skien jeger- og fiskerforening - Norges jeger og fiskerforbund

Medlemsblad for
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG
FISKERFORENING
Redaktør: Heidi Aasen Kverndalen
Frank V. Andersen
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Innhold
Formann har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Innkalling til årsmøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Gaupemøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Jegerprøvekurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
NM Nordisk trap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Klubbmesterskap SJFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
John Ole Nordskog vant i RC-cupen . . . . . . . . . . . . .side
Landskamp 2014l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Jon Atle Hyni Andersen ble klubbmester . . . . . . . . . .side
Obligatoriske treningsskudd for småviltjegere . . . . .side
Ettersøkskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Rapport fra ungdomsgruppa . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Rapport fra jentegruppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Jaktvettregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Rapport fra fiske- og hytteutvalget . . . . . . . . . . . . .side
Rapport fra hundegruppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
Ny portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
20
21
22
22
www.skienjff.no
Styret
Kontakt:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Leder lerdueutvalg:
Leder jentegruppe:
Leder rifleutvalg:
Leder jaktutvalg:
Leder kontrollutvalg:
Leder hytte-/fiskeutvalg:
Leder ungdomsutvalg:
Styremedlem:
Leder hundeutvalg:
Leie av hytte:
Skien JFF
Ole-Martin Meland
Per Arne Hoppestad
Mikjel Meland
Ole Johnny Oterholt
Stine Bråten
Karl K.Tveten
Kåre Sivertsen
Anders Meland
Ernst Stensrud
Jon Inge Kleven
Bård Oterholt
Morten Kristiansen
Kari Kverndokken
Grafisk produksjon: Thure Trykk AS – Skien
2
41569939
92458959
95915238
46842824
41603304
97012548
41425265
92059501
92203749
48155944
99556186
91516878
92847345
48124386
www.thure-trykk.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Svanemerket trykksak • Lisensnr 241 764
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Formann har ordet
Takk for sist kjære medlemmer.
INTRO
Skien Jeger- og Fiskerforening har lagt bak
seg nok et år fylt av mye aktivitet og et stort
engasjement av mange aktive medlemmer. Vi
har i år rukket å bli 749 medlemmer som den
desidert største foreningen i Telemark. Vi har
også i år hatt en økning i vår medlemstall. Vi
hadde på samme tidspunkt i fjor 733 medlemmer. Det gir en foreløpig medlemsvekst
på ca 2,1 % i forhold til i fjor. Det er en fin
økning, og vi er en av få foreninger på landsbasis som har opprettholdt en positiv økning
gjennom flere år. Det er hyggelig, og viser vel
at vi gjør noe riktig i vår forening.
JAKT
Høsten 2014 har gitt meget god uttelling for
småviltjegerne. Det er observert og felt en god
del fugl og hare i terrengene. Totalt sett er det
løst 101 jaktkort og jakttrykket har stort sett
vært innenfor det terrengene kan takle. Vi har
ikke hatt negative hendelser i forbindelse med
gjennomføringen av jakta eller i forhold til
samarbeidet med de respektive grunneiere.
Foreningen har avholdt to fellesjakter på rådyr
med svært godt oppmøte, og med felling av
to rådyr. I tillegg er det avholdt opplæringsjakter på hjort, fugl og hare. Det ble blant
annet felt en hjortekalv, rådyr og fugl under
disse opplæringsjaktene.
Felles- og opplæringsjaktene har blitt en viktig del av foreningens rekruttering av nye jegere sammen med jegerprøvekursene våre
hvor vi gjennomfører tre kurs i året. I snitt har
vi hatt ca 30 deltagere pr. kurs. Dette er tiltak
som styret ønsker å videreføre for 2015.
Januar 2015
NY PORTAL
Mandag 1. desember lanserte NJFF den nye portalen. For lokallagene betød
det at ikke alt av funksjoner var tilgjengelig de første dagene.
Vår gamle nettside ble av den grunn utilgjengelig i ca. 2 uker. Domenet Skien JFF.no
er nå blitt linket til den nye portalen slik at
man igjen kan logge seg direkte inn med
www.skienjff.no som tidligere. Omleggingen
har medført en del ekstra arbeider for foreningen i forhold til å implementere stoffet fra
den gamle hjemmesiden over til den nye portalen.
