tekstiler, vevde stoffer, voksduker.
Klasse:27 Badematter, gulvtepper, matter, papirtapeter.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259351
2011.03.24
Ingen
201005901
2010.06.02
2021.03.24
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259352
2011.03.24
Ingen
201006017
2010.06.09
2021.03.24
AVOID
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nicarnica Aviation AS, Postboks 100, 2027 KJELLER,
NO
(740) Fullmektig:
ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE
FREDRIKSTAD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til
veiing, måling, signalering, kontroll, livredning
og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere;
databehandlingsutstyr og datamaskiner.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; rådgivnings-,
informasjons- og konsultasjonstjenester
vedrørende farer i luftrommet for luftfartøy og
lufthavner.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; design og
utvikling av systemer for varsling av fare i
luftrommet for luftfartøy og lufthavner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kristine Bjaadal, Bjørn Stallaresveg 25, 0574 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Bordbrikker av papir, bordduker av papir,
bordservietter av papir, bordtepper av papir,
brikker for ølglass, dekketøy av papir,
karaffelbrikker av papir, servietter av papir,
tallerkenbrikker av papir.
Klasse:20 Anretningsbord, benker (møbler), bokhyller,
bokreoler, bokstativer (møbel), bord (møbel),
bord av metall, buffeter på hjul (møbel),
divaner, glasskap (møbel), kommoder,
lenestoler, møbelsnekkerarbeider, møbler,
møbler av metall, puter, skrivebord,
sminkebord, sofaer, stoler (seter), sengeklær
unntatt lintøy og sengetepper, senger
(møbler), sengeutstyr (unntatt lintøy og
sengetepper), sjeselonger, skap, skap for
serviser og dekketøy, skatoll, vitrineskap,
vugger.
Klasse:21 Asjetter, bordserviser (andre enn kniver, gafler
og skjeer), fajansevarer, kaffeserviser,
karaffelbrikker (ikke av papir eller tekstiler),
karafler, keramikkprodukter for husholdning,
krystall (glasstøy), porselenserviser, serviser,
skåler, tallerkener.
Klasse:24 Blåtøy (bomullsstoffer), bomullsstoffer,
bomullsstoffer, rutete, bordbrikker, ikke av
papir, bordduker, ikke av papir, bordløpere,
bordservietter av tekstiler, brokade, damask
(stoffer), dekketøy (ikke av papir), dusjforheng
av tekstiler eller plast, fløyel, fortrekksgardiner,
gardiner av tekstil eller plast, glasshåndklær,
husholdningslintøy, håndklær av tekstiler,
karaffelbrikker av tekstiler, kuvertbrikker (ikke
av papir), lakener, linstoffer, møbelstoffer,
pledd, putetrekk, putevar for hodeputer,
rullegardiner av tekstiler, sengedekker,
sengelinnet, sengetepper, sengeutstyr
(sengetepper og lintøy), servietter av tekstil,
tekstilmaterialer, ullstoffer, veggtapeter av
tekstiler, vevde stoffer, voksduker.
Klasse:27 Badematter, gulvtepper, matter, papirtapeter.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259353
2011.03.24
Ingen
201007247
2010.07.12
2020.07.12
RICHLITE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rainier Plywood Co dba Richlite Co, 624 East 15th
Street, WA98421 TACOMA, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygningsmaterialer i form av fenollaminat,
nemlig fiberaktige materialer, slik som papir,
impregnert med syntetisk harpiks og brukt som
belegg på kryssfinér (plywood) eller harde
fiberplater; laminerte fiberplater, bord og
paneler for bruk innen ulike industrigrener eller
næringer som romfartsindustrien, sjøfarts- og
skipsindustrien, marinen, den kommersielle
næringsmiddelindustrien og
materialbehandlingsindustrien;
komposittmaterialer, nemlig laminerte
fiberplater for bygging av skateboardramper.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259354
2011.03.24
Ingen
201007248
2010.07.12
2020.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259355
2011.03.24
Ingen
201007301
2010.07.14
2020.07.14
ASPALL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aspall Partnership, The Cyder House, Aspall Hall,
Debenham, IP146PD STOWMARKET, SUFFOLK, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn.
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier; krydder; is;
vineddik og mosteddik; smakstilsetninger
(andre enn eteriske oljer).
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker; grønnsaksjuicer
(drikker).
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin, sprit
(drikker); likører og cider.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aspall Partnership, The Cyder House, Aspall Hall,
Debenham, IP146PD STOWMARKET, SUFFOLK, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn.
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier; krydder; is;
vineddik og mosteddik; smakstilsetninger
(andre enn eteriske oljer).
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker; grønnsaksjuicer
(drikker).
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin, sprit
(drikker); likører og cider.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259356
2011.03.25
Ingen
201011706
2010.11.08
2020.11.08
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Kjærstis Beste
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259358
2011.03.25
Ingen
201011637
2010.11.04
2020.11.04
DERMABOND
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
NutriKAG AS, c/o Birger Sørensen, Meierlia 3, 3744
SKIEN, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg,
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Klasse:30 Kaffe, te kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep, eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Medisinske og kirurgiske anordninger,
instrumenter og apparater, nemlig
hudlukkingssystemer (skin closure systems).
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259357
2011.03.25
Ingen
201011659
2010.11.04
2020.11.04
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259359
2011.03.25
Ingen
201011660
2010.11.04
2020.11.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
Westre Bakeri Nærbakst
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259360
2011.03.25
Ingen
201011661
2010.11.04
2020.11.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259361
2011.03.25
Ingen
201010099
2010.09.30
2020.09.30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tove Gjersrud, Enebakkveien 447, 1290 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse:35 Salg av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka,
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av
korn, brød, bakverk og konditorvarer,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse:40 Produksjon av mat og drikke.
Klasse:43 Tilberedelse, bevertning og tilveiebringelse av
mat og drikke; bakerier og bakerivirksomhet;
konditori og konditorvirksomhet; catering;
kaféer og kafévirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
20
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259362
2011.03.25
Ingen
201010927
2010.10.26
2020.10.26
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259364
2011.03.25
Ingen
201010596
2010.10.13
2020.10.13
Wx
APRO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Caltec Ltd, Medway Court, MK430FQ CRANFIELD,
BEDFORDSHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Maskiner og maskinverktøy for bruk i
forbindelse med oljebrønner, gassbrønner,
oljeproduksjon og gassproduksjon;
anordninger for behandling og separering av
fluidstrømmer, anordninger for ekstrahering av
vann fra blandede fluider; deler og tilbehør til
alle de forannevnte varer.
Klasse:9
Styringsapparater og styringsinstrumenter;
apparater og instrumenter i klasse 9 for bruk i
forbindelse med olje- og gassproduksjon og
olje- og gassbehandling; apparater og
instrumenter i klasse 9 for bruk i forbindelse
med behandling og separering av
fluidstrømmer; deler og tilbehør for alle de
forannevnte varer; dataprogrammer som
forutser, analyserer og styrer strømmen og
behandlingen av fluider i olje og
gassindustrien.
Klasse:42 Teknisk konstruksjon og konsultasjon;
konstruksjon og utvikling av utstyr for bruk i
olje og gass produksjon; rådgivning og
konsultasjon innenfor olje og
gassekstraksjonsindustrien.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Apotekproduksjon AS, Karihaugveien 22, 1086 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Såper, parfymevarer, kremer, eteriske oljer,
kosmetikk.
Klasse:5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk; salver for
farmasøytisk bruk; tabletter for medisinsk bruk;
halstabletter for medisinsk bruk; druesukker for
medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materiale til
tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler.
Klasse:8
Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og maskiner.
Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter,
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske
artikler, suturmaterialer.
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert
dermed); kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
Klasse:30 Pastiller, drops, tyggegummi, sjokoladevarer,
sukkervarer, sukkerfrie godteriprodukter;
druesukker for næringsmidler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259363
2011.03.25
Ingen
201011667
2010.11.04
2020.11.04
Arne Johannesen Nærbakst
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nærbakst AS, Postboks 234, 1379 NESBRU, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259365
2011.03.25
Ingen
201010934
2010.10.19
2020.10.19
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259366
2011.03.25
Ingen
201009687
2010.09.20
2020.09.20
DUVALLI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Chaozhou Gat Bathroom Equipment and Supplies
Manufacturing Co Ltd, Fengtang Industrial Zone
Fengtang, Chaoan CHAOZHOU, GUANGDONG, CN
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål, badekar, dusjkar, dusj, vaskeservanter,
klossetter, bideer, urinaler, deler og
komponenter til forannevnte varer.
Klasse:20 Møbler, herunder til baderom, speil,
billedrammer, varer (ikke opptatt i andre
klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell,
rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer
for alle disse materialer, eller av plast.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; salg av baderomsmøbler,
apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål, dusjkar, vaskeservanter, klossetter,
bideer, urinaler, deler og komponenter til
forannevnte varer; salg av glassvarer,
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre
klasser), såpekopper for veggmontasje,
toalettpapirholdere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Procter & Gamble Business Services Canada Co, 1959
Upper Water Street, Suite 800, NSB3J2X2 HALIFAX,
CA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer
for børstebinding; ikke-elektriske instrumenter
og materialer inkludert i klasse 21, alle for
rengjøringsformål; deler og komponenter
inkludert i klasse 21 til alle de forannevnte
varer; tanntråd, holdere og dispensere for
tanntråd, tannpirkere, holdere og dispensere
for tannpirkere, børster; holdere og
dispensere; alle inkludert i klasse 21; børster
for tannprotese, børster for gebiss,
interdentale børster; orale og dentale
hygieniske produkter i klasse 21.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259367
2011.03.25
Ingen
201010599
2010.10.13
2020.10.13
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259368
2011.03.25
Ingen
201010978
2010.10.22
2020.10.22
DICA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kompan A/S, Korsvangen 11, 5750 RINGE, DK
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet, herunder trehjulssykler,
tre- og firehjulede kjøretøyer til lekebruk, og
hertil hørende trekkvogner, tilhengere og
vogner, mini-go-carts (uten motor), løpehjul
samt tilbehør og reservedeler til de
forannevnte varer (ikke opptatt i andre
klasser).
Klasse:20 Møbler til innendørs og utendørs bruk, samt
deler og tilbehør til slike møbler (ikke opptatt i
andre klasser), herunder blant annet bord og
stoler utført i tre, stål og plast, benker, sofaer,
kontormøbler, reoler og reolsystemer,
skuffemøbler, kjøpmannsdisker,
oppbevaringshyller, skap, garderobeskap,
garderobehyller, puslebord, arbeidsbord og
høvelbenker.
Klasse:28 Leketøy til innendørs og utendørs bruk, samt
deler og tilbehør til slikt leketøy (ikke opptatt i
andre klasser), herunder blant annet utstyr til
lekeplasser, husker, lekehus, rutsjebaner,
sandkasser, klatrestativ samt spill.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Os ID AS, Verjåfaret 1, 2550 OS I ØSTERDALEN, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Øremerker og nummerskilt for husdyr;
merkeplater; klaver; bjeller; alle forannevnte
varer av metall.
Klasse:20 Øremerker og nummerskilt for husdyr;
merkeplater; klaver, bjeller.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259369
2011.03.25
Ingen
201010979
2010.10.22
2020.10.22
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Os ID AS, Verjåfaret 1, 2550 OS I ØSTERDALEN, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Øremerker og nummerskilt for husdyr;
merkeplater; klaver; bjeller; alle forannevnte
varer av metall.
Klasse:20 Øremerker og nummerskilt for husdyr;
merkeplater; klaver, bjeller.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
23
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259370
2011.03.25
Ingen
200905190
2009.05.22
2021.03.25
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259372
2011.03.28
Ingen
201011669
2010.11.04
2020.11.04
Bamsebudet
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nallebudet & Co AB, Verkstadsgatan 7, 39239
KALMAR, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Leker, bamser.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Paris Hilton, 250 North Canon Drive, 2nd Floor,
CA90210 BEVERLY HILLS, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papirartikler, nemlig håndverkssett,
utklippsbøker, kunstsett og håndverkspapir
Klasse:18 Tilbehør og utstyr til kjæledyr, nemlig
halsbånd, kobbel, kjedepynt laget av lær
(dekorasjon), merkelapper og
bekledningsgjenstander for kjæledyr.
Klasse:21 Hårbørster og hårkammer.
Klasse:24 Sengelinnet, nemlig varetrekk for puter,
putevar for hodeputer, lakener, dynetrekk,
putetrekk, tepper, pledd og håndklær.
Klasse:25 Klær, nemlig T-skjorter, skjorter, topper,
gensere, treningsgensere, treningsbukser,
shorts, kjoler, skjørt, bukser, jeans, jakker,
frakker, skjerf, undertøy, dameundertøy,
nattøy, badedrakter, sokker, hatter og fottøy.
Klasse:26 Sløyfer.
Klasse:28 Leketøy, nemlig dukker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259373
2011.03.28
Ingen
201011670
2010.11.05
2020.11.05
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu KURASHIKI CITY,
OKAYAMA PREFECTURE, JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
259371
2011.03.28
Ingen
201011668
2010.11.05
2020.11.05
MONSTER SLOTS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, NY10017
NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Online rekrutteringstjenester, nemlig
tilveiebringelse av søkbare jobboppslag og
stillingsannonser.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
24
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259374
2011.03.28
Ingen
201000231
2010.01.07
2021.03.28
2011.04.04 - 14/11
varer.
Reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; tjenester knyttet til
reparasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
Klasse:37
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Elkjøp Nordic AS, Postboks 153, 1471 LØRENSKOG,
NO
(740) Fullmektig:
Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Elektriske rengjøringsmasker og -apparater,
og elektromagnetiske apparater i for
kjøkkenet; elektriske kjøkkenmaskiner (ikke
opptatt i andre klasser); oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner; skjæremaskiner; elektriske
eltemaskiner for husholdningsformål,
elektriske fruktpresser for husholdningsbruk;
kaffekverner (ikke hånddrevne);
sentralstøvsugere, støvsugere,
støvsugerslanger, apparater for tepperens;
slipemaskiner for knivblad; strikkemaskiner;
strykemaskiner; symaskiner; elektriske
boksåpnere; apparater for fremstilling av
kullsyreholdige drikker. Deler og tilbehør til
forannevnte varer.
Klasse:8
Håndverktøy og redskaper; elektriske
klippemaskiner for hår, elektriske
klippemaskiner for skjegg, elektriske
negleklippere, elektriske neglefiler. Deler og
tilbehør til forannevnte varer.
Klasse:9
Apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder, fotografiske og
optiske apparater og instrumenter til veiing og
måling; regnemaskiner og
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
magnetiske og optiske databærere;
databehandlingsutstyr;
datamaskinprogrammer, datamaskiner,
skrivere; radioapparater; CD-rom spillere; mus,
musematter; tastatur; diskettstasjoner;
modemer; underholdningsapparater alene for
bruk sammen med fjernsynsmottakere;
spilleapparater for bruk med fjernsyn eller
datamaskin; båndopptakere; mikrofoner; CDspillere, DVD-spillere; fjernsynsapparater;
forsterkere, høytalere; høretelefoner;
platespillere; bilradioer; videospillere og opptakere; videokameraer; mikrofoner;
telefakssystemer; fotografiapparater; telefoner,
trådløse telefoner, bildetelefoner; håndfrisett
for telefoner; lommeoversetter (elektronisk);
elektriske kontakter og ledninger. Deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
forhold; lamper; panelovner; kjøleskap,
frysere; elektriske tørkeanordning for tøy;
elektriske redskaper for koking og steking;
elektrisk juletrebelysning; utegrill; youghurt
maskin; kaffemaskiner. Deler og tilbehør til
forannevnte varer.
Klasse:14 Klokker, ur, vekkerklokker og andre
kronometriske instrumenter.
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; manuelt
drevne små apparater for hakking, maling og
pressing; elektriske tannbørster; elektriske
kammer. Deler og tilbehør til forannevnte
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259375
2011.03.28
Ingen
201011671
2010.11.05
2020.11.05
KURARISTER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu KURASHIKI CITY,
OKAYAMA PREFECTURE, JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259376
2011.03.28
Ingen
201011626
2010.11.04
2020.11.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CSoft AS, Storgaten 26, 2000 LILLESTRØM, NO
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Dataprogrammer (innregistrerte på
databærere); dataprogrammer (nedlastbar
programvare).
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259377
2011.03.28
2010.09.09 US 85/126,481
201011703
2010.11.05
2020.11.05
2011.04.04 - 14/11
-retting av datasoftwareproblemer for foretak
og individer; støttetjenester vedrørende
datasoftware, nemlig reparasjon av
datasoftware for foretak og individer; tjenester
vedrørende teknisk støtte, nemlig feilsøking og
-retting i form av diagnostisering av
datahardwareproblemer for foretak og
individer; datatjenester, nemlig å være en
brukertjenestetilbyder innen området online
datasoftware for å tillate interaksjon mellom
multiprosesseringsinnretninger, nemlig
aksessering, prosessering, oversettelse og
kommunisering av informasjon mellom
multiprosesseringsinnretninger, nemlig
datasentre, telefoner, mobiltelefoner,
personlige digitale assistenter (PDA),
smarttelefoner, datamaskiner, bærbare
datamaskiner, håndholdte datamaskiner,
serverinnretninger, bærbare
databehandlingsinnretninger, nemlig
multimediainnretninger, nemlig bærbare
mediaspillere, lydspillere, videoinnretninger
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
GET WYSE. GO FAR.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wyse Technology Inc, 3471 N. First Street, CA95134
SAN JOSE, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Datahardware og computer periferiutstyr,
nemlig datamaskiner og computer
periferiutstyr i form av desktop-datamaskiner,
tynne klienter og zero klienter, notebookdatamaskiner, notebook tynne klienter og zero
klienter, videodisplayterminaler, monitorer,
tastaturer, katodestråledisplay, adaptere,
kabler og ledninger, minne; systemsoftware for
datamaskiner; systemsoftware for
datamaskiner, nemlig systemsoftware for
tynne klienter og zero klienter;
applikasjonssystemer for datamaskiner for de
forannevnte varer bestående av et
operativsystem som styrer nettverks-,
sikkerhets- og brukergrensesnittfunksjoner for
en tynn klient eller lignende innretning, og som
inkluderer støtte for integrert software designet
for å vise applikasjonsfunksjonalitet fra et
datasenter ved å gjøre bruk av tredjeparts
terminaltjenester, virtualiseringssystemer,
terminaler, nettverksapplikasjoner og servere;
styringssoftware for innretninger og
anordninger for bruk i forbindelse med drift av
datahardware og computer periferiutstyr;
nedlastbart multimediasoftware og
multimediasoftware innspilt på CR-ROM for
tilveiebringelse av fjernsyns-, underholdnings-,
nyhets- og informasjonsprogrammering via et
trådløst nettverk; datahardware, datasoftware
og virtuelle maskiner for å tillate interaksjon
mellom multiprosesseringsinnretninger, nemlig
aksessering, prosessering, oversettelse og
kommunisering av informasjon mellom
multiprosesseringsinnretninger, nemlig
datasentre, telefoner, mobiltelefoner,
personlige digitale assistenter (PDA),
smarttelefoner, datamaskiner, bærbare
datamaskiner, håndholdte datamaskiner,
serverinnretninger, bærbare
databehandlingsinnretninger, nemlig
multimediainnretninger, nemlig bærbare
mediaspillere, lydspillere, videoinnretninger.
Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig
tilveiebringelse av interaksjon mellom
multiprosesseringsinnretninger for
aksessering, prosessering, oversettelse og
kommunisering av informasjon mellom
multiprosesseringsinnretninger, nemlig
datasentre, telefoner, mobiltelefoner,
personlige digitale assistenter (PDA),
smarttelefoner, datamaskiner, bærbare
datamaskiner, håndholdte datamaskiner,
serverinnretninger, bærbare
databehandlingsinnretninger, nemlig
multimediainnretninger, nemlig bærbare
mediaspillere, lydspillere, videoinnretninger
Klasse:42 Konsultasjonstjenester vedrørende
datahardware og -software, nemlig
konsultasjonstjenester vedrørende datautstyr
og software for foretak og individer; tjenester
vedrørende teknisk støtte, nemlig feilsøking og
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259378
2011.03.28
Ingen
201005187
2010.05.18
2021.03.28
PUSH POP 2GO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Topps Company Inc, One Whitehall Street,
NY10004-2109 NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Godteri og søtsaker
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259379
2011.03.28
Ingen
201011727
2010.11.08
2020.11.08
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259380
2011.03.28
Ingen
201011730
2010.11.08
2020.11.08
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KRISTIANSEN SKOMAKERI & DESIGN, Labråten 88
C, 1614 FREDRIKSTAD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Manta Reiser AS, Gamle ringeriksvei 34, 1357
BEKKESTUA, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, skrivesaker og
papirvarer; instruksjons- og
undervisningsmateriell.
Klasse:39 Transportvirksomhet, lufttransport, flytransport,
transport av reisende: organisering av reiser,
booking av reiser, arrangering av rundreiser og
turer, passasjertransport, arrangering av
langreiser, reiseselskapsservice, arrangering
av gruppereiser, arrangering av cruise;
reiseledertjenester; turoperatører.
Klasse:41 Utdanning og opplæring innen bistandsarbeid;
underholdningsvirksomhet i form av
organisering av brudeshow.
Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre
for å dekke personlige behov, herunder
bistandsarbeid.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259381
2011.03.28
Ingen
201011610
2010.11.03
2020.11.03
LIVE FOR REAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200,
TX75019 COPPELL, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Forretningsledelse, nemlig fremme og salg av
kost- og næringstilskudd og hudpleieprodukter.
Klasse:41 Utdannelse, nemlig opplærings- og
utdannelsestjenester for fremme av kost-,
nærings-, helse- og hudpleierådgivning.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
27
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259382
2011.03.28
Ingen
200909701
2009.09.25
2021.03.28
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259384
2011.03.28
Ingen
201010943
2010.10.19
2020.10.19
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norrein AS, Postboks 2055 Sentrum, 7411
TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Artistopptredener; diskotektjenester;
karaoketjenster; showoppsetninger;
underholdningsvirksomhet;
utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse:43 Bartjenester; catering; kafeer; restauranter;
snack-barer; bevertning og tilbringing av mat
og drikke; midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Arve Stallvik, Stockfleths gate 44, 0461 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokat Torstein Ekdahl, Fridtjof Nansens plass 5,
0160 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Reiseledervirksomhet, organisering av reiser,
turoperatører, transport av reisende.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259383
2011.03.28
2010.08.11 US 85/105,305
201011229
2010.10.28
2020.10.28
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259385
2011.03.28
Ingen
201011605
2010.11.03
2020.11.03
THE WAY TO GREEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Otis Elevator Co, 10 Farm Springs, CT06032
FARMINGTON, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Elevatorer, heiser, rulletrapper, bevegelige
gangveier og relaterte bærere/stativer og deler
derav.
Klasse:9
Elektroniske kontroller for bruk med elevatorer,
heiser, rulletrapper, bevegelige gangveier og
relaterte bærere/stativer.
Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
elevatorer, heiser, rulletrapper, bevegelige
angveier og relaterte bærere/stativer og deler
derav.
Klasse:42 Overvåking av utførelse av elevatorer, heiser,
rulletrapper, relaterte bærere/stativer og
diagnostisering av utførelsesproblemer av
elevatorer, heiser, rulletrapper, relaterte
bærere/stativer ved bruk av elektronisk utstyr.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hjemmet Mortensen AS, Gullhaug vei 1, 0441 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Blader, tidsskrifter, magasiner og publikasjoner
i elektronisk form, herunder tilgjengelige via
Internett.
Klasse:16 Blader, tidsskifter, magasiner og publikasjoner.
Klasse:41 Utgivelse av blader, tidsskrifter, magasiner og
publikasjoner; produksjon av radio- og tvprogrammer og -serier; underholdning til
trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
28
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259386
2011.03.28
Ingen
201011689
2010.11.05
2020.11.05
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259388
2011.03.28
Ingen
201005905
2010.06.02
2021.03.28
DITT LILLE STYKKE NORGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan
Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kakao, sjokolade, kakaodrikker og
sjokoladedrikker og preparater for å lage slike
drikker; bakeriprodukter, bakverk,
konditorvarer og konfektyrer, spesielt sukkerog sjokoladekonfektyrer, kjeks, brøddeig,
brødblandinger eller kakeblandinger, basiser
laget med korn, spiseis.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259387
2011.03.28
Ingen
201011691
2010.11.05
2020.11.05
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Franzefoss Minerals AS, Postboks 53, 1309 RUD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Dolomitt
Klasse:19 Kalk
Klasse:37 Montering av kalksiloer.
Klasse:42 Vitenskapelige og tekniske tjenester i form av
regulering av pH-nivå og tilføring av kalk i elver
via doseringsanlegg: overvåking av web-styrt
doseringsanlegg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
MITT LILLE STYKKE NORGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan
Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kakao, sjokolade, kakaodrikker og
sjokoladedrikker og preparater for å lage slike
drikker; bakeriprodukter, bakverk,
konditorvarer og konfektyrer, spesielt sukkerog sjokoladekonfektyrer, kjeks, brøddeig,
brødblandinger eller kakeblandinger, basiser
laget med korn, spiseis.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
29
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259389
2011.03.29
Ingen
201010932
2010.10.18
2020.10.18
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259391
2011.03.29
Ingen
201008900
2010.08.27
2020.08.27
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bokna.com AS, Ydstebøhavnv, 4180 KVITSØY, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Drift av lager; salg av moduler og tilhørende
komponenter.
Klasse:39 Utleie av lagerplass.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Rør 24 A/S, Nedre Remaveg 6, 6057 ELLINGSØY, NO
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Rørleggervirksomhet; byggevirksomhet;
reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259392
2011.03.29
Ingen
201008903
2010.08.27
2020.08.27
Bokna.com
259390
2011.03.29
Ingen
201009657
2010.09.17
2020.09.17
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bokna.com AS, Ydstebøhavnv, 4180 KVITSØY, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Drift av lager; salg av moduler og tilhørende
produkter.
Klasse:39 Utleie av lagerplass.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
POLYPLASDONE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ISP Investments Inc, 1011 Centre Road, Suite 315,
DE19805 WILMINGTON, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Polymer- og copolymer-sammensetninger for
bruk i farmasøytisk- og ernæringstilskuddsindustrier som fortyknings-, stabiliserings- og
binde-middel.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
30
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259393
2011.03.29
Ingen
201011676
2010.11.05
2020.11.05
Klasse:36
M-PESA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vodafone Group Plc, Vodafone House, The
Connection, RG142FN NEWBURY, BERKSHIRE, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Elektriske og elektroniske apparater og
instrumenter for telekommunikasjon, telefoni
og kommunikasjon;
datakommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for
behandling, overføring, lagring, registrering,
mottak og gjenfinning av data som foreligger i
form av kryptert data, tekst, lyd, grafiske bilder
eller video eller en kombinasjon av disse
formater; apparater, instrumenter og utstyr for
billedbehandling; fotografiske apparater;
modemer; kodete kort; smartkort;
hologrammer; medier for lagring av
informasjon, data, bilder og lyd; blanke og
forhåndsregistrerte magnetiske kort; kort
inneholdende mikroprosessorer; integrerte
kretskort; elektroniske identifikasjonskort;
telefonkort; telefonkredittkort; kredittkort;
debetkort; kort for elektroniske spill designet
for bruk med telefoner; magnetiske, digitale og
optiske databærere; magnetiske, digitale og
optiske dataopptaks- og -lagringsmedier
(blanke og forhåndsregistrerte); datasoftware,
herunder datasoftware tilveiebrakt fra en
database, internett eller andre elektroniske
nettverk; elektroniske publikasjoner
(nedlastbare) tilveiebrakt online fra databaser,
internett eller andre elektroniske nettverk;
maskinlesbare medier; digital lyd, video, og
data (nedlastbar) tilveiebrakt fra en database
eller internett; PDA-er; apparater og
instrumenter for satellittmottak og -overføring;
apparater for nedlasting av lyd, video og data
fra internett; batteriladere for bruk med
telekommunikasjons- og
kommunikasjonsapparater; batterier; adaptere
for bruk med telekommunikasjons- og
kommunikasjonsapparater og -instrumenter;
radiotelefoner, mobile og stasjonære telefoner;
filmer, video, musikk, lyd, audio-visuelle og
grafiske bilder nedlastbart fra en database,
internett eller andre elektroniske nettverk; TVapparater og -instrumenter; radio- og TVsendere og -mottakere; apparater for tilgang til
kringkastede eller sendte programmer;
elektriske eller elektroniske aksessorier og
periferiutstyr designet og tilpasset for bruk med
telekommunikasjons- og
kommunikasjonsapparater og -instrumenter,
datamaskiner, audio-visuelle apparater og
elektronisk spillutstyr og -apparater; elektriske
og elektroniske spillapparater inkludert i klasse
9; datamaskiner inkludert bærbare
datamaskiner og reisedatamaskiner;
programmerte databærende elektroniske
kretser; elektroniske og satellittnavigerende og
-posisjonerende apparater og instrumenter
inkludert globale posisjoneringssystemer;
håndfriutstyr for biltelefoner og mobiltelefoner;
holdere for telefonhåndsett i bil; deler og
tilbehør inkludert i klasse 9 for alle de
Klasse:38
31
2011.04.04 - 14/11
forannevnte varer; mobiltelefonetuier.
