Referat FAU-møte 26 02 14

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU
Tid: onsdag 26. februar 2014, klokken 18.30 til 20.30
Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet
Tilstede:
1b Kristin Holstad
1c Teguis Santana Vega
2b Trond Wingård
2c Camilla Tilrem Onstad
3c Unni Helgesen
4c Roy Arntsen
5c Eva Carine Aune
5s Geir Kværk
6r Håkon Johnsen
6s Frank Ganda
6. Martin Stølevik
7r Ola Schøyen
7s Esther Mørk
8n Mette Kristin Ek
8n Teodor Berg
9. Ingrid Bendiksen
10. Jan G. Westergren
Referent: Teguis Santana Vega
FELLES (med skolens ledelse)
1. Skolen informerer - siste nytt
Skolen ved Ronald Nilsen (fungerende rektor)

Feil ved prosedyrer i forhold til karakterer
I forbindelse med utsendelse av karakter fremkom det at det hadde skjedd en feil ved prosedyrer.
Det ble ikke gitt varsel til de elever som stod i fare for å få nedsatt karakter i orden og oppførsel.
Dette er regulert av opplæringsloven og vurderingsforskriften. Det var en misforståelse mellom
ledelse og kontaktlærere. Det ble forstått slik at varsel kun skulle gis til siste termin. Det er
iverksatt tiltak om å informere alle lærere om at eleven skal ha varsel i hvert semester slik at dette
ikke skjer igjen.

Vurdering for læring.
Vurdering for læring er et av to temaer for seminaret den 4. april.
Fung. rektor forklarer at karakterer er en summativ vurdering og skal si noe om den kompetansen
som eleven innehar i forhold til læringsmålene som eleven skal nå pr trinn i tråd med
kunnskapsløftet (LK061). Skolen opplever at det blir mye fokus på selve karakteren, og at
vurderinger og tilbakemeldinger mister fokus. Karakterene er viktige for elevene da dette danner
grunnlag for om eleven får sitt førstevalg i videregående opplæring.
Skolen vurderer imidlertid at eleven nyttiggjør seg mer av tilbakemeldinger og vurdering av sitt
arbeid på annen måte. Skolen ønsker å vurdere Bjørnslettamodellen2 for ungdomstrinnet på
Oppsal skole. Modellen gir ikke karakterer på prøver underveis, kun karakter ved terminslutt. Det
vil derfor bli mer fokus på muntlige tilbakemeldinger fremfor skriftlige karakterer.
Fung. rektor blir spurt om hvor tett oppfølging eleven vil få i med denne endringen, og om det vil
være aktuelt med større foreldreinvolvering utover det er i dag gjennom utviklingssamtaler.
Gruppen bemerker at det er viktig at elevene får konkrete tilbakemeldinger slik at det fremstår
som tydelig hvordan de kan jobbe opp mot sitt potensiale.
Fung. rektor forsikrer at elevene vil bli gitt tydelige tilbakemeldinger og sier modellen krever tett
dialog med eleven.
Fung. rektor informerer om at hvis skolen vil ta i bruk Bjørnslettamodellen, kan det skje alt fra
høsten 2014.
 Sommerskolen:
Sommerskolen vil være åpen i ukene 26, 27 og 32. Mari Spjelkavik er baseleder for
sommerskolen og har eget personale som driver skolen i disse ukene.
Folder med informasjon om sommerskolen sendes hjem med ransepost. Påmelding skjer 19 – 25
mars. Skolen vil ta kontakt med elever de mener bør benytte seg av tilbudet. Det vil også være en
kartlegging av 4. klassinger i forhold til å være svømmedyktig. De som ikke er det, blir anbefalt å
benytte seg av det kurset som tilbys på sommerskolen
Da påmelding skjer via nett vil skolen holde nettilgang tilgjengelig slik at elever som ikke har
nettilgang i hjemmet kan benytte seg av dette.
Det vil også komme informasjon om tilbud ved Hudøy – et for 2. og 3. trinn og et for 4-7. trinn.
 Plan for mobbing
Fung. rektor forteller at planen som skolen har i dag er fra 2003 og skal revideres. Skolen ønsker
at FAU skal diskutere og gi en tilbakemelding på hvordan skolen bør jobbe mot mobbing.
Planen tar for seg forebygging mot mobbing på individ- og gruppenivå. Oppfølging og eventuelle
Sanksjoner. Noe av innholdet i planen må justeres i forhold til det nye ordensreglementet bestemt
av driftsstyret.
Elektronisk versjon av planen oversendes FAU.
Det er enighet om at planen bør være lett tilgjengelig for elever og foreldre på Fronter.
1
http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veiledning-i-lokalt-arbeid-medlareplaner/Artikler/Mer-om-Kunnskapsloftet/
2
http://www.udir.no/PageFiles/45500/4%20samling%20pulje%203/Praksisinnlegg%2022.01.13%20Oslo.pdf
Gruppen bemerker at skolen har blitt oppfattet som passive i forhold til mobbing og andre sosiale
vansker på 8. trinn.
