26.mai 2015 - Nes kommune

Referat fra arsmøtet i FAU ved
Neskollen skole
26. mai 2015
1. Valg av ordstyrer og referent. Cecilie Larsen og Marianne EnsrudSkraastad
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent
3. Valg av to personer til å signere protokollen. Kamilla Dalhaug Sæter og
Anne-Grethe Unes.
4. FAU sin årsberetning for skoleåret 2014/2015
 Årsberetningen ble lest opp.
 Det kom innspill fra representanten for FAU til ny ungdomsskole,
Lise Sundem, om fremdriften og planene for bygget. Det er satt av
150 millioner til formålet frem til 2018.
 Det kom spørsmål ang. leirskole. Skal nåværende avtale med Fevik
leirskole reforhandles,( kontrakten ender i 2018) skal man se på
nye alternativer, hvordan skal foreldrene forholde seg til det
økonomiske ved leirskole.
- Årsmøtet anbefaler FAU- styret å gjennomgå og ta stilling til
spørsmålene over, neste skoleår.
5. FAU sitt regnskap for regnskapsåret 2014/2015 .
 Årsberetningen ble lest opp.
 Det ble informert om at det var kommet inn en kommentarer
fra revisorene ang bilagsføring. Kommentaren gjennomgås i
med nytt FAU i neste skoleår.
 Budsjett for 2015/2016 ble delt ut og gjennomgått.
- Det kom spørsmål om FAU ønsker å kjøpe lekeapparater til
skolens uteområde. FAU ønsker å bidra med lekeapparater.
Det ble i den forbindelse informert om tidligere mangelfull
inspeksjon av uteområdet og mangelfull retting av feil på
lekeapparatene som ble funnet ved inspeksjonen i 2013. Dette
er utbedret per april 2015, og FAU ønsker nå å gå i dialog med
skolen på innkjøp av lekeapparater.
- Det kom et innspill som gjaldt 17. mai arrangementet, som er
en god inntektskilde for FAU, men den varierer en del med
været. Neskollen er den eneste skolen i Nes, som ikke benytter
klasserommene til bespisning ved dårlig vær. Nytt styre i FAU
anmodes om å ta opp denne saken med skolens ledelse.
6. Godkjenning av vedtektsendringer
 Leder for FAU informerte om at ved årsmøtet i 2014 ble det
gjort en vedtektsendring på at FAU sitt styre reduseres fra 9 til
6 representanter.
 Forslaget fra styret i FAU på at varamedlemmene til styret
reduseres fra 3 til 2 personer ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fra styret på at valgkomiteen reduseres fra 3 til 2
personer ble enstemmig vedtatt.
7. Innmeldte saker
 Ingen innmeldte saker.
8. Valg av nytt FAU til Neskollen skole
 Etter vedtektsendringen blir nytt styre redusert med en
person fra det som var valgkomiteens opprinnelige forslag.
Mari Kjuus Arnesen, går etter eget ønske ut av styret.
 Valgkomiteen har ikke lykkes med å finne en kandidat til
ledervervet. Det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte
innen utgangen av august 2015. Nestleder Evine Strøm
fungerer i perioden frem til det som konstituert leder for
Neskollen FAU.
- Det kom innspill på at FAU sin fane på skolens it`s Learning side
ikke er godt nok oppdatert. Nytt FAU går i dialog med skolen på
dette.
- Det kom også innspill på at vedtektene til FAU bør revideres i
sin helhet.
Hvam 27. mai 2015
Marianne Ensrud-Skraastad, referent