Kompetansetiltak på IKT-området

Kompetanse er grunnleggende
for å nå sine mål
Difis kompetansetiltak fremover
Anne Kristine Hanevold
Elin Kristine Fjørtoft
Difi
Utfordringer på flere nivå
• Departementenes IT-styring
av underliggende
virksomheter
• Virksomhetsleders IT-styring
i egen organisasjon
• Prosjekteierstyring av
digitaliserings-prosjekter
• Prosjektleders styring av
digitaliserings-prosjekter
Direktoratet for forvaltning og IKT
Tiltaksområde 4 i Program for
bedre styring og ledelse i staten
Kompetansetilbud til
toppledere
Bedre ledelse
Bedre
beslutningsunderlag
Økt gjennomføringskraft og
resultatorientering
Strategisk bruk
av IKT
Bedre styring
Kvalitetssikre
digitaliseringsprosjekter
Bedre
samording
Direktoratet for forvaltning og IKT
Sentrale lederkompetanser
Kommunisere tydelige
visjoner og mål
Styre og lede
endringsprosesser
Realisere gevinster
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
Sentrale lederkompetanser
Innovere og endre
arbeidsprosesser
Involvere brukerne
Sikre riktig kompetanse
i organisasjonen
Dato
Direktoratet for forvaltning og IKT
Hvilke kompetansetilbud
tilbyr Difi for ulike
målgrupper?
Informasjonsikkerhet
(E-læring)
Anskaffelser
Program for
toppledergrupper
Strategisk IKTkompetanse for
toppledere
Toppledere
Prosjektveiviseren
(E-læring)
Hvordan lykkes
med
digitaliseringsprosjekter?
Heldagskurs
Prosjekteiere
og
prosjektledere
Kvalitetssikring av
digitaliseringsprosjekter
Alle
Oppsummert….
1. Hva strategisk iktkompetanse er
2. Hvorfor kompetanse
er viktig
3. Benytt Difis tilbud
fremover!
Lykke til!
15.06.2015