Mette Nilstad

Det nasjonale – og regionale
framtidsbilde
Helseledersamling
Stjørdal, 23. oktober
Mette Nilstad
senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF
Tema
1
2
Nasjonal helse og sykehusplan – uten å vite fasiten
Strategi 2030 i Helse Midt-Norge
Framtidas helsevesen
Nasjonal helse og sykehusplan
Skal legge til rette for at
• Stortinget får en tydeligere rolle i å fastsette overordnede
prinsipper og ønsket utvikling for en samlet helsetjeneste
• Ansvaret for faglige vurderinger og kvalitet blir tydeligere
• Det styres mer på kvalitet – basert på åpenhet
• Helsetjeneste og sykehus virker sammen som et nettverk
• Kompetanse er mer bevegelig og ikke bare pasienten flytter
på seg
Pasientens helsetjeneste
Pasientens perspektiv og
opplevelse skal legges til
grunn
Den myndige og likestilte pasient
Nasjonal helse- og sykehusplan
• Flere eldre, livsstil og andre drivere for økt behov
for helsetjenester
• Framskriving og analyse
• Rekruttering, utdanning og forskning
• Akutt / elektiv virksomhet ved våre sykehus
• Lokalsykehus og sårbare fagmiljøer
Medisinsk og teknologisk utvikling
• Enorm kunnskapsutvikling
• Virker både sentraliserende og desentraliserende
Informasjonsteknologi
Bruker vi ressursene på de rette tingene?
• Stor forskjell i omfang av
behandlinger
• Ikke alt kan være riktig
• Er det overforbruk av
noen behandlinger?
Kilde: Olav Helge Førde
«Hollandsk – og norsk syke»
«… oljeinntektene gjør at velgerne og politikerne unnlater å
gjennomføre umiddelbart ubekvemme, men på lang sikt
nødvendige, reformer og prioriteringer.
I for liten grad setter man spørsmålstegn ved om de sosiale
forsikringsordningene og skatte- og overføringssystemene er
utformet på en slik måte at de støtter opp om de tradisjonelle
normene og dydene som velferdsstaten er tuftet på.»
God helse for hver helsekrone?
Nærhet og kvalitet
• Befolkningen er mest opptatt av nærhet
• Pasientene og brukerutvalgene er mest opptatt av
medisinsk kvalitet
Ahus
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus
SØ, Fredrikstad
St. Olavs Hospital HF
SiV, Tønsberg
OUS
VV, Bærum
VV, Drammen
SS, Kristiansand
Lovisenberg
Haraldsplass
Diakonhjemmet
UNN Tromsø
Haugesund sjukehus
SI, Gjøvik
ST, Skien
Ålesund sjukehus
Levanger sjukehus
SS, Arendal
Orkdal
Nordlandssykehuset Bodø
VV, Ringerike
SI, Hamar
Molde sjukehus
SI, Lillehammer
Førde sentralsjukehus
SI, Elverum
VV, Kongsberg
Stord Sjukehus
Kristiansund sjukehus
Finmarkssykehuset Hammerfest
Volda sjukehus
SI, Kongsvinger
SS, Flekkefjord
Namsos sjukehus
UNN Harstad
Helgelandssykehuset Mo I Rana
Nordlandssykehuset Vesterålen
ST, Notodden
Voss sjukehus
UNN Narvik
Finnmarkssykehuset Kirkenes
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Nordfjord sjukehus
Nordlandssykehuset Lofoten
Lærdal sjukehus
SI, Tynset
Helgelandssykehuset Mosjøen
ST, Kragerø
ST, Rjukan
Odda Sjukehus
Longyearbyen sykehus
Sykehus-Norge 2015
500000
450000
Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Framtidens sykehus
6. februar 2015
Helse- og omsorgsdepartementet
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Modell 1
Dagens
organisering
Framtidens sykehus
Modell 2
All
akuttfunksjon
sentralisert
6. februar 2015
Modell 3
Oppgaver
tilpasses etter
befolkningsgrunnlag
Helse- og omsorgsdepartementet
Modell 2
Alle
akuttfunksjoner
sentraliseres
60 – 80 000 i
