Instruksjonsbok Spider 815_8 HS

N
GB
Instruksjonsbok
Operators manual
SPIDER 815/8 HS
Sprederive/ Rotorrive
Rotary tedder
STAR 850/26 T = 196
Utgave 1 – 15.03.2015
EC - Declaration of Conformity
according to article No. 7 of the II. directive – type A Machinery Directive
ES 2006/42/EC)
EG - Konformitätserklärung
entsprechend der Artikel No. 7 – II. Richtlinie – Typ A Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen
EG 2006/42/EC)
EC - Izjava o skladnosti
Po 7. čl. in II. Prilogi direktive točka A Pravilnika o varnosti strojev
(Uradni list RS, št. 75/08)
ES 2006/42/EC)
We/ Wir/ mi
SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA
Miha Sitar, teh. direktor SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d
declare under our sole responsibility, that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek
Rotary tedder:
Kreiselheuer:
Rotorrive:
SPIDER 230, 350, 350A, 400, 400A, 400H, 455 PRO, 555 PRO,
SPIDER 600 ALP, 615 PRO, 615 Z PRO, 685 PRO, 685 Z PRO,
SPIDER 815 PRO, 815 T PRO, 815/8 HS, 815 ZT PRO, 1500T PRO
to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and
health requirements of the Directive 2006/42/EC,
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EC,
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC -smernice 2006/42/EC.
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the
Directives, the following standards have been respected:
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits-und
Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgenende Norm(en) und/oder technische
Spezifikation (en) herangezogen:
Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC -smernic
so bili uporabljeni naslednji standardi in / ali tehnični predpisi:
EN ISO 12100:2011
EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 EN ISO 4254-10:2010/AC:2011
EN ISO 13857:2008 EN ISO 4413:2011
Šempeter, 08. 04. 2014
Miha Sitar, univ.dipl.inž.
Orkel Direkte AS
Johan Gjønnes vei 25
7320 Fannrem
Tel: 72 48 80 00
Fax: 72 48 80 11
www.orkel.no
Garantibevis
Warranty Certificate
Garantiperiode
warrants, for the period of
24
Måneder
months
Produktnavn
product name
To-rotors samlerive
ROTARY WINDROWER
Produkttype
product type
STAR 850/26 T
Serie nummer
serial number
Leveringsdato:
Date of delivery:
_ _ _ _
Produksjonsår
_ _ _ year of manufacture
Stempel, Underskrift
stamp, signature
Forhandler
20
_
Underskrift:
Signature:
Name, registered headquarters and stamp of the company
which sold the product:
Garantierklæring
Warranty statement:
Vi erklærer:
• At produktet under garantiperioden vil fungere feilfritt såfremt
det blir brukt i henhold til anvisninger gitt i den medfølgende
instruksjonboken, samt brukt til arbeidsoppgaver maskinen er
konstruert for.
• At vi vil utbedre feil og mangler på maskinen såfremt vi blir
informert innenfor garantiperioden.
We declare:
• that during the warranty period, the product will operate
flawlessly, if you use it in accordance with its purpose and
the enclosed instructions;
• that upon your request, we will repair any defect of the
machine if you inform us of it during the warranty period.
The warranty takes effect from the date of purchase of the
product, evident from the certified warranty certificate and
the receipt.
Garantien blir ugyldig hvis:
• Vedlagte retningslinjer for bruk ikke følges
• Bruk av uegnet PTO aksel
• Uvettig bruk, som fører til overbelastning og skade på
maskinens komponenter
• Personer uten nødvendig kompetanse og opplæring bruker og
/eller foretar reparasjoner på maskinen
• Maskinen skades på grunn av mekaniske sjokk påført av
kjøper eller tredjeperson
• Maskinen skades på grunn av ekstreme værforhold, eks. Flom,
lynnedslag, vind, eller brann og andre lignende forhold.
Ved innmelding av feil og mangler, enten pr. Telefon eller
skriftlig, vennligst opplys om
• Produktnavn, typebetegnelse og serienummer
• Beskrivelse av feil eller skade
• Din postadresse
Service og reservedelers tilgjenngelighetsgaranti
• Er tidsperioden vi garanterer service og reservedeler
• Perioden regnes fra kontraktens underskrivelses dato og
10 år fremover i tid.
The warranty becomes invalid due to:
• failure to comply with the enclosed instructions;
• usage of an unsuitable PTO shaft;
• negligent handling of the product, overloading which leads
to the fracture of all types of knives, spring legs, rubber
blades;
• interference with the product by an unauthorised person;
• damage caused by mechanical shock due to the fault of the
buyer or a third person;
• damage caused by flooding, fire, lightning.
When reporting a defect by phone or in writing, please
inform our representative of:
• the name, type and serial number of the product;
• the nature of the defect;
• your full address.
The servicing guarantee period:
• is the period during which we guarantee servicing and
service parts;
• it commences from the date of purchase of the product and
terminates at the end of 10 years.
Leveringsdokument
N
Leveringsdokumentet er del av dokumentasjonen tilhørende maskinen, der fabrikant eller forhandler
skal informere kjøper om:
1. Korrekt bruk og maskinens hovedkomponeter
2. Bruk og håndtering av maskinen
Maskindata
Type:
Produksjonsår
Selger
Adresse:
Serienummer
Kontraktnummer.:
Salgsdato:
Verksted/Servicepunkt
Adresse:
Kunde:
Adresse:
Kontaktperson:
Kontaktpersons telefonnummer:
Dato, utført service/klargjøring
Merknad:
Eiers navn:
Eiers telefonnummer:
Kontaktpersons navn:
Kontaktpersons telefonnummer:
Traktor, merke
Typebetegnelse
Leveringsdokumentet skal fylles ut av en godkjent Orkel Direkte representant; selger eller
servicetekniker,som så fort som mulig, sender en kopi av dokumentet til: [email protected]
Begge parter garanterer for at oppgitte data og opplysninger er korrekte ved å underskrive
dokumentet.
E R K L Æ R I N G:
Maskinen er riktig klargjort og overlevert, klar til bruk. Oppstart og funksjonstest er gjennomført.
Kunde og bruker har fått nødvendig opplæring i bruk og håndtering av maskinen.
.
______________________________
(Kundens signatur)
______________________________
(Representant for Orkel Direkte)
HANDOVER DOCUMENT
The handover document is the part of the documentation of the machine in which the manufacturer or
representative informs the buyer of:
1. the correct usage and major components of the machine;
2. the operation and handling of the machine.
For all machines, the manufacturer or manufacturer's representative guarantees
that the commissioning of the machine will be performed within 8 days from the
acquisition of the machine:
Machine details
Type:
Year of manufacture:
Seller details
Address:
Serial number:
Receipt number:
Date of sale:
Repair shop details
Address:
Person in charge:
Date of service:
Note:
Buyer details
Address:
Cultivated surface:
Meadows
Fields
Pastures
Tractor
Hectares
Type
The handover document is filled out by the chief or authorised service technician, who sends a
copy directly to SIP or at the email address: [email protected] With their signature, they guarantee
the accuracy of the information.
The warranty is validated simultaneously with the validation of the service sheet.
STATEMENT:
The machine is correctly assembled and handed over to use – the commissioning has been
performed.
The buyer has been acquainted with the usage, operation and handling of the machine.
______________________________
(customer signature)
______________________________
(repairer signature)
Bestilling av reservedeler
Ordering of spare parts
GB
N
Type:
Type of machine
Maskintype
Machine No.:
Machine Number
Maskin nummer
Year of production:
Year of production
Produksjonsår
Weight:
Machine weight
Maskinens vekt
Designation of type
Maskintype
Machine number
Maskin nummer
Year of production
Produksjonår
Ved bestilling av reservedeler og slitedeler, er
det viktig å oppgi maskintype, serienummer og
produksjonsår.
Disse opplysningene står på fabrikasjonsplaten
som er festet til maskinen.
Vi anbefaler at du skriver ned disse
opplysningen i denne boken, slik at du alltid har
dem for hånden.
Reservedeler kan bestilles fra ditt nærmeste
Orkel Direkte servicepunkt eller fra Orkel
Direktes hoveddelelager.
Kopier av reservedeler, spesielt slitedeler,
behøver ikke å være egnet, til tross for at de ser
liike ut. Stålkvalitet og slitestyrke kan ikke
avgjøres med visuell inspeksjon alene. Vær
derfor spesielt påpasselig ved kjøp av billige
reservedeler fra andre leverandører!
Dette er grunnen til at vi anbefaler orginale
Orkel reserve og slitedeler!
When ordering spare parts don't forget to write
down the exact type of the machine, serial
Number of the machine and year of production.
All these data are to be found on the factory
plate which is fixed on the machine.
In order to keep these very important data
always at hand, we advise you to write them into
above index.
