rapport 2015-13 - Innlandet Revisjon IKS

ØKONOMISTYRING SAMHANDLINGSREFORMEN
Lillehammer kommune
Innlandet Revisjon IKS
Rapport 13-2015
2015-707/RG
Økonomistyring - samhandlingsreformen
FORORD
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring –
samhandlingsreformen» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Lillehammer
kommune.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres
kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger
(Kommunelovens § 77. nr 4).
Prosjektarbeidet er utført i perioden juni til september 2015 av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Reidun Grefsrud. Rapporten er kvalitetssikret av daglig leder Bjørg Hagen
Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten.
Innlandet Revisjon IKS
Side 2
Økonomistyring - samhandlingsreformen
INNHOLDSFORTEGNELSE
FORORD ....................................................................................................................................... 2
SAMMENDRAG ............................................................................................................................ 4
1.
INNLEDNING ......................................................................................................................... 6
1.1
1.2
1.3
2.
METODE OG GJENNOMFØRING ............................................................................................. 9
2.1
2.2
2.3
3.
OM SAMHANDLINGSREFORMEN .................................................................................................................. 12
LILLEHAMMER KOMMUNES BETALING FOR MEDFINANSIERING............................................................................ 13
KOMPENSASJON FOR ØKTE UTGIFTER TIL SAMHANDLINGSREFORMEN. ................................................................. 13
UTVIKLINGEN I UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER I LILLEHAMMER KOMMUNE ......................................................... 14
SAMARBEID MED SYKEHUSET INNLANDET ...................................................................................................... 19
KAPASITET OG TILTAK RELATERT TIL SAMHANDLINGSREFORMEN ....................................... 21
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
METODEVALG OG REVISJONSDIALOG .............................................................................................................. 9
GJENNOMFØRING ..................................................................................................................................... 10
VURDERING AV RELEVANS OG PÅLITELIGHET ................................................................................................... 11
SAMHANDLINGSREFORMEN ................................................................................................ 12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
KONTROLLUTVALGETS BESTILLING .................................................................................................................. 6
FORMÅL, PERSPEKTIV OG PROBLEMSTILLINGER .................................................................................................. 6
KILDER FOR REVISJONSKRITERIER .................................................................................................................... 7
KOMMUNEDELPLAN OMSORGSTJENESTER OG OPPFØLGINGEN AV DENNE. ............................................................ 21
FORBEREDELSER TIL SAMHANDLINGSREFORMEN – INTERMEDIÆR- OG ØYEBLIKKELIG HJELP PLASSER. ......................... 22
KOSTRA-TALL FOR PLEIE OG OMSORG.......................................................................................................... 23
BRUK AV KORTTIDSPLASSER MV ................................................................................................................... 25
ETABLERING AV INNSATSTEAM..................................................................................................................... 26
ORGANISERING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING .......................................................... 27
5.1
ORGANISERING MV ................................................................................................................................... 27
5.2. STYRINGSMODELL OG RAPPORTERINGSRUTINER..................................................................................................... 28
5.3
BUDSJETTMODELLEN ............................................................................................................................. 29
5.4
BUDSJETTERING , RAPPORTERING OG ØKONOMISKE RESULTATER FOR ÅRENE 2012-2014 ..................... 30
6.
REVISJONENS VURDERINGER............................................................................................... 39
6.1
6.2
6.3
7.
PROBLEMSTILLING 1 - BUDSJETTGRUNNLAGET ................................................................................................ 39
PROBLEMSTILLING 2- R EGISTRERINGS - OG RAPPORTERINGSRUTINER ..................................................... 40
PROBLEMSTILLING 3 -
STYRING OG KONTROLL ................................................................................................ 43
KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER .................................................................................... 46
7.1
7.2
7.3
7.4
BUDSJETTGRUNNLAGET.............................................................................................................................. 46
RAPPORTERING ........................................................................................................................................ 46
GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING .............................................................................................................. 46
ANBEFALINGER......................................................................................................................................... 47
REFERANSER .............................................................................................................................. 48
VEDLEGG
RÅDMANNENS UTTALELSE ...................................................................................... 50
Innlandet Revisjon IKS
Side 3
Økonomistyring - samhandlingsreformen
SAMMENDRAG
Formålet med prosjektet er å undersøke om rådmannen har tilstrekkelig styring og kontroll med den
økonomiske situasjonen og utviklingen, særlig relatert til samhandlingsreformen.
Vi har lagt til grunn følgende problemstillinger for revisjonsprosjektet:
1. Hvordan har rådmannen sikret at budsjettgrunnlaget baserer seg på realistiske anslag og
forventninger?
2. Har administrasjonen registrerings- og rapporteringsrutiner som er egnet til å holde oversikt
over utviklingen i «kritiske faktorer» og avdekke avvik fra mål og planlagte tiltak i budsjettet?
3. Har administrasjonen hatt tilstrekkelig styring og kontroll med ressursbruken for å nå
målsettingene i budsjettet?
Revisjonen er gjennomført ved intervjuer og dokumentanalyse.
Budsjettvedtakene for 2013 og 2014 innebar at kommunestyret satte ambisiøse mål for
kostnadsreduksjon som skulle bidra til å styrke kommunens handlefrihet. Disse målene er ikke nådd.
Utviklingen har tvert i mot gått i motsatt retning ved at netto driftsresultatene har vært negative i
både 2013 og 2014 og disposisjonsfondet er redusert med 100 mill. kroner på to år og i praksis var
tømt ved utgangen av 2014. Dette til tross for at det ifølge budsjettdokumenter og rapporter har
vært satt i gang og gjennomført omfattende omstillinger og innsparingstiltak.
Bevilgningsområdet Samhandlingsreformen bidro til de negative driftsresultatene og reduksjonen av
disposisjonsfondet ved et merforbruk på ca 7 mill. kroner i 2013 og ca 16 mill. kroner i 2014, sett i
forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Det er først og fremst utfordringene med å ta i mot
utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som har ført til merforbruket. Revisjonen har
vurdert at utfordringene høsten 2013 og i 2014 dels har sammenheng med flere utskrivninger fra
sykehuset med behov for kommunale helse og omsorgstjenester og dels med manglende kapasitet
eller tilgjengelighet når det gjelder korttidsplasser.
Denne revisjonen har kun sett på en bit av kommunens økonomi, dvs. den delen som omhandler
bevilgningsområdet samhandlingsreformen og særlig problematikken rundt de utskrivningsklare
pasientene. Vi har derfor ikke grunnlag for å uttale oss om kommunens økonomistyring på generell
basis.
Konklusjoner:
Problemstilling 1: Hvordan har rådmannen sikret at budsjettgrunnlaget baserer seg på realistiske
anslag og forventninger.
Etter revisjonens vurdering har rådmannen tatt for lite hensyn til risikofaktorer ved budsjettering av
samhandlingsreformen og spesielt utgifter i tilknytning til utskrivningsklare pasientene. Dette gjelder
Innlandet Revisjon IKS
Side 4
Økonomistyring - samhandlingsreformen
særlig budsjettet for 2014 da utviklingen høsten året før viste en bekymringsfull utvikling. Revisjonen
vurderer også at kommunen tok stor risiko ved ambisiøse målsettinger, samtidig med lite reserver i
budsjettene.
Problemstilling 2: Har administrasjonen registrerings- og rapporteringsrutiner som er egnet til å
avdekke avvik fra mål og planlagte tiltak?
Etter revisjonens vurdering har kommunen tilfredsstillende rapporteringsrutiner og formannskap og
kommunestyret har blitt informert om utviklingen i utgifter vedrørende utskrivningsklare pasienter
og avvik fra budsjettet i henhold til bestemmelser i regelverket og kommunestyrets vedtak.
Revisjonen mener også at administrasjonen har en tilfredsstillende registrering og rapportering
internt når det gjelder samhandlingsreformen der utviklingen følges månedlig. Årsakene til
utviklingen i betaling for utskrivningsklare pasienter er likevel ikke fullstendig kjent. Kritiske faktorer
bak utviklingen er blant annet kapasitet og kapasitetsutnyttelse ved Helsehuset og utviklingen i
innleggelser og utskrivninger fra sykehuset av pasienter med behov for kommunale tjenester.
Revisjonen mener en mer systematisk rapportering på disse bakenforliggende faktorene kan bidra til
bedre styring av utgiftene i forbindelse med de utskrivningsklare pasientene.
Problemstilling 3 : Har administrasjonen hatt tilstrekkelig styring og kontroll med ressursbruken for å
nå målsettingene i budsjettene?
Rådmannen har gjennomført tiltak i 2013 og 2014 for å begrense de negative budsjettavvikene på
bevilgningsområdet samhandlingsreformen, særlig knyttet til de utskrivningsklare pasientene.
Rådmannen har også informert formannskap og kommunestyre om avvikene og konsekvenser for
budsjettbalansen og lagt fram forslag til tiltak for å redusere avvikene. Tiltakene har imidlertid ikke
vært tilstrekkelige eller vært satt inn for sent til å hindre betydelige merutgifter. Dette gjelder særlig
for 2014.
Etter revisjonens vurdering har de prosessene som har pågått i formannskap og kommunestyre i
2014 forsinket gjennomføringen og dermed effekten av tiltakene.
Revisjonens anbefalinger:




Ved budsjetteringen bør det tas tilstrekkelig hensyn til kjente risikofaktorer.
Kommunen bør gå gjennom og vurdere om prosessene for budsjettoppfølging er tilstrekkelig
effektive.
Det bør vurderes å rapportere mer systematisk på kapasitet og kapasitetsutnyttelse når det
gjelder korttidsplasser.
Rådmannen bør vurdere hvordan betaling for utskrivningsklare pasienter, kjøp av
institusjonsplasser mv bør håndteres budsjettmessig.
Innlandet Revisjon IKS
Side 5
Økonomistyring - samhandlingsreformen
1.
INNLEDNING
1.1
KONTROLLUTVALGETS BESTILLING
Lillehammer kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon og har de siste årene hatt utfordringer
med å tilpasse den løpende aktiviteten til vedtatte rammer. Utfordringene i 2013 og 2014 var særlig
store innenfor pleie og omsorg og de var til dels knyttet til samhandlingsreformen. Lillehammer
kommune hadde et betydelig merforbruk disse to årene fordi de måtte betale ca 4000 kroner pr
døgn til sykehuset for pasienter som ble liggende på sykehuset i påvente av et kommunalt
omsorgstilbud etter at de var utskrivningsklare. Kommunen måtte også kjøpe korttidsplasser fra
private og fra Øyer kommune for pasienter de ikke klarte å ta i mot fra sykehuset.
I saksframlegget til kontrollutvalgets møte 3.6.14 ble det vist til at den siste tidens fokus på den
økonomiske situasjonen i Lillehammer kommune har aktualisert behovet for at kontrollutvalget
følger med på og/eller gjennomfører undersøkelser knyttet til økonomistyringen. De viste i den
forbindelse til en redegjørelse om den økonomiske situasjonen og utfordringer i samhandlingen med
sykehuset i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2013.
