Norsk Varemerketidende nr 15/15

.
nr 15/15 - 2015.04.07 NO
årgang 105
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
innholdsfortegnelse og inid-koder
2015.04.07 - 15/15
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer............................................................................................................ 31 Ansvarsmerker .................................................................................................................................................... 61 Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering ........................................... 62 Avgjørelse fra Klagenemnda .............................................................................................................................. 63 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer................................................. 64 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................... 70 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ........................................................... 72 Lisenser ................................................................................................................................................................ 75 Endringer i fullmaktsforhold .............................................................................................................................. 76 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer ....................................................................................... 79 Fornyelser ............................................................................................................................................................ 81 Fornyede internasjonale registreringer ............................................................................................................ 82 Ikke fornyede internasjonale registreringer ..................................................................................................... 85 Slettede internasjonale registreringer............................................................................................................... 86 Opphør av fullmektigverv ................................................................................................................................... 87 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2015.04.07 - nr 15/15
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281140
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500703
Inndato:
2015.01.17
Registreringen utløper: 2025.01.17
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281142
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500678
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
DARKNESS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ONEZERO HOLDING AS, Olavsgate 15, 3916
PORSGRUNN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norges sjømatråd AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364
Vika, 0114 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Trykksaker og reklamemateriell; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
Klasse 29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet
fisk, konservert fisk.
Klasse 35 Salg og markedsføring av fisk og fiskeprodukter;
annonse og reklamevirksomhet.
Klasse 41 Undevisning og opplæring; kursvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281141
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500704
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
HYATT TRULY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hyatt International Corporation, 71 S. Wacker Drive,
14th Floor, US-IL60606 CHICAGO, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; moteller; midlertidig
overnatting; reisebyråvirksomhet for reservering av
hotellinnlosjeringer; spesialiserte hotelltjenester
presentert som del av et program for hyppige
hotellgjester; hotelltjenester som gjelder
insentivprogrammer med tilbud om spesielle
gjestetjenester, fasiliteter og utmerkelser til hyppige
hotellgjester; restaurant-, bar- og cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; catering for forsyning av
mat og drikker; fremskaffelse av bankett og sosiale
funksjonsarenaer for spesielle anledninger;
fremskaffelse av konferanse-, utstilling- og
møtefasiliteter og rom; utleie av stoler, bord, bordduker
og glassvarer for konferanse, utstilling, møte og sosiale
funksjoner og banketter; utleie av møterom.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281143
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201411631
Inndato:
2014.10.12
Registreringen utløper: 2024.10.12
Gjengivelse av merket:
Lembees
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
THOMAS MATHISEN, LANDFALLØYA 34, 3023
DRAMMEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Salg av lunsj, frukt og fastfood ¿ pakker fra
gatekjøkken; salg av klær, sko, vesker, varer til hus og
hjem, fritidsvarer via en nettbutikk.
Klasse 36 Utleie av leiligheter.
Klasse 37 Rengjøring av bygninger (interiør).
Klasse 39 Lagring av varer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281144
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201412814
Inndato:
2014.11.05
Registreringen utløper: 2024.11.05
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Playmodul
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281147
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500521
Inndato:
2015.01.09
Registreringen utløper: 2025.01.09
Gjengivelse av merket:
MEGAZIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MASSIV LUST AS, Gaupnegrandane, 6868 GAUPNE,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Bygningsplater, ikke av metall; treplater for bygging
.
Klasse 20 Møbeldeler av tre.
Klasse 37 Snekkertjenester.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM,
Sverige
(740) Fullmektig:
Brann AB, Box 12246, SE-10226 STOCKHOLM,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281145
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500679
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
FISKESPRELL
COLUMBIA THREADNEEDLE
INVESTMENTS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Norges sjømatråd AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364
Vika, 0114 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Trykksaker og reklamemateriell; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
Klasse 29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet
fisk, konservert fisk.
Klasse 35 Salg og markedsføring av fisk og fiskeprodukter;
annonse og reklamevirksomhet.
Klasse 41 Undervisning og opplæring; kursvirksomhet.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ameriprise Financial, Inc., 5226 Ameriprise Financial
Center, US-MN55474 MINNEAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansiell
virksomhet, nemlig et porteføljetilbud for klienter
bestående av råd vedrørende investeringer,
finanskapitalforvaltning, likviditetsstyring; finansiell
porteføljeforvaltning, finansiell forskning og finansiell
risikostyring; fremskaffelse av online finansielle
kalkulatorer; fremskaffelse av aksje/verdipapir
markedsinformasjon; aksjefondinvesteringer og
aksjefonddistribusjon; investeringsfondsoverføringer og
-transaksjoner; porteføljetilbud for klienter bestående
av finanskapitalforvaltning og likviditetsstyring;
pensjonsplanleggingstjenester, nemlig definerte
pensjonsytelsestjenester, definerte
pensjonsinnskuddstjenester, fremskaffelse av finansiell
informasjon for å undervise forbrukere om aspekter ved
pensjonering og fremskaffelse av pensjonsfinansielle
planleggingstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281148
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201413209
Inndato:
2014.11.13
Registreringen utløper: 2024.11.13
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281146
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500676
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
JUST SMILE
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Chiquita Brands L.L.C., 550 South Caldwell Street, USNC28202 CHARLOTTE, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Reg.nr.:
281149
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201415144
Inndato:
2014.12.16
Registreringen utløper: 2024.12.16
Gjengivelse av merket:
Adrealine
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HELGE NICOLAISEN, RESIKKARINGEN 14, 9700
LAKSELV, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, hodeplagg, hansker, sko, støvler.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281150
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500787
Inndato:
2015.01.21
Registreringen utløper: 2025.01.21
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281152
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201402933
Inndato:
2014.03.10
Registreringen utløper: 2024.03.10
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(551) Fellesmerkebestemmelser:
Fellesmerkebestemmelser;Fellesmerket kan kun
benyttes av bedrifter som er godkjent medlem av
Kledningskontrollen. Enhver bedrift som produserer
overflatebehandlet kledning kan bli tilsluttet
Kledningskontrollen.Kledningskontrollen en frivillig
kontrollordning opprettet av bedrifter som produserer
industrielt overflatebehandlet kledning i samarbeid med
malingsleverandører. Kontrollordningen har til formål
og sikre enhetlig kvalitet og merking av industrielt
overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved
overflatebehandling av
heltrekledning.Kontrollordningen administreres av et
styre på 4 medlemmer og styret har avgjørende
myndighet når det gjelder godkjenning og suspensjon
av bedrifter.En bedrifts godkjennes for medlemskap når
den oppfyller følgende krav:¿ Benytter
produksjonsutstyr som er egnet til industriell
overflatebehandling¿ Har utstyr til å utføre
produksjonskontroll¿ Utfører produksjonskontroll¿
Benytter råstoff (ubehandlete bord) som er produsert i
henhold til SN/TS 3186:2008 ¿Heltrekledning av bartre
til utvendig bruk¿.¿ Benytter godkjente produkter til
overflatebehandlingen (Produkter hvor produsent kan
fremlegge dokumentasjon og testrapporter)Tilsluttede
bedrifter forplikter seg til to kontrollbesøk årlig.Hvis det
ved ekstern kontroll blir funnet alvorlige avvik skal
bedriftens utbedring og evaluering følges opp med
ekstrakontroll. Tidsbegrenset tap av retten til å benytte
fellesmerket utløses når to etterfølgende kontroller har
medført ekstrakontroll innenfor samme kontrollfelt, eller
det avdekkes feil som grovt bryter med
Kledningskontrollens basiskrav.Bedriften kan benytte
fellesmerket igjen når den har verifisert at nødvendige
grep er tatt som gjør at den tilfredsstiller alle krav til en
medlemsbedrift i Kledningskontrollen.Ekskludering av
et medlem kan foretas dersom medlemmet har handlet
grovt uaktsomt, eller med overlegg ikke har etterlevd
gjeldende krav i Kledningskontrollen over lengre
tid.Misligholdelse av bedriftens økonomiske
forpliktelser overfor Kledningskontrollen medfører
automatisk suspensjon.
(730) Innehaver:
Sekretariat Kledningskontrollen, Boks 113 Blindern,
0314 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Treteknisk Institutt, Postboks 113 Blindern, 0314
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek,
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norges Geologiske Undersøkelse, Postboks 6315,
Sluppen, 7491 TRONDHEIM, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; geologiske
grunnudersøkelser, geologisk leting og geologisk
forskning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281151
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500792
Inndato:
2015.01.21
Registreringen utløper: 2025.01.21
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Admincontrol AS, Fridtjof Nansens Plass 2, 0160
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogramvare (software); datamaskiner
(hardware); databehandlingsapparater og -innretninger;
dataprogramvare for mobiloperativsystemer (apper);
koblingsenheter; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; Overføring av
beskjeder og bilder ved datamaskiner; tilveiebringelse
av tilgang til dataprogrammer i datanettverk;
tilveiebringelse av brukertilgang til globale nettverk; eposttjenester; datastøttet overføring av meldinger og
bilder.
Klasse 42 Softwaretjenester; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer, herunder apper;
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
5
registrerte varemerker
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
forbindelse med separering og/eller behandling av alle
typer fluider/væsker, gass og masse; alle forannevnte
varer til bruk i olje- og gassproduksjon.
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål; apparater,
instrumenter og innstallasjoner for separering og/eller
behandling av alle typer fluider/væsker, gass og
masse; deler, beslag og tilbehør til alle forannevnte
varer; alle forannevnte varer til bruk i olje- og
gassproduksjon.
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester relatert til
apparater for separering og/eller behandling av alle
typer fluider/væsker, gass og masse, sentrifuger og
separatorer, og deres deler, beslag og tilbehør; alle
forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.
Klasse 40 Petroleumsbehandling,
petroleumsseparasjonsvirksomhet;
raffineringsvirksomhet; separering og/eller behandling
av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de
forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;
ingeniørtjenester; vedlikehold-, innstallasjons- og
utviklingstjenester av dataprogramvare relatert til
separering og/eller behandling av alle typer
fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte
tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.
Reg.nr.:
281153
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201410539
Inndato:
2014.09.08
Registreringen utløper: 2024.09.08
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Protex AS, Eggavegen 20, 7380 ÅLEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medisinsk hoftebeskytter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281154
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201407468
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281155
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201407469
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
FJORDS PROCESSING
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fjords Processing AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner; salgsautomater; apparater og
innretninger for separering og/eller behandling av alle
typer fluider/væsker, gass og masse; sentrifuger;
separatorer; deler, beslag og tilbehør og til alle
forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk innen
olje- og gassproduksjon.
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater;
dataprogramvare og databehandlingsutstyr til bruk i
forbindelse med separering og/eller behandling av alle
typer fluider/væsker, gass og masse; alle forannevnte
varer til bruk i olje- og gassproduksjon.
FJORDS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fjords Processing AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner; salgsautomater; apparater og
innretninger for separering og/eller behandling av alle
typer fluider/væsker, gass og masse; sentrifuger;
separatorer; deler, beslag og tilbehør og til alle
forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk innen
olje- og gassproduksjon.
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater;
dataprogramvare og databehandlingsutstyr til bruk i
6
registrerte varemerker
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål; apparater,
instrumenter og innstallasjoner for separering og/eller
behandling av alle typer fluider/væsker, gass og
masse; deler, beslag og tilbehør til alle forannevnte
varer; alle forannevnte varer til bruk i olje- og
gassproduksjon.
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester relatert til
apparater for separering og/eller behandling av alle
typer fluider/væsker, gass og masse, sentrifuger og
separatorer, og deres deler, beslag og tilbehør; alle
forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.
Klasse 40 Petroleumsbehandling,
petroleumsseparasjonsvirksomhet;
raffineringsvirksomhet; separering og/eller behandling
av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de
forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;
ingeniørtjenester; vedlikehold-, innstallasjons- og
utviklingstjenester av dataprogramvare relatert til
separering og/eller behandling av alle typer
fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte
tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.
forbedring, screening, forebyggelse, beskyttelse og
redegjørelse av dataoverføring over det globale
datainformasjonsnettverket, nemlig for
nettverkssikkerhetssystemløsninger inkludert integrerte
og administrerte brannmurer, inntrengingsforebygging
og -oppdagelsessystemer og
sårbarhetsvurderingsapplikasjoner via datanettverk og
internett; datasoftware for diagnostisering, installering,
support, administrasjon, konfigurering, tilkobling,
kompatibilitet, oppgradering og styring av
datahardware, datafirmware og datasoftware.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
CPOS
Reg.nr.:
281156
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201313244
Inndato:
2013.10.30
Registreringen utløper: 2023.10.30
Bruk/innarbeidelse
Ja
Gjengivelse av merket:
WE SUPPORT THE HEROES OF
TOMORROW
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Sponsortjenester for promotering av individer innen
sport, kultur og utdanning.
Klasse 36 Finansiell sponsorvirksomhet for individer innen sport,
kultur og utdanning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281158
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201500714
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
STATENS KARTVERK, Serviceboks 15, 3507
HØNEFOSS, Norge
(740) Fullmektig:
KRISTIN SKJERVEN, c/o Kartverket, Kartverksveien
21, 3511 HØNEFOSS, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter; annonse- og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 38 Streaming av data; telekommunikasjonsvirksomhet;
overføring av digitale filer; kommunikasjon med
mobiltelefon; kommunikasjon med dataterminaler;
kommunikasjon med optisk fibernettverk.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; kvalitetskontroll; analysering av
datasystemer; elektronisk datalagring; fjernovervåking
av datasystemer; elektronisk datalagring; elektronisk
sikkerhetskopiering; forskning og utvikling av nye
produkter (for tredjemann); landmåling;
nettskytjenester; oppmåling; vitenskapelig forskning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(521)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281159
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201411601
Inndato:
2014.10.10
Registreringen utløper: 2024.10.10
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281157
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201411954
Inndato:
2014.10.16
Registreringen utløper: 2024.10.16
Gjengivelse av merket:
TIPPINGPOINT
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Inflight Dubai LLC, P. O. Box 122424, AE- DUBAI, De
forente arabiske emiratene
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Data- og nettverkshardware og -software for
7
registrerte varemerker
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering.
signalerings- og kontroll- (overvåkning) apparater og
instrumenter; maskiner for inspeksjon av dekk,
anordninger for overvåkning av dekk, kontrollpaneler
og kontrollanordninger for bruk i dekkindustrien;
målerianordninger; datamaskinsoftware for drift og
kontroll av dekkonstruksjonsfabrikker og annet
maskineri brukt ved regummiering av dekk;
datamaskinsoftware for vedlikehold, ledelse og
administrasjon av alle dekkrelaterte aktiviteter herunder
logistikk og lagerstyrning.
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften
eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer;
dekk for kjøretøy; hjulfelger; ventiler for dekk;
slangeledninger; dekkreparasjonslapper; innerslanger
for dekk; balanselodd for dekk for kjøretøy;
luftbefordringsmidler; transportvogner og traller.
Klasse 17 Regummeringsmaterialer for kjøretøydekk.
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av kjøretøy, rengøring,
smøring, og vedlikeholdstjenester, regummiering,
banelegging og reparasjon av dekk.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281160
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201411937
Inndato:
2014.10.15
Registreringen utløper: 2024.10.15
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
COLMEC ECO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Colmec Holding AB, Box 675, SE-60115
NORRKÖPING, Sverige
(740) Fullmektig:
Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, SE-10204
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Elektriske, fotografiske, optiske, målings-,
signalerings- og kontroll- (overvåkning) apparater og
instrumenter; maskiner for inspeksjon av dekk,
anordninger for overvåkning av dekk, kontrollpaneler
og kontrollanordninger for bruk i dekkindustrien;
målerianordninger; datamaskinsoftware for drift og
kontroll av dekkonstruksjonsfabrikker og annet
maskinerie brukt ved regummiering av dekk;
datamaskinsoftware for vedlikehold, ledelse og
administrasjon av alle dekkrelaterte aktiviteter herunder
logistikk og lagerstyrning.
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften
eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer;
dekk for kjøretøyer; hjulfelger; ventiler for dekk;
slangeledninger; dekkreparasjonslapper; innerslanger
for dekk; balanselodd for dekk for kjøretøyer;
luftbefordringsmidler; transportvogner og traller.
Klasse 17 Regummeringsmaterialer for kjøretøydekk.
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av kjøretøyer,
rengøring, smøring, og vedlikeholdstjenester,
regummiering, banelegging og reparasjon av dekk.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281162
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201414487
Inndato:
2014.12.09
Registreringen utløper: 2024.12.09
Gjengivelse av merket:
ILLEGAL BURGER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ILLEGAL BURGER AS, Møllergata 23, 0179 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restauranter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Reg.nr.:
281163
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsprioritet
2014.06.06, EM, 012945317
Søknadsnr.:
201414469
Inndato:
2014.12.05
Registreringen utløper: 2024.12.05
Gjengivelse av merket:
ROBERT
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LT Automation A/S, Gl. Markedvej 1, DK-9320
HJALLERUP, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Roboter.
Klasse 10 Apparat til medisinsk rehabilitering; utstyr til fysioterapi
og rehabilitering; kroppsrehabiliteringsapparater for
medisinske formål; apparater til muskeltrening ved
medisinsk rehabilitering.
Reg.nr.:
281161
Reg.dato.:
2015.03.26
Søknadsnr.:
201411938
Inndato:
2014.10.15
Registreringen utløper: 2024.10.15
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Colmec Holding AB, Box 675, SE-60115
NORRKÖPING, Sverige
(740) Fullmektig:
Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, SE-10204
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Elektriske, fotografiske, optiske, målings-,
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281164
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201412352
Inndato:
2014.10.28
Registreringen utløper: 2024.10.28
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281167
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500720
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
YEZZ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
JOHN NORMANN RØDSETH, LONØYVEIEN 35, 1684
VESTERØY, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter, klokker og armbåndsur,
sykepleierur.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, sykepleieruniform,
sykepleierantrekk.
Klasse 28 Barneleker.
Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr;
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Millennium & Copthorne International Limited, 36
Robinson Road #04-01 City House, SG-068877
SINGAPORE, Singapore
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Bedriftsledelse og -administrasjon av hoteller og
moteller samt annen midlertidig innkvartering inkludert
betjente leiligheter og boliger samt apartment-hoteller;
PR-tjenester i relasjon til midlertidig innkvartering,
inkludert hoteller og moteller, betjente leiligheter og
boliger samt apartment-hoteller; markedsføring av
midlertidig innkvartering, inkludert hoteller og moteller,
betjente leiligheter og boliger samt apartment-hoteller,
herunder annonsering og reklame for de forannevnte
tjenester via internett og andre globale datanettverk.
Klasse 43 Midlertidig innkvarteringstjenester, utleie av værelser,
catering (mat og drikke), utleie av møterom,
restauranter, caféer, reservering av midlertidig
innkvartering; tilveiebringe midlertidig innkvartering;
tilveiebringe betjente leiligheter og boliger;
hotelltjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281165
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500715
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
NOBLE AGRI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Noble Group Limited, Clarendon House, Church Street,
BM-HM11 HAMILTON, Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Råvarehandel (finansiell virksomhet); råvarehandel for
andre.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
ANTI
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281168
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500722
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
A NEW TYPE OF INVESTMENT AS, c/o Anti Inc AS,
Maridalsveien 15 E, 0178 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
rådgivning vedrørende reklame, kommunikasjon og
markedsføring.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av tekster,
andre enn reklametekster; produksjon av radio- og
fjernsynsprogram; produksjon av film; fotografering;
fotografireportasjer.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; grafisk formgiving; industriell
formgiving; industridesign; emballasjedesign; design av
websider; motedesigntjenester; rådgivning vedrørende
grafisk formgiving og design.
Reg.nr.:
281166
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500717
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Noble Group Limited, Clarendon House, Church Street,
BM-HM11 HAMILTON, Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Råvarehandel (finansiell virksomhet); råvarehandel for
andre.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281169
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500723
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
A NEW TYPE OF
INTERFERENCE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
A NEW TYPE OF INVESTMENT AS, c/o Anti Inc AS,
Maridalsveien 15 E, 0178 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
rådgivning vedrørende reklame, kommunikasjon og
markedsføring.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av tekster,
andre enn reklametekster; produksjon av radio- og
fjernsynsprogram; produksjon av film; fotografering;
fotografireportasjer.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; grafisk formgiving; industriell
formgiving; industridesign; emballasjedesign; design av
websider; motedesigntjenester; rådgivning vedrørende
grafisk formgiving og design.
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281171
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsprioritet
2014.08.18, US, 86/370,142
Søknadsnr.:
201500683
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW-330
TAOYUAN DISTRICT, TAOYUAN CITY, Taiwan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Fotografiapparater; digitale fotografiapparater;
datamaskinvare og dataprogrammer for kontroll og
overføring av data til og fra fotografiapparater og
digitale fotografiapparater; overføringskabler og
ledninger for fotografiapparater og videokameraer;
batteripakker for fotografiapparater og digitale
fotografiapparater; etuier og tilbehør til de forannevnte
varer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281170
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsprioritet
2014.11.27, CH, 640212014
Søknadsnr.:
201500944
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(180)
(540)
281172
2015.03.27
2014.08.22, US,
86/374,694#@#2014.08.22,
US, 86/374,715
Søknadsnr.:
201500682
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
UFC EMBEDDED
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zuffa LLC, 2960 West Sahara Avenue, US-NV89102
LAS VEGAS, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Videokringkastingstjenester via internett; streaming av
videomateriale på internett.
Klasse 41 Underholdning, nemlig en vedvarende videoserie
innen kampsport, kringkastet via internett;
videoopptakstjenester; tilveiebringelse av onlinevideoer
innen kampsport, ikke nedlastbar.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Toalettsåper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og
forskjønnelse av hud, hodebunn og hår,
hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking,
farging og kolorering av hår.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281173
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500938
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281174
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500939
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Zaptec IP AS, Postboks 8109, 4068 STAVANGER,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Maskiner og driller for boring; maskiner, koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer).
Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; transformatorer; kretskort, batteriladere,
satellittnavigatorer, satellitter for vitenskapelig bruk av
kraftelektronikk, strømomformere; dynamometre
[kraftmålere]; løsninger for kraftoverføring.
Klasse 12 Deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer, koplinger og
anordninger for overføring av drivkraft for
landkjøretøyer.
Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av transformatorer,
kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer,
strømomformere, dynamometre [kraftmålere] samt av
deler og tilbehør til alle forannevnte varer og til
elektriske kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon relatert
til løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer); vedlikehold og reparasjon av maskiner
og driller for boring; informasjon og rådgivning relatert
til de forannevnte tjenester.
Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til
utvikling av transformatorer, kretskort, batteriladere,
satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere,
dynamometre [kraftmålere], løsninger for
kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer),
maskiner og driller for boring og for deler og tilbehør til
elektriske kjøretøyer; design av kretskort,
transformatorer, batteriladere, satellittnavigatorer,
kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre
[kraftmålere], løsninger for kraftoverføring, maskiner,
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer), maskiner og driller for
boring og av deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer
og transformatorer; teknisk kontroll og testing av deler
og tilbehør til elektriske kjøretøyer og transformatorer,
kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer,
kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre
[kraftmålere]; design av løsninger for kraftoverføring;
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte
tjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Zaptec IP AS, Postboks 8109, 4068 STAVANGER,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Maskiner og driller for boring; maskiner, koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer).
Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; transformatorer; kretskort, batteriladere,
satellittnavigatorer, satellitter for vitenskapelig bruk av
kraftelektronikk, strømomformere; dynamometre
[kraftmålere]; løsninger for kraftoverføring.
Klasse 12 Deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer, koplinger og
anordninger for overføring av drivkraft for
landkjøretøyer.
Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av transformatorer,
kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer,
strømomformere, dynamometre [kraftmålere] samt av
deler og tilbehør til alle forannevnte varer og til
elektriske kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon relatert
til løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer); vedlikehold og reparasjon av maskiner
og driller for boring; informasjon og rådgivning relatert
til de forannevnte tjenester.
Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til
utvikling av transformatorer, kretskort, batteriladere,
satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere,
dynamometre [kraftmålere], løsninger for
kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer),
maskiner og driller for boring og for deler og tilbehør til
elektriske kjøretøyer; design av kretskort,
transformatorer, batteriladere, satellittnavigatorer,
kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre
[kraftmålere], løsninger for kraftoverføring, maskiner,
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer), maskiner og driller for
boring og av deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer
og transformatorer; teknisk kontroll og testing av deler
og tilbehør til elektriske kjøretøyer og transformatorer,
kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer,
kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre
[kraftmålere]; design av løsninger for kraftoverføring;
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte
tjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281175
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500724
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281177
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500943
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
STEPPER AS, Rosenholmveien 25, 1414
TROLLÅSEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 IT-infrastruktur som hardware, software, nettverk og
tilbehør og skybaserte løsninger.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281176
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsprioritet
2014.12.30, US, 86/492,873
Søknadsnr.:
201500726
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
RÅ SMAK AS, Torstad Gård, Torstadveien 26, 1395
HVALSTAD, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
detaljhandelstjenester, herunder online
detaljhandelstjenester, av mat og drikke, nemlig de
ovennevnte varene i klasse 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av mat og drikke, nemlig de ovennevnte
varene i klasse 29, 30 og 32.
G-ASSIST
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 238,
Luna ArenA, NL-1101CM AMSTERDAM, Nederland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software inneholdende verktøy og informasjon for
datalagring, kapasitet, båndbreddekapasitet og beregninger, og relaterte produkter og
serviceanbefalinger; software inneholdende verktøy og
informasjon for hardware- og softwareanbefalinger
innen audio, video, fotografi og datalagring og redigering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281178
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500961
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Destination Lapland Oy, Ahdinkuja 1, FI-95970
ÄKÄSLOMPOLO, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Trykksaker.
12
registrerte varemerker
Klasse 36 Administrering, bestyring og utleie av fast eiendom,
fast eiendom- og ferieleilighetsbyråtjenester i
forbindelse med utleie og salg av fast eiendom og
ferieleiligheter.
Klasse 39 Reisebyråvirksomhet, reisetjenester med
tilleggstjenester for reisende, nemlig utleie av biler,
snøkjøretøy, snøscootere og andre kjøretøyer.
Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Hotelltjenester, utleie av hytter, midlertidig
innlosjering; beverting og tilbringing av mat og drikke;
utleie av ferieleiligheter.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281181
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500970
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BRATTVAAG ELECTRO AS, Postboks 104, 6282
BRATTVÅG, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Byggevirksomhet.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281179
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500532
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
MONSTER ENERGY
ABSOLUTELY ZERO
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281182
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500952
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281180
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsprioritet
2014.12.29, US, 86/491,559
Søknadsnr.:
201500531
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
ONE HAND NO HASSLE!
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Stein Vegard Rønning, Åsaringen 286, 7236 HOVIN I
GAULDAL, Norge
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, rengjøringsmidler og vaskemidler for
kjøretøyer; poleringsmidler,
poleringspapir,poleringsvoks og pussemidler for
kjøretøyer; rensemidler, flekkfjerningsmidler og lakkfjerningsmidler for kjøretøyer; felgrens; antirustmidler.
Klasse 21 Svamper og kluter for rengjøring; børster for
rengjøring; poleringsmateriell; bøtter.
Klasse 37 Vasking, rengjøring, vedlikehold og repararasjon av
kjøretøyer; polering av kjøretøyer;lakkering av
kjøretøyer; understellsbehandling og rustbehandling av
kjøretøyer.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281183
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500301
Inndato:
2015.01.02
Registreringen utløper: 2025.01.02
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
for behandling av negler; nøytraliseringsmidler for
permanent; oljer for kosmetisk bruk; oljer for parfymer;
oljer til toalettbruk,
potpurri [Parfyme];
rensemelk for toalettbruk; rensemidler, unntatt de som
brukes ved fabrikasjonsprosesser og for medisinsk
bruk; røkelsespreparater [parfyme], røkelse,
røkelsespinner; salver andre enn for medisinsk bruk;
servietter impregnert med kosmetisk lotion; sjampo,
tørrsjampo; såper mot svette; talkum for toalettbruk;
tannpasta; toalettpreparater og produkter, toalettoljer
og toalettprodukter mot transpirasjon;
utskyllingspreparater for personlig hygiene
[toalettartikler];kosmetiske preparater for hudpleie;
kosmetiske preparater for hud; hudbeskyttende middel
til bruk før farging av hår; preparat med bedøvende
effekt; preparat med smertelindrende effekt; kosmetisk
preparat med smertelindrende effekt; mykgjørende
preparater for hud.
Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
barberkniver, -høvler og -maskiner; pinsetter,
pinsetter for hårfjerning, etui til pinsetter; elektriske og
ikke elektriske hårfjerningsapparater; elektrisk og
ikke elektrisk trådings maskin til fjerning av hår;
elektriske og ikke elektriske hårsakser for klipping;
neglepinsetter,
elektriske
og ikke elektriske negleklippere og neglefiler, og
neglepoleringsfiler; øyevipptang;
øyebrynssaks;
saks; apparater for tatovering; barberredskaper,
elektriske og ikke elektriske barberblader, barbersett,
beskjæringskniver , beskjæringssakser, blad for sakser
og etuier for barberhøvler; filer, fotpleiebestikk ,
futteraler for barberkniver; håndklippere; håndpumper;
hårkrølling (redskapfor-); klippemaskiner for skjegg ;
knivblad [redskap]; krølljern; manikyrbestikk,
manikyrsett, negletenger; nålefiler; sakser;
sliperedskaper for knivblad; sliperemmer for
barberkniver.
Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre
klasser, det vil si utsmykningsgjenstander av edelt
metall med eller uten juveler til pinsetter og
pinsettetuier; juvelervarer, smykker, ravsmykker,
smykker av elfenben, smykkegjenstander av gagat,
emaljerte smykker; smykkenåler, strass-smykker,
halskjeder; kjeder, brosjer [smykker], brystnåler
[smykker]; smykkeskrin; edle stener; ur og
kronometriske instrumenter,
elektriske ur;
klokker [ur], klokkeremmer; etuier og skrin for ur;
amuletter [smykker], armbånd [smykker]; armbåndsur,
atomdrevne ur, lommeur, lommeurkjeder,
stoppeklokker og kronografer; urremmer; barrer av
edelmetaller; bokser og etuier av eller med edelmetall ,
diamanter og edelstener; bijouterivarer; diamanter ;
edelmetaller [ubearbeidede eller halvbearbeidedel;
edelsteiner; emblemer av edelmetall; festenåler
[bijouteri]; gulltråd [smykker]; gull,
ubearbeidet eller
hamret; hatteornamenter av edelmetall;
kunstgjenstander av edelmetall; lenker av edelmetall
[smykker]; mansjettknapper; medaljer; medaljonger
[smykker]; mynter; nøkkelringer [bijouteri]; perler
[juveler] , perler til smykker; ringer [smykker];
skoornamenter av edelmetall; slipsholdere,
slipsklemmer og slipsnåler; sølvtråd; øreklips og
øreringer; halvedelsteiner;
kobberjetonger; perler av
syntetisk rav; platin (metall); statuer og statuetter av
edelmetall;
edle metaller, edelstener, juveler og
smykker til bruk på pinsetter, pinsettetui og andre skrin,
opp-bevaringsbokser og oppbevaringskasser.
Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, det vil si
halsrem,
pinsettetuier, verktøyholder, pinsettholder, stativ for
pinsetter, arbeidsbelte, hårbånd, arbeidsveske,
dameveske, clutch, pinsettetui, bærbar eller mobil
makeupstasjon/arbeidsstasjon, make-up belte,
saksebelte, arbeidshylster, skinnbelte, eske av lær,
eske av lærimitasjon, handlenett, handleveske,
håndveske, pose for emballasje, ryggsekk, kasse av
lær; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer
og parasoller; sveper, bandolærremmer av lær; belter
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fred Hamelten, Haxthausensgate 2 B, 0263 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
blyanter for kosmetisk bruk, blekevann;
blekemidler for kosmetisk bruk; avsminkingspreparater;
avfargingsmidler for kosmetisk bruk;
barberingspreparater, barbersåpe;
etterbarberingsmidler og bartevoks; blomsterekstrakter
[parfymerivarer]; diamantpulver [slipemidler]; Eau de
Cologne; fargefjernere, fargefjerningsmidler;
fargemidler til skjegg; fargeoppløsninger til kosmetisk
bruk; fargestoffer til hår; fett for kosmetiskbruk;
hydrogenperoksid for kosmetisk bruk;
hårfjerningsmidler; klebemidler for festing av løshår,
klebemidler for kosmetiske formål; kosmetikksett,
kosmetisk krem, kosmetiske preparater,
kosmetiske preparater for øyevipper; kosmetikk for
øyebryn, blyanter for øyenbryn,
permanent
øyebrynsfarge og øyevippefarge; dekorative motiver for
kosmetisk bruk;
kunstige festemidler for
øyenvipper; kunstige øyevipper; sminker;
sminkeprodukter, leppestifter, lipgloss, maskara,
pudder for sminking, rouge; masker for
skjønnhetspleie;
vattpinner for
kosmetisk bruk; parfymer, parfymevarer; pomader for
kosmetisk bruk;
solbeskyttende midler
[kosmetikk], solkrem; vaselin for kosmetisk bruk; vatt
for kosmetisk bruk; voks for fjerning av hår;
våtservietter; aloeverapreparater for kosmetisk bruk;
alunsteiner [alunsteiner]; aromatiske stoffer [eteriske
oljer]; astringerende midler for kosmetisk bruk;
basis for blomsterparfymer, bergamott-essens;
rosenolje, jasminolje, lavendelolje,
sitronoljeessenser, stjerneanisessens; krem for lærtøy;
blankpussemidler;
desinfiserende
produkter, desinfiserinede såper, desinfiserende midler
til hud og utstyr; desinfiserende midler til overflater;
eteriske essenser, eteriske oljer, eterisk olje av
sedertre;
fargestoffer for toilettbruk,
fettfjerningsmidler, unntatt for bruk under
fabrikasjonsprosesser;
geraniol; iononoppløsning
[parfymeri]; kosmetikk for dyr, kosmetiske preparater
for bad;
kosmetiske preparater for hudpleie;
kunstige negler; lavendelvann; lotion for kosmetisk
bruk;
luftforfriskningsmidler; luktevann; mandelmelk
for kosmetisk bruk; mandelolje; mandelsåpe;
medisinske såper; moskusblomster [parfymevarer];
munnforfriskningstape; munnpleiemidler,
ikke for
medisinsk bruk, munnspray; mynte for parfymeri;
mynteessenser;
neglekunstklistremerker; neglelakk; negler; preparater
14
registrerte varemerker
(reimer) av lær; , dokumentkofferter, kosmetikkofferter
og dokumentmapper; fjærfutteraler av lær;
garderobeposer for klær [for reiseformål]; gullslagerhud; hakebånd av lær; halsbånd for dyr, handlenett og
handlevesker; hatteesker og hatteetuier av lær;
hestebogtre, håndkofferter, håndvesker og jaktvesker;
håndtak for kofferter, kasser av lær, kartonglær eller
kunstlær; kjernelær; konvolutter av lær;
kredittkortholdere i skinn/lær; kunstlær; lommebøker;
lærbånd; læretuier for hatter; lærimitasjoner; lærreimer,
lærsnorer, lærstropper [seletøy], lærtråder og lærtøy
[skulderremmer];
maskenett-portemoneer;
mollskinn [lærimitasjon]; notemapper; paraplyer,
paraplytrekk og ringer for paraplyer; og portemoneer;
poser for emballasje [av lær]; rammer for håndvesker;
reisebager, reisekister, reisekofferter, reisemapper
[lærvarer] og reisevesker, strandvesker, verktøyvesker
av lær, trillebager, tursekker, ryggsekker, skolesekker
og sekker for fjellklatrere; remmer [seletøy]; sekker for
emballasje [av lær];
Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere;
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tråd for
fjerning av kroppshår; øyebrynbørster; kammer; etui for
kammer;
kosmetikkredskaper og elektriske og
ikke elektriske blandeskåler til kosmetikk; make-up
børster; etui til kosmetikkredskaper.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281185
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201415223
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
AIRACE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AIRACE ENTERPRISE CO., LTD., 6F., NO.2, ALY. 1,
LN. 1, ZHONGSHAN RD., DALI DIST., TW-412
TAICHUNG CITY, Taiwan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Luftpumper, hånddrevne; håndpumper; håndverktøy,
hånddrevne; skrunøkler (håndverktøy); skrutrekkere;
nebbtang; meisler og kuttere; hammere (håndverktøy);
brekkjern og spett; skiftenøkkel; palhjulhåndtak for
pipenøkler; hånddrevet verktøy, nemlig multifunksjonslommeverktøy inneholdende skrunøkler, rørpipenøkler,
sager, kniver, skrutrekkere, filer, nebbtang, dekkspaker,
og kjedeverktøy, nemlig håndverktøy til bruk for å
reparere sykkelkjeder; miniatyr-sykkelverktøy, nemlig
skrunøkler, rørpipenøkler, sager, kniver, flaskeåpnere,
skrutrekkere, filer, nebbtang, dekkspaker, og
kjedeverktøy, nemlig håndverktøy til bruk for å reparere
sykkelkjeder; håndverktøy, nemlig stillbare
momentnøkler, rørkuttere, rørpipenøkler for vridning,
kabelkuttere, rørpipenøkler.
Klasse 9 Måleinstrumenter; trykkmålere; beskyttelseshjelmer;
beskyttelseshjelmer for sport; sportsbriller; solbriller;
vekter; apparater og instrumenter for veiing; hylser for
bærbare datamaskiner; navigasjonsapparater for
kjøretøy (om bord computere); anti-blende-briller;
batterier, elektriske; overvåkningsapparater, elektriske;
monitorer (computer hardware); monitorer
(dataprogrammer).
Klasse 12 Sykler; sykkel metall-arbeidsanordninger for
reparering av sykler; sykkelstativ; tråsykkelpumper;
luftpumper (kjøretøytilbehør); sykkelpumper; pumper
for tråsykler, sykler; baggasjebærere for kjøretøy;
klesbeskyttere for tråsykler, sykler; bakspeil;
tråsykkelseter; skvettskjermer for tråsykler; kurver
tilpasset tråsykler; klebrige gummilapper for reparering
av sykkelslanger; sykkelvesker tilpasset tråsykler;
vesker for tråsykler.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281184
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201408580
Inndato:
2014.07.23
Registreringen utløper: 2024.07.23
Gjengivelse av merket:
Helgelendingen
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AS Helgeland Arbeiderblad, fearnleys gate 24, 8654
MOSJØEN, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS,
Postboks 1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Magasiner, tidskrifter, aviser, fotografier, fornannevnte
varer i elektronisk form.
Klasse 16 Trykksaker, tidskrifter, magasiner, fotografier, aviser.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie og salg av
reklameplass; meningsmålinger og
markedsundersøkelser.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet.
Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
fotografering; fotografireportasjer; reportasjetjenester;
sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet;
utgivelse og distribusjon av trykksaker, magasiner,
tidsskrifter, aviser, også via Internett og andre
elektroniske medier; produksjon og distrubusjon av
fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og
underholdning, også via Internett og andre elektroniske
medier.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281186
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201415484
Inndato:
2014.12.22
Registreringen utløper: 2024.12.22
Gjengivelse av merket:
BARE GOLD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street,
22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Kosmetikk og ikke-medisinske hudpleiepreparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281187
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500310
Inndato:
2015.01.05
Registreringen utløper: 2025.01.05
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281189
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500967
Inndato:
2015.01.21
Registreringen utløper: 2025.01.21
Gjengivelse av merket:
HEKLEGURI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hekleguri Design Mona Ellefsen, Ospedalen 164, 5308
KLEPPESTØ, Norge
(740) Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 26 Broderier; fingerbøl; flettebånd; frynser; galon
[kantebånd]; glidelåser; gullbroderier; hekter
[sytilbehør]; jakkemerker [buttons]; kantbånd for
gardiner; knappenålsputer; knapper; nåleesker;
nåleetuier; nåleputer; nåler; sølvbroderier; spenner for
klær; stoppenåler; strikkepinner; synåler; sysaker
[unntatt tråd, garn]; trekkenåler; heklenåler
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre;
auksjonssalg; import- og eksportagenturer;
modelltjenester for reklame og salg; on-line
annonsering på datanettverk; presentasjon av varer
gjennom medier, for detaljsalg; og, for andres fordel,
sammenbringe et bredt utvalg varer som gjør det mulig
for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer på en
nettside for handel med bredt utvalg av håndarbeider i
garn og tekstil samt utstyr for slikt håndarbeid.
Klasse 41 Publisering av elektroniske boker og tidsskrifter online; tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare];
undervisning; utgivelse av bøker; utlån av bøker;
veiledning; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
1001 NATT REISER DA, Torpfjellet 67, 1389
HEGGEDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Bedriftsledelse av hoteller
Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning;
meglervirksomhet for fast eiendom; salg av eiendom
("omsetning"); utleie av fast eiendom; utleie av kontorer
(fast eiendom).
Klasse 39 Biltransport; busstransport; båttransport; båtutleie;
drosjetjenester; elvetransport; fergetransport;
havnedrift; jernbanetransport; leasing av kjøretøyer;
lufttransport; lystbåttjenester; organisering av cruisefart;
organisering av reiser; passasjertransport;
plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet;
reisereservering; sightseeing [turisme]; sjøtransport;
sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkmeldingstjenester;
transport av reisende; transportinformasjon;
transportreservering; utleie av biler; utleie av busser;
utleie av båt; utleie av fly; utleie av hester; utleie av
passasjervogner.
Klasse 43 Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater];
hotellreservering; restauranter;
selvbetjeningsrestauranter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281188
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201307121
Inndato:
2013.06.12
Registreringen utløper: 2023.06.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NITROBEAT DEEJAY & MUSIC PRODUCER.TAKLE,
Breistølsveien 34, 5034 BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Diskotektjenester; dj-tjenester; layouttjenester, andre
enn for reklameformål.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281190
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500964
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281192
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500963
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED,
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436
VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; automatiske spilleautomater; og
gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og
bingoautomater; og automatiske
underholdningsspillmaskiner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED,
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436
VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; automatiske spilleautomater; og
gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og
bingoautomater; og automatiske
underholdningsspillmaskiner.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Eva's Musikkinstrument AS, Postboks 6133 Etterstad,
0602 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 15 Musikkinstrumenter og rekvisita til musikkinstrumenter
ikke opptatt i andre klasser.
Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet, handel og utleie,
herunder elektronisk fjernhandel, netthandel og handel
over disk av musikkinstrumenter og rekvisita til
musikkinstrumenter ikke opptatt i andre klasser.
Klasse 40 Produksjon av musikkinstrumenter og tilbehør til
disse.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281193
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201500983
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281191
Reg.dato.:
2015.03.27
Søknadsnr.:
201414854
Inndato:
2014.12.11
Registreringen utløper: 2024.12.11
Gjengivelse av merket:
RAVENSWOOD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Franciscan Vineyards, Inc., 1178 Galleron Road, USCA94574 ST. HELENA, USA
(740) Fullmektig:
Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400
HERNING, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl].
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281195
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500960
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281198
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201415225
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
GALAXY TAB J
FEIRINGKLINIKKEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, SørKorea
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobiltelefoner og smarttelefoner. Registreringen
omfatter ikke varer i relasjon med animeserier.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG
LUNGESYKE, Postboks 8768 Youngstorget, 0028
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 42 Vitenskapelig forskning for medisinske formål.
Klasse 44 Sykehus; rekonvalesenshjem; helsetjeneste;
medisinsk rehabilitering; poliklinikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281196
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500958
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
GALAXY TAB A
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, SørKorea
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobiltelefoner og smarttelefoner. Registreringen
omfatter ikke varer i relasjon med animeserier.
ALINITY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, USIL60064-3500 ABBOTT PARK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kontrollpreparater og kalibreringsvæsker for
medisinske diagnostiseringsinstrumenter;
kontrollpreparater og kalibreringsvæsker for
laboratorium-instrumenter som brukes for in vitro
diagnostiske tester og/eller analyser; kjemiske
reagenser for medisinsk diagnose og/eller analyse.
Klasse 5 Diagnostiske reagenser; medisinske diagnostiske
reagenser; diagnostiske preparater for medisinske
formål; diagnostiske test sett; patroner inneholdende
medisinske diagnostiske reagenser.
Klasse 9 Blod undersøkelses instrumenter (ikke til medisinsk
bruk); laboratorieanalyseapparater for måling, testing
og analyse av blod, kroppsvæsker og/eller vev;
hematologianalyseapparater (ikke til medisinsk bruk);
analyseapparater for klinisk kjemi (ikke til medisinsk
bruk) ; analyseapparater for immunoanalyse (ikke til
medisinsk bruk) ; automatiserte kliniske molekylære
laboratorieinstrumenter (ikke til medisinsk bruk) ;
laboratorieprøvetakingsinstrumenter (ikke til medisinsk
bruk); molekylære diagnostiske systemer bestående av
sekvensere, spektrometre, sensorer og datamaskiner,
for analyse av ukleinsyresekvenser, nukleinsyrer,
genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener
(ikke til medisinsk bruk); laboratorieinstrumenter for
mikrobiell undersøkelse og identifikasjon (ikke til
medisinsk bruk); dataprogrammer og maskinvare for
identifisering og analyse av nukleinsyresekvenser,
nukleinsyrer for patogen identitet,
medikamentresistensegenskaper og rettsmedisinske
profiler (ikke til medisinsk bruk); laboratorieapparater,
nemlig molekylære diagnostiske sensorer for analyse
av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk
materiale, smittestoffer og/eller patogener (ikke til
medisinsk bruk); dataprogrammer for front-end
prosessering, instrumentkontroll, dataanalyse og
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281199
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500945
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281197
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500959
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
GALAXY TAB E
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, SørKorea
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobiltelefoner og smarttelefoner. Registreringen
omfatter ikke varer i relasjon med animeserier.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
18
registrerte varemerker
rapportering for molekylære diagnostiske instrumenter;
maskinvare og programvare for bruk innen medisinsk
diagnostikk; elektroniske publikasjoner, nemlig
instruksjonsark og manualer for in vitro diagnostiske
instrumenter, laboratoriumautomatiseringssystemer og
tilhørende programvare; data management software for
medisinske diagnostiske instrumenter; data
management software for hematologianalysatorer,
kliniske kjemianalysatorer, immunoanalyse
analysatorer og blod undersøkelses instrumenter;
dataprogramvare og maskinvare for medisinske
diagnostiske instrumenter; dataprogramvare og
maskinvare for hematologianalysatorer, kliniske
kjemianalysatorer, immunoanalyse analysatorer og
blod screening instrumenter; dataprogrammer og
maskinvare for å håndtere grensesnittet mellom
medisinske diagnostiske laboratorieinstrumenter;
datamaskinprogramvare og maskinvare for håndtering
av medisinsk diagnostisk laboratoriumarbeidsflyt;
laboratorieinformasjon management software og
hardware; dataprogramvare og maskinvare for
overvåking av medisinske diagnoseinstrumenter;
dataprogrammer og maskinvare for overvåking av
laboratoriediagnoseinstrumenter; dataprogramvare og
maskinvare for feilsøking av medisinske
diagnoseinstrumenter; datamaskinprogramvare og
maskinvare for feilsøking av
laboratoriediagnoseinstrumenter; dataprogrammer for
behandling av data fra diagnostisk medisinsk testing;
programvare for bruk i medisinsk diagnostisk testing;
maskinvare for bruk i medisinsk diagnostisk testing;
maskinvare og programvare for fjernovervåking av in
vitro diagnostiske instrumenter.
Klasse 10 Blod undersøkelse instrumenter for medisinsk bruk;
medisinske analyseinstrumenter for måling, testing og
analysering av blod, kroppsvæsker og/eller vev for bruk
i laboratorier; medisinske diagnoseinstrumenter for in
vitro diagnostiske tester og/eller analyser;
hematologianalyseapparater, analyseapparater for
klinisk kjemi for medisinsk bruk; analyseapparater for
immunoanalyse for medisinsk bruk; medisinske
instrumenter for in vitro diagnostiske tester og/eller
analyser for bruk i laboratorier; medisinsk utstyr for
anvendelse innen medisinsk diagnostikk i laboratorier;
medisinsk utstyr i form av datahåndtering og
laboratorieautomasjonssystemer for bruk innen
medisinsk diagnostikk, molekylære diagnostiske
instrumenter for medisinsk bruk; medisinske
instrumenter for mikrobiell-gjennomsøking og
identifisering for medisinsk bruk i laboratorier;
medisinske apparater, nemlig molekylærdiagnostiske
sensorer for analyse av nukleinsyresekvenser,
nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller
patogener for medisinsk bruk i laboratorier;
prøvetakingssett som brukes i forbindelse med in vitro
diagnostikk inneholdende også prøve-oppsamlingsrør
for medisinsk bruk.
Klasse 37 Tekniske støttetjenester innen medisinsk diagnostikk;
tilby tekniske støttetjenester for medisinske
diagnostiske instrumenter; operativ
overvåkingstjenester for blod-, kroppsvæske- og vevtestingsinstrumenter og relaterte data; tilby tekniske
støttetjenester for medisinske diagnostiske
instrumenter; tilby elektroniske feilsøkingstjenester
utført på avstand eller på stedet for laboratorier innen in
vitro diagnostikk; tilby operative overvåkingstjenester
for laboratorie - og medisinske instrumenter; tilby
installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinske
diagnostiske instrumenter; tilby installasjon, vedlikehold
og reparasjon av laboratorieinstrumenter.
Klasse 41 Skaffe tilveie og tilby elektroniske publikasjoner,
nemlig instruksjonsark og manualer for in vitro
diagnostiske instrumenter,
laboratoriumautomasjonssystemer og relatert
programvare; undervisningsvirksomhet; praktisk
opplæring; arrangering og ledelse av seminarer og kurs
(undervisning).
Klasse 42 Tjenester i form av å tilby teknisk støtte vedrørende in
vitro diagnostiske laboratorieinstrumenter,
2015.04.07 - nr 15/15
laboratorieautomasjonssystemer og relatert
programvare og maskinvare; tjenester i form av å gi
teknisk støtte angående laboratorieprogramvare
innenfor feltet av in vitro-diagnostikk; tjenester i form av
å gi fjernstyrte elektronikkfeilsøkingstjenester for
laboratorier innen in vitro diagnostikk; tilby tjenester
innenfor operasjonelle overvåkingstjenester for
laboratorieutstyr innen in vitro diagnostikk; tjenester i
form av fjernovervåking av diagnostiske
laboratoriumssystemer; tjenester i form av å tilby
ekstern elektronisk overvåking av in vitro diagnostisk
utstyr og laboratorieautomasjonssystemer; tjenester i
form av å tilby å gi en web-basert programvareplattform
for laboratorium og diagnostisk utstyr, informasjon
styring, overvåking og analyse innen in vitro
diagnostikk; tjenester i form av å tilby software som en
tjeneste ved å tilby programvare for bruk innen
håndtering av data og informasjon innen in vitro
diagnostikk.
Klasse 44 Medisinske diagnostikktjenester; medisinske tjenester
for diagnose av tilstander i det menneskelige legemet;
in vitro diagnostiske tjenester; molekylære diagnostiske
tjenester; medisinsk testing for diagnostiske eller
behandlingsmessige formål; administrere medisinsk
pasienttesting, nemlig medisinsk diagnostisk testing,
overvåkingtjenester og rapporteringstjenester; data og
informasjonshåndtering, sporing, analyse og
rapportering innen medisinsk diagnostikk; medisinske
diagnostiske-, overvåkings-, analyse- og rapporteringstjenester; tilby informasjon innen medisinsk diagnostikk;
tilveiebringe informasjon relatert til diagnose,
overvåking og behandling av medisinske tilstander;
tilby informasjon innen medisinsk diagnostikk
vedrørende laboratorievirksomhet, laboratorie
arbeidsflyt, laboratorie automatisering, laboratorie
programvare, informatikk, medisinske diagnostiske
instrumenter, laboratorieinstrumenter, medisinske
diagnostiske reagenser og analyser; rådgivning innen
medisinsk diagnostikk, molekylær diagnostikk og in
vitro diagnostikk.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281200
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500977
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
ZEPATIER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281201
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500976
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
PALIROY
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281204
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500973
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
BATTENYA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281202
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500975
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
GESEVRO
Reg.nr.:
281205
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500972
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
ATTLINSA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281203
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500974
Inndato:
2015.01.23
Registreringen utløper: 2025.01.23
Gjengivelse av merket:
CLIPZERA
Reg.nr.:
281206
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsprioritet
2013.11.21, SG, T1318883J
Søknadsnr.:
201405207
Inndato:
2014.05.05
Registreringen utløper: 2024.05.05
Gjengivelse av merket:
THE HORSE AND HIS BOY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CS Lewis PTE Ltd, 15 Beach Road #03-07, Beach
Centre, SG-189677 SINGAPORE, Singapore
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll (supervision), livredning og
undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser, nemlig bøker, magasiner,
journaler, klistermerker, byttekort (samlekort), plakater,
kalendere, 3D overføringsbilder(3D Decals) for alle
overflater, skrivepapirblokk, lommetørkler,
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
20
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
gratulasjonskort, almanakk, oppslagsplakater, kart,
bokmerker og dagbøker; trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Reg.nr.:
281208
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201414804
Inndato:
2014.12.11
Registreringen utløper: 2024.12.11
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter,
kontortjenester; administrasjonsbistand; samling,
oppbevaring og innhenting av data og informasjon;
analyse av kostnader og priser; innsamling og
systematisering av informasjon til bruk i databaser,
markedsstudier/undersøkelser,
prissammenligningstjenester; handel, salg og
overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft,
vindkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel
og salg av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft,
gasskraft; pris og kostnadsanalyser.
Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet for
kraftverk; installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og
reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft- , vindkraft , gasskraftverk; drift av servicestasjoner; konstruksjon
av kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester; bygging
av forbrenningsanlegg; drift og vedlikeholdstjenester av
kraftanlegg; byggevirksomhet; bygningstjenester i
forbindelse med demninger, reservoarer og
kraftstasjoner; bygningstjenester; installasjon,
reparasjon og bearbeiding og vedlikehold av termiske,
hydroelektriske og kjernefysiske anlegg.
Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet;
produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning;
produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester
relatert til produksjon av energi; rensing av gass;
luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og
avfall; forbrenning av avfall og søppel.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281207
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsprioritet
2013.11.21, SG, T1318881D
Søknadsnr.:
201405209
Inndato:
2014.05.05
Registreringen utløper: 2024.05.05
Gjengivelse av merket:
THE LAST BATTLE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CS Lewis PTE Ltd, 15 Beach Road #03-07, Beach
Centre, SG-189677 SINGAPORE, Singapore
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll (supervision), livredning og
undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser, nemlig bøker, magasiner,
journaler, klistermerker, byttekort (samlekort), plakater,
kalendere, 3D overføringsbilder (3D Decals) for alle
overflater, skrivepapirblokk, lommetørkler,
gratulasjonskort, almanakk, oppslagsplakater, kart,
bokmerker og dagbøker; trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281209
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsprioritet
2013.11.21, SG, T13188841
Søknadsnr.:
201405210
Inndato:
2014.05.05
Registreringen utløper: 2024.05.05
Gjengivelse av merket:
THE MAGICIAN'S NEPHEW
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CS Lewis PTE Ltd, 15 Beach Road #03-07, Beach
Centre, SG-189677 SINGAPORE, Singapore
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll (supervision), livredning og
undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser, nemlig bøker, magasiner,
journaler, klistermerker, byttekort (samlekort), plakater,
kalendere, 3D overføringsbilder (3D Decals) for alle
overflater, skrivepapirblokk, lommetørkler,
gratulasjonskort, almanakk, oppslagsplakater, kart,
bokmerker og dagbøker; trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Reg.nr.:
281211
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsprioritet
2013.11.21, SG, T1318880F
Søknadsnr.:
201405211
Inndato:
2014.05.05
Registreringen utløper: 2024.05.05
Gjengivelse av merket:
THE SCREWTAPE LETTERS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CS Lewis PTE Ltd, 15 Beach Road #03-07, Beach
Centre, SG-189677 SINGAPORE, Singapore
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll (supervision), livredning og
undervisning; apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser, nemlig bøker, magasiner,
journaler, klistermerker, byttekort (samlekort), plakater,
kalendere, 3D overføringsbilder (3D Decals) for alle
overflater, skrivepapirblokk, lommetørkler,
gratulasjonskort, almanakk, oppslagsplakater, kart,
bokmerker og dagbøker; trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281210
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201415483
Inndato:
2014.12.22
Registreringen utløper: 2024.12.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN,
Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281212
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201410292
Inndato:
2014.09.09
Registreringen utløper: 2024.09.09
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
softbager, semisoftbag for babyer med håndtak;
bæreseler for spedbarn, bæreseler for babyer, viklende
babybæretøy, bæresjal for babyer, bæremeis for
bæring av barn, ringslynge for babyer, poseslynge for
babyer, poseslynge for babyer, Mei-Tai bæresele for
babyer, myke babybæretøy, frontvendte bæreseler for
babyer, ryggsekker for bæring av spedbarn,
hoftebæreseler for babyer; tilbehør tilpasset bæreseler
for babyer inkludert trekk, regntrekk, vindtrekk,
stormtrekk, solskjerm, transportveske, biteringer,
smekker til bæreseler for babyer; seletøy og belter for
bæreseler til babyer og barnevogner, bilseter,
barnestoler[høy] og barneseter; saueskinn.
Klasse 20 Møbler inkludert stoler, barnestoler [høy], senger
inkludert bærbare senger, reisesenger, barnesenger,
sofasenger, tresenger, vugger inkludert gynge-vugge,
babykurver, krybber, Moses senger, babystoler,
stellebord, kommoder, skuffer, toalettkommode,
toalettbord, skrivebord, lekegrinder, skap,
oppbevarings- og organiseringssystemer omfattende
hyller, taburetter/krakker, bærbare barneseter,
babybadekar, babystellebord, babystoler [sitteplass],
reisesenger med integrert stelleplate, toalettbord med
integrert stelleplate; multifunksjonsmøbelenhet for barn
omfattende en vugge som kan bygges om til en krybbe,
en seng eller to stoler eller en sofa;
multifunksjonsmøbelenhet for barn omfattende et
stellebord for en baby som kan bygges om til et
lekebord, et skrivebord eller et audiovisuelt stativ eller
et bokhylleskrivebord; multifunksjonsmøbelenhet for
barn omfattende en vugge som kan bygges om til et
stellebord eller et lekebord; multifunksjonsmøbelenhet
for barn omfattende en krybbe som kan bygges om til
en sofa og/eller barneseng og/eller et stellebordstativ
og/eller et vuggestativ; tilbehør spesielt tilpasset for de
forannevnte varene, inkludert møbelovertrekk, skinner
og stropper, rygglener, seteinnlegg, sete- og ryggputer
for stoler, ryggstøtter for barneseter, veggskinner
fremstilt av tre for å henge opp bærbare barneseter,
madrasser inkludert fjærmadrasser, hodeputer, puter,
støtputer, soveposer for babyer, soveposer med
inkorporert hodepute for babyer, bærekasser for
barneseter, sengeunderstell, sengerammer,
hodegjerder, sengegrinder, rekkverk, hodeputer for
bleieskift på barn, stellematter for babyer,
veggmonterte stellebord, bærbare babybadeseter for
bruk i badekar, tilpassede trekk for barnestoler,
barneseter og tilpassede trekk for disse; puter brukt til
vugging, støtte, oppstøtting og mating av babyer ikke
for medisinske eller terapeutiske formål, krybbegrinder,
tilpassede krybbegrindtrekk, sprinkelsengpolstringer,
matter for lekegrinder, skap, kurver og klesstenger,
solgt som en enhet; deler og tilbehør for de forannevnte
varene, ikke inkludert i andre klasser inkludert gulvbein
for seter, stolbenforlengere, stolbenadaptere, brett for
barnestol, bordbrett, bordbeskyttelsesmatter.
Klasse 21 Badekar for babyer, Badekar for spedbarn og barn
[bærbart], sammenleggbart badekar for spedbarn og
barn; metallbokser for fordeling av papirhåndklær;
potter, pottestoler for babyer (potte trenere), pottestoler
med innlegg (pottetrenere); avfallsbeholdere for bleier.
Klasse 24 Sengehimmel, krybber og vugger; sengetøy for
babyer; lakenposer (bundlebags); tepper;
sprinkelsengpolstringer; laken tilpasset barnesenger;
sengeskjørt for barnesenger; trekk til babystoler; trekk
til bleieskiftematte, ikke av papir; baderomstekstiler,
inkludert håndklær og kluter; soveromstekstiler
inkludert putevar for hodeputer, laken, tepper,
putetrekk, sengetepper, dyner og sengetøy; myggnett,
inkludert myggnett for senger og barnevogner;
sengetelt; solskjermer av tekstil; setepolstring inkludert
seteinnlegg, frotté seteinnlegg, setepolstringer for
barnevognseter, setepolstringer for babystoler; trekk til
seteskinner; soveposer(laken).
Klasse 25 Klær og sko for barn; bade ponchoer; smekker;
pyjamasbag for babyer (for innendørs bruk);
muffer[klesplagg]; ponchoer; hansker, strikkede
hansker, vinterhansker, håndvarmere [fingerløse
hansker]; halvhansker; hatter for barn; sokker for barn,
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Stokke AS, Parkgata 6, 6003 ÅLESUND, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Barnevogner, babyvogner og sportsvogner, inkludert
trehjuls versjoner for sportsbruk, inkludert de som er
utstyrt for eller inkorporerer barneseter og/eller
handleposer; transport vogner; deler og tilbehør til de
nevnte varene, inkludert hjul, rør, understell, seter og
vugger, ikke inkludert i andre klasser; sikkerhetsseter
for barn [for kjøretøyer], bilseter for barn; tilbehør
spesielt tilpasset for barnevogner, babyvogner,
sportsvogner og transportvogner, inkludert seter,
barnevognseter, søskenseter, ekstra seter, dobbeltsete
løsninger, dobbeltsete adaptere, bærebag (for
spedbarn), kalesjer, hetter, parasoller, paraplyer,
solskjermer, solseil, nettinger, insekt nett, myggnett,
trekk, regntrekk, isoleringsovertrekk, stropper og belter
til barnevogn, seletøy, seteskinner, innlegg til
barnevogner for babyer, puter til sportsvogn, inkludert
hodestøtter for bilseter til sportsvogner, polstringsputer,
muffer til vogner, kurver, kroker, forlengere, flasker,
flaskeholdere (konstruksjonsdeler for barnevogner),
koppholdere (konstruksjonsdeler for barnevogner),
holdere for telefoner, smarttelefoner og nettbrett,
holdere for GPS enheter, holdere for musikkspillere,
understell for barnevogner, søskenbrett med hjul,
søskenbrett, sikkerhetslys for barnevogner, elektrisk
assistansemotor for barnevogner; tilbehør til
sikkerhetsseter for barn [for kjøretøy], inkludert bilsete
bærere, bilsete adaptere, bilsetetrekk, bilseteinnlegg,
aktivitetsleker til bilsete; innvendig utstyr for biler,
Ryggstølomme til bil, sparketrekk til ryggstø i bil,
overvåkingsspeil for baksete i bil; sikkerhetsprodukter
til gravide kvinner [for kjøretøy].
Klasse 16 Papir- og papirartikler; papp- og kartongartikler;
merkelapper [hang tags]; trykksaker; trykt
markedsføringsmateriell; bøker; fotografier; bokbinding
materialer; skrivesaker, klebemidler; kontorartikler;
instruksjons- eller undervisningsmateriale,
brukerveiledninger; spillekort; trykkerityper; klisjeer;
plastmaterialer og folier til emballasje (ikke inkludert i
andre klasser).
Klasse 18 Trillebag; handlevesker; bleievesker; reiseveske;
transportveske; bilsete veske; veske til barnevogn;
reisebager; deler og tilbehør til de forannevnte varer,
ikke opptatt i andre klasser; tilbehør spesialtilpasset for
trillebager, handlevesker; tilbehør spesialtilpasset for
barnevogner, babyvogner, sportsvogner,
transportvogner inkludert vesker, trekk, paraplyer,
parasoller og transport vesker; bærebag (for spedbarn),
23
registrerte varemerker
termiske sokker, ullsokker; heldresser, kjeledresser.
Klasse 35 Reklamevirksomhet; detaljhandelstjenester, (nemlig
detaljhandelstjenester relatert til alle de nevnte varer i
klassene 12,16,18,20,21,24 og 25;
forretningsadministrasjon; bedriftsledelse; organisering
av utstilling for andre, av et utvalg av varer (unntatt
transport varer) for kunder for at kunder skal kunne se
på og kjøpe disse varene på en hensiktsmessig måte;
slike tjenester kan gis i utsalgssteder, gjennom
postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier
slik som nettsider eller gjennom fjernsynskanaler.
Klasse 16 Papir- og papirartikler; papp- og kartongartikler;
merkelapper [hang tags]; trykksaker; trykt
markedsføringsmateriell; bøker; fotografier; bokbinding
materialer; skrivesaker, klebemidler; kontorartikler;
instruksjons- eller undervisningsmateriale,
brukerveiledninger; spillekort; trykkerityper; klisjeer;
plastmaterialer og folier til emballasje (ikke inkludert i
andre klasser).