Banktjenester inkludert hjemme-, internett- og
fjernbankvirksomhet; finansiell
sponsorvirksomhet; forsikrings- og
finanstjenester inkludert slike tjenester
tilveiebrakt over internett eller ethvert annet
elektronisk nettverk, rabattjenester inkludert
rabattkorttjenester; utstedelse og innløsning av
poletter, anvisninger, kuponger og poenger;
kredittkorttjenester; ladekorttjenester;
forsikrings-, finans- og garantitjenester relatert
til telekommunikasjons- og
kommunikasjonsapparater og -instrumenter;
tilveiebringelse av elektroniske
betalingstjenester inkludert elektroniske
pengeoverføringstjenester og online
transaksjonsfasiliteter; tilveiebringelse av
informasjon vedrørende investering og
formuesforvaltning; styring av fond, kapital og
investeringer; informasjon og meglertjenester
relatert til aksjer, verdipapirer og obligasjoner;
tilveiebringelse av informasjon og rådgivning
relatert til relatert til monetær virksomhet og de
forannevnte tjenester omfattende
tilveiebringelsen av informasjon fra en
database, internett eller andre elektroniske
nettverk; tilveiebringelse av informasjon og
rådgivning for de potensielle kjøpere av
handelsvarer og gods, alt relatert til
betalingsbetingelser og forsikring.
Tjenester for telekommunikasjon, mobil og
stasjonær telekommunikasjon, og satellitt-,
cellulær- og radiokommunikasjon; leie, leasing
og utleie av apparater og instrumenter for
telekommunikasjon, telefoni og
kommunikasjon; telefonisk og mobiltelefonisk
meldingsopphenting, -sending og -overføring,
radio-personsøking, anropsforbiføring,
telefonsvar og e-posttjenester for andre;
overføring, levering og mottak av lyd, data og
bilder; personlige nummereringstjenester;
utlån av erstatningsapparater og -instrumenter
for telekommunikasjon og kommunikasjon i
tilfelle av sammenbrudd, tap eller tyveri;
tjenester for tilveiebringelse av internettilgang;
telekommunikasjonstjenester for lokalisering
og sporing av personer og gjenstander;
sporing av mobiltelefoner via satellittsignaler;
lokalisering av mobiltelefoner via
satellittsignaler; tilveiebringelse av trådløse
applikasjonsprotokolltjenester inkludert de som
anvender en sikker kommunikasjonskanal;
tilveiebringelse av informasjon relatert til eller
identifiserende telekommunikasjons- og
kommunikasjonsapparater og -instrumenter;
kringkasting eller overføring av radio- og TVprogrammer; meldingstjenester, nemlig
sending, mottak og videresending av
meldinger i form av tekst, lyd, grafiske bilder
eller video eller en kombinasjon av disse
formater; samordnete meldingstjenester;
taleposttjenester; videokonferansetjenester;
videotelefontjenester; tilveiebringe
telekommunikasjonskoblinger til databaser,
internett eller andre elektroniske nettverk;
tilveiebringe tilgang til digitale audio-, video- og
datanettsteder fra en database, internett eller
andre elektroniske nettverk; tjenester for
telekommunikasjons- og
kommunikasjonsdatabaser, nemlig å sette
forbrukeren i stand til å laste ned digitalt
innhold fra et nettverk og en server til en
individuell database; tilveiebringe tilgang til
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre
operatører; tilveiebringelse og leasing av
tilgangstid til databaser, elektroniske
oppslagstavler, datanettverk og interaktive
datakommunikasjonsnettverk; rådgivning,
registrerte varemerker
informasjon og konsulenttjenester relatert til alt
det forannevnte.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259394
2011.03.29
Ingen
201008947
2010.09.01
2020.09.01
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259395
2011.03.29
Ingen
201011598
2010.11.03
2020.11.03
FirstPoint
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Computer Sciences Corp, 3170 Fairview Park Drive,
VA22042 FALLS CHURCH, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Programvare til bruk i elektronisk virksomhet
dokumentbehandlingssystemer; programvare;
virksomhetsprogramvare særlig
datamaskinprogrammer for automatisering og
strømlinjeforming av dokumentsamarbeid,
dokument-workflow, dokumentprosesser,
dokumenthåndtering og dataopptak; brukerog instruksjonsmanualer i elektronisk format.
Klasse:16 Bruker- og instruksjonsmanualer
Klasse:42 Forskning, design og konsultasjon i
områdende maskinvare og programvare;
datamaskinprogrammering;
datamaskinprogrammering i området
databaser; desing, oppdatering og vedlikehold
av programvare; datamaskinsystemanalyse;
drift, vedlikehold og oppdatering av
informasjonswebsiderog websideportaler til
bruk av andre; kirurgisk og medisinsk
forskning; informasjons-, konsultasjons- og
rådgivningstjenester, alle realtert til det
forannevnte, inkludert slike tjenester
tilveiebragt på nett fra et datamaskinnettverk
eller via Internett eller via ekstranett.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
Sikringsradiogutta
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ODD JOHAN ESPENÆS, UTRIMARKVEIEN 4, 3360
GEITHUS, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259396
2011.03.29
Ingen
201011718
2010.11.08
2020.11.08
Canary
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
CORENTIUM AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, geodetiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til måling, signalering, kontroll,
livredning og undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet og inneklima;
databehandlingsutstyr og datamaskiner.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel, inneklima og sanitære formål.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
32
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259397
2011.03.29
Ingen
201011237
2010.10.29
2020.10.29
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259398
2011.03.29
Ingen
201009342
2010.09.10
2020.09.10
BLACKOUT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, W1T1AL
LONDON, GB
Fuji Television Network Inc, 2-4-8 daiba, Minato-ku
TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Kinematografiske filmer; tegnefilmer;
filmstriper; spillefilmer; magnetiske opptak;
optiske opptak; magneto-optiske opptak;
faststoffopptak; audio-visuelle
undervisningsapparater;
underholdningsapparater for bruk med
fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og
publikasjoner; interaktive spill for bruk med
fjernsynsmottakere; elektriske
underholdningsapparater og -instrumenter og
videounderholdningsapparater og instrumenter; multimedia disker og
elektroniske publikasjoner (nedlastbare);
multimedia opptak og elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); laserlesbare
disker; videodisker og elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); computer
software; dataprogrammer; digitale opptak;
apparater og instrumenter for opptak og/eller
gjengivelse av video og/eller informasjon;
hologrammer; disketter; lydopptak;
ferdiginnspilte disker og plater; opptaksdisker
og -plater; CD-plater; grammofonplater;
lydbånd; kassettbånd; videobånd; laserdisker
og -plater; interaktive CD¬ROM-plater; DVDplater; kommunikasjonsapparater og instrumenter; karaokemaskiner; digitale spill;
instruksjons- og undervisningsmateriell i form
av apparater og instrumenter; deler og tilbehør
til alle de ovennevnte varer. Registreringen
omfatter ikke apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd, nemlig høyttalere,
mikrofoner.
Klasse:28 Spill, leker; leketøy ; gymnastikk- og
sportsartikler unntatt skibindinger; elektroniske
leker og elektroniske spill; spilleautomater og
spilleinnretninger; dukker og dukkeklær;
teddybjørner; spillkort; deler, tilbehør og
aksessorier for alle forannevnte varer.
Klasse:41 Undervisnings- og underholdningsvirksomhet
relatert til fjernsyn, kino, radio og teater;
produksjon og presentasjon av radio- og
fjemsynsprogrammer, filmer og show;
undervisning ved hjelp av eller relatert til
fjernsyn og radio; underholdning ved hjelp av
eller relatert til fjernsyn og radio; organisering
av konkurranser (opplæring eller
underholdning); interaktive
telefonkonkurranser; forlagsvirksomhet;
produksjon av kinematografiske filmer, show,
radioprogrammer og fjernsynsprogrammer;
undervisning, opplæring og underholdning ved
hjelp av radio, fjernsyn, satellitt, kabel, telefon,
verdensveven og intemett; organisering av
show; utleie av lydopptak og av
forhåndsinnspilte show, filmer, radio- og
fjernsynsforestillinger; produksjon av
videobånd og videodisker; radiounderholdning;
fjernsynsunderholdning; kinounderholdning;
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road,
MN55144 SAINT PAUL, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Reflekterende plastfilmer til kommersielt brukt,
transportbruk, grafisk bruk og industrielt bruk.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
33
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
teaterunderholdning; spilleshow;
konkurranseshow; fjernsynsunderholdning
som involverer telefonisk publikumsdeltakelse;
interaktive underholdningstjenester for bruk
med mobiltelefon; drift av lotterier og lykkespill;
tilveiebringelse av videoklipp via mobil- eller
datanettverk for underholdnings- og eller
undervisningsformål.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
2011.04.04 - 14/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259399
2011.03.29
Ingen
201009343
2010.09.10
2020.09.10
TOTAL BLACKOUT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, W1T1AL
LONDON, GB
Fuji Television Network Inc, 2-4-8 daiba, Minato-ku
TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Kinematografiske filmer; tegnefilmer;
filmstriper; spillefilmer; magnetiske opptak;
optiske opptak; magneto-optiske opptak;
faststoffopptak; audio-visuelle
undervisningsapparater;
underholdningsapparater for bruk med
fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og
publikasjoner; interaktive spill for bruk med
fjernsynsmottakere; elektriske
underholdningsapparater og -instrumenter og
videounderholdningsapparater og instrumenter; multimedia disker og
elektroniske publikasjoner (nedlastbare);
multimedia opptak og elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); laserlesbare
disker; videodisker og elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); computer
software; dataprogrammer; digitale opptak;
apparater og instrumenter for opptak og/eller
gjengivelse av video og/eller informasjon;
hologrammer; disketter; lydopptak;
ferdiginnspilte disker og plater; opptaksdisker
og -plater; CD-plater; grammofonplater;
lydbånd; kassettbånd; videobånd; laserdisker
og -plater; interaktive CD¬ROM-plater; DVDplater; kommunikasjonsapparater og instrumenter; karaokemaskiner; digitale spill;
instruksjons- og undervisningsmateriell i form
av apparater og instrumenter; deler og tilbehør
til alle de ovennevnte varer. Registreringen
omfatter ikke apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd, nemlig høyttalere,
mikrofoner.
Klasse:28 Spill, leker; leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler unntatt skibindinger; elektroniske
leker og elektroniske spill; spilleautomater og
spilleinnretninger; dukker og dukkeklær;
teddybjørner; spillkort; deler, tilbehør og
aksessorier for alle forannevnte varer.
Klasse:41 Undervisnings- og underholdningsvirksomhet
relatert til fjemsyn, kino, radio og teater;
produksjon og presentasjon av radio- og
fjernsynsprogrammer, filmer og show;
undervisning ved hjelp av eller relatert til
fjernsyn og radio; underholdning ved hjelp av
eller relatert til fjernsyn og radio; organisering
av konkurranser (opplæring eller
underholdning); interaktive
telefonkonkurranser; forlagsvirksomhet;
produksjon av kinematografiske filmer, show,
radioprogrammer og fjernsynsprogrammer;
undervisning, opplæring og underholdning ved
hjelp av radio, fjernsyn, satellitt, kabel, telefon,
verdensveven og internett; organisering av
show; utleie av lydopptak og av forhåndsinnspilte show, filmer, radio- og
fjernsynsforestillinger; produksjon av
videobånd og videodisker; radiounderholdning;
fjernsynsunderholdning; kinounderholdning;
34
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
teaterunderholdning; spilleshow;
konkurranseshow; fjernsynsunderholdning
som involverer telefonisk publikumsdeltakelse;
interaktive underholdningstjenester for bruk
med mobiltelefon; drift av lotterier og lykkespill;
tilveiebringelse av videoklipp via mobil- eller
datanettverk for underholdnings- og eller
undervisningsformål.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259401
2011.03.30
Ingen
201000692
2010.01.26
2021.03.30
259400
2011.03.30
Ingen
201009649
2010.09.16
2020.09.16
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kåre Conradi, c/o HiHat Management Casperkollen,
Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Innspillinger av lyd og bilder i alle typer medier;
videoinnspillinger; filmopptak; musikkopptak,
lyd- og videokassetter; CDer; DVDer;
grammofonplater; CD-ROM; dataprogramvare
relatert til teater og skuespill; opera/teaterbriller, kikkerter.
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert
dermed); kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); flaskeåpnere; lysestaker;
bordbrikker; flaskebrikker; flasker; krus;
kopper; servise; bokser; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller
halvfabrikata av glass (ikke glass til
bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); statuer,
kunsgjenstander av glass, porselen, keramikk.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; filmproduksjon;
sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon,
organisering, presentasjon av skuespill og
teater, tv programmer og filmer; billettservice,
billettkontorer; tilveiebringelse og utleie av
teaterfasiliteter og teaterutstyr;
innspillingsstudio; tilveiebringelse av
underholdningsinformasjon via internett.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norsk Service Support AS, Tollbugate 3, 4611
KRISTIANSAND S, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; renholdsvirksomhet;
vaktmester tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
35
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
259402
2011.03.30
Ingen
201004410
2010.04.28
2021.03.30
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259404
2011.03.30
Ingen
201010890
2010.10.25
2020.10.25
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Matskåler; matstasjoner til dyr, nemlig et stativ
bestående av en eller flere mat- og vannskåler
i tillegg til selve stativet, - utført i mange
materialer, som tre, plast, metall, gummi, eller
en kombinasjon av disse.
Klasse:31 Næringsmidler til dyr, næringsmidler til
gnagere og til fugl, dyrefôr, fôr til gnagere og til
fugl, fuglefrø og talg til fugl, hundekjeks og
godbiter til hund, hundeben (næringsmidler),
næringsmidler i form av pellets for dyr;
smakstilsetning til dyrefôr.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aksis AS, Postboks 1061, 9503 ALTA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Salg av møbler, klær, skotøy, nytte- og
pyntegjenstander til hus og hjem.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.04.04 - 14/11
259403
2011.03.30
Ingen
201011763
2010.11.09
2020.11.09
BURN DAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
GA30313 ATLANTA, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
36
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
259405
2011.03.30
Ingen
201006128
2010.06.10
2021.03.30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Online Backup Company AS, Postboks 81
Torshov, 0412 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Programvare for sikkerhetskopiering og
gjenoppretting av elektronisk lagrede data.
Klasse:42 Tjeneste for sikkerhetskopiering og
gjenoppretting av elektronisk lagrede data,
herunder installasjon og oppsett av
programvare for sikkerhetskopiering av data,
overvåking av nevnte programvare og
tjenester for gjenoppretting og
tilgjengeliggjøring av sikkerhetskopiering av
data.
(450) Kunngjøringsdato 2011.04.04
37
2011.04.04 - 14/11
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
internasjonaleregistreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
(111) Int.reg.nr:
0362657
(151) Int.reg.dato:
1969.09.02
(180) Registreringen
2019.09.02
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100457
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0375327
(151) Int.reg.dato:
1970.12.21
(180) Registreringen
2020.12.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.12.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100459
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Picnic
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
Foodstuffs for animals, dog biscuits.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Adolf Riedl GmbH & Co KG, Ottostrasse 2, 95448
BAYREUTH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Bathing and beach wear made of knitted fabrics
and/or cloths.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
38
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0462290
(151) Int.reg.dato:
1981.07.24
(180) Registreringen
2011.07.24
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.01
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100460
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0600656
(151) Int.reg.dato:
1993.05.17
(180) Registreringen
2013.05.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100463
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Regia
DEUTZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
J & P Coats Ltd, 155 St Vincent Street, G25PA
GLASGOW, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Champagne Deutz SA, 16, rue Jeanson, 51160 AY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Klasse:23
2011.04.04 - 14/11
Thread and yarn.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Alcoholic beverages (except beers), especially
wines of French origin, namely champagne,
sparkling wines, "Marc de Champagne"
(champagne pomace).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
0470438
(151) Int.reg.dato:
1982.07.06
(180) Registreringen
2012.07.06
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.10.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100462
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0694004
(151) Int.reg.dato:
1998.05.02
(180) Registreringen
2018.05.02
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.04.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200809819
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.07
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Mamas
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 HAMBURG,
DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Miraphone Graslitzer Musikinstrumentenerzeuger eG,
44, Graslitzerstrasse, 84478 WALDKRAIBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:15
Musical instruments (excluding talking machines,
wireless telegraph and telephone apparatus).
Klasse:30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Coffee, coffee additives and substitutes, coffee
extracts for human consumption, tea, tea extracts
for human consumption.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
39
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0726708
(151) Int.reg.dato:
2000.01.20
(180) Registreringen
2020.01.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100464
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
0898318
(151) Int.reg.dato:
2006.03.08
(180) Registreringen
2016.03.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200611760
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.26
(300) Søknadsprioritet: 2005.10.17 DK VA 2005 04466
(540) Gjengivelse av merket:
AMOUR DE DEUTZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Champagne Deutz SA, 16, rue Jeanson, 51160 AY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Alcoholic beverages (except beer).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DT Group A/S, Postboks 210, 2860 SØBORG, DK
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
0749766
(151) Int.reg.dato:
2000.12.13
(180) Registreringen
2020.12.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.12.14
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100466
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:6
SOLOPARK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bauwerk Parkett AG (Bauwerk Wooden Flooring
Corporation), Neudorfstrasse 49, 9430 ST.
MARGRETHEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Klasse:19
Klasse:20
Floor, wall and ceiling coverings made of wood and
wood products.
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:37
Klasse:39
Klasse:42
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal not included
in other classes; ores.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of
goods, namely all the aforementioned goods in the
classes 6, 19 and 20, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods,
including retail and wholesale also via the Internet:
provision of consumer product information via the
Internet; all the aforementioned services not in
connection with telecommunications.
Building construction; repair; installation services;
all the aforementioned services not in connection
with telecommunications.
Transport including shipping, packaging and
storage, including storage of goods; rental of
storage containers; travel arrangement.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; legal services; interior design,
architectural consultation; all the aforementioned
services not in connection with telecommunications.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
40
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0911867
(151) Int.reg.dato:
2007.01.09
(180) Registreringen
2017.01.09
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100138
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
0916234
(151) Int.reg.dato:
2007.01.26
(180) Registreringen
2017.01.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.08.18
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201009839
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HAMPTON BY HILTON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
HLT International IP LLC, 9336 Civic Center Drive,
CA90210 BEVERLY HILLS, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:43
Rental of temporary accommodation; reservations
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, café,
restaurant, banqueting and catering services; rental
of rooms for holding functions, conferences,
conventions, exhibitions, seminars and meetings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
CHUN FA
(730) Innehaver:
Tianjin Shuangxing Flavour & Fragrance Co Ltd, Dongli
Economy Development Area, 300300 TIANJIN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
(111) Int.reg.nr:
0957997
(151) Int.reg.dato:
2008.03.05
(180) Registreringen
2018.03.05
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.07.16
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201008594
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Nutmeg; peppers (seasonings); five-spice powder;
edible smoked spices; bechamel sauce; yeast;
seasonings; cinnamon (spice); cloves (spice); food
essences (excluding ethereal essences and
essential oils).
STOBAG
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stobag AG, Pilatusring 1, 5630 MURI, CH
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:6
Klasse:19
Klasse:22
Klasse:24
Metal awnings (building); metal venetian blinds
(building); metal roller blinds.
Non-metal awnings (building); non-metal venetian
blinds (building); non-metal roller blinds.
Textile awnings; textile venetian blinds; all the
aforesaid goods included in this class.
Textiles for sun shade systems; textile roller blinds.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
41
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0960101
(151) Int.reg.dato:
2008.01.25
(180) Registreringen
2018.01.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200806024
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.15
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.01 EM 006323216
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
0967238
(151) Int.reg.dato:
2008.03.19
(180) Registreringen
2018.03.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200808931
(220) Notifikasjonsdato: 2008.07.17
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.29 DE 307 70 296.0/04
(540) Gjengivelse av merket:
Woodox
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Woodox Management GmbH, Fuggerstraße 1a, 04158
LEIPZIG, DE
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Myllykoski OYJ, Myllykoskentie 1, 46800
ANJALANKOSKI, FI
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:40
Klasse:4
Klasse:11
Bulk paper for use in the manufacture of printed
publications; cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes;
printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); printers' type; printing blocks.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Treatment of materials.
Klasse:35
Klasse:39
Klasse:40
Fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting; firewood, in
particular wood pellets; wood briquettes and
charcoal (fuel); wood spills for lighting.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; stoves, namely
incinerators, in particular wood stoves.
Wholesale and retail services for goods in classes
04 and 11, in particular with fuels and heating
apparatus.
Conveyance and transport of electric current;
supplying of consumers by providing electric
current, thermal heat, gas and/or water.
Production of energy; production of electric current.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
0969499
(151) Int.reg.dato:
2008.06.27
(180) Registreringen
2018.06.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200809690
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.07
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.06 AU 1242426
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Australian Merino Pty Ltd, Level 30 580 George Street,
NSW2000 SYDNEY, AU
(740) Fullmektig:
Spruson & Ferguson, Level 35, St Martins Tower, 31
Market Street, NSW2000 SYDNEY, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
42
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0986895
(151) Int.reg.dato:
2008.10.02
(180) Registreringen
2018.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816273
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.11 IT AN 2008 C 000233
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0984216
(151) Int.reg.dato:
2008.09.17
(180) Registreringen
2018.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200815419
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.11
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.18 EM 6761712
(540) Gjengivelse av merket:
MWM
CARLO VENTURA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MWM GmbH, Carl-Benz-Str. 1, 68167 MANNHEIM, DE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:11
Klasse:12
Klasse:37
Klasse:40
2011.04.04 - 14/11
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Trademark consisting of the wording "CARLO
VENTURA" in standard characters.
(730) Innehaver:
Mac Dugan SrL, Via Guido Rossa, 49, 62015 MONTE
SAN GIUSTO (MC), IT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Combustion engines (except for land vehicles), in
particular air and water-cooled diesel engines, gas
engines and gas turbines, and parts for the
aforesaid combustion engines; combustion engines
for water vehicles, woodworking machines, grinding
mills, breweries, hoists and oil field apparatus;
machine assemblies, consisting of stationary and
mobile combustion engines and work machines, in
particular generators, compressors, pumps,
emergency power generating installations and
combined heat and power installations, and parts
for the aforesaid machine assemblies; fuel
conversion apparatus for internal combustion
engines; speed governors for machines, engines
and motors; compressed air engines; filters (parts
of machines or engines); crankcases for machines,
motors and engines; hydraulic motors; hydraulic
controls for machines and motors; filters for
cleaning cooling air [for engines]; regulators
(machine parts), in particular electronic regulators
for engines; control mechanisms for machines,
engines or motors; anti-pollution devices for motors
and engines; combustion engines for rollers,
excavators, cranes, road making machines,
agricultural machines.
Heat pumps; heat regenerators; heat accumulators;
heat exchangers; gas generators.
Combustion engines for land vehicles, including rail
vehicles and transport machines, in particular air
and water-cooled diesel engines and gas engines,
and parts for the aforesaid combustion engines.
Overhauling engines that have been worn or
partially destroyed, and parts of these engines.
Rental of generators, rental of engines.
Klasse:18
Leather and imitations of leather, trunks and
suitcases, umbrellas, beach umbrellas, walking
sticks, haversacks, bags, sports and travelling
bags, garment bags, sea bags, briefcases, purses,
wallets, key cases, shoulder bags, carry-on bags,
tote bags, handbags, leather leashes, satchel bags,
beauty cases, waist bags.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
0996326
(151) Int.reg.dato:
2008.12.16
(180) Registreringen
2018.12.16
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.05.12
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200905824
(220) Notifikasjonsdato: 2009.06.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MIGHTY BAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sun Mark Ltd, Sun House, 428 Long Drive, UB68UH
GREENFORD, MIDDLESEX, GB
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Seland DA, Postboks 1938 Vika, 0125
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
43
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0998582
(151) Int.reg.dato:
2009.03.19
(180) Registreringen
2019.03.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200904263
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.30
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.25 FR 083600752
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0996756
(151) Int.reg.dato:
2008.12.19
(180) Registreringen
2018.12.19
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.07.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100474
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
IPSATE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ipsen Pharma SAS, 65 quai Georges Gorse, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT, FR
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Bicycles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
0997600
(151) Int.reg.dato:
2009.02.23
(180) Registreringen
2019.02.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.12.14
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100719
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
JOSEPH BANKS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Joseph Banks PTE Ltd, 79 Robinson Road, #16-01
CPF Building, 068897 SINGAPORE, SG
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Gazelle NV, Wilhelminaweg 8, 6951BP
DIEREN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
2011.04.04 - 14/11
Alcoholic beverages (except beer); all included in
this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
44
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0999463
(151) Int.reg.dato:
2008.11.28
(180) Registreringen
2018.11.28
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100476
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
sashes for wear, espadrilles, fur stoles, fittings of
metal for shoes and boots, scarves, furs (clothing),
gabardines (clothing), girdles (underwear), gloves
(clothing), waistcoats, brassieres, gaiters,
gymnastic shoes, raincoats, leg warmers, stocking
suspenders, garters, skirts, petticoats, babies'
napkins of textile, ascot ties, layettes, muffs
(clothing), coats, mantillas, mittens, topcoats,
trousers, slippers, overcoats, parkas, fishermen's
jackets, cloaks, pelisses, pullovers, pyjamas,
dresses, dressing gowns, wooden clogs (footwear),
sandals, saris, briefs and pants, aprons (clothing),
tee-shirts, hair bands, stuff jackets, jackets, cap
peaks (headgear).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
The Skullhead Luxembourg, 412 F, route d'Esch, 2086
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Klasse:18
Klasse:25
2011.04.04 - 14/11
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Amulets (jewellery), rings (jewellery), silver thread,
silver ornaments, silverware (dishes), works of art of
precious metal, rings being jewellery, pieces of
jewellery, jewel cases of precious metal, cloisonne
jewellery, boxes of precious metal, earrings, cuff
links, bracelets (jewellery), watch straps, charms,
brooches (jewellery), chains (jewellery), watch
chains, hat ornaments of precious metal, shoe
ornaments of precious metal, chronometers,
chronometric instruments, fancy key-rings,
necklaces (jewellery), tie pins, tie clips, diamonds,
caskets, cases for watches, ornamental pins,
figurines (statuettes) of precious metal, cases for
clock and watch-making, clocks, badges of precious
metal, jewellery made of ivory, jewellery, cufflinks,
medals, medallions (jewellery), coins, watches,
wristwatches, wall clocks, pearls (jewellery),
gemstones, semi-precious stones, precious stones,
alarm clocks.
