DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015.

DØNNA KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Tore Westin
15/54
Arkiv: A20 &52
DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler til Bjørn
Montesorriforening økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen slik at ny husleie
blir kr. 144.000 f.o.m. 01.08. 2015.
2. Kommunestyret vedtar at kommunen skal si opp gjelde leieavtale med Bjørn
Montesorriforening med virkning f.o.m. 01.07. 2015 og gir rådmannen fullmakt til å
forhandle fram en ny leieavtale med virkning f.o.m. 01.07. 2016 som gir en
husleieøkning på minimum 20 % i forhold til husleiesats på kr. 144.000 pr. år.
3. Kommunestyret vedtar at Bjørn Montessoriskole og Nord-Dønna Montessoriskole
skal betale kr. 400,- eksl. mva pr. time for bruk av kommunens svømmebasseng ved
DBU. Dette med virkning f.o.m. 01.08. 2015.
4. Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med at alle brukere over 16 år av
kommunens svømmebasseng må kjøpe svømmekort for kr. 250,- pr. år for å kunne
delta i grupper som leier bassenget. Ordningen skal administreres av DBU v/rektor
som gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for ordningen.
5. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m. 01.08. 2015 å øke gjeldende utleiesatser
for Dønnahallen med 20 %, innføre leiepris på kr. 1.000,- for leie av scene m/rigg og
kr. 500,- for scene uten rigg samt leiepris på kr. 250,- pr. gang for leie av gymsal og
andre rom ved DBU.
Bakgrunn:
I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det forutsatt økte leieinntekter på til sammen kr. 100.000.
Dette er også videreført i økonomiplanperioden 2015-18. Budsjettvedtaket må følges opp
med behandling av enkeltsak.
Saksutredning:
Kommunestyret vedtok høsten 2013 å engasjere Telemarksforskning til å utrede aktuelle
tiltak for å bedre kommunens økonomi. Telemarksforskning la fram sin rapport i oktober
DØNNA KOMMUNE
2014. Kommunestyret vedtok at de anbefalte tiltak skulle videreføres inn i budsjettprosessen, ved at de ble lagt inn som valgbare tiltak i kommunens budsjetteringsverktøy
Arena.
I det vedtatte årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for 2015-18 er følgende tiltak valgt:
DBU – økte leieinntekter fra privatskolene kr. 50.000.
Dønnahallen – strammere betalingsregime kr. 50.000.
Telemarksforskning har i sin sluttrapport under menyliste med forslag til innsparingstiltak
skrevet følgende om de to ovenfor nevnte tiltak:
Økte leieinntekter fra privatskolene.
Oppjustering av husleie med 20 % (utover vanlig regulering) med effekt fom. Skoleåret 2015/16 (=kr.20.000).
Økt leie for bruk av svømmehall. I dag betales kun et symbolsk beløp på kr. 150,- pr. skoleuke (=kr.30.000).
Strammere betalingsregime for bruk av Dønnahallen.
Målsette et inntjeningsmål om økte leieinntekter for bruk av hallen. Kr. 50.000.
Betalingsreglementet må tilpasses/revideres et slikt mål.
Økt husleie Bjørn skole.
Bjørn Montessorriforening og kommunen inngikk i mai 2003 en avtale om leie av lokaler til
skoledrift i Bjørn skole. Husleien ble fastsatt til kr. 115.500 pr. år, og leien kan reguleres ift.
Konsumprisindeksen. Første gang etter 1 år, eller etter forhandlinger som krever enighet fra
begge parter. Bjørn Montessorriforening er i brev av 23.01. 15 varslet om husleieøkning i
tråd med leieavtalens bestemmelse om økning i konsumprisindeksen med virkning f.o.m.
01.08. 2015, dette vil gi en ny årlig husleie på kr. 144.000.
Dette gir en inntektsøkning på årsbasis på kr. 28.500 og for 2015 vil dette gi kr. 11.875 i
inntektsøkning på ansvarsområde 6011 – Drift skole under rammeområde teknisk drift.
Dette er kr. 8.000 mindre enn forutsatt i vedtatt årsbudsjett for 2015 og kr. 8.500 mer hvert år
i 2016, 2017 og 2018 enn forutsatt i vedtatt økonomiplan.