Spare parts can be ordered at your authorised
Orkel representative or from Orkel Direkte
spare part department.
Imitations and copies of parts, especially
consumable parts, are not suitable even though
they might appear to be! The quality of materials
cannot be verified properly with visual inspection
alone. For this reason, caution should be
practised with low-priced offers and copies!
That's why we say, order better immediatelly
ORIGINAL ORKEL SPARE PARTS!
Innledning
Prologue
Kjære kunde!
Dear buyer!
Vi takker for tilliten og har med dette gleden av
å gratulere deg med anskaffelsen av et nytt
Orkel produkt!
Våre maskiner er kjent for sin kvalitet og styrke.
Såfremt du ivaretar din nye Orkel maskin
bruksmessig og vedlikeholdsmessig, i henhold
til retningslinjene du finner i denne boken, er vi
sikre på at din nye maskin vil gi deg høy ytelse
og høy driftssikkerhet i mange år.
We thank you for your confidence toward our
products, and would like to congratulate with a
new Orkel machine!
Our machines are well known for high quality
and strength.
Through following the instructions regarding
usage and maintance, your new Orkel machine
will offer high perfomance and productivity in
many years to come.
Informasjon du har mottatt hittil erstatter ikke
de gjeldende instruksjoner i denne boken.
This first information is no substitute for
present instructions for use.
Du vil finne detaljerte beskrivelser av alle
funksjoner og prosedyrer som er nødvendige å
sette seg inn i, både før og etter oppstart av
maskinen, samt sikkerhet og vedlikehold.
Brukerveiledningen er oppdelt i kapitler med
tekster og illustrasjoner.
Present instructions for use, informs you most
detailed about every single action which must
bet aken, from first start of the machine itself,
proper and safe use, over to the maintenance.
Instructions are divided in single chapters with
text and illustrations, explaning practical course
of every single step during use of machine.
Vennligst
les
grundig
igjennom
disse
instruksjonene før du tar maskinen i bruk, og ta
spesielt hensyn til alle sikkerhetstiltak.
Viktig!
For å unngå ulykker, samt sikre optimal
kapasitet og kvalitet, er en hver form for
teknisk modifikasjon av maskinen, uten
samtykke og klare retningslinjer fra
Orkel,strengt forbudt.
Maskinen skal kun benyttes til å utføre de
oppgaver den er konstruert for, og under
driftsforhold beskrevet av produsent.
Due to upper facts please read carefully these
instructions, before you start using the machine
and take into consideration all security
regulations.
Important!
To avoid accidents and for acheiving optimal
working - capacities of the machine, any
kind of tecnical changes without strict
concordance from the side of producer is
strictly forbidden. In such a manner also the
machine must be used exsclusively
according to from Orkel prescribed
conditions.
Legg spesielt merke til dette
symbolet, som er brukt i
forbindelse med instruksjoner
for sikkerhet!
This symbol should attract your
attention at security informations
contained in these instructions
for use.
Dette symbolet er brukt på flere
steder, for at du skal legge
merke
til
spesielt
viktige
prosedyrer eller informasjon
knyttet til bruk av maskinen.
This symbol is to be found on
different
spots
in
these
informations, showing at special
procedure informations which
must be specially considered
during the use of machine.
INNHOLD
Innledning.......................................................................................................................... 2
Generelle sikkerhetsinnstruksjoner ................................................................................ 8
Bruk til landbruksformål ......................................................................................... 8
1. Forord ........................................................................................................................ 14
1.1 Sikkerhetsmerkingens plassering på maskinen ..................................................... 15
1.2 Sikkerhetsmerkingen (Bilder) .................................................................................. 15
1.3 Tekniske data......................................................................................................... 18
2. Forberedelser ............................................................................................................ 19
2.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner ........................................................................... 19
2.2 Tilkobling ................................................................................................................ 20
2.3.1 PTO aksel ........................................................................................................... 21
2.3.2 Tilpasning av PTO akselens lengde ............................................................... 22
2.3.3 Montering av PTO aksel ............................................................................... 23
2.4 Hydraulisk tilkobling .................................................................................................. 24
2.6 Transportposisjon og justering av hastigheten på sammenfolding
26
2.7 Arbeidsposisjon
28
3. Forberedelse til raking ............................................................................................. 30
3.1 Grunninstillinger ..................................................................................................... 31
3.2 Stabilisatorstag ...................................................................................................... 31
3.3 Kantspredefunksjon ............................................................................................... 32
3.4 Innstilling av kastevinkel ....................................................................................... 3.4
4. Ferdsel i trafikk .......................................................................................................... 34
4.1 Transport etter vei .................................................................................................. 34
4.2 Foraksel ballast ........................................................................................................ 35
5. Vedlikehold og periodisk ettersyn........................................................................... 37
5.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner ........................................................................... 37
5.2 Generelt ................................................................................................................. 37
5.3 Hjul......................................................................................................................... 39
5.4 Smøring ................................................................................................................. 40
6.
Vinterlagring ............................................................................................................. 42
7.
Oppstart til ny sesong ............................................................................................. 42
8. Tillegsutstyr ................................................................................................................ 44
8.1 Montering og justering av nesehjul..................................................................... 44
INDEX
Prologue ............................................................................................................................ 2
Ordering of spare parts .................................................................................................... 1
General safety instructions .............................................. Feil! Bokmerke er ikke definert.
Regular use in agriculture ............................................ Feil! Bokmerke er ikke definert.
1. Foreword ................................................................................................................... 14
1.1 Position of safety decals with warning text on the machine ................................. 14
1.2 Safety decals (drawing)......................................................................................... 15
1.3 Technical data....................................................................................................... 18
2. Preparing ................................................................................................................... 19
2.1 Special safety instructions..................................................................................... 19
2.2 Attaching the rotary tedder to the tractor ............................................................... 20
2.3 P. T.O. shaft .......................................................................................................... 21
2.3.1 General ............................................................................................................ 21
2.3.2 P.T.O. shaft length adjustment ...................................................................... 22
2.3.3 Mounting and maintenance of the P.T.O. shaft ............................................. 23
2.4 Hydraulic hitch up ................................................................................................. 24
2.5 Setting the string for lifted rotors lock up .............................................................. 25
2.6 Rotary tedder transport setting, speed adjustment, advantages of rotor bending . 26
2.7 Work position of the rotary tedder ......................................................................... 28
2.8 Disconneting the rotary tedder from the tractor ..................................................... 29
3. Preparing the rotary tedder for turning over and tossing ..................................... 30
3.1 Basic stting in work position .................................................................................. 30
3.2 Stabilizer setting .................................................................................................... 31
3.3 Central moving of the rotary tedder to the left or to the right ................................. 32
3.4 Setting the eject angle........................................................................................... 33
4. Traffic regulations .................................................................................................... 34
4.1 Transporting the rotary tedder on the roads .......................................................... 34
4.2 Front axle load ...................................................................................................... 35
5. Maintenance and periodical overhauls ................................................................... 37
5.1 Special sefety instructions..................................................................................... 37
5.2 General ................................................................................................................. 37
5.3 Tyres ..................................................................................................................... 39
5.4 Lubrication ............................................................................................................ 40
5.5 Gear maintenance ................................................................................................ 41
5.6 Replacing the tines ............................................................................................... 41
6. Storage ...................................................................................................................... 42
7. Restart for a new season ......................................................................................... 43
8. Special constructions / additional equipment ....................................................... 44
8.1 Support wheel ....................................................................................................... 44
6
7
Generelle sikkerhetsinstruksjoner
General safety instructions
Bruk til landbruksformål
Regular use in agriculture
Maskinen er konstruert kun for jordbruksformål.
The machine has been designed strictly for
regular use in agriculture.
Hvis maskinen blir brukt til andre formål og som
følge av dette havarerer eller påføres skade, er
ikke produsent og leverandør ansvarlig, heller
ikke i garantiperioden. Hvis slike situasjoner
oppstår er det eiers ansvar fullt og helt.
Alle retningslinjer for bruk og vedlikehold utstedt
av fabrikant, skal følges nøye.
Maskinen skal kun brukes av personer som har
nødvendig opplæring, og kjenner til farene som
kan oppstå. Det samme gjelder også for
personer som skal utføre vedlikehold og
reparasjoner.
All lovgivning knyttet til helse miljø og sikkerhet,
samt sikkerhets instruksjoner, trafikkregler og
medisinske forhold som kan ha påvirkning på
førers evne til å håndtere maskinen, skal til en
hver tid hensyntas.
Fabrikanten kan ikke stilles ansvarlig for skader
som er påført maskinen, ei heller skader
maskinen har forårsaket, hvis maskinen er
ombygd eller modifisert.
Kontroller
alltid
maskinens
trafikk lys/varsel merking og
sikkerhets anordninger før hver
oppstart og før kjøring på
offentlig vei!