Alpenstocks, bags for climbers, collars for animals,
animal skins, hides, leather shoulder straps
(straps), mountaineering sticks, hatboxes of leather,
boxes of leather or leather board, boxes made of
vulcanised fibres, purses, cases, of leather or
leatherboard, cases of vulcanised fibres, bags for
campers, walking sticks, walking-stick seats,
shoulder bags, school bags, card cases
(notecases), key cases (leatherware), travelling
trunks, vanity cases not fitted, briefcases, college
satchels, school satchels, sling bags for carrying
infants, net bags for shopping, umbrella covers, furs
(animal skins), leather trimmings for furniture,
clothing for animals, haversacks, leashes, trunks,
attaché cases, furniture coverings of leather,
muzzles, parasols, umbrellas, sunshades, beach
bags, wallets, purses not of precious metal,
reticules (handbags), wheeled bags, small leather
bags (envelopes, pouches) for packing purposes,
tool bags of leather (empty), packaging bags
(envelopes, pouches) of leather, rucksacks,
handbags, travelling bags, garment bags for travel,
travelling sets (leatherware), suitcases, mesh
purses.
Clothing, footwear, headgear, bathing caps, bathing
suits, swimsuits, bath robes, bath sandals,
stockings, bibs, not of paper, bibs, not of paper,
berets, overalls, boas, (necklets), leotards
(bodysuits), hosiery, knitted caps, shower caps,
boots, half-boots, braces, lace boots, mufflers,
leggings, vests, caps, belts (clothing), money belts
(clothing), shawls, dressing gowns, sweaters, hats,
socks, sock suspenders, boot liners, footwear,
football boots, beach shoes, ski boots, sports
shoes, shirts, chemisettes, tights, collars,
detachable collars, slips (undergarments),
combinations (clothing), underwear, corsets, suits,
masquerade costumes, babies' napkins of textile,
neckties, clothing of leather, imitation leather
clothing, breeches for wear, cyclists' clothing,
(111) Int.reg.nr:
1001153
(151) Int.reg.dato:
2009.01.08
(180) Registreringen
2019.01.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200905295
(220) Notifikasjonsdato: 2009.05.28
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.10 BX 1172389
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
PNO Holding BV, Eikenweg 1, 9756BR GLIMMEN, NL
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:20
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:26
Klasse:28
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; hot-water bags and
parts thereof; night lamps.
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics;
sleeping bags; cushions for washing and dressing;
baby seats; door grips made of wood or plastic to
prevent accidents caused by doors closing; corner
protectors made of wood or plastic.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; mouth cleaning
napkins, not of paper; washing mitts; pillow and
cushion covers; cloth.
Clothing, footwear, headgear; cotton diapers; tiepants for babies; overpants; bibs, not of paper;
bathrobes and bathing wraps.
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers;
reins for guiding babies and toddlers; elastic
walking cords for babies and toddlers; safety pins.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations
for Christmas trees.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
45
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1009735
2009.01.10
2019.01.10
(111) Int.reg.nr:
1023789
(151) Int.reg.dato:
2009.11.02
(180) Registreringen
2019.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201000006
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.07
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.20 LI 15474
(540) Gjengivelse av merket:
200908968
2009.09.10
2008.07.11 DE 30 2008 044
896.2/09
(540) Gjengivelse av merket:
The Birgit Nilsson Prize
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Birgit Nilsson Stiftung, c/o Fundationsanstalt,
Heiligkreuz 6, 9490 VADUZ, LI
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Phoenix Contact GmbH & Co KG, Flachsmarktstrasse
8-26, 32825 BLOMBERG, DE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:42
Klasse:9
Mediation, conclusion and handling of contracts
regarding the purchase of DCT (device connection
technology) and ICT (industrial connection
technology) elements made of metal and/or plastic
for electrical purposes for industrial use, DCT and
ICT connectors and electronic components and
devices for signal conversion, signal conditioning
and signal or data transmission and programmable
electronic controls and print products for advertising
and presentation purposes, catalogues and printed
wrappings and packaging.
Technical consultancy relating to services included
in this class.
Klasse:16
Klasse:41
(111) Int.reg.nr:
1024971
(151) Int.reg.dato:
2009.10.26
(180) Registreringen
2019.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201000510
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.21
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.27 FR 09 3 646 738
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1020554
(151) Int.reg.dato:
2009.09.07
(180) Registreringen
2019.09.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.10.26
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100478
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Decathlon, 4 boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
SVETLITSA.
(730) Innehaver:
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo Aston Produkty
Pitania i Pishchevye Ingredienty, 3B, ul. 1-ya Lugovaya,
344002 ROSTOV-NA-DONU, RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Compact discs; DVDS; phonograph records; sound
recording carriers; films.
Printed matter; newspapers; magazines;
periodicals; books; pamphlets.
Organisation of award ceremonies to honour
outstanding artistic achievements by singers,
conductors, institutions; musical performances;
organisation of cultural activities, in particular of
prize awarding ceremonies in the field of music.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:29
2011.04.04 - 14/11
Klasse:18
Rucksacks, sports bags.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Flour and preparations made from cereals,
including rice, crushed barley, groats for human
food, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
46
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1026029
(151) Int.reg.dato:
2009.11.16
(180) Registreringen
2019.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201000858
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.28
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1026160
(151) Int.reg.dato:
2009.11.18
(180) Registreringen
2019.11.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001001
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.10 CH 593435
(540) Gjengivelse av merket:
VDF PULSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
SIX Telekurs AG, Hardturmstrasse 201, 8005 ZÜRICH,
CH
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ÇGS Çetinkaya Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Kemerdere Mevkii Alemdağ Cad. No: 65
Yukari Dudullu-Ümraniye ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:36
Klasse:38
Klasse:42
Services involving the recording, transcription,
transformation, composition, compilation and
systematisation of commercial, economic and
financial information; provision of economic and
commercial information and of information on
commercial services and data (messages, sounds,
pictures) via computerized telecommunications
networks including via the Internet.
Financial services, currency market services,
monetary transactions; services related to financial
operations, particularly the provision of information
on stock exchange quotations and foreign
exchange rates; financial consulting; consulting
services for securities portfolio administration and
foreign exchange operations; provision of financial
information and information on the administration of
securities, risk management and portfolio
management and of data (messages, sounds,
pictures) via computerized telecommunications
networks including via the Internet.
Telecommunications, transmission of information,
data, financial, monetary, commercial and
economic information and of images; providing
and/or leasing of access time to data banks
containing economic, commercial and financial
information and information on the administration of
securities, risk management, portfolio management
and business services.
Computer programming; design, fine-tuning,
development and maintenance (improvement and
updating) of computer programmes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
47
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1028111
(151) Int.reg.dato:
2009.10.29
(180) Registreringen
2019.10.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001728
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.04.04 - 14/11
1028877
2010.01.12
2020.01.12
201002222
2010.03.04
2009.09.18 DE 30 2009 054
877.3/10
(540) Gjengivelse av merket:
Dot
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN,
DE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Jobarma Export SL, San José, s/n, 46840 LA POBLA
DEL DUC (VALENCIA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
Klasse:10
Horticultural and forestry products not included in
other classes, seeds, living plants and natural
flowers, foodstuffs for animals, malt.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1028244
(151) Int.reg.dato:
2009.12.02
(180) Registreringen
2019.12.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001908
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.04 SE 2009/04372
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Orchid.
(730) Innehaver:
Norfoods AB, Box 194, 20121 MALMÖ, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Apparatus and devices for imaging diagnostics for
medical purposes, in particular apparatus and
devices for magnetic resonance tomography;
medical/therapeutic devices for proton imaging;
parts of the apparatus and devices mentioned
above.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; foodstuffs for animals,
malt.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
48
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1029477
(151) Int.reg.dato:
2009.11.30
(180) Registreringen
2019.11.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002328
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
and young people; brokering offers and services
provided by others in these fields.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1034719
(151) Int.reg.dato:
2010.03.09
(180) Registreringen
2020.03.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201004284
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.22
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.10 US 77824089
(540) Gjengivelse av merket:
DOOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lempco Industries Inc, P.O. Box 210, OH44210 BATH,
US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Mark Sollberger, Dufourstrasse 18, 3005 BERN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:28
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:38
Klasse:39
Klasse:41
Klasse:42
Klasse:43
Klasse:45
Klasse:36
Computer programs and software for use in
connection with owner occupied real estate
instruments.
Services in connection with owner occupied real
estate instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording
devices (including CDs); software.
Printed matter; photographs; instructional or
teaching material (except apparatus).
Games, toys; gymnastic and sporting articles
(provided that they are not included in other
classes).
Advertising.
Insurance, financial and monetary affairs, advice for
adolescents and young people and brokering offers
and services provided by others for adolescents
and young people in these fields; providing/issuing
discount cards for goods and services in the
following fields; leisure activities, travel, educational
services, monetary affairs, telecommunication,
sport, culture and entertainment; brokering of
discount cards and offers and services available
through discount cards provided/issued by others
for adolescents and young people in these fields.
Telecommunications; advice for adolescents and
young people and brokering offers and services
provided by others for adolescents and young
people in the field of telecommunication.
Transport; arrangement of travel; advice for
adolescents and young people and brokering offers
and services provided by others for adolescents
and young people in these fields.
Education; providing of training; political education;
entertainment; sports and cultural activities; advice
for adolescents and young people and brokering
offers and services provided by others for
adolescents and young people in these fields.
Design and development of software.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; fashion advice for adolescents and
young people and brokering offers and services
provided by others for adolescents and young
people in these fields.
Legal services; general advice about life and
lifestyle as well as fashion advice for adolescents
and young people; lobbying/representing social and
political (non-commercial) interests for adolescents
49
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1036206
(151) Int.reg.dato:
2010.04.07
(180) Registreringen
2020.04.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.10.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201012710
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.02
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1038805
2010.04.20
2020.04.20
201005827
2010.06.03
2009.11.23 DE 30 2009 068
704.8/05
(540) Gjengivelse av merket:
Caramba
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Caramba Holding GmbH, Bernerstrasse 6, 74653
KÜNSELSAU, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the image of a bug superimposed
over the image of a padlock and the words "BUG
LOCK" to the right of the images wherein the word
"BUG" is above the word "LOCK".
(730) Innehaver:
JAB Distributors LLC, 3600 Woodhead Drive, IL60062
NORTHBROOK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:24
Klasse:3
Klasse:5
Zipper system sold as an integral component of
mattress covers.
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
50
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1040255
(151) Int.reg.dato:
2009.11.13
(180) Registreringen
2019.11.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.08.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100479
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.11 TR 2009/60055
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:17
Klasse:21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Count.
(730) Innehaver:
Sayim Plastik Insaat Hirdavat ve Yakit Maddeleri
Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Vatan San. Tatlicak
Mah. Güvensoy Sk. No. 4 KONYA, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:11
Machines, machine tools and industrial robots to
process wooden, metal, glass, plastic materials;
construction machines and robots for the same
purpose; lifting, carrying and transmission machines
and robots including elevators, moving staircases
and winches; machines and robots to process
grain, fruit, vegetable and food; motors, electrical
motors, their parts and apparatus except for land
vehicles; bearings, ball and rolling bearings; wheel
removing and mounting machines; alternators,
generators, electricity generator, generators of solar
energy; painting machines, automatic spray guns
for paint, electric punching machines and guns,
electric glue guns, machine guns for pressed air
and liquids, electric hand drills, hand saws
(machines), cutting machines, compressors,
washing installations for vehicles; welding machines
and robots for the same purpose; printing
machines; packaging machines, filling-plugging and
closing machines, labeling machines, classification
machines and machines, robots and robotic
mechanisms for the same purposes; textile
machines, sewing machines and industrial robots
for the same purpose; pumps other than machine
and motor parts; electric kitchen equipment for
chopping, grinding, crushing, mixing and crumbling;
washing machines, dishwashers, electric machines,
electric vacuum cleaners for the cleaning of ground,
carpet or floor, and their parts thereof.
Lighting apparatus (lighting installations for
vehicles, for indoors and outdoors); apparatus for
heating and steam production installations namely
solid, liquid and gas fuel and electric stoves, cook
stoves; climatization and air-conditioning devices;
cooling apparatus and freezers; electric and gas
apparatus, machines and devices used for cooking
and boiling; sanitary installation; taps for water and
gas installations, thermostatic valves that are part of
the heating installations, level control valves for
tanks, pressure regulators for water and gas
installations, fountains for the automatic irrigation
equipments, spirals for the showers, pipes that are
parts of sanitary installations, irrigation machinery
for agricultural purposes; water softening
apparatus, water purifying apparatus, water
purifying installations, sewage purifying
installations; apparatus for beauty centers namely,
hand drying machines; electrical coverlets and
electrical quilts not for medical purposes, heating
pillows, electrical or non-electrical foot heaters;
filters and filter and motor combinations for
aquariums; industrial type ovens, drying
installations, cooling installations; pasteurizing and
sterilizing machines.
Rubber, gutta-percha, rubber, asbestos (asbestos),
mica, or semi synthetic substances made of dust,
plate, rod and foil, materials and objects made from
finished or semi-finished products of synthetic
materials for energy absorption and insulation,
rubber, flexible pipes and hoses made of plastic or
rubber; hoses (including hoses for vehicles), pipes,
and fittings, pipes and hoses made of textile
material, fire hoses, pipe joint packing and
junctions, not of metal; flexible rubber hose nozzles,
radiator hoses for the vehicles.
Non-electric cleaning tools and appliances (brushes
except for painting brushes, including steel chips,
sponges, steel wool, cleaning wool, cleaning and
wiping clothes made of textile, dish-washing gloves,
non-electric polishing machines, carpet brooms,
mops); toothbrushes, electrical toothbrushes, dental
floss, shaving brushes, hair brushes, combs; nonelectrical tools and utensils for household and
kitchen use; ironing boards, ironing board covers,
laundry drying racks, cloth hangers; cages and litter
boxes for pets, plant and animal raising areas used
in the household (terrariums); decorative articles,
statues, knickknacks (ornamental plates), vases,
cups given during sports competitions made of
glass, porcelain, ceramic, clay; mousetraps, insect
traps, fly catchers, flyswatters, covers for toilets;
perfume burners (burners giving off scents when
lit), perfume sprays and vaporizers (atomizers),
non-electric devices made of sponges for removing
makeup, powder puffs, boxes for toilet articles;
spraying hose heads, heads for water sprinklers,
watering sprinklers, garden watering sprinklers, tips
connected to faucets; wrought glass, partially
wrought glass, glass mosaics and glass powder for
decorative purposes (except for building), glass
wool (not for insulation and textile purposes).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
51
2011.04.04 - 14/11
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1042377
(151) Int.reg.dato:
2010.04.27
(180) Registreringen
2020.04.27
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.12.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100480
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1041171
(151) Int.reg.dato:
2010.03.01
(180) Registreringen
2020.03.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201006857
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
KILCHOMAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kilchoman Distillery Company Ltd, Rockside Farm,
PA497UT BRUICHLADDICH, ISLE OF ISLAY, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
TA Triumph-Adler AG, 23, Südwestpark, 90449
NÜRNBERG, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:37
Scotch whisky.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1043568
(151) Int.reg.dato:
2010.06.01
(180) Registreringen
2020.06.01
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.29
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100157
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.28 JP 2010-42276
(540) Gjengivelse av merket:
Data-processing apparatus; data input apparatus,
namely keyboards, scanners, cameras, cardreading apparatus; data output apparatus, namely
screens, video projectors, data projectors, LCD
panels, plasma screens, printers; electric data
storage apparatus; data transmission apparatus;
interface cards for data processing apparatus in the
form of printed circuits; cash registers; measuring,
signalling and checking (supervision) apparatus;
copying apparatus; facsimile machines; telephones;
installations composed of the aforesaid machines
and apparatus; pocket calculators and desk
calculators; dictating machines; data banks;
software, included in this class; accessories for the
aforesaid apparatus, namely floppy discs, magnetic
tapes, magnetic tape cassettes, hard discs,
magnetic encoded cards, magnetic strips, optical
storage media, batteries and mains charging
apparatus therefor, mains connection apparatus,
print heads, developers.
Typewriters; word processing apparatus;
accessories for the aforesaid apparatus, namely
inking ribbons, thermal transfer ribbons, inking
ribbon cassettes, correction ribbons, correction tape
cassettes, print heads, ink tanks, print wheels,
paper rolls for printers and fax machines; paper
shredders; thermal binding apparatus.
Consultancy in advertising, business management,
business administration, office functions.
Leasing of office equipment and office furniture of
all kinds.
Repair of office equipment.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Precision System Science Co Ltd, 88 Kamihongo, 2710064 MATSUDO-SHI, CHIBA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Laboratory apparatus and instruments; measuring or
testing machines and instruments; electronic
machines, apparatus and their parts; electronic
publications (downloadable).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1044632
2010.04.30
2020.04.30
(111) Int.reg.nr:
1047158
(151) Int.reg.dato:
2010.07.09
(180) Registreringen
2020.07.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201009208
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.29 BX 1196350
(540) Gjengivelse av merket:
201008122
2010.08.05
2009.12.18 DE 30 2009 074
809.8/09
(540) Gjengivelse av merket:
DESSO EcoBase
SR-1
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Desso BV, Taxandriaweg 15, 5142PA WAALWIJK, NL
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126
MAGDEBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Safety helmets of all kinds and parts thereof,
including crash helmets and motorcycle helmets,
spectacles, combinable with safety helmets, face
shields and hearing protection head sets; head
protection apparatus, namely visors.
Klasse:27
Carpets and other floor coverings (not included in
other classes).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1049523
(151) Int.reg.dato:
2010.08.23
(180) Registreringen
2020.08.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201010025
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.30
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.19 BX 1208422
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1045278
(151) Int.reg.dato:
2010.02.24
(180) Registreringen
2020.02.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201008365
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MILUPA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nutricia International BV, Schiphol Boulevard 105,
1118BG LUCHTHAVEN SCHIPHOL, NL
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
HDI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659
HANNOVER, DE
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Riethorst 2,
30659 HANNOVER, DE
(740) Fullmektig:
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma,
Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36
2011.04.04 - 14/11
Klasse:5
Klasse:29
Insurance underwriting.
Dietetic substances for medical use; food for
babies.
Milk and milk products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1049926
(151) Int.reg.dato:
2010.08.17
(180) Registreringen
2020.08.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201010243
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.02 FI T201001663
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1050419
(151) Int.reg.dato:
2010.04.30
(180) Registreringen
2020.04.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.10.29
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100721
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
KEYREUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Keyreus AG, Leopoldstrasse 62, 80802 MÜNCHEN,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tectia Corporation (Tectia Oyj), Kumpulantie 3, 00520
HELSINGFORS, FI
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:37
Klasse:38
Klasse:42
Klasse:35
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Building construction; repair; installation services.
Telecommunications.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Klasse:41
Klasse:45
Arrangement of business transactions for third
parties, in particular of business transactions with
regard to products in the field of life style and luxury
by means of a customer card with exclusive
conditions adapted to the customer card owner;
providing an online platform for arranging highquality services and products of third parties for
advertisement and for generating and maintaining
customer contacts for a closed circle of users;
advertisement; marketing (marketing research).
Organisation and execution of sports and cultural
events.
Personal and social services by third parties
regarding individual needs, in particular butler
service.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1051859
(151) Int.reg.dato:
2010.08.24
(180) Registreringen
2020.08.24
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.10.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100158
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.21 BX 1203424
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
AQUA TUBE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Georgia-Pacific SarL, 25, Route d'Esch, 1470
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Paper for household, sanitary and cosmetic use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1052036
2010.08.19
2020.08.19
Klasse:35
201010797
2010.10.21
2010.03.30 DE
302010019357.3/05
(540) Gjengivelse av merket:
SYSTIVA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67063
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:31
Klasse:36
Preparations for destroying and combating vermin,
herbicides, pesticides.
Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains and cereals not included in other
classes; seeds; foodstuffs for animals.
Klasse:37
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1052667
2009.12.17
2019.12.17
Klasse:38
201011086
2010.10.28
2009.06.19 CL 868 103
2009.06.19 CL 868 104
(540) Gjengivelse av merket:
VERISURE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Securitas Direct AB, Box 4519, 20320 MALMÖ, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:9
Klasse:39
Klasse:41
Gates of metal and doors of metal; safes; grilles of
metal; locks of metal; key tubes of metal.
Security systems consisting of alarms, control units,
television, video and telephone units; security pass
systems; identity checking units; control units for
automatic doors and electric locking plates, smoke,
heat, temperature, sound, optical, vibration, theft,
emergency, security and movement detectors and
pressure buttons, control panels, control desks,
contacts, electromagnetic locks; tape recorders
(sound recording devices); telecommunications,
radio engineering, photographic, video technology,
acoustic and optical apparatus and instruments for
monitoring, remote control, remote operating,
remote metering, information transmission,
information gathering, message sending, wiretapping, position finding, relaying and alarm
purposes; checking (supervision) and
telecommunications transmission apparatus and
instruments, only regarding protection against
burglary, fire, assaults, physical damage and theft;
life-saving and teaching apparatus and instruments;
fire-extinguishing apparatus; fire-protection
installations; bar code readers; active and passive
identity and information carriers ("smart cards" and
other carriers), only regarding protection against
burglary, fire, assaults, physical damage and theft;
electronic card readers and data carriers (data
processing equipment), only regarding protection
against burglary, fire, assaults, physical damage
and theft; intercommunication apparatus; acoustic
Klasse:42
Klasse:45
55
2011.04.04 - 14/11
and optical alarm devices; computer software, only
regarding protection against burglary, fire, assaults,
physical damage and theft.
Rental and supplying of advertising space by way of
home pages (Internet); mail order advertising, direct
mail advertising; computerized file management;
collating and input of information in databases and
home pages, business information, only regarding
protection against burglary, fire, assaults, physical
damage and theft; telephone answering services;
customer services via telephone or computer
related to alarms, alarm systems, alarm supervision
including user's support and services provided by
helpdesk.
Monetary affairs, including debit and credit card
services; financing services, insurance information
and consultancy, only regarding protection against
burglary, fire, assaults, physical damage and theft;
services regarding safety deposit, depositing of
valuables, valuable documents and confidential
information; leasing of real estate and personal
property.
Installation, repair and maintenance of burglar, fire,
security, theft, assault, freeze, temperature and
monitoring alarms; installation, repair and
maintenance of electric equipment, machines, safes
and telecommunications equipment; maintenance
of computer hardware, only regarding protection
against burglary, fire, assaults, physical damage
and theft; joinery (repair); extermination of rats and
vermin (not for the purpose of agriculture); window
cleaning; cleaning; domestic services, namely
cleaning and washing.
Computer-aided transmission of messages and
images; electronic mail; message sending;
communications by mobile telephone, computer
terminal and telephone; paging services (radio,
telephone, satellite or other electronic
communication); satellite transmission; rental of
message sending apparatus; rental of modems and
other telecommunications equipment, only
regarding protection against burglary, fire, assaults,
physical damage and theft.
Warehousing; key storage; domestic services
namely transportation; position finding services of
vehicles (via radiotelephone, satellite or other
electronic communication).
Information services regarding educations;
education services; members' club services;
organization of competitions for education or
entertainment; rental of video cassette recorders
and video cameras.
Engineering; design, updating and maintenance of
computer software and security systems, only
regarding protection against burglary, fire, assaults,
physical damage and theft; design and updating of
computer hardware, only regarding protection
against burglary, fire, assaults, physical damage
and theft; testing, analysis and evaluation of alarm
equipment, alarm operations and methods for the
purpose of certification, only regarding protection
against burglary, fire, assaults, physical damage
and theft; certification of services and products
which fulfill prescribed standard.
Security services for the protection of property and
individuals; protection and security guarding;
picking of locks; emergency service centre services,
namely monitoring of burglary, fire, safety and
security alarms and providing assistance in case of
incidents; alarm monitoring services, monitoring
services, only regarding protection against burglary,
fire, assaults, physical damage and theft; mobile
and stationary guard services; information services
regarding security issues, only regarding protection
against burglary, fire, assaults, physical damage
and theft; consultancy in security issues, only
regarding protection against burglary, fire, assaults,
physical damage and theft; personal body guards;
internasjonale varemerkeregistreringer
personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; guarding of
departures and arrivals of individuals; rental of
safes, alarms and other security equipment; legal
services; position finding services of individuals (via
radiotelephone, satellite or other electronic
communication).
(111) Int.reg.nr:
1055054
(151) Int.reg.dato:
2010.06.23
(180) Registreringen
2020.06.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.11.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100482
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.16 SE 2010/05168
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1053402
(151) Int.reg.dato:
2010.09.14
(180) Registreringen
2020.09.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201011369
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.17 GB 2542160
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kapman AB, c/o SNA Europé (Industries) AB, 81181
SANDVIKEN, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
BOUNCEDOWN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jagex Ltd, St John's Innovation Centre, Cowley Road,
CB40WS CAMBRIDGE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:41
Klasse:8
Downloadable telephone ring tones; downloadable
screen-savers; downloadable wallpapers; computer
game programs; video game programs; interactive
entertainment software.
Entertainment services; electronic games services;
Internet games; provision of games by means of
local computer networks, global computer networks,
the Internet, cable or wire communications services,
wireless telecommunications services and
broadband telecommunications services.
(111) Int.reg.nr:
1056355
(151) Int.reg.dato:
2010.09.22
(180) Registreringen
2020.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201012371
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.24 EM 008979536
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1053679
(151) Int.reg.dato:
2010.09.16
(180) Registreringen
2020.09.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201011420
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.21 FR 10/3731876
(540) Gjengivelse av merket:
TEMPOMUSIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg
1, 5621BA EINDHOVEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
SGS SESAME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Saint-Gobain Sekurit France, 1 rue du Maréchal Joffre,
60150 THOUROTTE, FR
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21
Machine tools, including, band saws, saw blades,
hole saws, reciprocating saw blades, rotary burrs,
pneumatic/electric secateurs and cordless gardening
tools.
Hand tools, hand-operated, including, handsaws,
bow saws, wrenches, adjustable wrenches,
spanners, nut drivers, sockets and accessories,
torque tools, impact tools and bits, screwdrivers,
cutters, pliers, nippers, shears, tweezers, scrapers,
pullers, extractors, chisels, punches, hammers, drills,
files, knives, hacksaw blades, vices, secateurs,
pruners, shears, snips, loppers, hedge shears, grass
shears, edge shears, lawn shears, scissors, grafting
knifes, pruning knifes, top pruners, poles,
sharpeners, pruning saws, axes, wedges, balcony
tools, long shafted tools and bow saws.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:12
2011.04.04 - 14/11
Klasse:9
Apparatus for recording, processing, transmission
and reproduction of sound, images and/or data;
software programs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Window glass for land, sea and air vehicles,
windshields, back windows, side-window glass,
window glass for roofs, quarter panels.
Unworked and semi-worked glass (except building
glass); glass for car windows.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
56
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1056386
(151) Int.reg.dato:
2010.09.22
(180) Registreringen
2020.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201012380
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.24 BX 1199973
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1056821
(151) Int.reg.dato:
2010.09.27
(180) Registreringen
2020.09.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201012447
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.24 IT TO2010C003053
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Maserati SpA, Via Ciro Menotti 322, 41100 MODENA,
IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg
1, 5621BA EINDHOVEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:28
Apparatus for recording, processing, transmission
and reproduction of sound, images and/or data;
software programs.
(111) Int.reg.nr:
1057907
(151) Int.reg.dato:
2010.10.12
(180) Registreringen
2020.10.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201012929
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
1056431
2010.08.17
2020.08.17
201012392
2010.11.25
2010.04.13 DE 30 2010 022
152.6/09
(540) Gjengivelse av merket:
OXSOFT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Oxea GmbH, Otto-Roelen-Strasse 3, 46147
OBERHAUSEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
LIFEPAD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Medion AG, Gänsemarkt 16-18, 45127 ESSEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Automobiles, structural, replacement parts and
components therefor in this class.