Fung. rektor uttrykker forståelse for dette og sier det er bestemt at det sosialpedagogiske arbeidet
på skolen skal intensiveres. Han forteller at problemene i gruppen har vært kjent siden 5. trinn og
at selv om skolen ikke har vært passive, har ikke tiltakene nådd fram. Det har vært brukt mye
ressurser på trinnet, men det sosialpedagogiske arbeidet som er blitt gjort må revurderes da skolen
erkjenner at de ikke har oppnådd det de har ønsket.
Gruppen spør hvordan skolen vurderer at foreldresamarbeidet har fungert i den forbindelse.
Fung. rektor sier det har vært ønskelig å skape en bekymringsallianse med foreldrene slik at skole
og hjem har den samme opplevelsen av situasjonen og kan kommunisere det samme til elevene.
Han ønsker ikke å gå konkret inn i enkeltsaker, men sier et slikt samarbeid ikke alltid skjer.
Fung. rektor informerer om at det fra 1. til 4. trinn grunnlaget for den det sosiale miljøet og de
positive fellesopplevelser dannes. Trenger bistand også fra foreldrene for å forsterke slike
opplevelser. Det er meningen at kontaktlærerne skal håndtere de daglige konfliktene mellom
elevene og at avdelingsledere skal være bistand for kontaktlærerne. I dag blir for mye håndtert av
sosiallærer.
Gruppen spør om det skal være egen sosiallærer på ungdomstrinn.
Fung. Rektor bekrefter dette og sier det er utlyst to stillinger nå. En av stillingene er
rådgiverstilling til ungdomstrinnet.
Annen info:
 Bydel Østensjø – har sendt skriv om trafikksikker bydel. Oversendes trafikkutvalget ved
FAU for gjennomsyn.
 Skolen er innkalt til møte med utdanningsetaten da Oppsal er i en av flere skolegrupper
som kan velges ut til tilsyn. Det er fylkesmannen som fører tilsyn.
 Det er utformet en plan for håndtering av volds- og trusselhendelser. Dette er en
beredskapsplan med prosedyrer for ulike situasjoner.
 Skolen har ansatt økonomikonsulent – begynner 01.03.2014 og kommer fra bydel Alna.
FAU
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent
3. Godkjenning av referat fra forrige møte, 21. januar 2014.
Det blir gitt en ukes frist til rettelser og kommentarer da referatet ble sendt kort tid før møtet.
4. Mandat til AKS-utvalg. Vedtak.
Gruppen er enig i innholdet i mandatet.
Det rettes særlig fokus mot ivaretakelsen og oppfølging av barna. Flere har opplevd at barn går
ute for tynt kledd og at dette burde blitt oppdaget av personalet. Gruppen forstår at
voksentettheten på AKS ikke er som i barnehagen og at dette er utfordrende i forhold til
oppfølging av barna. Gruppen påpeker at det er ønskelig å få en dialog med AKS i forhold til
forventninger og AKS-hjemsamarbeid i forhold til dette.
Mandatet er godkjent.
Det fattes vedtak om opprettelse av Aktivitetsskoleutvalg.
5. Støtte til leirskoleopphold. Vedtak.
Det opplyses om at FAU støtter leirskoleopphold med 20.000 kr pr år. Denne summen er en
forsiktig økning fra tidligere 15.000. FAU opplever at det har vært et stabilt overskudd over flere
år. Det anses derfor som forsvarlig å øke beløpet til 25 – 30.000.
FAU-leder informerte om at 17. mai står for FAUs eneste inntekt. Foruten leirskoleopphold har
FAU gitt støtte til kor for dekning av utgifter på 17. mai, og en liten del av inntektene går også til
drift av FAU.
Skolen vurderer å redusere leirskoleoppholdet til fire dager for å redusere kostnader.
Vedtak: FAU gir Oppsal skole støtte til leirskoleopphold med kr 30. 000 kroner årlig. Beløpet kan
endres av framtidige FAU. FAU oppfordrer samtidig skolen til å gjøre sitt ytterste for
opprettholde det meget gode leirskoleopplegget på fem dager.
6. Oppsal skole og mobbing.
Diskusjon. Hva bør Oppsal skole gjøre for å hindre at mobbing kan foregå over lengre tid?
Hvordan bør vi foreldre informeres – og involveres – når det har vært alvorlige episoder eller har
utviklet seg et dårlig miljø?
Foreldre fra 8. trinn informerer:
Det har vært en åpen kommunikasjon om problemene med mobbing i klassen. Det er diskutert at
foreldrene bør møtes oftere, da et bedre samhold og tett kommunikasjon mellom foreldre vil
styrke barnegruppen ved at barna i større grad blir «sett».
Foreldremøtet opplevdes som svært positivt. Åpenhet i forhold til mobbing utløste større åpenhet
om hva andre i klassemiljøet strever med slik som selvskading og spisevegring.