8
If the machine was missused for any other
purpose, and get damaged during irregular use,
manufacturer is not liable for damages caused
to the machine. It is the user himself who bears
the risk.
All conditions for work and maintenance,
prescribed by the manufacturer, should strictly
be considered.
The machine may only be used, handled and
repaired by persons who are appointed to do
this and who are aware of the dangers.
All relevant safety regulations as well as all
generally used safety tehnical, working-medical
and traffic regulations should be considered
during the work with the maschine.
The manufacturer is not liable for damages,
caused to the machine which has been rebuilt
by the user, if damages had occured as a result
of the rebuilding.
Before entering on public traffic
roads and before each starting of
the machine and tractor, check
all traffic and working safety
devices!
Sikkerhetsinstrukser
forebyggende tiltak
og
ulykkes-
Safety and antiaccident instructions
1. I tillegg tiI instruksjonene i denne boken,
skal gjeldende lovgivning og sikkerhetskrav
inkluderes!
1. Besides the instructions from this booklet
take into consideration all generally used
safety and accident regulations!
2. Sikkerhets- og varsel dekaler sitter plassert
ulike steder på maskinen.For din egen
sikkerhet, ta alltid hensyn til disse varslene!
2. Safety and warning decals, placed on the
machine, give important instructions for safe
work. Take them into consideration for your
safety!
3. Utvis aktsomhet ved kjøring på offentlig vei,
og respekter trafikkregler og skilting!
4. While driving on public roads, take into
consideration traffic signs and regulations!
4. Sett deg grundig inn i oppbygning og
funksjoner før du tar maskinen i bruk!
5. Make sure you get familiar with all devices
and elements for handling and with the
functions, before starting with the work!
5. Unngå bruk av klær som henger løst, samt
skjerf og lignende plagg som ikke kan sikres
fast mot kroppen. For å unngå faren ved å
bli viklet fast på PTO aksel eller andre
roterende deler, bruk tettsittende klær.
6. Unngå brannfare! Hold maskinen ren!
7. Før du starter opp traktor og redskap,
forsikre deg om at ingen står i fare for å bli
påkjørt, vær spesielt oppmerksom på barn!
Sørg for å ha god sikt i alle retninger.
8. Det er strengt forbudt å ha passajerer på
maskinen!
6. Avoid wearing loose-fitting clothes. Clothes
should fit tight to the user's body.
7. To avoid danger of fire, keep the machine
clean!
8. Before switching on the machine and
driving off, make sure there is noone near
the machine (children). Make sure your
visibility is sufficient!
9. It is prohibited to drive persons on the
machine!
9. Maskinen skal være tilkoblet og sikret i
henhold til instruksjonene!
10. Implements should be connected according
to the instructions, all prescribed devices
fastened to the prescribed spots and
secured!
10. Ved frakobling av maskinen, parkerer på
plant underlag og benytt om nødvendig,
utstyr for ekstra støtte, slik at maskinen står
lagret stødig og forsvarlig.
11. When disconnecting the machine from the
tractor, place it on the flat ground and use
support devices!
11. Vær spesielt årvåken under til-og frakobling
til traktoren!
12. Special attention is needed when you are
connecting or disconnecting the implement
to the tractor!
12. Plasser alltid ballastvekter i henhold til
instruksjoner, og på anvist plass.
13. Respekter grenser for tillatt
aksellast og bredde/høyde.
nyttelast,
14. Maskinens transportutstyr skal testes før
kjøring
på
offentlig
vei.
(lysutstyr,
beskyytelsesdeksel o.l)
15. Betjeningsorganer og spaker bør sikres på
en slik at man ved et uhell, ikke uforvarende
opererer maskinenes funksjoner.
13. Always place the charging
according to the instructions
provided fastening points!
weights
on the
14. Respect prescribed pay load, axle load and
transport dimensions!
15. Transportequipment on machine and tractor
is to be tested for traffic safety before each
use: lights, protections etc!
16. Strating devices for remote control (wires,
chains, bars, etc.) should be secured in a
way, that they can not be unintentionally
released during transport or work.
9
16. Før kjøring på vei, skal maskinen klargjøres
og sikres i henhold til fabrikantens
anvisninger!
17. For driving on the road, prepare and secure
the machine according to the manufacturer′
s instructions!
17. Forlat aldri førersetet når traktoren er i
bevegelse!
18. Never leave the driver seat during driving!
18. Tilpass
fremdriftshastigheten
til
de
gjeldende driftsforhold. Unngå krappe
svinger i bratt lende!
19. Traktorens kjøreegenskaper endres når
redskap tilkobles. Vær derfor sikker på at
bremse og styreegenskaper er gode.
20. Ved svinger, vær klar over at traktorens
tyngdepunkt endres med sidemontert
redskap som har hovedtyngden utenfor
traktorens senterpunkt.
21. Tilkobling av maskinen kan skje først når
alle sikkerhetsanordninger står i riktig
posisjon, og når maskinen står stabilt og
sikkert.
22. Det er forbudt å oppholde seg innenfor
maskinens arbeids og bevegelses område
under kjøring.
23. Ikke opphold deg i nærheten av ulike delers
bevegelsesområde på maskinen.
24. Hydraulisk betjente deler kan betjenes kun
når ingen oppholder seg innefor delenes
arbiedsområde!
25. Alle bevegelige deler på maskinen kan
forårsake klemskader!
26. Vær nøye med at maskinen er sikret, og
senket helt ned før du forlater traktoren.
Stopp motoren og ta ut nøkkelen!
27. Det er ikke tillat for noen, å oppholde seg
mellom traktor og redskap, hvis kjøretøyet
ikke er sikret med parkeringsbrems og/ eller
parkeringsklosser!
10
19. Always adjust the driving speed to the
driving conditions. Avoid fast turning when
driving uphill, downhill or across the slope!
20. The performance during driving and the
ability of turning is changed, when there are
implements connected or mounted to the
tractor. Pay attention to sufficient ability of
turning and braking!
21. In turnings, take into consideration the load
which is outside the centre of gravity and/or
constant weight of the implement!
22. Connect the imlement only when all safety
devices are in position and when the
implement is secured!
23. It is prohibited to be in the working and
dangerous area of the machine!
24. Stay away from the area of swinging and
turning of the machine!
25. Hidraulic flaps, doors etc. may be put in
action only when no one is in the swinging
area!
26. On all parts of the machine, which are
mecanically or hydraulically driven, there is
danger of shear and squeeze!
27. Secure the implement before leaving the
tractor. Lower the implement completely.
Switch off the engine and pull out the
ignition key!
28. Nobody is allowed to be between the tractor
and the implement if the vehicle is not
secured against movement by a brake
or/and by a wedge!
Traktormonterte/Sidemonterte
maskiner
On tractor mounted machines
1.
Under på eller avkobling til trepunktshydraulikken, sett traktorens betjeninsgsspaker til en posisjon som hindrer
ukontrolert løfting eller senking
2.
Når maskinen monteres til traktorens 3punkt hydraulikk, bruk alltid samme
kategori på redskapsbolten, på begge
trekkarmer.
1. Before mounting and/or dismounting the
machine to or from three point hitch set the
handling device into position that prevents
uncontrolled lowering or lifting of the
machine!
2. When mounting the machine on three point
hitch of the tractor, category of fixing points
must be or must be done identical!
3. Vær klar over klemfaren under på/av
kobling av redskap
3. In the area of 3 point hitch bars there is a
danger of injuries being caused by
squeezing and of bruises!
4. Ved bruk av traktorens utvendige hev/senk
betjening, opphold deg aldri mellom
traktoren og maskinen!
4. When operating outside lift-control of three
point hitch, don't stay between tractor and
machine!
5. Når maskinen står i transportposisjon, skal
trekkarmenes sidevandring justeres!
5. When machine in transport position, adjust
side movement of three point hitch!
6. Ved kjøring på vei, med løftet maskin, vær
6. When driving on the road with lifted
machine, insure the lever of hydraulic
control against unintentional drop!
sikker på at hydraulikkens betjeningsspaker ikke kan betjenes utilsiktet!
P.T.O. SHAFT drive
(only for implements driven by a
P.T.O Shaft)
PTO aksel drift
av
1. Use only P.T.O. Shafts prescribed by the
manufacturer!
2. PTO akselens vernedeksel skal alltid sitte
på plass, og være i orden!
2. PTO shaft - protection tubes and protection
pots, driveshaft protection on the tractor,
and on inlet shaft on the machine must be
on their places and in good condition!
1. Bruk kun PTO
fabrikanten!
aksler
godkjent
3. Vær alltid sikker på at PTO akselens
profilrør har riktig overlapp både i transport
posisjon og i arbeidsposisjon.
