Mere informasjon om prosjektet her.

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
TUR_APP FOROLLHOGNA
1. Generelt
Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med
informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom
arbeidet med strategien og Tur-appen avklares:
- viktige natur- og kulturarvsverdier (hovedtema) som kjennetegner
området
- hvordan vi ønsker at området skal «profileres»
- hvor og hvordan kunnskapsformidling og tilrettelegging for opplevelser
og aktivitet kan skje, samtidig som verneverdiene ivaretas.
Dette arbeidet kan igjen bidra til lokal verdiskaping. Sentralt i arbeidet er god
lokal forankring og samarbeid mellom forvaltning, rettighetshavere,
grunneiere, skoler og lokale ressurs- og utviklings-miljø.
2. Strategiske valg
Grunnlaget for strategiske valg ligger i verneforskriftene, forvaltningsplan og de
konkrete utfordringer som området har. Gjennom NINA’s prosjekt «Villrein og
ferdsel» i Forollhogna kartlegges ferdselen i området, mens nasjonalparkstyret
søker innspill fra bygdene på «handlingsrommet» lokalt. Strategier og viktige
vegvalg for informasjon, formidling og tilrettelegging drøftes videre som en del
av arbeidet med tur-app og informasjon- og besøksstrategi for Forollhogna
(utkast foreligger i løpet av våren 2015):
Gjennom tidligere arbeid med tiltaksplan for Forollhogna, drøftinger og
behandling av søknader i nasjonalparkstyret, drøftinger i bygdemøter høsten
2014, samt svar på spørreskjema synes det å være bred enighet om følgende
prinsipper:
- Villreinen i Forollhogna er viktig og skal ivaretas. Fysisk tilrettelegging for
opplevelse og aktivitet skal styres unna viktige områder for villrein (ses i
forhold til aktivitet og årstid).
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
- Det er ikke ønskelig at villreinen er hovedtema i «markedsføring/
profilering» av Forollhogna-området.
- Tilrettelegging for opplevelse og aktivitet bør fortrinnsvis skje i
seterdalene og i randsona til nasjonalparken og landskapsvernområdene.
Dette både for å ivareta verneverdiene, men også for å bidra til lokal
verdiskaping. Generelt ønskes aktivitet og tilrettelegging i randsona og
«rundt» Forollhogna-området fremfor «gjennom» nasjonalparken.
- Tema som ønskes løftet for området samlet er frodig vegetasjon («den
grønne nasjonalparken») med tilhørende artsrikdom (plante- og dyreliv),
aktivt landbruk med beite, seterdrift og matproduksjon (lokalmat), seterog slåttelandskap (bygningsarv, tradisjonskunnskap, kulturbetingede
arter og kulturmarkstyper), kulturminner (jernutvinning og fangstgraver), gruvehistorie og gamle ferdselsveger.
- Aktiviteter som løftes fram er vandring og fjellturer i nærmiljøet og
randsona, sykling etter seterveger og gamle ferdselsveger, skiturer i
randsona, jakt og fiske, toppturer/utkikkspunkt i randsona,
opplevelsesområder der natur- og kulturarv ses i sammenheng.
- Det er ønskelig å tilrettelegge for flere kortere og lett tilgjengelige
turer/vandringer/opplevelser i nærmiljø og randsone med tanke på å
stimulere flere til å ut på tur, spesielt barn og unge. Utkikkspunkt,
turbøker, og aktiviteter er viktig. Samarbeid med skoler, turforeninger,
trimutvalg og O-grupper. Lære om naturen i naturen gjennom egen
aktivitet og opplevelse.
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
3. Oppbygging av sider Tur-app (struktur/menyvalg)
På hovedsiden til Tur-app Forollhogna må vi velge hva slags struktur og
menyvalg vi ønsker - se eksempel Tur-app for Vang i Valdres
www.turapp.no/vang/.
Forslag til inndeling hovedmeny:
Tema
Opplevelser(aktiviteter)
Gradering
Innfallsporter
I tillegg kommer «Vis på kart» øverst på sida.
De turene og opplevelsene som legges inn vil da kunne fremkomme under flere
ulike menypunkt avhengig av om inngangen er type aktivitet, type tema eller
innfallsport (hvor du er/skal).
4. Geografisk avgrensing av Tur-app,
Tur-appens geografiske avgrensing vil være «Forollhogna-området» innenfor
hovedvegnett/hovedvassdrag rundt området (plangrense regional plan for
villrein), men nasjonalparkstyret vil prioritere sin ressursbruk i og «nærmest»
verneområdene, men samtidig se dette i forhold til andre statuser (utvalgte
kulturlandskap, nasjonalpark-senter/infosenter, nasjonalparklandsby,
verdensarv).
Turer og opplevelser (natur- og kulturarv, friluftsliv) «lenger ut i randsona» kan
gjerne legges inn i løsningen, men krever at andre aktører tar ansvar for
innholdsproduksjon og kostnader med innlegging av stoff.
