Nominerte kandidater til SST 2016-2019

Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Presentasjon av nominerte kandidater til SST 2016–2019
Nominasjonene blir presentert med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk rekkefølge.
Opplysninger om kandidater som er foreslått til flere verv, presenteres første gang nominasjonen nevnes. Deretter henvises det til dette.
Nominert som leder
Navn, fylke
Ragnhild Lied
Møre og Romsdal
Steffen Handal
Oslo
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Adjunkt m/
tilleggsutd.
2. nestleder
SST-medlem, leder av UPU,
Leder seksjon GSK, Oslo
Fylkesstyremedlem, Oslo
vara fylkesstyret NL Oslo
ATV, Skøyen skole
Lærer, Skøyen skole
Lærer, Svolvær skole
Valgkomiteen
Trukket seg
1969
GSK
1
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Nominert som nestleder
Det skilles ikke på om kandidatene er nominert som 1. eller 2. nestleder. Noen fylker har ført opp sine kandidater både som 1. og 2. nestleder. Noen fylker har bare
nominert én nestlederkandidat, mens andre har nominert flere. Kandidatene blir presentert i alfabetisk rekkefølge.
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Steffen Handal
Oslo
Se informasjon under
«Nominert som leder»
Terje Skyvulstad
Østfold
1957
VGO
Adjunkt m/
tilleggsutd.
1. nestleder
Leder UDF Østfold
Nestleder UDF Østfold, varaHTV UDF Østfold,
fylkesstyremedlem LF
Sunnaas sykehus skole
(grunnskole),
Sandbakken
ungdomsskole, St. Olav
vgs.
Nominert av
Akershus, AustAgder, Buskerud,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Oslo,
Oppland, Møre og
Romsdal, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Rogaland, Sogn og
Fjordane, SørTrøndelag, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold, Østfold
Akershus, AustAgder, Buskerud,
Finnmark,
Hordaland, Oslo,
Oppland, Møre og
Romsdal, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Rogaland, Sogn og
Fjordane, SørTrøndelag, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold, Østfold
2
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Barnehagelærer
Hege Valås
Sør-Trøndelag
1967
BHG
Terje Vilno
Oslo
1968
VGO
Lektor m/
tilleggsutd.
Kolbjørg Ødegaard
Møre og Romsdal
1955
GSK
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Sentralstyremedlem
Plasstillitsvalgt,
lokallagsstyremedlem,
lokallagsleder,
fylkesstyremedlem og
fylkesnestleder
Fylkesleder Oslo 2005–2015
Fylkesnestleder Oslo
Seksjonsleder og HTF Oslo
Fylkesstyremedlem
Lærerforbundet
Sentralstyremedlem, medlem i
styret i Unio, leder
konfliktberedskap KS i Unio,
medlem forhandlingsutvalget KS
i Unio, leder ULA, leder
konfliktberedskap private
områder i UDF.
Fylkesleder i Møre og Romsdal
Pedagogisk leder
Valgkomiteen
Lærer i vgo, realfag og
norsk
Hedmark
Lærer på
ungdomstrinnet i
Ålesund kommune
1980-1993 og
skoleåret 2009/10.
Hedmark
3
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Nominert som sentralstyremedlem
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Ingvild Aga
Akershus
1968
Mette Berg Nielsen
Aust-Agder
Frank Bergli
Møre og Romsdal
Reidun Blankholm
Akershus
Turid Buan Øfsti
Sør-Trøndelag
Verv, nåværende og
tidligere
Nestleder UDF Akershus,
medl. rep.skap
kontaktperson bhg, HTV,
medl. ULA
Arbeidserfaring
Nominert av
BHG
Stilling/yrke/
utdanning
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 2001–
2011. Har erfaring fra
både kommunal og
privat barnehage.
1966
BHG
Barnehagelærer
Gåsungen barnehage
1956
BHG
Barnehagelærer
HTV UDF Arendal, styremedl.
