HVA ER AR5? - Kartverket

HVA ER AR5?
Gevekstsamling i Troms, 4. desember 2015
Jostein Frydenlund
HVA ER AR5?
Arealressurskart, målestokk 1:5000.
Klassifikasjonssystem som bygger på inndeling av landarealet etter:
Arealtype:
Treslag:
Skogbonitet:
Grunnforhold:
ARTYPE
ARTRESLAG
ARSKOGBON
ARGRUNNF
2
3
KLASSIFIKASJONSSYSTEM
Alt areal klassifiseres som en av 12 arealtyper
• Fulldyrka jord
• Overflatedyrka jord
• Innmarksbeite
• Skog
• Myr
• Åpen fastmark
• Hav
• Ferskvann
• Snøisbre
• Samferdsel
• Bebygd
• Ikke kartlagt
NB: AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk!
NB:
AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk!
01.12.2015
9
JORDBRUKSAREAL I AR5
Fulldyrka jord er jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes
til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying er fulldyrka jord.
Overflatedyrka jord er jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i
overflata, slik at maskinell høsting er mulig.
Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan
høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av beitegras eller
beitetålende urter.
TILSTAND, IKKE BRUK
TILSTAND, IKKE BRUK
TILSTAND, IKKE BRUK
TILSTAND, IKKE BRUK
BRUKSOMRÅDER
OPPDATERTE GÅRDSKART - DOKUMENTASJON
– Oppdatert arealinformasjon over egen
eiendom
– Grunnlag for takst
– Grunnlag for
næringsutvikling
KONTROLLGRUNNLAG FOR TILSKUDD
– Arealtilskudd i jordbruket
Utbetales over 3 milliarder hver år på
landsbasis
– Regionalt miljøprogram (RMP)
425 millioner kr på landsbasis i 2014
FOTO: Manndalen Kåfjord Troms
Oskar Puschmann / © NIBIO
18
LOVSAKER
– Jordlov
– $9 gir et forbud om omdisponering av dyrka jord
– Konsesjonslov
– §4.4 Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord
ikke er mer enn 25 dekar
– Odelslov
– § 2.Krav til arealstorleik: Ein eigedom blir rekna som odlingsjord når fulldyrka
eller overflatedyrka jord på eigedomen er over 25 dekar, eller det produktive
skogarealet på eigedomen er over 500 dekar
– Plan og bygningslov - «Det offentlige kartgrunnlaget»
– §2-1. Kart og stedfestet informasjon, Kart- og planforskriften,§5 Etablering og
tilgang til det offentlige kartgrunnlaget: «Kommunen skal i samarbeid med
staten sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag for kommunens areal …»
GRUNNLAG FOR AREALSTATISTIKK
– Kun 3 % av Norges areal er
egnet til jordbruk.
– Også grunnlag for statistikk
fra SSB
AREALPLANLEGGING
–
–
–
–
Identifisere områder som er særlige viktige for landbruk
Gi innspill til kommune- og fylkesplanlegging
Jordvern
Næringsutvikling
KONSEKVENSUTREDNINGER
«Kan ta mindre dyrket mark»
- E16 på Jevnaker
• Synliggjøre landbrukets
interesser
• Vurdere konsekvenser av
tiltak
• Skille mellom arealer av
ulik verdi
• Identifisere områder med
interessekonflikter
Vi ser at vi kan gjøre tilpasninger for å ta mindre
dyrket mark, bekrefter Walseth, prosjektleder hos
Statens vegvesen»
OPPDATERING AV ANDRE DATASETT
– Arealressurskart 1:50 000 og 1:250 000 benytter generalisert FKB-AR5
AR5 arealtype
AR50 arealtype
AR250 arealtype
23
OPPDATERING AV ANDRE DATASETT
Dyrkbar jord
– Oppdateres nå med data fra AR5.
25