DRIFTSÅRET 2014
Foreningen har hatt et godt arbeidsår, og vi har
nådd de mål som ble satt for 2014. Vi har en
driftsform som er stabil, og som gir tilstrekkelig inntekter og resultat til å opprettholde
aktivitetsnivået. Innsatsen til utvalgene imponerer. Aktivitetsnivået har vi klart å stabilisere
på et godt og akseptabelt nivå. Vi har fremdeles bra trøkk på jegerprøvekursene, nytt kurs
starter for øvrig 5. januar 2014. Påmelding
kan rettes til meg eller en av de andre jegerprøveinstruktørene.
Våre aktive skyttere har også i år bemerket seg
positivt både nasjonalt og internasjonalt med
fantastiske resultater både på junior- og seniornivå.
Vi skal gjennomføre to viktige møter på nyåret, henholdsvis årsmøtet og gaupemøtet.
Forts. neste side
3
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Begge avholdes på Klosterøya i møtelokalet i
administrasjonsbygget. Årsmøtet avholdes
tirsdag 24. februar 2015 og er medlemmenes
forum i forhold til medbestemmelsesretten og
de demokratiske prosesser som der gjennomføres. Samtidig er det en kilde til informasjon
og sosialt samvær med likesinnede. Derfor er
det viktig at nettopp du møter på årsmøtet.
For de av dere som ønsker å delta på gaupejakta er gaupemøtet på Klosterøya torsdag 15.
januar 2015 stedet for dere. På gaupemøtet gis
all nødvendig informasjon om jaktas
gjennomføring, sporingspatruljer og betydningen av de offentlige vedtak og retningslinjer som er gjeldende for jakta. Registrering av
deltagere vil skje på dette møtet.
ROVVILT
Rovviltnemda i region 2 har vedtatt kvoter for
gaupejakta 2015. Nemda har satt en totalkvote
på 35 dyr hvorav 32 dyr tildeles fra jaktstart
01. februar. Hunndyrkvoten er satt til 15 dyr
eldre enn 1 år, hvorav 12 dyr tildeles fra jaktstart. Forøvrig har nemda satt regler knyttet til
jakt på familiegrupper på lik linje med fjoråret, hvor det ikke er anledning til å jakte på familiegrupper de første 14 dagene av jakta.
Vårt område, jaktområde D, er tildelt 4 fellinger. Etter vår oppfatning er dette på langt
nær tilstrekkelig til å holde bestanden av
gaupe nede.
Rovviltnemnda vedtok i møte 31. juli å åpne
for lisensfelling på to ulver i 2014/2015. Kvoten er gjort gjeldende for hele regionen som
omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Vedtaket er gjort ut fra
en vurdering av bestandssituasjonen, den
skade ulv påfører bufenæringen og skadepotensialet i regionen. Fellingsperioden starter
01. oktober og varer ut mars 2015.
4
I slutten av november ble det tatt bilde med
viltkamera av en ulv i Lardal/Siljan som besøkte en reveåte. Siden 1995 har det gått tapt
108 hunder som er drept av ulv i Norge. Tre
hunder måtte bøte med livet den siste helgen
i november i år. Tallene viser at det er svært
vanskelig å forebygge konflikten hund/ ulv.
Dette til ettertanke for dere som i likhet med
meg er en stor tilhenger av jakt med løs hund.
NYTT SKYTEBANEANLEGG PÅ
FLITTIG
Etablering av nytt skytebaneanlegg på Flittig
har hatt en sentral plass i styrets arbeid også i
2014. Vi har nå avsluttet kontraktsforhandlingene med Løvenskiold slik at kontraktsgrunnlaget nå er klart for signering av Skien
JFF, Telemark JFF og Grenland pistolklubb.
Kontrakten er betinget av at saken behandles
og godkjennes på et ekstraordinært årsmøte i
foreningene i løpet av 2015.
Kontrakten er på 50 år, og ivaretar foreningenes behov for fleksibilitet og forutsigbarhet
slik styret ser dette. Det videre arbeidet vil nå
omfatte utarbeidelse av et avtaleverk mellom
de deltagende klubbene, finansieringsplan,
anbudsgrunnlag og utarbeidelse av en illustrasjonsplan for anlegget. Styret foreslår at det
bevilges kr. 100.000,- i budsjettet for 2015 til
det videre arbeidet.
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene med
familie en riktig god jul og et godt nyttår!
Ole-Martin Meland
Leder av Skien Jeger- og Fiskerforening
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Innkalling til årsmøtet 2015 - Skien
jeger- og fiskerforening
Styret i Skien Jeger- og Fiskerforening innkaller til årsmøte på Klosterøya tirsdag 24. februar
2015 kl. 1830.
Vi gjør oppmerksom på at forslag til årsmøte må være styret i hende senest innen én
uke før årsmøtet.
