gårdskartnytt

01
gårdskartnytt
15
Status pr. 16.02.2015
Gårdskartprosessen i mål
Arealtall for de tre siste kommunene er beregnet
og levert til Landbruksdirektoratet nå i februar.
Dette betyr at alle kommunene nå er ferdige med
gårdskartprosessen!
Til våren er det 13 år siden det i
jordbruksoppgjøret ble vedtatt å etablere et
"kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha
en forsvarlig forvaltning og kontroll av de
arealbaserte tilskuddene i jordbruket". Ett år
senere, i 2003, fikk de første kommunene tilsendt
gårdskart på papir.
For mange kommuner og fylker er det flere år
siden de avsluttet, og gårdskartprosessen synes
kanskje noe fjern? Skog og landskap har laget en
beskrivelse, som en dokumentasjon av
prosessen. Den finner du under «vedlegg» på
siden for Gårdskart og jordregister:
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Beskriv
else_av_gardskartprosessen.pdf
Etter gårdskartprosessen
De fleste kommunene får ikke ryddet opp i «alt» i
løpet av gårdskartprosessen. Dessuten skjer det
stadig endringer som krever at kommunene
fortsetter å oppdatere og rette feil, dvs.
kontinuerlig ajourhold.
Det gjelder både AR5, eiendomskartet og
grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret.
Det er viktig å holde trykket oppe og ha gode
rutiner for ajourhold. Skog og landskap har mye
materiell og ulike kompetansetilbud til hjelp for
kommunene skal utføre ajourhold av AR5.
Kontinuerlig ajourhold AR5
Alle kommuner som er med i Geovekstsamarbeidet har inngått avtale om forvaltning, drift
og vedlikehold (FDV). Avtalen skal sikre et
kontinuerlig vedlikehold av kartbasene, og
omfatter også AR5.
I 2014 var det 233 kommuner som leverte inn AR5
gjennom kontinuerlig ajourhold. Seks av dem som
avslutning på Gårdskartprosessen.
Skog og landskap tilbyr «kokebøker» og annet
hjelpemateriell for ajourhold i WinMap, GIS/LINE
og FYSAK.
Kokebøkene oppdateres i takt med endringer i
standarder, kartverktøy og rutiner.
Last ned her:
http://www.skogoglandskap.no/artikler/2013/kokeb
oker_for_kontinuerlig_ajourhold_av_ar5
Rutinebeskrivelse
Kartverket har laget rutinebeskrivelser for FDVarbeidet i kommunen (forvaltning, drift og
vedlikehold). Et forslag til rutinebeskrivelse for
AR5 ligger på våre nettsider. Den kan brukes som
en mal:
http://www.skogoglandskap.no/temaer/kontinuerlig
_ajourhold_av_ar5
Kommunene bør oppfordres til å gjennomgå egne
rutiner, bli enige om hvordan arbeidsfordelingen
skal være og lage en beskrivelse av rutinene i sin
kommune.
Periodisk ajourhold AR5
Ved hjelp av ortofoto fanges det opp
arealendringer samt eventuelle unøyaktigheter i
det kontinuerlige ajourholdet. I tillegg
harmoniseres AR5 med andre oppdaterte
datasett, som veg og vann ved behov.
Kilden – ny versjon
I desember ble en ny versjon av innsynsløsningen
Kilden lansert i betaversjon. Den nye versjonen
har helt ny design, og er tilpasset bruk på
nettbrett. I tillegg til fagområdene
arealinformasjon, landskap og reindrift, er det nå
også et eget fagområde for jordsmonn.
Den gamle versjonen av Kilden er fremdeles
tilgjengelig.
Vi håper at så mange som mulig vil benytte
betaversjonen av Kilden, og komme med
tilbakemeldinger, slik at vi kan lansere en
velfungerende versjon før sommeren. Innspill fra
brukerne våre er viktig for å få til en god løsning!
Les mer om Kildens betaversjon her:
http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2014/nye_
kilden_betaversjon_fra_skog_og_landskap
Det er 142 kommuner som har gjennomført et nytt
periodisk ajourhold etter å ha avsluttet
gårdskartprosessen.
Kurs og veiledning
I januar sendte vi ut informasjon om
kompetansetilbudet fra Skog og landskap. Nå i
februar har vi vært i kontakt med de aller fleste
fylker og gjort avtaler.
Om kurstilbudet:
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_
gardskart_kurs
Foredrag
Vi holder gjerne innlegg på kommunesamlinger,
fagdager eller lignende i fylkene. Innhold kan
tilpasses etter behov. Vi kan også være
behjelpelig med materiell til presentasjoner som
dere skal holde.
Foto: Oskar Puschmann
Nytt instituttet
Fra 1. juli 2015 opprettes Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO).
Det nye instituttet overtar oppgaver og ansatte fra
Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning og Norsk institutt for skog og landskap.
Kontaktpersoner
Gårdskart og jordregister:
Christina Sogge: 64 94 97 61
Kjetil Fadnes: 64 94 96 93
Gårdskart på Internett:
Henrik F. Mathiesen: 64 94 97 39
Christina Sogge: 64 94 97 61
Kursvirksomhet:
Jørn Storholt: 64 94 89 18
Kristin Holm: 64 94 96 52 (Midt- og Nord-Norge)
Tom J. Kristiansen: 64 94 89 12
Foredrag:
Ingrid Tenge: 64 94 97 52
Anna M. Bjørken: 64 94 96 53 (Midt- og NordNorge)
AR5 periodisk ajourhold:
Jostein Frydenlund: 64 94 89 26
Geovekst og Kilden:
Tove Vaaje-Kolstad: 64 94 97 58