Klasse 18 Trillebag; handlevesker; bleievesker; reiseveske;
transportveske; bilsete veske; veske til barnevogn;
reisebager; deler og tilbehør til de forannevnte varer,
ikke opptatt i andre klasser; tilbehør spesialtilpasset for
trillebager, handlevesker; tilbehør spesialtilpasset for
barnevogner, babyvogner, sportsvogner,
transportvogner inkludert vesker, trekk, paraplyer,
parasoller og transport vesker; bærebag (for spedbarn),
softbager, semisoftbag for babyer med håndtak;
bæreseler for spedbarn, bæreseler for babyer, viklende
babybæretøy, bæresjal for babyer, bæremeis for
bæring av barn, ringslynge for babyer, poseslynge for
babyer, Mei-Tai bæresele for babyer, myke
babybæretøy, frontvendte bæreseler for babyer,
ryggsekker for bæring av spedbarn, hoftebæreseler for
babyer; tilbehør tilpasset bæreseler for babyer inkludert
trekk, regntrekk, vindtrekk, stormtrekk, solskjerm,
transportveske, biteringer, smekker til bæreseler for
babyer; seletøy og belter for bæreseler til babyer og
barnevogner, bilseter, barnestoler[høy] og barneseter;
saueskinn.
Klasse 20 Møbler inkludert stoler, barnestoler [høy], senger
inkludert bærbare senger, reisesenger, barnesenger,
sofasenger, tresenger, vugger inkludert gynge-vugge,
babykurver, krybber, Moses senger, babystoler,
stellebord, kommoder, skuffer, toalettkommode,
toalettbord, skrivebord, lekegrinder, skap,
oppbevarings- og organiseringssystemer omfattende
hyller, taburetter/krakker, bærbare barneseter,
babybadekar, babystellebord, babystoler [sitteplass],
reisesenger med integrert stelleplate, toalettbord med
integrert stelleplate; multifunksjonsmøbelenhet for barn
omfattende en vugge som kan bygges om til en krybbe,
en seng eller to stoler eller en sofa;
multifunksjonsmøbelenhet for barn omfattende et
stellebord for en baby som kan bygges om til et
lekebord, et skrivebord eller et audiovisuelt stativ eller
et bokhylleskrivebord; multifunksjonsmøbelenhet for
barn omfattende en vugge som kan bygges om til et
stellebord eller et lekebord; multifunksjonsmøbelenhet
for barn omfattende en krybbe som kan bygges om til
en sofa og/eller barneseng og/eller et stellebordstativ
og/eller et vuggestativ; tilbehør spesielt tilpasset for de
forannevnte varene, inkludert møbelovertrekk, skinner
og stropper, rygglener, seteinnlegg, sete- og ryggputer
for stoler, ryggstøtter for barneseter, veggskinner
fremstilt av tre for å henge opp bærbare barneseter,
madrasser inkludert fjærmadrasser, hodeputer, puter,
støtputer, soveposer for babyer, soveposer med
inkorporert hodepute for babyer, bærekasser for
barneseter, sengeunderstell, sengerammer,
hodegjerder, sengegrinder, rekkverk, hodeputer for
bleieskift på barn, stellematter for babyer,
veggmonterte stellebord, bærbare babybadeseter for
bruk i badekar, tilpassede trekk for barnestoler,
barneseter og tilpassede trekk for disse; puter brukt til
vugging, støtte, oppstøtting og mating av babyer ikke
for medisinske eller terapeutiske formål, krybbegrinder,
tilpassede krybbegrindtrekk, sprinkelsengpolstringer,
matter for lekegrinder, skap, kurver og klesstenger,
solgt som en enhet; deler og tilbehør for de forannevnte
varene, ikke inkludert i andre klasser inkludert gulvbein
for seter, stolbenforlengere, stolbenadaptere, brett for
barnestol, bordbrett, bordbeskyttelsesmatter.
Klasse 21 Badekar for babyer, Badekar for spedbarn og barn
[bærbart], sammenleggbart badekar for spedbarn og
barn; metallbokser for fordeling av papirhåndklær;
potter, pottestoler for babyer (potte trenere), pottestoler
med innlegg (pottetrenere); avfallsbeholdere for bleier.
Klasse 24 Sengehimmel, krybber og vugger; sengetøy for
babyer; lakenposer (bundlebags); tepper;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281213
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201410293
Inndato:
2014.09.09
Registreringen utløper: 2024.09.09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Stokke AS, Parkgata 6, 6003 ÅLESUND, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Barnevogner, babyvogner og sportsvogner, inkludert
trehjuls versjoner for sportsbruk, inkludert de som er
utstyrt for eller inkorporerer barneseter og/eller
handleposer; transport vogner; deler og tilbehør til de
nevnte varene, inkludert hjul, rør, understell, seter og
vugger, ikke inkludert i andre klasser; sikkerhetsseter
for barn [for kjøretøyer], bilseter for barn; tilbehør
spesielt tilpasset for barnevogner, babyvogner,
sportsvogner og transportvogner, inkludert seter,
barnevognseter, søskenseter, ekstra seter, dobbeltsete
løsninger, dobbeltsete adaptere, bærebag (for
spedbarn), kalesjer, hetter, parasoller, paraplyer,
solskjermer, solseil, nettinger, insekt nett, myggnett,
trekk, regntrekk, isoleringsovertrekk, stropper og belter
til barnevogn, seletøy, seteskinner, innlegg til
barnevogner for babyer, puter til sportsvogn, inkludert
hodestøtter for bilseter til sportsvogner, polstringsputer,
muffer til vogner, kurver, kroker, forlengere, flasker,
flaskeholdere (konstruksjonsdeler for barnevogner),
koppholdere (konstruksjonsdeler for barnevogner),
holdere for telefoner, smarttelefoner og nettbrett,
holdere for GPS enheter, holdere for musikkspillere,
understell for barnevogner, søskenbrett med hjul,
søskenbrett, sikkerhetslys for barnevogner, elektrisk
assistansemotor for barnevogner; tilbehør til
sikkerhetsseter for barn [for kjøretøy], inkludert bilsete
bærere, bilsete adaptere, bilsetetrekk, bilseteinnlegg,
aktivitetsleker til bilsete; innvendig utstyr for biler,
Ryggstølomme til bil, sparketrekk til ryggstø i bil,
overvåkingsspeil for baksete i bil; sikkerhetsprodukter
til gravide kvinner [for kjøretøy].
24
registrerte varemerker
sprinkelsengpolstringer; laken tilpasset barnesenger;
sengeskjørt for barnesenger; trekk til babystoler; trekk
til bleieskiftematte, ikke av papir; baderomstekstiler,
inkludert håndklær og kluter; soveromstekstiler
inkludert putevar for hodeputer, laken, tepper,
putetrekk, sengetepper, dyner og sengetøy; myggnett,
inkludert myggnett for senger og barnevogner;
sengetelt; solskjermer av tekstil; setepolstring inkludert
seteinnlegg, frotté seteinnlegg, setepolstringer for
barnevognseter, setepolstringer for babystoler; trekk til
seteskinner; soveposer(laken).
Klasse 25 Klær og sko for barn; bade ponchoer; smekker;
pyjamasbag for babyer (for innendørs bruk);
muffer[klesplagg]; ponchoer; hansker, strikkede
hansker, vinterhansker, håndvarmere [fingerløse
hansker]; halvhansker; hatter for barn; sokker for barn,
termiske sokker, ullsokker; heldresser, kjeledresser.
Klasse 35 Reklamevirksomhet; detaljhandelstjenester, (nemlig
detaljhandelstjenester relatert til alle de nevnte varer i
klassene 12,16,18,20,21,24 og 25;
forretningsadministrasjon; bedriftsledelse; organisering
av utstilling for andre, av et utvalg av varer (unntatt
transport varer) for kunder for at kunder skal kunne se
på og kjøpe disse varene på en hensiktsmessig måte;
slike tjenester kan gis i utsalgssteder, gjennom
postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier
slik som nettsider eller gjennom fjernsynskanaler.
aktiviteter.
Klasse 42 Emballasjedesign; Tegning [industridesign].
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281215
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201412593
Inndato:
2014.10.31
Registreringen utløper: 2024.10.31
Gjengivelse av merket:
EXSO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Visma AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika,
0115 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogramvare.
Klasse 35 Import- og eksportagenturer; Bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter ved utvikling av ledelses- og
administrasjonsutstyr; kontortjenester;
regnskapsanalyser, regnskapsførsel,
regnskapskontroll, rådgivning og bistand ved
organisasjons- og forretningsledelse;
forretningsevaluering; økonomisk planlegging;
økonomiske beregninger; outsourcingstjenester;
utsetting av tjenester (forretningsassistanse);
konsultasjoner i personalspørsmål;
administrasjonstjenester av lønninger og
personalspørsmål; systematisering av informasjon for
bruk i databaser; fakturering; personellrekruttering;
rasjonaliseringsekspertise; anskaffelsestjenester;
administrasjon av handelstjenester; administrasjon av
data-arkiver; utarbeidelse av lønningslister.
Klasse 36 Finansieringstjenester, investering i andre selskaper,
kapitalinvestering. Avbetalingstjenester; betaling ved
avdrag; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell
virksomhet; finansiering (leasing); finansinformasjon;
finansrådgivning; forvaltning av formuer;
inkassoforretninger; forretningsadministrasjon ved
lisensiering av varer og tjenester for andre;
husleieinnkreving; konsulentbistand i skattespørsmål;
forretninger med fast eiendom.
Klasse 39 Lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 42 Produktutvikling, utleie av programvare og
datamaskiner, databehandlingsutstyr, utleie av
databaser for lagring av digitale adresser, reservering
av digitale adresser, drift av programvare,
programmering, konfigurering og drift av
serverteknologi, installasjon, vedlikehold, ajourføring og
reparasjon av programvare. Design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; Konsulenttjenester
innen dataprogramvare og dataprogrammering; design
av computersystemer; installasjon av dataprogrammer;
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; utleie
av webserver; webhotell.
Klasse 45 Lisensiering av dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281214
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201407665
Inndato:
2014.06.25
Registreringen utløper: 2024.06.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fet Kulturskole (Fet kommune), Postboks 100
Rådhuset, 1901 FETSUND, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og
ledelse av praktiske seminarer; Booking av seter for
kulturelle arrangementer; Ferieleirtjenester
[underholdning]; Instruksjon [opplæring];
Klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse];
Komponeringstjenester; Layouttjenester, andre enn for
reklameformål; Oppføring av forestillinger [live];
Organisering av konkurranser (utdanning eller
underholdning); Organisering av kulturelle arrangement
[impresariotjenester]; Organisering av utstillinger for
kulturelle og utdannelsesformål; Orkestervirksomhet;
Produksjon av musikk; Teateroppsetninger;
Tekstforfattervirksomhet; Underholdningsinformasjon;
Underholdningsvirksomhet; Undervisning;
Utdannelsesvirksomhet; Opplæringsvirksomhet;
Underholdningsvirksomhet; Sportslige og kulturelle
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281216
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201413716
Inndato:
2014.11.24
Registreringen utløper: 2024.11.24
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281218
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201413713
Inndato:
2014.11.24
Registreringen utløper: 2024.11.24
Gjengivelse av merket:
HEATWEEDERS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HEATWEED TECHNOLOGIES AS, c/o Torp Regnskap
AS, Torggaten 20, 1850 MYSEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kalkoppløsningsmidler.
Klasse 7 Maskiner for fjerning av ugress og verktøymaskiner;
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn
manuelt drevne).
Klasse 35 Salg av kalkoppløsningsmidler, maskiner for fjerning
av ugress og verktøymaskiner, motorer (unntatt for
landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt landkjøretøyer),
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne).
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HEATWEED TECHNOLOGIES AS, c/o Torp Regnskap
AS, Torggaten 20, 1850 MYSEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kalkoppløsningsmidler.
Klasse 7 Maskiner for fjerning av ugress og verktøymaskiner;
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn
manuelt drevne).
Klasse 35 Salg av kalkoppløsningsmidler, maskiner for fjerning
av ugress og verktøymaskiner, motorer (unntatt for
landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt landkjøretøyer),
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne).
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
HEATWEED TECHNOLOGIES
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281219
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201413711
Inndato:
2014.11.24
Registreringen utløper: 2024.11.24
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HEATWEED TECHNOLOGIES AS, c/o Torp Regnskap
AS, Torggaten 20, 1850 MYSEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kalkoppløsningsmidler.
Klasse 7 Maskiner for fjerning av ugress og verktøymaskiner;
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn
manuelt drevne).
Klasse 35 Salg av kalkoppløsningsmidler, maskiner for fjerning
av ugress og verktøymaskiner, motorer (unntatt for
landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt landkjøretøyer),
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne).
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning.
Reg.nr.:
281217
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201413715
Inndato:
2014.11.24
Registreringen utløper: 2024.11.24
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HEATWEED TECHNOLOGIES AS, c/o Torp Regnskap
AS, Torggaten 20, 1850 MYSEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kalkoppløsningsmidler.
Klasse 7 Maskiner for fjerning av ugress og verktøymaskiner;
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn
manuelt drevne).
Klasse 35 Salg av kalkoppløsningsmidler, maskiner for fjerning
av ugress og verktøymaskiner, motorer (unntatt for
landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt landkjøretøyer),
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne).
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281220
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201414060
Inndato:
2014.12.01
Registreringen utløper: 2024.12.01
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281221
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500680
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
SPINSON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Spinson Entertainment Ltd, The Plaza Commercial
Centre, Level 8, Suite 5, Bisazza Street, MT-SLM1640
SLIEMA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogram (nedlastbar programvare); nedlastbar
grafikk for mobiltelefoner; nedlastbare applikasjoner for
mobiltelefoner.
Klasse 35 Markedsføringstjenester; forretningsfremmende
tjenester (markedsføring); reklame og markedsføring;
salgsfremmende markedsføring; annonse- og
reklamevirksomhet samt markedsføring; distribusjon av
annonse-, markedsførings- og reklamemateriell;
markedsføring via direktetilkobling til datanettverk og
websider; markedsføring av varer og tjenester på
vegne av andre; markedsføring via salg av tjenester via
annonsering [for andre]; annonsering;
forretningsledelse; forretningsadministrasjon;
kontortjenester; annonsering og markedsføring relatert
til gambling og spill; kompilering av databaser;
sammenstilling av sport og annen statistikk;
arrangering, utførelse og organisering av utstillinger
(messer) for reklame-, forretnings-, kommersielle og
salgsformål; forretningsrådgivning, bistand,
konsulenttjenester og informasjon vedrørende
franchising; konsulenttjenester, informasjon og
rådgivningstjenester vedrørende ovennevnte tjenester;
ingen av de nevnte tjenester er relatert til pelser,
dyrehuder, pelsskinn, lær og imitasjoner av disse
materialer, klær, fortøy og hodeplagg av disse
materialer, eller tjenester på vegne av av produsenter
av pelser, dyrehuder, pelsskinn, lær og imitasjoner av
disse materialer.
Klasse 38 Tilveiebringelse av tilgang til nettsystemer for flere
brukere som muliggjør tilgang til gamblings- og
spillinformasjon og -tjenester via TV, Internett, andre
nettverk og andre medier og kommunikasjonskanaler.
Klasse 41 Gambling, spill og veddemålstjenester, gambling
online og via telefon, spill og veddemålstjenester,
kasinoer, elektroniske spill, mediespill,
pokerturneringer, ferdighetsspill og lotterier,
lotteritjenester, gamblingtjenester for
underholdningsformål; kasino, spill- og
hasardspilltjenester; underholdnings- og sportstjenester
tilveiebrakt både online og offline fra en database eller
fra Internett, informasjon vedrørende ovennevnte
tjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PROSJEKTMESTER AS, Hasleveien 28 B, 0571
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Byggevirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281222
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500685
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SELJORD VARMESERVICE AS, Steinsrudvegen 7,
3840 SELJORD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparater og instrumenter til oppvarming; ovner;
varmepumper
Klasse 35 Salg av apparater og instrumenter til oppvarming,
ovner og varmepumper
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
27
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281223
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201415529
Inndato:
2014.12.29
Registreringen utløper: 2024.12.29
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
innendørsgriller, steiketakker og grillapparater,
stekepanner, bakejern, trykkokere, elektriske
popkornmaskiner, elektriske kokeplater,
varmluftfrityrkokere, elektriske bordovner,
mikrobølgeovner, varmluftovner og brødristere;
elektriske rettetenger; elektriske krølltenger; vannfiltre
og ismaskiner; minikjøleskap, minifrysere,
minikombiskap fryser/kjøleskap, vifter, mikrobølger,
varmeovner, luftrensere og luftfuktere; gassgriller;
lommelykt, arbeidslamper, campinglamper og -lykter og
LED-bordlamper; varmepistoler.
Klasse 20 Stiger, nemlig, trappestiger og gardintrapper,
skyvestiger, loftstiger og multistiger, trappestoler og
prosjektstiger, alle hovedsakelig ikke av metall; tilbehør
for stiger, nemlig stigestabilisatorer, ikke av metall,
stigekroker, ikke av metal, stigesko, ikke av metall,
veggstøtter, ikke av metall, for stiger, stigesikinger, ikke
av metall, overtrekk og puter designet spesielt for ikkemetalliske stiger, tau og ikke-metalliske
fastspenningsmidler designet spesielt for ikkemetalliske stiger, spannbrett, ikke av metall, og
arbeidsbrett, ikke av metall, designet spesielt for stiger,
bøtteholdere, ikke av metall, og verktøyholdere, ikke av
metall, designet spesielt for montering på en stige;
arbeidsbenker og -bord; lagerskap, ikke av metall,
bærbare verktøykasser, ikke av metall, sagkrakker.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Black & Decker Corporation, 701 East Joppa
Road, US-MD21286 TOWSON, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Skrutrekkere, driller, drill/trekkere, slagtrekker,
slagbormaskiner og deres tilbehør, nemlig kjoks
(chuck), hurtigchuck, chucknøkkel, trådhjul, trådbørster,
drillbits, skrutrekkerbits, overfres-bits, drive socketadaptere og bitspisser; luftkompressorer, luftslange og
oppblåser-sett; motordrevne sager, nemlig sirkelsager,
tømmersager, løvsager, gittersager, trak-sager,
motordrevne håndsager og sagblader for kutting og
abrasive sagblader; vinkelslipere og slipeskiver;
spikerpistoler; håndholdte støvsugere og
støvsugerfiltre; støvsugere og støvsugerposer;
oscillerende multiverktøy med oscillerende tilbehør for
pussing og sliping; roterende multiverktøy med tilbehør,
nemlig kappskiver og tilbehør for pussing, sliping og
trearbeid; høvler og erstatningsblader for høvler:
overfreser and overfres-trimtilbehør; motordrevne
fugepistoler; slipere, nemlig båndslipere,
finpussingsslipere, planslipere og eksenterslipere og
deres tilbehør som behøves for sliping; håndholdte
elektriske apparater, nemlig elektriske kaffekverner,
blendere, boksåpnere, saftpresser, juice-ekstraktorer,
elektriske kniver, foodprosessorer, hakkekniver,
håndmiksere for husholdningsbruk; malesystemer,
nemlig luftfrie sprøytepistoler for maling, motordrevne
maleruller, motordrevne kantmalere, beis- og
forseglingsapplikatorer og tilbehør til disse;
gressklippere, gresstrimmere og kantklippere,
hekktrimmere, blåsere, sugere og feiere, strømdrevne
plen- og hagefresere, hagekultivatorer, motorsager
med og uten kabel, greinsager, stangsager,
flerbruksapparater, høytrykkspylere, motordrevne
kappere, gressakser og deres tilbehør, nemlig
erstatningsblader, trådsneller og kuttekjeder og
løvoppsamlingssystemer for blåsere; motordrevne
håndholdte skuremaskiner, dampmopper, håndholdte
dampapparater.
Klasse 8 Automatiske håndholdte nøkler [verktøy], nøkler
[verktøy], håndholdte hageredskaper, nemlig
greinsager, kappere, bokssager, hekksakser,
planteskjeer, kultivatorer, omplantere og lukere;
tapetkniver, verktøyvesker.
Klasse 9 Sikkerhets- og verneutstyr, nemlig vangeforlengere for
stiger, nemlig nivåmålere og nivåindikatorer;
vernebriller, verneskotøy, vernehansker og hørselvern;
elektriske flatjern; batterier, batteripakker og
batteriladere; vatre, sensorer, nemlig elektroniske
soniske målebånd og stendersøkere; måleapparater,
nemlig skjevvinkler, laseravstandsmålere, digitale
målebånd og motordrevne målebånd;
batteristarthjelpere, bærbare kraftstasjoner
kraftvekselrettere, bærbare strømtilførsler, elektroniske
ladere, batteriboostere for kjøretøy.
Klasse 11 Elektriske husholdningsapparater, nemlig
damprensere for klær, kaffemaskiner,
espressomaskiner, vannkjeler, brødbakemaskiner for
husholdningsformål, elektriske woker, elektriske
saktekokere, frityrkokere, riskokere, dampkokere,
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281224
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500956
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
ASCEND BY ASSESSIO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Assessio International AB, Hornsbruksgatan 28, SE10074 STOCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
Per Ågren, c/o 7 WISEAdvokatbyrå, Kungsgatan 56,
SE-11122 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogram og software for psykologisk testing i
forbindelse med rekruttering.
Klasse 16 Manualer til dataprogram for psykologisk testing i
forbindelse med rekruttering; håndbøker for
psykologisk testing i forbindelse med rekruttering; trykte
rapporter.
Klasse 35 Psykologisk testing i forbindelse med rekruttering og
utvelgelse; rekruttering; innsamling, prosessering,
kontroll og/eller produksjon av informasjon i databaser;
innsamling av informasjon for bruk i databaser;
systematisering av informasjon for bruk i databaser;
datastyrt administrasjon av dataarkiver; datastyrt
administrasjon av databaser; datastyrt administrasjon/
vedlikehold av data-filer; produksjon av psykometriske
rapporter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
28
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281225
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201410521
Inndato:
2014.09.15
Registreringen utløper: 2024.09.15
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281227
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201410522
Inndato:
2014.09.15
Registreringen utløper: 2024.09.15
Gjengivelse av merket:
SABAKI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Paleet Restaurantdrift AS, Munkedamsveien 59 B,
0270 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Sushi.
Klasse 41 Nattklubber.
Klasse 43 Restauranter, barer, kaféer, take-away, catering,
teppanyakirestauranter, robotarestauranter, japanske
restauranter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Paleet Restaurantdrift AS, Munkedamsveien 59 B,
0270 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Sushi.
Klasse 41 Nattklubber.
Klasse 43 Restaurant, bar, kafe, take-away, catering,
teppanyakirestaurant, robotarestaurant, japansk
restaurant.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281226
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201415264
Inndato:
2014.12.22
Registreringen utløper: 2024.12.22
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281228
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201415265
Inndato:
2014.12.22
Registreringen utløper: 2024.12.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Ameriprise Financial, Inc., 5226 Ameriprise Financial
Center, US-MN55474 MINNEAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Finansiell virksomhet, nemlig et porteføljetilbud for
klienter bestående av råd vedrørende investeringer,
finanskapitalforvaltning, likviditetsstyring; finansiell
porteføljeforvaltning, finansiell forskning og finansiell
risikostyring; fremskaffelse av online finansielle
kalkulatorer; fremskaffelse av aksje/verdipapir
markedsinformasjon; aksjefondinvesteringer og
aksjefonddistribusjon; investeringsfondsoverføringer og
-transaksjoner; porteføljetilbud for klienter bestående
av finanskapitalforvaltning og likviditetsstyring;
pensjonsplanleggingstjenester, nemlig definerte
pensjonsytelsestjenester, definerte
pensjonsinnskuddstjenester, fremskaffelse av finansiell
informasjon for å undervise forbrukere om aspekter ved
pensjonering og fremskaffelse av pensjonsfinansielle
planleggingstjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Ameriprise Financial, Inc., 5226 Ameriprise Financial
Center, US-MN55474 MINNEAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Finansiell virksomhet, nemlig et porteføljetilbud for
klienter bestående av råd vedrørende investeringer,
finanskapitalforvaltning, likviditetsstyring; finansiell
porteføljeforvaltning, finansiell forskning og finansiell
risikostyring; fremskaffelse av online finansielle
kalkulatorer; fremskaffelse av aksje/verdipapir
markedsinformasjon; aksjefondinvesteringer og
aksjefonddistribusjon; investeringsfondsoverføringer og
-transaksjoner; porteføljetilbud for klienter bestående
av finanskapitalforvaltning og likviditetsstyring;
pensjonsplanleggingstjenester, nemlig definerte
pensjonsytelsestjenester, definerte
pensjonsinnskuddstjenester, fremskaffelse av finansiell
informasjon for å undervise forbrukere om aspekter ved
pensjonering og fremskaffelse av pensjonsfinansielle
planleggingstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
29
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281229
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500660
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
leketøy i plysj; teddybjørner, elektroniske spill (inkludert
videospill), unntatt som tilbehør til TV; spillkort;
kasteskiver (frisbees); fotballer; basketballer; softballer;
alle forannevnte varer inkludert i denne klassen.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
SENSEI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ADAMS MATKASSE AS, Sandviksveien 163 A, 5035
BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
von lode advokat ab, Box 47229, SE-10074
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Behandlet frukter, sopp og grønnsaker (inkludert
nøtter og belgfrukter); fisk (konservert, saltet og tørket),
sjømat og bløtdyr; kjøtt (konserven, saltet og tørket);
fugleegg og eggprodukter; buljonger; supper; tofu; oljer
og fett; melk og melkeprodukter; gelé, syltetøy,
kompotter, spirer av frukt og grønnsaker; syltetøy;
tørkede frukt produkter; tørkede grønnsaker;
bearbeidede grønnsaker; frossen frukt; frosne
grønnsaker; konservert frukt; syltede grønnsaker; frukt
marmelade; marmelade; spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Bakverk, konfekt, sjokolade og desserter; brød;
kakedeig; bearbeidet kom, stivelse, og varer laget av
disse, samt preparater for baking og gjær; is, iskrem,
frossen yoghurt og sorbet; kaffe, te og kakao og
erstatning derfor; salter, krydder, krydder og
smakstilsettingsstoffer; sukker, naturlige søtstoffer, søte
belegg og fyllinger, bieprodukter, nemlig honning;
krydderblandmg; salt; sukker; krydder; eddik; ketchup;
sjokolade baserte drikker; sjokoladepulver; iskrem og
is; tyggegummi; frokostblandinger; sennep; sauser
[smakstilsettingsstoffer]; sauser med krydder chutneys
og pastaer; alger; vårruller; mysli; ris; nudler.
Klasse 32 Alkoholfrie drikker; preparater for fremstilling av
drikker; øl og bryggeriprodukter; juice; nektar;
grønnsaksjuice; vann; andre jkke-alkoholholdige
drikkevarer; andre preparater for fremstilling av drikker;
fruktsaft [konsentrat]; sirup for fremstilling av alkoholfrie
drikker; saft [alkoholfrie drikkevarer], mineralvann
[drikker].
Klasse 35 Detaljhandel og engroshandel i næringsmidler;
utsendelse av reklameannonser relatert til informasjon
om mat og drikke på internett; organisering av
utstillinger eller events for kommersielle eller
reklameformål; retailing knyttet til mat, kokebøker,
bøker, matmenyer, trykte oppskrifter, tilberedt mat
online-abonnementer knyttet til mat, kokebøker, trykte
oppskrifter og tilberedte retter; blogging for
reklameformål.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Reg.nr.:
281230
Reg.dato.:
2015.03.30
Søknadsnr.:
201500505
Inndato:
2015.01.09
Registreringen utløper: 2025.01.09
Gjengivelse av merket:
OPEL MONZA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Opel Special Vehicles GmbH, Mainzer Strasse (Adam
Opel AG - M55), DE-65428 RÜSSELSHEIM, Tyskland
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Kjøretøy, deler og reservedeler til kjøretøy inkludert i
klasse 12.
Klasse 27 Gulvmatter til kjøretøy
Klasse 28 Spill; leketøy; sportsartikler; lekebiler; modellbiler;
30
internasjonale varemerkeregistreringer
2015.04.07 - nr 15/15
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
internasjonale registreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
0515939A
Int.reg.dato:
1987.09.25
Registreringen
2017.09.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503739
Notifikasjonsdato: 2015.03.26
Søknadsprioritet:
1987.04.10, FR, 1 416 614
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
CASTELBAJAC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The cross contained in the trademark will be
reproduced neither in white on a red background nor in
red on a white background; it will also not be
reproduced in another colour likely to lead to confusion
with the Swiss cross or the emblem of the RedCross.
(730) Innehaver:
Sola Switzerland AG, Seetalstrasse 39, CH-6032
EMMEN, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Table cutlery, forks, spoons, silverware, knives for
household purposes.
Klasse 21 Table utensils (not made of paper or textile) as well as
household and kitchen containers and utensils, in
particular frying pans, tableware (all of the
aforementioned goods also of precious metal) as well
as glassware, porcelain and earthenware (all goods
specified above not included in other classes).
Klasse 42 Services of a designer for tableware as well as
household and kitchen containers and utensils, in the
form of table cutlery, frying pans, glassware, porcelain
and earthenware; services of a designer for packaging.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
1999.11.17
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Overdratt fra int. reg. nr. 0515939
Int.reg.nr:
0797821
Int.reg.dato:
2003.02.17
Registreringen
2023.02.17
utløper:
Etterfølgende
2014.11.24
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415073
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
LASAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude et
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 quai
d'Orsay, FR-75007 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Gases for use in industry particularly the welding and
cutting industry.
(450)
Int.reg.nr:
1030677
Int.reg.dato:
2009.12.17
Registreringen
2019.12.17
utløper:
Etterfølgende
2014.01.22
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407318
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
31
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1122886
2012.04.10
2022.04.10
(111)
(151)
(180)
201208042
2012.08.09
2011.10.10, DE, 30 2011 055
303.3/01
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
ZICO
RHEINFELDEN SOLAR CHARGE
(450)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(180)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1147852
Int.reg.dato:
2013.01.15
Registreringen
2023.01.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201302210
Notifikasjonsdato: 2013.02.21
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zico Beverages LLC, 2221 Park Place, US-CA90245
EL SEGUNDO, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beverages namely, coconut water and fruit juices.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rheinfelden Carbon GmbH & Co KG, Friedrichstrasse
80, DE-79618 RHEINFELDEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals for industrial purposes, in particular for the
manufacture of silicon.
(450)
2015.04.07 - nr 15/15
Int.reg.nr:
1129888
Int.reg.dato:
2012.08.10
Registreringen
2022.08.10
utløper:
Etterfølgende
2013.02.08
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201305125
Notifikasjonsdato: 2013.04.25
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1150673
Int.reg.dato:
2013.01.22
Registreringen
2023.01.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201303015
Notifikasjonsdato: 2013.03.07
Søknadsprioritet:
2012.08.31, EM, 011194511
Gjengivelse av merket:
NUAGE NETWORKS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ALCATEL LUCENT, 148/152 route de la Reine, FR92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus, equipment and software for
telecommunications and data processing; computers,
their electric and electronic units and components and
their peripheral devices; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic and optical data media; apparatus and
equipment for data, information, signal or message
generation, calculation, checking, input, storage,
conversion, processing, gathering, transmission,
switching and reception.
Klasse 38 Telecommunications; information and data
transmission; communications by computer terminals;
electronic messaging services; rental of
telecommunication apparatus and equipment;
telecommunication information; rental of access time to
global computer networks; rental of access time to
database server centers.
Klasse 42 Engineering project studies and engineering services
in the fields of telecommunications and information
processing; design, updating, maintenance, installation
and rental of software; rental of data processing
apparatus and equipment; design and hosting of
Internet sites.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Rufin Cosmetic GmbH, Bayernstrasse 7, DE-30855
LANGENHAGEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetics, namely hair care products, hair lotions,
hair waving preparations, hair dyes, hair spray,
shampoos, hair care preparations, bleaching
preparations for hair purposes, hair styling products,
hair foaming products, hair gels, eyebrow tinting
products, eyelash tinting products; nail care products.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
32
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1162191
Int.reg.dato:
2013.05.16
Registreringen
2023.05.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201307221
Notifikasjonsdato: 2013.06.20
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(300)
DOCTOR'S CHOICE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Denver Mattress Co LLC, 5641 N. Broadway, USCO80216 DENVER, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Mattresses; pillows.