5. Prioritering av turer, opplevelse og innhold
Generelt prioriteres det nå å legge inn turer og opplevelser i og i randsona til
landskapsvernområdene og turer i randsona til nasjonalparken. I tillegg
prioriteres områder/aktiviteter som kan synliggjøre de ulike sider av
verneverdiene (prioriterte tema) samtidig med at verneverdiene ivaretas. Det
legges vekt på at tilrettelegging for turer og opplevelser er avklart lokalt
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
(rettighetshavere, grunneier, næringsaktører) og avklart i forhold til
verneverdiene i området. «Godkjente turer» og opplevelsesområder vil igjen
kunne danne grunnlag for videre verdiskaping (eks. guidede turer, Oposter/tur-bøker, arrangement, opplegg i regi av turforeninger, bedrifter etc.).
I vedlagte oversikt over turer foreslår vi utviklingen av Tur-appen i ulike trinn.
Trinn1 (våren 2015)
Turer/opplevelser er allerede avklart og tilrettelagt eller krever enkel
avklaring/tilrettelegging. Innhold kan legges ut for lansering. Dette omfatter
tidligere prioriterte opplevelsesområder, tilrettelagte/merkede turer/turmål og
enkle mindre turer.
Målsetting: ca. 30 turer/turmål/opplevelser fordelt over hele Forollhogna
Tiltak: Innholdsproduksjon (tekst, foto, gps-spor, eventuelle linker til utfyllende
info). Eventuelle avklaringer. Kvalitetssikring og innlegging i base Tur-app.
Arbeidet skjer i samarbeid med: lokale aktører/kontaktpersoner/ressursmiljø/
offentlige aktører og andre delprosjekter/delfinansiering.
Trinn 2 (hele 2015)
Turer/opplevelser som krever noe mer avklaring, eller enkel skilting/
merking/rydding før videre prioritering (eks. avklare om det finnes tilstrekkelig
parkering, forholdet til rettighetshavere/grunneiere, enkel rydding el.
merking/skilting osv. Kan legges ut i løpet av året dersom tiltaket er ok, og
enkle tiltak kan gjennomføres sommer 2015.
Tiltak: Befaring, registrering, innholdsproduksjon, kvalitetssikring, enkel
merking/rydding/skilting, innlegging av data.
Mål om antall turer:
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
Trinn 3 (2015-2017)
a) videreutvikling i Tur-appen (lydfil/film/formidling) av prioriterte
opplevelses-/formidlingsområder på ulike tema fra trinn 1 eks.
Storbekkøya (jernutvinning), Blåola (slåtteområde), Fossgruva/Gruvåsen
(gruvedrift), Nylandstjønna (fugleliv), Svartsjøen (samisk historie),
Såttåhaugen – Kløftåsen/Utistuvollen (setring, slått og meierihistorie)
b) Prioritert akse Kjurrudalen – Hessjøen.
2015 (forprosjekt): Registreringer og avklaringer av muligheter for
tilrettelegging for sykkel-trasè gjennom Kjurrudalen mot Hessjøen og
enkel merking av gamle ferdselsveger i fjellet på øst og vestsiden av
Kjurrudalen (tema slåtteområder, artsmangfold, kulturminner,
gruvehistorie/verdensarv, kirkehistorie/gammel kirkeveg mm). Avklare
behov for tiltak, eierskap til tiltak, kostnader, finansiering og videre
framdrift. Kostnader: prosjektledelse, enkel registrering, eventuell enkel
rydding/merking.
2016-2017: Konkret videreføring av avklarte trasèer i Kjurrudalen. Enkel
merking av trasèer i fjellet. Infotavle/skilt ved utfartspunkt. Behov for
parkering?
Investering for sykkeltrasè i dalføret (etter gammel vegsti). Berører både
Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV, Øyungen LV, Forollhogna NP,
verdensarv og utvalgte kulturlandskap. Sykkeltrasè gjennom Kjurrudalen
vil kunne danne grunnlag for sammenhengende sykkelveg fra Tynset –
via Vingelen – Dalsbygda – Hessjøen – Hessdalen – Ålen (alternativt fra
Hessjøen – via Meiåvollan til Forddalen og Singsås) med enkel «sykkel»forbindelse til togstasjoner i hoveddalføret (Tynset, Tolga, Os, Ålen,
Røros, Singås).
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
6. Tema (forslag) – turer sortert etter tema som vi vil synliggjøre for
Forollhogna:
Hva er hovedkvalitetene (natur- og kulturverdier) i Forollhogna-området og hva
ønsker vi å vise fram? For å synliggjøre dette – kan vi også ha en inngang via
tema (sortere turer og opplevelser på tema). Forslag til tema nedenfor tar
utgangspunkt i både verneverdier, lokal stolthet og hva vi vil vise fram (innspill
fra bygdemøter)
Tema
Type opplevelser (eksempler)
Vegetasjon og planteliv (inkl.
kulturmarkstyper) – få frem
turer som også beskriver
vegetasjonsgrunnlag og
artsrikdom i fjell og seterdaler
Velge noen gode turforslag som presenterer
plantelivet i området, både i fjellet og i
seterdalene (hva kan du se av planter
undervegs). Fjelltur med typiske fjellplanter,
vandring i ulike kulturmarkstyper (hagemark,
slåtteområder) og ulike typer skogområder.
