Fagnotat datert 290115

BERGEN KOMMUNE
Byutvikling, klima og miljø/Etat for byggesak og private planer
Fagnotat
Til:
Fra:
Dato:
Byrådsavdelingen for byutvikling, klima
og miljø
Etat for byggesaker og private planer
29.01.2015
Saksnr.:
Emnekode:
Kopi til:
201435172/8
ESARK - 8140
Fagnotat - Damsgårdsveien 30, gnr. 158 bnr. 57, Bergenhus - Kommunal
forkjøpsrett til leiegårder – Ikke anbefalt kjøp
Hva saken gjelder:
Eier av Damsgårdsveien 30, Henny Olivia Kvalheim, har inngått avtale om overdragelse av
eiendommen til Sorbonne eiendom AS for en kjøpesum av NOK 7 689 772,-, inklusive
omkostninger.
Leiegården, et trehus, oppført ca. år 1900, har 5 boenheter. Da leiegården inneholder mer enn
4 boenheter og mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse, utløses kommunal
forkjøpsrett etter Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder §§ 1 og 2.
Leietakerne har etter skriftlig forespørsel herfra ikke gitt uttrykk for ønske om overtakelse av
eiendommen ved dannelse av borettslag eller eierseksjonssameie. Leietakerne er også tilbudt
informasjonsmøte, men har ikke uttrykt ønske om dette.
Konklusjonen av en samlet vurdering er at det ikke foreligger grunn for kommunen til å
benytte forkjøpsretten i dette tilfellet.
Anbefalt forslag:
Bergen kommune gjør ikke forkjøpsrett gjeldende i henhold til § 3 i lov om kommunal
forkjøpsrett til leiegårder, ved overdragelse av Damsgårdsveien 30, gnr. 158, bnr. 57, fra
Henny Olivia Kvalheim til Sorbonne eiendom AS.
ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER
Petter Wiberg
byggesakssjef
Liv-Wigdis Smith
seksjonsleder
Saksutredning:
1. KOMMUNENS FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER.
Kommunen har forkjøpsrett etter ”Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder” når
eiendomsrett til leiegårder overføres til andre enn staten eller fylkeskommunen, jfr § 2. Dette
gjelder likevel ikke overføringer ved arv, skifte eller ekspropriasjon. Som overføring av
eiendomsrett regnes også erverv av aksjer, sameieandeler eller parter i leiegårdsselskap slik at
erververen blir innehaver av minst 50 % av samtlige aksjer, sameieandeler eller parter.
Loven definerer leiegård som utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er
innredet til beboelse og inneholder minst fem boliger.
Fra forkjøpsrettsloven § 3 siteres:
”Kommunen kan nytte forkjøpsretten på vegne av leierne, når disse ønsker å overta leiegården
som borettslag eller eierseksjons-sameie, på egne vegne, på vegne av studentsamskipnad eller
på vegne av selskap som ledes og kontrolleres av kommunen eller stat.”
Kommunens forkjøpsrett etter denne loven går foran forkjøpsrett som grunner seg på avtale.
Kommunens forkjøpsrett går også foran sameiernes innløsningsrett etter sameieloven § 11.
2. KJØPEKONTRAKT, KJØPER, SELGER.
Ved kjøpekontrakt av 12.12.14 mellom Henny Olivia Kvalheim som selger og Sorbonne
eiendom AS som kjøper er det inngått avtale om overdragelse av angjeldende eiendom for en
kjøpesum stor NOK 7 500 000. I tillegg kommer omkostninger på ca. NOK 189 772.
3. MELDING, FRIST.
Fullstendig melding om overdragelse ble mottatt 09.12.14.
Frist for bruk av den kommunale forkjøpsrett går i denne sak ut 09.04.15.
4. EIENDOM, BELIGGENHET.
Eiendommen, Damsgårdsveien 30, ligger på Damsgård, Bergenhus.
Det er ikke reguleringsmessige innvendinger til overdragelsen.
./.
Det vises for øvrig til vedlagte kart.
5. TEKNISKE OPPLYSNINGER.
Huset er oppført ca. år 1900 med grunnmur av betong med antatt fast masser. For øvrig er
yttervegger av tre og etasjeskillere av tre. Etter det opplyste inneholder huset/leiegården bl.a.:
Eiendommens bruttoareal er ca. 134 m2.
6. LEIETAKERE, RETTIGHETER.
Leietakerne har etter skriftlig forespørsel herfra ikke gitt uttrykk for ønske om overtakelse av
eiendommen ved dannelse av borettslag eller eierseksjonssameie. Leietakerne er også tilbudt
informasjonsmøte, men har ikke uttrykt ønske om dette.
7. ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER, UTBEDRINGSAVTALE.
Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO), Byrådsavdeling for barnehage og
skole samt Studentsamskipnaden i Bergen er orientert om salget og kommunens adgang til å
benytte forkjøpsretten. BSBO har gitt tilbakemelding med opplysning om at de ikke har
interesse av at den kommunale forkjøpsretten benyttes i dette tilfellet.
BSBO uttaler følgende i en e-post/notat datert 05.01.15: «BSBO anbefaler at forkjøpsretten
ikke benyttes i dette tilfellet. Eiendommen ligger i et område hvor forekomsten av kommunale
utleieboliger er stor, og som derfor bør unngås ved etablering av nye botiltak».
8. KONKLUSJON.
Som anført foran er det ikke fremkommet ønsker om at forkjøpsrett blir gjort gjeldende i
foreliggende tilfelle. Det anbefales dermed at den kommunale forkjøpsrett ikke benyttes i
denne saken.
Bilag:
Trykt bilag:
A
Kart over eiendommens beliggenhet