Dagsorden:
• Konstituering av årsmøtet
• Godkjenning av innkallingen og dagsorden
• Valg av ordstyrer/dirigent
• Valg av sekretær/referent
• Valg av tellekorps
• Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen
• Styrets beretning for 2014
• Årsmeldinger 2014 fra utvalgene
• Gjennomgang av revidert regnskap for
2014.
• Budsjett for 2015
• Utmerkelser
• Innkomne saker med styrets forslag til
vedtak
• Andre saker som styret har ført opp på
dagsorden
• Foreningens kontigentandel
• Forslag til arbeidsprogram for 2015
• Valg:
• Valg av styre
• Valg av medlemmer til utvalgene
• Valg av valgkomite
• Valg av kontroll og revisjonskomite
• Kaffe og smørbrød
Med vennlig hilsen
Skien Jeger- og Fiskerforening
Ole-Martin Meland, Leder
Januar 2015
Tlf: 33 18 29 76
Tlf: 35 94 26 00
5
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Innkalling til gaupemøtet 2015
Skien Jeger- og Fiskerforening
Styret i Skien Jeger- og Fiskerforening innkaller til det årlige gaupemøtet i kantina på Klosterøya torsdag 15. januar 2015 kl. 1830
Vi vil på møtet gjennomgå rovviltnemndas
vedtak, våre rutiner for jakta samt registrering av jegere.
Det arbeides med å få rovviltnemndas leder
eller en representant fra SNO på møtet.
Det er ikke noe krav at du er medlem av foreningen.
Vi tar som vanlig en egenandel på kr. 100,til dekning av utgifter. Du kan betale med
kort over vår betalingsterminal under møtet.
Med vennlig hilsen
Skien Jeger- og Fiskerforening
Ole-Martin Meland
Leder
Tlf. 35 50 59 50 Fax. 35 50 59 60
6
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Nytt jegerprøvekurs mandag 5. januar 2015
Vi starter opp nytt jegerprøvekurs mandag 5. januar kl. 18.00 – 21.00 på Gulset
ungdomsskole. Kurset går over ni kvelder pluss en lørdag på skytebanen. Siste kvelden er
eksamen.
Vi benytter boka ”Jegerprøven” til Norges
Jeger- og fiskerforbund. Kursavgiften er
inkl. eksamensavgift til staten, utgifter til
skyting, og du velger selv om du vil kjøpe
bok. Er du medlem av Skien JFF er kursavgiften lavere.
Kursavgiften er som følger:
• Kr. 2.350,- medlem i Skien JFF med bok
• Kr. 2.000,- medlem i Skien JFF uten bok
• Kr. 2.750,- ikke medlem i Skien JFF med bok
• Kr. 2.300,- ikke medlem i Skien JFF uten bok
Hvis du ønsker å melde deg på, ønsker mer
informasjon rundt kurset eller ønsker å
melde deg inn i Skien JFF, ta kontakt med
en av instruktørene:
Anders Meland 92203749,
[email protected]
Ole Martin Meland 92458959/
[email protected]
Velkommen skal du være!
Leder
Januar 2015
7
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
NM Nordisk trap 2014
Skien jeger- og fiskerforening hadde 18 skyttere med da NM i nordisk trap gikk av stabelen helga 20.-22. juni.
Frank Valhovd Andersen blei beste skytter fra
Skien. Han knuste imponerende 100/100 duer
i de fire første seriene! Helt rått! I den 5. og
siste serien bomma Frank to duer, og endte
med 123/125. Dermed blei det shoot off mot
Jostein Nesland fra Kroken om tredjeplassen.
Her var Jostein best, og dermed gikk bronsa til
Kroken. Norgesmester blei Jan Øyvind Johansen og andreplassen gikk til Roger Strømeng.
Erik Ølmheim Gurholt og Bianca Nymo var
begge i finalene i henholdsvis junior- og dameklassen, men begge havna dessverre sist av
de fem i finalen. Heidi Aasen Kverndalen
vant klasse K2 med 108/125 treff.
Øvrige skyttere fra Skien: Ole Johan Sæternes: 119, Frode Bjervamoen: 118, Pål Høines:
117, Morten Andersen: 116, Mikjel Meland:
116, Are Klausen: 111, Gisle Johnsen: 110,
Harald Roheim: 110, Vidar Tors: 108, Lars
Omdal: 107, Monica Øygarden Halvorsen:
104, Jon Inge Kleven: 104, Ivar Tors: 99, Cathrine Nordhov: 56.
Flere norgesmestere: Juniorklassen: Joachim
Børlie. Dameklassen: Sally Haugland. Ungdomsklassen: Filip Rasmussen. V50: Pål Sørensen. V60: Arild Øvredal. V70: Bjørn Haug.
