ÅRSMØTE PROTOKOLL MHI HÅNDBALL

ÅRSMØTE PROTOKOLL
MHI HÅNDBALL
Onsdag 12.3.2015, 19.30-21.45, Glassrommet i Mandalshallen
Tilstede:
Kjetil Aukland, Turid Larsen, Wibeke Skeie, Kirsti Haven, Vetle Misje, Trine Birkeland,
Kirsten Bruskeland, Roald Storaker, Margrethe Selfors, Unni Wathne, Silje Wigemyr (kom
20:10), Trine Lauen (kom 20:30)
1.
Godkjenning av innkalling
Godkjent. Ingen merknader.
2.
Godkjenning av dagsorden
Godkjent. Ingen merknader.
3.
Valg av møteleder
Kjetil Aukland ble valgt som møteleder.
4.
Valg av referent
Unni Wathne ble valgt som referent. Turid Larsen og Margrete Selfors skriver under
årsmøteprotokollen.
5.
Godkjenning av styrets årsmelding
Årsmeldingen ble godkjent. Ingen merknader.
6.
Rapporter fra utvalgsledere og trenere
Rapportene ble lest gjennom av hver enkelt. Rapportene ble godkjent. Ingen merknader.
7.
Godkjenning av regnskapet for 2014
Kasserer gikk gjennom regnskapet for 2014 og regnskapet for HU.
Regnskapet ble godkjent. Ingen merknader.
8.
Fastsette kontingent
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
9.
Innkomne forslag
Det var tre innkomne forslag:
Sak 9.1 Foreldrerepresentanter
Forslag til vedtak: Det skal velges inn et styremedlem som representerer lag til og med 11 år med
dedikert ansvarsområde minihåndball.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.
Sak 9.2 Styremedlemmer
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir nytt styre mandat til å hente inn 2 og maks 3, styremedlemmer som
skal dekke funksjonene foreldrerepresentanter og sportslig leder.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.
Sak 9.3 Klubbtøy
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir nytt styre mandat til å gjøre endringer i hvordan klubben
organiserer klubbtøy og betaling av dette.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.
10. Budsjett 2015
Kasserer gikk gjennom budsjettet for 2015 og budsjettet for HU.
Budsjettet ble godkjent med følgende merknader: Overskuddet fordeles på post 6550 (drakter) og
post 6801 (trykking).
Budsjettet for HU ble godkjent. Ingen merknader.
11. Valg
Det ble foretatt valg og det nye styret består av følgende sammensetning:
Leder :
Kjetil Aukland (1 år)
Nestleder/Økonomiansvarlig:
Wibeche H. Skeie (2 år)
Styremedlem:
Vetle Misje (ikke på valg)
Styremedlem:
Unni Wathne (ikke på valg)
2 eller 3 nye styremedlemmer (sak 9.3).
Valgkomite:
Leder:
Kirsten Bruskeland (ikke på valg)
Medlem: Roald Storaker (ikke på valg)
Medlem: Kristian Waage (2 år)
Medlem: Preben Skogen (2 år)
Vedtak: Kristian Waage blir forspurt å gå inn i styret som foreldrerepresentant i stedet for medlem i
valgkomiteen.
Enstemmig vedtatt.
Markedsutvalget:
Leder:
Vetle Misje (ikke på valg)
Medlem: Oddvar Tønnesen (ikke på valg)
Medlem: Karina Tryland (ikke på valg)
Turid Larsen
Margrete Selfors