Snoveien 17-19, detaljregulering

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT
DETALJREGULERING I BÆRUM
KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8
kunngjøres oppstart av privat detaljregulering for
Snoveien 17, 19 og Terrasseveien 52A og B
(Gnr-Bnr: 11/46, 24 og 748) med flere, på vegne
av Snoveien 17-19 AS.
Samtidig varsles parallell behandling av plan og
byggesak, jf. pbl. § 1-7 og 12-15.
Planområdet har et samlet areal på ca. 10.5 dekar
og ligger på Høvik, Bærum kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for
utbygging av boliger og noe forretning i 1.etasje på
ovennevnte eiendommer. Forslaget legger opp til
en kvartalsstruktur som gir best uterom med
hensyn til støy og sol, samt to store bilfrie
gårdsrom. Viktige problemstillinger vil være
utnyttelse, høyde, kulturminner og forretning.
Området er avsatt til boligbebyggelse i den nylige
vedtatte arealdel i kommuneplanen for Bærum.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en
del av planarbeidet. Planen utløser ikke krav til
konsekvensutredning.
Innspill til oppstart av planarbeid sendes innen
09.11.2015 til:
Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes
til Zahra Farzamnia.
tlf. 452 06 467, e-post: [email protected]