Klasse 35 Retail mattress and furniture store services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1180072
2013.06.19
2023.06.19
2013.10.30
201401786
2014.02.13
2013.06.04, EM,
011870656#@#2013.06.14,
FR, 13 4 012 512
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Societe des Hotels Meridien, Tour Maine
Montparnasse, 33 avenue du Maine, FR-75015 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Furniture, showcases (furniture), sculptures of wood,
gypsum or plastic, works of art made of wood or plastic,
wind chimes, pillows, sleeping bags for camping, seat
cushions, support cushions; bamboo blinds, indoor
blinds; display boards; non-electric fans for personal
use; picture frames; containers of wood; letter boxes of
wood or plastic; packaging containers of plastic;
flagpoles; stuffed animals; works of art made of shells,
horn, bone, teeth, cow bone, ivory, bark, scales, amber,
meerschaum, coral; mirrors (looking glasses), bamboo,
rattan, wickerwork, straw plaits; coat hangers; ladders,
not of metal; embroidery hoops; display boards and
signs of wood or plastic; signage and advertising
plaques of textile.
Klasse 24 Banners of textile; fabric labels; signage and
advertising plaques of textile.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1169961
Int.reg.dato:
2013.05.30
Registreringen
2023.05.30
utløper:
Etterfølgende
2014.10.03
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415089
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
SANI-PED
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FRAVEN S.P.A., Via Colombare, 3, IT- NOGAROLE
ROCCA FRAZ. PRADELLE (VR), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; supports for flat
feet; elastic stockings for surgical purposes; stockings
for varices; orthopedic articles; arch supports for
footwear; orthopedic footwear; boots for medical
purposes; orthopedic soles; elastic stockings for
medical purposes; orthotic inserts for footwear.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; trouser straps;
footwear; shoes; wooden shoes; slippers; galoshes;
stockings; sweat-absorbent stockings; socks;
heelpieces for stockings; tights; fittings of metal for
footwear; welts for footwear; footmuffs, not electrically
heated; soles for footwear; heels; footwear uppers; tips
for footwear; inner soles; non-slipping devices for
footwear; shoe inserts for non- orthopedic purposes;
heel inserts; toe boxes.
(450)
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1192480
Int.reg.dato:
2013.12.05
Registreringen
2023.12.05
utløper:
Etterfølgende
2014.08.11
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415095
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
Citylife
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Recaro Child Safety GmbH & Co KG,
Guttenbergstrasse 2, GB-95352 MARKTLEUGAST,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vehicle seats; prams [baby carriages]; pushchair
hoods; headrest for vehicle seats; covers for baby
carriages; safety belts for vehicle seats; safety seats for
children for vehicles; security harness for vehicle seats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450)
33
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1193332
Int.reg.dato:
2013.11.28
Registreringen
2023.11.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201402275
Notifikasjonsdato: 2014.02.27
Gjengivelse av merket:
administration of business banking and financial affairs;
determination of and calculations concerning indices in
connection with Stock Exchange securities and futures,
currencies, interest rates, and economic factors;
financial consulting in connection with these services;
provision of information concerning share markets,
monetary markets and exchange rates, deposits,
securities and other financial information; provision of
information on life insurance, financial valuations of
invested capital, financial analyses and other financial
evaluations; financial analyses and fiscal evaluations;
information services on loans; leasing of
computers; financial services relating to research,
development, consulting and control in connection with
Stock Exchange indices;
definition, maintenance
and calculation of share indexes; computer analysis of
Stock Exchange information; provision of information
and data in connection with Stock Exchanges;
compilation, systemization and provision of information
and financial data in connection with companies and
the economy.
Klasse 38 Telecommunication services; transmission and
reception of information and data by electronic and
optical transmission; services of a database, namely
transmission of data; electronic data exchange; rental
of access time to databases and computer networks;
scheduling and rental of access time to databases and
provision of access time to databases; information and
consultancy, all relating to the aforesaid services.
Klasse 41 Education; teaching; publication of information on
Stock Exchange quoted securities, futures and
economic factors; publication of index figures, texts
(other than publicity texts) and data, in particular
statistics and indices in connection with stock exchange
business, purchase prices, securities, interest rates,
prices, currency exchange rates, companies, markets
and economic realities.
Klasse 42 Creation and updating of data processing programs;
creation of data-processing programs; creation of
computer programs; computer programming for others;
technical consulting on the aforementioned services;
computer services, namely research, development,
consulting and control regarding the use of computers
and the creation of programs for data processing
(computer services); analysis of computer systems;
computer timesharing by several users
(computer services); computer rental; recovery of
computer data; storage of information and data;
storage of statistics and indices concerning stock
exchange transactions, securities, interest rates, prices,
exchange rates and other economic data.
DMT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the word "DMT".
(730) Innehaver:
Diamant SrL, 8, viale del Lavoro Fraz. Bonferraro , IT37060 SORGÀ VR, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Cyclists' clothing, cyclists' shoes, undershirts, bicycle
gloves, salopettes, waterproof clothing, sweatshirts.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1216216
Int.reg.dato:
2014.05.12
Registreringen
2024.05.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201410611
Notifikasjonsdato: 2014.09.18
Søknadsprioritet:
2014.01.23, CH, 658423
Gjengivelse av merket:
SXI SWITZERLAND
SUSTAINABILITY 25
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SIX Swiss Exchange AG, Selnaustrasse 30, CH-8001
ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer programs; data processing programs in
connection with stock exchange and financial services;
magnetic optical and electronic data carriers,
of Swiss origin.
Klasse 16 Printed matter, of Swiss origin, publications;
newspapers; newspapers, magazines, books,
journals, brochures, catalogs; all these products have a
connection with stock exchange and financial services.
Klasse 35 Calculation, creation, composition and systematization
of statistics and indices concerning stock exchange
transactions, securities, interest rates, prices, exchange
rates and other economic data; systematization and
composition of information and data in a computer
database; computer data processing services in
connection with stock exchange information by
computer;
research and provision of
commercial and business information; recording of
commercial information; business appraisals; statistical
studies; consultancy and information relating to all the
aforesaid services; input of information and data;
collection, systemization and provision of information
and commercial data in connection with companies and
the economy; compilation and systematization of
information into computer databases; services of a
database, namely collection, compilation and updating
of data; provision of information relating to computerassisted information processing.
Klasse 36 Insurance underwriting; financial affairs; services of a
Stock Exchange, services of an electronic Stock
Exchange; services of a bank, clearing house and a
Stock Exchange trader and/or financial agent; stock
exchange quotations; financial services, namely
creation, development and issuing of financial
instruments [securities, options, futures]; business
banking and financial services; portfolio management;
services relating to monetary and financial transactions;
professional consulting for the organization and
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1216295
2014.01.24
2024.01.24
201410636
2014.09.18
2013.07.27, DE, 30 2013 043
791.8/01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bayrol Deutschland GmbH, Robert-Koch-Straße 4, DE82152 PLANEGG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products, not included in other classes,
namely products for swimming pools, hot tubs and spa
34
internasjonale varemerkeregistreringer
for the pH-regulation, oxidation, removing of turbidity,
prevention of putrefaction, chlorination, flocculation,
decalcification, filtration, water analysis, especially for
the analysis of the chlorine content and the pH-level,
stabilisation of hardness.
Klasse 3 Washing and bleaching preparations, cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations,
for swimming pools, hot tubs and spa; cleaning
preparations for swimming pools, grease removing
preparations for swimming pools, bath preparations for
saunas including essential oils, vapor bath emulsions,
shower gels.
Klasse 5 Disinfectants for the disinfection of swimming pool
water and the disinfection of feet by vaporizing and the
disinfection of surfaces in swimming pools, hot tubs
and spa; preparations for destroying vermin; algicides,
virucides and bactericides for swimming pools, hot tubs
and spa.
Klasse 7 Devices and tools for the automatic water treatment of
swimming pools, hot tubs and spa, especially suction
and pump apparatus, mechanical and/or electrical
operated cleaning apparatus, especially suction
cleaning heads and aspirators for the bottom of
swimming pools, also connectable with water hoses.
Klasse 9 Electric and electronic apparatus and instruments for
measuring, control, analysis, including dosage
dispensers for use in water-treatment, especially the
water quality, the chlorine content and/or the pH-level;
hand-operated dosage dispensers; thermometers,
warning apparatus; non-medical analysis apparatus; all
the abovementioned products for swimming pools, hot
tubs and spa; hand operated tools for water analysis of
swimming pools, hot tubs and spa.
Klasse 11 Hand operated tools for dosing, and water treatment
of swimming pools, hot tubs and spa; devices and tools
for the automatic water treatment of swimming pools,
hot tubs and spa, especially tools for filtration.
Klasse 21 Hand operated tools for cleaning for application to
swimming pools, hot tubs and spa, namely dip nets
(brailer) for the bottom and the surface, brushes for
cleaning the walls of swimming pools, telescopic poles
for the extension of the aforementioned tools.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Duraine S.A., 26 Rue de Chêne-Bougeries, CH-1224
GENÈVE, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewels, jewelry,
costume jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; necklaces (jewelry),
bracelets (jewelry), earrings, pendants, rings (jewelry),
cuff links, brooches (jewelry), chains (jewelry), tie pins,
medals, medallions (jewelry), key rings; boxes,
bracelets, chains, springs and glasses for watches;
watches, wristwatches, chronometers, wall clocks,
pocket watches; cases or presentation cases for
timepieces.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; tee-shirts, shirts, skirts,
pullovers, sweatshirts, blouses, jeans, trousers,
Bermuda shorts, dresses, polo shirts, coats, jackets,
anoraks, vests, overalls, blazers, scarves, sashes for
wear, shawls, collar protectors, slips, jumper suits;
socks, ankle socks, stockings, tights; night shirts,
pajamas, dressing gowns; underwear, lingerie, corsets,
hosiery; belts (clothing), gloves (clothing), mittens,
neckties, bow ties, suspenders, headbands (clothing);
fashion wear for bathing, beach dresses; caps,
bonnets, hats; city and leisure shoes.
(450)
(111)
(151)
(180)
1219359
2014.04.30
2024.04.30
(210)
(220)
(300)
(540)
201411808
2014.10.16
2013.10.31, ZA,
2013/30426#@#2013.10.31,
ZA, 2013/30427
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1221140
Int.reg.dato:
2014.06.04
Registreringen
2024.06.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201412505
Notifikasjonsdato: 2014.10.30
Søknadsprioritet:
2013.12.17, CH, 658360
Gjengivelse av merket:
IGP-RAPID
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
IGP Pulvertechnik AG, Ringstrasse 30, CH-9500 WIL,
Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Dyestuffs, lacquers, pigments, compositions of
materials for effects and dyes, particularly in powder
form; powdered coatings for surfaces of all types
(included in this class); surface coating preparations;
anti-corrosive primers for surface coatings; binding
agents for the aforesaid goods.
Klasse 40 Treatment and coating of surfaces of all kinds;
application of powdered coatings on all kinds of
surfaces, particularly on building façade elements;
custom application of optical, transparent and sunlightreflecting coatings on all kinds of substrates;
application of thin films on the surfaces of objects by
means of chemical, mechanical, thermal and thermo-
DELVE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, USWA98052-6399 REDMOND, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software; computer application software.
Klasse 42 Providing online computer software via a global
computer network; software as a service (SAAS).
(450)
Int.reg.nr:
1220974
Int.reg.dato:
2014.07.14
Registreringen
2024.07.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201412464
Notifikasjonsdato: 2014.10.30
Søknadsprioritet:
2014.01.14, CH, 654832
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.04.07 - nr 15/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
35
internasjonale varemerkeregistreringer
mechanical processes; information services and
provision of advice relating to surface coatings.
Klasse 42 Industrial development, research and analysis
services and assistance services relating to the field of
lacquers, dyestuffs and powdered coatings.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1223572
2014.04.15
2024.04.15
201413506
2014.11.20
2013.10.24, DE, 30 2013 007
330.4/35
Gjengivelse av merket:
MUTABOR
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mutabor Design GmbH, Grosse Elbstrasse 145b, DE22767 HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable electronic publications; computer
software; compact discs, DVDs and other digital
recording media.
Klasse 16 Paper, cardboard, not included in other classes;
printed matter; periodicals; bookbinding material;
photographs; posters; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes).
Klasse 35 Advertising; services of an advertising agency;
business consultancy and advisory services; public
relations services; services of a communication
agency, namely public relation services, renting of
advertising time in communication media, presentation
of goods in communication media for retailing;
organization and arranging of advertising events;
planning services for advertising; planning, developing
and organizational consulting with respect to realization
and monitoring of advertising and marketing concepts
for sales promotion; layout services for advertising
purposes; marketing; public relations; arranging
advertising time in communications and
telecommunications media; providing advertising
space; arranging advertising and promotional contracts
for others; presentation of goods and services;
business consulting with respect to corporate identity
and corporate design; services relating to the analysis,
evaluation, creation and brand establishment of
trademarks (office functions); image consulting
services; organizational planning and monitoring of
business developments; all the before mentioned
services refer to all media and advertising facilities,
including digital and electronic media and advertising
facilities; arranging, realization and organization of fairs
and expert meetings for economic and advertising
purposes; business management; business
administration; clerical services.
Klasse 37 Building construction; constructing fair stands, shops,
building construction supervision services for building
projects.
Klasse 38 Telecommunication services; providing access to
information in electronic media (in computer networks);
providing access to data in electronic databases and on
electronic storage media; telecommunication by means
of platforms and portals on the Internet; providing
technical access to audio, image, audio/image and data
media; providing access to computer software in data
networks, in particular the Internet.
Klasse 41 Education; providing of training; arranging,
organization and realization of trainings, seminars and
workshops; coaching (training); services of a publishing
house (excluded printing services); publication of texts,
other than advertising texts; providing on-line electronic
publications, not downloadable; publishing and editing
of printed matter, in particular magazines and books,
also in electronic media, also stored on audio, image
and data media, except for advertising purposes;
entertainment; sporting and cultural activities.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; design services; services of a
graphic designer; service of a graphic artist; designing
and consultancy thereof with respect to homepages,
Int.reg.nr:
1222184
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413041
Notifikasjonsdato: 2014.11.13
Gjengivelse av merket:
(554) Merket er et tre-dimensjonal
(730) Innehaver:
SOCIETE DES VINS ET SPIRITUEUX LA
MARTINIQUAISE, 18, rue de l'Entrepôt, FR-94227
CHARENTON LE PONT CEDEX, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages namely whiskey of Scottish
origin.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
36
internasjonale varemerkeregistreringer
Web design, fair stands and shops; design consultancy
with respect to trademarks and industrial design;
design of company logos; design of advertising
material; civil engineering.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1223944
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413776
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03822
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1223945
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413777
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03823
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1223948
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413780
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03819
Gjengivelse av merket:
ALCRO SLIP
ALCRO V-MILL
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal, plastic and other
building materials; colorants.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal plastic and other
building materials; colorants.
(450)
Int.reg.nr:
1223947
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413779
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03818
Gjengivelse av merket:
ALCRO V-SLIP
ALCRO KASHMIR
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal, plastic and other
building materials; colorants.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal, plastic and other
building materials; colorants.
(450)
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1223946
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413778
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03824
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1223949
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413781
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03820
Gjengivelse av merket:
ALCRO RAPID
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal, plastic and other
building materials; colorants.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
ALCRO MILL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal, plastic and other
building materials; colorants.
37
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1223950
Int.reg.dato:
2014.06.24
Registreringen
2024.06.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413782
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.05.27, SE, 2014/03821
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
ALCRO PASHMINA
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1224687
Int.reg.dato:
2014.07.28
Registreringen
2024.07.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413875
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.06.26, EM, 013032495
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Cath Kidston Limited, 2nd Floor, Frestonia, 125-135
Freston Road, GB-W106TH LONDON , Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; mobile telephones; recorded media, computer
hardware and firmware; computer software; software
downloadable from the Internet; downloadable
electronic publications; compact discs; downloadable
digital music; telecommunications apparatus; mouse
mats; mobile phone accessories; mobile phone cases;
gadget cases; tablet cases; laptop cases; batteries;
portable power packs; phone chargers; headphones;
headphone cases; portable speakers; contact lenses,
spectacles and sunglasses; glasses cases; clothing for
protection against injury, accident, irradiation or fire;
furniture adapted for laboratory use; scales; measuring
cups; timers; tape measures; measuring rulers;
helmets; lanyards for cameras and mobile phones;
magnets.
Klasse 12 Vehicles; pushchairs; strollers; prams; bicycles;
bicycle accessories; bicycle bells; bicycle seat covers;
aprons for prams, pushchairs and strollers.
Klasse 18 Luggage; bags; purses and wallets; leather cases;
backpacks; totes; holdalls; handbags; satchels; saddle
bags; messenger bags; bum bags; shopping bags;
nappy bags; suitcases; travel cases; toiletry bags;
cosmetic bags and cases, sold empty; make-up bags
and cases, sold empty; key cases; business card
cases; luggage tags; luggage straps; handbag
organisers; pouches; umbrellas; parasols; animal
leads; animal collars; leather straps.
(450)
201414905
2014.12.18
2014.02.06, GB,
UK00003041136
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Just Eat Holding Ltd, Fleet Place House, 2 Fleet Place,
Holborn Viaduct, GB-EC4M7RF LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic point-of-sale (epos) systems; electronic
point-of-sale (epos) systems comprising computer
hardware and software, telecommunications apparatus
and instruments; downloadable computer software to
allow users to perform electronic business transactions
via a global computer network; downloadable computer
software to allow users to receive and process orders
via a global computer network; parts and fittings for the
aforesaid goods.
Klasse 37 Installation, maintenance and repair of electronic
point-of-sale (EPOS) systems; installation,
maintenance and repair of wireless telecommunications
equipment and wireless local area networks; advisory
services relating to the aforesaid services.
Klasse 38 Telecommunications services; provision of access to
the internet; provision of access to internet portals via a
website to facilitate electronic business transactions via
a global computer network; hiring, rental and leasing of
telecommunications apparatus and instruments;
advisory services relating to the aforesaid services.
Klasse 42 Application service provider (ASP) and software as a
service (SaaS) services to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer
network; provision of software tools and software
platforms via a website to facilitate electronic business
transactions via a global computer network; computer
programming services; computer software design
services; consultancy services related to electronic
point of sale (EPOS) systems and computer hardware
and software, including telephonic and on-line support;
consultancy services related to the setting up and
operation of websites and internet portals; creating,
maintaining and hosting websites and internet portals;
installation, maintenance and repair of computer
software; web site security services for the protection of
personal and financial data; advisory services relating
to computer security; hiring, rental and leasing of
electronic point of sale (EPOS) systems; advisory
services relating to the aforesaid services.
Klasse 45 Licensing of computer software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(546) Merket er et
1227482
2014.04.08
2024.04.08
ORDERWALL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, SE-12086
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, metal, plastic and other
building materials; colorants.
(450)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
38
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1227532
Int.reg.dato:
2014.09.19
Registreringen
2024.09.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414911
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.03.28, EM, 012738639
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
TANK D
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Drawers Patent & Process S.A., 127, rue de
Mühlenbach, LU-2168 LUXEMBOURG, Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Metal tanks and containers.
Klasse 7 Waste disposals, waste compacting machines, waste
transporters, vacuum pumps (machines), compressed
air pumps, hoists, loading ramps, lifting apparatus,
hydraulic and pneumatic controls for machines and
engines, machines for handling containers.
Klasse 20 Containers and tanks not of metal, containers of
plastic.
Klasse 39 Transport, removal and storage of waste and trash,
collection of waste containers, rental of tanks and
containers for waste and garbage.
Klasse 40 Recycling and treatment of waste, sorting of waste
and recyclable materials, incineration of waste,
destruction of waste, transformation of organic waste
into fuel, negative pressure application of waste.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228096
2014.07.21
2024.07.21
201415006
2014.12.18
2014.01.21, GB,
UK00003038665
Gjengivelse av merket:
HT Couplers
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hy-Ten Limited, 12 The Green, GB-TW91PX
RICHMOND SURREY, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Mechanical couplers made wholly or principally of
metal, for connecting steel bars, steel rebars, steel
plates and structural steel sections.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Int.reg.nr:
1228093
Int.reg.dato:
2014.07.23
Registreringen
2024.07.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415005
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.04.07 - nr 15/15
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228122
2014.09.02
2024.09.02
201415008
2014.12.18
2014.03.04, GB,
UK00003045165
Gjengivelse av merket:
LAB 5033
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152,
CH-8031 ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Non-medicated toilet preparations; powders, creams
and lotions, all for the face, hands and body; nail polish;
nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; shaving and
aftershave preparations; perfumes, colognes, toilet
waters, eau de colognes; deodorants and antiperspirants for personal use; essential oils,
aromatherapy products; dentifrices.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as
Citizen Holdings Co Ltd, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, JP-188-8511 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Metalworking machines and tools; lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines
and apparatus; glassware manufacturing machines and
apparatus; plastic processing machines and apparatus;
stone working machines and apparatus; lathes [for
metalworking]; supersonic cleaner for household
purposes.
Klasse 9 Photographic, cinematographic, optical, weighing and
measuring apparatus and instruments; pedometers;
weighing scales; computers; electronic desk
calculators; printers.
Klasse 10 Esthetic massage apparatus for industrial purposes;
electric massage apparatus for household purposes;
medical apparatus and instruments [other than walking
aids, crutches]; sphygmomanometers; clinical
thermometers; body-fat monitors; body composition
monitors.
Klasse 14 Watches and clocks; personal ornaments [jewellery,
jewelry (Am.)]; jewelry.
Klasse 16 Ink ribbons; typewriters; printed matter.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228146
Int.reg.dato:
2014.05.23
Registreringen
2024.05.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415010
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
MOVISAFE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Strasse
42, DE-76646 BRUCHSAL, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric motors; asynchronous motors; synchronous
motors; linear motors; reluctance motors; motors with
39
internasjonale varemerkeregistreringer
integrated inverter; geared motors; gearboxes other
than for land vehicles; torque converters; reduction
gear units; servo gear units; right-angle gear units;
variable-speed gear units; industrial gear units;
compact drives, namely integrated drives consisting of
electric motor, reduction gear unit and frequency
converter in one housing; electric drives for electrified
monorails; gear wheels for machinery, not for land
vehicles; electric generators; actuators; linear
actuators; machine parts, namely controllers; housings
for electric motors and gear units; machine parts,
namely adapters; machine parts, namely stators;
ventilators for machinery; cooling units for motors;
machine parts, namely bearings; machine parts,
namely gaskets; machine parts, namely gasket rings;
couplings; brakes for machines; magnetic brakes for
machines; input shafts; parts of all aforesaid goods, as
far as contained in this class (other than for land
vehicles).
Klasse 9 Inverters and drive inverters, namely, frequency
converters for electronic speed control; current
transformers; apparatus for feeding back regeneratively
generated electric energy into a power supply system,
namely, energy recovery units; electronic controls;
electric cables; electric connectors; electric wires;
electric connection parts; electronic display panels;
LCD displays; LED displays; operating terminals for
controlling machines; remote controls; electronic and
electro-technical measuring instruments; rotary speed
sensors; encoders and incremental encoders
(apparatus for rotary speed measuring and/or
positioning of drives); integrated circuits;
semiconductors; electric and electronic control
apparatus; oil sensors; temperature sensors; structureborne sound sensors; electronic publications
(downloadable); electronic positioning controls;
computer software for controlling machines; computer
software for controlling industrial processes; computer
software for monitoring industrial processes; computer
software for planning electric drives; computer software
for planning industrial facilities; parameter boxes
[machine-readable data collections]; fieldbus cables;
fieldbus connectors; PCs; laptops; industrial PCs;
network devices; network devices for wireless
networks; transformers; devices and systems for
contactless supplying of electric energy and/or
information; electronic and electro-technical devices for
the safe monitoring of drives, namely, safety monitors;
drive inverters with integrated monitoring and safety
functions; parts of all aforesaid goods, as far as
contained in this class.
Klasse 37 Installation, assembly, maintenance, repair and
upkeep of electronic, electric and/or mechanical drives
and drive components; maintenance and replacement
of brakes; assembly and installation services;
lubrication change service; mobile maintenance
service.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Int.reg.nr:
1228147
Int.reg.dato:
2014.06.09
Registreringen
2024.06.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415011
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2013.12.11, EM, 012415791
Gjengivelse av merket:
NET-A-SPORTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Net-A-Porter Group Ltd, 1 The Village Offices,
Westfield, Ariel Way, GB-W127GF LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather; imitation leather; travelling trunks; luggage,
bags, beach bags, toiletry bags; suitcases; briefcases,
attaché cases, holdalls, garment bags, backpacks,
credit card cases and holders, handbags; shoulder
bags, leather notecases, totes, clutch bags, travel
bags; knapsacks, haversacks, rucksacks, shopping
bags; carryalls; travelling sets; valises; vanity cases
and bags sold empty; beauty cases sold empty; toilet
bags and make-up bags sold empty; document cases;
harnesses, leather straps and sports bags; luggage
tags, travel cases, cosmetic bags sold empty; walking
sticks; umbrellas; purses; wallets; satchels.
Klasse 25 Jumpers, knitwear; sweatshirt, t-shirts, shorts, jackets,
blazers, coats, blouses, shirts, blouses, pullovers,
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, jumpsuits,
beachwear, sweaters; evening wear; waistcoats, suits;
scarves; shawls; swimwear, beachwear; active wear;
loungewear; sleepwear; leisurewear, sportswear;
lingerie, camisoles; bodices; underwear; underclothing;
garters; garter belts; bathrobes; ties, neckties, bow ties,
cravats, belts; gloves; hosiery, stockings, tights, socks;
footwear, namely shoes, boots, ankle boots, sandals,
sport shoes, leisure shoes, loafers, canvas shoes,
slippers; headgear namely hats and caps.
Klasse 35 Retail services relating to clothing, headgear and
footwear, jewellery, watches, fashion accessories,
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations,
eye wear, carrying cases, travel trunks, luggage,
suitcases, holdalls, card cases and holders, leather
book covers, leather phone covers, leather computer
cases, rucksacks, shopping bags, belts, diary covers,
luggage tags, passport holders, cosmetics bags,
walking sticks, umbrellas, purses, wallets, satchels,
handbags and all manner of bags; the bringing together
for the benefit of others of clothing, headgear and
footwear, jewellery, watches, fashion accessories,
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations,
eye wear, carrying cases, travel trunks, luggage,
suitcases, holdalls, card cases and holders, leather
book covers, leather phone covers, leather computer
cases, rucksacks, shopping bags, belts, diary covers,
luggage tags, passport holders, cosmetics bags,
walking sticks, umbrellas, purses, wallets, satchels,
handbags and all manner of bags enabling customers
to conveniently view and purchase those goods; the
provision of retail services via a mail order catalogue in
relation to clothing, headgear and footwear, jewellery,
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, nonmedicated toilet preparations, eye wear, carrying
cases, travel trunks, luggage, suitcases, holdalls,
pochettes, card cases and holders, leather book
covers, leather phone covers, leather computer cases,
rucksacks, shopping bags, belts, diary covers, luggage
tags, passport holders, cosmetics bags, walking sticks,
umbrellas, purses, wallets, satchels, handbags and all
manner of bags; the provision of on-line retail services
from an internet website in relation to clothing,
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet
preparations, eye wear, carrying cases, travel trunks,
luggage, suitcases, holdalls, card cases and holders,
leather book covers, leather phone covers, leather
computer cases, rucksacks, shopping bags, belts, diary
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
40
internasjonale varemerkeregistreringer
covers, luggage tags, passport holders, cosmetics
bags, walking sticks, umbrellas, purses, wallets,
satchels, handbags and all manner of bags; the
provision of retail services via a television channel in
relation to clothing, headgear and footwear, jewellery,
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, nonmedicated toilet preparations, eye wear, carrying
cases, travel trunks, luggage, suitcases, holdalls, card
cases and holders, leather book covers, leather phone
covers, leather computer cases, rucksacks, shopping
bags, belts, diary covers, luggage tags, passport
holders, cosmetics bags, walking sticks, umbrellas,
purses, wallets, satchels, handbags and all manner of
bags; the provision of retail services via a telephone or
mobile phone, portable Internet-enabled device, or
other telecommunications device in relation to clothing,
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet
preparations, eye wear, carrying cases, travel trunks,
luggage, suitcases, holdalls, card cases and holders,
leather book covers, leather phone covers, leather
computer cases, rucksacks, shopping bags, belts, diary
covers, luggage tags, passport holders, cosmetics
bags, walking sticks, umbrellas, purses, wallets,
satchels, handbags and all manner of bags; the
provision of retail services by way of direct marketing in
connection with clothing, headgear and footwear,
jewellery, watches, fashion accessories, textiles,
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye
wear, carrying cases, travel trunks, luggage, suitcases,
holdalls, card cases and holders, leather book covers,
leather phone covers, leather computer cases,
rucksacks, shopping bags, belts, diary covers, luggage
tags, passport holders, cosmetics bags, walking sticks,
umbrellas, purses, wallets, satchels, handbags and all
manner of bags; the provision of information and advice
in relation to retail services; business management
consultancy; provision of advice and assistance in the
selection of goods; promotion services through
provision of sponsored links to third party websites;
advertising and business services; advertising for
others.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
the construction of public works; consultancy,
information and advisory services relating to the repair,
alteration, extension, restoration, redevelopment or
demolition of buildings and monuments of architectural
or historic interest; consultancy, information and
advisory services relating to development of property in
conservation areas and areas of architectural or historic
interest; consultancy, advisory and information services
in connection with the construction of flood and coastal
defences; consultancy, advisory and information
services in connection with the construction of
sustainable urban drainage systems (SUDs);
consultancy and advisory services relating to the safe
removal of asbestos.
Klasse 39 Consultancy, advisory and information services
relating to transportation; consultancy, advisory and
information services relating to transport planning.
Klasse 40 Consultancy, advisory and information services
relating to the production of energy; consultancy,
advisory and information services in connection with
waste treatment; consultancy, advisory and information
services in connection with the treatment and disposal
of effluent.
Klasse 41 Training and education services relating to safety and
the environment; arranging and conducting seminars,
workshops and exhibitions.
Klasse 42 Research and consultancy services in the fields of
environmental science, ecology, hydrology,
petrophysics and geosciences, mechanical, safety, fire
and electrical engineering; consultancy, advisory and
information services relating to the carbon
sequestration, environmental protection, environmental
management, pollution, indoor and outdoor air quality,
climate change, sustainability of natural resources and
environmental impact; environmental hazard
assessment; environmental surveys; architecture; town
and country planning; consultancy, advisory and
information services relating to architecture, landscape
architecture, town and country planning, urban
regeneration and building design; geological research
and surveys; consultancy, advisory and information
services relating to geo-environmental and
geotechnical engineering, hydrogeogology, geology,
seismic operations and stratigraphy; consultancy,
advisory and information services relating civil and
structural engineering falling within this class;
agricultural research services; land surveying;
consultancy, advisory and information services relating
to contaminated land, land-use, land quality,
groundwater and land remediation; consultancy,
advisory and information services relating to the use of
energy, energy saving, energy management and the
conservation of energy; consultancy and advisory
services relating to technical and geological research,
surveys and analysis for the purposes quantifying and
reporting on economically recoverably energy
resources; consultancy, advisory and information
services relating to engineering, planning and
environmental impact assessments all relating to the
development and operation of renewable energy
installations including wind farms, biomass and biofuel
plants, solar power installations, wave and tidal power
installations, combined heat and power installations
and installations for generating energy from waste;
consultancy, advisory and information services relating
to nuclear engineering, planning for nuclear power
plants and research into the environmental impact of
nuclear power stations; design of flood and coastal
defences, reservoirs and drainage systems;
consultancy, advisory and information services in
connection with engineering works for the prevention of
floods and coastal erosion, reservoir engineering and
the engineering of sustainable urban drainage systems
(SUDs); consultancy, advisory and information services
in connection with testing materials and property for the
presence of asbestos, assessment of risk associated
with the presence of asbestos; sampling and analytical
services relating to asbestos and the preparation of
survey reports relating to asbestos; scientific and
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228351
Int.reg.dato:
2014.03.26
Registreringen
2024.03.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415041
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
RPS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
RPS Group Plc, Centurion Court, 85 Milton Park, GBOX144RY ABINGTON, OXON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Business management consultancy; consultancy
services relating to public awareness advertising;
economic studies for business purposes; consultancy
services relating to the procurement of goods and
services; consultancy services relating to the conduct
of surveys to assess public consultations.
Klasse 36 Consultancy, advisory and information services
relating to energy asset evaluation; consultancy and
advisory services relating to providing project grants for
environmental awareness projects, namely financial
evaluation and assessment of environmental risks and
associated liabilities in corporate, property and other
business transactions.
