Arbeidet i KDs IKT

Direktørsamling 17.-18.
november 2015
• IKT-strategi og helhetlige
sektorløsninger
• Mitt mandat: Si noe om
arbeidet i gruppen
Medlemmer i gruppen:
• Berit Kjeldstad (NTNU), Edda Johansen
(Høgskolen i Buskerud og Vestfold), Grete
Christina Lingjærde (FSAT), Helge Moe (Norsk
helsenett), Johannes Falk Poulsen (UiO), Lasse
Lønnum (UiT Norges arktiske universitet),
Morten Dæhlen (UiO), Morten Irgens (HiOA)
Seunn Smith-Tønnesen (UiA), NSO?, Lise Sofie
Woie (NIH)
• Petter Kongshaug og Tor Holmen (Uninett)
Mandatet til gruppen
•
Foreslå en IKT-strategi for UH-sektoren. Strategien bør ha som ett
av ev. flere mål å sikre koordinering, samhandling og
kompetanseoverføring.
•
Foreslå tiltak for å gi mer enhetlig organisering og færre
institusjonsvise løsninger.
•
Foreslå hvordan UH-sektoren kan sørge for at studenter og ansatte,
innen alle fagmiljøer inkl. tekniske og administrative, tilbys relevante
tjenester og hjelpemidler som legger til rette for en mobil og
dynamisk studie- og arbeidshverdag. Der markedet tilbyr tjenester
og produkter som kan ha høy risiko, både med hensyn til drift og
sikkerhet, bør heller sektoren selv ha egne tilbud der det gir lavere
risiko.
Mandatet til gruppen, forts.
•
Foreslå hvordan systemer og hjelpemidler, både til utdanning, forskning og
administrasjon, mest mulig hensiktsmessig kan anskaffes, organiseres og
brukes. Hva kan være felles for sektoren, hva kan være felles for grupper
av institusjoner og hva bør institusjonene selv ha ansvaret for alene?
Etablerte fellesløsninger, som for eksempel gjennom eCampus, Cristinog
UNINETT Sigma2 AS, skal videreutvikles der det er mer hensiktsmessig enn
nye etableringer.
•
Foreslå hvordan UH-sektoren selv kan sørge for at systemene bygger på
mest mulig hensiktsmessig IKT-arkitektur, slik at de legger til rette for
samarbeid, informasjonsutveksling og gjenbruk av informasjon.
Arbeidsgruppen må ta høyde for at NOKUT implementerer systemet eSam,
og at det må samhandle best mulig med andre systemer.
•
Vurdere andre forslag til digitalisering, forenkling og gjennomføring, eller
andre tiltak som vil bedre sektorens gjennomføringskraft.
Kortversjonen av mandatet
• Strategi for ledelsen
• Organisering
ved institusjonene for
styring/ledelse (ikke for
• Fokus på utdanning og
IKT avd)
forskning
• Standardisering og
• Administrative
sentralisering
tjenester/systemer
• Kvalitetsgevinster
• Bedre hverdag for
• Brukerfokus
brukerne
Tilnærming til oppgaven
• Løsninger for de store
institusjonene som
kan "skaleres ned" til
de mindre
• "Spenstige" forslag
• Spille på lag med
sektoren
Tidshorisont/Hva har vi gjort?
• Sluttrapport med forslag til strategier og tiltak
innen 1. juni 2016
• To møter: 7. oktober og 16. november
• 7. oktober: Innledning fra KD, drøfting av
mandat, arbeidsform- og oppgaver
• 16. november (skype): Kartlegging nasjonalt og
internasjonalt, målscenarier og
kommunikasjonsplan
Kartlegging:
• Det er gjennomført flere grundige kartlegginger
av nåsituasjonen. Gruppen vi basere seg på det
og bruke minst tid på dette punktet. Likevel vil
gruppen i vår sluttrapport ha en egen
situasjonsbeskrivelse.
• Supplere med eksempler på "best practice"
Målscenarier
• Gruppen ønsker å diskutere endringer og tiltak
langs tre tidshorisonter: Kort sikt (2-3 år),
mellomlang sikt (5 år), lengre sikt (5-10 år)
• Hvor skal vi på kort, mellomlang og lang sikt
• Ønsker innspill fra direktørgruppen på det senere i møtet
• Er hovedtema for møte i januar i gruppen
Hva skal vi ha fokus på?
1. Utdanning
2. Forskning
3. Administrative prosesser
Kommunikasjonsplan
• Sjekk ut:
https://agora.uninett.no/group/arbeidsgruppe-iktstm18/
• Her legges alle dokumenter ut og gruppen er
tilgjengelig for alle.
• Vurderer facebook
• Planlegger interessentanalyse
Til diskusjon i direktørmøtet
• Hvor spenstige skal vi være i forslagene?
• Hvem kan bidra med best practice?
• Innspill på målscenarier – hvor skal vi på kort,
mellomlang og lang sikt?