Toy model vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.04.04 - 14/11
Klasse:1
Chemicals used in industry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Apparatus for recording, transmitting, receiving,
amplifying, converting and reproducing of data,
especially sound and/or images, especially
computers, tablet computers, electronic notebooks,
computer peripheral apparatus.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
1057908
2010.10.12
2020.10.12
201012930
2010.12.09
2010.04.21 DE 30 2010 023
890.9/01
(540) Gjengivelse av merket:
OXFILM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Oxea GmbH, Otto-Roelen-Strasse 3, 46147
OBERHAUSEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Chemicals used in industry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
57
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1057936
(151) Int.reg.dato:
2010.11.10
(180) Registreringen
2020.11.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201012936
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1057941
(151) Int.reg.dato:
2010.11.01
(180) Registreringen
2020.11.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201012938
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.09
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.19 CH 607284
(540) Gjengivelse av merket:
CREST-TO-CREST
ECOSPEED
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Smalley Steel Ring Co, 555 Oakwood Road, IL60047
LAKE ZURICH, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:6
2011.04.04 - 14/11
Compression springs with flat shim ends.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:30
Klasse:32
Heating and cooking apparatus; apparatus for
heating milk and for foaming milk; apparatus and
machines, included in this class, for making
beverages including tea, coffee, cappuccinos and
chocolate beverages; coffee machines, tea
machines, coffee makers and electric percolators;
component pieces and parts for all aforementioned
goods; electric machines, included in this class, for
making all types of beverages; refills, cartridges
included in this class and spare parts for these
machines; coffee filters, electric; electric tea filters;
coffee percolators, electric.
Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations
and beverages; iced coffee; coffee substitutes,
extracts of coffee substitutes, preparations and
beverages made with coffee substitutes; chicory;
tea, tea extracts, tea-based preparations and
beverages; iced tea; malt-based preparations for
human consumption; cocoa and cocoa-based
preparations and beverages; chocolate, chocolate
products, chocolate-based preparations and
beverages; confectionery, sweets, candies; sugar;
chewing gum not for medical use; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry;
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, desserts
(included in this class), puddings; ice cream, water
ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes,
soft ices, frozen desserts, frozen yogurts, binding
agents (included in this class) for making ice cream
and/or water ices and/or sherbets and/or frozen
confectionery and/or frozen cakes and/or soft ices
and/or frozen desserts and/or frozen yogurts; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, muesli,
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals;
cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of
ready-made dishes; pizzas; sandwiches;
preparations of pasta and oven-ready prepared
dough; sauces, soya sauce; ketchup; aromatizing
or seasoning products for food; edible spices,
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard;
vinegar.
Still water, effervescent water or carbonated water,
processed water, spring water, mineral water,
flavored water; fruit-flavored and fruit-based
beverages, fruit and vegetable beverages, nectars,
lemonades, sodas and other non-alcoholic
beverages; syrups, extracts and essences and
other preparations for making non-alcoholic
beverages (except essential oils); lactic fermented
beverages; soya-based beverages; malt-based
beverages; isotonic beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
58
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1058464
2010.09.02
2020.09.02
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1058668
(151) Int.reg.dato:
2010.10.20
(180) Registreringen
2020.10.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013205
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.16
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.22 PL Z-369472
(540) Gjengivelse av merket:
201013176
2010.12.16
2010.03.03 DE 30 2010 005
294.5/09
(540) Gjengivelse av merket:
iTherm
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co KG, Obere Bank
1, 87484 NESSELWANG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BI-ES Polska Sp zoo, Kamien Duzy 4D, 14-200 ILAWA,
PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Devices for measuring temperature, temperature
sensors, temperature head transmitters, transmitter
head for measuring temperature.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:3
(111) Int.reg.nr:
1058555
(151) Int.reg.dato:
2010.11.01
(180) Registreringen
2020.11.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013188
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.16
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.20 CH 607135
(540) Gjengivelse av merket:
CMAge
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
La Colline Cellular Research Laboratoires SA, 1,
avenue de Florimont, 1820 MONTREUX, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:5
Perfume and toilet products, perfumes, toilet waters,
perfumed waters, eau de Cologne; deodorants for
personal use and antiperspirant preparations,
antiperspirants; essential oils; cosmetics; face and
body washing and care preparations; hair washing
and hair care preparations; hair coloring and
stylization preparations; foot cleaning and foot care
preparations; soaps; bath preparations; preparations
for make-up and make-up removing preparations;
nail care preparations and nail painting preparations;
nail varnish removers; intimate hygiene preparations
included in this class; depilatory preparations;
sunbathing preparations and ultraviolet radiation
protecting preparations; self-tan preparations;
toiletries included in this class.
Medicinal products and preparations for skin care
and hair care; preparations for medicinal baths; bath
salts for medicinal use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1059188
(151) Int.reg.dato:
2010.11.09
(180) Registreringen
2020.11.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013450
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.23
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AQUILA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Corus ByggeSystemer A/S, Kaarsbergsvej 2, 8400
EBELTOFT, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:19
Building materials, including gutter systems
consisting among other of gutters and downpipes in
steel or steel-like materials and in copper.
Building materials (not of metal), including gutter
systems consisting among other of gutters and
downpipes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
59
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1059498
2010.11.11
2020.11.11
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1059907
(151) Int.reg.dato:
2010.08.04
(180) Registreringen
2020.08.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013635
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.05 RU 2010714664
(540) Gjengivelse av merket:
201013501
2010.12.23
2010.10.19 DE 30 2010 061
092.1/12
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kalisto Business Corp, P.O. 3321, Drake Chambers
ROAD TOWN, TORTOLA, VG
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Cordes GmbH & Co KG, Weissenfelder Strasse 1,
21698 HARSEFELD, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Apparatus for locomotion by land, in particular
mobile containers with latticed sides, modular slide
frame carts, front sided carts, three sided carts, four
sided carts, side frame carts, box carts, collapsible
carts, wire cage carts, wooden box carts, shelved
trolleys, table top carts, workshop carts, heavy load
carts, workpiece trolleys, dollies with gooseneck
handles, dollies, tip carts, box dollies, sack barrows,
handshaft lifting carts, hand carts, bicycle trailers,
hand trucks, hand-operated and partly handoperated floor conveyors, all the aforementioned
apparatus also with integrated devices for blocking
and braking, as well as accessories (included in this
class).
Klasse:9
Klasse:14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:16
Klasse:18
60
Antistatic preparations for household purposes;
cotton wool for cosmetic purposes; sachets for
perfuming linen; scented water; toilet water; shoe
wax; deodorants for personal use; perfumes;
perfumery; eyebrow pencils; cosmetic pencils;
creams for leather; hair spray; nail polish; aftershave lotions; hair lotions; lotions for cosmetic
purposes; beauty masks; soap; cosmetic kits; false
nails; eau de cologne; joss sticks; lipsticks;
pomades for cosmetic purposes; toiletries; tissues
impregnated with cosmetic lotions; preservatives for
leather (polishes); sunscreen preparations; hair
colorants; shoe polish; antiperspirants (toiletries);
shampoos.
Calculating machines; magnifying glasses (optics);
decorative magnets; spectacles (optics);
sunglasses; goggles for sports; eyeglasses;
spectacle cases; eyeglass chains; eyeglass cords.
Bracelets (jewellery, jewelry (am.)); straps for
wristwatches; charms (jewellery, jewelry (am.)); key
rings (trinkets or fobs); brooches (jewellery, jewelry
(am.)); pins (jewellery, jewelry (am.)); ornamental
pins; tie pins; pearls made of ambroid (pressed
amber); busts of precious metal; tie clips; cufflinks;
works of art of precious metal; jewellery of yellow
amber; necklaces (jewellery, jewelry (am.)); rings
(jewellery, jewelry (am.)); boxes of precious metal;
medals; medallions (jewellery, jewelry (am.)); coins;
earrings; statuettes of precious metal; ornaments
(jewellery, jewelry (am.)); cases for watches
(presentation); chronographs (watches); chains
(jewellery, jewelry (am.)); watch chains; watches;
wristwatches; jewellery cases (caskets).
Fountain pens; paper bows; note books; terrestrial
globes; pencil holders; punches (office requisites);
bookmarkers; calendars; pencils; pictures;
geographical maps; paintbrushes; painters'
brushes; writing brushes; drawing pins; envelopes
(stationery); gummed tape (stationery); postage
stamps; writing instruments; writing cases
(stationery); covers (stationery); passport holders;
musical greeting cards; greeting cards; postcards;
conical paper bags; folders for papers; papier
mâché; boxes for pens; nibs; coasters of paper;
mats for beer glasses; photograph stands;
paperweights; writing materials; school supplies
(stationery); clips for offices; figurines (statuettes) of
papier mâché; stationery; flags of paper; photoengravings.
Pocket wallets; card cases (notecases); chamois
leather, other than for cleaning purposes;
umbrellas; parasols; briefcases; imitation leather;
leather, unworked or semi- worked; boxes of leather
or leather board; purses; bags of leather, for
packaging; vanity cases, not fitted; music cases;
bandoliers; haversacks; leather straps; backpacks;
travelling bags; travelling sets (leatherware); sling
bags for carrying infants; garment bags for travel;
handbags; wheeled shopping bags; beach bags;
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:20
Klasse:21
Klasse:25
Klasse:26
Klasse:28
Klasse:35
bags for sports; bags for campers; shopping bags;
school bags; travelling trunks; canes; umbrella
sticks; walking stick seats; key cases (leatherware);
trunks (luggage); suitcases; attaché cases;
umbrella covers.
Busts of wood, wax, plaster or plastic; fans for
personal use, non-electric; coat hangers; mirrors
(looking glasses); hand-held mirrors (toilet mirrors);
bamboo; animal claws; animal hooves; coral;
meerschaum; whalebone, unworked or semiworked; stag antlers; tortoiseshell; shells; horn,
unworked or semi-worked; animal horns; rattan;
wickerwork; works of art, of wood, wax, plaster or
plastic; cabinet work; baskets, not of metal; mobiles
(decoration); picture frames; statues of wood, wax,
plaster or plastic.
China ornaments; busts of china, terra-cotta or
glass; vases; trouser stretchers; clothing stretchers;
shirt stretchers; combs for the large-toothed hair;
abrasive sponges for scrubbing the skin; works of
art, of porcelain, terra-cotta or glass; polishing
leather; shoe trees (stretchers); chopsticks; gloves
for household purposes; candlesticks; glove
stretchers; boot jacks; clothes-pegs; combs; shoe
horns; statuettes of porcelain, terra-cotta or glass;
wax-polishing appliances, non-electric, for shoes;
brushes for footwear.
Bandanas (neckerchiefs); underclothing; overalls;
boas (necklets); breeches for wear; half-boots;
trousers; brassieres; galoshes; neckties; boot
uppers; waistcoats; hosiery; heels; pants; tights;
combinations (clothing); bodices (lingerie); suits;
swimsuits; jackets (clothing); tee-shirts; cuffs; sleep
masks; heelpieces for boots and shoes; ear muffs
(clothing); socks; bath sandals; beach shoes; boots
for sports; footwear; outerclothing; ready-made
clothing; clothing of imitations of leather; clothing of
leather; knitwear (clothing); clothing; fittings of metal
for shoes and boots; overcoats; gloves (clothing);
pyjamas; bathing drawers; scarves; frocks;
waterproof clothing; headbands (clothing); garters;
soles for footwear; suspenders; lace boots; belts
(clothing); money belts (clothing); non- slipping
devices for boots and shoes; pullovers; welts for
boots and shoes; wooden shoes; shirts; sandals;
boots; sweaters; footwear uppers; inner soles;
underpants; gymnastic shoes; slippers; shoes;
headgear for wear; dressing gowns; tips for
footwear; shower caps; stockings; shawls; skull
caps; sashes for wear; esparto shoes or sandals;
skirts.
Brooches (clothing accessories); pins, other than
jewellery (jewelry (am.)); false hair; artificial
garlands; hair grips (slides); hair ornaments; tresses
of hair; toupees; shoe fasteners; fastenings for
clothing; hook and pile fastening tapes; zip
fasteners; snap fasteners; shoe hooks; tinsels
(trimmings for clothing); bows for the hair; wigs; hair
bands; shoe buckles; buttons; hair nets; shoe
ornaments, not of precious metal; trimmings for
clothing; hat ornaments, not of precious metal; shoe
laces; hair curling pins.
Novelties for parties, dances (party favors, favours);
starting blocks for sports; spinning tops (toys);
jigsaw puzzles; dominoes; Christmas trees of
synthetic material; kites; toys; plush toys; mobiles
(toys); board games; kaleidoscopes; playing cards;
confetti; dolls; marionettes; theatrical masks; candle
holders for Christmas trees; ornaments for
Christmas trees, except illumination articles and
confectionery; chess games; checkers (games).
Business management; business administration;
office functions; demonstration of goods; marketing
studies; business investigations; marketing
research; business management and organization
consultancy; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes;
2011.04.04 - 14/11
shop window dressing; business management
assistance; auctioneering; sales promotion for
others; distribution of samples; advertising;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; public relations;
procurement services for others (purchasing goods
and services for other businesses); outsourcing
services (business assistance); efficiency experts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1059929
(151) Int.reg.dato:
2010.11.04
(180) Registreringen
2020.11.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013642
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HSQ
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark "HSQ" has no significance in the applicant's
trade or industry, the mark "HSQ" has no meaning in a
foreign language, the mark "HSQ" has no geographical
significance.
(730) Innehaver:
Shenzhen Grand Wing Investment Inc, Room 6017, 6/F
Xingzhongbao Building, Yuhuayuan West, Baishixia
Community, Fuyong Street, Bao'an District
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28
Toys; scale model vehicles; mobiles (toys); radiocontrolled toy vehicles; toy vehicles; high
technology toys, especially remote-controlled
vehicles, cars, aircraft and boats; parts or
accessories for toy model airplanes; bows for
archery; ice skates; electric toy model helicopters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
61
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1059932
(151) Int.reg.dato:
2010.11.04
(180) Registreringen
2020.11.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013645
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1059930
(151) Int.reg.dato:
2010.11.04
(180) Registreringen
2020.11.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013643
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PFX
PLD
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark "PFX" has no significance in the applicant's
trade or industry, the mark "PFX" has no meaning in a
foreign language, the mark "PFX" has no geographical
significance.
(730) Innehaver:
Shenzhen Grand Wing Investment Inc, Room 6017, 6/F
Xingzhongbao Building, Yuhuayuan West, Baishixia
Community, Fuyong Street, Bao'an District
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark "PLD" has no significance in the applicant's
trade or industry; the mark "PLD" has no meaning in a
foreign language; the mark "PLD" has no geographical
significance.
(730) Innehaver:
Shenzhen Grand Wing Investment Inc, Room 6017, 6/F
Xingzhongbao Building, Yuhuayuan West, Baishixia
Community, Fuyong Street, Bao'an District
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28
Klasse:28
Toys; scale model vehicles; mobiles (toys); radiocontrolled toy vehicles; toy vehicles; high
technology toys, especially remote-controlled
vehicles, cars, aircraft and boats; parts or
accessories for toy model airplanes; bows for
archery; ice skates; electric toy model helicopters.
Toys; scale model vehicles; mobiles (toys); radiocontrolled toy vehicles; toy vehicles; high
technology toys, especially remote-controlled
vehicles, cars, aircraft and boats; parts or
accessories for toy model airplanes; bows for
archery; ice skates; electric toy model helicopters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1059931
(151) Int.reg.dato:
2010.11.04
(180) Registreringen
2020.11.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013644
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1060001
(151) Int.reg.dato:
2010.11.03
(180) Registreringen
2020.11.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013659
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.31 FR 10 3 742 240
(540) Gjengivelse av merket:
HFG
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark "HFG" has no significance in the applicant's
trade or industry, the mark "HFG" has no meaning in a
foreign language, the mark "HFG" has no geographical
significance.
(730) Innehaver:
Shenzhen Grand Wing Investment Inc, Room 6017, 6/F
Xingzhongbao Building, Yuhuayuan West, Baishixia
Community, Fuyong Street, Bao'an District
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
VWR International BVBA, Researchpark Haasrode
2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 LEUVEN, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Toys; scale model vehicles; mobiles (toys); radiocontrolled toy vehicles; toy vehicles; high
technology toys, especially remote-controlled
vehicles, cars, aircraft and boats; parts or
accessories for toy model airplanes; bows for
archery; ice skates; electric toy model helicopters.
Scientific apparatus (not for medical use), especially
ovens and incubators for laboratory use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
62
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1060100
(151) Int.reg.dato:
2010.08.04
(180) Registreringen
2020.08.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013668
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SAILING ROCKS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Extreme Sailing Series SA, c/o Fiduciaire Maillard S.A.,
Pont Charles-Bessieres 3, 1005 LAUSANNE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:9
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:18
Preparations and substances for use in the care
and appearance of the hair, scalp, lips, face, skin,
teeth, nails and eyes; cosmetics; non-medicated
toilet preparations; perfumes, fragrances, colognes
and scents; soaps and cleaning preparations;
shampoos, conditioners, moisturisers and rinses;
tooth cleaning preparations; depilatory
preparations; sun-screening and tanning
preparations; anti-perspirants, deodorants, cotton
wool; essential oils; preparations and substances
for use in massage and aromatherapy.
Stereos and computer games equipment; consumer
domestic electric and electronic apparatus and
instruments, namely battery chargers, camcorders,
cameras, cassette players, compact disc players,
computers, computer printers, disc drives for
computers, floppy discs, headphones, loud
speakers, modems, computer monitors, computer
mouse, personal stereos, pocket calculators, mobile
phones, radios, record players, stereos, scanners,
tape recorders, TVs, video players, VDUs and DVD
players; communications, photographic, measuring,
signalling, checking, scientific, optical, nautical, lifesaving and surveying apparatus and instruments;
computer software, hardware and firmware;
computer games software; apparatus, instruments
and media for recording, reproducing, carrying,
storing, processing, manipulating, transmitting,
broadcasting and retrieving publications, text,
signals, software, information, data, code, sounds
and images; audio and video recordings; audio
recordings, video recordings, music, sounds,
images, text, publications, signals, software,
information, data and code provided via
telecommunications networks, by online delivery
and by way of the Internet and the world wide web;
sound and video recordings, sound and video
recording and playback machines; coin freed
apparatus; electronic arcade games adapted for
use with TV receivers; televisions and television
games apparatus and instruments; photographic
and cinematographic films prepared for exhibition;
photographic transparencies, non-printed
publications; educational and teaching apparatus
and instruments; electronic, magnetic and optical
identity and membership cards; sunglasses and
anti-glare visors; mouse mats; protective clothing
and headgear; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
Jewellery, articles of precious metals and their
alloys and goods in precious metals or coated
therewith; semi-precious and precious stones;
horological and chronometric instruments; watches,
clocks; imitation jewellery; statues of precious
metal; cufflinks; tie pins; jewellery parts and fittings
for all the aforesaid goods.
Printed matter and publications; wrapping and
packaging; books, manuals, pamphlets,
newsletters, albums, newspapers, magazines and
periodicals; tickets, vouchers, coupons and travel
documents; identity cards; labels and tags; posters,
postcards, calendars, diaries, photographs, gift
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:41
cards and greeting cards; teaching and instructional
materials, other than apparatus and instruments;
stationery, artists' materials, writing instruments;
writing paper and envelopes sold in sets; writing
paper holders; engagement cards, visiting cards,
invitation cards; note books; book covers; book
marks; prints; pictures; photographs; photograph
albums; pen holders; pencil holders; pens; pencils;
pen stands; stands for ink stamps; drawing rulers;
pencil sharpeners; letter openers; paper knives;
letter trays; diaries; organisers; wrapping and
packaging materials of paper or card; gift tags;
writing cases; desk sets, all being items of
stationery; cheque book covers, passport covers.
Leather and imitations of leather; goods made of
leather or imitations of leather; skins and hides;
trunks, bags and travelling bags; purses, wallets,
pouches and handbags; luggage; sports bags;
bicycle bags [saddle bags]; backpacks; umbrellas
and parasols; harnesses and goods; leather parts
and fittings, included in this class for all the
aforesaid goods.
Clothing, headgear, footwear.
Games and playthings; toys; gymnastic and
sporting articles; decorations for Christmas trees,
model aeroplanes, scooters, teddy bears, balls, golf
balls; arcade games [electronic] not adapted for use
with TV receivers.
Information relating to entertainment and education,
provided on-line from a computer database or the
Internet; entertainment services provided on-line
from a computer database or the Internet;
educational information provided on-line from a
computer database or the Internet; entertainment
services, education services, publishing services,
production of sound and video recordings,
organising games and competitions, rental of
electric and electronic goods, namely rental of
audio and visual apparatus and equipment,
camcorders, compact disc players, compact discs,
fruit machines, cassette players, cassette
recorders, cassette tapes, audio tapes, video
cameras, electronic games, video cassettes, video
discs, video tapes, CD ROMs, video cassettes and
TV sets; rental of toys, games and playthings;
education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; providing sporting facilities,
lending libraries, desktop publishing, instruction,
holiday camp services, providing boat school
facilities for sailing and motor boat instruction,
photography, providing recreation facilities and
water sports facilities, sports camp services, tickets
agency services (entertainment); rental of sports
equipment, rental of sports diving equipment,
arranging of regattas; organisation of sport
competitions and sports events; organisation of
training lectures and seminars; distribution of
training and educational materials; information
relating to sporting events, competitions and
tournaments; organisation of seminars,
conferences, workshops, meetings, congresses,
and expositions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
63
2011.04.04 - 14/11
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1060397
(151) Int.reg.dato:
2010.11.16
(180) Registreringen
2020.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013724
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:14
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a stylized W inside of a circle, with
horizontal line in the upper left and right hand portion of
the W extending beyond the circle.
(730) Innehaver:
Wright Express Corp, 97 Darling Ave South, ME04106
PORTLAND, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:16
Klasse:18
Management information services, involving the
collection and reporting of fueling and other
purchase data associated with fleet vehicle usage.
Commercial fleet credit card services.
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1060428
(151) Int.reg.dato:
2010.03.04
(180) Registreringen
2020.03.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013735
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.27 US 77921663
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:28
Klasse:9
goggles; sport goggles for use in snowboarding; ski
glasses; anti-glare glasses; eyewear accessories,
namely, straps, neck cords, chains and head
straps; protective helmets for snowboarding and
skateboarding; headphones; earphones; knit covers
for headphones; MP3 players; CD players;
protective carrying cases for MP3 players, CD
players, cell phones, laptops, computers, portable
satellite radios and personal digital assistants.
Jewelry, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, earrings, pins, amulets, brooches, chains
and charms; goods in precious metals or coated
therewith, namely, jewelry boxes, jewelry cases,
vanity cases, perfume atomizers; horological and
chronometric instruments, namely, watches, wrist
watches, pocket watches, stop watches, diving
watches, pendant watches, bracelet watches and
clocks; watch bands; watch straps; watch chains;
cases for watches; cases for clocks.
Paper, cardboard and printed material, namely,
photographs, stationery, posters, paper banners,
adhesives for stationery or household purposes,
stickers, catalogs featuring apparel products,
perfume, bags, accessories, videos, compact discs,
jewelry, watches, and optics.
Backpacks, knapsacks, daypacks, fanny packs,
messenger bags, handbags, shoulder bags, tote
bags, duffel bags, overnight bags, athletic bags,
carry-on bags and luggage, wallets, purses, coin
purses, clutch purses, key cases, cosmetics cases
sold empty, toiletry bags sold empty.
Men's, women's and children's clothing, namely,
footwear, headwear, wetsuits, swimwear, singlet, tshirts, shirts and casual tops with long and short
sleeves, sleeveless shirts and tops, sleeveless
tops, jerseys, tank tops, sweat pants, sweat shirts,
dresses, skirts, pajamas, robes, jerseys, sweat
suits, hooded parkas, jackets, coats, shorts,
beachwear, board shorts, walking shorts, long
pants, trousers, jeans, loungewear, foundation
garments, briefs, rash guards, socks, belts, gloves,
thermal underwear, beanies, hats, visors, caps,
berets, ties, vests, suits, surf hoods, boots, shoes,
slippers, thonged and strapped sandals, sporting
footwear, athletic shoes, boots for sports, snow
boots, snowboard boots, kiteboard boots, surfboard
boots, wakeboard boots; ski wear and snowboard
wear, namely, ski pants, ski trousers, ski jackets,
snowboard pants, snowboard trousers and
snowboard jackets; snowboard gloves, skateboard
wear, namely, shirts, shorts, pants, and headwear.
Protective padding for snowboarding; protective
padding for skateboarding; sports equipment for
snowboarding, namely, snowboard helmets and
windsurfing gloves; ski poles; bags for snowboards;
bags for surfboards; bags for skateboards; bags for
windsurfing equipment; snowboards; skateboards;
surfboards; paddle boards; snowboard bindings;
snowboard decks; skateboard decks; skateboard
grip tapes; surfboard leashes; skis; water skis;
waterski tow harnesses; snowboard wax; ski wax;
surfboard wax.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a round smiling face showing an
exposed tongue, round eyes, an up slanted slit nose
and sweeping hair.
(730) Innehaver:
Joe W Neff, 1861 Mott Court, CA93012 CAMARILLO,
US
Shaun M Neff, 1861 Mott Court, CA93102
CAMARILLO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Eyewear, eyeglasses, sunglasses, goggles; frames,
lenses and protective cases for eyewear,
eyeglasses, sunglasses and goggles; snow
64
2011.04.04 - 14/11
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1060570
(151) Int.reg.dato:
2010.10.07
(180) Registreringen
2020.10.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013769
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
brackets thereof; infrared communication systems;
infrared microphones; infrared wireless receivers;
infrared wireless transmitters; infrared wireless
photoreceivers; public address systems and
instruments; amplifiers; controllers for speakers;
mounting racks for telecommunication devices and
apparatus; mounting racks for sound system devices
and apparatus; mounting racks for closed circuit
television system devices and apparatus; monitors
for audio equipment; electrical transformers for
telecommunication apparatus; power transformers;
audio frequency transformers for public address
systems; audio signal processors; audio mixers;
cabinets for telecommunication devices and
apparatus; cabinets for sound system devices and
apparatus; cabinets for closed circuit television
system devices and apparatus; storage container
boxes exclusively for use in racks and cabinets for
broadcasting machines and apparatus; blank panels
exclusively for use in racks and cabinets for
broadcasting machines and apparatus; ventilation
panels exclusively for use in racks and cabinets for
broadcasting machines and apparatus; sound
reproduction apparatus; audio recording and
playback devices; cassette players; compact disc
players; tape recorders; radios; audio signal
transmission and reception devices; programmable
timers for use with public address systems and
broadcasting machines and apparatus; power
distribution for electrical equipment; power supplies;
control panels for public address systems; audio
signal interfaces; audio signal controllers; audio
signal converters; impedance meters; electric or
magnetic meters and testers; attenuators;
loudspeakers and associated components;
diaphragms for loudspeakers; horns for
loudspeakers; drivers for loudspeakers;
megaphones; network audio transmission and
reception devices; network audio devices;
intercommunication apparatus and their parts and
accessories; intercom exchange machines; intercom
terminals; telephone apparatus; telephone
transmitters and receivers; conference systems
comprising telecommunication devices and
apparatus; electronic bulletin boards; emergency
broadcasting equipment; closed circuit television
systems; video signal interface devices for closed
circuit television systems; video signal transmission
and reception devices; audio and video receivers;
video signal receivers; video display switching
devices; video signal compensation devices for
closed circuit television systems; lenses for closed
circuit television cameras; control panels for the
operation of video equipment; controllers for video
monitoring equipment; closed circuit television
cameras; covers for closed circuit television
cameras; synchronized video signal transmitting
devices; electrical swivel mounts for use with closed
circuit television cameras; hard disc drives; digital
video recorders; housings for closed circuit television
cameras; electric monitoring apparatus; video
monitors; video signal distributors; video signal
converters; network video monitoring devices;
installation brackets for telecommunication hardware;
installation brackets for sound system devices;
installation brackets for closed circuit television
system devices; batteries for wireless communication
devices; signal distribution devices; transmitters of
electronic signals; receivers of electronic signals;
sound transmitting apparatus; sound receiving
apparatus; electric installations for the remote control
of industrial operations; electro-dynamic apparatus
for the remote control of signals; electric plugs,
outlets, jacks and connectors for use with audio and
video signals; adapters (electricity); computer
software, recorded; downloadable computer
software; computer software for use in recording,
amplifying, reproducing and transmitting sounds;
FreeOffice
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Softmaker Software GmbH, Kronacher Straße 7, 90427
NÜRNBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:38
Klasse:42
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, in particular
mobile and base stations for radio communication,
preferably according to the DECT standard; radio
devices and components thereof; PCMCIA cards;
charging stations, in particular for portable
computer systems and radio devices; computers, in
particular web pads and computers for Internet
communication; screens; computer programs;
monitors.