Klasse 37 Property development; consultancy, advisory and
information services relating to property development;
consultancy, advisory and information services relating
41
internasjonale varemerkeregistreringer
technological consultancy services relating to
acoustics, noise and vibration; scientific laboratory
services; technical project management; consultancy,
advisory and information services in connection with
the design of pipelines for water, oil and gas; scientific
and technological consultancy services relating to
pipelines for water, oil and gas including leakage
detection; consultancy, advisory and information
services in connection with the design of roads and
highways; consultancy, advisory and information
services relating to the engineering of sewer systems,
the conduct of sewage and water flow monitoring,
water quality sampling and testing the efficiency of
water pumps; consultancy, advisory and information
services in connection with the detection, location,
marking and reporting of leaks within water distribution
network; scientific, engineering and technical
consultancy services relating to the planning,
development, distribution and optimum utilising of water
resources; scientific and technological consultancy
services relating to oil and gas well operations; water
engineering; petroleum engineering; consultancy
services in connection with environmental liability and
quality management; research services in the field of
social science.
Klasse 44 Agricultural services; agricultural consultancy,
information and advisory services; consultancy services
relating to occupational health and occupational
hygiene services (medical).
Klasse 45 Consultancy services relating to health and safety
laws and regulations, the development of health and
safety policies and procedures and health and safety
risk assessments.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
purposes in the form of thread; adhesives used in the
production of furniture; excipients, not for medical
purposes; chemical additives for the production of
coatings; adhesion promoters; compounds to remove
adhesives as part of an industrial process;
polyurethane dispersions; waterborne polyvinyl acetate
[PVAc] dispersions; dispersions of plastics; descaling
preparations for industrial purposes; chemical
preparations to accelerate the setting of glue;
hardeners for adhesives and glues; chemical products
for use in the production of adhesives; separating and
unsticking [ungluing] preparations; artificial resins,
unprocessed; hot melt adhesives for industrial
purposes; adhesive thermoplastic compounds for
industrial purposes; thermosetting adhesives for
industrial purposes; adhesives for the woodworking
industry; woodworking adhesives used in the furniture,
handicraft, marine and automotive sectors;
woodworking adhesives used for veneering and foiling;
adhesives for use in the manufacture of plywood;
woodworking adhesives to be used with membrane
presses; woodworking adhesives for edgebanding for
industrial purposes; artificial and synthetic liquid resins,
unprocessed; glues in the form of powders for industrial
purposes; moisture curing adhesives for industrial
purposes; glues in the form of films for industrial
purposes; waterproofing adhesives for industrial
purposes; solvent adhesives for industrial purposes;
water dispersion adhesives for industrial purposes;
water based adhesives for industrial purposes; contact
adhesives for industrial purposes; contact adhesives for
use with wood; chemical preparations in the nature of
glue accelerators; industrial adhesive agents; adhesive
compounds for industrial purposes; diluents for
industrial purposes; adhesives for use with
polyurethane; adhesives for use with metals; bondpromoters; chemical preparations for preparing
surfaces to be glued; chemical additives for adhesives
and glues; thermo-adhesive glue thread; compositions
for the removal of adhesive as part of a manufacturing
process; chemical preparations, namely, degreasing
and cleaning solvents, for use in manufacturing
processes; fireproofing preparations; leather glues;
latex glue, not for stationery or household purposes;
wall tile adhesives; adhesives for applying floor tiles;
adhesives for applying wall coverings; gums
[adhesives], other than for stationery or household
purposes; starch paste [adhesive], other than for
stationery or household purposes; roofing adhesives;
gum arabic for industrial purposes; gluten [glue], other
than for stationery or household purposes; wood pulp
for manufacturing purposes; synthetic resins,
unprocessed; unprocessed acrylic resins; unprocessed
epoxy resins; unprocessed polyester resins;
unprocessed polyvinyl acetate resins; mordants for
metals; catalysts for use in the manufacture of
industrial chemicals; catalysts; gum solvents.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.04.07 - nr 15/15
1228354
2014.03.05
2024.03.05
201415043
2014.12.18
2013.09.24, IT,
TV2013C000705
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the letters D, V
strongly stylized and realized by means of a folding
ribbon-like perspective.
(730) Innehaver:
DURANTE & VIVAN S.P.A., Via Giuseppe Garibaldi,
23, IT- PRATA DI PORDENONE (PORDENONE)
FRAZIONE GHIRANO, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Adhesives used in building; adhesives for the building
industry; adhesives for industrial purposes; glue for use
in industry; plastic adhesives, other than for stationery
or household purposes; thermofusible adhesives, other
than for stationery or household purposes; chemical
thermoplastic compounds; adhesive substances for use
in industry; adhesive melts; adhesives for industrial
42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1228371
Int.reg.dato:
2014.05.02
Registreringen
2024.05.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415050
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
connectors; sheets and plates of metal and steel;
blocks of steel and metal; building materials of steel
and metal.
Klasse 7 Machines, nominally apparatus (lasers) and devices
for the alignment of machines; machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); plates and
sheets of steel and metal as parts of machines and
machine tools; blocks of metal and steel in the context
of machines and machine tools.
Klasse 35 Commercial and business intermediary services,
adviser on the sale of the goods mentioned in classes
06 and 07; industrial or commercial management
assistance for the import and export of the goods
mentioned in classes 06 and 07.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BAS-ÖZ KOZMETIK GIDA INS. TURZ. TASIMACILIK
PETROL TARIMHAY V. SAN. TIC. LTD. STI., Katip
Mustafa Çelebi Mah. Istiklal Caddesi Ankarahan
no:65/5, TR-34433 BEYOGLU/ISTANBUL, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 26 Hairpieces, wigs, hair curlers (electric and nonelectric), barrettes [hair-slides], buckles [clothing
accessories], false beards, false hair, false hems, false
moustaches, hair bands, hair coloring caps, hair
curlers, other than hand implements, hair curling
papers, hair curling pins, hair extensions, hair grips
[slides], hair nets, hair ornaments, hair pins, toupees,
tresses of hair.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228583
Int.reg.dato:
2014.09.03
Registreringen
2024.09.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415286
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.11, US, 86217802
Gjengivelse av merket:
LITHOVUE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Boston Scientific Scimed Inc, One Scimed Place, USMN55311 MAPLE GROVE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medical devices, namely, scopes for use in the urinary
tract.
Int.reg.nr:
1228508
Int.reg.dato:
2014.07.04
Registreringen
2024.07.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415276
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
FASHION FLASH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
F&P Stock Solution UG (haftungsbeschränkt), Strasse
der Einheit 142 - 148, DE-14612 FALKENSEE,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Organization of events, exhibitions, fairs and shows
for commercial, promotional and advertising purposes;
retail services for clothing, shoes, textile goods and
leatherware.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228592
Int.reg.dato:
2014.08.25
Registreringen
2024.08.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415288
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.06, FR, 14 4 073 826
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228543
Int.reg.dato:
2014.07.01
Registreringen
2024.07.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415282
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.06, BX, 1285539
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Baxter International Inc, One Baxter Parkway, USIL60015 DEERFIELD, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software; software for calculating and adapting the
optimal dose for patients by collecting blood samples
from patients.
Klasse 38 Provision of access to data and on-line computer
data; providing access to a database to establish the
optimal drug dose for patients; provision of an
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
De Jong Beheer B.V., Tinstraat 85, NL-2984AN
RIDDERKERK, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys; (non-electric) metal
43
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
interactive web site enabling users to enter, access,
locate and generate information in the field of health
and in the field of medicine, namely, provision of
access to an interactive web site enabling users to
enter, access, locate and generate information in the
field of health and in the field of medicine; provision of
an interactive web site enabling users to manage
chronic illnesses, medical disorders and health risks,
namely, provision of access to an interactive web site
enabling users to manage chronic illnesses, medical
disorders and health risks; provision of an interactive
web site enabling users to enter medical information
and to establish the optimal dosing of medicines,
namely, provision of access to an interactive web site
enabling users to enter medical information and to
establish the optimal dosing of medicines.
Klasse 42 Creation and maintenance of an interactive website
enabling users to enter, access, locate and generate
information in the field of health and in the field of
medicine; creation and maintenance of an interactive
website enabling users to manage chronic illnesses,
medical problems and health risks; creation and
maintenance of an interactive website enabling users to
enter medical information and establish the optimal
dosing of medicines.
Klasse 44 Medical assistance and advice provided via a website,
for entering specific medical information relating to the
patients, and for identifying and establishing the optimal
dosing of medicines.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228620
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415291
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664415
Gjengivelse av merket:
QUVYA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228622
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415293
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664417
Gjengivelse av merket:
RAHIQA
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
Int.reg.nr:
1228593
Int.reg.dato:
2014.08.26
Registreringen
2024.08.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415289
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.07.31, JP, 2014-064169
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-5908577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Bicycles, including electric bicycles; parts, fittings and
accessories of bicycles including electric bicycles,
namely, hubs, internal gear hubs, bicycle hub which
contains dynamo inside, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides,
freewheels, sprockets, chains for bicycles, shift cables,
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe
clips, brake levers, brake cables, rims, wheels, spokes,
spoke clips, bottom brackets, seat pillars, head parts
for frame-fork assembly, handlebars, handlebar stems,
grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles,
gear position indicators for bicycles, electric motors for
bicycles, gear shifting apparatus for bicycles;
mechanical elements for bicycles including electric
bicycles, namely, pulleys adapted for use with bicycles,
derailleurs, speed change gears, power transmissions
and gearings, suspensions, brakes, brake shoes, brake
rotors, brake pads, all for bicycles; anti-theft alarms for
bicycles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
(450) Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228623
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415294
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664418
Gjengivelse av merket:
SJADVA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228624
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415295
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664419
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
SJEVRIS
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450)
Int.reg.nr:
1228625
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415296
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664420
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
SKAAPRI
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228693
Int.reg.dato:
2014.09.29
Registreringen
2024.09.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415309
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.04.10, CH, 660439
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree, CH-6850
MENDRISIO, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, belts for clothing.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail store services for
clothing, footwear, headgear, soaps, perfumes,
essential oils, cosmetics, hair lotions, candles, jewelry
and bags; on-line retail store services for clothing,
footwear, headgear, soaps, perfumes, essential oils,
cosmetics, hair lotions, candles, jewelry and bags;
organization, operation and supervision of customer
loyalty schemes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228626
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415297
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664421
Gjengivelse av merket:
SKALYET
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
HOLLISTER SKYLER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
Int.reg.nr:
1228632
Int.reg.dato:
2014.10.23
Registreringen
2024.10.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415299
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.10.14, CH, 665282
Gjengivelse av merket:
ARKIZETTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228760
Int.reg.dato:
2014.08.11
Registreringen
2024.08.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415321
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
Rockwood Lithium
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rockwood Specialties LLC, 100 Overlook Center, USNJ08540 PRINCETON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals, elastomers, batteries, thermoplastics
and high performance greases.
45
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
2015.04.07 - nr 15/15
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; cups; nonelectric portable coldboxes; drinking vessels;
disposable table plates; bottles; cooking pot sets;
utensils for household purposes; coffee percolators,
non-electric; cooking utensils, non-electric; kettles, nonelectric; fitted picnic baskets, including dishes; insect
traps; isothermic bags; clothes-pegs; kitchen
containers; kitchen utensils; corkscrews; refrigerating
bottles; food cooling devices, containing heat exchange
fluids, for household purposes; lunch boxes; mugs;
cups of paper or plastic; paper plates; flasks; chamber
pots; services [dishes]; basins [receptacles]; frying
pans; spatulas [kitchen utensils]; table plates;
toothbrushes; vacuum bottles; tea strainers; toilet
cases; heat-insulated containers.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Int.reg.nr:
1228776
Int.reg.dato:
2014.08.27
Registreringen
2024.08.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415322
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.08.15, US, 86367788
Gjengivelse av merket:
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of three identically sized circles in a
vertical line; to the right of the circles are the letters
"CDK" above the word "GLOBAL".
(730) Innehaver:
XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service
Company 2711 Centerville Road, Suite 400, USDE19808 WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Educational and training services for retailers of
automobiles, minivans, light trucks, sport utility
vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine
vehicles and recreational vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(546) Merket er et
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228864
2014.09.18
2024.09.18
201415336
2014.12.25
2014.07.31, DE,
302014054490.3/03
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228823
Int.reg.dato:
2014.09.24
Registreringen
2024.09.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415331
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 HAMBURG,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetics; cosmetic sun tanning preparations;
cosmetic after-sun skin care preparations.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Mats Lindberg Agenturer, Spireavägen 5, SE-81491
FURUVIK, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated); knives;
cutlery; side arms; ice picks; razors, shaving cases.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, bags and rucksacks
of leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols;
46
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228893
Int.reg.dato:
2014.08.26
Registreringen
2024.08.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415339
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.02.27, FI, T201450425
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
ARMORIUM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rautaruukki OYJ, Suolakivenkatu 1, FI-00810
HELSINGFORS, Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Roofs of metal; roof coverings of metal; wainscoting of
metal; wall claddings of metal [building].
Klasse 19 Roofs, not of metal; wall linings, not of metal; roofing
shingle materials, not of metal.
Klasse 37 Installation and maintenance of building roofing
elements, profiles and panels; installation and
maintenance of building facade elements, profiles and
panels.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228915
2014.01.14
2024.01.14
201415341
2014.12.25
2013.08.02, IT,
MO013C000585
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording 458
SPECIALE in fancy outlined characters and with
shading evocative of a three dimensional effect, said
wording being placed on two lines, the numeric
component 458 being of a larger size and with each
number slightly inclined towards the right, the verbal
expression SPECIALE being placed under the
aforesaid component in an offset position, with the
initial letters S, P, E, C placed under the numbers 5, 8
and with each letter slightly inclined towards the right.
(730) Innehaver:
Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, IT-41100 MODENA,
Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains;
eyeglass and sunglass cords; pince-nez; pince-nez
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez
mountings; correcting lenses, being optics; magnifying
glasses, being optics; recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays; electronic game
software for handheld electronic devices; electronic
game software for cellular phones; computer game
software; recorded programs for electronic games;
games cartridges for use with electronic games
apparatus; computer game cartridges; video game
cartridges; video game discs; computer game joysticks;
joystick chargers; memory cards for video game
machines; mouse for video game machines; simulators
for the steering and control of vehicles; sports training
simulators; steering wheels for PCs with double gearshifting systems; earphones used for connecting to
hand-held games; personal computers; laptop
computers; recorded computer software; computer
programs, being downloadable software; bags and
cases adapted or shaped to contain computers; cases
for laptops; bags adapted for laptops; laptop carrying
cases; mouse pads; mobile phones; mobile phone
covers; mobile phone holders; bags and cases adapted
or shaped to contain mobile phones; lanyards
especially adapted for holding cellular phones, MP3
players, cameras, video cameras, eyeglasses,
sunglasses, magnetic encoded cards; decorative
magnets; ear plug holders; mouse, being computer
peripheral; protective helmets; protective helmets for
sports; fireproof automobile racing suits for safety
purposes; face-shields for protection against accidents,
irradiation and fire; gloves for protection against
accidents; balaclavas for protection against accidents,
irradiation and fire; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; boots for protection
against accidents, irradiation and fire; protection
devices for personal use against accidents; jackets for
protection against accidents, irradiation and fire; vests
for protection against accidents, irradiation and fire;
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228908
Int.reg.dato:
2014.08.26
Registreringen
2024.08.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415340
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.04.07 - nr 15/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, DE53113 BONN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; magnetic data
carriers; calculating machines, hardware for data
processing, computers; CDs, DVDs and other digital
data carriers (included in this class); computer
programs; electronically stored data (downloadable);
electronic publications (downloadable); computer
software.
Klasse 38 Telecommunications; services of press agencies;
rental of telecommunications equipment; information on
telecommunications.
Klasse 39 Transport.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware, software and data bases; maintenance of
software; technical consultancy related to services
included in this class and in the field of computer
hardware and software; computer services concerning
electronic data storage; rental of computers and
computer equipment; website design for others.
47
internasjonale varemerkeregistreringer
trousers for protection against accidents, irradiation and
fire; CD-ROMs featuring car races and the history of
automobile manufacturers; DVDs featuring car races
and the history of automobile manufacturers; CDROMs featuring high-performance cars and
automobiles; DVDs featuring high-performance cars
and automobiles; downloadable image files;
downloadable videos; downloadable electronic
publications; speed checking apparatus for vehicles;
automatic steering apparatus for vehicles; automatic
indicators of low pressure in vehicle tyres; voltage
regulators for vehicles; milage recorders for vehicles;
hands free kits for cellular phones; electronic keys for
automobiles; control units of central locking systems for
vehicles; navigation apparatus for vehicles, being onboard computers; electronic accumulators for vehicles;
electric batteries for vehicles; kilometer recorders for
vehicles; vehicle radios; remote control apparatus;
starter cables for motors; thermostats for vehicles;
vehicle breakdown warning triangles; air bag
deactivation switches for automobiles.
Klasse 12 Automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports
cars; bodies for vehicles; vehicle chassis; hoods for
vehicles; vehicle bumpers; motors, electric, for land
vehicles; motors for land vehicles; driving motors for
land vehicles; engines for land vehicles; mudguards;
rearview mirrors; steering wheels for vehicles; windows
for vehicles; windscreens; brakes for vehicles; caps for
vehicle petrol [gas] tanks; horns for vehicles; upholstery
for vehicles; crankcases for land vehicle components,
other than for engines; automobile wheels; rims for
vehicle wheels; vehicle wheel tires; automobile tires;
pneumatic tires; vehicle seats; racing seats for
automobiles; automobile sunroofs; tops for land
vehicles; sun visors [parts of automobiles]; ashtrays
[parts of automobiles]; glass-holders [parts of
automobiles]; dashboard drawers [parts of
automobiles]; dashboard hatches [parts of
automobiles]; glove compartments [parts of
automobiles]; glove boxes [parts of automobiles];
covers for baggage compartments [parts of
automobiles]; seat covers for vehicles; sun-blinds
adapted for automobiles; covers for vehicle steering
wheels; freewheels for land vehicles; head-rests for
vehicle seats; arm-rests for vehicle seats; ski carriers
for cars; windscreen wipers; vehicle covers [shaped];
cigar lighters for automobiles; bicycles; tricycles; kick
sledges; sleighs [vehicles]; safety belts for vehicle
seats; security harness for vehicle seats; air bags
[safety devices for automobiles]; non-skid devices for
vehicle tires; safety seats for children, for vehicles; antitheft devices for vehicles; prams [baby carriages];
pushchairs.
Klasse 16 Brochures; posters; calendars; catalogues; magazines
[periodicals]; yearbooks; books; booklets; pamphlets;
leaflets; manuals; directories; newsletters; printed
guides; graphic representations; graphic reproductions;
photographs; wrapping paper; writing paper; boxes of
cardboard or paper; cardboard containers; albums;
photographic albums; stickers [stationery]; albums for
stickers; photo holders made of paper; scrapbooks;
bookmarkers; fountain pens; ballpoint pens; roller-tip
pens; writing pens; pencils; boxes for pens; boxes for
pencils; pen toppers; pencil toppers; pen cases; pencil
cases; penholders; pencil holders; stands for pens;
stands for pencils; covers [stationery]; document files
[stationery]; desk pads; desk top organizers; exercise
books; notebooks; cube-shaped notebooks; note pads;
paper sheets for note taking; diaries; agendas; weekly
planners [stationery]; covers for agendas; covers for
weekly planners; covers for address booklets; covers
for albums; covers for books; folders [stationery];
labels, not of textile; adhesive labels; paperweights;
pencil sharpeners, electric or non-electric; drawing
books; adhesive bands for stationery or household
purposes; adhesive tape dispensers [office requisites];
adhesive tapes for stationery or household purposes;
paper cutters [office requisites]; rubber erasers;
erasers; correspondence holders; cases of leather for
2015.04.07 - nr 15/15
agendas and weekly planners; leather clipboards;
plastic shopping bags; paper shopping bags; bags
[envelopes, pouches] of paper or plastics for
packaging; placards of paper or cardboard; paper
banners; flags of paper; pennants made of paper;
pennons made of paper; passes made of paper;
tickets; paper ticket holders; non-magnetically encoded
passes or identification cards made of paper for access
to a restricted area; decalcomanias; transfers
[decalcomanias]; commemorative stamps; stamps for
collectors; lanyards for carrying paper cards, paper
badges and paper passes.
Klasse 18 Boxes of leather or leather board; cases, of leather or
leatherboard; key cases [leatherware and
leatherboard]; leather address hang-tags; attaché
cases; backpacks; knapsacks; haversacks; all purpose
sports bags; beach bags; briefcases; card cases
[notecases]; credit card cases [wallets]; garment bags
for travel; travelling sets [leatherware]; handbags;
shoulder bags; clutch bags; tote bags; pocket wallets;
purses; rucksacks; school bags; school satchels;
school backpacks; shopping bags; sling bags for
carrying infants; slings for carrying infants; suitcase
handles; suitcases; travelling bags; travelling trunks;
valises; luggage; vanity cases, not fitted; duffel bags;
trolley duffles; trolley-type suitcases; waistbags;
satchels; boston bags; kids' school lunch bags;
mountaineering sticks; alpenstocks, umbrellas; golf
umbrellas; umbrella covers; walking sticks.
Klasse 25 Jackets [clothing]; sleeved or sleeveless jackets;
bomber jackets; reversible jackets; rain jackets; leather
jackets; padded jackets; wind-resistant jackets;
waterproof jackets; stuff jackets [clothing]; down
jackets; sports jackets; ski jackets; waistcoats;
windcheaters; overcoats; coats; raincoats; anoraks;
cardigans; pullovers; shirts; T-shirts; polo shirts;
blouses; sweatshirts; sweat pants; sweaters; jumpers
[pullovers]; jerseys [clothing]; sports jerseys; trousers;
shorts; bermuda shorts; jeans; skirts; overalls; jogging
suits; jogging suit trousers; training suits; track suits;
automobile racing suits not in the nature of protective
clothing; suits; dresses; sports singlets; braces
[suspenders]; wristbands [clothing]; beach clothes;
bathing suits; swimming costumes; bathing drawers;
bathing trunks; bikini; bath robes; underpants; boxer
shorts; slips [undergarments]; panties; g-strings;
pyjamas; babies' overalls; infants' training outfits; racing
romper suits for babies; rompers; layettes [clothing];
bibs, not of paper; socks; shoes; sports shoes;
gymnastic shoes; sneakers; slippers; sandals; boots;
scarves; bandanas [neckerchiefs]; foulards [clothing];
neckties; gloves [clothing]; driving gloves; belts
[clothing]; caps [headwear]; hats; cap peaks; visors
[headwear]; berets; headbands [clothing]; hoods
[clothing].
Klasse 28 Amusement apparatus adapted for use with an
external display screen or monitor; amusement
apparatus adapted for use with an external display
screen or monitor to be used in amusement parks;
apparatus for games adapted for use with an external
display screen or monitor; video game machines for
use with televisions; video game machines; television
game sets; apparatus for games; amusement
machines, automatic and coin-operated; amusement
machines, other than those adapted for use with
television sets and with an external display screen or
monitor; apparatus for playing video games; pocketsized apparatus for playing video games; pocket-sized
video games; pocket-sized electronic games; handheld video games; portable electronic games; portable
electronic toys; hand-held units for playing video
games; stand alone video game machines; computer
game equipment; electronic games consoles adapted
for use with an external display screen or monitor;
controllers for game consoles; scale model vehicles;
scale model cars; scale model racing cars; scale model
racing vehicles; racing car model silhouettes; toy fullsize car replicas; toy full-size vehicle replicas; toy fullsize steering wheel replicas; resin models featuring
48
internasjonale varemerkeregistreringer
racing scenes; scale model drivers; scale model pit
crews; vehicle construction toys; toy vehicle trucks; toy
vehicles; toy racing cars tracks; toy steering wheels;
pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy pedal
karts for kids; ride-on toy cars for children in pedal
version or working with batteries; toy cars for children in
pedal version or working with batteries; toy go-karts for
children in pedal version or working with batteries; race
pit-stops [toys]; race tracks [toys]; toy trucks; toy trailers
for transporting cars; radio-controlled toy vehicles;
radio-controlled toy cars; toy gasoline service stations;
toy car garages; toy car showrooms; toy telephones;
plush toys; toy plush steering wheels; teddy bears;
playing cards; sticks for fans and for entertainment
[novelty items]; toy sticks for fans and for entertainment
shaped as flags [novelty items]; toy lanyards.
Klasse 35 Retail and wholesale services, also on-line, of
eyewear, amusement apparatus adapted for use with
an external display screen or monitor, apparatus for
games adapted for use with an external display screen
or monitor, video games and their accessories,
computer software, computer programs, computers,
mouse, mouse pads, mobile phones, mobile phone
covers and holders, bags and cases adapted or shaped
to contain computers and mobile phones; retail and
wholesale services, also on-line, of lanyards, protective
helmets, protective clothing, protective gloves,
protective footwear, protective headwear, protection
devices for personal use against accidents, CD-ROMs,
DVDs, multimedia library and contents [downloadable
and not downloadable], telephones and their
accessories; retail and wholesale services, also on-line,
of scientific, photographic, optical, measuring,
signalling, checking and life-saving apparatus and
instruments, electric and electronic apparatus and
instruments, electric and electronic apparatus and
instruments for vehicles and for personal use,
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, data processing equipment; retail and
wholesale services, also on-line, of vehicles and their
parts and accessories, as well as vehicle accessories
and devices for safety purposes; retail and wholesale
services, also on-line, of prams, baby carriages,
pushchairs and their accessories, brochures, posters,
calendars, catalogues, magazines [periodicals],
yearbooks, books, booklets, pamphlets, leaflets,
manuals, directories, newsletters, printed guides,
graphic representations and reproductions,
photographs, albums, printed matter, printed
publications, paper, cardboard and goods made from
these materials, stationery articles, writing instruments,
office requisites, instructional and teaching material,
bags of any material for packaging, banners, flags,
pennants, pennons, passes, tickets, ticket holders,
identification cards, decalcomanias, commemorative
stamps, stamps for collectors, bags of all kinds, goods
made of leather and imitations of leather, trunks,
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks,
clothing, waterproof clothing, sports clothing, footwear,
sports footwear, headgear, beachwear, underwear,
socks, neckwear, scale model vehicles, games,
playthings, toys of all kinds, gymnastic articles, sporting
articles, articles for fan and for entertainment;
assistance in the development and management of a
commercial enterprise and of a chain of retail shops;
business management consultancy; providing an online commercial information directory service on the
Internet with the purpose of giving users a list of car
dealers, retail stores and assistance centres;
advertising; advertising of goods and services on the
Internet and by means of mobile telephony services
and by electronic mail; commercial information and
advice for consumers [consumer advice shop];
presentation of goods on communication media for
retail purposes; promotion of goods and services by
placing advertisements and advertising displays on an
on-line electronic site accessible via a global computer
network and/or by means of mobile telephony services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228920
2014.05.09
2024.05.09
201415342
2014.12.25
2014.04.10, GB,
UK00003051020
Gjengivelse av merket:
NANOLYTICS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Marex Spectron Group Ltd, 155 Bishopsgate, GBEC2M3TQ LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other digital recording
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; downloadable computer
software; computer software for business purposes;
telecommunications computer software; computer
databases; database programs; computer software to
support databases; computer platform software;
computer software for use in document management,
software development and web authoring; computer
software for use in searching, locating, retrieving and
receiving text, electronic documents, graphics and
audio-visual information on local, wide area and global
networks, including intranets and the Internet (including
web sites); recorded computer software; recorded
computer programs; recorded CD-ROMs; recorded
magnetic discs; recorded floppy discs; downloadable
electronic publications; financial management computer
software; computer software relating to the handling of
financial transactions; computer software relating to
financial applications; computer software relating to
financial platforms; downloadable software relating to
financial applications; downloadable software relating
to financial platforms; computer programs for financial
securities trading [software]; software and
downloadable software for use as trading platforms for
trading in futures, options and commodities; computer
games programmes for simulating financial securities
trading [software]; computer programs for use in trading
in futures, options and commodities; computer
programs for simulating the trading in futures, options
and commodities; software and downloadable software
for use as trading platforms; computer software for
producing financial models; computer software relating
to financial history; computer software for processing
market information; computer software relating to the
handling of financial transactions; computer software
for analysing market information; computer software for
producing financial indexes; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial analysis; financial consultancy;
financial evaluation [insurance, banking, real estate];
financial information services; financial management;
financial sponsorship; fiscal assessments; providing
financial information via a web site; financial exchange
services; financial fund services; financial intelligence
services; financial knowledge services; financial
49
internasjonale varemerkeregistreringer
management services; financial market services;
financial measurement services; financial performance
services; private equity services; financial research
services; financial risk management services; financial
trading services; provision of information relating to
financial services and financial trading; provision of
online information relating to financial services and
financial trading; stock brokerage services; stock
investment management; stocks and bonds brokerage;
providing stock/securities market information; financial
investment analysis and stock research; financial
investment services in the fields of securities, mutual
funds and portfolio management; financial
management and brokerage services in the field of
equities, futures, stocks, bonds and other securities;
on-line brokerage for trading and transactions relating
to currency and other financial products; providing
information relating to finance and investment via
electronic means; asset and portfolio management;
brokerage of financial investments; brokerage of
securities index futures; completion of financial
transactions for stocks, bonds, securities and equities
for others; provision of information with respect to stock
transactions, and other financial information; provision
of information with respect to company credit
investigations; trading in futures; trading in options;
trading in commodities; financial information services
provided by access to a computer database; financial
database services; financial database services relating
to commodities; financial database services relating to
options; financial database services relating to futures;
provision of real-time, current and historical information
on trading markets; agencies for brokerage of
securities, securities index futures, securities options,
and overseas market securities futures; financial index
services; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; arranging and
conducting of seminars; arranging and conducting of
symposiums; arranging and conducting of workshops
[training]; education and training in relation to business
management; information relating to education or
entertainment, provided on-line from a computer
database or the internet or by means of television or
radio programs; providing electronic publications from a
global computer network or the internet, not
downloadable; providing on-line non downloadable
videos in the field of finance and financial planning;
training and education services; all of the aforesaid
provided on-line from a computer database or network
or via the Internet or provided by other means;
providing on-line electronic training manuals;
publication of books, periodicals, brochures,
publications and newsletters on-line; publication of
printed training, instructional and teaching material;
training services relating to finance; provision of
instruction courses in finance; all of the aforementioned
relating to financial risk management, historical
financial market data analysis and trading in securities,
stocks and shares, options and futures and other
financial instruments; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; computer programming
services; providing use of agent software through a
personalised web page interface; hosting web pages
containing text, data, electronic documents, databases,
graphics, audio-visual information; design and hosting
of customized web pages; hosting web page interfaces
through which agent software can be accessed;
designing and hosting of a web site; hosting computer
bulletin boards; design of computer databases; hosting
online computer databases and online computer
databases relating to finance; provision of IT support
relating to computer systems in the field of financial
affairs; hosting of computer systems, computer
2015.04.07 - nr 15/15
databases and computer systems in the field of
financial information; application services provider
(ASP); application service provider (ASP) namely
software for providing real-time prices for the over the
counter (OTC) energy, freight and environmental
markets; application service provider (ASP), namely,
hosting computer software for providing real-time prices
for the over the counter (OTC) energy, freight and
environmental markets; application service provider
namely software for providing real-time, current and
historical information on trading markets; information,
advisory and consultancy services relating to the
aforesaid.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1228923
Int.reg.dato:
2014.03.27
Registreringen
2024.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415343
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2013.10.04, BX, 1276327
Gjengivelse av merket:
SPACEFULNESS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bruynzeel Storage Systems B.V., Industrieterr
Panningen 7, NL-5981 NK PANNINGEN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Bins made of metal; panels made of metal; containers
made of metal; partitions made of metal; guard rails
made of metal; stairs and ladders made of metal;
pallets made of metal; castors made of metal; catwalks
[metallic constructions]; parts and fittings for the
aforementioned goods, not included in other classes.
Klasse 7 Handling machines; sorting machines; apparatus and
instruments, all for the handling, lifting, loading,
unloading, sorting, storing and transporting and the
manipulation of goods and materials; conveyors
including gravity, belt, powered belt, lineshaft, pushalong gravity systems and roller conveyors; drive
motors, machine guards, rake systems and rollers for
conveyors and for power mobile racking; machine tool
holders, not included in other classes; electronic brake
systems for conveyors; parts and fittings for the
aforementioned goods, not included in other classes.