UDF Arendal, nestleder UDF
Arendal,
6. vara til fylkesstyret UDF
Aust-Agder,
medlem fylkesstyret UDF
Aust-Agder(2 perioder)
1. vara – SST
SST (vara) to perioder,
medlem i seksjon barnehage
sentralt
Leder seksjon barnehage –
Utdanningsforbundet Østfold
Akershus, Buskerud,
Hordaland, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Oslo, Sogn og
Fjordane, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold
Aust-Agder
Oslo
Styrer i barnehage
Jobbet i og med
barnehage i 40 år
Finnmark, Hedmark,
Oppland, Oslo, Møre
og Romsdal, Sogn og
Fjordane, Østfold
1967
GSK
(leder)
Adjunkt med
tilleggsutdanning
Medlem i sentralt ULA 2010–
2016
Fylkesstyremedlem i (LF)
Lærerforbundet og UDF, HTV
i Trondheim, medlem
seksjon grunnskole sentralt
2006–2009, medlem
representantskapet UDF
2010–2013
Blussuvoll skole
Hordaland, Møre og
Romsdal, NordTrøndelag, Rogaland,
Sør-Trøndelag,
Vestfold
Trukket seg
4
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Mariann Christensen
Østfold
1972
GSK
(leder)
Stilling/yrke/
utdanning
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Stine Christensen Holtet
Oslo
1983
GSK
Adjunkt
Lars Eirik Dahlberg
Troms
1982
VGO
Lektor m/
tilleggsutd.
Tore Fjørtoft
Hedmark
1952
GSK-L
Adjunkt
(leder)
Inger Grødem Haraldsen
Rogaland
1964
BHG
Barnehagelærer
Verv, nåværende og
tidligere
Lokallagsleder Sarpsborg,
medlem i lederråd Østfold
Arbeidsplasstillitsvalgt,
varastyremedlem lokallaget
Sarpsborg
Sitter i programgruppe GLU.
Hovedverneombud på skole,
nestleder i styret i
Pedagogstudentene 2008–
2009, leder i styret i
Pedagogstudentene 2009–
2011.
ATV UDF Breivika,
styremedlem i UDF Tromsø,
vara HTV i UDF Troms, 4.
vara til styret i UDF Troms,
styremedlem i UDF Breivika
Sentralstyremedlem 2012–
2015
Fylkesstyremedlem 2009–
2012
ATV, lokallagsleder Hamar
1999–2000
Styremedlem UDF Rogaland
Nestleder og kontaktperson
barnehage, nestleder UDF
Stavanger
Arbeidserfaring
Nominert av
Lærer, undervisningsinspektør, lokallagsleder
fra sept. 2010, deltager
på NLS sommerskole
2012 og Genèveskolen i
2014
Lærer, barnetrinnet
Finnmark, Sogn og
Fjordane, Østfold
Kontaktlærer på
Kvaløysletta skole, lærer
på Breivika vgs og i
Tromsø fengsel siden
2010
Lærer på leirskole, i
grunnskole. Rektor
barneskole.
Møre og Romsdal
Pedagogisk leder i
barnehage i 1992–2001
Styrer i kommunal
barnehage pr dags dato
Hedmark, Oppland,
Møre og Romsdal,
Sogn og Fjordane,
Troms, Vest-Agder
Aust-Agder,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, NordTrøndelag, Oppland,
Telemark, Troms,
Vest-Agder, Vestfold
Rogaland
5
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
GSK
Stilling/yrke/
utdanning
Adjunkt
Verv, nåværende og
tidligere
ATV Blakstad skole, Asker
kommune
Kristin Gudem
Akershus
1969
Gro Hartveit
Hordaland
1957
FAS
Logoped
Sentralstyremedlem, leder
kontaktforum FAS, leder
samisk utvalg, medlem
organisasjonsutvalget,
medlem fondsstyret, medlem
styret for Hurdalsjøen hotellog konferansesenteret.
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Akershus
1969
VGO
Adjunkt m/
tilleggsutd.
HTV Akershus FK. 2009–dd
Vara ATV, ATV, HTV
Rune Hovland
Sogn og Fjordane
1962
VGO
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Grethe Hultgren
Buskerud
1964
GSK
(leder)
Lektor
m/tilleggsutd.
HTV fylkeskommune
ATV-F, lokallagstyret i Førde,
FYS Sogn og Fjordane 8,5 år,
HTV-F 8,5 år
Fylkesstyremedlem
TV arbeidsplass nivå,
lokallagsleder og HTG,
nestleder lokallagsnivå, vara
HTG
Christer Høyning
Østfold
Arbeidserfaring
Nominert av
Jobbet som mellomleder
i privat næringsliv.
Lærer i 6 år.
Seniorrådgiver/logoped
Statped Vest, logoped
Askøy kommune. Lærer
sykehusundervisningen,
Haukeland sykehus
Lærer Kila skole,
Harstad
Buskerud, Nordland
Offiser i forsvaret 5 år.
Lærer vgo 20 år
(Telemark FK og
Akershus FK)
Er nå yrkesfaglærer, og
har vært lærer siden
1991.
Ped.leder, styrerass. og
styrer i barnehage Mo i
Rana og Oslo, lærer i
Røyken kommune ,
avd.leder Røyken komm.