Telecommunications; consultancy in the field of
telecommunications.
Computer programming; consultancy in the field of
data processing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1060642
(151) Int.reg.dato:
2010.09.29
(180) Registreringen
2020.09.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100028
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
TOA Kabushiki Kaisha (also trading as TOA Corp), 2-1,
Minatojimanakamachi 7-chome, Chuo-ku, 650-0046
KOBE-SHI, HYOGO-KEN, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2011.04.04 - 14/11
Antennas; antenna boosters; audio signal
distributors; earphones; wireless receivers; wireless
transmitters; battery chargers; battery chargers for
microphones; microphones; radio microphone
systems comprising microphones, tuners and
receivers; public address and sound system
accessories; public address and sound system
accessories and fittings, namely, microphone stands,
speaker stands, microphone cables, speaker cables,
connectors, mounting racks, cabinets and installation
65
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1060674
(151) Int.reg.dato:
2010.11.03
(180) Registreringen
2020.11.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100032
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
electric cables and wires; audio and video signal
cables.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1060665
(151) Int.reg.dato:
2010.10.27
(180) Registreringen
2020.10.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100030
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.28 IT PD2010C000460
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a circle design, the letters
"VOOLCO" and three Chinese characters; the
combination of the letters and the characters has no
special meaning.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
wo er ka
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
"fertile", "you" and "block".
(730) Innehaver:
Rui an ZhongBen Auto Parts Co Ltd, Gaoxin village,
Tangxia town RUIAN CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SAFILO Società Azionaria Fabbrica Italiana
Lavorazione Occhiali SpA, Piazza Tiziano 8, 32044
PIEVE DI CADORE (BELLUNO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Optical apparatus and instruments, spectacles and
sunglasses; frames, lenses, hinges, temples and
cases for spectacles and sunglasses, their parts and
accessories; eyeshades, ski goggles, protective
helmets and protective goggles; their parts and
accessories.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:7
Cylinder heads for engines; generators of electricity;
igniting magnetos; piston segments; pistons for
cylinders; automative engine cooling water tanks;
windshield for automotive engine cooling fan; oil
cleaners; air cleaners; diesel filter.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
66
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1060718
(151) Int.reg.dato:
2010.07.29
(180) Registreringen
2020.07.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100036
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1060723
(151) Int.reg.dato:
2010.04.30
(180) Registreringen
2020.04.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100039
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.28 IT PR2010C000098
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Errea' Sport SpA, Via G. Di Vittorio, 2/1, 43030
TORRILE (PARMA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Two triangles coloured red and green are attached like
diamond with a book and a tree branch inserted, also at
the bottom the word (ALHASHIMI).
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
Alhashimi
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Alhashimi.
(730) Innehaver:
Alhashimi Centre for Natural Herbs and Folk Medicine
Ltd, Serviced Offices London Limited Regent House
Business Centre, 24-25 Nutford Place, W1H5YN
LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:18
Klasse:25
Natural essential oils.
Honey.
Fresh herbs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:26
Adhesive tapes for stationery purposes, ball-point
pens and fountain pens, calendars, rubber erasers,
diaries, note books, paint brushes, pencils, greeting
cards, mouse pads (stationery), paper, cardboard
and goods made from these materials, not included
in other classes, stationery, rulers (stationery).
Bags, multipurpose sports bags, handbags, bags of
leather and imitations of leather, gentlemen's
handbags; canvas bags, bags for balls, bags, bags
for campers, beach bags, travelling bags; key cases
(leatherware); beach bags; bum bags; cosmetic
bags sold empty; school satchels, trunks, travelling
bags, suitcases, rucksacks; umbrellas, walking
sticks, parasols; leatherware; briefcases; leather
and imitations of leather; satchels; leather cases for
business cards; purses, not of precious metal;
leather notecases.
Clothing for men, women and children; sportswear
and leisurewear for men, women and children,
including jumpers, T-shirts, vests, sweatshirts,
pullovers, polo shirts, shirts, skirts, trousers, shorts,
Bermuda shorts, jackets, coats, jeans, jerseys,
neckties, suits, jump suits (clothing), full tracksuits
for sports teams, training suits, sports kits, including
kits for football, five-a-side football, volleyball, rugby
and basketball, clothing for football, five-a-side
football, volleyball, rugby, basketball, tennis, skiing,
cycling, golf, baseball, spinning, running and
exercise wear in general not included in other
classes; belts (clothing), belts for sports; footwear,
shoes, sports shoes, including shoes for football,
five-a-side football, volleyball, rugby, basketball,
tennis, skiing, cycling, golf, baseball, spinning,
running, gymnastics and exercise in general not
included in other classes, ski boots, swim shoes,
slippers; headgear, including hats, berets, bonnets,
ear muffs, headbands and sweat bands, hats and
berets for sport in general, bandanas; gloves
(clothing), scarves, wristbands; stockings, socks,
sweat-absorbent stockings, slippers, tights;
underwear, including briefs, bras, camisoles,
underpants, boxers, thongs, underwear, in
particular for playing sport, namely leg warmers,
Bermuda shorts, tight T-shirts, nightwear;
beachwear and swimwear, including swimming
costumes, swimming trunks, beach robes; rainwear.
Ribbons and braid; shoe laces; buttons, hooks and
eyes, pins and needles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1060734
(151) Int.reg.dato:
2010.11.02
(180) Registreringen
2020.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100042
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1060761
(151) Int.reg.dato:
2010.09.17
(180) Registreringen
2020.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100044
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SURIG
(541) Merket er et ordmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
The artificial name SURIG has no mention in any
languages known to us.
(730) Innehaver:
Speyer & Grund GmbH & Co KG, Emmeransstr. 27,
55116 MAINZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Concentrated vinegar for foodstuff, vinegar.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
A sign with lion on the left, unicorn on the right,
diamond in the middle, crown on the top, flowers and
swords underneath, and on the bottom of the sign
written "DSUK 1943".
(730) Innehaver:
Yongyu Zhang, 12 Larch Gardens, M88BJ
MANCHESTER, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Klasse:18
Klasse:25
(111) Int.reg.nr:
1060920
(151) Int.reg.dato:
2010.08.10
(180) Registreringen
2020.08.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100063
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.04 IT PD2010C 000476
(540) Gjengivelse av merket:
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Handbags; evening handbags; ladies' handbags;
travelling handbags; leather handbags; handbags
for men; handbag frames; handbags made of
imitations leather; gent's handbags; gentlemen's
handbags; handbags made of leather.
Clothing, footwear, headgear.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording
EVERYBODY in fancy characters, placed under which,
between the lower portions of the two Y letters, is the
wording BY B.Z. MODA in fancy characters and of a
smaller size, both letters that comprise the initials BZ
followed by a full stop.
(730) Innehaver:
BZ Moda SrL, Via Bassa, 3 STRA (VE), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
68
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1060957
(151) Int.reg.dato:
2010.09.27
(180) Registreringen
2020.09.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100067
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061112
(151) Int.reg.dato:
2010.10.22
(180) Registreringen
2020.10.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100088
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.23 EM 009052622
(540) Gjengivelse av merket:
TEOTAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Thales Communications SA, 160, boulevard de Valmy,
92700 COLOMBES, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Uni-Trend Technology (Dongguan) Ltd, Beizha Village,
Humen Town DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:9
Multimeters; capacity measures; oscillograph;
frequency meters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061121
(151) Int.reg.dato:
2010.10.18
(180) Registreringen
2020.10.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100090
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.21 AT AM 2473/2010
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1060977
(151) Int.reg.dato:
2010.11.11
(180) Registreringen
2020.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100068
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.14 IT BS2010C000321
(540) Gjengivelse av merket:
TVEplus
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
EREMA Engineering Recycling Maschien und Anlagen
GmbH, Freindorf Unterfeldstrasse 3, 4052
ANSFELDEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dayle Italia SrL, Traversa Dodicesima, 13, 25125
VILLAGGIO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
A secure telephone system, namely a portable
handset, a unit for accessing fixed-line
telecommunication networks, computers featuring
management software ensuring telecommunications
monitoring and security.
Klasse:7
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Machines for plasticizing synthetics, machines for
agglomerating plastics, machines for comminuting
plastics, machines for granulating plastics, extruders
for plastics, extruder screws, machines for recycling
treatment of plastics and for treating waste, in
particular plastic waste, biomasses or household
waste; machines for filtering plastic melts, plastic
melt filters, degassing units, filtering devices for
plastic melts, degassing devices for extruders for
plastic material, back-purge filters, filtering screens,
screen changers, screens and filters for extruders,
cutting, comminuting, compacting and homogenizing
devices for plastic materials, plastic foils, plastic
bottles or plastic waste (all said goods are machines
or part of machines).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
69
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061226
(151) Int.reg.dato:
2010.11.29
(180) Registreringen
2020.11.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100114
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061194
(151) Int.reg.dato:
2010.10.22
(180) Registreringen
2020.10.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100110
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.26 BX 1203610
(540) Gjengivelse av merket:
BuBBuls
KIOSK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Garé BV, Tunnelweg 105, 6468EJ KERKRADE, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Trademark Textiles A/S, Esbjergvej 101, 6000
KOLDING, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soap; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:26
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
Clothing, footwear, headgear.
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061201
(151) Int.reg.dato:
2010.11.26
(180) Registreringen
2020.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100111
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.03 FR 10 3 743 128
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061252
(151) Int.reg.dato:
2010.12.03
(180) Registreringen
2020.12.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100117
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.04 SE 2010/4819
(540) Gjengivelse av merket:
DIAMIXAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biofarma, 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SURSEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
2011.04.04 - 14/11
Pharmaceutical products for human use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Cross Sportswear International AB, Krokslätts Fabriker
61, 43137 MÖLNDAL, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
1061202
(151) Int.reg.dato:
2010.11.26
(180) Registreringen
2020.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100112
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.03 FR 10 3 743 130
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
DIAMIXOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biofarma, 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SURSEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Clothing, footwear, headgear.
Pharmaceutical products for human use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
70
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061260
(151) Int.reg.dato:
2010.12.01
(180) Registreringen
2020.12.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100120
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.06
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.12 EM 009239161
(540) Gjengivelse av merket:
phone; game software and additional data thereof for
use with mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs,
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs,
cartridges, cassettes and other media recorded with
game programs and additional data thereof for use
with mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs,
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs,
cartridges, cassettes and other media recorded with
game software and additional data thereof for use
with mobile phone; other electronic machines
apparatus and their parts; downloadable game
programs and additional data thereof for use with
video game machines for domestic use;
downloadable game software and additional data
thereof for use with video game machines for
domestic use; game programs and additional data
thereof for use with video game machines for
domestic use; game software and additional data
thereof for use with video game machines for
domestic use; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs,
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs,
cartridges, cassettes and other media recorded with
game programs and additional data thereof for use
with video game machines for domestic use;
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes,
magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes
and other media recorded with game software and
additional data thereof for use with video game
machines for domestic use; other video games for
domestic use; downloadable game programs and
additional data thereof for use with hand-held games
with liquid crystal displays; downloadable game
software and additional data thereof for use with
hand-held games with liquid crystal displays; game
programs and additional data thereof for use with
hand-held games with liquid crystal displays; game
software and additional data thereof for use with
hand-held games with liquid crystal displays;
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes,
magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes
and other media recorded with game programs and
additional data thereof for use with hand-held games
with liquid crystal displays; electronic circuit, CDROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs,
optical discs, cartridges, cassettes and other media
recorded with game software and additional data
thereof for use with hand-held games with liquid
crystal displays; other electronic circuits and CDROMs recorded with programs for hand held games
with liquid crystal displays; phonograph records;
other recorded media; metronomes; electronic
circuits and CD-ROMs recorded with automatic
performance programs for electronic musical
instruments; downloadable music files; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film
mounts; downloadable image files; recorded video
discs, videotapes, CD-ROMs, DVDs and other
media; electronic publications; downloadable music
and sound; downloadable animated and still images.
ELISA CAVALETTI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daniela Dallavalle Mode GmbH, Anton-Kux-Straße 2,
41460 NEUSS, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061277
(151) Int.reg.dato:
2010.09.29
(180) Registreringen
2020.09.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100286
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.31 JP 2010-25040
(540) Gjengivelse av merket:
LOLLIPOP CHAINSAW
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kadokawa Games Ltd, 13-3, Fujimi 2-chome, Chiyodaku, 102-0071 TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2011.04.04 - 14/11
Downloadable game programs and additional data
thereof for use with video game machines for
commercial use; downloadable game software and
additional data thereof for use with video game
machines for commercial use; game programs and
additional data thereof for use with video game
machines for commercial use; game software and
additional data thereof for use with video game
machines for commercial use; electronic circuit, CDROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs,
optical discs, cartridges, cassettes and other media
recorded with game programs and additional data
thereof for use with video game machines for
commercial use; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs,
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs,
cartridges, cassettes and other media recorded with
game software and additional data thereof for use
with video game machines for commercial use; other
video game machines for commercial use; straps for
mobile phone; other telecommunication devices and
apparatus; downloadable game programs and
additional data thereof for use with computer;
downloadable game software and additional data
thereof for use with computer; game programs and
additional data thereof for use with computer; game
software and additional data thereof for use with
computer; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs,
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs,
cartridges, cassettes and other media recorded with
game programs and additional data thereof for use
with computer; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs,
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs,
cartridges, cassettes and other media recorded with
game software and additional data thereof for use
with computer; downloadable game programs and
additional data thereof for use with mobile phone;
downloadable game software and additional data
thereof for use with mobile phone; game programs
and additional data thereof for use with mobile
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
71
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061282
(151) Int.reg.dato:
2010.07.05
(180) Registreringen
2020.07.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100287
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.22 IT VR2010C000035
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
BLUSOFT PROJECT
Klasse:25
Klasse:35
EVENTION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:28
Bags, handbags, carry-all bags, sport bags,
shoulder bags, backpacks, travel bags, duffel bags,
trunks, suit bags, carriers for suits, shirts and
dresses, souvenir bags, clutch bags, key cases,
book bags, cosmetic bags sold empty, rucksacks,
attache cases, wheeled bags, wallets, pocket
wallets, card wallets, document cases, business
card cases, calling card cases, credit card cases
(leatherware), name card cases, purses, coin
purses, umbrellas, parasols, walking stick handles.
Clothing, footwear, headgear.
Retail sale, wholesale, on-line sale, by mail ordering
sale for clothing, footwear, headgear, bags,
handbags, carry-all bags, sport bags, shoulder
bags, backpacks, travel bags, duffel bags, trunks,
suit bags, carriers for suits, shirts, dresses, souvenir
bags, clutch bags, key cases, book bags, cosmetic
bags sold empty, rucksacks, attaché cases,
wheeled bags, wallets, pocket wallets, card wallet
document cases, business card cases, calling card
cases, credit card cases, name card cases, purses,
coin purses, umbrellas, parasols, walking stick
handles.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061313
2010.11.16
2020.11.16
201100291
2011.01.13
2010.05.21 DE 30 2010 030
794.3/12
(540) Gjengivelse av merket:
SLB-KLASSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:28
Vehicles and parts thereof (included in this class).
Toy model vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
1061308
2010.11.16
2020.11.16
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
201100289
2011.01.13
2010.06.07 DE 30 2010 033
745.1/12
(540) Gjengivelse av merket:
1061314
2010.11.16
2020.11.16
201100292
2011.01.13
2010.05.21 DE 30 2010 030
793.5/12
(540) Gjengivelse av merket:
CELEBRATE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:28
Vehicles and parts thereof (included in this class).
Toy model vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061310
2010.11.16
2020.11.16
201100290
2011.01.13
2010.06.07 DE 30 2010 033
744.3/12
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists in the words "BLUSOFT
PROJECT".
(730) Innehaver:
Stonefly SpA, Via San Gaetano, 200, 31044
MONTEBELLUNA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
2011.04.04 - 14/11
SLB
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Vehicles and parts thereof (included in this class).
Toy model vehicles.
Klasse:12
Klasse:28
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Vehicles and parts thereof (included in this class).
Toy model vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
72
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061315
2010.11.16
2020.11.16
Klasse:9
201100293
2011.01.13
2010.05.21 DE 30 2010 030
792.7/12
(540) Gjengivelse av merket:
GLB-KLASSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:28
Vehicles and parts thereof (included in this class).
Toy model vehicles.
Klasse:11
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
Klasse:12
1061335
2010.09.23
2020.09.23
Klasse:14
201100297
2011.01.13
2010.07.15 DE
302010042579.2/41
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:15
Klasse:16
Klasse:18
Klasse:20
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
RedSeven Entertainment GmbH, Medienallee 7, 85774
UNTERFÖHRING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:4
Klasse:8
Klasse:21
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soap; perfumery; essential
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices and teeth
whitening products.
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels,
including motor spirit, and illuminants; charcoal
(fuel); candles and wicks for lighting.
Hand-operated tools and instruments for use in
agriculture, horticulture, forestry, for the
construction of machines and apparatus as well as
in the field of building construction; table cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than
firearms; razors.
Klasse:22
73
2011.04.04 - 14/11
Scientific, nautical, surveying, electric and
electronic, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments (included in this class); apparatus
for recording and reproducing sound, images and
data of all kinds; sound, image and data carriers of
all sorts, especially magnetic tapes, music and
video cassettes, compact discs, recording discs,
DAT tapes, video tapes, floppy discs, all the
aforementioned goods in pre-recorded or blank
form, included in this class; CD-ROMs; calculating
machines, data processing equipment and
computers; optical apparatus and instruments,
included in this class, especially spectacles,
spectacle glasses, spectacle frames; computer
software (included in this class); apparatus for
games adapted for use with an external display
screen or monitor; computer game programs.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; grills (cooking
appliances); rotisseries; roasting spits; cooking
utensils, electric; pressure cooking saucepans,
electric; kitchen ranges (ovens), cooking rings.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; dining cars (carriages).
Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this
class; jewelry, precious stones; clocks and
chronometric instruments and components thereof,
including watch straps and watch cases.
Musical instruments.
Printed matter, especially catalogs, exercise books,
books, manuals, course books, newspapers,
magazines, periodicals, journals and calendars;
stationery; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); paper, cardboard and goods made from
these materials, included in this class; bookbinding
material; photographs; plastic materials for
packaging, included in this class; table napkins of
paper.
Umbrellas, parasols and walking sticks, leather and
imitations of leather and goods made from these
materials (included in this class), especially also
handbags and other containers not adapted to the
products they are intended to contain (especially
travelling bags, sports bags, rucksacks, cosmetic
bags, beach bags), as well as small goods made of
leather (especially purses, pocket wallets, key
cases); animal skins and coats; suitcases and small
cases.
Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames;
goods (included in this class), especially works of
art made of wood, cork, reed, wicker, cane, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum or plastics; blinds.
Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), especially
cups, plates, bottle openers, corkscrews; combs
and sponges; brushes, except paint brushes;
material for brush-making; articles for cleaning
purposes; steel wool; glass, unworked or semiworked, except building glass; glassware, porcelain
and earthenware for household and kitchen use,
included in this class, art objects made of glass,
porcelain and earthenware; grills (cooking utensils);
grill supports; mess-tins; cooking pot sets, included
in this class; fitted picnic baskets, including dishes;
soup bowls, tableware, other than knives, forks and
spoons; services (dishes); cooking pots; handoperated instruments for household purposes.
Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class);
padding and stuffing materials, except of rubber or
plastics; raw fibrous textile.
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:32
Klasse:33
Klasse:34
Klasse:35
Textiles and textile goods (included in this class),
especially bath towels, face towels, bed and table
covers, table and bed linen, textile fabrics, curtains,
household linen; table napkins of textile.
Clothing, including leather garments, especially teeshirts, hooded pullovers, pullovers, outdoor jackets,
sweat shirts, polo shirts, padded jackets, padded
vests; aprons (clothing); footwear; headgear,
especially caps and bonnets.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class), especially golf balls,
frisbees, soccer balls, handballs, water polo balls,
tennis balls; Christmas tree decorations; playing
cards.
Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, eggs, milk
and milk products, especially butter, cheese, yogurt,
white cheese and creams; edible oils and fats;
ready-to-eat cooked dishes, consisting mainly of
meat, charcuterie, fish, poultry, game, fruit,
vegetables or of salads of meat, charcuterie, fish,
poultry, game, fruit and vegetables; prepared soups
made with meat; meat, fish, poultry and game,
especially products for deep frying, consisting
mainly of meat, fish, poultry and game; meat and
charcuterie products; poultry parts prepared with
breadcrumbs and ready to serve; canned meat,
charcuterie, poultry, fish and vegetables; jellies of
meat, fish, charcuterie, poultry, fruit and vegetables;
extracts of meat, fish and poultry as well as
products with extracts of meat, fish and poultry;
prepared salads of meat, charcuterie, fish, poultry,
game, fruit and vegetables, all the aforesaid goods
being delicatessen goods; ready-to-eat or ready-tocook foods, consisting mainly of meat, fish, poultry,
game, fruit and vegetables; compotes; French fries;
potato chips; prepared and semi-prepared dishes,
consisting primarily of meat or of cheese in
combination with bread or bread rolls; nuts,
prepared; fruit compotes; milk-based desserts
without binding agents or with gelatin or starch as
binders; milk preserves; fruit coulis.
Bread, pastry and confectionery; edible ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces [condiments]; spices; ice for
refreshment; coffee, tea, cocoa, including
beverages made with coffee, tea and cocoa; coffee
or cocoa preparations for preparing non-alcoholic
beverages; sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours for alimentary purposes and other
cereal preparations (excluding foodstuffs for
animals), oat flakes, cookies, cakes, pudding
desserts, sugar confectionery and chocolate items;
edible salt; pepper, sauces (condiments), including
salad dressings; pizzas; tinned bread.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, included in this class; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals, malt; cereal seeds,
unprocessed; raw nuts; eggs for hatching, fertilized.
Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages, except beer.
Matches; lighters for smokers; holders and boxes
for matches (not of precious metal); tobacco;
smokers' articles.
Marketing studies, marketing research, marketing
analysis; corporate and business organization
consulting; business transaction brokerage for third
parties; negotiating contracts for third parties for the
purchase and sale of goods; opinion polling;
advertising research; distribution of samples for
advertising purposes; sales promotion for others;
distribution and/or rental of publicity material;
advertising, especially advertising on the radio,
television, cinema, in the written press, by
videotext, teletext and via the Internet; marketing of
Klasse:38
Klasse:39
Klasse:41
74
2011.04.04 - 14/11
advertising, namely advertising, public relations and
marketing studies with the aim of marketing in and
over the above media; receiving, by telephone,
orders for teleshopping offers; publishing of
publicity brochures; publicity film production; rental
of advertising films; compiling, systematizing and
updating data in data banks; business
management; business administration; office
functions; arranging contracts regarding temporary
access to data banks (for others); subscriptions to
telecommunication services, namely temporary
access to data banks (for others); advertising,
especially developing strategies and designing
campaigns; management of projects and events,
namely planning, supervising and conducting
campaigns, projects and events for advertising
purposes; arranging and conducting of trade fairs
and exhibitions for economic or advertising
purposes; advertising, especially advertising for
films on the Internet and via the on-line services of
an Internet access provider; distribution of catalogs
and promotional brochures; computer file
management; telephone and/or computerized
reception of orders from offers to purchase on-line
or from teleshopping; auctioneering, also on the
Internet; services of an advertising agency; design
and performing presentations for goods and
services and other information offers for advertising,
for information purposes concerning business and
for selling; public relations, namely presenting of
goods and services in telecommunication media;
arranging and conducting of multimedia shows for
commercial and/or advertising purposes;
development of advertising concepts; advertising on
an on-line electronic communication network;
development and design of advertising concepts;
development, design and production of audiovisual
communication concepts for the presentation and/or
sale of goods and services, included in this class;
copywriting and publishing advertising texts;
planning of advertising campaigns; publication of
printed matter (also in electronic format) for
advertising purposes; rental of advertising time on
telecommunication media; broadcasting of of
advertisements.
Telecommunications; disseminating programs or
cinematographic screenings, television, radio,
videotext and teletex broadcasts; broadcasting
teleshopping programs; receiving and delivery of
news (news agencies); receiving and transmission
of general information in the context of news
agency services; sound, image and data
transmission by cable, satellite, computers
(computer networks), telephone lines and via ISDN
lines as well as via all other transmission media;
providing access to information stored in data
banks, also on the Internet and especially also by
means of (computer) systems communicating in
interactive mode; rental of access time to data
banks; provision of access to information over the
Internet; provision of access to an Internet portal;
television services for subscribers, included in this
class, especially in the form of pay channels (payTV) and "video on demand"; technical provision of
access to computer games that may be
downloaded and transmitted via the Internet, via
other on-line services and via similar media;
telecommunication by means of Internet platforms
and portals.
Transport; packaging and storage of goods;
arranging of tours.
Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; radio, Internet and
television entertainment; publishing of printed
products (except for advertising purposes),
especially of catalogs, books, newspapers,
periodicals, journals and magazines; producing
cinematographic, television, radio, videotext and
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:42
Klasse:43
Klasse:44
Klasse:45
teletext programs or broadcasts (except for
advertising purposes); film production; videotape
film production; services of recording studios and of
television studios; organizing and running sporting
and cultural events; production of live events and
film festivals (entertainment); arranging of
exhibitions for cultural or teaching purposes;
presentation and rental of films; on-line game
services (via a computer network), including
computer game and video game services (included
in this class); production of teleshopping programs.
Technical development of electronic television
program guides (computer software); computer
programming; electronic storage of data in data
banks; updating of data bank software, data bank
software installation and maintenance; development
of computer programs and computer games
(software); design and rental of software; design of
web pages, layout and updating of home pages and
other Web pages; rental of video programs and
image programs (computer software); design of
web pages.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; snack-bars; rental of tableware
and cutlery; food and drink catering.
Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.
Licensing of intellectual property rights and
copyrights; granting of licenses for franchising
concepts; licencing of intellectual property; trading
in licences for films, television and video; licensing
of computer software (legal services); copyright
management; intermediary services in the field of
administering and operating copyrights and
intellectual property rights for others by means of
granting licences; intermediary services in the field
of the exploitation and administration of television
broadcasting rights, especially rights for transmitting
televised events, especially sporting events, by
means of granting licences; intermediary services in
the field of operating and administering press, radio,
television and film contribution rights for use on
audio and visual media by means of granting
licences; intermediary services in the field of
operating and administering press contribution
rights (newspapers, magazines) by means of
granting licences; intermediary services in the field
of administering and exploitation of television
broadcasting rights, retransmission rights,
audiovisual and mechanical rights-of-use and other
rights-of-use regarding television and radio
broadcasts as well as of other audio and visual
productions by means of granting licences;
intermediary services in the field of administering
and adjudicating rights to television formats, content
and programs, television series, television shows
and television game shows, including screenplays
and their main elements, especially titles, logos,
show concepts, game ideas, stage scenery, show
sequences and questioning techniques, by means
of granting licences.