Formålet med en eventuell undersøkelse skulle være å kartlegge og vurdere om kommunen har
tilstrekkelig intern kontroll og styring med den økonomiske situasjonen og tilhørende rapportering –
særlig rettet mot samhandlingen med sykehusene. De økonomiske utfordringene knyttet til de
utskrivningsklare pasientene fortsatte inn i 2014. Dette var bakgrunnen for at kontrollutvalget
bestilte en forundersøkelse fra Innlandet Revisjon IKS om økonomistyringen knyttet til
samhandlingsreformen.
På grunnlag av foranalysen som ble lagt fram på kontrollutvalgets møte 20.10.14 , (jfr sak 17/14) ba
kontrollutvalget om en revidert foranalyse – inkludert prosjektplan til neste møte. Revisjonen la fram
en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 24.11.14. Kontrollutvalget vedtok å opprettholde
bestillingen og godkjente prosjektplanen i sak 22/14.
1.2
FORMÅL, PERSPEKTIV OG PROBLEMSTILLINGER
Formålet med prosjektet er å undersøke om rådmannen har tilstrekkelig styring og kontroll med den
økonomiske situasjonen og utviklingen, særlig relatert til samhandlingsreformen.
Hovedperspektivet som er valgt er et styringsperspektiv. Prosjektet har fokusert på hvordan
administrasjonen kommer frem til grunnlaget for budsjettforslaget, planlegger gjennomføringen og
rapporterer og styrer ressursbruken i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak.
Innlandet Revisjon IKS
Side 6
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Vi har lagt til grunn følgende problemstillinger for revisjonsprosjektet:
4. Hvordan har rådmannen sikret at budsjettgrunnlaget baserer seg på realistiske anslag og
forventninger?
5. Har administrasjonen registrerings- og rapporteringsrutiner som er egnet til å holde oversikt
over utviklingen i «kritiske faktorer» og avdekke avvik fra mål og planlagte tiltak i budsjettet?
6. Har administrasjonen hatt tilstrekkelig styring og kontroll med ressursbruken for å nå
målsettingene i budsjettet?
I prosjektplanen hadde vi formulert 6 problemstillinger. Vi har valgt å inkludere problemstillingen om
administrasjonen har hatt tilstrekkelig oversikt over utviklingen i «kritiske faktorer» i
problemstillingen om registrerings- og rapporteringsrutiner. Videre har vi slått sammen de tre
problemstillingene som omhandlet planlegging og gjennomføring av tiltak og oppfølging av avvik – til
en mer generell problemstilling 3, da problemstillingene henger sammen og er vanskelig å omtale
hver for seg.
På grunnlag av risikovurderingen vi gjorde i foranalysen og kontrollutvalgets ønsker, har vi avgrenset
prosjektet til å undersøke økonomistyringen i forbindelse med planlegging og gjennomføring av
samhandlingsreformen.
1.3
KILDER FOR REVISJONSKRITERIER
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Som
grunnlag for slike vurderinger skal det settes opp revisjonskriterier. Med revisjonskriterier mener vi
de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder m.m. som sier noe om
hvordan virksomheten skal drives.
Her beskriver vi hvilke kilder vi vil hente revisjonskriterier fra, mens den konkrete utledningen av
revisjonskriterier vil skje i forbindelse med revisjonsarbeidet.
1.3.1 KOMMUNELOVEN MED FORSKRIFTER
Kommunelovens § 23.2 pålegger administrasjonssjefen ansvar for betryggende kontroll med
kommunens virksomhet. Kommunelovens § 23.2 lyder som følger: ”Administrasjonssjefen skal påse
at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”.
Økonomibestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett er sentrale bestemmelser som
grunnlag for å utlede revisjonskriterier når det gjelder budsjettering, rapportering og
budsjettoppfølging.
Innlandet Revisjon IKS
Side 7
Økonomistyring - samhandlingsreformen
1.3.2 BESTEMMELSER I INTERNE REGLEMENTER
Delegeringsreglementet er vedtatt i sak 2/13 i kommunestyrets møte 31.01.13. Her vises det blant
annet i avsnittet om rådmannens kompetanse til § 23.2 i kommuneloven. Det står videre blant
annet:
«Rådmannens myndighet i budsjettsaker følger av det til enhver tid gjeldende økonomireglement for
Lillehammer kommune. Økonomireglementet skal gjennomgås og revideres når nytt
delegasjonsreglement er vedtatt.»
Økonomireglementet er foreløpig ikke revidert. I Økonomireglementet har kommunestyret fastsatt
bestemmelser om myndighet til å fordele og endre budsjettet og når det gjelder rapportering til
kommunestyret.
1.3.3 KOMMUNESTYREVEDTAK
Kommunestyrets budsjettvedtak for 2013 og 2014 er sentrale for å vurdere administrasjonens
økonomistyring.
1.3.4 PRINSIPPER OG ANBEFALINGER OM GOD ØKONOMISTYRING
Lovbestemmelser og internt regelverk sier noe om hvilke regler som skal etterleves, men ikke så mye
konkret om hva som er god økonomistyring i praksis. Vi har derfor tatt utgangspunkt i anerkjent
litteratur der prinsipper for god økonomistyring er beskrevet. Vi har benyttet «Økonomistyring i det
offentlige» av Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo.
Innlandet Revisjon IKS
Side 8
Økonomistyring - samhandlingsreformen
2.
METODE OG GJENNOMFØRING
2.1
METODEVALG OG REVISJONSDIALOG
Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende
som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening.
Vi har gjennomført prosjektet som en kombinasjon av dokumentanalyse og intervju. Vi mener
metodevalget er hensiktsmessig for å besvare problemstillingene.
Revisjonsdialogen er ivaretatt ved at vi har sendt oppstartbrev til rådmannen og avholdt
oppstartmøte (11.6.15) der rådmannen og aktuelle ledere var til stede. Hensikten med dette møtet
var å informere om prosjektet og gi rådmannen mulighet for å komme med innspill.
Et utkast til faktadel av rapporten er sendt leder for Tildelingsenheten (som også var vår
kontaktperson), tidligere sektorsjef/kommunalsjef og økonomisjef for gjennomsyn og kommentarer.
Etter videre omarbeiding og redigering er rapportutkast inkludert vurderinger og konklusjoner sendt
til rådmannen for kommentarer. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten.
Revisjonen er i hovedsak avgrenset til budsjett- og regnskapsårene 2013 og 2014, da det disse årene
var større budsjettavvik knyttet til samhandlingsreformen. Vi har også gått gjennom dokumenter fra
2011 og 2012 for å finne ut hvordan det ble planlagt for iverksettingen av reformen kommune. Vi har
dessuten lest og kommentert budsjettdokumenter for 2015 og utviklingen til og med 1. tertial 2015.
Kommentarer til problemstilling 1:
I forbindelse med kontrollutvalgets behandling av foranalysen ble det diskusjon om utviklingen i
antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter og hva som kunne være årsaken til denne utviklingen.
Det er særlig to typer årsaksfaktorer som er aktuelle; at kommunen mottar pasienter fra sykehuset
som er sykere og har et større omsorgsbehov enn tidligere, eller at kommunen ikke har hatt
kapasitet eller gode nok rutiner til å ta i mot pasientene når de er utskrivningsklare. For å finne ut av
hvilke muligheter kommunen har hatt for å forutse utviklingen har revisjonen forsøkt å skaffe
informasjon om mekanismene som har styrt utviklingen så langt det er mulig med det som foreligger
av statistikk og annet tallgrunnlag, informasjon fra intervjuer mv og innenfor en rimelig ressursbruk.
Kommentarer til problemstilling 2
Her har vi sett på rutiner for registrering og rapportering av data som er relevante for
økonomistyringen gjennom året. Et viktig aspekt er om det er lagt opp til en rapportering som bidrar
til at viktig informasjon formidles til rådmannsledelsen og formannskap/kommunestyre tidsnok til at
korrektive tiltak kan gjennomføres.
Vi har undersøkt hvordan administrasjonen har fulgt med på utviklingen gjennom året for de
utskrivningsklare pasientene og hva som er rapportert til formannskap og kommunestyre. Vi har i
Innlandet Revisjon IKS
Side 9
Økonomistyring - samhandlingsreformen
den forbindelse også undersøkt hvordan samarbeidet mellom Lillehammer kommune og Sykehuset
Innlandet har fungert.
Kommentarer til problemstilling 3:
Vi har undersøkt hvordan administrasjonen har planlagt og gjennomført budsjettvedtakene med
særlig hensyn på mål om budsjettbalanse. Vi har også undersøkt hvordan budsjettavvik som har
oppstått gjennom året er fulgt opp og gjennomføringen av planlagte effektiviseringstiltak mv i
budsjettet, herunder tiltak som er beskrevet i budsjettdokumenter og tertialrapporter, avgrenset til
tiltak av betydning for håndtering av de utskrivningsklare pasientene.
2.2
GJENNOMFØRING
Vi har intervjuet
 Økonomisjef Anne Hvattum
 Tidligere Sektorsjef for Helse og Velferd Bjørn Lie
 Leder tildelingsenheten / tidligere konstituert sektorsjef for Helse og omsorg Ragnhild
Bakken.
 Controller Pål Vorkinn
Det er utarbeidet intervjuguide og skrevet referater fra intervjuene. Referatene er sendt til den som
ble intervjuet for verifisering. Vi har også hatt en samtale med divisjonsrådgiver Are Fjermeros ved
Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer. Informasjonen fra dette intervjuet er ikke brukt direkte i
rapporten.
Dokumentanalysen har omfattet
 Analyse av dokumenter som beskriver rådmannens budsjettmodell og rutiner for
virksomhetsplanlegging, registrering, rapportering og budsjettoppfølging.

Analyser av planer, budsjettdokumenter, årsregnskap, årsrapporter og tertialrapporter for
årene 2012-2015, med hovedvekt på 2013-2014.

Andre kommunestyrevedtak, blant annet saker til formannskap og kommunestyret våren
2014 vedrørende «Status for Helse og velferd».

Regnskapsanalyse ved hjelp av innhenta data fra regnskapsrevisor

Innhenting av statistikk, data for utviklingen i utskrivningsklare pasienter, bruk og kjøp av av
korttidsplasser mv fra Helsedirektoratet, Sykehuset Innlandet og Lillehammer kommune.

Innhenting og gjennomgang av fakturavedlegg for betaling til Sykehuset Innlandet for
utskrivningsklare pasienter for perioden 2013, 2014 og pr utgangen av april 2015.

Enkelte KOSTRA-data.

Avtale med Sykehuset og andre dokumenter som viser kontakten mellom kommunen og
Sykehuset Innlandet.
Innlandet Revisjon IKS
Side 10
Økonomistyring - samhandlingsreformen
2.3
VURDERING AV RELEVANS OG PÅLITELIGHET
Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende
som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges kommunerevisorforening. Innlandet Revisjon
IKS har et internt kvalitetssikringssystem som er i samsvar med RSK 001.