Akershus, AustAgder, Buskerud,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Oslo,
Oppland, Møre og
Romsdal, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Rogaland, Sogn og
Fjordane, SørTrøndelag, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold, Østfold
Akershus, AustAgder, Finnmark,
Østfold
Finnmark, Hordaland
Rogaland, Sogn og
Fjordane, Vest-Agder
Akershus, Buskerud,
Oppland, Troms
Trukket seg
6
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og
tidligere
Hovedtillitsvalgt i Ullensaker
Asle Jahren
Akershus
Thom Jambak
Buskerud
1958
GSK
VGO
Adjunkt m/
tilleggsutd.
HTV-F, Fylkesstyremedlem
ATV-F, delegat årsmøtet Udf,
Buskerud
Tormod Korpås
Østfold
1968
VGO
Adjunkt m/tillegg
(leder)
Terje Lerberg
Oppland
1967
VGO
Lektor m/
tilleggsutd.
Ann Mari Milo Lorentzen
Troms
1983
BHG
Barnehagelærer
Bjørn Christian Nilsen
Nordland
1967
UH
Lektor m/
tilleggsutd.
Medlem lederråd UDF Østfold,
medlem i Ludvigsen-utvalget
HTV-F, fylkesstyremedlem,
utvalg for utdanningspolitikk
Vara HTV-F, kontaktperson
vgo
ATV, seksjonsleder vgo, FYK
lokallagsleder, fylkesnestleder, medlem rep.skap
Hovedtillitsvalgt i Tromsø
kommune, fylkesstyremedlem
Troms
Verv i PS lokalt, sentralt og
nordisk, medlem av seksjon
barnehage i Tromsø,
plasstillitsvalgt
Vara til fylkesstyret.
Styremedlem i høgskolestyret
ved Høgskolen i Narvik,
ansatterepresentant.
Styremedlem UDF Narvik
2013–
Ulike verv i tidligere og
nåværende org. lokalt og på
fylkesnivå.
1969
Arbeidserfaring
Nominert av
Lærer barneskole fra
1980
Lærer v/Røyken vgs,
Akershus, Telemark
Rektor vgo
Akershus, Buskerud,
Hedmark, Hordaland,
Møre og Romsdal,
Telemark, Troms,
Vestfold, Østfold
Valgkomiteen
Lektor i vgo. Dh,
kunstfag og engelsk er
fagene
Oppland, Oslo
2006–2011: Pedagogisk
leder i Reinen barnehage
Aust-Agder,
Buskerud, Finnmark,
Hedmark, Oppland,
Rogaland, Troms,
Vest-Agder, Vestfold,
Østfold
Lektor i ungdomsskolen
og vgo 1997–2003,
Førstelektor i
samf.didaktikk ved
Høgskolen i Narvik
Buskerud, Finnmark,
Hedmark, Hordaland,
Nordland, NordTrøndelag, Oppland,
Rogaland, Sogn og
Fjordane, Telemark,
Troms, Østfold
7
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Gunn Lisbeth Nordstrøm
Nord-Trøndelag
1960
VGO
Frank Olsen
Nordland
1954
FAS
Nestleder PPT
Vesterålen og
Lødingen
Brit-Helen Russdal-Hamre
Rogaland
1960
UH
Lektor m/
tilleggsutd.
Øyvind Sørreime
Rogaland
1954
GSK
(leder)
Lærer
Verv, nåværende og
tidligere
Fondsstyret og styret i
Hurdalssjøen Hotell
Fylkesleder Nord-Trøndelag,
HTV i NT-FK,
Fylkesstyremedlem i
Nordland fra 2012,
Kontaktperson FAS, tidl.
nestleder lokallag, Medl.
fylkesstyret NL
Sentralstyremedlem, leder
kontaktforum UH, medlem
forhandlingsutvalg stat i
Unio, kontaktperson sentralt
pensjoniststyre
Sentralstyremedlem, leder av
utdanningspolitisk utvalg
leder for lederne i UDF
Stavanger og UDF Rogaland,
styremedlem i UDF
Stavanger og UDF Rogaland
Arbeidserfaring
Nominert av
Jobber som lærer i vgs.
50 % stilling som leder
Hedmark, NordTrøndelag, Sogn og
Fjordane
Lærer, rektor,
PP-rådgiver
6 år lærer i usk., og 4 år i
vgs. Øvingslærer
alm.lærerutd.