Klasse 9 Electrical, electronic and optical control apparatus and
instruments for conveyor systems, for automatic
storage and for retrieval apparatus; electrical, electronic
and optical apparatus and instruments, all for use in the
handling, processing, sorting and storage of goods and
materials; control apparatus for conveyors and
carousels; electronic control apparatus and instruments
used in relation to office furniture; safety restraints,
other than for vehicle seats and sports equipment;
electronic display apparatus, fire extinguishing
apparatus; computers, computer software,
microprocessors, electrical and electronic apparatus
and instruments all for processing, logging, storing,
transmission or reception of data, and all for use in
relation to electrical, electronic and optical control
apparatus and instruments for conveyor systems, to
automatic storage and retrieval apparatus, to picking
systems, to electrical, electronic and optical apparatus
and instruments, all for use in the handling, processing,
sorting and storage of goods and materials, to control
apparatus for conveyors and carousels, to safety
restraints and cages, to fire barriers, to safety systems,
to anti-collapse systems for pallet racking, to electronic
display apparatus, to fire extinguishing apparatus and
to electronic brake systems for conveyors; parts and
fittings for the aforementioned goods, not included in
other classes.
50
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
Klasse 20 Furniture; office furniture; cantilever racks [furniture],
lockers, workbenches, cabinets, computer workstations
[furniture], pallet racks [furniture]; shelves for storage,
non-metallic bins, mobile shelves, non-metallic ladders,
castors; parts and fittings for the aforementioned
goods, not included in other classes.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
2015.04.07 - nr 15/15
Int.reg.nr:
1229096
Int.reg.dato:
2014.09.16
Registreringen
2024.09.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415368
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.18, AT, AM 658/2014
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1228957
Int.reg.dato:
2014.08.27
Registreringen
2024.08.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415350
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
ALEXION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Alexion Pharmaceuticals Inc, 352 Knotter Drive , USCT06410 CHESHIRE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals used in treatment of autoimmune
and neurological diseases, cancer.
Klasse 42 Research and development of technologies for the
treatment of autoimmune, neurological diseases, and
cancer.
Klasse 44 Providing health information.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
voestalpine Böhler Welding Group GmbH, PeterMüller-Strasse 14-14a, DE-40468 DÜSSELDORF,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Metal tempering and soldering preparations; fluxes for
welding; fluxes for brazing; powder for brazing and
welding, not of metal; chemicals used for brazing and
welding; sprays for protecting surfaces against welding
spatter (chemicals).
Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metals; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; wires, stripes and
sticks of metal used for welding; flux-cored welding
wires of metal; flux coated welding rods of metal; metal
powder for welding; welding consumables, namely
welding wires of metal; soldering wires of metal;
soldering aids, namely alloys and rods of metal;
welding pins of metal.
Klasse 7 Welding apparatus; electrodes for welding machines;
melting electrodes for arc welding; metal electrodes
(welding consumables); welding machines; parts of
welding machines, cutting machines included in this
class.
Klasse 9 Welding helmets for protection against injury;
protective clothing for protection against injury; safety
goggles; welding masks; gloves for protection against
injury; measuring apparatus for testing and controlling
of welding operations; electrical wires for welding
electrodes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229049
Int.reg.dato:
2014.11.12
Registreringen
2024.11.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415362
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Standard Logistic d.o.o., Bulevar Milutina Milankovica
25b, RS-11070 NOVI BEOGRAD, Serbia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450)
51
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1229195
2014.03.28
2024.03.28
2015.04.07 - nr 15/15
and flavor materials, cosmetics, toiletries, dentifrices,
soaps and detergents; retail or wholesale services for
false nails, false eyelashes, combs, hair brushes,
cosmetic, toilet utensils and personal articles; retail or
wholesale services for dietary supplements for humans,
dietetic beverages adapted for medical purposes and
dietetic food adapted for medical purposes; retail or
wholesale services for foods and beverages; retail or
wholesale services for esthetic massage apparatus for
industrial purposes, industrial apparatus and
instruments for improving blood circulation of head with
LED irradiating function and apparatus and instruments
for use in beauty salons or barbers' shop (not including
hairdressing chairs); retail or wholesale services for
industrial LED irradiation apparatus and instruments for
improving hair growth (not for medical purposes); retail
or wholesale services for electric massage apparatus
for household purposes, apparatus and instruments for
improving blood circulation of head with LED irradiating
function for household purposes and household
electrothermic appliances; retail or wholesale services
for LED irradiation apparatus and instruments for
improving hair growth for household purposes; retail or
wholesale services for electrical machinery and
apparatus; Internet advertising services and information
services relating thereto; advertising in placards and
information services relating thereto; advertising and
publicity services; business management; business
administration; business management analysis and
business consultancy; business information; business
investigations; providing information concerning
commercial sales; providing information concerning
commercial sales of goods relating hair growth, hair
addition and hair implantation and wigs; commercial
information and advice for consumers; presentation of
goods on communication media, for retail purposes.
Klasse 37 Repair of wigs; care of wigs; maintenance of wigs;
cleaning of wigs.
Klasse 44 Beauty salons; hair dressing salons; providing
information about beauty and hair dressing; beauty and
hair dressing consultancy; beauty and hair dressing
guidance; providing information about selection and
affixing of wigs, hair pieces, false hair, hair extensions
or hair ornaments; consultancy and guidance about
selection and affixing of wigs, hair pieces, false hair,
hair extensions or hair ornaments; performing
diagnosis of hair; providing hair addition treatment;
affixing wigs and its adjustment; hair cutting, styling,
coloring services; hair growth; hair addition, hair
extension services; hair implantation; providing
information about hair growth, hair addition, hair
implantation and hair loss protection; consultancy and
guidance about hair growth, hair addition, hair
implantation and hair loss protection; consultancy and
guidance about the health of the scalp; providing
information about health care; massage; scalp
massage; therapeutic shiatsu massage; chiropractics;
moxibustion; treatment for dislocated joints, sprain,
bone fracture or the like (judo-seifuku); acupuncture;
medical services; providing medical information;
medical examination; health check; dentistry;
preparation and dispensing of medications; rental of
medical apparatus and instruments; rental of machines
and apparatus for use in beauty salons or barbers'
shops.
201415383
2014.12.25
2013.10.01, JP, 2013076373#@#2013.12.24, JP,
2013-100871#@#2014.03.24,
JP, 2014-022081
Gjengivelse av merket:
Aderans
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Aderans Company Limited, 13-4 Araki-cho, Shinjukuku, JP-160-0007 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Hair growth materials; hair cosmetics having the effect
of hair growth; hair conditioner; hair lotions; cosmetics
and toiletries, other than dentifrices; soaps having the
effect of hair growth; soaps and detergents; perfumery
and flavor materials; false nails; false eyelashes;
adhesives for affixing false hair; adhesives for affixing
false eyelashes; antistatic preparations for artificial hair
(household purposes); removers for wigs and false
hair; hair care products; perfumes; shampoos; incenses
and fragrances.
Klasse 5 Hair growth preparations; hair growth-promoting
agent; health drinks for nutritional purpose; nutritional
preparations; pharmaceutical preparations; dietary
supplements in liquid form; dietary supplements
composing primarily of Jerusalem artichoke; dietary
supplements composing primarily of extract of
seaweed; dietary supplements composing primarily of
placenta extract; dietary supplements; nutritional
supplements; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic food adapted for medical purposes.
Klasse 10 Medical apparatus and instruments for stimulating hair
growth and hair implantation; medical apparatus and
instruments for improving blood circulation of head;
therapeutic apparatus and instruments for hair loss;
medical apparatus and instruments; head massage
tools for industrial purposes; esthetic massage
apparatus for industrial purposes; head massage tools
for household purposes; electric massage apparatus
for household purposes.
Klasse 11 Household electrothermic appliances for stimulating
hair growth; household apparatus and instruments for
improving blood circulation of head; household
electrothermic appliances; industrial apparatus and
instruments for stimulating hair growth, except medical
apparatus and instruments; industrial apparatus and
instruments for improving blood circulation of head;
apparatus and instruments for use in beauty salons or
barbers' shop (not including "hairdressing chairs").
Klasse 26 Artificial hair for hair addition; hair for hair addition;
artificial hair for wigs; hair for wigs; hair pieces; false
hair; hair extensions; toupees; wigs; hair clips for
affixing wigs; hair ornaments; false beards; false
moustaches.
Klasse 35 Retail or wholesale services for artificial hair for hair
addition, hair for hair addition, artificial hair for wigs,
hair for wigs, hair pieces, false hair, hair extensions,
toupees, wigs, hair accessories constructed primarily of
artificial or human hair, hair clips for affixing wigs, hair
clips, hair ornaments, false beards, false moustaches;
retail or wholesale services for hair growth
preparations, hair growth-promoting agent, health
drinks for nutritional purpose, nutritional preparations,
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; retail or wholesale services for
hair growth materials, adhesives for affixing false hair,
adhesives for affixing false eyelashes, antistatic
preparations for artificial hair (household purposes),
removers for wigs and false hair, shampoos, hair
conditioner, styling products, hair care products, hair
cosmetics having the effect of hair growth, soaps
having the effect of hair growth, perfumes, perfumery
(450)
52
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1229200
2014.04.03
2024.04.03
(111)
(151)
(180)
201415384
2014.12.25
2013.10.07, IT,
BO2013C0001424
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1229207
Int.reg.dato:
2014.05.23
Registreringen
2024.05.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415386
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2013.12.20, EM, 012466389
Gjengivelse av merket:
LIVAT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Inter IKEA Centre Group A/S, Amager Strandvej 390,
DK-2770 KASTRUP, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; office functions; advertisement for others
on the internet; advertising of the goods of other
vendors, enabling customers to conveniently view and
compare the goods of those vendors; advertising of the
services of other vendors, enabling customers to
conveniently view and compare the services of those
vendors; advertising services relating to real property;
business management for shops; business
management of real estate [for others]; dissemination
of advertising matter; bill-posting; department store
retail services connected with the sale of beauty
products, toiletries, machines for household use, hand
tools, optical goods, domestic electrical and electronic
equipment; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; advertising by mail order;
television commercials; office machines and equipment
rental; office administration services [for others];
presentation of goods on communication media for
retail purposes; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; distribution of
samples; publicity material rental; telephone answering
[for unavailable subscribers]; outdoor advertising; rental
of advertising space; on-line advertising on a computer
network; publicity; television advertising; rental of
photocopying machines; shop window dressing; rental
of advertising time on communication media; rental of
vending machines; sales promotion for others provided
through the distribution and the administration of
privileged user cards; updating of advertising material;
sales promotion (for others); organization of regional or
national promotional campaigns; retail sale services in
relation to clothing and accessories, shoes, leather
goods, namely belts, wallets, gloves, furniture
coverings, handbags, suitcases, sport bags, cases,
garment bags for travel and luggage, health and
beauty, cosmetics, hygiene, sports, printed matter,
household furnishing and construction, decoration,
electronics, office materials, home textile, handicraft
goods, namely textile crafts, woodcrafts, metal crafts,
plastic craft, birch bark crafts, stone crafts, glass craft,
leather crafts, painting and drawing, gardening,
travelling, kids playgrounds, optics, fitness, games and
toys, audio, video, books and do-it-yourself products;
retail sale services in relation to food and beverages.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; administration of financial affairs relating
to real estate; arranging of leases and rental
agreements for real estate; arranging of leases of real
estate; assessment and management of real estate;
financial services related to real estate; housing agents;
rent collection; real estate agencies; leasing of real
estate; rental of offices [real estate]; real estate
appraisal; real estate brokers; financial evaluation
[insurance, banking, real estate]; real estate
management; banking.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Corghi SpA, 9, Strada Statale 468, IT-42015
CORREGGIO, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Mechanical machines and machine tools for use in
assembling, dissembling and maintenance of wheels or
tyres for vehicles; lifting apparatus of vehicles and parts
thereof; devices for vulcanizing tyres and air chambers;
machines for cleaning tyres or parts thereof; machines
for cutting tyres; yarn winding and unwinding machines;
parts and spare parts for all of such products.
Klasse 9 Electronic apparatus and devices for vehicles namely
control systems; mechanical device for tyre pressure
control namely tyre pressure gauges; devices for
balancing wheels for vehicles; wheels balance control
apparatus for vehicles; inspecting apparatus for
vehicles wheels; tyres monitoring apparatus; inspecting
apparatus for controlling tyres internal surface;
electronic apparatus for indicating and measuring tyre
pressure; gauges for tire tread depth; apparatus and
instruments for control (inspection) and testing of
vehicles; control systems for vehicles; computercontrolled electronic apparatus for testing of vehicles;
control devices for suspensions, brakes, traction power,
mechanics on vehicles, lights and noise level
(phonometers); apparatus for emission analysis on
vehicles; diagnostic apparatus for identifying refrigerant
type and purity in automobile air conditioning systems;
diagnosis apparatus for vehicles; parts and spare parts
for all of such products.
(450)
2015.04.07 - nr 15/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(450)
53
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1229218
Int.reg.dato:
2014.06.16
Registreringen
2024.06.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415387
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.02.20, BG, 131401
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
coupling and transmission components (except for land
vehicles); agricultural implements other than handoperated; container handling machines; belts for
machines; axles for machines; bearings for machines;
blade holders; bearing brackets for machines; brake
linings for machines; brake segments for machines;
brake pads for machines; butter machines; chisels for
machines; chucks for machines; clack valves for
machines; carburetor feeders; cinder sifters for
machines; crank shafts; current generators; cylinders
for machines; cylinder heads for engines; cylinders for
motor and engines; drill chucks; drilling rigs, drilling bits
for machines; drilling heads for machines; driving
motors other than for land vehicles; driving chains other
than for land vehicles; dynamos; ejectors; engines for
boats; exhausts for motors and engines; expansion
tanks for machines; feeders for machines; filters for
machines and engines; fittings for engine boilers; flues
for engine boilers; fuel economizers for motor and
engines; fuel conversion apparatus for engines; gear
boxes other than for land vehicles; gears for weaving
looms; gears other than for land vehicles; grease rings
for machines; gears boxers for machines; handling
apparatus for loading and unloading; hoists; lifting
apparatus; lifts; cranes; igniting devices for engines;
igniting magnetos; injectors for engines; jet engines
other than for land vehicles; mufflers for motors and
engines; silencers for motors and engines; pistons for
machines, engines and cylinders; pressure reducers for
machines; pressure regulators for machines; pressure
valves for machines; pumps for machines, engines and
motors; radiators for motors and engines; reduction
gears other than for land vehicles; sieves for machines;
sparking plugs for engines; speed governors for
machines, motors and engines; starters for motors and
engines; valves for machines; washing installations for
vehicles; winches; spare parts for machines and
machine tools; parts and fittings for machines and
machine tools; structural parts for machines and
machine tools.
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicles incorporating hoists, cranes, lifting,
loading and unloading machines and apparatus; trucks;
fork lift trucks; tractors; container handling vehicles; log
stackers being parts of vehicles; reach stackers being
parts of vehicles; vehicle bodies; vehicle chains; vehicle
chassis; axle journals; axles for vehicles; boat hooks;
bogies for railway cars; brake pads for vehicles; brake
shoes for vehicles; brake linings for vehicles; brake
segments for vehicles; brake discs for vehicles; brakes
for vehicles; caps for vehicle petrol tanks; connecting
rods for land vehicles (other than parts of motors and
engines); couplings for land vehicles; crankcases for
land vehicles (other than for engines); davits for boats;
doors for vehicles; driving motors for land vehicles;
driving chains for land vehicles; engines and motors for
land vehicles; funnels for land vehicles; gear boxes for
land vehicles; gearing for land vehicles; headlight
wipers; hoods for vehicles; jet engines for land
vehicles; electric motors for land vehicles; propulsion
mechanisms for land vehicles; rearview mirrors;
reduction gears for land vehicles; remote control
vehicles, other than toys; reversing alarms for vehicles;
seat covers for vehicles; spoilers for vehicles; steering
wheels for vehicles; suspension shock absorbers for
vehicles; torque converters for land vehicles; torsion
bars for vehicles; transmission chains for vehicles;
transmission shafts for land vehicles; vehicle bumpers;
vehicle seats; windows for vehicles; windscreens for
vehicles; windscreen wipers for vehicles; spare parts
for vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water; parts and fittings for vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water; structural parts for
vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Victory-2000 EOOD, "G.S. Rakovski" Str 32, BG-5250
SVISHTOV, Bulgaria
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumery, cosmetics; air fragrancing preparations;
aromatic (essential oils); scented wood; scented water;
oils for cleaning purpose; sachets for perfuming linen;
toilet water; tissues impregnated with cosmetic lotions;
ethereal essences; extracts of flowers (perfumes);
canned pressurized air for cleaning and dusting
purposes; windscreen cleaning liquids, windshield
cleaning liquids; preparation for air fragrancing, not
included in other classes.
Klasse 5 Deodorants, other than for human beings or for
animals; deodorant for air fragrancing; deodorants for
clothing and textiles; air deodorising preparations for
car, automobiles; air purifying sprays.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229238
Int.reg.dato:
2014.07.15
Registreringen
2024.07.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415389
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.07.04, EM, 013055009
Gjengivelse av merket:
KPARTS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB,
Långgatan 14, SE-34181 LJUNGBY, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines for lifting, loading and unloading purposes;
machines for handling of cargo, freight and load;
machines and machine tools for manufacturing spare
parts, structural parts and replacement parts; motors
and engines (except for land vehicles); machine
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
processes; scouring solutions; stain removers; scale
removing preparations; dry-cleaning products;
preparations for cleaning dentures; color-removing
products; turpentine (degreasing product).
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; secretarial services;
outsourcing services (business assistance); compilation
of statistics; market studies; market research; business
management and organization consultancy; efficiency
experts; business research; business inquiries; project
management (business management assistance);
presentation of goods on all communication media, for
retail purposes; commercial information and advice for
consumers (consumer advice shop); retail sale and
marketing assistance services for the wholesale of
chemical products, cleaning products and disinfectants;
import/export of chemical products, cleaning products
and disinfectants; administrative processing of
purchase orders; invoicing; accounting; drawing up of
statements of accounts; personnel recruitment;
management of human resources.
Int.reg.nr:
1229243
Int.reg.dato:
2014.07.14
Registreringen
2024.07.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415391
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.01.27, BX, 1283027
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
2015.04.07 - nr 15/15
(111)
(151)
(180)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route
d'Esch, LU-2086 LUXEMBOURG, Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
products for preserving foodstuffs; tanning materials;
adhesives for use in industry; detergents for use in
manufacturing processes; fuel-saving products;
chemical additives to motor fuel; chemical additives for
oils; detergent additives to gasoline; bleaching
preparations for industrial use; oil-purifying chemicals;
chemical products for the destruction of greases and
oils; chemical preparations for the manufacture of
paints; color-brightening chemicals; peracetic acid;
stearate calcium; moistening (wetting) preparations for
use in bleaching; chemical products for use in
construction, particularly in the concrete industry;
additives for concrete; cement preservatives, excluding
paints and oils; cement-waterproofing products,
excluding paints; agglutinants for concrete; concreteaeration chemicals; concrete preservatives, excluding
paints and oils; preservatives for tiles, excluding paints
and oils; chemical products for facilitating the alloying
of metals; chemical products for laboratory analyses
other than for medical or veterinary use; chemical
preparations for scientific use, other than for medical or
veterinary use; water-softening and water-purifying
products; metallic soaps for industrial use; filtering
materials (chemical products).
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; disinfectant soaps; deodorant
soaps; medicated soaps; perfumery; essential oils;
cosmetics; hair lotions; dentifrices; cleaning products;
bleaching products (laundry); laundry bleach; soap for
brightening textile; color-brightening chemicals, for
household use (laundry); ammonia [volatile alkali] used
as detergent; laundry starch; detergents other than
those used in manufacturing operations and for medical
use; cloths impregnated with a detergent for cleaning;
washing products; laundry detergents; laundry dyes;
bluing for laundry; bleaching salts; abrasive silicon
carbide; bleaching soda; soda lye; degreasing
products, other than for use in manufacturing
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229251
Int.reg.dato:
2014.07.22
Registreringen
2024.07.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415392
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.04, AU, 1609391
Gjengivelse av merket:
MAGGIE BRIDES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Maggie Sottero Designs LLC, 2300 South 1070 West,
US-UT84119 SALT LAKE CITY, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, headgear and footwear including bridal
wear, wedding gowns, wedding veils and wedding
headwear.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229269
Int.reg.dato:
2014.08.21
Registreringen
2024.08.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415396
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.08.13, US, 86365319
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Custom lettering with an arc from the crossbar of the
letter "A" to an antibody-shaped dot above the letter "i".
(730) Innehaver:
Alexion Pharmaceuticals Inc, 352 Knotter Drive , USCT06410 CHESHIRE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological, autoimmune, inflammatory related
diseases and disorders.
Klasse 42 Research and development of technology in the field
of hematological, autoimmune, inflammatory related
diseases and disorders.
55
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 44 Providing health information.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
retail purposes; commercial information and advice for
consumers (consumer advice shop); retail sale and
marketing assistance services for the wholesale of
chemical products, cleaning products and disinfectants;
import/export of chemical products, cleaning products
and disinfectants; administrative processing of
purchase orders; invoicing; accounting; drawing up of
statements of accounts; personnel recruitment;
management of human resources.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.27
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229270
Int.reg.dato:
2014.07.14
Registreringen
2024.07.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415397
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.01.27, BX, 1283025
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
CHRISTEYNS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route
d'Esch, LU-2086 LUXEMBOURG, Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
products for preserving foodstuffs; tanning materials;
adhesives for use in industry; detergents for use in
manufacturing processes; fuel-saving products;
chemical additives to motor fuel; chemical additives for
oils; detergent additives to gasoline; bleaching products
for industrial use; oil-purifying chemicals; chemical
products for the destruction of greases and oils;
chemical products for the manufacture of paints; colorbrightening chemicals; peracetic acid; stearate calcium;
moistening (wetting) products for use in bleaching;
chemical products for use in construction, particularly in
the concrete industry; additives for concrete; masonry
preservatives, excluding paints and oils; cementwaterproofing products, excluding paints; agglutinants
for concrete; concrete-aeration chemicals; concrete
preservatives, excluding paints and oils; tile
preservatives, excluding paints and oils; chemical
products for facilitating the alloying of metals; chemical
products for laboratory analyses other than for medical
or veterinary use; chemical preparations for scientific
use, other than for medical or veterinary use; watersoftening and water-purifying products; metallic soaps
for industrial use; filtering materials (chemical
products).
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; disinfectant soaps; deodorant
soaps; medicated soaps; perfumery; essential oils;
cosmetics; hair lotions; dentifrices; cleaning products;
bleaching products (laundry); laundry bleach; soap for
brightening textile; color-brightening chemicals, for
household use (laundry); ammonia [volatile alkali] used
as detergent; laundry starch; detergents other than
those used in manufacturing operations and for medical
use; cloths impregnated with a detergent for cleaning;
washing products; laundry detergents; laundry dyes;
bluing for laundry; bleaching salts; abrasive silicon
carbide; bleaching soda; soda lye; degreasing
products, other than for use in manufacturing
processes; scouring solutions; stain removers; scale
removing preparations; dry-cleaning products;
preparations for cleaning dentures; color-removing
products; turpentine (degreasing product).
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; secretarial services;
outsourcing services (business assistance); compilation
of statistics; market studies; market research; business
management and organization consultancy; efficiency
experts; business research; business inquiries; project
management (business management assistance);
presentation of goods on all communication media, for
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229322
Int.reg.dato:
2014.09.17
Registreringen
2024.09.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415403
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
abyy
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the English wording "abyy".
(730) Innehaver:
ZHEJIANG CHISAGE HOLDING GROUP CO., LTD,
No 501 Fuqiang Road, Yinzhou Investment and
Business Center, Yinzhou District, CN- NINGBO CITY,
ZHEJIANG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vehicle seats; automobiles; locomotives; motorcycles;
bicycles; child safety seats for vehicles; baby carriages;
boats; ejector seats for aircraft; tires for vehicle wheels.
(450)
56
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1229332
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415404
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.09.22, EM, 013287511
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1229346
Int.reg.dato:
2014.10.10
Registreringen
2024.10.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415406
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
DUALIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Str. 9, DE-67227
FRANKENTHAL, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Metal building materials; pipes and tubes of metal;
metal goods, namely valves, cocks, slide valves,
butterfly valves, inlet valves, non-return valves to be
installed in channels or piping systems for liquid or
gaseous media, particularly in the oil, chemical,
petrochemical, water, waste water and power
generating industries; pipeline connections and
installations comprising these goods.
Klasse 7 Fittings, namely valves, cocks, slide valves, butterfly
valves, turbine valves, non-return valves, control valves
as parts of machines; controlling and regulating devices
for fittings (parts of machines); pneumatic, hydraulic or
electric actuators for fittings; pumps and pump motors.
Klasse 11 Fittings (not for kitchen or cooking appliances) for
heating, steam generating, cooling, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; water treatment
plants and sewage purification for industrial, municipal
and private use; cocks, control valves and pipeline
connections for pipelines in water and gas supply
installations; regulating and safety accessories for
water and gas pipes; fittings, namely, cocks of metal for
pipelines for liquid or gaseous media.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sushi World OY, Pihatörmä 1 A 1, FI-02240 ESBO,
Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Food preparation implements, kitchen knives and
cutlery.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes; tableware; cookware; kitchen
containers; chopsticks; teapots, plates and bowls.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; sushi;
sauces; soy sauce.
Klasse 35 Marketing in connection with franchise business
activities; commercial counselling and consultancy in
connection with franchise business activities; business
management counselling in connection with franchise
business activities; advertising; business management;
business administration; office functions.
Klasse 43 Services for providing food and drink; restaurant
services.
(450)
2015.04.07 - nr 15/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229368
Int.reg.dato:
2014.10.27
Registreringen
2024.10.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415409
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.05.02, EM, 012841086
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Allied Vision Technologies GmbH, Taschenweg 2a ,
DE-07646 STADTRODA, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Cameras and components thereof included in this
class, camera cables, lenses, monitors, video printers,
remote controls, software for the integration of cameras
for electronic image capture and image processing,
camera housings, camera filters, lighting devices for
cameras.
Klasse 42 Development of new products, for others.
57
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1229371
Int.reg.dato:
2014.10.28
Registreringen
2024.10.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415411
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.05.13, EM, 012869731
Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
Int.reg.nr:
1229556
Int.reg.dato:
2014.08.27
Registreringen
2024.08.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415438
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.08.15, US, 86367748
Gjengivelse av merket:
BELLAROM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Coffee grinders, other than hand-operated.
Klasse 8 Hand-operated apparatus for foaming milk.
Klasse 11 Electric apparatus for making coffee, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, tea and/or teabased beverages; coffee machines and coffee-based
beverage machines of all kinds; electric apparatus for
heating and/or foaming milk.
Klasse 30 Coffee, coffee-based beverages, artificial coffee, tea,
tea-based beverages, cocoa, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages, preparations for making
coffee-based, tea-based, cocoa-based and/or
chocolate-based beverages, chocolate, chocolate
goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of three identically sized circles in a
vertical line; to the right of the circles are the letters
"CDK" above the word "GLOBAL".
(730) Innehaver:
XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service
Company 2711 Centerville Road, Suite 400, USDE19808 WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Printed materials, namely, training manuals, books,
newsletters, and forms to be used by retailers and
manufacturers of automobiles, minivans, light trucks,
sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats,
marine vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1229373
Int.reg.dato:
2014.09.26
Registreringen
2024.09.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415412
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the designation
"VEXODERM", in dark blue for the right part of the
initial letter "V" and the particle "derm", and in light blue
for the left part of the initial letter "V" and the particle
"exo" of this designation.
(730) Innehaver:
ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES, S.L., Parque
Tecnológico, 800-2°, ES-48160 BIZKAIA, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use; dietetic food and substances
for medical or veterinary use, food for babies;
nutritional supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; teeth filling and dental
impression materials; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1230388
Int.reg.dato:
2014.08.27
Registreringen
2024.08.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500140
Notifikasjonsdato: 2015.01.01
Søknadsprioritet:
2014.08.15, US, 86367753
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of three identically sized circles in a
vertical line; to the right of the circles are the letters
"CDK" above the word "GLOBAL".
(730) Innehaver:
XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service
Company 2711 Centerville Road, Suite 400, USDE19808 WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising and marketing; digital marketing services;
computerized database management; providing
business intelligence services; business management
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.30
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
58
internasjonale varemerkeregistreringer
services; digital marketing strategy consultancy;
management consulting services, namely, providing
analysis and recommendations on optimizing retail
workflows; outsource service provider in the field of
customer relationship management; business
consulting in the field of predictive analytic solutions;
business consulting, namely, gathering, analyzing and
providing business information and data to others; all of
the foregoing services provided to retailers and
manufacturers of automobiles, minivans, light trucks,
sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats,
marine vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.04.07 - nr 15/15
minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy
trucks, construction equipment, agricultural equipment,
motorcycles, boats, marine vehicles, powersports
vehicles and recreational vehicles to manage and track
advertising and marketing campaigns; downloadable
software for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats,
marine vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles to manage and track sales, financing,
inventory, insurance, warranties, storage, parts supply,
repair, and maintenance information; downloadable
software for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats,
marine vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles to create and manage service sales leads and
communicate with customers through multiple
channels; downloadable software for use in customer
relationship management (CRM); downloadable
software for use in tracking and managing accounts
payable, payments and payroll; downloadable software
for managing documents and forms in the automotive
retail sales process, namely, software for creating,
archiving, and organizing documents and forms;
downloadable software for use in network
management; downloadable software that provides
real-time, integrated business management intelligence
by combining information from various databases and
presenting it in an easy-to-understand user interface;
computer hardware, namely, computers, personal
computers, computer terminals, computers for network
management, networking equipment, servers,
computer peripherals, and printers; telephones; bar
code scanners.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1231959
Int.reg.dato:
2014.08.27
Registreringen
2024.08.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500814
Notifikasjonsdato: 2015.01.22
Søknadsprioritet:
2014.08.15, US, 86367770
Gjengivelse av merket:
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of three identically sized circles in a
vertical line; to the right of the circles are the letters
"CDK" above the word "GLOBAL".
(730) Innehaver:
XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service
Company 2711 Centerville Road, Suite 400, USDE19808 WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Integrated telephony solutions that allow automotive
retailers to connect and communicate via presence,
instant messaging, voice and video.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
(546) Merket er et
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1237472
Int.reg.dato:
2014.07.28
Registreringen
2024.07.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502696
Notifikasjonsdato: 2015.03.05
Søknadsprioritet:
2014.07.23, US, 86345699
Gjengivelse av merket:
CDK GLOBAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service
Company 2711 Centerville Road, Suite 400, USDE19808 WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Software as a service (SAAS) services for retailers of
automobiles, minivans, light trucks, sport utility
vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine
vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles to manage and track advertising and
marketing campaigns; software as a service (SAAS)
services for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats,
marine vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles to manage and track sales, financing,
inventory, insurance, warranties, storage, parts supply,
repair, and maintenance information; Software as a
service (SAAS) services for retailers of automobiles,
minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy
trucks, construction equipment, agricultural equipment,
motorcycles, boats, marine vehicles, powersports
vehicles and recreational vehicles to create and
manage service and sales leads and communicate with
customers through multiple channels; software as a
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
Int.reg.nr:
1235959
Int.reg.dato:
2014.07.28
Registreringen
2024.07.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502108
Notifikasjonsdato: 2015.02.19
Søknadsprioritet:
2014.07.23, US, 86345641
Gjengivelse av merket:
CDK GLOBAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
XYZ Holding Company, LLC, c/o Corporation Service
Company 2711 Centerville Road, Suite 400, USDE19808 WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable software for retailers of automobiles,
59
internasjonale varemerkeregistreringer
service (SAAS) services for use in customer
relationship management (CRM); software as a service
(SAAS) services for employers to track and manage
accounts payable, payments and payroll; software as a
service (SAAS) services for managing documents and
forms in the automotive retail sales process, namely,
software for creating, archiving, and organizing
documents and forms; software as a service (SAAS)
services for use in network management; software as a
service (SAAS) services that provide real-time,
integrated business management intelligence by
combining information from various databases and
presenting it in an easy-to-understand user interface;
technical support services; computer software design,
development, and programming services for others;
computer services, namely, designing, implementing,
and maintaining web site for others; hosting the web
sites of others on computer servers for a global
computer network; installation of computer software.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.26
Kunngjøringsdato: 2015.04.07
60
2015.04.07 - nr 15/15
ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546)
(730)
Reg.nr.:
281194
Reg.dato.:
2015.03.30
Registreringen
2025.03.10
utløper:
Søknadsnr.:
201503202
Inndato:
2015.03.10
Gjengivelse av merket:
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
Innehaver:
ANN CHRISTIN RØNNING, Gutuveien 91, 1880
EIDSBERG
61
2015.04.07 - nr 15/15
avgjørelse etter krav om administrativ overprøving
2015.04.07 - nr 15/15
Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(450) Reg. kunngjort:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(450) Reg. kunngjort:
0869984
200514246
Norsk VM-Tidende nr.: 37/06,
2006.09.11
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.05.23
(540) Gjengivelse av merket
167229
19941161
Norsk VM-Tidende nr.: 15/95,
1995.04.10
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.05.23
(540) Gjengivelse av merket
INWEAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Retail services related to clothing, women’s shoes and
women’s boots made of leather
(730) Innehaver:
IC Companys A/S , Raffinaderivej 10 , 2300,
KØBENHAVN S, DK
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO
Kravstiller:
Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK, Norge
Kravstiller fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114,
OSLO, NO
Avgjørelse:
Internasjonal registrering nr. 791574, ordmerket INWEAR,
er delvis slettet med hjemmel i varemerkeloven § 37, med
virkning fra 23.05.2014.