Frank Valhovd Andersen
Norsk Kjøretøykontroll
ved Herkules
Tlf. 35 52 26 60
8
Risingveien 2, Skien
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Klubbmesterskap for Skien JFF og
fylkesmesterskap på Veidebu
Søndag 3. august var det klubbmesterskap for Skien JFF, og lørdag 16. august skulle Telemarks beste jegertrapskyttere kåres da det var fylkesmesterskap.
17 år gamle Erik Ølmheim Gurholt var helt
suveren på klubbmesterskapet, og stakk avgårde med årsbesten, klubbmestertittelen,
samt klubbmester junior for både trap og sti.
Alt i alt, med både vanlige serier og omskytinger på trap'en, traff Erik 175/175 duer!
DET er mildt sagt imponerende. Klubbmester
leirduesti blei Ole Johan Sæternes (som også
var helt rå på trap'en, og holdt ut lenge i omskytinger med Erik, selv med en kranglete
fot). Klubbmester på damesida i jegertrap blei
Heidi Aasen Kverndalen. Klubbmester på damesida i leirduesti blei Siri Røsholt Myhra.
Årsbesten for damene gikk til Bianca Nymo.
Lørdag 16. august blei det arrangert fylkesmesterskap i jegertrap på Veidebu. Her var det
Torbjørn Nesland fra Kroken som blei nr. 1,
mens Lennart Skoglund, også fra Kroken, tok
2. plass. Vår egen Morten Valhovd Andersen
havna på 3. plass. Best av damene i Telemark
blei Heidi Aasen Kverndalen.
Kjørbekkdalen 1B, 3735 Skien
tlf. 35590100
Januar 2015
Heidi Aasen Kverndalen
Fornøyde vinnere på klubbmesterskapet
9
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
John Ole Nordskog vant sin klasse i
RC-cupen.
Unge Nordskog vant sin klasse i siste
stevne i RC cupen i Tørdal, dermed vant
han også sin klasse sammenlagt i RC
cupen.
John Ole vant med 180 poeng og var langt
foran nestemann på lista. Han vant også sin
klasse i Berettacupen på Rena både lørdag og
søndag med henholdsvis 88 og 89 treff. Det
er mange seniorer som sliter med å oppnå tilsvarende resultat. Sammenlagt i Berettacupen
ligger han som nr.2 i DI. Vi gratulerer så mye!
Dette er et talent som skyttermiljøet garantert
kommer til å høre mye fra i åra fremover.
Telefon: 35 58 55 00
10
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Landskamp 2014
Landskampen mellom Sverige, Danmark og Norge fant sted i Forshaga i Sverige i år.
I år var det fire stykker fra Veidebu som hadde klart å kvalifisere seg inn på landslaget.
De som klarte å kvalifiserte seg inn i år er Pål
Høines, Frank Valhovd Andersen, Erik Ølmheim Gurholt og Ole Johan Sæternes.
Skien har i mange år klart å få en eller flere
med på landslaget, noe som blir vanskeligere
og vanskeligere for hvert år som går. Nivået er
høyt, og det er veldig hard kamp om plassene.
Erik Ø. Gurholt skøyt seg rett i tet med likt
antall treff som danske Kasper Rasmussen
med 141 treff.
I finalen sto det mellom Erik og Kasper om
hvem som skulle bli mester, de andre tre i finalen var for langt bak til å tukte disse to.
Erik fikk 23/25 og Kasper fikk 24/25, så Erik
tapte knepent, og fikk 2. plass totalt individuelt.
Pål Høines skøyt litt under sitt normale ettersom han har vært i knallform hele sesongen,
men avsluttet knallsterkt med 75 strake treff,
men det holdt dessverre bare nesten til finale
og havnet 1 due bak finalelaget. Pål endte på
en sterk 6. plass totalt individuelt.
Ole Johan Sæternes fikk
det ikke helt til under
dette mesterskapet, noe
han var skuffet over.
Det konkurreres også i 3manslag og Erik var med
på det norske gull-laget
Norge tok også 1. og 2.
plass i lag for senior.
2. plassen besto av rent
Skiensskyttere: Pål Høines, Frank V.
Andersen og Ole Johan
Sæternes .
Norge tok også 1. plass i
damenes lagkonkurranse.
Erik
Norge vant overlegent Nasjonskampen totalt
med 3296 treff, Sverige fikk 3230 treff og
Danskene 3134 treff.