4. PTO aksel kan kun monteres når traktoren
er stoppet, og nøkkelen er tatt ut!
5. Ved bruk av PTO aksel med brytekobling,
slurekobling eller frihjul, og traktoren ikke
har innebygd sikkerhetsclutch, monter alltid
PTO
akslingen
slik
at
sikkerhetskobling/frihjul står på maskin
siden.
6. Vær alltid nøye med at PTO akselen er
riktig montert og sikret!
7. PTO akselens vernerør skal sikres mot
rotasjon, ved å feste den påmonterte
kjeden til et fast punkt!
3. Take care about the prescribed P.T.O.
Shaft tube overlap in transport and working
position!
4. P.T.O. Shaft can only be mounted when the
P.T.O. Shaft connection and engine are
switched off and the ignition key is pulled
out!
5. When using the P.T.O. Shafts with overload
and/or free-wheel clutch, which are not
covered by a protection on the tractor, put
the overload or the free-wheel clutch on the
machine side!
6. Always pay your best attention to proper
mounting and securing of the P.T.O. Shaft!
11
7. Secure the P.T.O. Shaft protection against
rotating by a chain!
8. Før oppstart av kraftuttaket, vær sikker på
at riktig PTO hastighet er valgt på traktoren,
samt riktig rotasjonsretning!
9. Vær sikker på at ingen befinner seg i
faresonen av maskinen, ved oppstart av
kraftuttaket!
8. Before switching on the P.T.O. Shaft make
sure, that the selected RPM and rotating
direction of the tractor connection match
with the allowed RPM and rotating direction
of the machine!
10. Kobbel aldrig inn traktorens kraftuttak når
motoren ikke går!
9. Make sure that nobody is in the area of
danger of the machine before switching on
the P.T.O. Shaft!
11. Påse at ingen oppholder seg i nærheten av
PTO akselen når kraftuttaket går!
10. Never switch on the P.T.O. Shaft when the
engine is switched off!
12. Koble fra PTO akselen hvis arbedsvinkelen
bli for krapp, eller når du ikke har bruk for
den.
11. When working with the P.T.O. Shaft
nobody is allowed to be in the area of
rotating P.T.O. Shaft.
13. Advarsel! Etter at kraftuttaket er utkoblet,
vil PTO akselen fortsatt kunne rotere, på
grunn av enkelte komponenters store
svningmasse! Arbeid på maskinen kan
påstartes kun når PTO aksel har stoppet
helt opp!
12. Always switch off the P.T.O. Shaft when
the angle deviation gets too big or when you
do not need it!
14. Vedlikehold så som smøring, justering og
rengjøring må kun utføres når traktoren er
stoppet, og tenningsnøkkelen er tatt ut!
15. Frakoblet PTO aksel skal plasseres i
akselens holder!
16. Når PTO akselen er koblet fra traktoren,
sett på beskyttelseskoppen over traktorens
PTO tapp.
17. Reparer alle skader eller mangler på PTO
13. Attention! After having switched off the
P.T.O. Shaft the danger of rotating heavier
parts remains. Do not get close to the
machine untill it comes to a complete
standstill. You can start to work only when
the rotation is completely stopped.
14. Cleaning, lubrication or adjusting of the
machines, driven by the P.T.O. Shaft, or a
P.T.O. Shaft itself, can be done when the e
engine is switched off and the ignition key is
pulled out!
15. Disconnected P.T.O. Shaft is to be put onto
provided holder!
akselen før den taes i bruk på maskinen!
16. When PTO Shaft pulled from the tractor,
push the protection cap back on the drive
shaft of the tractor!
17. Repair all damages of the P.T.O. Shaft
before using the machine!
12
1.
1.
Hjul
Tyres
1. Hvis maskinens hjul skal demonteres,
forviss deg om at maskinen er sikkert
plassert på plant underlag, og sikret mot
bevegelse. Bruk klosser.
1. While working with tyres make sure that the
machine is safely placed and secured
against rolling off ( wedge ).
2. Montering av dekk, krever kunnskap og
riktig verktøy!
2. Mounting
tyres
knowledge and
regulations!
3. Reparasjon av hjul, bør utføres av
profesjonelle aktører med riktig kunnskap
og verktøy.
3. Repair works on tyres are allowed to be
performed by professionals with suitable
tools only!
4. Kontroller lufttrykk jevnlig!
4. Check up the tyre pressure regularly!
Consider the tyre pressure according to
regulations!
Vedlikehold
Maintenance
1. Vedlikehold, reparasjoner og renhold kan
kun utføres når traktoren er stoppet, og
tenningsnøkkelen er tatt ut av tenningslåset!
1. Maintenance,
repairs,
cleaning
and
disturbance removing may only be executed
when the drive and the engine are switched
off and the ignition key is pulled out!
2. Kontroller
skrueforbindelser
Ettertrekk ved behov!
requires
sufficient
tools
according to
jevnlig.
3. Hvis vedlikehold utføres på maskinen i løftet
posisjon, understøtt med klosser el.l for å
unngå at maskiner siger. NB: KLEMFARE!
4. Bruk tilpasset verktøy og hansker ved skifte
av deler som har skarpe kanter!
5. Olje og smørefett skal lagres forsvarlig!
6. Før det kan utføres reparasjoner på
ledningsnett eller elektriske komponenter,
slå av tenning evt. Lysbryter, og fjern
sikringen.
7. Hvis noe av maskinens sikkerhets
utrustning skades eller ødelegegges under
bruk, reparer eller skift ut før ytterligere
bruk!
8. Hvis det skal utføres sveising på traktor eller
maskin tilkoblet traktoren, ta av batteriets
polsko, og strømførende ledning inn på
dynamoen.
9. Bruk kun orginale reservedeler! Det vil
opprettholde maskinens ytelse og levetid!
2. Check nuts and screws regularly to be sure
that they are tightened enough. If not
tighten them!
3. If you perform any maintenance on the lifted
implement, always secure the implement by
a suitable holder.
4. Use adequate tools and gloves when
replacing machine parts with sharp edges!
5. Store properly oils and greases!
6. Before repairs on electrical equipment are
started, switch off the electrical current –
remove the fuse!
7. If safety devices succumb to usage, must
be checked regularly and replaced in due
time!
8. When welding on the tractor or on machine
which is mounted on the tractor, disconnect
the cable from battery and from generator!
9. Use only genuine spare parts, they will
provide a long lifetime of the machine!
13
1.
Forord
Alle Orkel maskiner er utstyrt med all nødvendig
sikkerhetsutrustning. Det er derimot umulig å
sikre mot alle farer, uten at dette går utover
maskinens funksjonalitet og ytelse.
Maskinen er utstyrt med varselmerker (gule –
svarte symboler) for at du som bruker skal være
oppmerksom på ulike farer.
Se følgende beskrivelse av merkingen og
betydningen av de enkelte merker:
1. Foreword
SIP rotary rake is equipped with all safety
devices which are prescribed by law.
However it is not possible to protect all danger
spots on the machine, regarding functionalism
of the machine itself. On the machine there are
decals with corresponding informations about
danger in that area. Decals are yellow and black
colour.
Les tekstingen på merkene nøye!
Lokaliser deretter hvert merke på
maskinen. Dette er områder
forbundet med fare!
1.1
14
Sikkerhetsmerkenes plassering
på maskinen
Read carefully text of safety
decals, check on the machine
where are they to be found,
because there are danger areas.
1.1
Position of safety decals with
warning text on the machine
1.2 SIKKERHETSMERKINGEN (Bilder))
1.2 Safety decals (drawing)
154174609
2
153927200
1
•
Les instruksjonsboken grundig, før du tar maskinen
i bruk..
• Read and observe operator's manual.
•
•
Maskimal tillat PTO hastighet er 540 o/min
Max. allowed P.T.O. shaft rotations 540 RPM.
3a
•
423580210
•
Ikke beveg deg innenfor faresonen så lenge
maskinens deler er i bevegelse.
Never reach into the crushing danger area as
long as parts may move.
3
15
3b
•
•
Ikke opphold deg i dette området når traktorens
motor går.
Stay clear while engine is running.
3c
•
Hold avstand til maskinens bevegelige deler når
traktorens motor går!
• Stay clear of articulation area while engine is
running.
3e
3d
•
Ikke opphold i risikosonen mellom redskap og
maskin!
• Stay clear of danger area between front attachment
and machine.
3f
•
•
Hold avstand til maskinenes bevegelige
komponenter!.
Stay clear of swinging area of implements.
16
•
•
Stopp traktoren, og fjern tenningsnøkkelen før
utførelse av vedlikehold eller reparasjoner
Shut off engine and remove key
performing maintenance or repair work.
153261106
4
before
2,0 bar
157012001
6
153261008
5
2,5 bar
372550020
7
153928003
8
910093507
9
Ikke i bruk.