Studieleder/
-koordinator
Lektorprogram og PPU
10 år som lærer, 20 år
som rektor
Nordland
Akershus, AustAgder, Møre og
Romsdal, Vest-Agder,
Vestfold
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Oslo
8
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Hege Valås
Sør-Trøndelag
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Margareth Vatne Rønningsen
Rogaland
Trukket seg
Terje Vilno
Oslo
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og
tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Akershus, AustAgder, Buskerud,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Oslo,
Oppland, Møre og
Romsdal, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Rogaland, Sogn og
Fjordane, SørTrøndelag, Telemark,
Vest-Agder, Vestfold,
Østfold
Aust-Agder,
Hedmark, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Oppland, Oslo,
Rogaland, SørTrøndelag, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold,
9
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Kolbjørg Ødegaard
Møre og Romsdal
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og
tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Akershus, AustAgder, Buskerud,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Oslo,
Oppland, Møre og
Romsdal, Nordland,
Nord-Trøndelag,
Rogaland, Sogn og
Fjordane, SørTrøndelag, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold, Østfold
10
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Nominert som varamedlem SST
Navn, fylke
Ingvild Aga
Akershus
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Petter Andersen
Vestfold
Mette Berg Nielsen
Aust-Agder
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Frank Bergli
Møre og Romsdal
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Mariann Christensen
Østfold
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Lars Eirik Dahlberg
Troms
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Hedmark
Møre og Romsdal
1967
GSK
Adjunkt
Leder UDF Vestfold 2012–
HTV UDF Sandefjord 2002–
2006, styremedl UDF Vestfold
2006–, seksjonsleder
grunnskole 2006–2012,
medlem utvalg for lønns- og
arbeidsvilkår 2007–2012
Lærer
Vestfold
Telemark
Hordaland,
Nordland, NordTrøndelag, Troms
Troms, Vestfold,
Østfold
Finnmark, Troms
11
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Marit Danielsen
Akershus
1966
VGO
Solveig Eldegard
Sør-Trøndelag
1965
VGO
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Hanne Fehn Dahle
Oslo
1975
UH
Høyskolelektor
1961
GSK
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Marit Grefstad
Aust-Agder
Inger Grødem Haraldsen
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Stilling/yrke/
utdanning
Adjunkt
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Fylkesstyremedl. og kontaktperson vgo Akershus
medl. kontaktforum vgo og
samisk utvalg UDF
HTV Akershus FK, nestleder
lokallag vgo, fylkeshovedverneombud Akershus,
hovedverneombud Lørenskog
vgs
1. vara – sentralstyret
SST-medl. fra 2009
Fylkesstyremedlem
Lærerforbundet 1998–2001.
Hovedtillitsvalgt Sør-Trøndelag
Fylkeskommune fra 1.8 2001
Fylkesstyremedlem Oslo,
kontaktperson UH
Yrkesfaglærer
Akershus
Lærer i vgs siden 1990.
Avdelingsleder på
Yrkesfaglig
studieprogram, Service
og Samferdsel siden
1.1.2013.
Ped. leder bhg., styrer
bhg, høyskolelektor
HiOA fra feb. 2009
Lærer barneskole
Hovedtillitsvalgt
Akershus, Buskerud,
Oppland, Telemark,
Troms, Vest-Agder,
Vestfold
Fylkesstyremedlem
hovedtillitsvalgt UDF, Grimstad
8 år ATV Fevik skole,
lokallagstyremedlem,
fylkesstyret Aust-Agder 2
perioder
Hordaland,
Nordland, Østfold
Møre og Romsdal,
Oppland
Aust-Agder, NordTrøndelag, Vestfold
12
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Kristin Gudem
Akershus
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Akershus
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Stine Holtet Christensen
Oslo
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Grethe Hultgren
Buskerud
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Thom Jambak
Buskerud
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Arnt-Holger Jensen
Finnmark
Tormod Korpås
Østfold
Se informasjon under
«Nominert som SST.medl.»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Hedmark, Vestfold
Oslo, Rogaland
Aust-Agder, NordTrøndelag
Telemark
1972
BHG
Barnehagelærer
Fylkesnestleder, vara HTV-H,
kontaktperson vgo,
kontaktperson barnehage
lokallaget Alta, ATV i barnehage
i mange år
15 år i barnehage,
fortrinnsvis som
pedagogisk leder, men
og som personalleder
og stedfortreder. Halvt
om halvt i privat og
kommunal.
Nordland, NordTrøndelag, Oppland,
Oslo, Rogaland
Akershus, Buskerud,
Finnmark, Hedmark,
Møre og Romsdal,
Oppland, Sogn og
Fjordane, Troms,
Vest-Agder,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Oslo,
Østfold
13
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Fødselsår
Medl. gr.