Ringreven Frank V. Andersen har klippekort
når det gjelder finaler i landskampsammenheng. I finalen var det én danske og fire norske. Dansken ledet og vant finalen etter
omskyting med Andreas Stausland fra Sogndalen.
Det ble omskyting om 3. plassen mellom
Frank Andersen og Øyvind Johansen.
Frank Andersen vant denne og fikk med seg
bronsemedaljen hjem til Skien.
Frank
Januar 2015
11
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Jan Atle Hyni Andersen ble klubbmester
Jan Atle gikk til topps i Klubbmesterskapet i kombinert rifle og hagle søndag 1. juni 2014.
Jan Atle vant med 181 poeng.
I juniorklassen vant Eirik Rønningbakken
med 134 poeng og vinner i dameklassen ble
Anita Vindheim med 117 poeng. Vi gratulerer alle sammen med flott skyting!
Det ble skutt med ryggsekk på hagleskytinga og variabelt hold på rifleskytinga fra
140 meter og ned til 30 meter. Dette var en
konkurranse som alle deltakerne syntes var
moro. Alle klassevinnerne fikk premier,
blant annet hadde klubben sponset tre jaktkort til en verdi av 3000 som ble trukket ut
blant deltakerne. Det var totalt 22 deltakere.
Håper at flere vil stille opp neste år, i år var
det dessverre kollisjon med flere stevner.
SVANSTUL
- ditt nærmeste hytteparadis!
www.svanstul.no / tlf. 951 20 848
12
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Innlegg om obligatoriske treningsskudd
for småviltjegere
I det følgende tar jeg opp temaet «obligatoriske treningsskudd for småviltjegere».
Bakgrunnen for min interesse for temaet er
at jeg stadig oftere registrerer at enkeltpersoner eller organisasjoner tar avstand fra småviltjakt, og endog arbeider aktivt for at denne
jaktformen skal avvikles.
Temaet har stor interesse av flere grunner. For
det første skal trening med jaktvåpen gi bedre
våpenhåndtering og forståelse for viktigheten av å bli en tilstrekkelig god jaktskytter før
utøvelsen av jakta. Som jegerprøveinstruktør
ser jeg nye jegere som tar jegerprøveeksamen
hvor det er inkludert skytetrening med blant
annet haglevåpen. Noen klarer seg bra på
skytebanen, mens andre har store problemer.
Det som er felles for begge gruppene er at de
etter å ha avlagt jegerprøveeksamen anses
klare for å utøve småviltjakt alene eller sammen med andre jegere. Også personer som
har jaktet småvilt i mange år kan ha de
samme problemene i forhold til å bli en tilstrekkelig god jaktskytter. For det andre har
disse temaene en etisk side i forhold til om
dagens situasjon er god nok eller ikke, og om
vi må gjøre endringer i det bestående. For det
tredje reiser temaet spørsmål om skytebanekapasiteten er stor nok til å kunne håndtere et
fremtidig krav om obligatoriske treningsskudd for småviltjegerne.
Temaet er omstridt og vanskelig, og er ikke
løftet tilstrekkelig opp i lyset av jegerstanden
selv. Vi mangler en seriøs arena som kan
Januar 2015
bringe denne diskusjonen på dagsorden.
Jeg er klar over at temaet har vært fremmet
på landsmøtet i NJFF ved at NJFF skulle arbeide for å innføre obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Forslaget førte ikke
frem, da forbundet var av den oppfatning at
eksisterende skytebaneanlegg ikke var i stand
til å betjene et så stort antall jegere.
Problemstillingen handler om hvordan ting
bør eller skal være innenfor temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere, og om
hva vi bør eller må gjøre i den sammenhengen for å kunne forsvare utøvelsen for fremtiden.
Vi vet at småvilt påskytes av både uerfarne
og erfarne skyttere. Vi vet at det ikke kan utelukkes at det forekommer mer skadeskyting
under småviltjakt enn under storviltjakt. Om
holdningene eller moralen er annerledes ved
småviltjakt enn ved annen jakt tar jeg ikke
stilling til her. Det er en annen diskusjon.
Ofte vil etikkdiskusjonen sett med jegerens
øyne dreie seg om «frihet under ansvar». Personlig mener jeg at det er å ta fokus vekk i fra
spørsmålet om betryggende utøvelse av jakta,
og om dyrs lidelse ved skadeskyting. Etter
mitt syn er lidelsestrykket ved skadeskyting
minst like stor for småvilt som for annet vilt.
Det er viktig å se dette i et større samfunns13
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
messig perspektiv, og løsrive diskusjonen fra
dogmet «frihet under ansvar».
jakta anses som forsvarlig av samfunnet rundt
oss, og spesielt av våre største kritikere.