befolkningsgrunnlag
18
Helse- og omsorgsdepartementet
Ahus
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus
SØ, Fredrikstad
St. Olavs Hospital HF
SiV, Tønsberg
OUS
VV, Bærum
VV, Drammen
SS, Kristiansand
Lovisenberg
Haraldsplass
Diakonhjemmet
UNN Tromsø
Haugesund sjukehus
SI, Gjøvik
ST, Skien
Ålesund sjukehus
Levanger sjukehus
SS, Arendal
Orkdal
Nordlandssykehuset Bodø
VV, Ringerike
SI, Hamar
Molde sjukehus
SI, Lillehammer
Førde sentralsjukehus
SI, Elverum
VV, Kongsberg
Stord Sjukehus
Kristiansund sjukehus
Finmarkssykehuset Hammerfest
Volda sjukehus
SI, Kongsvinger
SS, Flekkefjord
Namsos sjukehus
UNN Harstad
Helgelandssykehuset Mo I Rana
Nordlandssykehuset Vesterålen
ST, Notodden
Voss sjukehus
UNN Narvik
Finnmarkssykehuset Kirkenes
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Nordfjord sjukehus
Nordlandssykehuset Lofoten
Lærdal sjukehus
SI, Tynset
Helgelandssykehuset Mosjøen
ST, Kragerø
ST, Rjukan
Odda Sjukehus
Longyearbyen sykehus
Modell 3 Oppgaver og akuttfunksjoner tilpasses etter hvor stort
befolkningsgrunnlag hvert sykehus har
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
Grense for akutt kirurgi 60-80 000
0
Grense for akutt indremedisin 20-30 000
*Tallene endrer seg ettersom sykehus endrer oppgavedeling
Typer sykehus i Modell 3
>20-30.000 innbyggere
Andre spesialiteter.
Indremedisin
(akutt og ”elektiv”)
Kirurgi
(elektiv)
LAB
RAD
Et sykehus basert på et tilstrekkelig lokalt
opptaksområde til å drive akutt indremedisin
Anestesi
Kombinert med elektiv kirurgi og anestesi – ofte
eller alltid?
~>60- 80.000 innbyggere
Andre spesialiteter.
Indremedisin
20
Kirurgi
LAB
RAD
Lokalt opptaksområde er stort nok til å drive
akutt kirurgisk døgnvirksomhet
Anestesi
Helse- og omsorgsdepartementet
350000
300000
250000
Ahus
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus
SØ, Fredrikstad
St. Olavs Hospital HF
SiV, Tønsberg
OUS
VV, Bærum
VV, Drammen
SS, Kristiansand
Lovisenberg
Haraldsplass
Diakonhjemmet
UNN Tromsø
Haugesund sjukehus
SI, Gjøvik
ST, Skien
Ålesund sjukehus
Levanger sjukehus
SS, Arendal
Orkdal
Nordlandssykehuset Bodø
VV, Ringerike
SI, Hamar
Molde sjukehus
SI, Lillehammer
Førde sentralsjukehus
SI, Elverum
VV, Kongsberg
Stord Sjukehus
Kristiansund sjukehus
Finmarkssykehuset Hammerfest
Volda sjukehus
SI, Kongsvinger
SS, Flekkefjord
Namsos sjukehus
UNN Harstad
Helgelandssykehuset Mo I Rana
Nordlandssykehuset Vesterålen
ST, Notodden
Voss sjukehus
UNN Narvik
Finnmarkssykehuset Kirkenes
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Nordfjord sjukehus
Nordlandssykehuset Lofoten
Lærdal sjukehus
SI, Tynset
Helgelandssykehuset Mosjøen
ST, Kragerø
ST, Rjukan
Odda Sjukehus
Longyearbyen sykehus
Modell 3 Tilpassede akuttfunksjoner
500000
450000
400000
Tallene er ikke skrevet i stein
Lokal og regional kunnskap (om avstand, klima, oppgavedeling med nabosykehus med mer) skal bestemme
utviklingen til det enkelte sykehuset
200000
150000
100000
50000
60-80 000
0
20-30 000
*Tallene endrer seg ettersom sykehus endrer oppgavedeling
Hvordan understøtte en slik
struktur
• Styrke nettverksfunksjon
• Styrke faglig samarbeid
• Fortsette utvikling av prehospitale tjenester
Vi venter på
stortingsmeldingen og
Stortingets behandling av
av denne
Tema
1
2
Nasjonal helse og sykehusplan – uten å vite fasiten
Strategi 2030 i Helse Midt-Norge
SE I
BAKSPEILET!