Datas relevans er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener
data som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er
likevel viktig å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis
er et utvalg av fakta. I denne revisjonen har vi fortatt en avgrensing til først og fremst å undersøke
økonomistyringen knyttet til de utskrivningsklare pasientene. Våre vurderinger og konklusjoner kan
derfor ikke generaliseres til å gjelde for økonomistyringen generelt i kommunen eller for hele sektor
Helse og Velferd.
I denne revisjonen har det vært utfordringer å finne relevante data for å belyse årsakene til økningen
i betaling for utskrivningsklare pasienter høsten 2013. Dette har delvis sammenheng med at
utskrivningsklare pasienter i liten grad ble registrert før reformen trådte i kraft. Vi har ikke undersøkt
eventuelle årsaksfaktorer som er knyttet til Sykehuset innlandets beslutninger nærmere. Som følge
av begrensede ressurser og formålet med revisjonen har vi ikke funnet rom for å gjøre mer grundige
analyser knyttet til årsaksforhold.
Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved
verifisering av intervjureferater og ved innhenting av uttalelse fra rådmannen på utkast til rapport.
Vi har dessuten forsøkt å belyse problemstillingene med data fra flere kilder for å sikre at
datagrunnlaget vårt er tilstrekkelig balansert.
Innlandet Revisjon IKS
Side 11
Økonomistyring - samhandlingsreformen
3.
SAMHANDLINGSREFORMEN
Hensikten med dette kapitlet er å beskrive utviklingen i de utskrivningsklare pasientene og
samarbeidet med sykehuset og er noe av datgrunnlaget for vurderingene vi gjør i forbindelse med
problemstillingene 1 og 2 i kapittel 6.
3.1
OM SAMHANDLINGSREFORMEN
Grunnlaget for samhandlingsreformen er St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, som
ble lagt fram i juni 2009. Reformen ble vedtatt av Stortinget 27.4.2010. Samhandlingsreformen ble
iverksatt fra 1. januar 2012.
Samhandlingsreformens formål er ifølge Helsedirektoratet1 å gi mer koordinerte tjenester. Den nye
kommunerollen gir kommunene et større ansvar for det helhetlige tilbudet av helsetjenester til
befolkningen. Samhandlingsreformen innebærer blant annet at ansvaret for deler av helsetjenestene
flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette skal bidra til en bedre utnytting av
ressursene og bedre helseeffekter ved å frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten2. For å få til dette
er det blant annet innført økonomiske incentivordninger for å få kommunene til å handle på en måte
som støtter opp under reformens målsettinger.
Tre av de viktigste virkemidlene i et økonomisk perspektiv er:

Kommunenes betaling for utskrivningsklare pasienter

Medfinansieringsordningen

Kommunenes ansvar for døgnkontinuerlig hjelp
I forbindelse med reformen trådte en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester3 i kraft. Med
hjemmel i loven ble det også fastsatt en forskrift om kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter4.
I dette revisjonsprosjektet er det først og fremst ordningen med betaling for utskrivningsklare
pasienter som er i fokus og som er nærmere omtalt senere i dette kapitlet. Vi har også omtalt
medfinansieringsordningen. Kommunenes ansvar for døgnkontinuerlig hjelp er omtalt i kapittel 4.
1
Helsedirektoratet: Samhandlingsstatistikk 2013-14
St.meld.nr47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
3
Lov 24.6.2011, nr 30 Om kommunehelse- og omsorgstjenester.
4
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
FOR-2011-11-18-1115.
2
Innlandet Revisjon IKS
Side 12
Økonomistyring - samhandlingsreformen
3.2
LILLEHAMMER KOMMUNES BETALING FOR MEDFINANSIERING
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten innebar at den enkelte kommune skulle bidra
i finansieringen av behandlingen av kommunens pasienter i spesialisthelsetjenesten etter DRGsystemet5. Dette omfatter alle sykehusopphold innen somatisk spesialisthelsetjeneste med unntak
for kirurgisk behandling, behandling med en del kostbare biologiske legemidler, fødsler og
behandling av nyfødte. Kommunen betalte 20 % av kostnadene for de sykehusopphold som var
omfattet av ordningen i perioden 2012-2014. Medfinansieringsordningen opphørte fra og med 2015.
Utgiftene til medfinansieringsordningen (KMF) ble beregnet sentralt av Helsedirektoratet og
kommunene betalte månedlige akontobeløp. Helsedirektoratet har to ganger i året publisert estimat
for kostnader knyttet til KMF. Disse estimatene ble etter årets utgang erstattet med endelig
årsavregning.
Tabell 3.1 viser Lillehammer kommunes utgifter til betaling for medfinansiering i årene 2012-2014.
TABELL 3.1
UTGIFTER TIL BETALING FOR MEDFINANSIERING. KILDE: KOMMUNEREGNSKAPET
Betaling Mill. kr
2012
2013
2014
33,1
33,6
34,2
Utvikling i utgifter til medfinansiering har sammenheng med utvikling i innleggelsene.
Medfinansieringsordningen er lite omtalt i Helsedirektoratets samhandlingsstatistikk6, men det vises
til at innleggelser som har inngått i beregningsgrunnlaget for kommunal medfinansiering totalt sett
har økt med 3,4 % fra 2011 til 2014, og at dette tilsvarer en årlig vekst omtrent på samme nivå som
før reformen. Samhandlingsstatistikken viser videre at det er store forskjeller mellom kommuner i
innleggelser for de definerte diagnosegruppene.
Vi har ikke sett på utviklingen i beregningsgrunnlaget for medfinansieringsordningen i Lillehammer
kommune. Tidligere sektorsjef sa til revisjonen under intervjuet at intensjonen med
medfinansieringsordningen var god ved at den skulle stimulere til å redusere innleggelser. Dette er
imidlertid et langsiktig arbeid og kommunen hadde på kort sikt liten mulighet til å påvirke
innleggelsene da de ikke kan overstyre fastlegenes faglige vurderinger.
3.3
KOMPENSASJON FOR ØKTE UTGIFTER TIL
SAMHANDLINGSREFORMEN .
Totalt sett ble kommunene tilført ca 5.6 mrd. kroner i rammetilskudd som kompensasjon for utgifter
til medfinansieringsordningen og betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter som trådte i kraft fra
1.1.20127. Midlene ble finansiert ved trekk i bevilgningene til helseforetakene. Dette fordeler seg
5
DRG står for «diagnoserelaterte grupper». Hver pasient blir plassert i en DRG på grunnlag av diagnose og andre kriterier.
DRG-poeng brukes som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering.
6
Samhandlingsstatistikk 2012-2013 fra Helsedirektoratet
7
Prop.115S(2010-2011)
Innlandet Revisjon IKS
Side 13
Økonomistyring - samhandlingsreformen
med ca 5 mrd til medfinansieringsordningen og 560 mill. kroner til utskrivningsklare pasienter.
Kompensasjonen er basert på et anslag på hva de samlede utgiftene ville bli i 2012. Det ble
utarbeidet en ny delkostnadsnøkkel for kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter i
rammetilskuddet, basert på alderskriterier. Medfinansieringsordningen ble avviklet i 2015. Det ble da
trukket ut ca 5,7 mrd kroner fra kommuneramma. Uttrekket ble basert på beste overslag for faktiske
utgifter i 20158. Den nye delkostnadsnøkkelen ble også avviklet. Midlene til utskrivningsklare
pasienter blir fra og med 2015 fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester.
Lillehammer kommunes andel av denne kompensasjonen utgjorde 32.6 mill. kroner i 2012. I tillegg
fikk kommunen en ekstra kompensasjon på 0,6 mill.(2012-)kroner begrunnet i et avvik mellom
historisk sykehusforbruk og fordelinga etter kostnadsnøkkelen. I alt fikk Lillehammer kommune altså
33.2 mill. kroner i kompensasjon til dekning av økte utgifter til medfinansiering og utskrivningsklare
pasienter. I tillegg til dette har kommunen fått midler til finansiering av akutthjelptilbud.
I en rapport om kommunal medfinansiering av sykehustjenester fra 20139 har Borge og Nyhus fra
Senter for Økonomisk forskning (SØF) beregnet at Lillehammer kommune hadde et merforbruk pr
innbygger til medfinansieringsordningen i forhold til kompensert beløp, på 137 kroner pr innbygger i
2012, dvs ca 3,6 mill. kroner. I rapporten vises det til at det er store variasjoner i mer- og
mindreforbruk mellom kommunene og forskerne har analysert om det er noen systematikk i
avvikene. De fant at kort ventetid, høy behandlingskapasitet og kort avstand til nærmeste sykehus
bidro til høye merutgifter til medfinansieringen.
Vi har ikke gått nærmere inn på forholdet mellom kommunens utgifter til samhandlingsreformen og
hva kommunen har fått kompensert.
3.4
UTVIKLINGEN I UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER I LILLEHAMMER KOMMUNE
3.4.1 REGELVERKET
Fra 1. januar 2012 ble det innført en ny ordning om kommunalt finansieringsansvar for
utskrivningsklare pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste som har behov for et kommunalt helseog omsorgstjenestetilbud. Kommunene må betale en døgnpris10 pr døgn pasienten blir liggende på
sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar, i påvente av et kommunalt helse- og
omsorgstilbud. En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for
ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene er ansvarlige for
oppgjørsordningen.
8
Jfr Statsbudsjettet for 2015.
9
Lars Erik Borge og Ole Henning Nyhus: «Kommunal medfinansiering av sykehustjenester: Betydningen av helseforetak,
avstand og private avtalespesialister». SØF-rapport 01/13.
10
Døgnprisen var 4000 kroner i 2012, 4125 kroner i 2013, 4255 kroner i 2014 og 4387 kroner i 2015.
Innlandet Revisjon IKS
Side 14
Økonomistyring - samhandlingsreformen
3.4.2
UTVIKLING I UTSKRIVNINGSKLARE L IGGEDØGN 2012-2015 (HITTIL )
Tabell 3.2 viser at Lillehammer kommune betalte ca 1,4 mill. kroner til Sykehuset Innlandet for
utskrivningsklare pasienter i 2012. Dette beløpet er økt til ca 5 mill. kroner I 2013 og 2014. Pr april
2015 er det betalt 0,8 mill. kroner.
Tabell 3.2
Utgifter til Betaling for Utskrivningsklare pasienter. Kilde: Kommuneregnskapet
Betaling 1000 kr
2012
2013
2014
2015 pr 24.4
1396
4711
5102
802
Figur 3.1 viser månedlig utvikling i antall utskrivningsklare liggedøgn ved Sykehuset Innlandet som
Lillehammer kommune har betalt for i perioden januar 2012 – april 2015.
300
250
D 200
ø
150
g
n 100
50
0
FIGUR 3.1 ANTALL UTSKRIVNINGSKLARE LIGEDØGN SOM LILLEHAMMER KOMMUNE HAR BETALT FOR PR MÅNED I PERIODEN 1.1.2012 –
30.4.2015. KILDE: LILLEHAMMER KOMMUNE.
De første månedene i 2012 måtte kommunen betale for relativt mange utskrivningsklare liggedøgn,
men så stabiliserte antallet seg og var ganske lavt til og med første halvår i 2013. Fram til da var
administrasjonens erfaring at reformen fungerte ganske bra.