I den offentlige samfunnsdebatten ser vi stadig oftere personer og organisasjoner som tar
avstand fra småviltjakt av flere grunner.
Temaet gir flere utfordringer for lokalforeningene og forbundet. En utfordring er selvfølgelig selve samfunnsdebatten, men en
annen og mer praktisk utfordring er lokalforeningenes behov for bistand i forbindelse
med etablering av nye skyteanlegg eller oppgradering/modernisering av eksisterende anlegg. Det trengs blant annet for å kunne møte
utfordringen knyttet til obligatoriske treningsskudd for småviltjegere.
Jakt på småviltarter, blir i stadig større grad
ansett som unødvendig utfra et forvaltningsmessig synspunkt, og småviltjakt blir ofte
anset som rekreasjon kun for
jegeren selv. Det er av den grunn ikke vanskelig å se for seg at slike argumenter lett
bringes frem i debatten rundt slike temaer, og
misbrukes som løsrevet argumentasjon for å
forby eller begrense småviltjakt for fremtiden.
Vi som småviltjegere er selvfølgelig uenige i
slike standpunkter, og vi kan fremføre argumentasjonsrekker som vi mener tilbakeviser
slike synspunkter. Allikevel har vi som småviltjegere en akilleshæl. Den består først og
fremst i det faktum at småviltjegeren ikke kan
dokumentere sin treningsaktivitet på lik linje
med treningsskudd til storviltprøven. Debatten handler i realiteten om behovet for nødvendig samfunnskontroll med utøvelsen av
småviltjakta og offentlig dokumentasjon som
vilkår for utøvelsen. Det er nødvendig for å
kunne imøtegå de nye negative røstene mot
småviltjakta som sådan.
Småviltjegeren er og vil være en del av samfunnsdebatten i tiden fremover. Den debatten
vil småviltjegeren måtte stå i med fremføring
av de argumenter som vi kjenner så godt i fra
før. Personlig så mener jeg at småviltjegeren
med NJFF i spissen må fremstå som atskillig
mer innovative vedrørende disse spørsmålene. Vi må selv ta ansvar for at utøvelsen av
14
Skien JFF har over lengre tid vært i en prosess i forhold til å etablere et nytt skytebaneanlegg på Flittig. I den forbindelse har det
vært liten hjelp å få fra forbundet. Vi opplevde det slik at forbundet ikke hadde tilstrekkelig spisskompetanse innenfor dette
feltet, og derfor ikke kunne bistå oss i tilstrekkelig grad.
På bakgrunn av den erfaringen fremmet
Skien JFF et forslag på årsmøtet til NJFF
Telemark om at fylkeslaget skal påvirke forbundet til å etablere spisskompetanse i forhold til å bistå lokallagene med
fagkompetanse i forbindelse med etablering
av nye skytebaneanlegg. Forslaget ble vedtatt
på fylkeslagets årsmøte 2014. Det er en klar
sammenheng mellom behovet for en opprusting av eksisterende skytebaneanlegg eller
etablering av nye anlegg og et fremtidig offentlig pålegg om obligatoriske treningsskudd for småviltjegere.
Da må vi starte i riktig ende for å kunne ta
imot det trykket det vil bli med å gjennomføre slike krav. Dessverre tror jeg vi, på grunn
av kritikken som rettes mot småviltjegeren,
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
allerede er på etterskudd hva gjelder behovet
for å styrke kapasiteten på skytebanene. Jeg
har vanskelig for å forstå hvorfor dette temaet
forstummer i jegerdebatten til fordel for
andre populære temaer som f. eks ulv, laks,
fiskesommer, bly etc.
NJFF må på ny løfte temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere opp til ny debatt slik at vi for fremtiden kan imøtegå
nåværende og fremtidige påstander om at
visse dyr- og fuglearter skal unntas fra jakt
fordi det ikke er etisk forsvarlig, og dessuten
anses unødvendig ut fra et forvaltningsmessig synspunkt. Rekreasjon kun for småviltjegeren selv vil ikke være tilstrekkelig for
fremtidens samfunnsdebatt. Vi kan ikke forholde oss passive til temaet som vil måtte
komme til overflaten med full tyngde på et
eller annet tidspunkt. Vi må forsøke å løse
dette kapasitetsproblemet sammen, men forbundet må etter mitt syn ta et overordnet ansvar her. De må legge forholdene til rette for
med tanke på teknisk ekspertise, støtteordninger, spillemidler etc. Det ville kanskje
være naturlig at forbundet aktivt arbeidet for
at det gis annen offentlig støtte til opprusting
og nyetablering av slike skytebaneanlegg.
eningsarbeidet generelt. Jeg vet at mange
småviltjegere er sterkt uenige i at det skal
innføres obligatoriske treningsskudd før utøvelse av småviltjakt, og at jakta er dyr nok
som den er. Slike synspunkter har jeg forståelse for, men jeg tror allikevel at det er vi som
aktive småviltjegere som må endre fokus slik
at vi kan trygge denne jaktutøvelsen som vi
har så stor glede av.
