Nasjonal transportplan 2018

Nasjonal transportplan 20182027 –Kva med Hordfast?
fungerende vegdirektør Lars Aksnes
05.06.2015
NTP 2018-2027
NTP - organisasjonen
20.04.2015
Lars Aksnes, fung. vegdirektør
Aktuelt nå
Utarbeidelse av NTP 2018-2027
21.05.2015
Lars Aksnes, fung. vegdirektør
NTP 2018-2029
Prioriteringer i arbeidet (R2)
● Prioritering etter
samfunnsøkonomisk lønnsomhet
og nasjonale mål for
transportpolitikken
● Det legges stor vekt på å vise
hvordan ressursbruken bidrar til
å bedre transportforholdene
05.06.2015
NTP 2018-2017
Overordnet mål
Et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskapning og
bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet
21.05.2015
Lars Aksnes, fung. vegdirektør
Hovedmål
● Framkommelighet: Bedre framkommelighet for personer og
gods i hele landet
● Transportsikkerhet: Redusere transportulykker i tråd med
nullvisjonen
● Klima og miljø: Redusere klimagassutslipp i tråd med en
omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre
negative miljøkonsekvenser
05.06.2015
Etappemål for Framkommelighet
● Transportsystemet skal bli mer
robust og pålitelig
● Kortere reisetider og tilstrekkelig
kapasitet
● Persontransportveksten i
byområdene skal tas av
kollektivtransport, sykkel og
gange
● Universelt utformede reisekjeder
● Transportkostnader for
godstransporten skal reduseres,
de ulike transportmidlenes
fortrinn utnyttes og mer gods
overføres fra veg til sjø og bane
05.06.2015
Etappemål for Transportsikkerhet
● Antall drepte og hardt skadde i
vegtrafikken skal reduseres
innen 2030
● Opprettholde og styrke det høye
sikkerhetsnivået i
jernbanetransport, luftfart og
sjøtransport
● Unngå ulykker med akutt
forurensing
05.06.2015
Etappemål for Klima og miljø
● Redusere klimagassutslippene i
tråd med Norges klimamål
● Bidra til å oppfylle nasjonale mål
for ren luft og støy
● Begrense tapet av naturmangfold
05.06.2015
Ferjefri E39
● 6 fylker
● 7 (8) ferjekrysninger
● 50 % av total
eksport
(eks. olje og shipping)
20.01.2015
Lars Aksnes, fungerende vegdirektør
Store strategiske satsinger i NTP 2018-2029
Oppfølging av ferjefri E39
● Alle prosjekter i NTP må forholde seg til de samme
retningslinjene for prioritering innenfor de gitte
rammene, men…
● Ambisjonen fra NTP 2014-2023 videreføres:
– Binde Vestlandet sammen gjennom en opprustet og
ferjefri E39, med sikte på ferdigstilling i løpet av en
tjueårsperiode
● R2: Må svare ut hva kreves for å ferdigstille E39
● Kostnader
05.06.2015