Administrasjonen sier de ikke var forberedt på den sterke økningen høsten 2013. Antallet liggedøgn
økte da fra under 50 døgn pr måned til 200 – 250 døgn pr måned. Det var ingen indikasjoner eller
faresignaler på denne utviklingen og det er fremdeles uklart for administrasjonen hva som utløste
økningen. Etter nyttår 2014 skjedde det en reduksjon i antall utskrivningsklare liggedøgn, men
antallet holdt seg likevel ganske høyt sammenliknet med 2012 og 1. halvår 2013. Fra og med
november 2014 og til og med april 2015 ble antallet liggedøgn redusert sterkt og ligger igjen under
50 døgn pr måned.
3.4.3 ANTALL UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER OG LENGDE PÅ OPPHOLDET SOM UTSKRIVNINGSKLAR
Vi har sett nærmere på fakturavedleggene vedrørende utbetalingene til Sykehuset Innlandet i 2013,
2014 og hittil i 2015, da disse vedleggene gir informasjon om antall pasienter det er betalt for og
antall døgn pr pasient. Figur 3.2 viser antall utskrivningsklare pasienter det er betalt for og
gjennomsnittlig antall liggedøgn pr måned for disse pasientene.
Innlandet Revisjon IKS
Side 15
Økonomistyring - samhandlingsreformen
FIGUR 3.2 ANTALL UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER OG ANTALL DØGN PR PASIENT PERIODEN JANUAR 2013 – APRIL 2015. KILDE:
FAKTURAVEDLEGG FRA SYKEHUSET INNLANDET HENTET INN FRA ØKONOMISYSTEMET (AGRESSO).
Fakturavedleggene viser at kommunen betalte for i underkant av 10 personer pr måned første halvår
2013 og i gjennomsnitt lå pasientene ca 4-5 dager på sykehuset som utskrivningsklare.
Fakturavedlegget for juli 2013 viste at tallet på utskrivningsklare pasienter gjorde et hopp til 25
pasienter. I de påfølgende månedene – fram til ca mars 2014 holdt tallet på utskrivningsklare
pasienter seg på et høyt nivå, 20-25 pasienter pr måned. Fra april 2014 har antallet utskrivningsklare
pasienter blitt noe redusert, men har ligget på et høyere nivå enn 1. halvår 2013. Dette gjaldt fram til
i mars 2015 da antallet er nede på samme nivå som våren 2013.
Figur 3.3 viser antall utskrivningsklare liggedøgn fordelt på pasienter med ulik liggetid. Det høye
nivået på utskrivningsklare liggedøgn i oktober – november 2013 skjedde som en kombinasjon av
mange utskrivningsklare pasienter og fordi kommunen fikk økende problemer med å ta imot
pasientene slik at liggetida som utskrivningsklar økte sterkt. Det var henholdsvis 4 og 3 pasienter i
oktober og november med en liggetid på en måned eller mer. Disse bidro sterkt til den «toppen» vi
ser i figurene 3.1 og 3.3 og de høye utgiftene mot slutten av 2013. Regningen pr pasient for et
opphold på 30 dager på sykehuset var ca 124.000 kroner. 4 pasienter med så lang liggetid utgjør en
utgift på ca 0,5 mill. kroner. I oktober og november 2013 ble kommunen fakturert for ca 1 mill.
kroner pr måned.
300
Antall døgn
250
200
> 29 døgn
150
10-29 døgn
100
5-9 døgn
50
< 5 døgn
mar. 15
jan. 15
nov. 14
sep. 14
jul. 14
mai. 14
mar. 14
jan. 14
nov. 13
sep. 13
jul. 13
mai. 13
mar. 13
jan. 13
0
FIGUR 3.3 ANTALL UTSKRIVNINGSKLARE DØGN FORDELT ETTER LIGGEDØGN PR PASIENT. KILDE: FAKTURAVEDLEGG FRA SYKEHUSET
INNLANDET INNHENTET FRA AGRESSO.
Innlandet Revisjon IKS
Side 16
Økonomistyring - samhandlingsreformen
I første halvår 2014 viste antall liggedøgn en positiv utvikling fordi gjennomsnittlig liggetid som
utskrivningsklar ble redusert. Etter november 2013 har ingen pasienter ligget mer enn en måned på
sykehuset som utskrivningsklar. Det er likevel en del pasienter som har ligget mellom 10-29 dager
som bidro til å holde gjennomsnittlig liggetid oppe første halvår i 2014. Statistikken viser at fra 2.
halvår 2014 til april 2015 er liggetida som utskrivningsklar redusert til ca 3-4 døgn pr pasient. I mars
og april 2015 er liggetiden ca 1,6 døgn i gjennomsnitt. Fra og med annet halvår 2014 er det også helt
sporadisk at det er pasienter som har ligget 10 døgn eller mer på sykehuset som utskrivningsklar.
3.4.4 UTVIKLINGEN PÅ LANDSBASIS
Det har vært holdt fram fra kommunens side at sykehuset har endret utskrivningspraksis og skriver
ut pasienter tidligere i behandlingsløpet enn før. Dette er en påstand som støttes av nasjonale
rapporter om den generelle utviklingen. En slik utvikling kan for så vidt sies å være i tråd med
hensikten med reformen, dersom pasienter tidligere (før reformen) har blitt liggende på sykehuset
etter at de var utskrivningsklare.
I en rapport fra forskningsinstituttet Iris11 uttales det at «det er nær en unison oppfatning at
pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen, ofte er sykere nå, i den forstand at
de har mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller komplekse sykdomstilstander, enn før
samhandlingsreformen. Samtidig er det flere utskrivninger fra sykehuset, og økt tempo i
utskrivningsprosessen.» Denne utviklingen har ifølge forskerne medført økt press på den kommunale
helse- og omsorgstjenesten.
Helsedirektoratets rapport «Samhandlingsstatistikk» fra januar 2015 viser at betalingsplikten for
utskrivningsklare pasienter medførte en betydelig vekst i antall registrerte opphold for
utskrivningsklare pasienter og en betydelig nedgang i liggedager og gjennomsnittlig liggetid på
sykehus for disse pasientene etter reformen trådte i kraft. Det er andelen opphold registrert med
utskrivningsklar pasient som har økt. Antallet opphold og liggedager for utskrivningsklare pasienter
hvor pasienten blir liggende på sykehus etter at melding er sendt kommunen er gått betydelig ned i
perioden fra 2011 – 2014. Fra 2013 til 2014 er det imidlertid rapportert en økning i opphold og
liggetider. Nedgangen i liggetid er størst for perioden etter at pasientene ble meldt utskrivningsklare,
men det er også nedgang i perioden før de er utskrivningsklare. I tabell 3.3 har vi vist tall for
utviklingen i gjennomsnittlig liggetid for utskrivningsklare pasienter ved Sykehuset Innlandet HF
hentet fra hjemmesiden til Helsedirektoratet som viser at liggetiden både før og etter pasienten er
registrert utskrivningsklar har blitt redusert i perioden 2012-2014.
TABELL 3.3 DATA FOR GJENNOMSNITTLIG LIGGETID UKP. KILDE: HELSEDIREKTORATET – SAMHANDLINGSSTATISTIKK.
2012
2013
2014
1. Gj snittlig liggetid FØR utskrivningsklar
5,9
5,6
5,3
2. Gj snittlig liggetid ETTER utskrivningsklar
1,2
0,9
0,7
Sykehuset Innlandet HF
11
Birgit Abelsen m.fl. 2014: «Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet.
Innlandet Revisjon IKS
Side 17
Økonomistyring - samhandlingsreformen
3.4.5 UTVIKLINGEN I ANTALL MELDINGER OM INNLAGT OG UTSKRIVNINGSKLAR PASIENT
For å forsøke å belyse nærmere hva som kan ligge bak den sterke økningen i utskrivningsklare
pasienter og liggedøgn fra høsten 2013 har vi innhentet data fra kommunens pasientadministrative
system; Gerica.
I henhold til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter skal helsepersonellet på
sykehuset gjøre en vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse- og
omsorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset. Viser vurderingen at pasienten kan ha behov for
slik hjelp, skal sykehuset varsle kommunen om dette innen 24 timer etter innleggelsen. Varselet skal
blant annet inneholde forventet utskrivningstidspunkt. Når en pasient er definert som
utskrivningsklar, skal sykehuset straks varsle kommunen.
Datafilen inneholder en liste på over 3000 innleggelser som er meldt fra spesialisthelsetjenesten i
perioden 1.1.2013 – 31.7.2015. Videre inneholder filen blant annet dato for når pasienten er meldt
utskrivningsklar og dato for utskrivning. Filen gir også oversikt over utskrivningsklare dager, hvor
pasienten er skrevet ut, eventuelt om pasienten er død før utskrivning. For noen pasienter mangler
noen av datoene. Revisjonen har ikke undersøkt dette nærmere, men antar at dette kan ha
sammenheng med at situasjonen kan ha endret seg for noen av pasientene, f.eks ved at meldte
pasienter ikke har hatt behov for kommunale tjenester likevel.
140
120
100
80
60
40
20
0
2013
2014
des
nov
okt
sep
aug
jul
jun
mai
apr
feb
mar
2015
jan
Antall meldte innleggelser
Figur 3.4 viser utviklingen i meldinger om innlagt pasient fra spesialisthelsetjenesten12 i perioden
1.1.13 – 31.7.15. Fram til og med september 2013 lå antall innleggelser pr måned på ca 80. I oktober
gjorde antall innleggelser et hopp til 111. I 2014 lå antall innleggelser pr måned på ca 100. Dette er
også nivået hittil i 2015, med en topp på 130 innleggelser i juni. Datamaterialet vårt viser ikke noe om
økningen i antall inleggelser skyldes at antall innleggelser totalt sett er økt eller om det er andelen av
innleggelsene der pasienten har behov for kommunale tjenester etter utskrivning som har økt.
Økningen i de utskrivningsklare pasientene høsten 2013 startet en måned eller to tidligere enn
økningen i innleggelsene13, noe som tilsier at økning i innleggelsene ikke kan være hele forklaringen
på økningen i utskrivningsklare pasientene høsten 2013.
FIGUR 3.4 UTVIKLINGEN I MELDINGER OM INNLAGT PASIENT MED BEHOV FOR KOMMUNALE TJENESTER. KILDE: BEARBEIDET AV
REVISJONEN BASERT PÅ DATA FRA GERICA.
12
13
Vi har tatt ut meldinger fra DPS (psykiatri) og fra sykehus som ikke er en del av helseforetakene.
Tallene bak figurene 3,2 og 3.3 er sortert etter fakturamåned, mens figur 3.4 baserer seg på innleggelsesmåned.
Innlandet Revisjon IKS
Side 18
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Tabell 3.4 viser antall meldte innleggelser pr tertial og hvor pasientene er skrevet ut. Enkelte
pasienter er meldt innlagt, men døde før utskrivning. I raden der det står «tomme» har vi ikke data
for hvor pasienten er utskrevet, kanskje fordi pasienten ikke trengte kommunale tjenester likevel.