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061343
(151) Int.reg.dato:
2010.11.25
(180) Registreringen
2020.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100298
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.19 BX 1208408
(540) Gjengivelse av merket:
PACIFICAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Brus Holding Europe BV, Meerpaal 14 d, 4904SK
OOSTERHOUT, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Fish, especially tuna.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061369
2010.08.02
2020.08.02
201100300
2011.01.13
2010.06.02 CN 8353854
2010.06.02 CN 8353873
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark has no significance in the relevant trade or
industry, or any geographical significance.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
CHENG JI
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The first Chinese character means "honest", and the
second means "foundation"; the whole of the two
Chinese characters has no meaning and could not be
translated.
(730) Innehaver:
Zhejiang Dongyang Chengji Electric Motor Co Ltd,
Hengdian Industrial Zone, 322100 DONGYANG,
ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:9
Micro motor; generators of electricity; solar-powered
electricity generators; electronics industry
equipments; wind power generate electricity facilities;
transmission gears for machines; engine for
manufacturing of batteries; electric motors, other
than for land vehicles; driving motors, other than for
land vehicles; centrifuges.
Electric foils; polysilicon wafer; monosilicon wafer;
silicon epitaxial wafer; solar cells; solar panels;
batteries; walkie-talkies; integrated circuits; magnetic
materials and devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
75
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061376
(151) Int.reg.dato:
2010.07.27
(180) Registreringen
2020.07.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100301
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
feed; malt extracts for consumption by animals,
dried plants, namely, dried flowers, dried flower
arrangements, dried flower wreaths, dried herbs for
decorative purposes, aromatic sand for pets,
sanded paper for pets, cuttle bone for birds.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a shrimp behind the letter "o" and
a lobster behind the letter "a".
(730) Innehaver:
Orvesa Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Halaskargazi Caddesi, No:367, Kat:4
ŞIŞLI/ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
2011.04.04 - 14/11
1061427
2010.09.01
2020.09.01
201100308
2011.01.13
2010.06.29 DE 30 2010 039
223.1/39
(540) Gjengivelse av merket:
Meat, fish, poultry, game, meat extracts, broth,
bouillon, shellfish not live, namely, shrimp, lobster,
clams, processed meat, frozen meat, dried meat,
fried meat, meat jellies, meat juices; canned, dried,
preserved or processed vegetables; vegetable
juices for cooking; preserved or processed beans,
chickpeas, lentil, soy beans, ground almonds;
instant or pre-cooked soups, processed olives,
pickles, raisins; milk and milk products, namely,
milk, cheese, yoghurt, ayran (drink based on
yoghurt), cream, milk powder, milk based
beverages, yoghurt containing fruits; edible oils and
fats, namely, olive oil, sunflower oil, sesame oil
butter, margarine; canned, dried, preserved or
processed fruits, namely, jams, marmalades;
processed and roasted nuts, prepared walnuts,
tahini (sesame seed paste); eggs, powdered eggs;
fruit jellies, unflavored and unsweetened gelatins;
proteins for use as food additives, processed bee
pollen for food purposes; potato chips, potato
crisps, potato fritters.
Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal preparations
for use as coffee substitutes, cocoa-based
beverages, coffee-based beverages; tapioca, sago;
noodles, macaroni, ravioli; bakery products,
namely, tarts, cakes, breads, pizzas, sandwiches,
sweet bakery products, confectionery, puddings;
pastries, biscuits, waffles, crackers, cakes; honey,
royal jelly for human consumption, propolis for
human consumption; ketchups, mayonnaises,
mustards, flavorings of lemons, sauces, salad
dressings, spices, yeast, baking powder, vanilla;
flour for food, semolina, starches; granulated sugar,
cube sugar, powdered sugar; teas, ice teas,
chocolates, candies, halvah, frozen yoghurt
(confectionery ices), chocolate for confectionery,
confectionery for decorating Christmas trees;
chewing gums not for medical purposes, ice, ice
creams, edible fruit ices; salt; cereals and cereal
products; snacks made of cereals, namely, corn
flakes, oatmeal.
Agricultural products, namely, unprocessed grains,
wheat, barley, oats, corn, maize, rye, horticultural
products, namely, fresh fruits and vegetables; fresh
mushrooms, forestry products, namely,
unprocessed wood; plant seeds, namely, crop
seeds, grass seeds, plant seeds, rye seeds, flower
seeds, fruit seeds, vegetable seeds; live animals,
namely, poultry, chickens, quail, sheep, cattle,
goats, cows; live aquatic animals; eggs for
hatching, fertilized eggs for hatching; live plants,
namely, flowers, sod, grass, seedlings, saplings;
animal feed, non medicated additives for animal
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
eprimo GmbH, Flughafenstrasse 20, 63263 NEU
ISENBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Klasse:35
Klasse:39
Klasse:40
Klasse:42
Electrical energy, earth gas (fuel).
Procurement of energy, electricity, gas and water
supply contracts; retail and wholesale services with
electrical energy and gas also via the internet;
commercial information and advice for consumers,
business management and organization
consultancy, professional business consultancy, all
in connection with the receipt and the use of
electrical energy, gas or water.
Wheeling, transport, supply, transfer and
distribution of electrical energy, electricity, gas or
water; electricity supply; gas supply.
Production of energy; production of gas by
conversion of material.
Scientific and technological services especially in
the field of energy; technical engineer services in
the field of producing electricity and earth gas;
advice for consumers in the field of energy saving;
advice relating to technological services in
connection with the supply and use of energy, gas
or water.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
76
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061474
(151) Int.reg.dato:
2010.11.09
(180) Registreringen
2020.11.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100313
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061440
(151) Int.reg.dato:
2010.09.24
(180) Registreringen
2020.09.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100310
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.18 IT MI2010C006502
(540) Gjengivelse av merket:
TEMPERATION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aldes Aeraulique SA, 20 boulevard Joliot-Curie, 69200
VENISSIEUX, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Apparatus for controlled mechanical ventilation,
dual flow, producing coolness and heat to ensure a
comfortable temperature for the occupants of
buildings used by the general public or homes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061475
(151) Int.reg.dato:
2010.11.11
(180) Registreringen
2020.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100314
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.14 IT VE2010C000143
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark has a complex structure as it consists of
both wording and images; inside a square turned on
one of its corners is a frame in which the wording "caffe'
MILANI" appears on two separate lines of text; below
the wording is an image of an old-style coffee maker
with a handle.
(730) Innehaver:
Milani SpA, Via Provinciale, 811, 22030 LIPOMO (CO),
IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
GRIFFITZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sedoria Selection Industries Ltd, 10 Barley Mow
Passage, W44PH CHISWICK, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32
Coffee; unroasted and roasted coffee, coffee and
coffee beans; coffee blends, decaffeinated coffee
and coffee extracts; coffee flavorings; non-alcoholic
coffee drinks; freeze-dried coffee and instant coffee
in spray or agglomerated form; cake dough; pasta;
candy; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; artificial
coffee; flours; cereal preparations; bread; cookies;
cakes; pastries; sugared almonds; ices; honey;
treacle; pepper; vinegar; sauces; spices; ice for
refreshment; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate.
Klasse:33
Klasse:43
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages (except beers), flavoured
cocktails containing wine.
Serving food and drink; temporary accommodation;
services for providing food and drinks; catering
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
77
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061493
(151) Int.reg.dato:
2010.11.18
(180) Registreringen
2020.11.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100318
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.31 FR 10 3 742 134
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061480
(151) Int.reg.dato:
2010.10.14
(180) Registreringen
2020.10.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100315
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NO PUBLIK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dutexdor, 15, Avenue du Parc l'Horloge, 59840
PERENCHIES, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of Latin characters "CHERICOM",
which have no meaning.
(730) Innehaver:
Changshu Qianrengang Clothing Manufacturing Co Ltd,
Industrial Zone, Dayi Town CHANGSHU, JIANGSU,
CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Clothing; children's clothing; shoes; hats; neckties;
gloves (clothing); leather belts (clothing); waterproof
clothing; down garment; hosiery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061487
2010.10.28
2020.10.28
201100317
2011.01.13
2010.09.02 DE 30 2010 052
141.4/05
(540) Gjengivelse av merket:
Genio
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Christian Wiesner, Leipziger Platz 9, 10117 BERLIN,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:32
Clothing, underwear, hosiery, diaper pants of
textile; footwear (excluding orthopedic footwear);
stockings, socks; headgear.
Dietetic foods or nutritional additives for nonmedical purposes on the basis of vitamins, minerals
and micronutrients, also in each case under
addition of algas or alga extracts.
Meat; fish, poultry and game; meat extracts; jellies;
jams, compotes; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; all in each case also under
addition of algas or alga extracts; alga extracts for
food purposes; dietetic foods or nutritional additives
for non-medical purposes on the basis of proteins
and fats, also in each case under addition of
vitamins, minerals, micronutrients, algas or alga
extracts, included in this class.
Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and
juices, syrups and other preparations for making
beverages all also in each case under addition of
algas or alga extracts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
78
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061498
(151) Int.reg.dato:
2010.11.12
(180) Registreringen
2020.11.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100319
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.05 IT TO2010C003510
(540) Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato:
Klasse:12
Klasse:15
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:32
Klasse:41
Klasse:43
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061526
(151) Int.reg.dato:
2010.12.09
(180) Registreringen
2020.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100323
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of stylized "A" and the word ARGEN.
(730) Innehaver:
The Argen Corp, 5855 Oberlin Drive, CA92121 SAN
DIEGO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Marina Alessandra Marzotto, Viale Medaglie d'Oro,
122, 00136 ROMA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2011.04.04 - 14/11
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Musical instruments.
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
Klasse:5
Dental alloys.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
79
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061569
2010.10.12
2020.10.12
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061576
(151) Int.reg.dato:
2010.12.07
(180) Registreringen
2020.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100328
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
201100327
2011.01.13
2010.04.16 DE 30 2010 022
842.3/07
(540) Gjengivelse av merket:
CARBONOSTICS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Blue Horse Associates, 12 rue Soyer, 92200 NEUILLYSUR-SEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kaltenbach GmbH + Co KG, Blasiring 4, 79539
LÖRRACH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:42
Business consulting services for the environmental
analysis industry, social analysis industry, and
sustainability analysis industry; computerized online analysis of business operations, namely,
lifecycle analyses of finished consumer products.
Providing temporary use of on-line nondownloadable software for use in analyzing
environmental, social, financial, and sustainability
factors in business decisions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Cooling lubricants.
Transporting equipment, namely roller conveyors
and cross belts for the supply and carrying off work
pieces, material webs, profiles and sheets to
processing machines and length stops, robot
handlings (machines) for the supply and carrying off
work pieces, material webs, profiles and plates;
mechanical tools, namely circular saw blades,
endless saw blades, shearing blades, drills, thread
cutters, punching dies, numbering tools,
oxyacetylene cutters and plasma torches, welding
torches, cooling lubricant apparatus; machines for
the metal machining and finishing, namely circular
cold saw machines, endless saw blade machines,
drilling machines for the machining of structural steel
profiles, blowtorch cutting off robots for the
machining of structural steel profiles,
drilling/blowtorch cutting off machines for the
machining of steel sheets, punching/heavy
installations for the machining of structural steel
profiles, in particular fiat steel, corner steels and Ubent profiles, injection installations for the machining
of structural steel profiles and sheets, preservation
installations for the machining of structural steel
profiles and sheets, robot welding installations for
producing welded constructions for steel construction
work, marking and numbering machines, sharpening
machines for saw blades, endless saw blades and
drills as well as single parts, wear parts and
replacement parts for the aforesaid goods, as far as
included in this class.
Length measuring apparatus for transporting
equipment and machine tools; computer software
(stored or downloadable) for the operation of
machines, for the management of order data, cutting
data, material data and for the optimization of
production sequences and production steps, for the
communication with superior control systems such
as CAD systems or ERP systems for the
visualization, supervision and control and operational
processes.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061581
2010.11.19
2020.11.19
201100329
2011.01.13
2010.05.22 DE 30 2010 032
183.0/03
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH,
Wilhelm-Mauser-Strasse 40, 50827 KÖLN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
80
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061587
(151) Int.reg.dato:
2010.08.18
(180) Registreringen
2020.08.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100331
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.22 GB 2539773
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061602
(151) Int.reg.dato:
2010.03.12
(180) Registreringen
2020.03.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100334
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.14 IT VI2009C000459
(540) Gjengivelse av merket:
WORKFRAME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Roberto Giordani, Via G. D'Annunzio, 5, 36030 S. VITO
DI LEGUZZANO (VI), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Elizabeth Shaw Ltd, 12 Becket Court, Pucklechurch,
BS169QG BRISTOL, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Klasse:5
Klasse:6
Confectionery; chocolate; chocolates; hard and soft
candies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:7
(111) Int.reg.nr:
1061589
(151) Int.reg.dato:
2010.11.10
(180) Registreringen
2020.11.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100332
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Smalley Steel Ring Co, 555 Oakwood Road, IL60047
LAKE ZURICH, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Retaining rings and locking rings for machine parts,
such as bearings.
Klasse:20
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:28
81
Filled first aid kits and boxes.
Mountaineering equipment, namely, pitons of metal,
cramps, stirrups for climbing, hooks for carriers,
poles, stakes of metal, snap hooks, buckles of
metal, fasteners for crampons; ice and snow
crampons, pitons, ice pitons, snap-hooks of steel,
snap-hooks of light alloy, wedges and hexagons for
climbing, small steel ladders for climbing and
caving, keyrings; metal first aid boxes; ornamental
objects of metal.
Lifting apparatus for securing, rescuing and saving
people.
Camera cases, photographic cameras, video
cameras; sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases,
eyeglass chains, eyeglass frames, eyeglass lens;
protective helmets for sports, safety and protective
goggles, protective visors; avalanche probes; ski
goggles.
Animal skins and animal hides; leather articles and
imitation leather products, namely, leather credit
card cases, billfolds, fanny packs, waist packs,
document cases, cosmetic cases sold empty,
travelling trunks, suitcases, luggage, luggage tags,
backpacks, rucksacks for mountaineers, bags,
namely, satchels, recreational bags, duffel bags,
handbags, shoulder bags, clutch bags, all purpose
sports bags, beach bags, attaché cases, shopping
bags, tote bags, travelling bags, knapsacks,
haversacks, purses, leather key cases, wallets,
brief cases; umbrellas, parasols and walking sticks.
Sleeping bags for camping.
Clothing, namely, dresses, shirts, T-shirts, skirts,
jeans, polo shirts, shorts, pants, pantyhose, snow
pants, scarves, pullovers, waistcoats, trousers,
vests, parkas, sweaters, blazers, gaiters, leggings,
belts, suspenders, wrist bands, head bands, hats,
blouses, socks, stockings, ski suits and sports suits,
ear flaps, bandanas, collars, sun visors, jerkins,
slacks, mittens, tank tops, cardigans, jumpers,
nightgowns, lingerie, body suits, caps, bathing suits,
bath robes, jogging suits, gloves, coats, jackets and
wind-resistant jackets; footwear, namely, ski boots,
snowboard boots, athletic shoes, sport shoes,
boots, dress shoes, casual shoes, hiking shoes,
trekking shoes, sneakers, slippers, sandals, clogs.
Sporting articles, namely, basketballs, backboards,
soccer balls, volleyballs, tennis balls, tennis rackets,
paddle ball and badminton rackets, squash rackets,
table tennis paddles, racquetball rackets, water
skis, surf boards, exercise bars, exercise machines,
stationary exercise bicycles, trampolines, exercise
weights, roller skis, roller skates, in-line skates, ice
skates, skateboards, snowboards, snow board
bindings, golf clubs, golf balls, skis, golf bags, ski
bags, ski bindings, snow sleds, ski boards, sports
balls, snow skis, ski poles, ski boot cases, boxing
gloves; elbow, wrist and knee protectors; gymnastic
articles, namely, gymnastic rings, parallel bars,
uneven bars, balance beams; Christmas tree
ornaments and decorations; parlor games, board
games, card games, ball games, bubble bath toys,
ride-on toys, checker boards, checkers, chess
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:35
games, chess game counters, building blocks,
construction toys, plush toys, electric action toys,
dolls, toy cars, role-playing games and play sets.
Retail store services on behalf of third parties in
respect of filled first aid kits and boxes,
mountaineering equipment, namely, pitons of metal,
cramps, stirrups for climbing, hooks for carriers,
poles, stakes of metal, snap hooks, buckles of
metal, fasteners for cramps, ice and snow
crampons, pitons, ice pitons, snap-hooks of steel,
snap-hooks of light alloy, wedges and hexagons for
climbing, small steel ladders for climbing and
caving, avalanche probes, keyrings, metal first aid
boxes, ornamental objects of metal, lifting
apparatus for securing, rescuing and saving people,
camera cases, photographic cameras, video
cameras, sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases,
eyeglass chains, eyeglass frames, eyeglass lens,
protective helmets for sports, safety and protective
goggles, protective visors, animal skins and animal
hides, leather articles and imitation leather
products, namely, credit card cases, bill folds, fanny
packs, waist packs, document cases, cosmetic
cases sold empty, travelling trunks, suitcases,
luggage, luggage tags, rucksacks, backpacks for
mountaineers, bags, namely, satchels, recreational
bags, duffel bags, handbags, shoulder bags, clutch
bags, all purpose sports bags, beach bags, attaché
cases, shopping bags, tote bags, travelling bags,
knapsacks, haversacks, purses, leather key cases,
wallets, brief cases, umbrellas, parasols and
walking sticks, sleeping bags for camping, clothing,
namely, dresses, shirts, T-shirts, skirts, jeans, polo
shirts, shorts, pants, pantyhose, snow pants,
scarves, pullovers, waistcoats, trousers, vests,
parkas, sweaters, blazers, gaiters, leggings, belts,
suspenders, wrist bands, head bands, hats,
blouses, socks, stockings, ski suits and sports suits,
ear flaps, bandanas, collars, sun visors, jerkins,
slacks, mittens, tank tops, cardigans, jumpers,
nightgowns, lingerie, body suits, caps, bathing suits,
bath robes, jogging suits, gloves, coats, jackets and
wind-resistant jackets, footwear, namely, ski boots,
snowboard boots, athletic shoes, sport shoes,
boots, dress shoes, casual shoes, hiking shoes,
trekking shoes, sneakers, slippers, sandals, clogs,
sporting articles, namely, basketballs, backboards,
soccer balls, volleyballs, tennis balls, tennis rackets,
paddle ball and badminton rackets, squash rackets,
table tennis paddles, racquetball rackets, water
skis, surf boards, exercise bars, exercise machines,
stationary exercise bicycles, trampolines, weights,
roller skis, roller skates, in-line skates, ice skates,
skateboards, snowboards, snow board bindings,
golf clubs, golf balls, skis, golf bags, ski bags, ski
bindings, snow sleds, ski boards, sports balls, snow
skis, ski goggles, ski poles, ski boot cases, boxing
gloves, elbow, wrist and knee protectors, gymnastic
articles, namely, gymnastic rings, parallel bars,
uneven bars, balance beams, Christmas tree
ornaments and decorations, parlor games, board
games, card games, ball games, toss games,
bubble bath toys, ride-on toys, checker boards,
checkers, chess games, chess game counters,
building blocks, construction toys, plush toys,
electrical action toys, dolls, toy cars, role-playing
games and play sets.
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061604
(151) Int.reg.dato:
2010.12.06
(180) Registreringen
2020.12.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100335
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.06 CH 608844
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:41
Klasse:44
Pharmaceutical preparations.
Education and providing of training in the medical
field.
Medical services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
82
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061619
(151) Int.reg.dato:
2010.08.02
(180) Registreringen
2020.08.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100339
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.03 IT BS2010C000361
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061605
(151) Int.reg.dato:
2010.12.06
(180) Registreringen
2020.12.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100336
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.06 CH 608845
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Display SrL, Via Brescia, 60/A, 25020 BASSANO
BRESCIANO (BRESCIA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:14
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:41
Klasse:44
Klasse:28
Pharmaceutical preparations.
Education and providing of training in the medical
field.
Medical services.
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061611
(151) Int.reg.dato:
2010.11.24
(180) Registreringen
2020.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100337
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
stabau
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schulte-Henke GmbH, Im Schlahbrunch 21, 59872
MESCHEDE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:8
Klasse:12
Spectacles, sun glasses, frames and cases for
spectacles and sun glasses.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes, namely, rings, necklaces, bracelets,
brooches, earrings, tie clips, cuff-links, diamonds,
jewelry cases made of precious metal, watches,
clocks, chronometers, watch cases, costume
jewelry; jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.
Articles for gymnastic and sports, not included in
other classes, namely sporting equipment.
Retail store services for the benefit of others
featuring soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, leather and imitations of leather, and
goods made of leather and imitations of leather,
animal skins, hides, trunks and travelling bags,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear,
spectacles, sun glasses, frames and cases for
spectacles and sun glasses, precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, not included in other classes, jewelry,
precious stones, horological and chronometric
instruments, articles for gymnastic and sports, not
included in other classes, namely sporting
equipment and sport bags and knapsacks, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; business management for franchising.
(111) Int.reg.nr:
1061642
(151) Int.reg.dato:
2010.10.06
(180) Registreringen
2020.10.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100344
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.10 CZ 477343
(540) Gjengivelse av merket:
Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
CARZAP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva ks, U Kabelovny 130, 10237 PRAHA 10,
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:5
Medicines, pharmaceutical preparations for human
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061646
(151) Int.reg.dato:
2010.10.13
(180) Registreringen
2020.10.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100345
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.13 GB 2544803
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
MyGo
TRANSITION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Apparatus and instruments for carrying out chemical
or biochemical reaction or analysis; thermal, optical
and control apparatus, disposable containers and
reaction vessels, all for use with chemical or
biochemical reaction or analysis apparatus and
instruments.
(111) Int.reg.nr:
1061750
(151) Int.reg.dato:
2010.12.02
(180) Registreringen
2020.12.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100358
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.04 FR 10 3 744 021
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061647
(151) Int.reg.dato:
2010.10.20
(180) Registreringen
2020.10.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100346
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.23 EM 009365073
(540) Gjengivelse av merket:
L.12.12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lacoste, 8, rue de Castiglione, 75001 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
b!design
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Demp BV, Hagenweg 1 F, 4131LX VIANEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:27
Preparation for the care, treatment, conditioning and
beautification of the scalp and hair, not for medical
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:19
1061653
2010.09.16
2020.09.16
201100347
2011.01.13
2010.03.30 DE 30 2010 019
306.9/03
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
IT-IS International Ltd, 1 Wainstones Court, Stokesley
Business Park, TS95JY STOKESLEY, NORTH
YORKSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2011.04.04 - 14/11
Klasse:3
Building materials (non-metallic); wooden parquet
floors and laminate flooring, wall panels, ceiling
panels, floor joints, levelling profiles and adapter
profiles, dado rails, tiles, staircases, all goods not of
metal, parts, accessories and aids for the aforesaid
goods, not included in other classes.
Floor coverings, in particular floor coverings of vinyl,
door mats, carpets, carpet underlay, wall hangings,
non-textile, parts, accessories and aids for the
aforesaid goods, not included in other classes.
Klasse:18
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:25
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soap; perfumes; essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; depilatory
preparations; make-up removing preparations;
lipsticks; beauty masks; shaving preparations;
preservatives for leather (polishes); creams for
leather.
Leather and imitations of leather; goods of leather
and imitation leather, namely luggage (excluding
bags for packaging of textile materials and bags for
transporting and storing loose items); traveling
bags, sports bags (excluding bags exclusively
adapted for sports goods that they are designed to
contain), leatherware, vanity cases (not fitted),
toiletry bags (empty), handbags, beach bags,
rucksacks, briefcases, school bags, pocket wallets,
card cases, purses, purses (not of precious metal),
pouches designed to be worn round the waist,
pouches; skins; trunks and traveling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
84
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061829
(151) Int.reg.dato:
2010.11.03
(180) Registreringen
2020.11.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100373
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.04 FR 10 3 735 459
(540) Gjengivelse av merket:
1061757
2010.11.30
2020.11.30
201100359
2011.01.13
2010.10.06 DE
302010058083.6/05
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Cie Europe, Rue des Frères Lumière, 59160 LOMME,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8
Klasse:10
Klasse:11
Klasse:18
Klasse:20
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bayer AG, 51373 LEVERKUSEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
(111) Int.reg.nr:
1061830
(151) Int.reg.dato:
2010.11.02
(180) Registreringen
2020.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100374
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061814
(151) Int.reg.dato:
2010.09.22
(180) Registreringen
2020.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100370
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AVISERA
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "finetubes" and a device.
(730) Innehaver:
Fine Tubes Ltd, Plymbridge Road, PL67LG ESTOVER,
PLYMOUTH, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Avisera AB, Box 12020, 10221 STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:25
Hand-operated hand instruments; pliers.
Medical apparatus; bed pans; commode chairs;
chairs for medical use; orthopaedic articles.
Apparatus for baths and bathtubs; toilet seats;
holding grips for showers and bathtubs.
Walking sticks.
Furniture; stools, seats, steps; seats and stools for
bathtubs; seats and stools for showers.
Paper; paper ribbons; adhesive bands for stationery
purposes; packaging tape (printed) for stationery or
household purposes; stationery; packing paper for
stationery and household purposes; covers
(stationery); bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging; office requisites; pens;
paper knives; almanacs; printed matter;
decalcomanias; mats for beer glasses of paper or
cardboard.
Clothing; T-shirts; headgear for wear.
Klasse:6
Klasse:40
Pipes and tubing of metals or alloys; goods made
wholly from tubing or pipework.
Treatment of materials, namely processing of tubes
and tubing, electro polishing, bending, plating and
coating tubes made of metals or of alloys; custom
manufacture and processing of goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
85
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061856
(151) Int.reg.dato:
2010.11.19
(180) Registreringen
2020.11.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100378
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.20 FR 10 3 739 830
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1061861
(151) Int.reg.dato:
2010.10.18
(180) Registreringen
2020.10.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100379
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.12 TR 2010/65154
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Societe Jas Hennessy & Co, 1 rue de la Richonne,
16100 COGNAC, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Anilsan Havlu Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi,
Barakfakih Dağ Eteği, Mevkii
Tutuşlar, Fabrikasi Arkasi KESTEL - BURSA, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Klasse:41
Alcoholic beverages, except beer; alcoholic
cocktails.
Education; providing of training; entertainment;
information on entertainment or education;
providing recreation facilities; publication of books,
magazines; lending libraries; publication of texts,
other than publicity texts; photography,
photographic reporting; arranging hosted events
(entertainment, education) involving the tasting of
cocktails; arranging and producing cultural events;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, seminars,
symposiums; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; booking of seats for
shows; games services, and especially games
provided online (via a computer network); operating
lotteries; publication of electronic books and
journals on-line; electronic desktop publishing; night
clubs; information relating to nightclub services;
club services (entertainment, education);
discotheque services; arranging and conducting of
workshops; arranging of wine tastings and events
(entertainment, education); arranging of parties
(entertainment).
Klasse:24
Towels of textile, namely, face towels of textile,
hand towels of textile, bath towels of textile, bath
gloves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061863
(151) Int.reg.dato:
2010.11.26
(180) Registreringen
2020.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100380
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.05 FR 10 3 751 403
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Yves Saint Laurent Parfums, 28/34, boulevard du Parc,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Perfumes, toilet water; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soap; body
deodorants; cosmetics particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels,
mousses, balms and products in the form of aerosols
for hair care and hair styling; hair spray; hair dyes
and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
86
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061870
(151) Int.reg.dato:
2010.11.25
(180) Registreringen
2020.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100381
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061882
(151) Int.reg.dato:
2010.10.20
(180) Registreringen
2020.10.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100383
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.21 ES 2.926.070
(540) Gjengivelse av merket:
Messerschmitt Yachts
ACOMODIS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Felix Messerschmitt, Unterübermoos 142, 83539
PFAFFING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Holadays Barcelona SL, C/ Benavent, 3, local 3, 08028
BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:41
Klasse:14
Klasse:25
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Clothing, footwear, headgear.