Gruppen nevner flere eksempler der barn over lang tid er blitt utsatt for mobbing og at dette ikke
er blitt kjent for foreldregruppen før etter flere år. Det diskuteres at skolen ikke involverer
foreldregruppen i tilstrekkelig grad. Det blir også diskutert at når skolen har tatt opp temaer om
mobbing, skjer dette på et generelt grunnlag og på et teoretisk plan.
FAU-leder oppgir at det argumenteres for at klassekontaktene skal bidra til skape et godt sosialt
miljø og at det da er en forutsetning at de har kunnskap om hva som skjer i det sosiale miljøet.
Han påpeker betydningen av kommunikasjon om mobbingen til alle foreldrene, også til de barna
som blir passive observatører til at medelever blir mobbet. Videre oppgir han at skolen bør være
konkret i hvordan de kommuniserer at mobbing skjer slik at foreldrene har noe håndfast å snakke
med barna om. Videre vurderes det som viktig at barnet får gode pedagogiske tilnærminger til
konflikthåndtering og at foreldrene år hjelp til dette. Det informeres om at foreldrene kan be om
eget vedtak for deres barn jf. Oppl. §9 a om Enkeltvedtak.
Det bemerkes at skolen er under OLWEUS-programmet og at det foretas undersøkelser i forhold
til dette. FAU-leder opplyser at foreldrene på dagens 7. trinn ikke har sett resultater fra
undersøkelsene de siste 3 årene, slik de skal.
Det foreslås at det i forbindelse med plan for mobbing også føltes frem en diskusjon om skole –
hjem samarbeid. FAU – bør jobbe med hva dette skal innebære
Handlingsplan mot mobbing ligger på skolens hjemmeside.
Det avtales av gruppen leser gjennom denne og gir tilbakemelding på dette.
7. Orientering fra foreldreovertakelsesgruppen.
Gruppen har fått inn 80 foreldre som har meldt seg som frivillige.
FAU kontaktene vil være ansvarlige for å organisere trinnmøter innen 10 mars.
Det blir sendt forslag til agenda for møtet. Rektor på Vetland vil fungere som rektor på Oppsal
den dagen.
8. Orientering fra FAUs arbeidsgruppe for permisjonsreglementet
Arbeidsgruppen har ikke undersøkt ferdig, men har samlet nok informasjon til konkludere med at
den praksisen som føres på Oppsal skole er langt innenfor rektors handlingsrom. Videre
bemerkes det at fylkesmannen støtter denne praksisen.
Forslag til tiltak / alternative handlinger vil legges frem for FAU i neste møte.
9. Runden - informasjon fra alle trinn.
Ikke noe nytt fra:1, 2. 3, 4, 5. trinn.
6. trinn har vært en uke på geitmyra3. Det oppfattes som et veldig godt og populært tilbud og
tilbyr elevene kunnskap om ernæring og kosthold.
7. ikke noe nytt
8. Aktuell situasjon har blitt nevnt tidligere
9. trinn og10. ikke noe nytt.
10. Informasjon fra
 Driftsstyret
Ikke noe nytt
 Skolemiljøutvalget
Har ikke hatt noe møte i år, men møtes på tirsdag 04.03.2014.
 Jubileumsgruppen
- Ikke noe nytt
 FAUs trafikkutvalg
- Ikke noe nytt
 17. mai-komiteen
Komiteen har fått listene over oppgaver og oppgavene er fordelt. Er i rute i forhold til
planlegging.
 Nyttårsball
Det skjedde noen uoverensstemmelser, men ikke noe urovekkende utagerende festing. Det
opplevedes som et vellykket arrangement.
 Natteravn
- ikke noe nytt
-
3
http://www.geitmyra.no/
11. Orienteringer fra styret
Økonomi
Månedlig oversikt over FAUs kontoer
Drift:
Saldo 21. januar 2013 (siste møte): 28.905,23
Bevegelser siste måned:
- ingen
Saldo 26. februar 2014: 28.905,23
17. mai:
Saldo 21. januar 2014 (siste møte): 135.211,86
Bevegelser siste måned:
- ingen
Saldo 26. februar 2014: 135.211,86.
Koret og korpset har ønsket å få dekket utgifter i forbindelse med 17. mai arrangementet. Koret
søkte i fjor skriftlig og fikk innvilget søknaden. Korpset søkte ikke skriftlig og fikk derfor ikke
støtte.
Det ble foreslått at kor og korps tas inn som kostnadspost i 17. mai arrangementet.
FAU-leder foreslår at det tas opp som eget punkt ved et senere møte slik at man får en nødvendig
drøfting rundt dette.
12. Eventuelt
Nytt medlem til AKS- utvalg. Det er ønskelig at utvalget representeres med representanter fra
flere trinn. Det foreslås at utvalget kontakter foreldrerepresentanter fra de andre trinnene da det
foreløpig kun er første trinn som er representert.