TABELL 3.4 ANTALL MELDT INNLAGT PR TERTIAL OG HVOR DE ER UTSKREVET. KILDE: BEARBEIDET AV REVISJONEN BASERT PÅ DATA FRA
GERICA.GERICA.
2013-1
2013-2
2013-3
2014-1
2014-2
2014-3
2015-1
Antall meldt innlagt
Død før utskrevet
14
Utskrevet til "annet"
Utskrevet til "Hjemme"
Utskrevet til "Intermediær"
15
Utskrevet til annen korttid
Utskrevet til langtid
"tomme" ??
302
9
49
147
32
36
16
13
329
9
52
155
48
25
18
22
366
24
44
176
36
45
21
20
437
19
64
203
32
67
42
10
401
13
75
176
37
58
31
11
395
17
56
197
41
53
23
8
412
22
51
210
43
65
16
5
Antall med utskrivningsklare liggedøgn
Antall utskrivningsklare liggedøgn
34
157
62
366
61
690
82
585
53
317
45
249
45
117
De fleste pasientene som skrives ut med behov for kommunale tjenester skrives ut til hjemmet. I
tabellen er det ikke skilt mellom pasienter som hadde tilbud om kommunale tjenester før
sykehusoppholdet og «nye» brukere. I tabellen har vi også vist antall pasienter som har liggetid som
utskrivningsklar ved sykehuset og antall liggedøgn.
Det går frem av datagrunnlaget vårt at de aller fleste liggedøgnene som utskrivningsklar gjelder
pasienter som senere ble skrevet ut til intermediær- eller korttidsplass; dvs pasienter som har ligget
på sykehuset i påvente av at et slikt tilbud skulle bli ledig.
3.5
SAMARBEID MED SYKEHUSET INNLANDET
Lov og forskrift pålegger kommunene og helseforetak å samarbeide om utskrivning av pasienter. Det
skal blant annet foreligge en samarbeidsavtale. I Oppland har Kommunenes Sentralforbund og
Sykehuset Innlandet (SI) fremforhandlet et felles avtaleverk. Dette omfattes av en overordnet
samarbeidsavtale, 11 tjenesteavtaler og flere samarbeidsrutiner. Den sist inngåtte overordnede
avtalen er gjeldende fra 1.3.2015 og gjelder fram til 1.3.201916.
Det er en egen tjenesteavtale (Tjenesteavtale nr 3) som omhandler «Ansvar og oppgaver for
innleggelser i og utskrivninger fra Sykehuset Innlandet (SI)». Formålet med avtalen er å klargjøre SI og
kommunens ansvar og oppgaver vedrørende inn og utskrivning til og fra SI, av pasienter innen
somatikk, psykisk helse og rus. Avtalen utdypes i en samhandlingsrutine for varsling om innleggelse
og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling. jfr omtalen vår i kapittel 3.4.
14
Gjelder blant annet utskrivning til bofellesskap mv
Skal også omfatte kjøp av eksterne korttidsplasser
16
Revisjonen har funnet avtalene på hjemmesiden til Sykehuset Innlandet.
15
Innlandet Revisjon IKS
Side 19
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Det går fram av avtalen at alle meldinger mellom SI og kommunene skal sendes elektronisk via Norsk
Helsenett. I vedlegg til rutinene er det også definert når en pasient er utskrivningsklar.
Da reformen trådte i kraft 1.1.12 tok det kommunen 2-3 måneder «å gå seg til» i forholdet til
sykehuset. Samhandlingen med sykehuset endret seg og ble mer formalisert enn tidligere. Sykehuset
forventet at kommunene skulle være klare til å ta imot pasienter hele døgnet/hele uka. Det ble
senere avklart at sykehuset skulle skrive ut på dagtid hverdager.
Det har vært mange møter/samtaler mellom kommune og sykehuset for å avklare forhold rundt
utskrivning og fakturering av enkeltpasienter. Det var uenigheter med sykehuset i starten om hva en
utskrivningsklar pasient var. Det var mange veldig dårlige pasienter som ble skrevet ut og mange
reinnleggelser som følge av dette. Det var også feil i faktureringsgrunnlaget den første tiden.
Lillehammer kommune har loggført alle de utskrivningsklare pasientene (registrert tidspunkter,
diagnoser etc) og har vært godt forberedt til disse samtalene og sykehuset har måttet revurdere i en
del tilfeller. Samhandlingen rundt utskrivning og fakturering om den enkelte pasient har bedret seg.
Samarbeidsavtalen omhandler samarbeidsorganene. Overordnet samarbeidsutvalg der Sykehuset
Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland deltar, er rådgivende og har blant annet mandat
til å avklare gråsoneutfordringer i de nye samarbeidsavtalene. Under det overordna
samarbeidsutvalget er det opprettet et geografisk samarbeidsutvalg mellom Lillehammer kommune,
kommunene i Gudbrandsdalen og Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer. Alle divisjonene ved
sykehuset er med og kommunene har en fordelt representasjon. Det er nå 3 representanter fra
Lillehammerregionen.
Lillehammer kommune deltar også i styret for Helseregion Sør-Gudbrandsdal der kommunene i
regionen og Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer deltar.
I tillegg til de formelle samhandlingsarenaene har vi fått opplyst at det også har vært møter på
rådmannsnivå/direktørnivå som har dreid seg om å utveksle gjensidig informasjon og drøfte
bekymringene rundt utviklingen i de utskrivningsklare pasientene for Lillehammer kommune. Det er
ikke ført referater fra disse møtene.
Vi har fått opplyst fra kommunen at det gjennom de formelle samarbeidsorganene eller i møter med
sykehuset ikke har vært utvekslet informasjon som har bidratt til å forutse utviklingen i antall
utskrivningsklare liggedøgn i 2013 og 2014.
Innlandet Revisjon IKS
Side 20
Økonomistyring - samhandlingsreformen
4.
KAPASITET OG TILTAK RELATERT TIL
SAMHANDLINGSREFORMEN
Dette kapitlet er en oppfølging av omtalen av utviklingen i de utskrivningsklare pasientene i kapittel
3. At kommunen må betale for utskrivningsklare pasienter kan ha sammenheng med forhold knyttet
til kapasitet og kapasitetsutnyttelse. I dette kapitlet fokuserer vi derfor på kapasiteten og tiltak
kommunen har gjennomført som vi vurderer har relevans i forhold til håndtering av
samhandlingsreformen.
4.1
KOMMUNEDELPLAN OMSORGSTJENESTER OG OPPFØLGINGEN AV DENNE.
Kommunedelplan for omsorgstjenester som ble vedtatt i 2009 ble utarbeidet for å møte fremtidens
omsorgsutfordringer, blant annet knyttet til dimensjonering av tjenestene for å møte
volumendringer og endret oppgavefordeling mellom sykehusene og kommunen. Kommunedelplanen
er utarbeidet før Stortingsmelding. Nr. 47 (2008-09) om samhandlingsreformen var ferdig, men
pågående og forventede endringer i oppgavefordelingen mellom kommunene og sykehusene er
omtalt i planen.
Analysene som ligger til grunn for planen viser (s. 26) at befolkningsframskrivingen mot 2020 gir små
utslag i økt ressursbehov og viser marginale behov for økte ressurser i 2011 og 2012. Framskrivning
av plassbehovet viser en ganske god institusjonsdekning fram til ca 2015 når plasser i bokollektiv mv
regnes med. Det vises til at en i tillegg må oppfylle kriterier for omløpshastighet ved å øke antall
korttidsplasser og sørge for riktig dimensjonering og behovsprofil i de hjemmebaserte tjenestene.
Ifølge et av hovedmålene skal det ikke være ventetid på heldøgns pleie og omsorg og/eller
helsetjenester når kriteriene for slike tjenester er oppfylt. Hovedstrategi for å nå målet er å
videreutvikle helse- og omsorgstjenestene i retning av en hjemmetjenesteorientert tjeneste. Av
oversikten over mål og strategier går det fram at andelen og antallet korttidsplasser skal økes og at
det skal etableres regionale intermediære døgnplasser som følge av samhandlingsreformen. Her står
det følgende: «Målet er at en så fort som mulig oppnår 38 korttidsplasser i kontinuerlig drift i henhold
til anbefalinger om et objektivt mål tilsvarende 2,75 % av antall innbyggere over 80 år. Dette gjøres
ved å etablere HDO-plasser i omsorgssentra, på kort sikt ved å gjennomføre planen som er lagt for
dette i Skårsetlia bo- og servicesenter (12 nye plasser).».
Det vises til kommunedelplan for omsorgstjenester i den årlige rulleringen av strategi- og
økonomiplanene for 2012-15, 2013-16 og 2014-17. Her går det fram at antall institusjonsplasser skal
opprettholdes på omtrent samme nivå, men at sammensetningen av institusjonsplassene ved
Helsehuset skal endres. Andelen plasser som brukes til korttidsopphold skulle økes.
Høsten 2009 ble det etablert 12 pleieboliger i Skårsetlia bo og servicesenter med intensjon om å
utvikle et alternativ til sykehjemsplass for noen brukergrupper. Kommunestyret vedtok at tilbudet
skulle utvides fra 12 til 32 boenheter. Kommunen har imidlertid ikke fått realisert de 20 ekstra
heldøgns omsorgsplassene (HDO) som var foreslått i kommunedelplanen for omsorg. Det var
planlagt å etablere disse plassene i Skårsetlia, men det viste seg å bli en for kostbar ombygging. I
Innlandet Revisjon IKS
Side 21
Økonomistyring - samhandlingsreformen
2015 har kommunestyret vedtatt å starte utbygging av 47 boliger i Fåberggt 152 som skal
tilrettelegges for å kunne brukes som heldøgns pleie og omsorgsboliger. Denne utbyggingen er
vurdert å ville løse utfordringene når det gjelder plasser (jfr økonomi og handlingsplan 2015-18).
Antall personer på venteliste til fast institusjonsplass har i 2013 gjennomsnittlig ligget på 8 for
langtidsplass og mellom 8 – 12 på korttidsplass. Det går fram av budsjettdokumentet for 2014 at
antall tilgjengelige korttidsplasser har blitt redusert gjennom 2013 ved at de er belagt med pasienter
med behov for fast plass. Dette har medført lang ventetid på plass i institusjon og økt antall
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I 2014 er ventelistene redusert og det var 3 personer på
venteliste til fast plass pr 31.12.2014 ifølge årsmeldingen.
4.2
FORBEREDELSER TIL SAMHANDLINGSREFORMEN – INTERMEDIÆR- OG
ØYEBLIKKELIG HJELP PLASSER.
Lillehammer kommune forventet å ta i mot dårligere pasienter som følge av samhandlingsreformen.
Kommunen har derfor arbeidet med kompetanseheving, rutiner, pasientforløp mv siden 2009
sammen med de andre kommunene i regionen og Sykehuset Innlandet HF, divisjon Lillehammer (SIL)
gjennom TRUST-prosjektet17. Intensjonen med samarbeidet var særlig å bygge kompetanse, da dette
var sett på som en hovedutfordring ved reformen.