Dyreliv (fugleliv, villrein..)
Nylandstjønna i Vingelen (tilrettelagt
område med fugletårn)
Fjelltur i randsona til nasjonalparken med
beskrivelse av dyrelivet i Forollhogna (inkl.
villrein)
Kulturminner, fangsthistorie,
jernutvinning (inkl. samisk
historie)
Storbekkøya og jernutvinning, Synnerdalen
Elgsjømoen og vandring til Finnkoihauan
(Holtålen)
Setring, beite og slått (også
utvalgte kulturlandskap)
Blåola slåtteområde i Endalen
Utistuvollen i Vangrøftdalen
Såttåhaugen setergrend i Vangrøftdalen
Hiåvollan i Endalen
Stikkord: Kulturlandskap,
tradisjonsbruk, seter- og
slåttehistorie, dagens
bruk/setring.
Videreutvikle: «Slåtteknappen»
(slåtteturmål), «Seterknappen»
(seterturmål), «Hognaknappen»
(fjellturmål/høyder – Hogn/vol)
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
Gruver/gruvedrift (og
verdensarv - cirkumferensen)
Samlet tema med et utvalg turer - gruvemål?
Eks. Gruvvola i Vingelen
Kan på sikt linkes til mer info om gruver i
Forollhogna på eks. Wikipedia.
«Gruveknappen» for Forollhogna. Gruvekart
for Forollhogna (se Forollhogna-bok). Kvikne
kobberverk, gruver i Vingelen, Fossgruva i
Vangrøftdalen, Fredrik den IV’s gruve
(Vangrøftgruva) g Oscar II’s gruve
(Mosenggruva). Christianus Sextus og
Kongens gruve, Mugg-gruva
(Nordgruvfeltet), Lergruvebakken
(Nordgruvfeltet), Fløttum i Forddalen,
Hesjedalsgruva og Storvoll (Hessdalen)
Ferdselsveger i randsona
(samt Pilegrimsleden, eneste
tillatte merkede sti i
nasjonalparken)
Levende bygder – opplevelser i
nærmiljøet
Gammel kirkeveg fra Vingelen – via
Dalsbygda- Kjurrudalen til Ålen
Gammel ferdselsveg fra Meiåvollan til
Øyavollan
Kultursti i Vingelen
Vollan gård, Kvikne
Breansmoen natursti, Dalsbygda
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
7. Aktiviteter (eksempler) – turer sortert på type aktivitet:
Hovedaktiviteter
Vandring (korte og
lange), toppturer og
utkikkspunkt
Sykkel
Kulturopplevelser
(historie, mat,
aktiviteter)
Natur- og
kulturstier
Jakt?
Fiske
Skimuligheter
Rasteplasser
Bading?
Vandring i kulturlandskap, korte turer, lengre turer,
topp-turer i fjellet i randsona osv. Utkikkspunkt nært
veg (symbol)
Sykling på gamle ferdselsveger og stier, hovedsakelig
i seterdalene, i randsona og i bygdene. Gode
muligheter for mange ulike type turer på sykkel.
Presentasjon av bygdene pg seterdalene som gode
sykkelopplevelser. Muligheter for rundturer på
sykkel? Presentere noen utvalgte sykkelturer?
Storbekkøya, kultursti Vingelen, natursti Svartsjøen,
kultursti Såttåhaugen, natursti Breansmoen
Kort om jaktmuligheter og jaktterreng, rype, villrein,
hare – link til aktuelle sider. Gode biotoper for rype.
Beskrive området som jaktområde?
Fiskemuligheter, gjerne også eksempler på småturer
for barn –gode steder for fiske av «kjøe» etc., hva
med isfiske?
Tilrettelagt fiskeplass i Båttjønndalen, Øyungen
Beskrivelse av skimuligheter og aktuell info
Konkrete turforslag i randsona? (ikke i konflikt med
tilhold av villrein vinterstid)
Skihytta – Storbekkbua – Langsfjellet i Vingelen
(symbol i kart, + omtale av noen som er mer
tilrettelagt)
(symbol i kart)
Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015
8. Gradering – turer sortert etter gradering:
enkel
middels
krevende
9. Område/innfallsport til Forollhogna (ta med info-senter) – turer sortert på
innfallsporter/områder:
Område (eksempler)
Eksempler turer og opplevelser
Støren, Budal, Endalen
og Synnerdalen
Gaula natursenter, Storbekkøya museumsseter,
Slåtteområde i Blåola
Hognarasten – Forollhogna – Pilegrimsled,
Soknedal, Håkkådalen,
Hiåsjøen
Singsås, Forddalen,
Nekkjådalen, Ledalen
Ålen, Øyungen,
Hessdalen, Hessjøen,
Elgsjømoen
Os og Dalsbygda
(Vangrøftdalen og
Kjurrudalen, Sætersjøen)
Tolga, Vingelen, Lonåsen
(Londalen og Ørvilldalen,
Magnilldalen og Busjøen)
- Kvikne, Innset og
Rennebu (Næverdal,
Grønntjønnan, ..)
Leset smeltehytte