SPIDER 815|8 HS
425450110
423580200
11
10
17
1.3
Tekniske data
Typ
1.3
Technical data
SPIDER 815/8 HS
Antall rotorer
Type
8
Number of rotors
Rotor diameter
1,3 m
Diameter of rotors
Antall rivetinder/rotorer
5/8
No. of tines/rotors
Rotorenes arbeidsvinkel
Kapasitet
0
0
16 – 20
Angle of rotor setting
95 da/t - 9,5 ha/h
Working capacity
Arbeidsbredde
7,85 m
Working width
Transportbredde
2,95 m
Transport width
Transporthøyde
2,95 m
Transport height
Maskinens totalbredde
8,17 m
Width of the machine
Lengde
2,05 m
Lenght
Arbeidshastighet inntil
12 km/h
Working speed up to
Vekt
1078 kg
Weight
Effektbehov
PTO- aksels rotasjonshastighet
Rotorenes rotasjonshastighet
-1
Ved 540 min
Hjul
Bæreramme
Trepunkts-oppheng
Sammenfolding
60 kW (80 hk/ PS)
-1
450-540o/ min
-1
201 min
16 x 6,50 - 8 6 PR
16 x 9,50 - 8 6 PR
justerbar / adjustable
Tyres
Chassis
hydraulisk / hydraulic
Transport lifting
P.T.O. shaft
1350 mm
----
Sikkerhetsclutch
1020 Nm
Arbeidsmoment
----
18
Number of rotor rotations at
-1
540 min
Three point hitch
(for slept utgave)
Støynivå over 70 dB
P.T.O.shaft rotation
fleksibel / flexible
PTO aksel
Lengde mellom leddinger
Necessary tractor power
Lenght between the joints
(for pull type hitch)
Safety clutch
Working moment
Noise level below 70 dB
2.
Forberedelser
2.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner
•
•
•
•
•
•
•
Når
kontroll,
vedlikehold
eller
reparasjoner pågår, ta av PTO aksel,
stopp
traktoren,
og
ta
ut
tenningsnøkkelen.
Maksimal rotasjonshastighet på PTO
aksel er 540 o/min eller 1000 o/min
(avhengig av modell)
Ledningsnett og slanger må festes slik
at det ikke tar tak i hjul eller roterende
deler på PTO aksel!
Ingen skal oppholde seg mellom
traktor og maskin, når denne løftes og
senkes, eller andre maskinfunksjoner
bruker.
Vær sikker på at ingen oppholder seg i
maskinenes risikosone, under start av
kraftuttak!
Følg gjeldende lover og forskrifter til
sikkerhetsutstyr
og
lysutstyr.
Kontroller at dette er i orden før kjøring
på vei!
Forlat aldri førersetet under kjøring!
2.
Preparing
2.1 Special safety instructions
•
•
•
•
•
•
•
When
performing
check
up,
maintenance repair and mount works
always switch off the P.T.O.shaft.
Switch off the engine and pull out the
ignition key. Secure tractor against
movements.
Maximum number of rotations is 540
rpm.
Devices like string, hydraulic tubes,
electrical installations must be placed
so that any unintentional pull or touch
with tyres is impossible. Risk of
accident!
Nobody is allowed to stay between the
tractor and the machine when lifting or
lowering the swather with tractor
hydraulics.
Make sure nobody is in the danger area
of the swather before switching on the
P.T.O. shaft. High injury risk!
Pay attention to use protections
according to regulations when working
or driving on the road. Mount the light
equipment and check its functioning.
Never leave the driver seat during
working.
19
2.2 Tilkobling
2.2
Rivas tilkoblingspunkter har kat. I og kat. II
standard.
•
•
•
Attaching the rotary tedder to
the tractor
The attaching of the rotary tedder to the tractor
is constructed with connections of the 1st and
2nd category of the three point hydraulic hitch
bar.
•
Ved tilkobling, vær sikker på at ingen
oppholder seg mellom traktoren og
maskinen!
Sørg for at traktoren er tilstrekkelig
ballastert slik at god stablitet sikres.
Hold
alltid
sidestabilasatorstagene/
kjedene
på
traktorens
trepunktshydraulikk stramme, for å unngå
sideveis slag og bevegelse av riva.
•
•
Pay attention that nobody is between
the tractor and the machine when
connecting the machine to the tractor.
Make sure that the machine has
sufficient driving capacity during the
drive. (ballast weights)
After attaching the rotary tedder the
lower bar of thr three point hitch must
be fixed to prevent the side oscillation
of the machine and not to reduce the
driving capacity of the tractor.
Bilde - Figure 1
5
•
•
•
20
Koble til traktorens trekkstenger (1) og sikre
tilkoblingen med orepinner (2)
Koble til traktorens toppstag (3) og sikre
tilkoblingen med orepinner (4)
Løft riva klar av bakken, løft parkeringsfoten
(5) opp til øvre posisjon og sett i
løsesplinten. Parkeringsfoten skal ikke
fjernes fra maskinen!
6
•
•
•
4
3
2
1
Mount the lower hydraulic bar (1) and
secure it with pin (2).
Set the upper bar (3) and secure the bolt
with the pin (4).
Lift the support legs (5) and secure them in
upper position with the pin (6).
Do not remove the support legs!
2.3
PTO aksel
2.3.1
2.3
Generelt
•
P. T.O. shaft
2.3.1. General
•
Før påkobling eller avkobling
av PTO aksel, må traktoren
stoppes, og tenningsnøkkel
taes ut!
Kraftoverføringsakseelen er utstyrt med en
slurekobling.
Slurekoblingen
beskytter
traktorens PTO og rivas drivlinje mot
overbelastning.
Modifikasjoner
og
endring
av
kraftoverføringsakslenes
slurekoblinger
vil
medføre tap av garanti!
After
connecting
the
machine to the three point
hydraulic hitch bar switch off
the engine and pull out the
ignition key. Secure tractor
against movement!
P.T.O. shaft is constructed with overload safety
clutch. It secures the tractor and the machine
from damages. Do not interfere in overload
safety clutch settings. Loss of warranty rights.
If overloaded the rotation movement is limited
with pulsative slip of the clutch.
Ved
overbelastning,
vil
rotorenes
rotasjonshastighet begrenses med pulserende
sluring i slurekoblingen.
•
•
For å unngå at sikkerhets clutchen slites
ut og/eller skades, stopp traktorens
kraftuttak umiddelbart hvis sikkerhets
clutchen slurer.
Sammenlign
sikkerhets
clutchens
sluremoment på PTO akselen med
verdiene oppgitt i tabellen. Hvis disse
ikke stemmer overens, kontakt din Orkel
selger.
•
•
To prevent the wear out of the overload
safety clutch you must switch off the
P.T.O. shaft immediately.
Compare the measured value of rotation
moment RM of the overload safety
clutch with values in the table. If the
values deviate, contact you Orkel seller.
Type
Typ
Rotation moment (RM)
Drehmoment (RM)
SPIDER 815/8 HS
1020 Nm
21
2.3.2 Tilpasning av PTO akselens
lengde
2.3.2
P.T.O. shaft length
adjustment
Bilde - Figure 2
2
1
•
Ingen skal oppholde seg mellom
traktoren og maskinen når hydrauliske
funksjoner betjenes!
•
Fare for materiell skade! Tilpass PTO
akselens lengde før riva forsøkes løftes
med traktorens hydraulikk!!
•
•
•
•
•
22
For å tilpasse akselens lengde, trekk akselens
to halvdeler fra hverandre.
Monter den ene halvdelen på traktoren (2) og
den andre halvdelen på maskinen (1).
Sikkerhetsclutchen med friløp, skal
monteres på maskinen!
Juster trekkarmene til det punkt der avstanden
mellom maskin og traktor er minst
Legg de to halvdelene mot hverandre, og
merk med en tusj el.l. Kapp akselens profilrør i
henhold til merkingen, med baufil.
Unngå bruk av vinkelsliper, da dette vil skade
profilrørenes teflonbelegg.
For ytterligere opplysninger, se medfølgende
brukerveiledning fra PTO akselens produsent.
•
•
•
•
•
•
•
•
Switch off the P.T.O. shaft when
performing check up, maintenance,
repair and mount works. Switch off the
engine and pull out the ignition key.
Secure the tractor from movement.
Nobody is allowed to stay between
tractor and machine when lowering the
swather with the hydraulics.
To adjust the length of the P.T.O. shaft pull
the both halves apart.
Place the P.T.O. shaft halves on the
machine's side (1) and on the tractor's side
(2).
Overload safety clutch must be mounted
on the machine's side!
Set the machine with 3 point hitch to the
shortest position of the P.T.O. shaft.
Hold both halves together and measure out
the right length.