Ole-Martin Meland
Leder av Skien Jeger- og Fiskerforening
Jeg har nå delt noen tanker med dere som jeg
personlig mener det er for lite fokus på i for-
Midt i Skien sentrum
tlf: 35 91 29 00
Januar 2015
Tlf: 95 06 50 89
15
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Ettersøkskurs
Tirsdag 21. april kl. 18.00 starter vi opp med nytt kurs i ettersøk og blodsportrening.
Første kurskveld vil bli på Veidebu. Denne kvelden vil det kun bli teori.
Det vil deretter bli blodsportrening en dag i uka
fram til juni. Den avsluttende testen vil vi ta i
juni.
Alle kveldene med blodsportrening vil bli avholdt ved Modammen hos Jane og Jan Vidar Sivertsen. Det vil bli servert kaffe på kurskveldene.
Tlf.: 35 50 95 00 • Fax: 35 50 95 49
Vakttelefon: 35 50 95 47
E-post: [email protected]
Det er ledige plasser på kurset, så det er bare å
melde seg på til Per Morten Kristiansen på telefonnummer 928 47 345 eller på e-post [email protected]
LIETORVET
Instruktører vil bli Per Morten Kristiansen, Jane
Sivertsen, Jan Vidar Sivertsen, Gøran Aas og Mikjel Meland.
LIETORVET
Kurset er åpent for alle!
MVH.
Hundegruppa i Skien JFF
imot
fisken
røking
i Husets
røkovn!
ViVi
tartar
imot
fisken
dindin
til til
røking
i Husets
røkovn!
Kontakt
vår
ferskvareavdeling!
Tlf:
35
91
56 63
Kontakt vår ferskvareavdeling! Tlf: 35 91 56 63
!DVOKAT -.!
/,%-!24). -%,!.$
???????????????????????????????????????????????????
0RINSESSEGT 0OSTBKS 3KIEN
4LF &AKS OMM ADVOKATMELANDNO
B
16
BYGGMESTER
Laur tsen
Tlf: 95 25 15 45
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Rapport fra ungdomsgruppa
Ungdomsgruppa har i år vært veldig aktive, og arrangert flere opplæringsjakter.
Beverjakt: Totalt sju deltakere over sju dager
Nybegynnerskyting rifle og hagle: tolv deltakere
Harejakt: seks stykker var med, overnatting
og koselig samvær på Svanstul. Vi hadde to
loser, men ikke fall.
Skogsfugljakt: Arrangert på Hørtafjell. To
orrhaner og ei orrhøne blei resultatet etter fire
timer med støkkjakt. Mye fugl å se, og mange
skuddmuligheter til alle som var med.
Hjortejakt: Arrangert to ganger, begge i
samarbeid med damegruppa. Felt en hjortekalv den første turen. Andre turen ble en fuktig opplevelse, uten hjortelos. Dagen ble
avsluttet med rådyrlos, og en bukk ble felt.
Januar 2015
17
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Rapport fra jentegruppa
Noen stikkord om hva damegruppa har funnet på i 2014
I januar hadde vi en koselig og sosial tur til
Breivann. Vi var fem jenter som dro av
gårde til ei hytte vi var så heldige å få låne
av Sandefjord JFF. Det var MYE snø og dårlig vær, så det blei lite aktiviteter utover å
grave grop og fyre bål.
Damegruppa har innført en årlig padletur i
18
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Falkumelva. Denne gangen blei kanoene satt
ut ved Fossum fordi det var lav vannstand i
elva. Vi hadde en liten lunsjstopp ved Falkum bad. Det er en veldig flott opplevelse å
padle denne elva, så anbefaler folk å bli med
i 2015!
27.-28. september var vi på fuglejakt på terreng 17 og 19 på Svanstul. Vi var sju jenter
som overnatta på Unionhytta, og vi fikk ei
rype og en orrhane under jakta.
8. november blei det arrangert hjortejakt for
damegruppa og ungdomsgruppa til Skien
JFF. Jakta foregikk på terreng 19, 21 og 24.