Gjennom TRUST-prosjektet har det blitt initiert opprettelsen av en intermediær enhet med 12 plasser
ved Helsehuset på Lillehammer, med Lillehammer kommune som vertskommune. Målsettingen
med enheten var å skape et tilbud som ligger mellom sykehusnivå og tilbudet ved en aktiv
korttidsplass18. Det var en trinnvis utbygging med 6 enheter i september 2011 og ytterligere 6 senger
i mars 2012. Denne avdelingen er bemannet med bedre kompetanse (høyere lege og
sykepleierdekning) enn en vanlig sykehjemsplass og det er pasienter som har behov for denne
kompetansen som får tildelt plass der. TRUST-prosjektet ble avsluttet i juli 2012 og erstattet med
«Felles samhandlings- og utviklingsenhet»19. Lillehammer kommune er vertskommune for enheten.
Eierskapet for enheten ligger til de fire eierkommunene ved rådmennene.
Fra 1.1.2016 er kommunene forpliktet til å tilby døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette
følger av den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig
hjelp skal etableres for å sikre et alternativ til ikke planlagte innleggelser i sykehus på lokalt nivå, nær
pasienten. Det er opprettet en tilskuddsordning for å bidra til finansieringen av oppbyggingen av
tilbudet. I juni 2012 vedtok kommunestyret (sak 38/12) å opprette 8 kommunale døgnplasser for
øyeblikkelig hjelp ved Helsehuset på Lillehammer og med Lillehammer som vertskommune. Plassene
skulle etableres som et fellestiltak i helseregion Sør-Gudbrandsda. Fra 15.10.12 ble det etablert 4
plasser for øyeblikkelig hjelp ved Lillehammer helsehus. I 2013 er tilbudet økt til 8 plasser og nordre
17
TRUST står for Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester.
«Trust-prosjektet. Vurdering av tiltak og veien videre, april 2012.»
19
Jfr Kst-sakene 39/12 og 74/12.
18
Innlandet Revisjon IKS
Side 22
Økonomistyring - samhandlingsreformen
del av Ringsaker har tiltrådt samarbeidet. Det går fram av budsjettdokumentet for 2013 at en med
dette tilbudet forventet å redusere kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.
Intermediær- og øyeblikkelig hjelp plassene har kommet som en omdisponering av eksisterende
plasser ved Helsehuset. De andre kommunenes bruk av disse plassene «spiser» dermed av
kapasiteten. I kst 38/12 ble det vist til at etableringen av disse plassene ble lagt til en avdeling på 20
enheter, der 12 enheter er disponert av intermediærenheten. Det uttales i saken at «Dette
innebærer samlet sett en så vidt stor reduksjon av døgnplasskapasiteten i Lillehammer kommune, at
kompensasjonen av plasser må utredes. En mulighet som bør utredes er at alle de samarbeidende
kommunene tilbyr korttidsplasser som fellestiltak.»
Lillehammer kommune har benyttet ledige intermediær- og ø-hjelpsplasser til korttidsplasser, blant
annet for pasienter som kommer fra sykehuset. I tillegg kommer kjøp av plasser fra Øyer og Skogli (jfr
også omtale i avsnitt 4.4).
I Kst-sak 71/1420 i møte 28.8.14 ble det vedtatt å flytte dagens øyeblikkelig hjelp plasser fra
Lillehammer helsehus til nytt legevaktbygg i 2016. Det vises i saksframstillingen at kommunen har
underdekning på korttidsplasser og at det vil være naturlig å reetablere 8 korttidsplasser i samdrift
med intermediær avdeling. Vi har fått opplyst fra administrasjonen at dette vil frigjøre litt kapasitet,
men siden det har vært lav bruk, gjennomsnittlig to plasser brukt til ø-hjelp, og Lillehammer
kommune har brukt ubenyttede plasser, vil det ikke bety så mye kapasitetsmessig.
4.3
KOSTRA-TALL FOR PLEIE OG OMSORG
I tabell 4.1 har vi vist noen utvalgte grunnlagstall hentet fra Kostra for Lillehammer kommune som
viser utviklingen for årene 2011 til 2014.
TABELL 4.1
UTVALGTE TALL FOR PLEIE OG OMSORG. KILDE: KOSTRA
Folkemengde antall 80 år og over
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80
år og over
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over
Beboere i institusjon 80 år og over
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon
Oppholdsdøgn totalt i institusjon
Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon
0501
Lillehammer
2011
0501
Lillehammer
2012
0501
Lillehammer
2013
0501
Lillehammer
2014
%-vis
endring
1423
587
1425
579
1430
599
1425
595
20112014
0,1 %
1,4 %
398
189
396
184
413
186
406
189
2,0 %
0,0 %
204
27
223
29
230
41
234
36
14,7 %
33,3 %
88246
9384
88377
9462
87447
10515
91884
15320
4,1 %
63,3 %
Som forutsatt i kommunedelplanen viser utviklingen i perioden 2011 – 2014 et stabilt folketall for
personer 80 år og over. Det er også små endringer i antall personer 80 år og over som mottar
20
«Etablering av plasser for kommunalt akutt døgnopphold (KAD) i samdrift med ny interkommunal legevakt»,
Innlandet Revisjon IKS
Side 23
Økonomistyring - samhandlingsreformen
institusjonstjenester og hjemmetjenester i perioden. Det går fram av KOSTRA at Lillehammer
kommune hadde 234 institusjonsplasser ved utgangen av 2014. Dette er en økning på 14,7 %. 36 av
institusjonsplassene var avsatt til tidsbegrenset opphold. Dette var en økning på 33 %.
Samhandlingsstatistikken fra Helsedirektoratet viser til at kommunenes tilbud av korttidsopphold kan
ha betydning for nivået av liggedager for utskrivningsklare pasienter.
I tabell 4.2 har vi vist utviklingen i enkelte nøkkeltall for Lillehammer kommune og sammenliknet
tallene for 2014 med nabokommunene Gjøvik og Hamar og Lillehammers sammenligningsgruppe i
KOSTRA.
TABELL 4,2
UTVALGTE NØKKELTALL – PLEIE OG OMSORGSTJENESTER, KOSTRA
0501 Lillehammer
Korr brutto driftsutg. pr. mottaker av
pleie og omsorgstjenester,
Korr brutto driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester (i kroner),
Korr brutto driftsutg, institusjon, pr.
kommunal plass,
Mottakere av hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 80 år og over.
Plasser i institusjon i prosent av
innbyggere 80 år over
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset
opphold
Andel plasser avsatt til
rehabilitering/habilitering
Gjennomstrømning opphold per
plass på tidsbegrenset opphold i
institusjon
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per
tidsbegr. opphold i institusjon
0501 Lillehammer
0501 Lillehammer
0501 Lillehammer
0403
Hamar
0502
Gjøvik
KOSTRAgruppe 13
2011
2012
2013
2014
2014
2014
2014
381863
414588
398875
451483
400751
342853
395712
221169
248610
236516
263566
254143
220176
237390
971856
987172
952262
1106669
1154305
1238049
1070077
280
278
289
285
340
394
315
14,3
15,6
16,1
16,4
14
11,9
16,9
13,2
12,7
17,5
15,3
21
27,7
20,6
5,9
3,9
5,1
5,1
13,6
3,5
6,7
..
16,3
16,3
13,6
17,3
30,5
18,9
..
26,4
21,5
26,7
20,5
13,2
19,7
Kostra viser at Lillehammer kommune har relativt høye korrigerte bruttodriftsutgifter pr mottaker av
pleie og omsorgstjenester. Bruttodriftsutgifter pr bruker er et mål på produktiviteten. Ulik
sammensetning av brukere og tjenester, kan påvirke tallene slik at forskjellene i bruttodriftsutgiftene
ikke nødvendigvis er et uttrykk for ulik produktivitet. Det er bruttodriftsutgifter pr mottaker av
hjemmetjenester som er høye, mens utgiftene til institusjonstjenester er relativt sett lavere.
KOSTRA viser at Lillehammer kommune har god institusjonsdekning målt i plasser pr innbyggere
over 80 år, men en relativt lav andel av befolkningen 80 år og over mottar hjemmetjenester. I
Lillehammer er plasser i bokollektiv for demente definert som institusjonsplasser, mens slike plasser
ikke alltid er definert som institusjonsplasser i andre kommuner.
Sammenlikningen med Hamar og Gjøvik viser at Lillehammer har en lavere andel plasser avsatt til
tidsbegrenset opphold. Nøkkeltall for gjennomstrømming på plassene for tidsbegrenset opphold
viser også at Lillehammer har færre opphold pr plass og at vært opphold har lenger varighet enn de
andre to kommunene. KOSTRA-tallene viser en noe dårligere gjennomstrømming i 2014 enn i 2013.
Innlandet Revisjon IKS
Side 24
Økonomistyring - samhandlingsreformen
4.4
BRUK AV KORTTIDSPLASSER MV
Tabell 4.3 viser bruken/antall liggedøgn for ulike typer korttidsplasser i perioden 2011 – mai 2015. Jfr
også omtalen av KOSTRA-tall i avsnitt 4.3.
Lillehammer kommunes bruk av sin andel av 12 intermediær- og ø-hjelpsplassene vises i første rad i
tabellen. I tillegg bruker kommunen egne ordinære korttidsplasser. Disse er redusert i 2013 og 2014,
fordi intermediærplassene har kommet i stedet for disse plassene.
TABELL 4.3 BRUK AV ULIKE TYPER KORTTIDSPLASSER 2011- MAI 2015. LIGGEDØGN KILDE: LILLEHAMMER KOMMUNE.
2011
536
5192
0
0
5728
0
Andel intermediær og ø-hjelp
Egne plasser
Gjenkjøp intermediær og ø-hjelp
Eksterne plasser (Øyer og Skogli)
I alt
Fakturerte fra Sykehuset Innlandet(SI)
2012
2606
3100
0
0
5706
347
2013
3138
1678
1387
1093
7296
1210
2014
2973
2597
1897
2369
9836
1231
2015 (pr mai)
1130
716
1317
684
3847
133
Det første tiltaket som ble satt i verk for å avhjelpe den akutte situasjonen som oppstod høsten 2013
når det gjaldt utskrivningsklare pasienter, var å inngå avtaler om å kjøpe plasser fra Skogli og Øyer.
Siden døgnprisen ved Øyer og Skogli (ca 2500 kr) var lavere enn døgnmulkten på sykehuset, var dette
et kostnadsbesparende tiltak.
Alt i alt viser tabell 4.3 at bruken av korttidsplasser er en god del høyere i 2013, 2014 og hittil i 2015
enn i 2011 og 2012. Selv om bruken av korttidsplasser har økt, har også antall fakturerte døgn fra
Sykehuset Innlandet (SI) økt i 2013 og 2014.