For further measurements and adjustments
use the instructions of the P.T.O. shaft
manufacturer.
2.3.3
Montering av PTO aksel, og
vedlikehold av denne.
Bilde - Figure 3
2.3.3
Mounting and maintenance
of the P.T.O. shaft
Bilde - Figure 4
4
3
Sikre PTO akselens vernerør (3) mot rotasjon,
ved å feste kjedet (4) til traktorens PTO
vernedeksel samt festepunkt på riva.
Kontroller at PTO akselen roterer fritt, og ikke
kommer i konflikt med øvrige deler.
Smør PTO akselen med ''Multipurpose grease'' i
henhold til smøreintervaller i (Bilde 4)
Secure the protection tube (3) against rotation
with chain (4).
Check the turn and space area of the P.T.O.
shaft. P.T.O. shaft touching the tractor or the
machine may cause damage (touch with 3 point
hydraulic hitch bar, machine connection).
Grease the P.T.O. shaft with multipurpose
grease in time intervals shown in the figure 5.
Consider the instructions of the P.T.O. shaft
manufacturer.
23
2.4
Hydraulisk tilkobling
2.4
Riva krever to enkeltvirkende fjernokontroll
ventiler.
Hydraulic hitch up
The rotary tedder requires two simply working
hydraulic connections on the tractor.
Bilde - Figure 5
4
2
• Slangene 1 og 2 tilkobles traktorens uttak 3
og 4.
• Hold
de
hydrauliske
koblingene rene for å unngå
lekkager og urenheter i
hydraulikkoljen!
24
1
•
3
Connect the hydraulic tube (1,2) to the
hydraulic connector (3,4) on the tractor.
• Pay attention to clean and dry
clamp.
Dirt
may
cause
untightness and damage.
2.5
Montering av snora til
maskinens
låsehaker
for
arbeids/transportposisjon
2.5
Setting the string for lifted
rotors lock up
Bilde - Figure 6
1
2
• Snora må alltid ha slakk, slik at
transportlåset ikke betjenes
utilsiktet! Høy risiko for skade!
• Monter snora (1) på låesplata og trekk denne
gjennom føringene og opp i traktorens
førehus.
• The string must always be
loosely
installed.
Each
unintentional
pull
which
might
cause
the
disconnection of the rotors
from transport position must
be prevented. High risk of
injury!
•
Place the string (1) fixed on locks (2) into
the cabine within reach of the driver.
25
2.6
•
Transportposisjon, og justering
av hastigheten på
sammenfolding
Ingen skal oppholde seg i området
mellom traktoren og riva, under
omstilling til transportposisjon.
Kontroller at låsespinten for trepunktstårnets
tranportlås
er
satt
i
låseposisjon!
•
2.6.
•
•
Rotary tedder transport setting,
speed adjustment, advantages
of rotor bending
Nobody is allowed to stay between the
tractor and the machine or near the
rotary tedder when set into transport
position. High risk of injury!
Check the transport position of the
flexible connection safety pin in safety
position.
Bilde - Figure 7
1
A
Bilde - Figure 8
Rivas
trepunktstårn
er
låst
i
transportposisjon når låsesplinten (1) står i
posisjon A
26
Flexible three point hitch is fixed in transport
position with safety pin (1) in position »A«.
Transport posisjon
Transport position
•
•
•
•
•
Løft riva forsiktig klar av underlaget.
Ved hjelp av den ene enkeltvirkende
spoleventilen på traktoren, fold sammen
riva.
NB: Det er viktig av rotorarmene på begge
sider løftes klar av bakken samtidig, slik at
vernebøyler og hjul går riktig sammen på
toppen. Under sammefolding, skal rotorene
løftes i en bevegelse og ikke støtvis. Hvis
løfteprosessen forstyrres, kjør rotorarmene
ned igjen, og begynn på nytt.
Løft riva helt opp, ved å heve traktorens
trekkstenger.
•
•
Lift the rotary tedder slowly and slightly from
the ground with the three point hitch bar.
Both branches of the tedder must start to
ascend at the same time in order for the
external guards and external wheels to
come together at the top (the right wheel as
viewed from the direction of travel must be
assembled under the left wheel – caution:
the guard must not hit the wheel). If this is
not achieved, stop the lifting process and
perform the setting adjustment. Lift the
tedder in one step – without interruption. In
the event that the lifting process is
interrupted, extend the tedder completely
and then start to lift it without interruption
until the rotors are folded and locked in the
fixing pins.
Lift the bent rotary tedder in upper position
with three point hitch bar.
Bilde - Figure 9
4
3
Justering av løftehastighet
Change of lifting
•
•
Sylinderen (4) har en integrert flowcontrol
ventil som kan justeres for å redusere
oljemengden, og dermed sylinderens
arbeidshastighet. Løsen sett-mutteren og
drei skruen (3) mot venstre, for å redusere
oljemengden, og hastigheten på sylinderen
(4)
Screw the stifler (3) of the cylinder (4) on
the left side to achieve the lower speed of
lifting.
27
2.7
•
Arbeidsposisjon
2.7
•
Det er viktig av låsesplinten i trepunktstårnets transportlås taes ut før riva
forsøkes settes i arbeidsposisjon. Fare
for materiell skade!
Work position of the rotary
tedder
Danger of material damage: Check the
disconnection of the safety pin of the
flexible three point hitch.
Bilde - Figure 10
6
1
4
5
2
Bilde - Figure 11
3
28
B
•
•
•
•
•
•
2.8
Kjør sammen rotorarmene noe, slik at
låsehakene (1) går fri.
Trekk i snora (2) og frigjør låsehakene (1).
Senk rotorarmene helt ned, og inntil
løftesylindrenes sylinderstenger (6) er helt
ute.
Senk deretter riva langsomt ned ved hjelp
av traktorens trekkstenger.
Trekk ut låsesplinten (3) for trepunktstårnets transportlås, og plasser den i
holderen, posisjon B
Sett
beskyttelsesbøylen
(4)
i
arbeidsposisjon, ved å trekke ut deb
fjærbelastede bolten (5). Bolten går
automatisk i lås når beskyttelsebøylen når
riktig plassering.
Frakobling av riva
•
•
•
•
•
•
Lift the rotors sligthly to loosen the eject
locks (1)
Pull the string (2) to eject the locks (1).
Lower the rotors till the lifting cylinders (6)
stretch out totally.
Lower the rotary tedder slowly on the
ground with three point hitch bar.
Pull out the pin (3) of the flexible three point
hitch and set it into position B.
Vertical protection (4) can be set into
horizontal position by pulling out the bolt (5)
and arresting it again.
2.8
Disconneting the rotary tedder
from the tractor
Bild - Figure 12
6
3
5
4
2
1
•
•
•
•
•
•
•
•
Velg et plant og stabilt underlag.
Senk parkeringsfoten (1) og sikre denne
med låsebolten (2)
Senk maskinen og forviss deg om at den
står stødig.
Ta av PTO akselen (3) og plasser den i
holderen (4)
Koble fra hydraulikkslangene (5) og sett på
støvhettene.
Trekk snora ut fra traktorens førerhus, og
heng denne over maskinene trepunkts-tårn
Løsne, og ta av toppstaget,
Koble fra traktorens trekkstenger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Choose flat, dry and solid enough deposit
place.
Lower the support legs (1) and secure them
with safety device (2).
Lower the machine and make sure that it is
placed steady.
Disconnect the P.T.O. shaft (3) and put it on
holder (4).
Disconnect the hydraulic tubes (5) and put
the protection on the fast clamp.
Pull the string out of the tractor and place it
on the hitch.
Loosen and disconnect the upper lever.
Disconnect the lower levers.
29
3. Forberedelse til raking
3.
•
•
Vedlikehold, reparasjoner, rengjøring og
fjerning av eventuelle blokkeringer kan
kun utføres når traktoren er stoppet, og
tenningsnøkkelen er tatt ut!
• Kraftuttakets
maksimale
omdreiningshastighet er 540 o/min
• Optimal PTOhastighet er mellom 480 og
500 O/min
• Klatring på maskin i drift er forbudt!
• Frakting av personer på maskinen er
forbudt!
• Se opp for flygende gjenstander
forårsaket av rotorene under arbeid!
Vernebøyler må være i nedfledt posisjon
under arbeid.
•
•
•
•
•
•
•
Preparing the rotary tedder for
turning over and tossing
Perform the repair work, maintenance,
cleaning and stopping works only with
the switched off drive and stand still
engine! Remove the ignition key.
Maximum P.T.O. shaft rotation is 540
rpm.
Optimal P.T.O. shaft rotation is between
480 and 500 rpm.
It is forbidden to stay in the working
area of the machine. Danger of rotating
tines.
Danger warning of substance eject
behind the machine.
It is forbidden to climb on the machine.