Det endte med Pjokkens (drever på 18 mnd)
første fall.
Duestien 4
3717 Skien
Tlf: 970 22 777
Tlf. 35 900 100 • Vakttlf. 99 283 600 • Faks 35 900 101
Januar 2015
19
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
20
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
En rapport fra fiske- og hytteutvalget:
Vi fikk beiset hytta på dugnaden i vår, den ble veldig bra. Det gjenstår litt på vinduene
og vindskiene, det får vi ta til neste år.
Ny grill har kommet på plass ved hytta, vi
håper den får stå i fred. Båtene kom seg på
vannet i Meitjenn, Heivannet og Havretjenn.
Vi har tatt to vannprøver i havretjenn, det
viste seg at de var fine. Den første var på 5,8
og neste på 6. Fiskene er fortsatt små, så jeg
håper det blir fisket mer der oppe. Det er en
fin plass der oppe i gapahuken! Det henger
to fiskegarn der som kan brukes, bare man
henger de på plass etter bruk, sånn at de er
klare til neste mann/dame. Det har blitt fis-
Januar 2015
ket opp over 100 stykk i sommer.
Det blir familiedag med klubbmesterskap i
isfiske søndag 1. mars. Det blir grilling av
pølser. Vel møtt!
Godt nyttår til alle!
Hilsen Ernst Stensrud,
fiske- og hytteutvalget.
21
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Rapport fra hundegruppa
Hundeutstillingen
Foreningen har hvert år i april/mai arrangert
hundeutstilling, og i år var det den 26. april.
Utstillinga er i samarbeid med Elghundklubben, Fuglehundklubben og TJFF.
I år var utstillinga på Klosterskogen travebane, noe som viste seg å være et vellykket
valg. Selv om vi ikke fikk med alle rasene i
gruppe 6 pga NHKF sitt 60-årsjubileum
(bare NKK sine utst. kan stille med alle harehundrasene), fikk vi allikevel med 98
hunder. Vant gjorde katalog nr 75, irsksetter
Yalumba Eden, foran Jamthunden Tulke
Salon Garita på 2. plass. Basset Bøjentas
Raya kom på 3. plass. Alle syntes utstillingen var vellykket, så alt tyder på at vi
kommer til å bruke
travbanen neste år også.
Blodsporkurset
Så snart snøen har gått etter påske starter vi
opp med blodsporkurs. I år var det 22. april
med teorikveld på Veidebu.
Kurset er meget populært, så vi har satt et
tak på 10 stk, og jeg har måttet avvise flere.
Kurset går over åtte kvelder pluss teorikveld.
Vi holder til på eiendommen til Jane og Jan
Vidar Sivertsen på Mo. Sporene blir lagt ut
i skogen rundt ved Modammen.
Etterpå er det hyggelig samvær med kaffe
og kaker og masse god prat.
Flere av hundene gjorde det virkelig bra, så
flere vil gå opp til prøve etter kursslutt.
For hundeutvalget i Skien JFF,
Morten Kristiansen.
22
Januar 2015
SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING
Ny portal fra 1. desember
Mandag 1. desember lanserte NJFFs nye nettsider. Lokallagene må merke seg at ikke
alt av funksjoner vil være tilgjengelig de første dagene, slik som tilgang til medlemslister.
Mandag 1. desember ble de nye NJFF-sidene offentlig tilgjengelige. De gamle nettsidene vil være utilgjengelige i ca. to uker
før de havner på et annet nettsted, med
adressen medlem.njff.no.
Når de gamle sidene er re-indeksert, vil
gammelt innhold være tilgjengelig og søkbart, men merk at interne linker i nyheter og
artikler ikke lenger vil fungere. Merk også at
de gamle sidene heller ikke kan redigeres og
ikke vil være tilgjengelige på NJFF.no-domenet.
Januar 2015
Tilgang til medlemslister
I forbindelse med omleggingen vil også
verktøyene for søk i medlemslister, endring
av styre- og publiseringstilgang, vervesider
og slikt være utilgjengelig ca en ukes tid.
De nye lokallagssidene vil være tilgjengelige på de samme kortadressene/ URLene som lokallagene har hatt før. Øverst på
den nye forsida finner du også menyknappen "NJFF der du bor", der du finner et Norgeskart som raskt viser deg veien til dine
lokallagssider.
23
B
Returadresse: Skien Jeger- og Fiskerforening Postboks 333, 3701 Skien
Veidebu ved Meitjern er foreningens midtpunkt. Foto: Thorbjørn Wahlstrøm
Jakt og Fjellsport
Tlf. : 35 52 09 58