Protokoll Skikretstinget 2015

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015
Protokoll
Tid:
Agder og Rogaland Skikrets ting 9/5 2015
Sted:
Jæren hotell, Bryne
Sak 1. Åpning
Kretsleder i Agder og Rogaland Skikrets Pål Angell Bergh ønsket alle deltakerne velkommen. En ekstra velkomst
til NSF representant Audun Grønvold. Beklaget det noe dårlig oppmøte og at det kunne være grunner til dette,
bla. tidspunkt, mulig stedsvalg og at klubbene generelt er fornøyd med skikretsens arbeid og klubbenes
rammevilkår.
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden:
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent
Sak 2. Valg av dirigent, sekretærer, to til å underskrive protokollen
Vedtak:
Dirigent:
Ole Kristian Halvorsen
Sekretær:
Petter Furseth
2 til å underskrive:
Georg Solfjeld, Tvedestrand T&IF
Nils Inge Gauthun, Tonstad IL
Ole Kristian Halvorsen takket for tilliten og overtok Wüllerklubben (tingklubba) og loset oss
videre gjennom sakslisten.
Sak 3. Opprop og godkjenning av representanter/deltakere.
Følgende deltakere var møtt frem:
Deltakere kretstinget Jæren 9. mai
2015
Nr.
Navn
Klubb
Delegat/obs/Gjest
1.
Petter Furseth
Myra U&IL
Adm. sjef
2.
Pål Angell Bergh
Skiforeningen i Stav.
Kretsleder
3.
Nils Inge Gauthun
Tonstad IL
Nestleder
4.
Ole Kr. Halvorsen
Plogen SK
AK leder
5.
Georg Solfjeld
Tvedestrand T&IF
HK leder
6.
Geir Olav Håland
Sandnes IL
LK leder
7.
Audun Grønvold
Norges Skiforbund
Gjest
8.
Linn Wold
Jæren Alpinklubb
Delegat
9.
Thomas Liland Vik
Jæren Alpinklubb
Delegat
10.
Helge Andersen
Jæren Alpinklubb
Delegat
11.
Trond Sandvik
Hjelmeland IL
Delegat
12.
Nils Viga
Hjelmeland IL
Delegat
13
Thor Andreas Michalsen
Sauda IL
Delegat
14
Dag Lloyd Vaule
Bjerkreim IL
Delegat
15.
Kjersti Øvretveit Fjetland
Plogen SK
Delegat
16.
Espen Anvedsen
Plogen SK
Delegat
17.
Geir Magne Feed
Otra IL
Delegat
18.
Inger Ravndal
Gjesdal IL
Delegat
19.
Anders Opedal
Sandnes IL
Leder valgkom. kommer senere
20.
Anne Brit Vestly
Sandnes IL
Ny Nestleder kommer senere
Vedtak: tingforsamlingen består av 17 stemmeberettigede delegater.
Sak 4. Behandle beretninger
Det forelå foreløpige beretninger fra både hovedstyret og komiteene. Dirigenten tok for seg avsnitt for avsnitt.
Leder for hovedstyret samt leder for hver komite fikk anledning til å utdype enkeltpunkter.
Hovedstyrets beretning – kretsleder orienterte kort om at vi er en stor krets med lange avstander, likevel er
kommunikasjonen meget god. Stor honnør til fagkomiteene som fungerer meget bra. Mye bruk av
telefonmøter, samt samlinger ved arrangement. Tok også for seg driften generelt, utfordringer, suksessfaktorer
og fokusaker i perioden. Sportslig – veldig bra. Kort gjennomgang fra kretsleder om komiteene.
Langrenn – Geir Olav Håland LK leder og ikke LK medlem i styresammensetningen. Orienterte om Team
Veidekke spesielt, som har oppstart i disse dager.
Alpint/Langrenn – mulig enkelt resultater på junior og senior burde inn i rapporten.
Takk spesielt til Isabella Fidjeland – kongepokalvinner 2014. Stor honnør til kretslagstrener Hans Blattmann.