Hilde Lein
Nord-Trøndelag
1972
FAS/BHG
Terje Lerberg
Oppland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Åse Løvdal
Vest-Agder
1952
BHG
Stilling/yrke/
utdanning
Barnehagelærer
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Fylkesstyremedlem, NordTrøndelag. 80 % stilling som
kontaktperson for barnehage og
FAS,
styremedlem i lokallaget
Steinkjer, ansvar barnehage,
samt i fylkesstyret for
barnehage (og seksjon
barnehage) og FAS.
Koordinator for
forebyggende familieteam (tverrfaglig team
med helsesøstre,
barnevernspedagoger,
fysioterapeut og
spesialpedagoger i
Steinkjer kommune),
samt har jobbet i PPT
og som pedagog og
spesialpedagog i
barnehager i Steinkjer
kommune.
Aust-Agder,
Buskerud, Finnmark,
Hordaland, Møre og
Romsdal, NordTrøndelag, Oslo,
Rogaland, Troms,
Vest-Agder, Østfold
Styrer i barnehage
Akershus, Finnmark,
Oslo, Rogaland, Sogn
og Fjordane, VestAgder, Vestfold,
Østfold
Gikk av som fylkesleder
31.7.2015
Landsmøtedelegat i NL og UDF
Landsstyremedlem i NL fra
1994 til fusjonen.
Leder av Kvinneutv. i NL i og
medl. av forhandl. delegasjonen
Stat, Styremedl. i seksj. bhg.
sentralt, Nestleder i Udf. VestAgder fra 1.8.2003 til 1.4.2005
Fylkesleder i Udf. Vest-Agder
fra 1.4.2005 til 31.7.2015
Aust-Agder, Møre og
Romsdal, Vest-Agder
14
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Ann Mari Milo Lorentzen
Troms
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Kåre Mortveit
Aust-Agder
Bjørn Christian Nilsen
Troms
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Gunn Lisbeth Nordstrøm
Nord-Trøndelag
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Siri Skjæveland Lode
Rogaland
Øyvind Sørreime
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Fødselsår
1953
Medl. gr.
GSK
Stilling/yrke/
utdanning
Adjunkt m/
tilleggsutd.
Verv, nåværende og tidligere
kontaktperson grunnskole fra
01.08.15, hovedtillitsvalgt
Arendal til 31.07.15,
HTV Norsk Lærerlag, Torsken
kommune, tillitsvalgt Stinta
skole, nestleder, leder
Utdanningsforbundet Arendal
HTV, nestleder, leder NL
Arendal.
Arbeidserfaring
1–10 skole Torsken
kommune 1980–87
Kragerø Ungdomsskole
1987/88 Stinta
Ungdomsskole Arendal
1988–2015
Nominert av
Akershus,
Hordaland,
Nordland, NordTrøndelag, Oslo
Oppland
Akershus,
Aust-Agder
Østfold
1962
GSK
Adjunkt
HTV Gjesdal kommune
01.08.08–01.08.15
Allmennlærer. Erfaring
med interkommunalt
skoleutviklingsprosjekt
og interkommunal
medbestemmelse og
medskapning.
Finnmark, Rogaland,
Sogn og Fjordane
Vest-Agder
Rogaland
15
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Margareth Vatne Rønningsen
Rogaland
Trukket seg
Terje Vilno
Oslo
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Møre og Romsdal
16
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Nominert – øvrig vara SST
Navn, fylke
Mette Berg Nielsen
Aust-Agder
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Solveig Eldegard
Sør-Trøndelag
Se informasjon under
«Nominert som SST-vara.»
Inger Grødem Haraldsen
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Kristin Gudem
Akershus
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Akershus
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Grethe Hultgren
Buskerud
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Arnt-Holger Jensen
Finnmark
Se informasjon under
«Nominert som SST-vara»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Oppland
Hordaland
Finnmark, Oslo
Finnmark
Vestfold
Aust-Agder
Aust-Agder,
Rogaland, Østfold
17
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Tormod Korpås
Østfold
Se informasjon under
«Nominert som SST-vara.»
Hilde Lein
Nord-Trøndelag
Se informasjon under
«Nominert som SST-vara»
Terje Lerberg
Oppland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Ann Mari Milo Lorentzen
Troms
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Bjørn Christian Nilsen
Troms
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Frank Olsen
Nordland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Brit-Helen Russdal-Hamre
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som SST-medl.»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Troms
Akershus
Akershus
Oppland
Møre og Romsdal
Vestfold
Rogaland
18
Vedlegg 1 – LM-sak 2/15 Valg: sentralstyret
Navn, fylke
Siri Skjæveland Lode
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som SST- vara.»
Fødselsår
Medl. gr.
Stilling/yrke/
utdanning
Verv, nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av
Troms
19