Klasse:43
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061871
(151) Int.reg.dato:
2010.11.29
(180) Registreringen
2020.11.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100382
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061897
(151) Int.reg.dato:
2010.09.03
(180) Registreringen
2020.09.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100386
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.16 EM 008958589
(540) Gjengivelse av merket:
BAMIX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ESGE AG, Hauptstrasse 21, 9517 METTLEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:40
Sports camp services, providing sports facilities,
publication of texts (other than advertising texts),
guidebooks and cultural guides, providing
recreation facilities (leisure), services for holiday
camps, training and entertainment.
Accommodation bureaux (hotels, boarding houses
and shelters), rental and reservation of temporary
lodgings, rental of tents, self-service restaurants,
bar and cafeteria services, holiday camp services
(lodging), providing campground facilities, holiday
homes, holiday apartments or any other kind of
tourist accommodation; rental of transportable
buildings, hotel, motel and boarding house
reservations and services.
Kitchen machines, electric; hand mixers; electric
mixers, especially small electronic motorised
apparatus for household purposes, restaurants and
for use in the pharmaceutical industry.
Information on treatment of materials; preparing of
materials for others; metal treating.
ELSA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Expro North Sea Ltd, Lion House, Dyce Avenue,
AB210LQ DYCE, ABERDEEN, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:42
In-well valves for use in exploration, testing,
completion or intervention in oil wells and gas wells;
parts and fittings therefor.
Rental of in-well valves for use in completion or
intervention in oil wells and gas wells; advisory,
informationand consultancy services relating
thereto.
Rental of in-well valves for use in exploration and
testing in oil wells and gas wells; advisory,
information and consultancy services relating
thereto.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
87
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061902
(151) Int.reg.dato:
2010.11.02
(180) Registreringen
2020.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100387
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.17 EM 009317504
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1061933
(151) Int.reg.dato:
2010.07.16
(180) Registreringen
2020.07.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100391
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.19 AT AM 2073/2010
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bertsch Holding GmbH, Herrengasse 23, 6700
BLUDENZ, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Wilstone Holdings Ltd, 1, Lambousa Street, 1095
NICOSIA, CY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Klasse:7
Wines, spirits and liqueurs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
1061903
(151) Int.reg.dato:
2010.12.02
(180) Registreringen
2020.12.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100388
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:8
Klasse:9
ROBERT GRAHAM
Klasse:11
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Robert Graham Holdings LLC, 264 West 40th Street,
NY10018 NEW YORK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Clothing, namely, T-shirts, woven shirts, skirts,
pants, sport coats, jeans, shorts, shirts, knit shirts,
dresses, vests, coats, scarves, shawls, gloves,
hats, brassieres, panties, hosiery, pajamas,
bathrobes, jackets, underwear, footwear, night
dresses, night gowns, slippers, caps and visors,
baseball caps, rain hats, raincoats, bathing suits,
blouses, sweaters, sports coats, lounge wear,
woven blouses; underwear, namely, boxers;
clothing accessories, namely, ties, belts, socks.
Klasse:42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Pipes and tubes of metal; pressure piping; metal
cladding; metal vessels and tanks, in particular for
liquid fuel; pressure vessel of metal.
Machines, apparatus and plants, in particular for
diary and meat processing; machines for generation
of electricity; steam boilers; boiler tubes; fittings for
steam boilers; firing for steam boilers; boiler feed
pumps; steam condensers; heat exchangers;
superheaters; turbines other than for land vehicles;
steam engines; steam condensers; steam/oil
separators; cleaning appliances utilizing steam;
aerators; deaerator (machines and parts of
machines); machinery and equipment for meat
processing, especially cutters, mincers and frozen
meat cutters; blenders (electric), mixing machines,
grinding machines; kitchen machines; mechanical
implements and tools for butchers' purposes.
Implements (hand-operated) and hand tools for
butchers' purposes; cutlery; side arms; instruments
for slaughtering of livestock.
Apparatus and equipment for conducting, switching,
transforming accumulating, regulating and
controlling electricity; data processing equipment,
computers and computer software; boiler control
instruments; food analyses apparatus; heat
regulating apparatus; gas testing instruments.
Apparatus for heating and steam generating; heat
boilers; gas boilers; flues for heating boilers; boiler
pipes and tubes for heating installations; steam
generating installations; cooling installations and
machines; heating installations (water); heat
accumulators; heat exchangers; heat regenerators;
air reheaters; air valves for steam heating
installations; steam boilers, steam accumulators;
evaporators; distillation columns; gas generators;
gas boilers; apparatus for cooking, refrigerating and
drying, refrigerators; refrigerating machines,
refrigerating display cabinets for butchery.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and computer software, in
particular decentral control system (CDCS) and
process control system (PCS) equipment for boiler
and power plants.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
88
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1061942
2010.07.29
2020.07.29
(111) Int.reg.nr:
1061957
(151) Int.reg.dato:
2010.09.23
(180) Registreringen
2020.09.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100397
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.24 ES 2.921.104
(540) Gjengivelse av merket:
201100394
2011.01.13
2010.05.13 CN 8291521
2010.05.13 CN 8291522
2010.05.18 CN 8306508
(540) Gjengivelse av merket:
LIZARRAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Comess Group De Restauranción SL, Enrique
Granados, 6, Complejo Empresarial IMCE, Edificio B,
28224 POSUELO DE ALARCÓN (MADRID), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
Transliteration of the four Chinese characters in the
mark from left to right is "MAI SI KE ER".
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The first Chinese character means "wheat; barley", the
second Chinese character means "this", the third
Chinese character means "can; overcome" and the last
Chinese character means "you; so"; the combination of
the four Chinese characters as a whole has no
meaning.
(730) Innehaver:
Ding Qinghai, No. 1, East Road of Kaituo, Jiangtou
village, Chendai Town JINJIANG CITY, FUJIAN
PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:28
2011.04.04 - 14/11
Animal skins; pelts; handbags; leather cushion;
straps for skates; fur; fur-skin; umbrellas; walking
sticks; canes; slings for carrying infants; straps of
leather (saddlery); clothing for pets.
Clothing; underwear; shoes; running shoes (with
metal nails); hats; hosiery; neckties; children's
clothing; layettes (clothing); swimsuits; bathing
suits.
Gymnastic device; body-building apparatus; bodytraining apparatus; games; conjuring apparatus;
toys; balls for games; machines for physical
exercises; ice skates; fishing tackle; bracers (sports
accessories).
Klasse:43
Advertising; business management; providing
support, assistance, advisory and consultancy
services for business management or corporate
management; research services and marketing
studies; providing business franchise assistance;
retail sales services, retail sale services in stores
and via global computer networks of beer, wine,
liqueurs and other alcoholic beverages, mineral
water, soft drinks, fruit drinks and fruit juices and
other non-alcoholic beverages and food products in
general; demonstration of goods on communication
media for retail sale purposes; import and export;
services for organization of exhibitions for
commercial purposes; office work services; services
for advertisement promotion and management of
shopping centres and business parks; publishing
and writing of advertising texts; direct mail
advertising (leaflets, printed matter, prospectuses)
and public relations; price comparison services;
consumer business information and consultancy;
business administration for licensing of goods and
services for others; outsourcing services;
sponsorship search.
Franchising services of restaurants and other
facilities providing prepared food and drink for
consumption; services for providing food and drink;
self-service restaurants; snack-bars; bars,
cafeterias and canteens; hotel services and hotel
reservations; temporary accommodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
89
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1061998
(151) Int.reg.dato:
2010.11.24
(180) Registreringen
2020.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100400
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1062090
(151) Int.reg.dato:
2010.09.10
(180) Registreringen
2020.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100422
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PRENAX
BATX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Prenax Global AB, Box 1080, 16425 KISTA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1014 WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:16
Business administration services, namely
arrangement of subscriptions and other orders
regarding printed publications and publications in
the form of computer programs, software licenses
and CD-ROMs.
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:36
(111) Int.reg.nr:
1061999
(151) Int.reg.dato:
2010.11.23
(180) Registreringen
2020.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100401
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.11 EM 009436411
(540) Gjengivelse av merket:
Jaroma
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jaro-Fruit Growing Cooperation GmbH, Stettenberg 21,
41812 ERKELENZ-LÖVENICH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
Klasse:35
Klasse:38
Agricultural, horticultural and forestry products, not
included in other classes, in particular fruit and
vegetables, live and dried plants, seedling, seeds,
in particular fruit and vegetable seeds, grains,
seeds, seed germ for botanical purposes.
Retail services in relation to agricultural,
horticultural and forestry products, in particular fruit
and vegetables, live and dried plants, seedling,
seeds, in particular fruit and vegetable seeds,
grains, seeds, seed germ for botanical purposes;
wholesale services in relation to agricultural,
horticultural and forestry products, in particular fruit
and vegetables, live and dried plants, seedling,
seeds, in particular fruit and vegetable seeds,
grains, seeds, seed germ for botanical purposes.
Klasse:41
Printed products, in particular, books, newspapers,
periodicals and magazines; printed materials.
Recording, collecting, compiling and systematically
organizing data relating to trading in securities,
options and financial futures contracts and other
financial instruments, currencies and commodities,
within Austria and outside the country; compilation
and evaluation of mathematical indices for
securities and other financial instruments,
currencies and commodities and any rights based
on these.
Monetary dealings; finance, in particular, securities
exchanges, services as securities exchanges,
commodity exchanges and clearing agents for
trading in securities, options, financial futures
contracts and other financial instruments,
currencies and commodities including other
services related to securities exchanges,
commodity exchanges and clearing agents for
securities, options and financial futures contracts
and other financial instruments, currencies and
commodities; capture and computation of
mathematical indices for securities and other
financial instruments, currencies and commodities
and any rights based on these; clearing.
Providing access via news services to databases, in
particular, the mediation of access to public and
private data vendors, and the provision of trading
and settlement systems for electronic trading in
securities, options, financial futures contracts and
other financial instruments, currencies and
commodities.
Publication of data relating to trading in securities,
options and financial futures contracts and other
financial instruments, currencies and commodities,
within Austria and outside the country; publication
of mathematical indices for securities and other
financial instruments, currencies and commodities
and any rights based on these.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
90
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1062170
(151) Int.reg.dato:
2010.12.02
(180) Registreringen
2020.12.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100437
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.16 AU 1377895
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1062120
(151) Int.reg.dato:
2010.10.26
(180) Registreringen
2020.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100427
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
QUINTEX
ALPHABET SOUP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532
TUTTLINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Leonda Enterprises Pty Ltd, 22-24 Pakington Street,
Vic3182 ST KILDA, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Klasse:25
Surgical and medical apparatus and instruments;
spinal column implants (of artificial materials);
surgical plating systems for spinal columns,
consisting of plates and screws for surgical
purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1062154
(151) Int.reg.dato:
2010.10.27
(180) Registreringen
2020.10.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100434
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
neomar
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sander Aquatec GmbH, Am Osterberg 22, 31311
UETZE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
LOVISA
Klasse:26
Klasse:35
1062223
2010.10.26
2020.10.26
201100445
2011.01.13
2010.05.21 DE 30 2010 030
797.8/19
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lovisa Pty Ltd, Unit 13 & 14, 125 Highbury Road,
Vic3125 BURWOOD, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Apparel (clothing, footwear, headgear).
Klasse:19
Jewellery; precious stones; precious metals and
their alloys and goods made from precious metals
or coated therewith not included in other classes;
clocks and watches.
Hair accessories and hair ornaments; hair ribbons,
bands, pins, clips, slides and bows; hair pieces;
lace trimmings; buttons; shoe ornaments; spangles
for clothing; trimmings for clothing.
Retailing services; retailing and wholesaling
services in relation to jewellery, precious stones,
precious metals and their alloys, goods in precious
metal or coated therewith, hair accessories,
costume jewellery, clothing accessories and
clothing; organisation, management, operation and
supervision of customer loyalty schemes or
programmes; provisions of all of the aforesaid
services online or from the Internet.
Klasse:37
Klasse:42
Klasse:44
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; non-metallic transportable
buildings; aquaria (structures) and their parts and
accessories, included in this class.
Building construction namely erection of aquaria
(structure); installation, repair, maintenance,
cleaning of aquaria.
Technical project studies and construction drafting
for buildings, especially aquaria; research and
design relating thereto.
Agriculture, horticulture and forestry services;
animal breeding, especially fish breeding.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.30
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
91
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1062224
(151) Int.reg.dato:
2010.11.24
(180) Registreringen
2020.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100446
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:11
Klasse:12
Klasse:20
Klasse:28
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The word Potobelo has no meaning and can not be
translated.
(730) Innehaver:
Guangdong Zhongbao Kitchenware Co Ltd, East End
of No. 3 Road, Jiedong Test District, 515500 JIEYANG
CITY, GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21
Klasse:37
Autoclaves (pressure cookers), non-electric;
drinking utensils; teapot, not of precious metal;
thermally insulated container for food; heat
insulated containers for beverages; cooking pots,
kitchenware; utensils for household purposes, not
of precious metal; containers for household or
kitchen use (except of precious metal); kitchen
utensils, not of precious metal.
Klasse:40
Klasse:42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:44
(111) Int.reg.nr:
1062225
(151) Int.reg.dato:
2010.10.14
(180) Registreringen
2020.10.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100447
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.06 AT AM 4536/2010
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1062233
(151) Int.reg.dato:
2010.11.19
(180) Registreringen
2020.11.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100449
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.21 BX 1203447
(540) Gjengivelse av merket:
WINTERSTEIGER
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Scientific, optical, weighing, measuring, signalling
and checking (supervision) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and images; calculating
machines, data processing equipment and
computers; programs for data processing
equipment and data processing apparatus; data
carriers, floppy disks, magnetic encoded cards.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
Vehicles; apparatus for locomotion by land; ski
carriers for cars.
Ski storage racks of wood and plastic (furniture).
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.
Repair and maintenance of ski coatings and ski
edges, of machines and machine tools, motors and
engines (except for land vehicles), machine
couplings and drive belts (except for land vehicles),
agricultural implements, machines for grinding ski
bases and edges, machines for repairing ski bases
and melting coatings onto skis, waxing machines,
binding adjustment machines, assembling and
repair benches, ski clamping devices, ski pole
assembling devices, ski storage and transport
facilities, woodworking and processing machines,
especially of thin cutting frame saws and their
accessories and of hand tools and implements
(hand-operated); construction of agricultural
installations.
Threshing of cereals.
Development of programs for data processing
equipment and data processing apparatus,
including consultancy relating thereto; technical
planning of agricultural installations.
Medical services; veterinary services and
agricultural, horticulture and forestry services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wintersteiger AG, J.-M. Dimmelstraße 9, 4910 RIED IM
INNKREIS, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
2011.04.04 - 14/11
THE SNUG
Cosmetics, especially sun-tanning preparations and
lip balms.
Goods of metal, not included in other classes; ski
storage racks of metal.
Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
drive belts (except for land vehicles); agricultural
implements; machines for grinding ski bases and
edges; machines for repairing ski bases and
machines for melting coatings onto skis, waxing
machines, binding adjustment machines,
assembling and repair benches, ski clamping
devices, ski pole assembling devices; woodworking
and processing machines, especially thin cutting
frame saws.
Hand tools and implements (hand-operated),
especially agricultural implements, hand-operated
tools for grinding ski bases and edges, handoperated tools for repairing ski bases and melting
coatings onto skis, hand-operated waxing devices,
hand-operated binding adjustment equipment,
hand-operated ski clamping devices, hand-operated
ski pole assembling devices, hand-operated
woodworking and processing tools.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg
1, 5621BA EINDHOVEN, NL
O'Neil Brand SàrL, 17 Rue Beaumont, 1219
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparatus and instruments for recording,
reproducing, amplifying, processing and transmitting
of sound and images, including speakers,
headphones and remote controls.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
92
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1062279
(151) Int.reg.dato:
2010.11.17
(180) Registreringen
2020.11.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100455
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.01 EM 009145038
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
1062314
(151) Int.reg.dato:
2010.10.08
(180) Registreringen
2020.10.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100639
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.08 IT RM2010C002295
(540) Gjengivelse av merket:
CLogline
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Albert Metz GmbH & Co KG, Ottilienstrasse 9, 78176
BLUMBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electric and electronic components, assemblies and
apparatus, in particular relays, coupling modules,
input and output apparatus, repeaters, gateways,
hubs, sensor systems, control apparatus, timers,
monitoring modules, electrical power supplies,
protective and switching equipment (including fuses,
overvoltage protection modules, switches, switching
equipment, relays); all the aforesaid goods for
telecommunications and data networks, for bus
systems for building automation, machine
automation and installation automation, and for the
measuring, capture, storage, transmission and
evaluation of energy consumption or environmental
information; electric and electronic connecting and
installation apparatus and systems constructed
therefrom, electronic components and modules.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lodato Gennaro & C SpA, Via S. Maria a Favore,
84083 CASTEL S. GIORGIO (SA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:31
Klasse:32
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
93
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1062331
2010.11.02
2020.11.02
(111) Int.reg.nr:
1062356
(151) Int.reg.dato:
2010.04.08
(180) Registreringen
2020.04.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100642
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
201100640
2011.01.20
2010.09.02 DE 30 2010 038
592.8/30
(540) Gjengivelse av merket:
PAVIS
Euamochoco
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
PAVIS-Verrechnungs- Informations- und
Serviceorganisation der Patentanwälte in Deutschland
eG Creativ Center, Gautinger Strasse 10, 82319
STARNBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2,
25337 ELMSHORN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
2011.04.04 - 14/11
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
confectionery, chocolates, caramels, nut brittle
confectionery, especially truffles and pralines.
Klasse:9
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Klasse:36
Klasse:38
Klasse:41
Klasse:42
Klasse:45
Computer programs and program systems;
machine readable data collections; machine
readable data carriers (blank or pre-recorded).
Management consulting, organization consulting;
personnel management consulting; personnel and
employment agencies, also via computer networks;
operation of offices for others, accounting, office
functions; negotiations and settlement of
commercial transactions for others, also via
computer networks; procurement of contracts for
the purchase and sale of goods, also via computer
networks; procurement of contracts for the
purchase and sale of industrial property rights, also
via computer networks; data base services, namely
compilation of information and storage in data base
for retrieval purposes; data processing and data
management for others, also via computer
networks.
Monetary affairs, also via computer networks;
insurance brokerage, also via computer networks;
payment of official fees for third parties, also via
computer networks; agency for and procurement of
public development funds, also via computer
networks.
Providing access to computer data bases, also via
computer networks.
Education, educational guidance, instructing and
teaching; organization of conferences, conventions,
seminars and symposiums; issuing and publication
of books, magazines and newspapers; issuing and
publication of musical, linguistic and/or pictorial
works capable of being reproduced electronically,
also via computer networks; issuing and publication
of data collections capable of being reproduced
electronically, also via computer networks;
publication of information relating to industrial
property via computer networks; content
management for virtual discussion forums relating
to industrial property on computer networks;
language and translation services, also via
computer networks.
Technical consultation and surveying, technical
searches; design, preparation and maintenance of
computer programs; providing use of computer
programs, also via computer networks; provision of
computer resources, especially in computer
networks.
Legal services, legal searches; provision of legal
documentation in the field of industrial property;
monitoring, administration and maintenance of
industrial property rights for third parties; searches
for industrial property rights.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.25
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
94
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1062546
(151) Int.reg.dato:
2010.07.13
(180) Registreringen
2020.07.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100677
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.20
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18 AT AM 1761/2010
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.04.04 - 14/11
1063690
2010.10.12
2020.10.12
201101153
2011.02.03
2010.04.16 DE 30 2010 022
845.8/07
(540) Gjengivelse av merket:
BERTSCH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bertsch Holding GmbH, Herrengasse 23, 6700
BLUDENZ, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Klasse:9
Klasse:11
Klasse:42
Pipes and tubes of metal; pressure piping; metal
cladding; metal vessels and tanks, in particular for
liquid fuel; pressure vessel of metal.
Machines, apparatus and plants, in particular for
diary and meat processing; machines for generation
of electricity; steam boilers; boiler tubes; fittings for
steam boilers; firing for steam boilers; boiler feed
pumps; steam condensers; heat exchangers;
superheaters; turbines other than for land vehicles;
steam engines; steam condensers; steam/oil
separators; cleaning appliances utilizing steam;
aerators; deaerator (machines and parts of
machines); machinery and equipment for meat
processing, especially cutters, mincers and frozen
meat cutters; blenders (electric), mixing machines,
grinding machines; kitchen machines; mechanical
implements and tools for butchers' purposes.
Implements (hand-operated) and hand tools for
butchers' purposes; cutlery; side arms; instruments
for slaughtering of livestock.
Apparatus and equipment for conducting, switching,
transforming accumulating, regulating and
controlling electricity; data processing equipment,
computers and computer software; boiler control
instruments; food analyses apparatus; heat
regulating apparatus; gas testing instruments.
Apparatus for heating and steam generating; heat
boilers; gas boilers; flues for heating boilers; boiler
pipes and tubes for heating installations; steam
generating installations; cooling installations and
machines; heating installations (water); heat
accumulators; heat exchangers; heat regenerators;
air reheaters; air valves for steam heating
installations; steam boilers, steam accumulators;
evaporators; distillation columns; gas generators;
gas boilers; apparatus for cooking, refrigerating and
drying, refrigerators; refrigerating machines,
refrigerating display cabinets for butchery.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and computer software, in
particular decentral control system (CDCS) and
process control system (PCS) equipment for boiler
and power plants.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kaltenbach GmbH + Co KG, Blasiring 4, 79539
LÖRRACH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Klasse:7
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Cooling lubricants.
Transporting equipment, namely roller conveyors
and cross belts for the supply and carrying off work
pieces, material webs, profiles and sheets to
processing machines and length stops, robot
handlings (machines) for the supply and carrying off
work pieces, material webs, profiles and plates;
mechanical tools, namely circular saw blades,
endless saw blades, shearing blades, drills, thread
cutters, punching dies, numbering tools,
oxyacetylene cutters and plasma torches, welding
torches, cooling lubricant apparatus; machines for
the metal machining and finishing, namely circular
cold saw machines, endless saw blade machines,
drilling machines for the machining of structural steel
profiles, blowtorch cutting off robots for the
machining of structural steel profiles,
drilling/blowtorch cutting off machines for the
machining of steel sheets, punching/heavy
installations for the machining of structural steel
profiles, in particular flat steel, corner steels and Ubent profiles, injection installations for the machining
of structural steel profiles and sheets, preservation
installations for the machining of structural steel
profiles and sheets, robot welding installations for
producing welded constructions for steel construction
work, marking and numbering machines, sharpening
machines for saw blades, endless saw blades and
drills as well as single parts, wear parts and
replacement parts for the aforesaid goods, included
in this class.
Length measuring apparatus for transporting
equipment and machine tools; computer software
(stored or downloadable) for the operation of
machines, for the management of order data, cutting
data, material data and for the optimization of
production sequences and production steps, for the
communication with superior control systems such
as CAD systems or ERP systems for the
visualization, supervision and control and operational
processes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.03.29
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
95
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
Delvis overdragelse
(111) Int.reg.nr:
0723394A
(151) Int.reg.dato:
1999.10.04
(180) Registreringen
2019.10.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103136
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0841565D
(151) Int.reg.dato:
2004.10.29
(180) Registreringen
2014.10.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103393
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: 2004.04.29 AU 999957
(540) Gjengivelse av merket:
SOLARIA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
DTL Corporación SL, C/ Princesa, 2, 28008 MADRID,
ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37
Electrical installation services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2001.07.19
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Overdratt fra int.reg.nr. 0723394.
(111) Int.reg.nr:
0815264D
(151) Int.reg.dato:
2003.05.28
(180) Registreringen
2013.05.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103392
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:25
QUIKSILVER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:14
Klasse:18
Perfumes, fragrances, cosmetics, essential oils,
soaps, hair lotions, sun screen preparations, sun
tanning preparations, bath gels, bath oils, bath
powders, deodorants, shower gels, shampoos,
facial scrubs, face powders, skin soaps, skin
moisturisers, body lotions, nail polish, lip balms, lip
gloss, lipstick, facial makeup and eye makeup.
Watches and parts, fittings and accessories, watch
bands, straps for wrist watches, containers for
watches in the form of cases, housings for watch
mechanisms; clocks; jewellery, jewels, precious
stones; goods in precious metals or coated
therewith, badges, purses, buckles and key rings in
this class.
Travel bags, carry bags, handbags, beach bags,
tote bags, bath bags, sports bags, pouches (bags),
backpacks, purses, wallets, satchels, brief cases,
attaché-cases, suitcases, key cases; umbrellas.
Clothing, footwear, headgear, wetsuits, swimwear,
singlets, T-shirts, shirts and casual tops with long
and short sleeves, bodysuits, sweat tops, sweat
hooded parkas, jackets, coats, jumpers, shorts,
board shorts, walk shorts, volley shorts, long pants,
beach pants, trousers, slacks, jeans, overalls,
dresses, skirts, sarongs, leisure wear, sporting and
gymnastic wear, ski wear and snowboard wear
including ski suits, ski pants, ski trousers, ski
jackets, snowboard pants, snowboard trousers and
snowboard jackets, skateboard wear, aprons,
pyjamas, night clothes, dressing gowns, bath robes,
underwear, lingerie, stockings, pantyhose, socks,
vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves, ear
muffs, bandanas, beanies, headbands, hats, visors,
caps, hoods and head coverings with canopy of
sunshield, slippers, boots, shoes, beach shoes,
thonged and strapped sandals, special sporting and
gymnastic footwear, athletic shoes, boots for sports,
snow boots, snowboard boots, ski boots, kiteboard
boots, surfboard boots.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.02.24
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Overdratt fra int.reg.nr. 0841565.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2004.11.28
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Overdratt fra int.reg.nr. 0815264.
96
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0846126D
(151) Int.reg.dato:
2004.09.13
(180) Registreringen
2014.09.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103394
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 AU 1008559
(540) Gjengivelse av merket:
2011.04.04 - 14/11
(111) Int.reg.nr:
0847576D
(151) Int.reg.dato:
2004.09.13
(180) Registreringen
2014.09.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103395
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 AU 1008915
(540) Gjengivelse av merket:
QUIKSILVER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32
Klasse:41
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32
Klasse:41
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages;
energy drinks; sports drinks; isotonic beverages.
Education; training; entertainment; sporting,
recreational and cultural events and activities;
organisation and conducting of competitions in this
class including those relating to sports such as
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; rental of sports
and recreation equipment including that relating to
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; organization of
exhibitions for cultural, entertainment or educational
purposes and exhibitions relating to sports including
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; provision of sports
and recreation facilities; timing of sports events;
sports and physical training services including
athlete and team coaching, including in the fields of
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; the provision of
entertainment and educational services by means
of holiday and sport camp services; club services in
this class; health club services; entertainment
services relating to the development, writing,
direction, recording, editing and production of films
and other audio visual programs for cinema, video
or DVD; recording studio services; production of
cinema, video, DVD and television content; rental of
films, video tapes, DVDs, CD-ROMs, sound
recordings and other audio visual recordings; radio
and television entertainment; film festivals;
presentation of live performances; variety events;
organization of social events; game services
provided on-line; news reporter services;
photographic reporting; photography; arranging and
conducting of conferences, seminars and
workshops; publishing services in this class;
providing on-line electronic publications (not
downloadable); providing information and advice in
relation to all of the foregoing.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages;
energy drinks; sports drinks; isotonic beverages.