Ambulansetjenesten i MidtNorge
Økonomisk resultat i forhold til
krav fra eier
(Helse Midt-Norge er fortsatt…)
Best – sier pasientene
Inkl. private sykehus
Topp score: 100
Ventetid – før og nå
Fristbrudd – før og nå
6000
5000
Fristbrudd ventende
per utg desember
4000
Fristbrudd behandlede
per utg desember
3000
2000
1000
0
2009
2014
Januar
2015
Desember
Utskrivningsklare pasienter
Korridorpasienter – før og nå
(andel - midtnorske sykehus)
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
2014:
1,0 %
1,1 %
0,5 %
0,0 %
2008
2010
Felles journal gir tryggere
pasientbehandling
Fra 5. oktober av:
journalopplysninger for pasienter som behandles ved
sykehus i Midt-Norge er tilgjengelig for helsepersonell
ved disse sykehusene. (inkl. rus og psykiatri)
«All tilgang til journal logges slik at vi også har mulighet
for å se hvem og når noen har åpnet journalen din.»
Inntil videre vil imidlertid ikke fastlegen, sykehjem,
private behandlingsinstitusjoner ha tilgang til journalen
din fra sykehusene i Midt-Norge og omvendt.
Dokumentasjon på pasientbehandlingen din må derfor
fremdeles sendes mellom disse aktørene.
§
Lov om behandling
av helseopplysninger
ved ytelse av helsehjelp
(Pasientjournalloven)
Pasienterfaringsundersøkelser 2014
Psykisk helse og TSB
•
Pasientene opplever å bli møtt og behandlet med
respekt
•
Blir tatt på alvor
•
For lite behandling !
•
For dårlig forberedt utskriving. Samarbeid med
kommunene må styrkes
“For å spissformulere litt, for å skille
pakkeforløp kreft fra psykisk helse.
Pakkeforløp for kreft var en
ventetidsreform. Pakkeforløp psykisk
helse er en kvalitetsreform”
Kjell Åsmund Salvesen – Fagdirektør Helse MidtNorge
Visjon:
På lag med deg for din helse
Strategi 2030 skal være en
overordnet strategi
• Pasientens helsetjeneste
– Helhet i tjenestetilbud og et perspektiv utover
spesialisthelsetjenesten
• Utfordringsbilde krever langsiktighet
• Fundament for delstrategier og planer
– regionalt og lokalt eierskap
Premisser for arbeidet
• Nasjonale føringer
– Nasjonal helse- og sykehusplan mv
• Regionale føringer og kunnskap
– Vår visjon og våre verdier
- Utfordringsbildet i Strategi 2020
- Ny PAS/EPJ, nytt sykehus i HMR
- Skal ikke gå på bekostning av ordinær drift
• Ny kunnskap
– Kunnskap og forståelse fra nylig gjennomførte prosesser
- Framskrivningsprosjektet
Bred involvering internt og
eksternt
• Åpne tematiske drøftinger i HF/RHF-styrene og
andre arenaer
• Utforming av felles høringsnotat
• Høring i etterkant av Stortingsbehandlingen av
NHSP
• Styrebehandling i Hf-ene og vedtak i RHF styret
• Forslag til temaområder?
Visjon:
På lag med deg for din helse