Økt leie svømmebasseng.
Hver av de private skolene betaler i dag kr. 2.550 pr. år for leie av basseng. Totalt kr. 5.100 i
leieinntekt på utleie av svømmebassenget. Leiepris er beregnet slik: kr. 150 pr. uke x 17 uker
= kr. 2.550. De to privat skolene bruker bassenget annenhver uke. Svømmehallen har 34
ukers åpningstid, er stengt i tidsrommet 01.06. – 01.09. Telemarksforskning tilrår at prisene
til privatskolene økes med kr. 30.000 (helårseffekt).
Dønna barne- og ungdomsskole v/rektor er anmodet om å skissere hvilke tiltak som kan
iverksettes for å øke inntektene ved utleie/bruk av svømmebasseng. Rektor har i internt notat
foreslått at utleiesatsene for svømmebasseng fastsettes til kr. 400 pr. time, dette gir en
årsinntekt på til sammen kr. 20.000. Det er da forutsatt at Bjørn Montessoriskole har ei
gruppe (1 time/uke) og Nord-Dønna Montessoriskole to grupper (2 timer/uke).
Folkebadet.
DØNNA KOMMUNE
Hver fredagsettermiddag/kveld og lørdag formiddag i store deler av skoleåret er det tilbud
om folkebad. Tidligere ble dette drevet av kommunen med egen deltidsstilling som
badebetjent. De senere år er tilbudet driftet av Dønna IL, som er ansvarlig for lovlig drift
gjennom bruk av godkjente badevakter, fastsetter billettpriser og beholder inntektene. Det
betales ikke leie. De aller fleste brukerne er barn.
I tillegg til DBU sitt eget bruk av svømmebassenget til sine elever, utleie til privat skolene og
folkebad så leies svømmebassenget også ut til ulike grupper.
Rektor har i internskriv datert 16.04. d.å. foreslått at det innføres en ordning med svømmekort
for voksne, dette ved at alle over 16 år som skal benytte bassenget må kjøpe svømmekort for
kr. 250,- pr. år. Ordningen administreres av skolen og inntektspotensialet er stipulert til kr.
10.000 pr. år.
Teknisk drift har i notat datert 23.03. d.å. stipulert de årlige FVD-kostnader med
svømmebassenget til ca. kr. 200.000.
Økte leieinntekter Dønnahallen.
Dønnahallen har vært i drift i to år og, i følge kommunens regnskaper har DBU hatt kr.
158.227 i utleieinntekter i 2013 og kr. 113.285 i 2014. Med bakgrunn i utredningen fra
Telemarksforskning har kommunestyret vedtatt et årsbudsjett som forutsetter kr. 230.000 i
2015.
Rektor har vurdert nye utleiesatser - for å kunne oppnå en inntektsøkning på kr. 50.000 pr. år
ved utleie av Dønnahallen og andre lokaler ved skolen. Rektor foreslår en økning i utleiesatsene på 20 %, samt at det kreves leiepris for scene med og uten rigg, for gymsal og andre
rom i skolen (utenom Dønnahallen) som leies/lånes ut. Rektor har anslått samla årlig
inntektsøkning for dette til kr. 38.000 pr. år.
Det har fram til nå ikke blitt tatt leie for privatskolenes bruk av idrettshallen, da en har
vurdert det dithen at også skolene omfattes av reglementet for hallen som sier at det ikke skal
tas leie for barn og unge.
Vurdering:
Økt husleie Bjørn skole.
Bjørn Montessorriforening er varslet om husleieøkning i tråd med økning av konsumprisindeks i brev av 23.01.d.å., og gitt anledning til å fremme eventuell innvending innen 15.02.
d.å. Det er ikke mottatt noen innvending. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar til
etterretning at husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen f.o.m. 01.08. 2015.
Telemarksforskning peker i sin utredning på at husleien skal økes med 20 % utover vanlig
prisregulering. Dersom en slik økning skal oppnås må trolig inngått leiekontrakt sies opp og
det gjennomføres nye forhandlinger som krever enighet fra begge parter.
