Vinneren av Innovasjonsprisen 2015 – en kommune med praktiske

Innovasjonsprisen 2015 En kommune med praktiske løsninger
Vinnere av Innovasjonsprisen 2015
«med begrunnelse i kommunens
helhetlige og systematiske langsiktige
arbeid med innovasjon»
•  «kulturbygging for å fremme innovasjon
og nyskaping»
•  «uredd tilnærming til nye ideer og
løsninger»
• 
- og en god posjon ren nød…
Sandnes – en by i sterk vekst
74.500 innbyggere
Vertskap for regional byvekst
40 000 flere innbyggere de neste 40 år
• 
• 
• 
• 
• 
Ambisjoner om 750 nye boliger i året
Store deler av byområdet skal transformeres
Ung befolkning - 30% under 19 år
Administrasjon preget av voksesmerter
De neste 4 får
–  Investere for 3mldr
–  Spare 190 mill på tjenester
Rådmannens forslag
OMSTILLING
til økonomiplan
2016-2019
INNOVASJON
ING
EFFEKTIVISER
INNSPA
RING
Innovasjonsprosjekt i Sandnes 2014-2016
Overordnet mål: Prosjektet skal samle innovasjonsaktiviteter og gi et
kompetanseløft på innovasjon i Sandnes kommune.
• Etablering av innovasjonskultur
• Innovasjonsstrategi (våren 2015)
• Innovasjonspris (årlig)
• Oversikt over iverksatte og planlagte innovasjonsaktiviteter og tiltak (våren
2015)
• Behovskartlegging og igangsetting av nye tjenesteforbedringer (fra høsten
2015)
Innovasjonsprisen 2014
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Lederløftet (prosjekt for mellomledere i barnehager)
Metode for å fremme HMS arbeid i omsorg (Omsorg Sør)
Elektronisk versjon av økonomiplan (Økonomi)
Russisk matematikk (Gerd Inger Moe, Smeaheia skole)
"Fra leie til eie" (Boligtjenesten)
Aktivitetsbasert avlastning (Avlastningstjenesten)
Etnisk barnevern (Barnevern)
Rekruttering av danske pedagoger (Ingrid E. Andersen, Sandvedhaugen bhg)
Helsesøstertjenester ved Hana skole
Rask psykisk helsehjelp
Iplan, dataverktøy (Espen Nielsen, Porsholen skole)
Ressursstyringsverktøy, GPS (Bydrift)
Redusert kjemisk plantevern (Bydrift)
Viktige elementer i innovasjon
• 
Risiko: Innovasjonsprosesser innebærer risiko, vi må våge å prøve.
• 
Identifisere et behov for noe NYTT, utvikle noe NYTTIG, og gjøre den nye
løsningen NYTTIGGJORT.
• 
BL: I innovasjonsprosesser er behovet (B) i sentrum, og løsningen (L) er ikke
kjent på forhånd.
• 
Skape verdier på nye måter (eks nytt produkt, ny tjeneste, ny metode /
organisasjonsform)
• 
Samarbeid og samskaping: Innovasjon innebærer å involvere f.eks innbyggere,
næringsliv, leverandører, frivilling sektor, forskning og akademia, for å utforske
behovet og finne fram til de gode løsningene
• 
Eksperimentell, sirkulær prosess som tar tid: Innovasjon er prosesser hvor en
løsning utvikles, testes, justeres og testes igjen.
Hindringer for innovasjon
•  Vi rygger inn i fremtiden.
•  Vi tror (eller håper) at det som virket i går, vil virke i
morgen.
•  Vi avfinner oss med forandringer i stedet for å utnytte
dem.
•  Vi leter etter problemer i stedet for å ta imot
forbedringer.
•  Vi organiserer kompleksitet i stedet for å forenkle
Innovasjon i praksis
Nytt – nyttig – nyttiggjort
SANDNES I MEDIA
BOLIGTJENESTEN- FAKTA
•  8,3 årsverk, 9 ansatte
•  Totalt ca 550 disponible boliger til
vanskeligstilte
•  142 vanskeligstilte på ventelise til kommunal
bolig
•  10 barnefamilier
INNOVASJON I BOLIGTJENESTEN ER MÅTEN VI
GJØR DET PÅ
•  Knappe ressurser
•  Samlokalisering
•  Få sirkulasjon i kommunale boliger
•  Gjennomgang av våre rutiner
•  Få folk videre
RESULTAT 2009 - 2014
•  85 kommunale boliger frigjort
•  95 husstander er hjulpet
•  2014: 28 husstander
Hva så innenfor teknisk sektor?
Hva er brukerbehovet?
• 
• 
• 
• 
• 
Minst mulig heft !
Enkelt å gjøre ting rett
Oversikt og kontroll
Mulighet til å gjøre ting selv
Innsyn – «hva skjer a?»
Komplekse prosesser
Effektivitet og kvalitet i offentlig virksomhet
Teknologien er i stadig
utvikling og gir mange
nye muligheter
- Hvordan utnytte mulighetene bedre?
- Hvordan kan vi løse oppgavene
smartere?
Hva skjer dersom ikke
fundamentale endringer skjer?
Måten vi jobber på
har ikke utviklet seg
I samme takt - mulighetene
er ikke utnyttet
1990
2006
2014+++
80%
Organisasjon
20%
Prosesser
Teknologi
Våre fokusområder
•  Selvbetjeningsløsninger
– Innsyn i sak
– Grunnlagsdata
•  Prosessmodellering
•  På veg mot heldigitale prosesser – via
KommIT
Innsynsløsninger virker J
+ + I tillegg kommer alle
henvendelser direkte
til saksbehandler
Selvbetjening
•  Brukervennlig
•  Følge hele saksgangen fortløpende
Søknad mottatt
Søknad komplett
Vurdering og
komplettering av søknad
Vedtak
Saksbehandling
Klagefrist
Utsendelse av vedtak
•  Mulighet å abonnere på nyheter
Sak avsluttet
klagebehandling
Detaljer
Søknad mottatt
Søknad komplett
Vurdering og
komplettering av søknad
Vedtak
Saksbehandling
Klagefrist
Utsendelse av vedtak
Sak avsluttet
klagebehandling
Veien videre Visjonen om garasjebyggeren Sjur
Fremdeles en vei å gå…
Kommune og stat samordner seg for å oppnå digitalt førstevalg Line Richardsen Kons&tuert programleder Lars Sverre Gjølme Kompetanse Skole og oppvekst Informasjonssikkerhet Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Rune Sandland Arkitektur og standardisering + 428 kommuner 19 fylkeskommuner Vi må også se det store bildet - hele verdikjeden
Prosjektene leverer fullstendig anskaffelsesgrunnlag, fellesløsninger,
gevinstplaner og opplæringsmateriell til KS KommIT verktøykasse
Gevinstplaner
Konkurransegrunnlaget,
kravspesifikasjon, kravtabell
og standardavtaler
Kommunale
felleskomponenter
KS SvarUt
Gebyrkalkulator
…
Brukerhistorier, prosesskart
og informasjonsmodell
Informasjons- og opplæringsmateriell på KS Læring
Viktig at dere benytter verktøykassa på KS Læring – gi
tilbakemeldinger!
https://kurs.kommit.no
Takk for oppmerksomheten
Sandnes –
i sentrum for framtiden
Romslig, modig og sunn