1200
1000
800
600
400
200
Intermediær og ø-hjelp (kommunens andel)
Egne plasser
Kjøp eksterne
Gjenkjøp intermediær og Øhjelp
apr.15
mar.15
jan.15
feb.15
des.14
okt.14
nov.14
sep.14
jul.14
aug.14
jun.14
apr.14
mai.14
mar.14
feb.14
jan.14
des.13
nov.13
okt.13
sep.13
aug.13
jul.13
jun.13
mai.13
apr.13
mar.13
feb.13
jan.13
0
Fakturert SI
FIGUR 4.1 BRUK AV ULIKE KORTTIDSTILBUD OG FAKTURERT FRA SI – DØGN.
Figur 4.1 baserer seg på samme datagrunnlag som tabell 4.3, men tallene er vist pr måned i 2013 og
2014. Summen av søylene viser bruken av ulike korttidstilbud og kjøp av døgn fra SI. Summen kan
illustrere utviklingen i etterspørselen etter korttidsplasser ved utskrivning fra SI. Fram til og med
oktober 2013 ligger denne summen på ca 600 døgn pr måned. Fra sommeren øker faktureringen fra
SI. Dette skjer samtidig med at bruken av egne korttidsplasser avtar og bruken av eksterne plasser og
Innlandet Revisjon IKS
Side 25
Økonomistyring - samhandlingsreformen
intermediærplasser også er redusert. Fra november 2013 gjør summen av korttidsplassbruk og
fakturerte døgn fra SI et hopp til ca 1000 døgn. Det er også høyere bruk av egne plasser, kjøp av
eksterne plasser og intermediærplasser enn månedene før. Samtidig betales det for mange døgn fra
sykehuset. Det høye nivået holder seg utover i 2014, men kommunen klarer i større grad å dekke
behovet med egne plasser, gjenkjøp og eksterne plasser. Jfr for øvrig omtalen i kapittel 3 om
utviklingen i innleggelser.
I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 har kommunen fått etablert 6 ekstra korttidsplasser ved
Helsehuset. Det ble samtidig vedtatt å avvikle kjøpet av plasser ved Skogli/Øyer. Revisjonen spurte
om hvorfor det ikke hadde vært mulig å «finne» disse plassene tidligere. Tidligere sektorsjef sier at
det var en vanskelig situasjon ved Helsehuset i 2013-2014 som følge av ombygging og flom. Det var
en omfattende jobb å flytte pasienter og personell i forbindelse med ombyggingen og å etablere en
ny avdelingsstruktur. Flytteprosessen skapte uro og pågikk hele høsten 2013. I juli 2014 førte flom til
at helsehuset måtte flytte pasienter internt og medførte at en hel seksjon var stengt i flere måneder.
Kapasiteten ved Helsehuset har til tider også vært redusert fordi en har måttet stenge avdeling på
grunn av MRSA-virus.
4.5
ETABLERING AV INNSATSTEAM
Status og utfordringer for tjenestene i sektor for Helse og Velferd og spesielt når det gjelder helse- og
omsorgsdelen av sektoren er behandlet i flere saker til formannskap og kommunestyre våren 2014. I
august 2014 vedtok kommunestyret en handlingsplan med en rekke tiltak for å rette opp situasjonen.
Et av de grepene som ble foreslått av rådmannen var å omfordele ressurser for raskere mottak av
utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset Innlandet. Det ble foreslått å etablere et innsatsteam som
skulle legges til tildelingsenheten. Hensikten var å øke gjennomstrømmingen av pasienter. Dette
forslaget kom som et resultat av at administrasjonen våren 2014 I tillegg til akutt-tiltakene som kjøp
av plasser mv, hadde jobbet iherdig med å analysere pasientforløpene. I saken som ble lagt fram for
formannskapet viste en blant annet til at det var mulig å effektivisere prosessen rundt og
oppfølgingen av utskrevne pasienter ved å etablere et innsatsteam.
Kommunestyret vedtok å etablere team for mottak av utskrivningsklare pasienter i sak 70/14 i møte
28.8.14. Dette skulle gjennomføres uten nye tilsettinger ved intern rekruttering og flytting av
ressurser. Det står at tiltaket krever omfattende samarbeid mellom teamet og
spesialisthelsetjenesten, fastleger, hjemmetjenesten og Helsehuset.
Innsatsteamet som er organisatorisk tilknyttet tildelingsenheten var operativt fra og med februar
2015, og har som hovedoppgave å trygge overgangen fra sykehuset og helsehuset til hjemmet for
pasientene. Det tok et halvt års tid å etablere teamet, tilsette personell mv. Teamet er en del av
hjemmerehabiliteringen og består av sykepleier, ergo- og fysioterapeut og en person med
forvaltningskompetanse, til sammen 3,5 årsverk. Arbeidet til innsatsteamet virker forebyggende i
forhold til presset på institusjonstjenestene.
Innlandet Revisjon IKS
Side 26
Økonomistyring - samhandlingsreformen
5
ORGANISERING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING
5.1
ORGANISERING MV
Lillehammer kommune har hatt en blandet organisasjonsmodell siden 2003 med elementer av både
etatsstruktur og tonivåstruktur. De fleste tjenesteområder (TO’er) er organisert etter en flat
struktur, med enkelte unntak. Tidligere (før 2013) var det ikke sektorer. Hver av kommunalsjefene
var «generalister» som hadde ansvaret for å følge opp «sine» tjenesteområder, som bestod av
forskjellige typer tjenester.
Som følge av budsjettvedtaket for 2012 der kommunestyret vedtok å gjøre en gjennomgang på
kommunens organisering la rådmannen fram en sak for kommunestyret 13.9.2012 med forslag til
endringer i organiseringen. Kommunestyret vedtok at administrasjonen fra 1.1.13 skulle organiseres
med utgangspunkt i en tilpasset tonivåmodell, basert på tjenesteområder organisert sektorvis. I
saksutredningen forutsatte rådmannen blant annet «at det i denne organisasjonen blir vektlagt
intern samhandling mellom tjenestene, slik at kommunene i mye større grad enn i dag fremstår
helhetlig.»
En av sektorene som ble opprettet var sektor for Helse og Velferd som omfattet tjenesteområdene
Bofellesskap, Sysselsetting, Psykisk helsetjeneste, Kommuneoverlege, Lillehammer helsehus,
Lillehammer rehabiliteringssenter, NAV, Tildelingsenheten og Hjemmetjenesten. Det nye
bevilgningsområdet Samhandlingsreformen ble også liggende i denne sektoren. Det ble også
opprettet en stabsenhet for økonomisk planlegging og analyse. En av oppgavene til enheten er å
støtte virksomhetene med den totale økonomistyringen.
I evalueringen av administrativ organisering etter to års drift som ble lagt fram for kommunestyret
30.10.2014 ble det vurdert at hovedprinsippet om en organisasjonsstruktur basert på en flat struktur
med sektororganisering, anses som hensiktsmessig. For å redusere sektorsjefens kontrollspenn for å
gi bedre forutsetninger for styring og ledelsesstrukturer, kontroll og oversikt foreslo rådmannen på
grunnlag av evalueringen å dele sektor for Helse og Velferd i to deler. Det vises i utredningen til at
sektoren har vært under sterkt økonomisk press og at det var en opplevelse av at sektoren mangler
tilstrekkelig styring. Kommunestyret sluttet seg til rådmannens vurderinger og fra 1.12.2014 ble
denne sektoren delt i to. Helse og omsorg ble en sektor med hjemmetjeneste, institusjon,
eldreomsorg, legevakt og samhandlingsreformen som hovedområder. I tillegg ble det også tatt
andre grep, blant annet ble det vedtatt å forsterke ledelsen av sektorene. Etter rådmannens
oppfatning ville tettere kontakt mellom sektorsjef og tjenesteområdeledere styrke lederoppfølgingen
og bedre forutsetningene for styring kontroll og samordning.
Konstituert sektorleder for Helse og omsorg i perioden 1.12.14 til 1.6.15 sier til revisjonen at
oppdelingen av sektor Helse og Velferd har gjort det enklere for sektorsjefen å følge opp utviklingen
av tjenestene. Sektorsjefen har det siste halvåret jobbet for å få med seg og utfordre
tjenesteområdelederne på å jobbe mot et felles mål.
Innlandet Revisjon IKS
Side 27
Økonomistyring - samhandlingsreformen
5.2. STYRINGSMODELL OG RAPPORTERINGSRUTINER
I henhold til delegeringsreglementet har rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Rådmannen har myndighet til økonomiske
disposisjoner i henhold til økonomireglementet og budsjettmyndighet i henhold til departementets
forskrift og økonomireglementet. Rådmannen kan videredelegere delegert myndighet.
Tjenesteområdene (TO) er selvstendige enheter. TO-lederne har et helhetlig ansvar for å drifte,
planlegge og utvikle den enkelte tjeneste og har fullt ansvar for kontroll med og oppfølging av sine
budsjetter («adm.dir»). Sektorsjefene har «rådmannskompetanse» og har ansvar for oppfølging av
tjenesteområdene innenfor sin sektor.
Det foreligger arbeidsavtaler og lederavtaler som inneholder krav og forventninger til ledere. Det går
fram av den generelle lederavtalen21 at det hvert år skal lages en resultatavtale som vedlegg til
lederavtalen. Resultatavtalen skal etableres med utgangspunkt i balansert virksomhetsstyring og de
elementer som inngår i denne. Overordnet leder skal med jevne mellomrom gjennomføre en formell
samtale med vekt på evaluering av resultater mv med utgangspunkt i den årlige resultatavtalen.
Lillehammer kommune har også utarbeidet «Lederens ABC» Her beskrives kommunens
styringsmodell, organisasjonskultur, etikk og andre temaer som omtaler forventninger til lederne. Et
av temaene er budsjett. Her står det at ledere i Lillehammer kommune forventes å styre sin
virksomhet innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid gis i årsbudsjettet.
Lillehammer kommune overordnede styringsmodell er basert på prinsippet om balansert målstyring
og fokus på resultater.
I forbindelse med årsbudsjettet utarbeides det styringsark med konkrete resultatmål og hvordan
disse skal følges opp i den løpende tertialrapporteringen. Resultatmålene konkretiserer og
viderefører de strategiske målene i Strategi- og økonomiplanen. Styringsark og gjennomgang av
kommunens økonomi legges fram for formannskap og kommunestyre i tertialrapportene i mai og
september.
I tillegg til rapporteringen på resultatmål, er det i tertialrapporteringen en rapportering som viser
avvik i forhold til budsjettet og en prognose for avvik på årsbasis på hvert bevilgningsområde og når
det gjelder fellesinntekter, finansforvaltning mv.
Fra og med 2015 rapporterer rådmannen på månedsbasis til formannskapet. Dette ble vedtatt av
kommuenstyret i forbindelse med behandlingen av økonomi- og handlingsplan for 2015-2016.
Tidligere var denne rapporteringen hver annen måned. Den månedlige rapporteringen til
formannskapet er muntlig og innholdet i den blir ikke protokollført.
21
Pkt 2.2.3
Innlandet Revisjon IKS
Side 28
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Det er dessuten en rapportering til kommunestyret på økonomi pr 31.10 med mulighet til
budsjettjusteringer.