Protections must be in protective
position while working.
Setting the ejecting angle manually there
is a danger of tyre stroke when released.
3.1 Grunninnstilling,
arbeidsposisjon
3.1
Basic stting in work
position
I arbeidsposisjon skal traktorens trekkstenger
være senket helt ned, slik at riva flyter
uavhengig av disse. Bolten (3) som tillater
bevegelse forover og bakover i trepunktstårnet, skal stå cirka imidtre posisjon (4), slik at
bevegelse er mulig i begge retninger.
Juster toppstagets (1) lengde slik at rivetindene
har 1 cm avstand ned til bakken.
For rotary tedder in work position set the control
lever of the three point hitch hydraulics to the
»loose« position, the so-called swimming
position. The cylinder of flexible hitch (3) must
be in the middle of the curve (4). Set the
machine with upper lever (1) so that the hitch
connection (2) is vertical and the tines ahead
are 1 cm above ground.
Bilde - Figure 13
4
3
1 cm
30
2
1
3.2
Stabilisatorstag
3.2
Stabilizer setting
Bilde - Figure 14
1
2
Riva er konstruert for å følge traktoren i svinger,
og ulendt terreng, Stabilisatorstag med
fabrikkinnstilt fjærspenn hindrer slag og kast i
trepunkts – opphenget.
Manufacturely set stabilizer enables even and
unjurky following of the rotary tedder on unflat
ground, in curve and inclination.
When oscillating.
•
•
Om
nødvendig.
Kan
fjæra
(1)
etterstrammes ved å øke fjærespennet med
mutteren (2)
Press the spring (1) and nut (2) evenly
together with a key.
31
3.3
Kantspredefunksjon
3.3
Bilde - Figure 15
Central moving of the rotary
tedder to the left or to the right
Bilde - Figure 16
A
1
2
B
C
Ved spredning av gras nær åkerkant, grøftekast
eller
andre
hindringer,
kan
rivas
kantspredefunksjon benyttes for å kaste graset
inn mot midten av åkerteigen.
For turning and collecting the fodder from the
edge of the meadow, ditch or other obstacles or
for drying the fodder on smaller surfaces use
the central moving of the rotary tedder.
•
Ved å benytte en av traktorens
fjernkontollventiler/ uttak, kan du styre riva
til høyre, venstre eller midt posison.
•
•
Riva står i
markøren (1)
merket (2)
normalposisjon, når
korresponderer med
•
•
32
By operating one hydraulic spool valve on
the tractor, you can achieve the right, left or
normal position.
Normal position is marked with the
position of the pointer (1) on the
middle mark with label (2).
If the tractor hydraulics is weak, close
the valve near the fast clamp of the
rotary tedder hydraulics.
3.4
Instilling av kastevinkel
3.4
Setting the eject angle
Bild - Figure 17
A
Under ulike driftsforhold,
innstillinger benyttes:
B
kan
følgende
C
In different conditions of turning and collecting
the
following
eject
angle
setting
is
recommanded:
Normalposisjon 18° Bilde 17 A
Større spredevinkel, 20° Bilde 17 B
Stor grasmengde, langt gras
Mindre spredevinkel 16° Bilde 17 C
Mindre grasmengde, kortere gras
Basic position 18° figure 17 A
Usually adjustable possibility
Bigger angle position 20° figure 17 B
Big mass of long gras ground
Smaller angle position 16° figure 17 C
Small mass of short grass ground
Endring av kastevinkelen:
Eject angle shift:
•
•
•
•
•
•
Løft riva klar av bakken
Løsne skrueforbindelsen som regulerer
hjulets arbeidsvinkel på hver rotor
Sett hvert hjulene til ønsket posisjon i
hehnold til figur 17
Senk riva helt ned til bakken igjen
Juster
deretter
toppstaget
slik
at
rivetindenes avstand ned til bakken er ca. 1
cm.
•
•
•
•
Lift the rotary tedder slowly and slightly from
the ground with the three point hitch bar.
Unscrew the screw (1) with the key and pull
it out.
Set the support wheel (2) into wanted
position, put in the screw and tighten the
nut.
Lower the rotary tedder slowly on the
ground with the three point hitch bar.
Set the machine with upper lever so that the
hitch connection is about vertical and the
tines ahead are 1 cm above ground.
33
•
•
Kontroller
rivas
arbeidsposisjon
underveis, og pass på at rivetindene
ikke går ned i bakken, og kaster jord inn
i foret!
Større kastevinkel anbefales for økt
kastelengde, og mykere slipp av graset.
•
•
4.
Ferdsel i trafikken
4.
4.1
Transportering av riva etter
offentlig vei.
4.1
•
34
Ved ferdsel etter offentlig vei,
skal
alltid
trafikkreglene
følges. Ta hensyn til øvrige
trafikkanter og det gjeldende
trafikkbildet.
Check the turning settings during the
work and pay attention that the tines do
not reach to deep into the turf and
damage it or soil the fodder.
Bigger eject angle is recommanded for
longer ejection and soft deposit of the
turned fodder.
Traffic regulations
Transporting the rotary tedder
on the roads
•
When driving on public
roads and paths consider the
local
traffic
regulations.
Proper
equipment
is
available at your Orkel-seller.
4.2
Foraksel ballast
4.2
Front axle load
Vedlegg B standard ISO 4254 –10
Enclosure B standard SIST EN ISO 4254 –10
Maskinens tyngde kan påvirke traktorens
stabilitet. For å være sikker på at stabiliteten
både på traktoren og maskinen opprettholdes,
kan nedenstående formel benyttes for å
beregne dette. Minimum belastning på
traktorens front IF,min tillater en forakselvekt lik
20% av traktorens egenvekt (ubelastet)
Due to the mass of the machine itself, the
tractor-rotary tedder and rake combination may
become unstable. In order to verify the total
stability, the following expression can be applied
for the calculation of the minimum ballasting at
the front IF,min, which allows to have a weight on
the front axle equal to 20% of the unladen
weight of the tractor:
MERKNAD: Formelen kan brukes både for
bakmonterte
maskiner
samt
maskinkombinasjoner.
NOTE: The calculation is valid for rear machine
and the combination of front/rear machine.
Bilde - Figure 12
IF, min =
(I R x (c + d)) − (TF x b) + (0,2 x TE x b)
a+b+e
35
Formel nøkkel
TE
(kg)
Traktorens egenvekt (ubelastet)
1
TF
(kg)
Vekt over foraksel (ubelastet)
1
TR
(kg)
Traktorens bakaksellast (ubelastet)
1
IR
(kg)
Vekt, bakaksellast og vekten av bakmontert redskap sammenlagt
2
IF
(kg)
Vekt over foraksel og vekten av frontmonert redskap sammenlagt
2
a
(m)
Lengde fra framakselens senterpunkt til senter av løftearmenes kuler på
fronthydraulikken
1, 3
b
(m)
Traktorens akselavstand
1, 3
c
(m)
Lengde fra bakaksels senterpunkt til senter av trekkstengense kuler
1, 3
d
(m)
Lengde fra senter av trekkstengenes kuler, til det bakmonterte
redskapets/ballast loddets tyngdepunkt
(d=0,7 m)
e
(m)
Lengde fra senter av løftearmers kuler på fronthydraulikken,til det
frontmonterte redskapets/ ballast loddets tyngdepunkt
(e=0 m)
Key
TE
(kg)
Unladen weight of tractor
1
TF
(kg)
Front axle load of unladen tractor
1
TR
(kg)
Rear axle load of unladen tractor
1
IR
(kg)
Combined weight of rear mounted implement / rear ballast
2
IF
(kg)
Combined weight of front mounted implement / front ballast
2
a
(m)
Distance from front axle centre to centre of lower link balls
1, 3
b
(m)
Tractor wheelbase
1, 3
c
(m)
Distance from rear axle centre to centre of lower link balls
1, 3
d
(m)
Distance from centre of lower link balls to centre of gravity for combined rear
mounted implement / rear ballast
(d=0,7 m)
e
(m)
Distance from centre of lower link balls to centre of gravity for combined front
mounted implement / front ballast
(e=0 m)
1. Se i traktorens instruksjonsbok
2. Se i redskapets instruksjonsbok
3 .Må måles
1.
2.
3.
36
See instruction handbook of the tractor.
See price list and / or instruction
handbook of the implement.
To be measured.
5.
Vedlikehold
ettersyn
5.
Maintenance and periodical
overhauls
5.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner
5.1
Special sefety instructions
•
•
•
•
•
og
periodisk
Vedlikehold, reparasjoner, rengjøring og
fjerning av eventuelle blokkeringer kan
kun utføres når traktoren er stoppet, og
tenningsnøkkelen er tatt ut!
Ikke bruk unødvendig store mengder
med olje og smørefett. Ta hensyn til
naturen!