Education; training; entertainment; sporting,
recreational and cultural events and activities;
organisation and conducting of competitions in this
class including those relating to sports such as
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; rental of sports
and recreation equipment including that relating to
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; organization of
exhibitions for cultural, entertainment or educational
purposes and exhibitions relating to sports including
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; provision of sports
and recreation facilities; timing of sports events;
sports and physical training services including
athlete and team coaching, including in the fields of
surfing, bodyboarding, snowboarding, skiing,
kiteboarding and skateboarding; the provision of
entertainment and educational services by means
of holiday and sport camp services; club services in
this class; health club services; entertainment
services relating to the development, writing,
direction, recording, editing and production of films
and other audio visual programs for cinema, video
or DVD; recording studio services; production of
cinema, video, DVD and television content; rental of
films, video tapes, DVDs, CD-ROMs, sound
recordings and other audio visual recordings; radio
and television entertainment; film festivals;
presentation of live performances; variety events;
organization of social events; game services
provided on-line; news reporter services;
photographic reporting; photography; arranging and
conducting of conferences, seminars and
workshops; publishing services in this class;
providing online electronic publications (not
downloadable); providing information and advice in
relation to all of the foregoing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.02.19
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Overdratt fra int.reg.nr. 0847576.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.02.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Overdratt fra int.reg.nr. 0846126.
97
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0853441C
(151) Int.reg.dato:
2005.06.15
(180) Registreringen
2015.06.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103396
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
QUIK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Articles of clothing including wet suits; footwear and
headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.07.19
(450) Kunngjøringsdato:
2011.04.04
Overdratt fra int.reg.nr. 0853441.
98
2011.04.04 - 14/11
nye ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
259325
Reg.dato.:
2011.03.24
Søknadsnr.:
201102273
Inndato:
2011.02.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Benedicte S, Karl Johans gate 20, 0159 OSLO, NO
99
2011.04.04 - 14/11
innsigelser
2011.04.04 - 14/11
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26.
(111) Reg.nr.:
1047348
(210) Søknadsnr.:
201009248
(450) Reg. kunngjort
2010.12.13
dato:
(540) Gjengivelse av merket
Kraftwerk
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, 24340
ECKERNFÖRDE, DE
Innsiger:
Ralf Hütter, Klosterstr. 34, 40211 DÜSSELDORF, DE
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
257961
(210) Søknadsnr.:
201006924
(450) Reg. kunngjort
2010.12.27
dato:
(540) Gjengivelse av merket
SEAFLEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, Postboks 306,
1301 SANDVIKA, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS , Postboks 1204 Vika,0110
OSLO, NO
Innsiger:
Seaflex Invest AB, Stöcksjö Kustväg 77, 90580 UMEÅ,
SE
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(111) Reg.nr.:
259160
(210) Søknadsnr.:
201009625
(450) Reg. kunngjort
2011.03.28
dato:
(540) Gjengivelse av merket
NORDBAD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Svein Inge Pilskog, Tverrveien 9, 3515 HØNEFOSS,
NO
Frode Overå, Veiginveien 117, 3517 HØNEFOSS, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,
NO
Innsiger:
Max Hjem AS, Stangsgate 7, 3510 HØNEFOSS, NO
Innsigers fullmektig:
Max Hjem AS, Stangsgate 7, 3510 HØNEFOSS, NO
100
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2011.04.04 - 14/11
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er
utpekt.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0723394
Søknadsnr.:
199913610
Reg.dato:
1999.10.04
Registreringer 2019.10.04
utløper:
(220) Inndato:
1999.12.23
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0762125
Søknadsnr.:
200110609
Reg.dato:
2001.04.25
Registreringer 2011.04.25
utløper:
(220) Inndato:
2001.08.23
(540) Gjengivelse av merket:
SOLARIA
X-ZONE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 KÖLN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Airfield NV, Leuvensesteenweg 643, 1930 ZAVENTEM,
BE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:37
Klasse:41
Klasse:42
Klasse:16
Skilled tradesmen services, namely , plumbing as
well as gas and water installation services and
cleaning of exhibition stands; assembly of ready-touse exhibition stand equipment and furniture.
Organisation of congresses and meetings.
Technical consultancy destined for exhibitors;
construction drafting; ready-to-use exhibition stand
assessment.
Klasse:35
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis overdragelse til
internasjonal registrering nr. 0723394A
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
Klasse:42
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing
products; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or
teaching equipment (excluding appliances); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.
Advertising; publicity promotion; distribution of
advertising materials; employment agencies and
consultancy relating to personnel questions and
issues; placement of temporary personnel;
compilation of statistics; accountancy; holding
auctions and public sales; commercial information
agencies; market studies, surveys and research;
opinion polling; shop window dressing;
organisational and business consulting services;
office machines rental; document reproduction;
organisation of fairs and exhibitions for commercial
or promotional purposes.
Drawing up of building plans and building
consultancy; services provided by hotels,
restaurants and cafés; career guidance; undertaking
and cremation; upkeep of graves; operating camping
sites, public baths and saunas; protection and
guarding of persons and buildings; services provided
by retirement homes and homes for the
handicapped; services of garden designers,
landscape gardeners, architects, chemists,
physicists, doctors, engineers, opticians,
interpreters, translators and surveyors; services
provided by summer camps, sanatoriums, hospitals,
medical, bacteriological and chemical laboratories;
services provided by hairdressing and beauty
salons; dating services and marriage bureaux;
evening dress and clothing rental; public opinion
polling; inquiries (investigation) on persons; legal
research; photography and photographic reporting;
animal breeding; legal research on industrial
property protection; copyright management;
materials testing, weather forecasting services;
reservation (renting) of rooms.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
101
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0894482
Søknadsnr.:
200610114
Reg.dato:
2005.11.18
Registreringer 2015.11.18
utløper:
(220) Inndato:
2006.09.21
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0885757
Søknadsnr.:
200606772
Reg.dato:
2006.05.12
Registreringer 2016.05.12
utløper:
(220) Inndato:
2006.06.29
(540) Gjengivelse av merket:
FONDA
CARESTREAM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
NV La William, Blauwenhoek 41, 1840 LONDERZEEL,
BE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carestream Health, Inc, 150 Verona Street, NY14608
ROCHESTER, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Preserved, dried and cooked fruits; cooked
vegetables; vegetable and fruits in vinegar or in oil,
confits; jellies, jams, compotes; dairy products;
edible oils and fats; soups; prepared dishes and
snacks included in this class; prepared salads
included in this class, including meat, poultry, fish
and/or vegetable-based salads; pickles.
Pastry and confectionery, edible ices; sherbets;
mustard; vinegar, chutney, mayonnaise, sauces, ice
for refreshment; prepared salads included in this
class, including pasta and/or rice-based salads;
prepared dishes and snacks included in this class.
Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
vegetable drinks and vegetable juices.
Klasse:9
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0887300
Søknadsnr.:
200607403
Reg.dato:
2006.01.12
Registreringer 2016.01.12
utløper:
(220) Inndato:
2006.07.13
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Leineweber GmbH & Co KG, Wittekindstr. 16-18, 32051
HERFORD, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:14
Klasse:18
Klasse:25
2011.04.04 - 14/11
Klasse:35
Computer software and firmware for displaying,
retrieving, managing, storing and transmitting digital
and computed radiographic images and data for use
in medical and veterinary fields; computer software
and firmware for medical office practice
management and clinical and diagnostic
applications; computer software for processing and
enhancing captured images; electronic document
and image management systems comprised of
software and firmware for use in accessing online
electronic databases featuring patient records and
data; radiology information systems (RIS), namely,
computer software for patient management,
radiology image tracking, scheduling, transcription
and quality control; picture archiving and
communication systems (PACS), namely software
with system network and interface capabilities for
radiographic image review and analysis, database
management and data and radiographic image
archival storage; hospital information systems (HIS),
namely, software for managing information workflow,
processing and managing facility and patient data,
namely, scheduling, exam tracking, pharmacological
and medication management, information archiving,
report generation, billing and administration, which
interacts and integrates with external systems in
medical facilities, hospitals and diagnostic imaging
centers.
Digital radiography imaging equipment for medical
diagnostic purposes, namely, digital radiography
image display systems comprised of image
processors, imaging sensors and attached computer
with pre-loaded software for digital radiography
image processing and image management.
Consultation services in the design and integration
of computer hardware and software for use in
enterprise-wide healthcare information management
systems and applications.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, deodorants, perfume spray, included in this
class, eau de toilette, shampoos, lotions, hair-care
products, bath salts.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
Products of leather and imitations of leather,
suitcases, bags, garment bags, attaché cases,
briefcases, wallets, purses, rucksacks.
Clothing, in particular trousers for women and men,
clothing for sports, belts (clothing), headgear, all the
aforesaid goods not including technical stockings,
technical socks and technical underwear.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
102
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1009761
Søknadsnr.:
200908977
Reg.dato:
2009.06.17
Registreringer 2019.06.17
utløper:
(220) Inndato:
2009.09.10
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:41
SYM-BIONIC TITAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W.,
GA30318 ATLANTA, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:25
Klasse:28
Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded
audio cassettes and compact discs featuring sound
recordings; sunglasses, lenses, frames and cases
therefor; downloadable ring tones, graphics and
music via a global computer network and wireless
devices; cellular telephone accessories, namely,
cellular telephone cases and cellular telephone face
plates; downloadable television programs provided
via video-on-demand; rulers; calculators; computer
software, computer peripheral apparatus, computer
game joysticks; alarms; snorkel tubes, swim masks,
swim goggles; cameras; electronic games, computer
game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programs,
computer game software, video game cartridges,
video game discs, video game joysticks, video game
interactive remote control units, video game
interactive hand held remote controls for playing
electronic games, video game software; magnets
and mouse pads.
Printed matter and paper goods namely, books,
comic books, children's books, cookbooks,
magazines, coloring books, children's activity books,
stationery, writing paper, envelopes, notebooks,
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting
cards, trading cards, stickers, lithographs and
animation cels, pens, pencils, cases therefore,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers,
posters, mounted and/or unmounted photographs,
cookbook holders, book covers, book marks,
calendars, gift wrapping paper; paper party favors
and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper
hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués, printed patterns for costumes,
pajamas, sweatshirts and t-shirts.
Clothing for men, women and children - namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, trousers, pants,
shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps,
sun visors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers,
sandals, booties, slipper socks, swimwear,
masquerade, fancy dress and Halloween costumes
and masks sold in connection therewith, all the
aforementioned goods are only in connection with an
animated or live-action entertainment series
programming and/or all the characters contained
therein.
Toys and sporting goods including games and
playthings, namely, action figures and accessories
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs,
electronic hand-held game unit, board games, stand
alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks,
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for
recreational use, surfboards, swim boards for
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy
cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments.
Education; providing training; entertainment; sporting
and cultural activities; provision of television,
broadband, wireless and online entertainment
information services; provision of television,
broadband, wireless and online computer games;
provision of television, broadband, wireless and
online entertainment multimedia programs;
production, distribution, projecting and rental of
television programs, videos, motion picture films,
pre-recorded audio and video tapes, cassettes,
discs, records, cds, dvds and all other types of
carriers; production and arrangement of radio and
television programs; information relating to
entertainment or education provided via television,
broadband, wireless and online; providing television,
broadband, wireless and online electronic
publications (not downloadable); providing an online
website of entertainment news and information,
products, multimedia programs and reference
materials.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
103
2011.04.04 - 14/11
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1040510
Søknadsnr.:
201006575
Reg.dato:
2010.05.11
Registreringer 2020.05.11
utløper:
(220) Inndato:
2010.06.24
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1022692
Søknadsnr.:
200913629
Reg.dato:
2009.11.05
Registreringer 2019.11.05
utløper:
(220) Inndato:
2009.12.31
(540) Gjengivelse av merket:
KATRIN
BETASTAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Metsä Tissue OYJ, Revontulentie 8 C, 02110 ESBO, FI
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:5
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:10
Klasse:16
Klasse:21
Klasse:24
2011.04.04 - 14/11
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Neogen Corp, 620 Lesher Place, MI48912 LANSING,
US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential
oils, in particular cosmetics, wet wipes and hand
creams.
Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary
preparations for medical purposes, in particular hand
care products, plasters, materials for dressings,
hygienic cover sheets, disinfectants, hand rinses, air
fresheners and wet wipes impregnated with
disinfectants.
Machines and machine tools, motors and engines
(except for land vehicles), machine coupling and
transmission components (except for land vehicles),
in particular waste press machines.
Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, data
processing equipment and computers.
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles, suture
materials, in particular sheetings and covers made of
paper and plastic for medical purposes.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, in particular
soft paper products and papers for industrial
purposes, napkins, table cloths, paper packaging,
facial wipes, handkerchiefs of paper, plastic
laminated cover sheets, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional and teaching material
(except apparatus), plastic materials for packaging
(not included in other classes), in particular waste
paper bags.
Household or kitchen utensils and containers, in
particular holders, containers and dispensers for
kitchen rolls, toilet paper, napkins, hand towels and
air fresheners, articles for cleaning purposes, in
particular holders, containers and dispensers for
soap and towels and cloths for cleaning, waste bins
and waste bins of metal (other than furniture).
Textiles and textile goods, not included in other
classes.
Klasse:1
Enzyme preparations and reagents for detecting
residual matter of antibiotics in organic liquids, the
aforesaid goods not made of hops or hop acids.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
104
endringer i varefortegnelse
2011.04.04 - 14/11
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
144539
19894492
1991.03.21
2011.03.21
(111)
(210)
(151)
(180)
1989.09.15
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
205303
200000944
2000.10.19
2010.10.19
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
2000.01.31
GRAN FEUDO
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Herederos de Julian Chivite S.L., Valázquez 46, 28001
MADRID, ES
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Vin, brennevin, likører.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
(730) Fullmektig:
Spidi Sport SrL, Via Attilio Pompele 1, Sarego
(Vicenza), IT
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Treningsdresser, sportsdresser, dresser for
motorsyklister, jakker, skinnjakker, vindjakker,
vamser, skjorter, sportsskjorter, bukser,
skinnbukser, jeans, t-skjorter, treningsgensere,
singletter, pullovere, hansker (bekledning),
sportshansker (bekledning), jerseyklær,
lommetørklær, halstørklær, halslinninger,
silkehalstørklær, hodebånd (bekledning),
halsvarmere, gensere, underskjorter, vester,
svettebånd, lærkåper, knestrømper, anorakker,
regnjakker- og kåper, belter (bekledning),
belteseler, hetter (klær), caps, skulder- og/eller
albuputer for klær, avtagbare krager,
armbeskyttere, for, ferdigsydd (deler av
bekledning), avtagbare ermer (deler av
bekledning), avtagbart for (deler av bekledning).
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
145130
19862115
1991.05.23
2011.05.23
1986.05.27
HAMLEYS
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Hamleys of London Ltd, 2 Foubert's Place Off Regent
Street, W1F7PA LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser);
juletrepynt.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
105
endringer i varefortegnelse
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
248378
200807832
2008.10.28
2018.10.28
2008.06.17
WILDCAT
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Varco I/P Inc, 7909 Parkwood Circle Drive, TX77036
HOUSTON, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Automatiserte boresystemer til bruk ved olje- og
naturgassundersøkelser og -letearbeid.
Klasse:37 Bygging og installasjon av boreutstyr.
(450) Kunngjort dato: 2011.04.04
106
2011.04.04 - 14/11
slettelser
2011.04.04 - 14/11
Slettelser, begjært av innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:
144944
1991.04.25
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:
145424
1991.06.06
107
overdragelser og navne-/adresseendringer
2011.04.04 - 14/11
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
101165
Bollin Group Ltd, Bailey Court, Green
Street, Sk101JQ MACCLESFIELD,
CHESHIRE, GB
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
107471
Voith GmbH, St. Pöltener Str. 43, 89522
HEIDENHEIM AN DER BRENZ, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
107865, 115322, 115896, 157815,
171163, 200103, 200104, 200105
Philip Morris Global Brands Inc, 9711
Farrar Court, VA23236 RICHMOND, US
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
108659, 209051
Egmont Hjemmet Mortensen AS, 0441
OSLO, NO
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
145668
Nordic Sugar AB, 20504 MALMÖ, SE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
146195
Linguarama Ltd, 11 Connaught Place,
W22ET LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
109072, 146882
Tecnica Group SpA, Via Fante d'Italia
56, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO
(TV), IT
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
114059
Akzo Nobel Functional Chemicals LLC,
10 Finderne Avenue, NJ
BRIDGEWATER, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
135327
Four Winns LLC, 925 Frisbie Street,
MI49601 CADILLAC, US
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
145159
J E Hammer & Söhne Group GmbH,
Simmlerstrasse 17, 75172
PFORZHEIM, DE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
108
145387
Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse
1, 8240 THAYNGEN, CH
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
145202
Norskog, Lilleakerveien 31, 0283 OSLO,
NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
146222
Nellcor Puritan Bennett LLC, 6135
Gunnbarrel Avenue, CO80301
BOULDER, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
146350
Snap Drive AS, Postboks 52, 1471
LØRENSKOG, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
146655
AB bioMérieux, Dalvägen 10, 16956
SOLNA, SE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
153165
Bramming Plast-Industri A/S, Vardevej
9, Tømmerby, 6740 BRAMMING, DK
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
161898
Draeger Medical Systems Inc, 6 Tech
Drive, MA01810 ANDOVER, US
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
178943
Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO,
NO
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
188439
Aldo Group International AG,
Lindenstrasse 8, 6340 BAAR, CH
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
216501
Norsk Tipping AS, Postboks 4414
Bedriftssenteret, 2325 HAMAR, NO
(111) Reg.nr.:
218745, 236531, 242555, 242560,
247486
NorDiag ASA, Frysjaveien 40, 0884
OSLO, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
196363
O.P. Anderson, Box 27144, 11528
STOCKHOLM, SE
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352
OSLO, NO
199728, 199729
Hiform AS, Trallehuset, Papperhavn,
1684 VESTERØY, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
219622
Norsk Tipping AS, Postboks 4414
Bedriftssenteret, 2325 HAMAR, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
219623
Norsk Tipping AS, Postboks 4414
Bedriftssenteret, 2325 HAMAR, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
225108
Bungie, Inc, 550-106th Avenue N.E.,
Suite 207, WA98004 BELLEVUE, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
207590
H & M Hennes & Mauritz AB, 10638
STOCKHOLM, SE
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
208199
Wi-Fi Alliance, 10900-8 Stonelake
Boulevard, Suite 126, TX78759
AUSTIN, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
209956, 243390
ePocket Solutions AS, Sandakerveien
64, 0484 OSLO, NO
Signius IP AB, Box 3160, 43403
VALLDA, SE
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
216066, 216067
Nokia Siemens Networks US LLC, 6000
Connection Drive, Mail Drop 4C-1580,
TX75039 IRVING, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
216500
Norsk Tipping AS, Postboks 4414
Bedriftssenteret, 2325 HAMAR, NO
Advokatfirma Thommessen Krefting
Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO, NO
227568
Norsk Tipping AS, Postboks 4414
Bedriftssenteret, 2325 HAMAR, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
227768
Distribuidora Internacional de
Alimentacion SA, Ctra. De Andalucia,
Km 12, Pol. Ind. El Salobral 1, Getafe,
28 MADRID, ES
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
242773
Casas del Toqui SA, Fundo Santa Anita
de Totihue S/N REQUINOA, CL
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
249406, 255895
Appetite AS, Postboks 2406
Drotningsvik, 5828 BERGEN, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
109
227127
Tectia Corp, Kumpulantie 3, 00520
HELSINGFORS, FI
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
2011.04.04 - 14/11
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
254870
Nordic Energy Group Holding ApS,
Jellingvej 11, 9230 SVENSTRUP J, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
255615
MOBINET NORGE AS, Sundmoen
Næringsområde 4, 3300 HOKKSUND,
NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
256705
Bing Hodneland advokatselskap DA,
Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
39168, 80796, 74999, 76786, 153873,
174404, 180713, 205277, 205922,
218102, 223659, 222659, 229448,
234365, 236294, 236459, 236296,
244540, 239273, 241824, 241904,
242640, 242644, 245832, 243538,
244022, 244051, 247619, 247625,
248348, 248420, 248620, 251423,
251428, 251658, 252853, 254788,
255150,
Motorola Trademark Holdings LLC, 600
North US Highway 45, IL60048
LIBERTYVILLE, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
72624, 195406, 195407
Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH,
Rennbahn Alle 1, 5412
PUCH/SALZBURG, AT
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
81434
Dorel France SA, ZI, 9, boulevard du
Poitou, 49309 CHOLET, FR
Leogriff AS, Linstows gate 6, 0166
OSLO, NO
84846, 109813, 131141, 130258,
137023, 146052, 151583, 191504
Sanpellegrino SpA, Via Lodovico il
Moro, 35, 20143 MILANO, IT
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
96319
Dickie-Spielzeug GmbH & Co KG,
Werkstrasse 1, 90765 FÜRTHSTADELN, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
110
2011.04.04 - 14/11
endringer i fullmaktsforhold
2011.04.04 - 14/11
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
101165
Bollin Group Ltd, Bailey Court,
Green Street, Sk101JQ
MACCLESFIELD, CHESHIRE, GB
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
107471
Voith GmbH, St. Pöltener Str. 43,
89522 HEIDENHEIM AN DER
BRENZ, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
144729, 208000
Merck Sharp & Dohme Corp, One
Merck Drive, NJ08889-100
WHITEHOUSE STATION, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
178943
Color Line AS, Hjortnes, 0250
OSLO, NO
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
209956, 243390
ePocket Solutions AS,
Sandakerveien 64, 0484 OSLO,
NO
Signius IP AB, Box 3160, 43403
VALLDA, SE
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
218745, 236531, 242555, 242560,
247486
NorDiag ASA, Frysjaveien 40, 0884
OSLO, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
243741, 246004, 246011, 249654,
246222, 247540
Dermanor AS, Billingstadsletta 83,
1396 BILLINGSTAD, NO
Bing Hodneland advokatselskap
DA, Postboks 775 Sentrum, 0106
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
111
247794, 250307, 250309, 251646,
251648, 254389, 255054, 255055,
255056, 254511, 255060, 255605,
256480, 256148, 256547, 256548,
256560, 256561, 256562, 256989,
257850, 258206, 257283, 259106,
Marius Tobias Hoven,
Rosenlundgata 15, 0474 OSLO,
NO
Per Einar Watle, Uelandsgate 61D,
0460 OSLO, NO
Miguel Emilio D Steinsland,
Bølerlia 59, 0691 OSLO, NO
Eirik Are Oanæas Andersen,
Smålensgaten 4C, 0657 OSLO,
NO
Brynjar Rasmussen, Bjørkfinkvn
24, 6425 MOLDE, NO
Jarle Storløkken, Mogata 6A, 0464
OSLO, NO
Bing Hodneland advokatselskap
DA, Postboks 775 Sentrum, 0106
OSLO, NO
251599
Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO, NO
Advokatfirmaet Thommessen AS,
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO,
NO
39168, 80796, 74999, 76786,
153873, 174404, 180713, 205277,
205922, 218102, 223659, 222659,
229448, 234365, 236294, 236459,
236296, 244540, 239273, 241824,
241904, 242640, 242644, 245832,
243538, 244022, 244051, 247619,
247625, 248348, 248420, 248620,
251423, 251428, 251658, 252853,
254788, 255150,
Motorola Trademark Holdings LLC,
600 North US Highway 45, IL60048
LIBERTYVILLE, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
520339
American Legend Cooperative,
1420 Fifth Avenue, Suite 4100,
WA98101 SEATTLE, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
81434
Dorel France SA, ZI, 9, boulevard
du Poitou, 49309 CHOLET, FR
Leogriff AS, Linstows gate 6, 0166
OSLO, NO
fornyelser
2011.04.04 - 14/11
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
107897
2021.04.01
145396
2021.06.06
107992
2021.04.09
145419
2021.06.06
108054
2021.04.09
145948
2021.07.11
108173
2021.05.07
145948
2021.07.11
108174
2021.05.07
146118
2021.07.18
108177
2021.05.07
146541
2021.08.22
108380
2021.05.21
147016
2021.09.26
108543
2021.06.06
147733
2021.11.28
108571
2021.06.06
19222
2021.05.26
108573
2021.06.06
206909
2021.02.15
108575
2021.04.23
207248
2021.03.01
109016
2021.08.06
207425
2021.03.15
144494
2021.03.21
207426
2021.03.15
144644
2021.04.04
207427
2021.03.15
144694
2021.04.11
207428
2021.03.15
144892
2021.04.25
207444
2021.03.15
145022
2021.05.15
207471
2021.03.15
145027
2021.05.15
207552
2021.03.22
145056
2021.05.15
207557
2021.03.22
145093
2021.05.15
207568
2021.03.22
145153
2021.05.23
207673
2021.03.29
145382
2021.06.06
207865
2021.04.05
145392
2021.06.06
207963
2021.04.19
112
fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
207967
2021.04.19
208123
2021.04.19
208206
2021.04.26
208349
2021.05.03
208350
2021.05.03
208417
2021.05.03
208552
2021.05.25
208574
2021.05.18
208721
2021.05.25
208743
2021.05.31
208880
2021.06.07
208928
2021.06.14
209154
2021.06.28
210123
2021.08.30
210347
2021.09.13
210392
2021.09.13
210553
2021.09.20
210623
2021.09.27
212516
2021.12.27
213177
2022.02.07
258171
2021.04.06
81307
2021.03.17
81368
2021.03.24
81430
2021.03.10
113
2011.04.04 - 14/11
krav om adm. overprøving av varemerkeregistreringer
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I følgende varemerkeregistreringer er det innkommet krav om administrativ overprøving.
(111) Reg.nr.:
0963119
(210) Søknadsnr.:
200807122
(450) Reg. kunngjort: 2008.10.20
Krav om
administrativ
overprøving
2011.03.15
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket
DANAZOLA
(541) Merket er et ordmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Dairy products; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables.
Klasse 30 Bread and pastry.
Klasse 31 Agricultural products not included in other
classes.
(730) Innehaver:
Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 VIBY J, DK
(740) Fullmektig:
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup, DK.
Kravstiller:
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola,
Via Andrea Costa 5/c
28100 Novara, IT
Kravstillers fullmektig:
Onsagers AS
PB. 6963 St Olavs plass
0130 OSLO, NO
114
2011.04.04 - 14/11
opphør av fullmektigverv
Opphør av fullmektigverv
I følgende varemerkeregistreringer er det ikke lenger oppnevnt fullmektig.
(111)
Reg.nr.:
218745
(111)
Reg.nr.:
236531
(111)
Reg.nr.:
242555
(111)
Reg.nr.:
242559
(111)
Reg.nr.:
242560
(111)
Reg.nr.:
247486
115
2011.04.04 - 14/11
fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0152231A
0458806
0567794
0568244
0751234B
0752417
0755001
0755035
0755458
0755591
0755595
0755760
0755896
0755900
0755907
0756100
0756268
0756416
0756627
0757025
0757083
0757260
0757321
0757362
0757380
0757427
0757861
0758077
0758205
0758807
0759970
0760074
076050
116
0760882
0761197
0761504
0762057
0762415
0764617
0764805
0776103
ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0148892
0148983
0740263
0740271
0740706
0740707
0741115
0741212
0741266
0741309
0741396
0741438
0741490
0741543
0741545
0741549
0741550
0741551
0741552
0741634
0741636
0741639
0741640
0741642
0741656
0741681
0741685
0741692
0741753
0741843
0742231
0742303
0742406
0742407
0742533
0742642
0742660
0742673
0742768
0742771
0742858
0742974
0743225
0743232
0743237
0743246
0743311
0743316
0743317
0743388
0743476
0743511
0743519
0743520
0743617
0743618
0743632
0743634
0743675
0743676
0743734
0743887
0743888
0743889
0743897
0743927
0743948
0744265
0744278
0744424
0744619
0745150
0745152
0745153
0745279
0745282
0745425
0745671
0746456
0746964
0747934
117
0748062
0748070
0748071
0748078
0748097
0748167
0748186
0748194
0748506
0748639
0748833
0748884
0748918
0749003
0749191
0749990
0750146
0750191
0750301
0750564
0750569
0750787
0751802
0751845A
0753217
slettede internasjonale varemerkeregistreringer
2011.04.04 - 14/11
Slettede internasjonale varemerkeregistreringer
0815264 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0815264D
0841565 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0841565D)
0846126 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0846126D)
0847576 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0847576D)
0853441 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0853441C)
0910312
0910313
0938155
1011850
118