Avgjørelsen ble endelig 2015.03.07.
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(450) Reg. kunngjort:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing; sandals; women's shoes; women's boots made
of leather; hats; beanies
(730) Innehaver:
IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-2300
KØBENHAVN S, Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Kravstiller:
Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK, Norge
Kravstiller fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114,
OSLO, NO
Avgjørelse:
Registrering nr. 167229, kombinert merke er delvis slettet
med hjemmel i varemerkeloven § 37, med virkning fra
23.05.2014.
Avgjørelsen ble endelig 2015.03.07.
0791574
200212391
Norsk VM-Tidende nr.: 01/04,
2003.12.29
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.05.23
(540) Gjengivelse av merket
INWEAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Sunglasses
Klasse 14 Bracelets
Klasse 25 Clothing; sandals; women's shoes; women's boots made
of leather; hats; beanies
(730) Innehaver:
IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-2300
KØBENHAVN S, Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO
Kravstiller:
Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK, Norge
Kravstiller fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114,
OSLO, NO
Avgjørelse:
Internasjonal registrering nr. 791574, ordmerket INWEAR,
er delvis slettet med hjemmel i varemerkeloven § 37, med
virkning fra 23.05.2014.
Avgjørelsen ble endelig 2015.03.07.
62
avgjørelse fra Klagenemnda
2015.04.07 - nr 15/15
Avgjørelse fra Klagenemnda
(111) Reg.nr.:
0884155
(210) Søknadsnr.:
200606103
(450) Reg. kunngjort
dato:
2006.12.27
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
268919
(210) Søknadsnr.:
201210677
(450) Reg. kunngjort
dato:
2013.01.21
(540) Gjengivelse av merket
S line
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12 Apparatus for locomotion by land, air, water or rail,
as well as parts thereof.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in this
class; jewellery, precious stones; clocks, watches and
horological instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
(730) Innehaver:
Audi AG, 85045, INGOLSTADT, DE
(750) Innehavers fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 1570 Vika,
0118, OSLO, NO
Kravstiller:
S Line Auto AS , Kanalveien 119, 5068, BERGEN, NO
Kravstillers fullmektig:
EV Advokater DA , Postboks 1063 Sentrum, 5809,
BERGEN, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet:
2013.04.29
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2014.03.24):
Innføringen i varemerkeregisteret om at den
internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge
settes til side som ugyldig for ”apparatus for
locomotion by land as well as parts thereof”,
jf. varemerkeloven § 35.
Den internasjonale registreringen opprettholdes for alle
varene i klasse 14 og 18, samt for følgende
varefortegnelse i klasse 12 ”Apparatus for locomotion
by air, water or rail, as well as parts thereof”, jf.
varemerkeloven § 38.
Sakskostnader tilkjennes ikke.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2014.05.26
Klagenemndas avgjørelse av 2015.03.24:
1. Klagen tas ikke til følge.
2. Internasjonal registrering nr. 884155 opprettholdes
for samtlige varer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35 Forretningsdrift
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke
(730) Innehaver:
Winetailor AS , Rosenholmveien 25, 1414,
TROLLÅSEN, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA , Postboks
1829 Vika, 0123, OSLO, NO
Kravstiller:
Viña San Pedro Tarapacá SA, SANTIAGO, CL
Kravstillers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO,
NO
Krav om administrativ overprøving innkommet:
2013.05.22
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2013.12.18):
Registreringen settes til side som ugyldig for
”alkoholholdige drikker, herunder vin” i klasse 33, ”salg
av alkoholholdige drikker, herunder vin” i klasse 35,
samt ”bevertning og tilbringing av drikke” i klasse 43, jf.
varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a.
Registreringen opprettholdes for ”forretningsdrift” i
klasse 35 og ”bevertning og tilbringing av mat” i klasse
43.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2014.02.18
Klagenemndas avgjørelse av 2014.12.09:
1. Reg.nr. 268919 kjennes ugyldig for «alkoholholdige
drikker, herunder vin» i klasse 33 og «salg av
alkoholholdige drikker, herunder vin» i klasse 35.
2. Vina San Pedro Tarapacá SA tilkjennes
saksomkostninger for Patentstyret og Klagenemnda
med kr. 44 500. Oppfyllingsfristen er to uker etter at
avgjørelsen er mottatt.
63
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.04.07 - nr 15/15
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1021531
Søknadsnr.:
200913144
Reg.dato:
2009.10.08
Registreringer 2019.10.08
utløper:
(220) Inndato:
2009.12.17
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0515939
Søknadsnr.:
199906374
Reg.dato:
1987.09.25
Registreringer 2017.09.25
utløper:
(220) Inndato:
1999.06.24
(540) Gjengivelse av merket:
CASTELBAJAC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PMJC, 64 Quai de Jemmapes, FR-75010 PARIS,
Frankrike
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases.
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; printed
products, newspapers, periodicals, magazines,
reviews, books; bookbinding material; photographs;
paper stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except for appliances); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.
Klasse 18 Leather and imitation leather, goods made thereof not
included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
Klasse 20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or
of plastics.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steelwool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other
classes.
Klasse 24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; linen.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 34 Smokers' requisites.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kekkilä OY, Äyritie 8 D, FI-01510 VANDA, Finland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in industry, science and photography;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry; manures.
Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores;
greenhouses (transportable), metallic.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery;
side arms; razors; hand-operated garden tools.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
Klasse 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal; non-metallic transportable greenhouses, frames
and cold frames for greenhouses (non-metallic); paving
stones.
Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics (not included in other classes);
stakes for garden plants and trees; wooden boxes.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0843632
Søknadsnr.:
200502688
Reg.dato:
2005.01.13
Registreringer 2025.01.13
utløper:
(220) Inndato:
2005.03.31
(540) Gjengivelse av merket:
SALWICO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Consilium AB, Box 5028, SE-13105 NACKA, Sverige
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Nautical, surveying, optical, signalling, checking
(supervision) and life-saving apparatus and
instruments; alarm apparatus including fire and gas
alarm apparatus; all for use in the marine industry; all
included in this class.
64
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.04.07 - nr 15/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1056007
Søknadsnr.:
201012197
Reg.dato:
2010.10.22
Registreringer 2020.10.22
utløper:
(220) Inndato:
2010.11.18
(540) Gjengivelse av merket:
making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 31 Live animals.
Klasse 37 Building construction; repair; installation services.
Klasse 44 Agriculture, horticulture and forestry services.
FACETIME
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO,
USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for providing integrated
communication with computerized global networks;
computer software for video telephony; computer
software for the transmission of voice, data and images
between fixed or remote stations and devices;
handheld mobile digital electronic devices used as a
telephone, handheld computer, audio and video player,
camera, video camera, personal digital assistant,
electronic organizer, and electronic notepad, and used
to access the Internet, electronic mail, and other digital
data; cameras; video cameras.
Klasse 38 Communication services, namely, transmission of
voice, data, images, audio and video by means of
wireless communication networks, and the Internet.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1054147
Søknadsnr.:
201011499
Reg.dato:
2010.02.04
Registreringer 2020.02.04
utløper:
(220) Inndato:
2010.11.04
(540) Gjengivelse av merket:
DAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Deutsche See GmbH, Maifischstrasse 3-9, DE-27572
BREMERHAVEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, meat products, included in this class; sausages,
meat replacement products, included in this class; fish,
fish fillets, fish products, included in this class; fish
dishes, shellfish (not live) for meal purposes and
products derived from shellfish, crustaceans (not live)
for meal purposes and products derived from shellfish;
poultry, poultry parts, poultry products, included in this
class; game, meat extracts; preserved and dried fruits;
preserved, dried and cooked vegetables; eggs; edible
oils and fats; pasty products, mainly consisting of fat
and/or vegetables and/or meat products and/or fish
products, also including the addition of spices and/or
spice mixtures and/or herbs and/or herbal mixtures;
ready-to-serve-meals and ready to serve meal parts,
also in frozen form, essentially consisting of meat, fish,
eggs, vegetables; meat and fish, preserved; pickles;
soups; gratins; Asia-snacks, essentially consisting of
meat, fish, poultry, shellfish, crustaceans and
vegetables; delicatessen salads with meat, cheese,
poultry, seafood, vegetables, fish; fresh fruit and
vegetable salads; spreads, mainly consisting of meat
and/or fish and/or poultry and/or game and/or
vegetables and or eggs; anti-pasti, essentially
consisting of dried, cooked, fried and pickled
vegetables; casseroles, mainly consisting of potatoes,
meat, poultry and vegetables.
Klasse 30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
sandwiches, pizza, pasta; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, pasta
and noodles; bread, pastries with fillings and/or
coverings, consisting mainly of meat and/or meat
products and/or poultry and/or poultry products and/or
sausages and/or fish and/or fish products and/or eggs
and/or vegetables and/or herbs and spices; all
aforesaid goods as far as possible also as ready-toserve meals and ready-to-serve meal parts, also in
frozen form, consisting of pasta; gratins; Asia-snacks,
essentially consisting of rice, pasta; quiches;
marinades; lasagna, casseroles, essentially consisting
of pasta and noodles.
Klasse 43 Services for providing food and drink, catering.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1056673
Søknadsnr.:
201012424
Reg.dato:
2010.10.13
Registreringer 2020.10.13
utløper:
(220) Inndato:
2010.11.25
(540) Gjengivelse av merket:
TAYLOR SWIFT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Taylor Swift, 3310 West End Avenue c/o Milom Joyce
Horsnell Crow PLC, Suite 610, US-TN37203
NASHVILLE, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Fragrances; non-medicated preparations for the care
of the skin, scalp, body and hair; non-medicated
toiletries.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1121217
Søknadsnr.:
201207578
Reg.dato:
2012.04.25
Registreringer 2022.04.25
utløper:
(220) Inndato:
2012.07.26
(540) Gjengivelse av merket:
CHANGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Flexitallic Investments Inc, 201 Kingwood Medical
Drive, Suite B200, US-TX77339 KINGWOOD, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Spiral wound gaskets comprised of vermiculite,
graphite and other non-metal materials, also containing
metal, with facings on both sides of non-metallic gasket
material for use in industrial applications, not for use on
internal combustion engines; pipe gaskets.
65
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1122197
Søknadsnr.:
201207826
Reg.dato:
2012.04.25
Registreringer 2022.04.25
utløper:
(220) Inndato:
2012.08.02
(540) Gjengivelse av merket:
2015.04.07 - nr 15/15
namely, industrial radiography apparatus, digital
radiography apparatus, computed radiography
apparatus, and computer software for processing,
displaying, retrieving, storing, and transmitting
radiographic or digital images; computer software that
provides web-based access to medical records,
electronic health records, and personal health
information through a web operating system or portal
interface; downloadable software in the nature of a
mobile application for accessing and viewing images,
radiographic images, medical records, electronic health
records, and personal health information.
Klasse 10 Imaging systems comprised of imaging equipment
and operating software therefor for medical, dental, and
veterinary diagnostic purposes; digital radiography
apparatus for medical, dental and veterinary use; x-ray
apparatus for medical, dental, and veterinary use;
radiological intensifying screens for medical use;
medical film processing and handling apparatus,
namely, apparatus for exposing radiographic films;
medical film processing and handling apparatus,
namely, apparatus for processing radiographic films;
digital and computed radiography systems for medical,
dental, and veterinary use comprised primarily of
radiographic capture, display, and diagnostic
equipment, and also including workstations and
software, sold as a unit; medical imaging film; medical
radiographic film; dental imaging equipment, namely,
extraoral and intraoral cameras, and x-ray sensors;
laser imaging writers and printers for medical and
dental diagnostic use; image generators, namely, x-ray
generators for medical and dental diagnostic use;
radiographic detectors for medical and dental
diagnostic use; intensifying screens and film cassettes
for conventional and digital radiography for medical and
dental diagnostic use; image processors for use in the
processing of radiographic films for medical use; digital
image generators and processors for medical use;
radiographic sensors for medical use; film digitizers for
converting film images into digital images for medical
use; film writers for converting digital images into
analog images for medical use; image processing and
handling equipment for medical use, namely, film
processors, film developers, and film loaders.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Flexitallic Investments Inc, 201 Kingwood Medical
Drive, Suite B200, US-TX77339 KINGWOOD, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Spiral wound gaskets comprised of vermiculite,
graphite and other non-metal materials, also containing
metal, with facings on both sides of non-metallic gasket
material for use in industrial applications, not for use on
internal combustion engines; pipe gaskets.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1158149
Søknadsnr.:
201305834
Reg.dato:
2012.12.27
Registreringer 2022.12.27
utløper:
(220) Inndato:
2013.05.16
(540) Gjengivelse av merket:
CARESTREAM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Carestream Health, Inc, 150 Verona Street, USNY14608 ROCHESTER, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer hardware and software for imaging in the
medical, dental, and veterinary fields; computer
software for processing, displaying, retrieving,
managing, storing, and transmitting radiographic
images and data for use in the medical, dental, and
veterinary fields; software for medical and dental office
practice management, namely, software for use in
accessing and managing patient medical records, data,
and images; medical and dental office practice
management software for clinical applications, namely,
software for use in accessing and managing patient
medical records, data, and images, radiographic image
review, analysis, and transcription, and radiographic
image archival, storage, and sharing; medical and
dental office practice management software for
diagnostic applications, namely, software for use in
accessing and managing patient medical records, data,
and images, radiographic image review, analysis,
diagnosis, and transcription, and radiographic image
archival, storage, and sharing; image generators,
namely, x-ray generators not for medical purposes;
imaging equipment, namely, image processors for
processing radiographic images not for medical
purposes; image processors for use in the processing
of radiographic films not for medical purposes; digital
image generators and processors not for medical
purposes; radiographic sensors not for medical
purposes; digital image sensors; radiographic detectors
not for medical purposes; digital image detectors;
wireless transmitters and receivers; cameras;
scanners; film digitizers for converting film images into
digital images not for medical purposes; computer
monitors; computers; film writers for converting digital
images into analog images not for medical purposes;
printers; image processing and handling equipment not
for medical purposes, namely, film processors, film
developers, and film loaders; non-medical, nondestructive industrial testing equipment and software,
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1162395
Søknadsnr.:
201307257
Reg.dato:
2013.01.11
Registreringer 2023.01.11
utløper:
(220) Inndato:
2013.06.20
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, USCA95134 SAN JOSE, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for connecting enterprises,
66
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.04.07 - nr 15/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1181887
Søknadsnr.:
201313690
Reg.dato:
2013.09.06
Registreringer 2023.09.06
utløper:
(220) Inndato:
2013.11.14
(540) Gjengivelse av merket:
organizations, individuals, information, applications,
communications tools, and audio, video, and
multimedia content across computer networks;
computer software that facilitates collaboration among
individuals and organizations; computer software that
provides an infrastructure and a solution for
collaborative services and an integrated environment
for software applications; network software to connect
computer network users with knowledge resources and
information resident on the network; computer software
used to facilitate the exchange of information via a
global computer network or the Internet featuring
brainstorming tools, categorization tools, presence
management, instant messaging and collaboration
tools, document management and application
integration; computer software for uploading, posting,
displaying, editing, organizing, transmitting, sharing,
linking, following and tagging video, text, images,
audio, and multimedia content; computer software for
recording, transmitting and viewing information, data,
documents, voice, video, and images over computer
networks within an intranet or over an extranet between
two or more enterprises or organizations, or over the
Internet.
Klasse 42 Application service provider (ASP) services, namely,
hosting the software applications of others; application
service provider (ASP) services featuring software in
the fields of audio conferencing, electronic messaging,
document collaboration, video conferencing, and voice
and call processing; application service provider (ASP)
services featuring software for uploading, posting,
displaying, editing, organizing, transmitting, sharing,
liking, following and tagging video, text, images, audio
and multimedia content; application service provider
(ASP) services featuring software for recording,
transmitting and viewing information, data, documents,
voice, video, and images over computer networks
within an intranet or over an extranet between two or
more enterprises or organizations, or over the Internet.
IAD WORKBENCH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Computer services, namely, providing temporary use
of a web-based computer software development tool
and application to create, manage, and optimize
advertising campaigns.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1185203
Søknadsnr.:
201314881
Reg.dato:
2013.11.08
Registreringer 2023.11.08
utløper:
(220) Inndato:
2013.12.12
(540) Gjengivelse av merket:
LIVE YOUR ESSENCE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ilan Azouri, c/o Laski Law 1450 2nd St., Suite 190, USCA90401 SANTA MONICA, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Pre-packaged preparations for making beverages,
namely, fruit drinks, soft drinks, tea-flavored drinks,
sports drinks and energy drinks; beverages, namely,
drinking water, mineral water; fruit juices; syrups,
concentrates and powders for making soft drinks, teaflavored beverages, sports and energy drinks; syrup for
making lemonade; soft drinks flavored with tea.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1181064
Søknadsnr.:
201313356
Reg.dato:
2013.09.17
Registreringer 2023.09.17
utløper:
(220) Inndato:
2013.11.07
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1192215
Søknadsnr.:
201401732
Reg.dato:
2013.03.22
Registreringer 2023.03.22
utløper:
(220) Inndato:
2014.02.13
(540) Gjengivelse av merket:
HAXBY COLLECTIVE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
White Label Designs Inc, Suite #1908, 13700 Marina
Point Drive, US-CA90292 MARINA DEL REY, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, namely, belts, sweaters, hooded
sweatshirts, track jackets, shawls, jeans; and footwear,
namely, sneakers.
FLEXION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Eriks NV, Robonsbosweg 7 d, NL-1816MK ALKMAAR,
Nederland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores;
hoses, pipes, pipe fittings, hose clamps, tube clamps
and pipe clamps, belt connectors, flanges, sleeves,
elbows, cylinders, roller and wheel covers, protection
shields (guard plates), bolts, screw nuts, trays
(containers), plates, blocks and bars of metal, all for
technical uses and not included in other classes; stop
67
begrensing av varer og tjenester for int.merker
valves, shutoff valves; seals, valves and shutoff valves
of metal, not included in other classes; attachments of
metal for pipes for industrial installations, in particular
disconnecting, adaptation, distribution and safety
fittings, sliding gates.
Klasse 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and
transmission components (other than for land vehicles);
incubators for eggs; machine parts for technical
purposes made of rubber, asbestos, metal, textile
fibers, glass, synthetic resins and other plastics, and of
metal, including steam valves, ball valves, steam traps,
butterfly valves, reducers, membrane valves, valves,
coupling discs and brake linings (not included in other
classes), driving belts, conveyor belts, v-belts and other
drive components (all the aforesaid goods not included
in other classes), variable speed belts not included in
other classes, taps not included in other classes,
siphoning and filling machines, injectors (not included
in other classes), cylinders (not included in other
classes), machine parts, roller and wheel covers
(machine parts); training services; couplings; shaft
extensions; hydraulic, pneumatic, mechanical, electrical
and electromagnetic operating systems for mechanical
engineering, design of apparatus, driving units and
drive technology, as well as their components and
parts, included in this class; all the aforementioned
goods with the exception of chains of any kind and
parts and fittings therefor.
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and their parts; bicycles (including motorcycles,
motor bicycles and scooters) and components thereof;
bicycles and their parts; power generating machinery
and tools for land vehicles, including internal
combustion engines and turbines; mechanical
components for land vehicles, including axle journals,
couplings, bearings, transmissions, shock absorbers,
springs, valves and braking devices; continuous current
power / DC motors and alternating current / AC motors
for land vehicles; all the aforementioned goods with the
exception of chains of any kind and parts and fittings
therefor.
Klasse 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in
other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal (excluding sewer
disposal bends, as well as pipes and pipe bends of
plastic and synthetic materials for sanitary purposes);
gland packing and flange gaskets and seals, packing
cones, water-tight rings, steam traps, steam valves,
butterfly valves, packing plates, gasket sheets, valves,
seals, stuffing rings, water-tight rings, sealing tapes, oil
and grease seals, dust seals, gauge rings, coupling
disks, clutch disks, cuffs, hoses, pipes, pipe junctions,
clamps for hoses, tubes and pipes, belt clips, flanges,
muffs, elbows, cylinders, rollers and covers, protection
shields (guard plates), trays (containers), plates, blocks
and bars,; sealants; rubber vibration dampers and mats
for vibration and shockproof installing of machines, of
tapes manufactured using rubber, resins and other
plastic materials for technical use.
Klasse 37 Building construction; repair; installation services;
revision activities; cleaning services the aforesaid
services also on behalf of "onshore and offshore
business", the flooring industry, the construction of
pipelines, sealing industry, food industry, refining
industry, maritime industry, transport industry and the
construction of infrastructures; installation services,
repair, maintenance and rental of common metals and
their alloys, metal building materials, transportable
buildings of metal, materials of metal for railway tracks,
non-electric cables and wires of common metal,
ironmongery, small items of metal hardware, pipes and
tubes of metal, safes, goods of common metal, ores,
hoses, pipes, pipe fittings, hose clamps, tube clamps
and pipe clamps, belt connectors, flanges, sleeves,
elbows, cylinders, roller and wheel covers, protection
shields (guard plates), bolts, screw nuts, trays
2015.04.07 - nr 15/15
(containers), plates, blocks and bars of metal, all for
technical uses, stop valves, shutoff valves, seals,
valves and shutoff valves of metal, attachments of
metal for pipes for industrial installations, in particular
disconnecting, adaptation, distribution and safety
fittings, sliding gates, machines and machine tools,
motors and engines (except for land vehicles), machine
couplings and transmission components (except for
land vehicles), incubators for eggs, machine parts for
technical purposes made of rubber, asbestos, metal,
textile fibres, glass, synthetic resins and other plastics,
and of metal, including steam valves, ball valves, steam
traps, butterfly valves, reducers, membrane valves,
valves, coupling discs and brake linings, driving belts,
conveyor belts, v-belts and other drive components,
variable speed belts, taps, siphoning and filling
machines, injectors, cylinders, machine parts, roller and
wheel covers (machine parts), drives, couplings, shaft
extensions, hydraulic, pneumatic, mechanical, electrical
and electromagnetic operating installations systems for
mechanical engineering, apparatus engineering and
driving unit and drive technolgy, as well as their
components and parts, scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic data
carriers, recording discs, calculating machines, dataprocessing equipment and computers, monitoring
devices, positioning monitoring units, electronic
equipment for use in mechanical engineering,
apparatus engineering and driving unit and drive
technology, as well as their parts and components,
precision measuring equipment, automatic control
equipment and equipment for testing of materials,
distribution and control apparatus including switches,
relays, circuit breakers, controllers, rectifiers,
connectors, disconnectors, capacitors, switch boxes,
distribution boxes, fuses, transformers and induction
voltage regulators, telecommunications equipment,
including telephone equipment, equipment for wire
communication, wireless devices and equipment for
measurement distance, equipment for electronic
applications, industrial x-ray apparatus, magnetic
detection equipment, protective cases for magnetic
disks, electronic computer equipment (including
electronic circuits, which saved CPUs (central
processing units) and electronic computer programs,
magnetic discs, magnetic tapes and other peripherals),
electron tubes, semiconductor devices, electronic
circuits (excluding electronic circuits in which electronic
computer software is stored), electromagnetic
measuring equipment, including phase meters,
oscillographs, detection meters, ground detectors,
resistance meters, voltmeters, ammeters, oscillators
and capacity gauges, electronic publications, vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or water, parts
thereof, bicycles (including motorcycles, scooters and
motorized bicycles), its components, bicycles and parts
thereof, power generating machinery and tools for land
vehicles, including internal combustion engines and
turbines, mechanical components for land vehicles,
including axle journals, couplings, bearings,
transmissions, shock absorbers, springs, valves and
brakes apparatus, continuous current power / DC
motors and alternating current / AC motors for land
vehicles, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials, plastics in
extruded form for use in manufacture, packing,
stopping and insulating materials, flexible pipes, not of
metal, gland packing and flange gaskets and seals,
packing cones, valve rings, steam traps, steam valves,
butterfly valves, packing plates, gasket sheets, valves,
gaskets, stuffing rings, sealing rings, cord rings, oil and
grease seals, dust seals, gauge rings, couplings disks,
clutch discs, cuffs, hoses, pipes, fittings, hose clamps,
68
begrensing av varer og tjenester for int.merker
tube clamps and pipe clamps, belt connectors, flanges,
sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel covers,
protection shields (guard plates), trays (containers),
plates, blocks and bars, sealants, rubber vibration
dampers and mats for vibration and shockproof
installing of machines, of rubber, resins and other
plastics manufactured tape for technical purposes;
advice and providing information regarding the
aforesaid services.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; the aforesaid services also in
relation to the technical adaptation and application and
the use of common metals and their alloys, metal
building materials, transportable buildings of metal,
materials of metal for railway tracks, non-electric cables
and wires of common metal, ironmongery, small items
of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes,
goods of common metal, ores, hoses, pipes, pipe
fittings, hose clamps, tube clamps and pipe clamps,
belt connectors, flanges, sleeves, elbows, cylinders,
roller and wheel covers, protection shields (guard
plates), bolts, screw nuts, trays (containers), plates,
blocks and bars of metal, all for technical uses, stop
valves, shutoff valves, seals, valves and shutoff valves
of metal, attachments of metal for pipes for industrial
installations, in particular disconnecting, adaptation,
distribution and safety fittings, sliding gates, machines
and machine tools, motors and engines (except for land
vehicles), machine couplings and transmission
components (except for land vehicles), incubators for
eggs, machine parts for technical purposes made of
rubber, asbestos, metal, textile fibres, glass, synthetic
resins and other plastics, and of metal, including steam
valves, ball valves, steam traps, butterfly valves,
reducers, membrane valves, valves, coupling discs and
brake linings, driving belts, conveyor belts, v-belts and
other drive components, variable speed belts, taps,
siphoning and filling machines, injectors, cylinders,
machine parts, roller and wheel covers (machine parts),
drives, couplings, shaft extensions, hydraulic,
pneumatic, mechanical, electrical and electromagnetic
operating installations systems for mechanical
engineering, apparatus engineering and driving unit
and drive technology, as well as their components and
parts, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity,
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, calculating machines, data-processing
equipment and computers, monitoring devices,
positioning monitoring units, electronic equipment for
use in mechanical engineering, apparatus engineering
and driving unit and drive technology, as well as their
parts and components, precision measuring equipment,
automatic control equipment and equipment for testing
of materials, distribution and control apparatus
including switches, relays, circuit breakers, controllers,
rectifiers, connectors, disconnectors, capacitors, switch
boxes, distribution boxes, fuses, transformers and
induction voltage regulators, telecommunications
equipment, including telephone equipment, equipment
for wire communication, wireless devices and
equipment for measurement of distance, equipment for
electronic applications, industrial x-ray apparatus,
magnetic detection equipment, protective cases for
magnetic disks, electronic computer equipment
(including electronic circuits, which saved CPUs
(central processing units) and electronic computer
programs, magnetic discs, magnetic tapes and other
peripherals), electron tubes, semiconductor devices,
electronic circuits (excluding electronic circuits in which
electronic computer software is stored),
electromagnetic measuring equipment, including phase
2015.04.07 - nr 15/15
meters, oscillographs, detection meters, ground
detectors, resistance meters, voltmeters, ammeters,
oscillators and capacity gauges, electronic publications,
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water,
parts thereof, bicycles (including motorcycles, scooters
and motorized bicycles), its components, bicycles and
parts thereof, power generating machinery and tools for
land vehicles, including internal combustion engines
and turbines, mechanical components for land vehicles,
including axle journals, couplings, bearings,
transmissions, shock absorbers, springs, valves and
brakes apparatus, continuous current power / DC
motors and alternating current / AC motors for land
vehicles, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials, plastics in
extruded form for use in manufacture, packing,
stopping and insulating materials, flexible pipes, not of
metal, end bus and flange gaskets and seals, packing
cones, valve rings, steam traps, steam valves, butterfly
valves, packing plates, gasket sheets, valves, gaskets,
stuffing rings, sealing rings, cord rings, oil and grease
seals, dust seals, gauge rings, couplings disks, clutch
discs, cuffs, hoses, pipes, fittings, hose clamps, tube
clamps and pipe clamps, belt connectors, flanges,
sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel covers,
protection shields (guard plates), trays (containers),
plates, blocks and bars, sealants, rubber vibration
dampers and mats for vibration and shockproof
installing of machines, of rubber, resins and other
plastics manufactured tape for technical purposes.
69
begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker
2015.04.07 - nr 15/15
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
227600
Reg.dato.:
2005.08.09
Int. reg. dato:
2005.08.09
Registreringen utløper: 2015.08.09
Søknadsnr:
200308612
Inndato:
2003.09.16
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
272180
Reg.dato.:
2013.09.11
Int. reg. dato:
2013.09.11
Registreringen utløper: 2023.01.28
Søknadsnr:
201301240
Inndato:
2013.01.28
Gjengivelse av merket:
INSTANT BLOOMBERG
(541)
(730)
Merket er et ordmerke i standard font
Innehaver:
Bloomberg Finance LP, 731 Lexington Avenue, USNY10022 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computerprogrammer, nemlig software for elektronisk
post og software for sanntidsmeldingstjenester, online
elektroniske oppslagstavler, online samtalerom og
interaktiv elektronisk kommunikasjon.
Klasse 38 Tilveiebringelse av sanntidsmeldingstjenester, online
elektroniske oppslagstavler og online samtalerom for
overføring av meldinger, bilder og dokumenter blant
computerbrukere vedrørende nyheter, forretninger,
finans, dagsbegivenheter, underholdning, sport,
informasjon om ting av human interesse, verdipapir- og
fondsmarkeder, energi- og asfaltindustrien, analyser av
internasjonal forretningsvirksomhet og finansielle
nyheter for computerbrukere.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NBA Properties Inc, 645 Fifth Avenue, US-NY10022
NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Audioopptak og videoopptak som presenterer
underholdning og informasjon innen området
basketball; audiodisker, videodisker, laserplater for
datamaskiner, forhåndsinnspilte audio- og
videokassetter, forhåndsinnspilte audio- og videobånd,
forhåndsinnspilte kompaktplater, forhåndsinnspilte
laserplater for datamaskiner, alle med presentasjon av
underholdning og informasjon relatert til basketball;
datatilbehør, nemlig flashdrivere, datastativer,
musematter, mus, disk- og diskettbeholdere, bærbare
datamaskinvesker, hylser for datamaskiner,
håndleddsstøtter til tastaturer, alle relatert til basketball;
dataprogrammer for visning av informasjon, statistikk
eller fakta om basketball; dataprogramvare, nemlig
skjermsparere som viser basketballtemaer;
dataprogramvare for tilgang til og for visning av
skrivebordsbakgrunn; programvare for datanettlesere til
bruk for visning og fremvisning av data på internett;
beskyttende skins for datamaskiner, nemlig tilpasset
plastfilm som dekker dataenheter og danner en
skrapebeskyttende barriere dertil;
dataspillprogramvare; videospillprogramvare,
videospillkassetter, videospillmaskiner for bruk med
fjernsynsapparater og håndholdte
videospillstyreinnretninger for bruk med konsollbaserte
videospillsystemer; radioer, elektroniske
audiohøyttalere, hodetelefoner og øretelefoner,
trådløse telefoner, telefoner; tilbehør for mobiltelefoner,
nemlig hodemikrotelefoner, beskyttende skins,
faceplate-deksler og etuier for mobiltelefoner; tilbehør
for elektroniske enheter, nemlig beskyttende skins,
etuier og stativer for MP3-spillere, elektroniske nettbrett
og bærbare PDA-enheter; dekorative bryterdeksler,
videomonitorer, datamonitorer, kikkerter; solbriller;
brilleinnfatninger; brillestropper og -kjeder; brille- og
solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; magnetisk
kodede kredittkort og forhåndsbetalte telefonkort;
nedlastbare videoopptak, sanntidsvideoopptak og lydopptak innen området basketball fremskaffet via
Internett; nedlastbar dataprogramvare for visning av
databaser med informasjon, statistisk informasjon,
fakta, meningsmålingsinformasjon og interaktiv
meningsmåling innen området basketball fremskaffet
via internett; nedlastbar dataspillprogramvare;
nedlastbare interaktive programvare for videospill og
faktaspill fremskaffet over internett; nedlastbar
Reg.nr.:
268919
Reg.dato.:
2013.01.10
Int. reg. dato:
2013.01.10
Registreringen utløper: 2022.10.10
Søknadsnr:
201210677
Inndato:
2012.10.10
Gjengivelse av merket:
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Winetailor AS, Rosenholmveien 25, 1414
TROLLÅSEN, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Forretningsdrift
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke
70
begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker
2015.04.07 - nr 15/15
lastebiler, tog og varebiler, alle inneholdende
basketballtemaer, småleker av skum i form av fingre og
trofeer, leketrofeer, spillkort, kortspill, støyinstrumenter,
kjæledyrsleker; strandleker, nemlig strandballer,
oppblåsbare baller, lekebøtter, lekespader, leker til bruk
i sand, leker til bruk i sandkasser, vannsprøyteleker;
bassengtilbehør, nemlig flyteelementer og flottører for
svømming, flyteelementer og flottører for basseng,
lekeflåter for vann, flyteinnretninger og -flottører av
skum, svømmeringer, bassengringer, skumringer, korte
surfebrett (bodyboard), surfebrett, svømmeføtter,
svømmeføtter for surfing, armringer og svømmevinger
for rekreasjonsbruk; volleyball-spillsett bestående av
ball, nett, sidelinjeinnretninger og fløyter, og
vannpolospillsett bestående av ball, nett og fløyter;
dekorative vindpølser.