Hvis det oppstår personskade og
vedkommende utsettes for oljesøl,
oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart
Vurder alle sikkerhetstiltak for å unngå
skader og ulykker!
5.2. Generelt
•
For å være sikker på at maskinen skal
fungere feilfritt og gi et godt resultat,
følg
alltid
instruksjoner
for
vedlikehold. Dette inkulderer også
rengjøring, smøring og oljeskift
•
•
•
Repair works, maintenance, periodical
overhauls, cleaning and elimination of
functional
disturbances
must
be
performed with the switched off drive
and stand still engine! Remove the
ignition key!
Do not use excessive quantities of oil
and grease. Be friendly to nature.
When injured with splashed oil find
medical help immidiately.
Consider other safety instructions to
prevent damages and accidents.
5.2.
•
General
To insure faultless working of the
machine and to reduce the wear out
always consider the maintenance
instructions and periodical overhauls.
This includes cleaning, greasing and
lubricating of built in parts and
components.
37
Tiltrekningsmomenter
(Hvis annet ikke er oppgitt)
Screws and nuts tightening moment MA
(if not stated otherwise)
A = size of coil
A = Boltens diameter
A
Ø
8.8
10.9
12.9
MA (Nm)
•
•
38
M5
5,9
8,7
10
M6
10
15
18
M8
25
36
43
M 10
49
72
84
M 12
85
125
145
M 14
135
200
235
M 16
210
310
365
M 20
425
610
710
M 24
730
1050
1220
M 27
1100
1550
1800
M 30
1450
2100
2450
For nye maskiner, ettertrekk
alle skrueforbindelser etter
få brukstimer
Kontroller
deretter
regelmessig, ca hver 50
timer!
•
•
After the first start and few
hours of working check the
tightness
of
nuts
and
screws, tighten them if
needed.
Check up regulary (approx.
every 50 hours)!
5.3
•
•
•
•
Bereifung
5.3
Montering av dekk, krever kunnskap og
riktig verktøy!
Reparasjon av hjul, bør utføres av
profesjonelle aktører med riktig kunnskap
og verktøy.
Hvis maskinens hjul skal demonteres,
forviss deg om at maskinen er sikkert
plassert på plant underlag, og sikret mot
bevegelse. Bruk klosser.
Kontroller lufttrykk jevnlig!
Lufttrykket skal kontrolleres jevnlig.
nedenstående tabell for korrekte verdier
Type
Typ
SPIDER 815/8 HS
(De to midterste hjulene)
(middle two wheels)
SPIDER 815/8 HS
(andere Räder)
(Resten av hjulene)
Se
•
•
•
•
Tyres
To mount tyres sufficient knowledge
and regulation tools are required.
Repair works on tyres are allowed to be
performed by professionals with proper
tools only.
Place the machine on flat and solid
ground. Secure it with wedges against
unintentional rolling off.
Check the tyre pressure regularly.
Check the tyre pressure regularly and fill it up if
needed, Compare the measured values with the
values given in the table.
Tyre
Hjul
Pressure (bar)
Lufttrykk (bar)
16 x 6,50 - 10
2,5
16 x 6,50 - 6
1,5
39
5.4
Smøring
5.4
Den nedestående tegningen viser alle
smørepunkter på maskinen. For lang levetid og
optimalk ytelse skal maskinens smørepunkter
smøres i henhold til smøreintervallene.
Lubrication
In the figure 19 all the lubrication spots are
marked. Long life of the swather is achieved if
the time intervals shown here are met.
Bilde – Figure 19
B
40
A
E
I
H
F
J
D
G
•
5.5
•
Reparasjoner,
periodisk
vedlikehold, rengjøring og
feilsøking kan kun utføres
når traktoren er stoppet, og
tenningsnøkkelen er fjernet!
Vedlikehold av drivlinje
5.5
Repair works, maintenance,
periodical
overhauls,
cleaning and elimination of
funtctional
disturbances
must be performed with the
switched off drive and
stand still engine! Remove
the ignition key!
Gear maintenance
Midtre gir skal fylles med halvtflytende grease
EP - 00
Middle gaer must be filled with half liquid grease
EP – 00.
5.6
5.6
Skifte av tinder
Riktig rekkefølge og plassering av tindetype er
vist i figuren under:
Replacing the tines
The right setting of spring tines is shown in
figure.
Bilde – Figure 20
L
R
L
R
L
R
L
R
rød
red
Hvit
white
rød
red
Hvit
white
rød
red
Hvit
white
rød
red
Hvit
white
41
6.
Vinterlagring
1. Koble fra maskinen på et tørt og egnet sted.
Unngå
lagring
i
nærheten
av
mineralgjødsel!
2. Rengjør maskinen grundig. Gras, jord og
andre urenheter inneholder fuktighet, og kan
føre til rustskader. Rengjøring med
høytrykksspyler anbefales ikke.
6.
Storage
1. Place the machine in a dry place. Not near
the mineral manure storehouse.
2. Clean the machine inside and outside
thoroughly. Dirt holds moisture and causes
rust. Cleaning with high pressure cleaner is
not recommanded.
3. Kontroller bevegelige deler og ledningsnett.
Demonter der dette er mulig, og rengjør.
Deffekte deler erstattes om nødvendig.
3. Check flexible parts such as stay wires,
joints and other, demount and clean them,
check the wear out. Replace with spare
parts if needed.
4. Smør PTO
profilrør.
4. Lubricate all the parts of P.T.O. shaft
connections.
akselen inklusive akselens
5. Etter rengjøringen, smør maskinen grundig.
5. After cleaning
thoroughly.
grease
the
machine
6. Husk å smør PTO akselens vernedeksel!
7. Utbedre eventuelle lakkskader, og innsett
utsatte områder med rusthemmende stoff
8. Smør stabilisatorstagenes kontaktflate
9. Beskytt rivas dekk fra direkte sollys, olje og
smørefett
.
42
6. Grease the bearing of P.T.O.
protection to reduce agglutination.
shaft
7. Repair the paint damage, protect the bright
surfaces with a remedy for rust.
8. Grease the area of stabilizer contact.
9. Reduce the tyre pressure to discharge it and
protect tyres from sun, grease and oil.
7.
1.
Oppstart til ny sesong
7.
Restart for a new season
Avfett maskinen for å få fjernet olje, fett og
rusthemmende stoff brukt under lagring.
1. Wipe the oil and grease used for the
conservation of the machine.
2. Smør maskinen grundig, for å drive ut fukt
og kondens.
2. Lubricate the machine thoroughly to
eliminate
the
possible
condensation
moisture from bearings.
3. Kontroller lufttrykket i dekkene, etterfyll om
nødvendig.
3. Check the tyre preassure.
4. Kontroller alle
nødvendig.
4. Check the level of lubricant in the gearings,
refill it if needed.
oljenivåer.
Etterfyll
om
5. Kontroller og ettertrekk skruer og muttre.
6. Les
gjennom
bruksanvisningen
sikkerhetsinstruksjonene på nytt.
5. Check and tighten all nuts and screws.
og
6. Check all the settings on the machine and
re-set them if needed.
7. Kontroller PTO akslingens slurekobling og
dens skrueforbindelser
7. Check the overload safety clutch of the
P.T.O. shaft, if the metal parts of slide lining
become loose (look inside).
8. Kontroller dekkenes lufttrykk
8. Read carefully the
instructions again.
work
and
safety
43
8.
Tilleggsutstyr
8.
Special constructions /
additional equipment
8.1 Nesehjul
8.1 Support wheel
For bedre terrengfølgelse, kan et nesehjul
monteres.
Mount the support wheel on the swather to
make better copying of the swath surface
possible. While working the purpose chain must
be set loose on the upper connection to enable
adaptation of the swather with the support
wheel.
Bilde – Figure 21
Bilde – Figure 21A
5
6
3
2
1
7
4
Montering av nesehjulet
Mounting the support wheel
•
•
•
•
Monter nesehjulet (1) og tilhørende
festebrakett (2), på trepunkts-tårnets høyre
side.
Sett hjulet (1) til ønsket arbeidshøyde, og
sett på plass låsebolten (4)
Erstatt toppstaget med den medfølgende
kjettingen (6)
•
•
•
•
44
NB! Det er viktig at kjettingen
i toppstagfestet har slakk,
slik
at
riva
får
flyte
uavhengig.
Set the support wheel (1) with the bracket
(2) on the right side of the hitch frame in
driving direction.
Adjust the selected height and fix the
support wheel (1) with pin (4).
Fix the purpose chain (6) on the upper
connection (5).
Mount the other end of the purpose chain
(6) on the tractor.
•
The purpose chain must be
set loose to enable adaption
of the rotary tedder with the
support wheel and the lifting
of the rotary tedder.
45