DØNNA KOMMUNE
I henhold til inngått avtale så er det i henhold til pkt.3 minimum et års varsel om oppsigelse.
Dersom kommunestyret vedtar å si opp inngått avtale, og oppta forhandlinger for å få en ny
på plass en ny leiekontrakt med 20 % høyere husleie, så vil dette tidligst gjelde f.o.m. 01.07.
2016.
En økning på 20 % (av husleie på kr. 144.000) vil gi en årlig økning på ca. kr. 29.000 pr. år.
Økt leie svømmebasseng.
Rådmannen har i brev av 13.01. d.å. sendt Bjørn Montessoriskole og Nord-Dønna
Montessoriskole forhåndsvarsel om at man utreder en sak om økning av leiesats og at
eventuelle innspill kan gis.
De to privatskolene v/rektorene har i brev, mottatt 04.02. d.å., bedt om at forslaget trekkes og at satsene til skolene følger vanlig prisstigning som for øvrige brukere. Det henvises for
øvrig til saksvedlegg.
Med bakgrunn i kommunens årlige FDV-kostnader for svømmebassenget vil rådmannen tilrå
at kommunestyret vedtar rektors anbefaling om en timesats på kr. 400,- pr. skoletime.
Rådmannen tilrår også at kommunestyret vedtar å innføre en ordning med svømmekort for
voksne (over 16 år) og til en pris av kr. 250,- pr. år. Kjøp av slikt kort gir adgang til å delta i
grupper som leier bassenget for sine aktiviteter. Det betales ikke leie utover dette.
Rådmannen v/rektor gis fullmakt til å vedta eventuelle detaljerte retningslinjer for ordningen.
Til sammen vil dette kunne gi en årsinntekt for svømmebasseng på ca. kr. 30.000, d.v.s. en
årlig økning på ca. kr. 25.000 i forhold til i dag.
Økte leieinntekter Dønnahallen.
Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar rektor sitt forslag om at utleieprisene for
Dønnahallen økes med 20 % med virkning f.o.m. 01.07.15 og at det innføres leiepris på kr.
250,- pr. gang for leie av gymsal og andre rom ved DBU. Det innføres også leiepris som
foreslått for scene med og uten rigg. Dette vil kunne gi en årlig inntektsøkning på ca. kr.
30.000.
Budsjett 2015 – behov for regulering.
I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med leieinntekt på kr. 230.000 på
ansvarsområde 2600 - DBU.
I følge regnskap for 2014 var leieinntekten dette år kr. 113.285, denne kan påplusses kr.
12.500 for svømmebasseng og kr. 15.000 for økte utleiesatser Dønnahallen m.m.
(halvårseffekt), d.v.s. en samla forventa leieinntekt på ca. kr. 150.000 i 2015. Dette
innebærer en trolig inntektssvikt på ca. kr. 80.000 inneværende år.
I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med leieinntekt på kr. 235.000 på
ansvarsområde 6011 – Drift skolebygg under teknisk drift. I 2014 ble det inntektsført til
sammen kr. 247.500 her (husleieinntekter fra Bjørn Montessoriskole og Fysioform).
DØNNA KOMMUNE
I henhold til pkt.1 i rådmannens innstilling vil husleieinntekten fra Bjørn Montessoriskole
øke med ca. kr. 12.000 inneværende år. Det innebærer at man skal kunne budsjettere med en
samla inntekt på kr. 260.000 på ansvarsområde 6011, d.v.s. en økning på kr. 25.000. Denne
må benyttes til å dekke deler av inntektssvikten på ansvarsområde 2600 – DBU.
Totalt mangler man således kr. 55.000 inneværende år. For 2016 og utover vil rådmannens
innstilling trolig medføre at man oppnår de samla leieinntekter som er lagt inn i vedtatt
økonomiplan.
Saksvedlegg:
1. Uttalelse mottatt 04.02. 15 fra Bjørn Montessoriskole og fra Nord-Dønna
Montessoriskole vedr. økte leiesatser for bruk av svømmebasseng.
2. Oppsett som viser gjeldende utleiesatser samt foreslåtte nye satser.
Saksmappevedlegg:
1. Teknisk drift – stipulering av årlig FDV-kostnad svømmebasseng.