Klasse 41 Underholdning og undervisningsvirksomhet i form av
pågående televisjons- og radioprogrammer på området
for basketball og gjengivelse av direktesendte
basketballkamper og oppvisninger og -utstillinger;
produksjon og distribusjon av radio- og televisjonsshow
som presenterer basketballspill, basketballforestillinger
og programmer på området for basketball; avholdelse
og arrangement av basketballsamlinger og -leirer,
veiledningssamlinger og -leirer, dansegruppesamlinger
og -leirer og basketballkonkurranser;
underholdningsvirksomhet i form av personlige
opptredener av kostymeutkledde maskoter og
dansegrupper på basketballkonkurranser og utstillinger, samlinger, leirer og reklamearrangementer,
og andre basketballrelaterte begivenheter,
spesialbegivenheter og -fester, fanklubb-virksomhet;
underholdningsvirksomhet, nemlig fremskaffelse av en
webside som presenterer multimedia-materiale i form
av televisjonshøydepunkter, interaktive
televisjonshøydepunkter, videoopptak,
sanntidsvideoopptak, utvalgte interaktive
videohøydepunkter, radioprogrammer,
radiohøydepunkter og lydopptak på området for
basketball; fremskaffelse av nyheter og informasjon i
form av statistikk og fakta på området for basketball;
online ikke-nedlastbare spill, nemlig computerspill,
videospill, interaktive videospill, aksjonsferdighetsspill,
spillehallspill, selskapsspill for voksne og barn,
brettspill, puslespill og faktaspill; elektronisk
publiseringsvirksomhet, nemlig publisering av
magasiner, reise- og veiledningshåndbøker,
flyveblader, fargebøker, og andres spilleplaner online
over internett, alle på området for basketball.
dataprogramvare til bruk som skjermsparere og
skrivebordsbakgrunn, samt for å få tilgang til og
fremvise nettlesere, for bruk til visning av data på
internett, for bruk til design av plastfilm (skins) for
beskyttelse av datamonitorer, for bruk i skapning av
avatarer for å kunne spille spill og for bruk for
fjernmanipulasjon av datamarkører via internett;
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilleoversikter,
alle innen området basketball og fremskaffet over
internett; nedlastbare kataloger fremskaffet over
internett og som viser en oppstilling over
basketballtemaprodukter; nedlastbare hilsningskort
fremskaffet over internett.
Klasse 16 Publikasjoner og trykksaker, nemlig basketballbyttekort, byttekort, klistremerker, merker, dekaler,
overføringsbilder, basketball minnefrimerker,
samleplater av papp for bytteformål, minnetavler,
utklippstavler, papirbrikker, postkort, kuvertbrikker av
papir, ansiktstørk, gummistrikker og -bånd, stativer for
dokumenter for plassering på skrivebordsplater,
minnebøker, gummistempler, papirbannere og flagg,
uinnrammede og innrammede fotografier, plakater,
kalendere, plakater for å klistre på støtfangere,
bokmerker, innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn,
fargebøker for barn; statistikkbøker, reise- og
veiledningshåndbøker, og referansebøker, alle på
området for basketball; magasiner på området for
basketball, kataloger på området for basketball,
minnespill og suvenirprogrammer relatert til basketball,
papirvimpler, postkort, invitasjonskort, trykte sertifikater
og bevis, hilsningskort, julekort, feriekort,
statistikkskjemaer for informasjon vedrørende
basketballemner; flyveblad, nyhetsbrev, brosjyrer,
pamfletter, hefter, og spillplaner på området for
basketball; banksjekker, sjekkhefteomslag,
sjekkhefteholdere, komikkbøker; ikke-magnetiske
kredittkort og telefonkort som ikke er magnetisk kodet.
Klasse 25 Klær, nemlig trikotasjevarer, fottøy, basketballsko,
basketballsportsko, t-skjorter, skjorter, trøyer,
poloskjorter, treningsgensere, treningsbukser, bukser,
ermeløse topper, strikkegensere, shorts, pyjamaser,
sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips,
nattskjorter, hatter, luer, skyggeluer, lueskygger,
oppvarmingsdresser, oppvarmingsbukser,
oppvarmingstopper og -skjorter, jakker, vindresistente
jakker, parkaser, frakker, kåper, babysmekker, ikke av
papir, hodebånd, ankelbånd, forklær, undertøy,
boksershorts, lange bukser, ørebeskyttere (klær),
hansker, votter, skjerf, sjal, vevde og strikkede skjorter,
jerseydrakter og -dresser, drakter og dresser,
heiagjeng lederdrakter, -dresser og uniformer,
svømmeantrekk, badeantrekk, svømmedrakter,
bikinier, hele badedrakter, svømmebukser,
badebukser, brettshorts, våtdrakter, strandklær,
tildekningsklær for badeantrekk, omslagssjal for
badeantrekk, sandaler, strandsandaler, strandhatter og
-luer, lueskjermer mot solbeskyttelse, svømmehetter,
badehetter, hodeplagg med påført parykk.
Klasse 28 Leker, spill og sportsartikler, nemlig basketballer,
golfballer, baller til bruk på lekeplass, sportsballer,
baller av gummi og skum til actionball, plysjballer for
spill, plastikkballer for spill, basketballnett, basketballmålplater, basketball-målplater i miniformat, pumper for
oppblåsing av basketballer og nåler dertil; golfkøller,
golfbager, golfputtere, golftilbehør, nemlig greengafler,
pegger, ballmarkører, golfbagtrekk, køllehodetrekk,
golfhansker, golfballhylser, puttegreen, golfhåndklær;
biljardkøstativer, biljardkuler, stativer for biljardkuler,
skap til dartskiver, elektroniske bordspill basert på
basketball, bordspill basert på basketball, brettspill
basert på basketball, action-ferdighetsspill,
selskapsspill for voksne og barn, faktainformasjonsspill,
og elektroniske spillehall-videospillmaskiner,
basketballsett bestående av nett og fløyte, dukker,
dekorative dukker, samledukker, action-lekefigurer,
actionfigurer med boblehode, kosedyr, plysjleker,
puslespill, lekebyggeklosser, juletrepynt og
julestrømper; leketøyskjøretøyer i form av biler,
71
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.04.07 - nr 15/15
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(210) Søknadsnr.: 201304176
(730) Søker:
American International Group, Inc., 175 Water Street, USNY10038 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
(111) Reg.nr.:
123385
(210) Søknadsnr.: 19843965
(730) Innehaver:
Revlon Consumer Products Corporation, One New York
Plaza, US-10004 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(210) Søknadsnr.: 201414829
(730) Søker:
CENTURIE AS, Postboks 613, 1411 KOLBOTN, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
144423
(210) Søknadsnr.: 19892765
(730) Innehaver:
TNT Holdings B.V., Taurusavenue 111, NL-2132LS
HOOFDDORP, Nederland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.25
(111) Reg.nr.:
116940
(210) Søknadsnr.: 19823822
(730) Innehaver:
Tiger Corporation, 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, JPOSAKA, Japan
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
168377
(210) Søknadsnr.: 19940291
(730) Innehaver:
NEPTUNE Société par Actions Simplifiée, 42, rue
Rieussec, FR-78220 VIROFLAY, Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
120391
(210) Søknadsnr.: 19832700
(730) Innehaver:
Lornamead Inc, 175 Cooper Avenue, US-NY14150
TONAWANDA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
168523
(210) Søknadsnr.: 19943154
(730) Innehaver:
Virgin Enterprises Ltd, The Battleship Building 179 Harrow
Road, GB-W26NB LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
121044
(210) Søknadsnr.: 19842330
(730) Innehaver:
Trox Auranor Norge AS, Postboks 100, 2712 BRANDBU,
Norge
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
168524
(210) Søknadsnr.: 19943155
(730) Innehaver:
Virgin Enterprises Ltd, The Battleship Building 179 Harrow
Road, GB-W26NB LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
72
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
171517
(210) Søknadsnr.: 19943837
(730) Innehaver:
E-Plus Mobilfunk GmbH, E-Plus-Strasse 1, DE-40472
DÜSSELDORF, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
2015.04.07 - nr 15/15
(111) Reg.nr.:
232961
(210) Søknadsnr.: 200510190
(730) Innehaver:
OrtoCare AS, Postboks 3568, 3007 DRAMMEN, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
240405
(210) Søknadsnr.: 200702683
(730) Innehaver:
Apex Brands, Inc, 1000 Lufkin Road, US-NC27539 APEX,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
190317
(210) Søknadsnr.: 19973859
(730) Innehaver:
Husqvarna AB, Drottninggatan 2, SE-56182
HUSKVARNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
(111) Reg.nr.:
247237
(210) Søknadsnr.: 200805787
(730) Innehaver:
Pelagia AS, Postboks 444, 5805 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
202912
(210) Søknadsnr.: 199911794
(730) Innehaver:
MCS Italia SpA, Viale dei Lanifici, 1 - Frazione Maglio di
Sopra, IT-36078 VALDAGNO (VICENZA), Italia
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
264982
(210) Søknadsnr.: 201113753
(730) Innehaver:
American International Group, Inc., 175 Water Street, USNY10038 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
207509
(210) Søknadsnr.: 200009488
(730) Innehaver:
Tiger Corporation, 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, JPOSAKA, Japan
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
271603
(210) Søknadsnr.: 201303364
(730) Innehaver:
DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.25
(111) Reg.nr.:
227032
(210) Søknadsnr.: 200306008
(730) Innehaver:
Dooria AS, Lysaker torg 2, 1366 LYSAKER, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
272999
(210) Søknadsnr.: 201309110
(730) Innehaver:
American International Group, Inc., 175 Water Street, USNY10038 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
231329
(210) Søknadsnr.: 200503710
(730) Innehaver:
Pelagia AS, Postboks 444, 5805 BERGEN, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
73
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
74077
(210) Søknadsnr.: 88781
(730) Innehaver:
Apex Brands, Inc, 1000 Lufkin Road, US-NC27539 APEX,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
94570
(210) Søknadsnr.: 117207
(730) Innehaver:
Aliphos Rotterdam B.V., Zevenmanshaven 139, NL3133CA VLAARDINGEN, Nederland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.18
74
2015.04.07 - nr 15/15
lisenser
Lisenser
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til
Madridprotokollen, rule 20bis.
(210) Søknadsr:
(111) Reg.nr. / int.reg.nr:
Lisensgiver/
rettighetsInnehaver:
Lisenshaver:
200714314
0467510
(210) Søknadsr:
(111) Reg.nr. / int.reg.nr:
Lisensgiver/
rettighetsInnehaver:
Lisenshaver:
200207655
0467511
Zino Davidoff SA, Rue Faucigny
5, 1700 FRIBOURG, Sveits (CH)
Thomas Hine & Company, 16,
quai de l'Orangerie, 16200
JARNAC, Frankrike (FR)
Varer / tjenester som omfattes:
3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosmetics,
hair lotions, soaps.
14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.
15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather
and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather, namely
wallets, purses.
20 Chairs, tables.
21 Glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
Kategori:
Eksklusiv
Lisens inngått:
2014.12.22
Melding innkommet
patentstyret:
2015.03.26
Zino Davidoff SA, Rue Faucigny
5, 1700 FRIBOURG, Sveits (CH)
Thomas Hine & Company, 16,
quai de l'Orangerie, 16200
JARNAC, Frankrike (FR)
Varer / tjenester som omfattes:
3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosmetics,
hair lotions, soaps.
14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.
15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather
and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather, namely
wallets, purses.
20 Chairs, tables.
21 Glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
Kategori:
Eksklusiv
Lisens inngått:
2014.12.22
Melding innkommet
patentstyret:
2015.03.26
75
2015.04.07 - nr 15/15
endringer i fullmaktsforhold
2015.04.07 - nr 15/15
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(210)
(730)
(740)
(210)
(730)
(740)
(210)
(730)
(740)
(111) Reg.nr.:
1217583
(210) Søknadsnr.: 201411177
(730) Innehaver:
Yigal Cohen Harel, Ploenniesstrasse 11, DE-40885
RATINGEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
Søknadsnr.: 201304176
Søker:
American International Group, Inc., 175 Water Street, USNY10038 NEW YORK, USA
Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
Søknadsnr.: 201410975
Søker:
BBCOMPANY AS, Hoffsveien 13, 0275 OSLO, Norge
Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
167358
(210) Søknadsnr.: 19933681
(730) Innehaver:
Maquet Cardiovascular LLC, 170 Baytech Drive, USCA95134-2302 SAN JOSE, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
Søknadsnr.: 201412616
Søker:
Megaflis AS, Postboks 43, 1312 SLEPENDEN, Norge
Fullmektig:
Deloitte Advokatfirma AS, Postboks 221 Sentrum, 0103
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
167740
(210) Søknadsnr.: 19931214
(730) Innehaver:
Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DE-,
Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
120638
(210) Søknadsnr.: 19840332
(730) Innehaver:
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Brüningstrasse
50, DE-65929 FRANKFURT AM MAIN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
169439
(210) Søknadsnr.: 19925203
(730) Innehaver:
Smoker Craft Inc, 68143 Clunette Street, US-IN46553
NEW PARIS, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
121044
(210) Søknadsnr.: 19842330
(730) Innehaver:
Trox Auranor Norge AS, Postboks 100, 2712 BRANDBU,
Norge
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
1885278
(210) Søknadsnr.: 18850278
(730) Innehaver:
Unilever NV, Weena 455 , NL-3013AL ROTTERDAM,
Nederland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
(111) Reg.nr.:
121691
(210) Søknadsnr.: 19833969
(730) Innehaver:
Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, SE-21119 MALMÖ,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
76
endringer i fullmaktsforhold
2015.04.07 - nr 15/15
(111) Reg.nr.:
190317
(210) Søknadsnr.: 19973859
(730) Innehaver:
Husqvarna AB, Drottninggatan 2, SE-56182
HUSKVARNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
(111) Reg.nr.:
226309
(210) Søknadsnr.: 200310685
(730) Innehaver:
Diplomat Norge AS, Borgeskogen 36, 3160 STOKKE,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313
MALMÖ, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
224320
(210) Søknadsnr.: 200308304
(730) Innehaver:
Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, Postboks
8500 - Majorstuen, 0340 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
(111) Reg.nr.:
226479
(210) Søknadsnr.: 200404883
(730) Innehaver:
Norsar v/daglig leder, Postboks 53, 2027 KJELLER,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
224321
(210) Søknadsnr.: 200308303
(730) Innehaver:
Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, Postboks
8500 - Majorstuen, 0340 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
(111) Reg.nr.:
234352
(210) Søknadsnr.: 200509421
(730) Innehaver:
SK-EarthLink LLC, 10960 Wilshire Blvd, Suite 600, USCA90024 LOS ANGELES, USA
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
234353
(210) Søknadsnr.: 200509422
(730) Innehaver:
SK-EarthLink LLC, 10960 Wilshire Blvd, Suite 600, USCA90024 LOS ANGELES, USA
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
224322
(210) Søknadsnr.: 200308305
(730) Innehaver:
Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, Postboks
8500 - Majorstuen, 0340 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.20
(111) Reg.nr.:
241672
(210) Søknadsnr.: 200706199
(730) Innehaver:
Esca Global AS, Skuteviksboder 22, 5035 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
226206
(210) Søknadsnr.: 200402638
(730) Innehaver:
Sektor Eiendomsutvikling AS, Drammensveien 43, 0277
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
249867
(210) Søknadsnr.: 200808110
(730) Innehaver:
Esca Global AS, Skuteviksboder 22, 5035 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
226208
(210) Søknadsnr.: 200402652
(730) Innehaver:
Sektor Eiendomsutvikling AS, Drammensveien 43, 0277
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
254061
(210) Søknadsnr.: 200714341
(730) Innehaver:
Lockheed Martin Corp, 6801 Rockledge Drive, USMD20817 BETHESDA, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
77
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
268167
(210) Søknadsnr.: 201205820
(730) Innehaver:
2TD Drilling AS, Opstadveien 11B, 4330 ÅLGÅRD, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
2015.04.07 - nr 15/15
(111) Reg.nr.:
67636
(210) Søknadsnr.: 83668
(730) Innehaver:
Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, SE-21119 MALMÖ,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
280589
(210) Søknadsnr.: 201412034
(730) Innehaver:
WOK TOGO AS, Storgata 7, 2050 JESSHEIM, Norge
(740) Fullmektig:
André Westbye, Bjørnsrudgutua 4, 2072 DAL, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.25
(111) Reg.nr.:
280970
(210) Søknadsnr.: 201412615
(730) Innehaver:
Megaflis AS, Postboks 43, 1312 SLEPENDEN, Norge
(740) Fullmektig:
Deloitte Advokatfirma AS, Postboks 221 Sentrum, 0103
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
47233
(210) Søknadsnr.: 19557496
(730) Innehaver:
Holt Lloyd BV, Rietveldenweg 32a, NL-5222AR
HERTOGENBOSCH, Nederland
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.23
(111) Reg.nr.:
66802
(210) Søknadsnr.: 83331
(730) Innehaver:
Toray Industries, Inc., 1-1, Nihonbashi Muromachi, 2chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
(111) Reg.nr.:
67616
(210) Søknadsnr.: 85679
(730) Innehaver:
Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, SE-21119 MALMÖ,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.24
78
rettelse av internasjonale merker
2015.04.07 - nr 15/15
Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Reg.nr.:
1217576
(151) Reg.dato.:
2014.05.21
(180) Registreringen 2024.05.21
utløper:
(210) Søknadsnr.:
201411176
(220) Inndato:
2014.10.02
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2014.05.21, AT, AM 1221/2014
prioritet:
(540) Gjengivelse av market:
(in forma abbreviata TERNA S.p.A.), Via Egidio
Galbani, 70, 00156 ROMA, Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Electrical energy; gas, oil, fuel gas.
Klasse 6 Metal building materials; transportable buildings of
metal; pipes and tubes of metal; goods of common
metal for the building industry; ironmongery, small
items of metal hardware; building panels of metal;
pipes of metal; doors, windows, frames, profiles,
floorings and ceilings, all of metal; metal building
materials for the building of solar and wind generators
energy installations and systems; containers,
packaging containers made of metal for industrial use;
in particular, all the aforesaid goods intended for the
development and operation of electrical energy grid
systems, plants and installations and of energy,
electrical energy and electricity transmission grids.
Klasse 7 Generators of electricity; electricity generator groups;
machines for generating electricity; motors for
generating electricity; current generators;
starters/generators and motors/generators; alternators;
supply units (generators); emergency electrical
suppliers; emergency current generators; turbines;
wind turbines; hydraulic turbines; hydraulic controls for
turbines, valves and actuators; centrifuges; collectors,
photovoltaic and solar energy collectors for the
generation of electrical energy and electricity;
compressors; pumps (parts of machines, engines or
motors); transmission, except for land vehicles; pumps
for heating apparatus; heat exchangers; all the
aforesaid products being machines or parts of
machines intended for the development and operation
of electrical energy grid systems, plants and
installations and of energy, electrical energy and
electricity transmission grids.
Klasse 9 Apparatus and instruments for conducting,
distributing, transforming, accumulating, transmitting,
regulating or controlling electricity or electrical energy;
power systems; lines for the transmission of electrical
energy; power and electricity stations; electricity
apparatus and installations; apparatus and systems for
the transmission and distribution of electricity;
automation apparatus and systems for electrical and
electrical energy operation grid systems and
installations; electrical current meters; electrical
accumulators; electrical cables and wires; apparatus for
electricity conduits; electricity conduits; electrical
energy converters; electricity inverters; electricity
transformers; grids for electrical accumulators;
electricity indicators; electricity loss detectors;
inductors; reducers; electrical current switches;
electricity control panels; panels for the connection and
distribution of electricity; distribution boards; voltage
regulators for electrical energy; electrical boxes for
electrical installations; apparatus and systems for the
verification, inspection, signaling, control (supervision),
processing, maintenance, monitoring and remote
control of electrical and electrical energy operation grid
installations and systems; systems for the recovery,
transmission, processing of data for the monitoring and
remote control and for maintenance operations of
electrical and electrical energy operation grid systems
and installations; apparatus and instruments operated
with solar and wind generators energy; photovoltaic
and thermo-photovoltaic apparatus and installations for
energy production, for water heating and heated water
production; cells and modules of photovoltaic and solar
energy installations; solar panels for storage of solar
energy; access control and monitoring systems and
installations; electrical and electronic sensors and
devices for detection and control of systems and
installations for the production, transmission and
distribution of energy; electricity, gas and other fuels
consumption control apparatus, gas and other
combustibles; apparatus for centralized control and
CBA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sattler AG, Sattlerstr. 45, 8041 GRAZ, Østerrike
(AT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 22 Raw textile fibres and substitutes; goods made of
textile and fibres namely slings and bands, bags and
sacks for packaging, storage and transport, tarpaulins,
awnings, tents, and unfitted coverings, sails, ropes and
strings, nets, padding and stuffing materials; and parts
and fittings of all the aforesaid goods, included in this
class.
Klasse 23 Yarns and threads for textile use.
Klasse 24 Fabrics; textile goods, and substitutes for textile
goods; filtering materials of textile.
(111) Reg.nr.:
1220194
(151) Reg.dato.:
2013.11.13
(180) Registreringen 2023.11.13
utløper:
(210) Søknadsnr.:
201412114
(220) Inndato:
2014.10.23
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2013.05.14, IT, TO2013C001454
prioritet:
(540) Gjengivelse av market:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(591) Informasjon om farver som merket er krevet
vernet for:
Grey, white and blue (Pantone No. 293).,Terna Rete
Italia TERNA GROUP: grey; device of the square:
blue and white; horizontal line: grey.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the wording Terna Rete Italia
TERNA GROUP, Terna being part of the applicant's
company name, reproduced in shadows of grey, on
three lines; Terna Rete Italia is in original small block
letters, with the exception of the initial letters T, r and
I, in upper-case block letters; the wording terna
group in upper-case block letters, in grey, in smaller
size below the grey horizontal line; on the left of the
wording Terna Rete Italia, a blue square print,
crossed by an original representation of twisted
vertical and transversal lines, as a shape of a grid, in
white.
(730) Innehaver:
TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni
79
rettelse av internasjonale merker
distribution of consumption units of electrical and heat
energy, gas and water; control software and hardware
for all the above mentioned apparatus and installations;
apparatus and instruments for telecommunications;
electronic publications; all of the above mentioned
products, in particular, in the field of the development,
operation and utilisation of electrical energy grid
systems, plants and installations and of energy,
electrical energy and electricity transmission grids;
supplies (generators).
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, all the above mentioned
products, in particular, in the field of the development,
operation and utilisation of electrical energy grid
systems, plants and installations and of energy,
electrical energy and electricity transmission grids.
Klasse 35 Online advertising, marketing and promotional
services; business and commercial information;
providing information concerning products, in particular,
electrical energy and electricity or other type of
energies, including solar, photovoltaic and wind
generators energies; business consultancy services
and management of commercial business; publication
of advertising and commercial texts; business and
consultancy services in the field of the management of
operation grids for the transmission of energy, electrical
energy and electricity; invoicing services; data
processing services; online business data processing,
compilation, analysis and retrieval services;
organization, conduction and production of expositions,
trade fairs and events for advertising and commercial
purposes; relocation services for business; office
functions in the field of or concerning the management,
automation and operation of systems, apparatus and
installations of electricity and electrical energy
operation grids and for the transmission and distribution
of electrical energy; consultancy and management
services for businesses in the field of the production,
transmission and distribution of electrical energy and
electricity; all the above mentioned services, in
particular, in the field of the development, operation
and utilisation of electrical energy grid systems, plants
and installations and of energy, electrical energy and
electricity transmission grids.
Klasse 37 Construction, installation, maintenance and repair of
operation grids for the production, transmission and
distribution of electrical energy and electricity;
construction, installation, maintenance and repair of
apparatus and systems of operation grids for the
production, transmission and distribution of electricity;
installation, maintenance and repair of electrical
installations, apparatus and meters; construction,
installation, maintenance and repair of electricity
installations, apparatus and conduits; placing, repair,
maintenance, substitution, restoration and inspection
services aimed at controlling and providing
maintenance and repairing services of conduits, cables
and service operation grids; construction, installation,
maintenance and repair of solar, photovoltaic and wind
generators energy installations; installation, repair and
maintenance of apparatus, installations and meters for
gas, water, electricity and other energy sources;
construction, installation, repair, emergency
maintenance and maintenance of apparatus,
installations and conduits for gas, electricity, water and
other energy sources; contractor services for
maintenance and repairing in the field of installation of
electronic wiring, electrical energy and electricity;
maintenance and repair of apparatus for remote meter
reading; installation of computerized information
systems; installation of data networks and data
processing equipments; information and consultation
services concerning all the aforesaid services, in
particular, in the field of the development, operation
and utilisation of electrical energy grid systems, plants
and installations and of energy, electrical energy and
electricity transmission grids.
Klasse 39 Transportation, transmission, distribution and supply
2015.04.07 - nr 15/15
services of electrical energy and electricity;
transportation, packaging and storage of goods,
transport of electricity; operation and function
management and access to operation grids for the
transmission and distribution of electrical energy;
providing connection of users to public operation grids
for the transportation and transmission of electrical
energy and electricity; distribution and supply of
electricity, gas, oil and other energy sources;
consultation provided by telephone call centres and
hotlines regarding logistic, transport, storage in the field
of electrical energy and electricity; consulting and
information services concerning all the aforesaid
services, in particular, in the field of the development,
operation and utilisation of electrical energy grid
systems, plants and installations and of energy,
electrical energy and electricity transmission grids.
Klasse 40 Treatment of materials, namely, treatment of energy,
electric energy, electricity, gas, oil and fuel gas;
production of energy and electricity; generation of
electricity; generation and transformation of electricity
from solar, photovoltaic and wind generators energy;
operation of energy general installations; treatment
(processing) of electrical energy, gas, gas and other
energy sources; disposal and treatment of wastes and
residual products resulting from industrial processes
and production operations; operation of installations
and operation grids for the production, transmission
and distribution of electrical energy; advisory and
information services concerning all the aforesaid
services, in particular, in the field of the generation or
production of electrical energy grid systems, plants and
installations and of energy, electrical energy and
electricity transmission grids.
80
fornyelser
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
227007
2025.06.13
81
2015.04.07 - nr 15/15
fornyede internasjonale registreringer
2015.04.07 - nr 15/15
Fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0183259
2025.03.09
0846149
2025.03.10
0414237
2025.03.13
0846428
2025.03.09
0414484
2025.03.10
0846671
2025.03.08
0493607
2025.03.06
0846838
2025.02.10
0625439
2024.09.07
0846891
2025.01.26
0631637
2025.02.28
0847170
2025.03.11
0631780
2025.02.09
0847199
2025.03.11
0632091
2025.03.10
0847481
2025.03.11
0632371
2025.03.03
0847483
2025.03.11
0633502
2025.02.22
0847519
2025.03.08
0633697
2025.02.18
0847522
2025.02.17
0633807
2025.02.25
0847553
2025.02.28
0635105
2025.03.09
0847616
2025.03.08
0838116
2024.08.30
0848070
2025.03.08
0841627
2024.12.17
0848115
2025.03.11
0843632
2025.01.13
0848727
2025.03.07
0844110
2025.02.23
0849604
2025.03.09
0845314
2025.01.28
0850116
2024.12.09
0845417
2025.03.11
0850294
2025.03.09
0845608
2025.02.10
0850654
2025.03.12
0846147
2025.03.09
0850655
2025.03.12
82
fornyede internasjonale registreringer
2015.04.07 - nr 15/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0850768
2025.03.08
0855652
2025.02.25
0851159
2025.02.23
0855853
2025.03.10
0851161
2025.02.23
0856351
2025.03.08
0851200
2025.03.10
0858098
2025.03.09
0851276
2025.03.09
0860192
2025.03.08
0851388
2025.03.07
0860402
2025.03.02
0851572
2025.03.04
0861249
2025.03.11
0852627
2025.03.11
0861373
2025.03.08
0852843
2025.03.02
0861945
2025.03.11
0853110
2025.03.07
0861970
2025.03.07
0853462
2025.01.31
0862858
2025.02.28
0853603
2025.02.11
0864525
2025.03.09
0853748
2025.03.11
0866046
2025.01.28
0853749
2025.03.11
0866726
2025.02.23
0853758
2025.03.11
0866986
2025.02.18
0853925
2025.02.25
0868007
2025.01.05
0854499A
2025.02.22
0868563
2024.12.17
0854648
2025.02.17
0870102
2025.03.08
0854762
2025.02.28
0871679
2025.03.08
0854856
2025.01.31
0871900
2025.01.28
0855303
2025.03.10
0873381
2025.03.11
0855530
2025.03.07
0873383
2025.03.10
83
fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0874020
2025.03.09
0876269
2025.02.01
0878450
2025.02.17
0878564
2025.01.12
0878718
2025.03.10
0878729
2025.03.10
0887224
2025.03.11
84
2015.04.07 - nr 15/15
ikke fornyede internasjonale registreringer
2015.04.07 - nr 15/15
Ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0486871
2014.08.29
0840570
2014.09.02
0834504
2014.09.01
0841241
2014.08.31
0834727
2014.09.03
0842045
2014.08.30
0834728
2014.08.31
0842323
2014.08.31
0834985
2014.09.02
0843840
2014.09.03
0835717
2014.08.31
0843931
2014.09.03
0835735
2014.09.03
0844002
2014.09.02
0835865
2014.08.30
0844496
2014.08.31
0835972
2014.09.02
0844499
2014.09.01
0836161
2014.09.02
0844500
2014.08.31
0836221
2014.09.02
0846369
2014.09.03
0836318
2014.09.02
0846665
2014.08.31
0836397
2014.09.02
0847218
2014.08.31
0837228
2014.08.31
0848022
2014.09.01
0837253
2014.08.30
0849375
2014.09.02
0837254
2014.08.30
0849648
2014.09.03
0837895
2014.09.02
0849649
2014.09.03
0838327
2014.09.03
0852619
2014.08.31
0839175
2014.09.02
0852621
2014.09.02
0839231
2014.08.31
0853162
2014.08.30
0839430
2014.08.31
0853444
2014.09.03
0839565
2014.09.02
0861348
2014.09.03
0839782
2014.08.31
0863757
2014.09.03
0839787
2014.09.02
0869853
2014.09.03
0840013
2014.08.30
85
slettede internasjonale registreringer
Slettede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0956001
2014.05.12
0966989
2014.10.13
1069628
2015.02.19
1074703
2014.12.10
1164829
2015.02.09
1168345
2015.01.27
1169171
2015.01.16
1187012
2015.01.15
1223006
2015.01.07
86
2015.04.07 - nr 15/15
opphør av fullmektigverv
Opphør av fullmektigverv
I følgende varemerkeregistrering er det ikke lenger oppnevnt fullmektig.
(111)
Reg.nr.: 234352
Melding innkom 2015.03.17.
(111)
Reg.nr.: 234353
Melding innkom 2015.03.17.
87
2015.04.07 - nr 15/15