Langrenn – Trygve T. Larsen Avaldnes IL integrering. Ladslagsutøver og deltaker internasjonalt.
Freestyle – Petter orienterte kort og hilset fra komiteleder som var forhindret i å møte.
Hopp – NSF repr. Audun Grønvold lurte på om det ble gjort noe spesielt ovenfor jentehopping? Tor A.
Michalsen kunne da fortelle om prosjekt i Sauda i samarbeidet med NSF jentehopp.
Vedtak: Beretninger fra hovedstyret og komiteene vedtatt med kommentarer
Sak. 5 Behandle regnskap for skikretsen
Det forelå regnskaper for 2013 og 2014. Regnskapene viste avdelingsregnskaper og totalregnskaper
(konsernregnskap), samt årsberetning og revisjonsrapport for hvert regnskapsår. Detaljene i regnskapene ble
gjennomgått av adm. sjef.
Alpint orienterte om sine underskudd og endringer/tiltak i forbindelse med dette.
Langrenn sin økonomi er god og komiteen har de senere årene arbeidet for å stimulere til økt aktivitet gjennom
økonomisk støtte til ulike tiltak og arrangement som sonelag, kretslag, samlinger og renn.
Hopp er ferdige med gammel gjeld og ser fremover og vil byge opp gjennom øko. støtte til samlinger.
Freestyle vil styrke sin satsing rundt freeskicupen
Vedtak: regnskaper 2013 og 2014 vedtatt og godkjent
Sak 6. Valg av revisor
Revisor for skikretsen har i tingperioden vært PricewaterhouseCooper
Vedtak: PricewaterhouseCooper fortsetter som skikretsens revisor.
Sak 7. Kretskontingent 2015-2016
Kretskontingenten foreslås uendret i perioden, ifølge fordelingsnøkkel som ble orientert om på tinget
Vedtak: kretskontingent forblir uendret i 2015-2016
Sak 8. Behandle budsjett
Budsjettforslag for 2015 ble gjennomgått av adm. sjef. Dette består av hovedstyret samt alle fagkomiteer.
Langrenn spesielt legger frem et underskuddbudsjett etter føringer om økt bruk av oppspart egenkapital.
Vedtak: Budsjett 2015 Agder og Rogaland Skikrets hovedstyret med komiteer vedtatt
Sak 9. Innkomne forslag
Styret fremla statutter for hedersbevisninger/priser i skikretsen. Dette gjaldt:



Hederstegnet
Plakett
Årets trener
Vedtak: skikretsen utmerkelser med tilhørende statutter, enstemmig vedtatt
Sak 10. Skikretsens handlingsplan
Det ble vist til organisasjonsplan med innsatsområder, samt arbeidsfordeling mellom hovedstyret og
komiteene og adm. Dette må ses opp mot skiforbundets nye strategiplan og implementering av denne.
Vedtak: skikretsstyret får fullmakt til utvikle organisasjonsplanen videre og arbeide for at
komiteene følger denne opp i særdeleshet. Implementering av ny NSF strategiplan, ses i
sammenheng med ny organisasjonsplan.
Sak 11. Agder og Rogaland Skikrets lov
Ny lov tilpasset etter mal fra Norges Skiforbund om lovnorm for særkretser ble utarbeidet og godkjent av
skitinget høsten 2006, vedtatt av NSF desember 2006. Rettelser for denne følger NSF lovnorm for skikretser
samt de rettelser som ble vedtatt på NSF skiting i 2014 og NIF’s ting i 2013.
Skikretsstyret foreslår: Agder og Rogaland Skikrets ting retter seg etter de tilpasninger som gjelder for Norges
Skiforbunds lover og mal for særkretser, samt endringer i NIF’s lov. Endringer flettes inn i ny lov som er
gjeldende for kommende periode.
Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets ting retter seg etter de tilpasninger som gjelder for
Norges Skiforbunds lover og mal for særkretser. Endringer flettes inn i ny lov som er
gjeldende for kommende periode
Sak 12. Orientering fra Norges Skiforbund
Audun Grønvold hilste på vegne av skistyret. Gjennomgang av NSF strategier, fokusområder og sportslig
suksess. Imponert over kretsens drift og de tillitsvalgtes arbeid generelt. Meget gode tall på
idrettsregistreringen og Telenorkarusellarrangører.
Vedtak: orientering fra NSF repr. tas til etterretning
Sak 13. Valg 2015-2017
Valgkomiteen v/Anders Opedal orienterte og komiteens arbeid. Beklaget at Helge Andersen hadde falt utav
Alpin sin liste, samt at LK måtte utnevne egen repr. fra sone øst i langrennskomiteen i tillegg til øvrige
medlemmer:
Hovedstyret:
Leder (AU):
Nestleder (AU):
Styremedlem (AU):
Leder AK:
Leder LK:
Leder HK:
Leder FK:
Alpinkomite (AK):
Leder:
Langrennskomite (LK)
Leder:
Pål Angell Bergh
Anne Brit Vestly
Vibecke Håheim
Ove Næss Øye
Geir Olav Håland
Trond Sandberg
Pål Berntzen
Skiforeningen i Stavanger
Sandnes IL
Sauda IL
Sauda IL
Sandnes IL
IL Express
Hovden Sportsklubb
Ove Næss Øye
Vibecke Håheim
Helge Andersen
Kristin Auestad (1 år)
Hans Petter Solberg
Per Ove Tønnessen
Eivind Skeie
Øivind Naper
Sauda IL
Sauda IL
Jæren Alpinklubb
Sandnes IL
Skiforeningen i Stavanger
Hovden Spkl.
Plogen SK
Skarphedin IL
Geir Olav Håland
Stig Morten Nerheim
Inger Ravndal
Kai Stokkeland
Mangler
Sven Reiersen
Jon Ola Rysstad
Stine Murvold
Sandnes IL
Suldal IL (sone Ryfylke)
Gjesdal IL (sone Vest)
Oddersjaa SSK (sone Sør)
(sone Øst)
Otra IL (sone Indre Agder)
Valle IL (sone Setesdal)
Gjesdal IL (ungdomsrepr.)
Trond Sandberg
Jonny Lauvsland
Svein Bjerland
Dag Mikkelsen
Tor A. Michalsen
Lisbeth A. Eie
Pål Håheim (vara)
IL Express
Øvrebø IL
Øvrebø IL
Tveit IL
Sauda IL
Øyestad IF
Froland IL
Pål Berntzen
Trond Carsten Øye
John A. Hetzberg
Hovden Sportsklubb
Sauda IL
Tveit IL
Hoppkomite (HK)
Leder:
Freestylekomite (FK)
Leder:
Valgkomite 2017:
Freestyle – Pål Berntzen
Langrenn – Henning Wiig
Alpint – Helge Sverre Eide
Hopp – Håkon Helgesen
Vedtak: alle verv i skikretsen ble enstemmig vedtatt, samt opprettet valgkomite.
Avslutning
Pål Angell Bergh takket for tilliten og mottok blomster. Avtroppende styremedlemmer mottok blomster og
skikretsens krus. Valgkomiteens leder Anders Opedal mottok blomster for deres arbeid, samt ny nestleder.
Som siste post på programmet, tildelte skikretsen hederstegnet til Ole Kristian Halvorsen, til stor applaus. Hans
innsats for skiidretten gjennom en mannsalder er unik og han ble hedret av samtlige.
Skikretsens plakett ble tildelt Isabella Fidjeland for hennes kongepokal under senior NM alpint 2015. Hun hilste
fra sykesengen på Geilo med nyoperert korsbånd.
Skitinget trakk seg så tilbake for å møtes til tingmiddag med stort sosialt preg og høy skifaglig stemning og gode
historier samt latter.
Godkjenning av Agder og Rogaland Skikrets ting 2015.
Underskriving av sekretær:
Petter Furseth
Sekretær
Underskriving av protokollen:
Nils Inge Gauthun
Tonstad IL
Georg Solfjeld
Tvedestrand T&IF