Det er en rapporteringsrutine i økonomisystemet Agresso der TO-lederne rapporterer til sektorsjef
hver måned unntatt juni og november. Det er sektorsjefene som primært følger opp rapporteringen
fra TO-lederne og som syr sammen rapporteringen fra TO-lederne i sin sektor (sammen med
controller). Økonomisjef setter sammen rapporteringen fra sektorsjefene. Dette er grunnlag for den
månedlige rapporteringen til formannskapet.
Det går fram av «Lederens ABC» at rapporteringen innebærer å:
 Gi en økonomisk status med bakgrunn i lønnsrapporter og budsjettkontrollrapporter
 Beregne prognose for året med gjeldende aktivitetsnivå
 Synliggjøre og konkretisere tiltak for å nå budsjettbalanse inkludert risikovurdering.
Tildelingsenheten følger med på utviklingen i utskrivning fra sykehuset, betaling til sykehuset, kjøp av
plasser og bruk av egne plasser på månedsbasis. Bevilgningsområdet samhandlingsreformen er
direkte underlagt sektorsjefen. Sektorsjefen utarbeider en egen månedlig rapportering på regneark
når det gjelder utviklingen på dette bevilgningsområdet. Revisjonen har fått kopi av disse
regnearkene pr utgangen av 2013 og 2014.
Vi har fått opplyst at det har vært månedlige sektormøter der samhandlingsreformen har vært tema.
Det har for øvrig vært en kontinuerlig dialog mellom sektorsjef og TO-lederne om
samhandlingsreformen.
5.3
BUDSJETTMODELLEN
Utgangspunktet for budsjettarbeidet er vedtatt budsjett fra året før. Dette justeres for virkningen av
lønnsoppgjør, politiske vedtak og andre endringer i løpet av året. Deretter tas hensyn til endringer på
grunnlag av politiske prioriteringer. Formannskapet er involvert i budsjettprosessen i flere møter før
rådmannens budsjettgrunnlag presenteres for kommunestyret på siste møte i oktober. Deretter
legges forslaget på høring før det vedtas av kommunestyret. I budsjettdokumentene er det for hvert
bevilgningsområde vist hvilke endringer som er gjort fra vedtatt budsjett forrige år til rådmannens
budsjettgrunnlag.
I Strategi- og økonomiplanen for 2011-2014 er det beskrevet en endring i budsjettmodellen fra 2010
«der det stilles større krav til den enkelte virksomhet når det gjelder å synliggjøre hva virksomheten
selv skal bidra med gjennom innovasjon og effektivisering og hva fellesskapet skal dekke av
volumvekst».
I strategi- og økonomiplan 2013-2016 vises det til at driftsavvikene har blitt mindre etter
omleggingen i 2010, men at de fortsatt er for høye. Budsjettmodellen ble derfor endret igjen i 2013.
Endringene skulle medføre at virksomhetene gradvis skulle overta ansvaret for å legge nødvendige
reserver inn i egne budsjett. Den sentralt avsatte reserven skulle reduseres tilsvarende og være
Innlandet Revisjon IKS
Side 29
Økonomistyring - samhandlingsreformen
forbeholdt eventuelle endringer i fellesinntekter og utgifter, som skatt eller renter. Kravet til reserve
skulle tilpasses den enkelte virksomhet, slik at virksomheter med høy risiko ville få krav om å sette av
en større andel av rammen til reserver enn virksomheter med mer forutsigbar drift. Som en del av
omleggingen skulle det også innføres en ordning der virksomhetene får beholde en del av eventuelle
overskudd (positiv differanse mellom bevilgning og forbruk) og må dekke inn en del av eventuelle
underskudd (negativ differanse mellom bevilgning og forbruk). Det ble opplyst at den nye ordningen
innføres gradvis over en fire års periode, dvs 2013 – 2016.22 Overføringen er begrenset oppad til 2 %
av nettoramma. Det gjøres vurderinger knyttet til disse overføringene.
5.4
BUDSJETTERING,
2012-2014
RAPPORTERING OG ØKONOMISKE RESULTATER FOR ÅRENE
I dette kapitlet har vi beskrevet budsjettering, rapportering og økonomiske resultater for budsjett- og
regnskapsårene 2013 og 2014. Vi har også beskrevet kort regnskapet for 2012 og budsjettet for 2015.
Vi har delt beskrivelsen inn i en generell del og en mer spesiell beskrivelse av bevilgningsområdet
Samhandlingsreformen.
5.4.1 BUDSJETT- OG REGNSKAPSÅRET 2012
Budsjettering og resultater overordnet nivå
Av budsjettdokumentet går det fram at hovedutfordringene i 2012 var å tilpasse virksomheten til de
økonomiske rammene kommunen rår over.
Regnskapet viste et regnskapsmessig overskudd på ca 10 mill. kroner i 2012. Netto driftsresultatet
var på 107,8 mill. kroner, dvs 6 % av driftsinntektene og ved utgangen av året var disposisjonsfondet
på 107 mill. kroner. Det høye netto driftsresultatet hadde sammenheng med at det ble inntektsført
97 mill. kroner på driftsregnskapet i ekstraordinært utbytte fra LGE Holding23. Bevilgningsområdene
hadde samlet sett et merforbruk på 6 mill. kroner sammenliknet med regulert budsjett. Halvparten
av merforbruket var det Hjemmetjenesten som stod for, det var også mindre merforbruk på
bevilgningsområdene Tildelingsenheten, Helsehuset og Samhandlingsreformen.
Bevilgningsområdet Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen ble opprettet som et eget bevilgningsområde direkte underlagt sektorsjef for
Helse og Velferd. I årsbudsjettet 2012 (s. 23) står det følgende om begrunnelsen for dette:
«Samhandlingsreformen er etablert som et eget bevilgningsområde i den hensikt å følge
kostnadsutvikling og etablering av tiltak nøye. Resultatene av prosjekt TRUST, som er forløperen til
samhandlingsreformen, er tatt inn og dekkes av dette området. Det er knyttet stor usikkerhet til
reformen vedrørende kommunenes betalingsplikt for innleggelse av pasienter. HOD har signalisert at
22
23
Hentet fra omtale i strategi- og økonomiplanen for 2013-2016:
Jfr KS-sak 77/12.
Innlandet Revisjon IKS
Side 30
Økonomistyring - samhandlingsreformen
de vil følge innføringen av samhandlingsreformen med månedlige rapporter. Dette for at sentrale
myndigheter skal sikre fullfinansiering av reformen.» Ifølge tidligere sektorsjef/kommunalsjef var det
stor grad av usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen, blant annet medfinansieringsordningen og
det var ikke et enkelt TO som kunne håndtere dette alene. Ved å opprette et eget
bevilgningsområde ville en også få god samlet oversikt over utviklingen.
I budsjettet for 2012 for bevilgningsområdet Samhandlingsreformen inngikk utgifter til
medfinansieringsordningen, Lillehammer kommunes andel av de 12 intermediære plassene og midler
til etablering av felles kompetansegruppe. Det ble ikke budsjettert med utgifter til betaling for
utskrivningsklare pasienter. Budsjettgrunnlaget for 2012 ble satt opp med en forutsetning om at
utgiftene skulle tilsvare den kompensasjonen som ble gitt i rammetilskuddet. Regnskapet for 2012
viste et merforbruk i forhold til regulert budsjett på 1,7 mill. kroner. Merforbruket hadde i hovedsak
sammenheng med medfinansieringsordningen.
Vi har ikke sett nærmere på budsjettet og regnskapet for 2012.
5.4.2 BUDSJETT OG REGNSKAPSÅRET 2013.
TABELL 4.1 REGNSKAPSTALL OG AVVIK FRA REGULERT OG OPPRINNELIG BUDSJETT 2013. MILL. KRONER: KILDE: REGNSKAP FOR
LILLEHAMMER KOMMUNE 2013.
Regnskap
Regnskapsmessig overskudd
Netto driftsresultat
Netto driftsutgifter, alle bevilgningsområdene
Netto driftsutgifter Samhandlingsreformen
Disposisjonsfond 31.12
0
-29,9
1260,3
44,0
56,7
Avvik fra regulert budsjett
( Regnskap –budsjett)
-8,0
-4,0
19,7
9,9
Avvik fra opprinnelig budsjett
( Regnskap –budsjett)
-20,0
-41,0
21,3
6,8
Budsjett og resultater overordnet nivå
Tabell 4.1 viser noen utvalgte regnskapstall og avvik fra henholdsvis regulert budsjett og opprinnelig
budsjett.
Det ble budsjettert med et mindreforbruk (udisponert overskudd) på 20 mill. kroner som et ledd i en
opptrapping av overskudd i fireårsperioden. Netto driftsresultat ble budsjettert med 11 mill. kroner.
Fra og med 2013 ble budsjettmodellen lagt om slik at virksomhetene skulle overta ansvaret for å
legge inn nødvendige reserver i egne budsjetter, mens den sentralt avsatte reserven skulle reduseres
tilsvarende. I tillegg til avsetninger for å dekke lønnsveksten ble det satt av 25 mill. kroner i reserver
på budsjettet; 15 mill. kroner ble som følge av den nye budsjettmodellen fordelt til virksomhetene og
resten ble beholdt på fellesområdet. Reserven på 15 mill. kroner ble fordelt til de tjenesteområdene
som var mest utsatt for volumvekst. Prisveksten på utgiftssiden ble ikke kompensert. Dette ble
forventet tatt inn som effektivisering i virksomhetene.
Regnskapet ble avlagt i balanse, etter strykninger av avsetning til disposisjonsfond på 3,1 mill. kroner.
Det budsjetterte overskuddet på 20 mill. kroner ble ikke realisert. Netto driftsresultatet ble ca 40
Innlandet Revisjon IKS
Side 31
Økonomistyring - samhandlingsreformen
mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. Det går fram av årsmeldingen at 20 mill. kroner av
dette er tilskudd til Birkebeineren skistadion. Ved utgangen av året var disposisjonsfondet redusert til
56,7 mill. kroner, dvs en reduksjon på ca 50 mill. kroner i forhold til året før.
Netto driftsutgifter på bevilgningsområdene ble totalt ca 20 mill. kroner høyere enn bevilget.
Inkludert budsjettendringer gjennomført i løpet av året. Regnskapet for bevilgningsområdet
samhandlingsreformen viste en utgift på 44 mill. kroner. Dette var 6,8 mill. kroner høyere enn
opprinnelig vedtatt budsjett og 9,9 mill. kroner høyere enn regulert budsjett.
Budsjett og resultater samhandlingsreformen
Avviket på bevilgningsområdet samhandlingsreformen i 2013 har i hovedsak sammenheng med
ordningen med utskrivningsklare pasienter og fordeler seg omtrent likt på kjøp av plasser fra andre
kommuner/private og betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Utgiftene til
medfinansieringsordningen ble omtrent 1 mill. kroner mer enn budsjettert. Det var omtrent
tilsvarende budsjettavvik i 2012.
Det kommenteres i budsjettdokumentet at Lillehammer kommunes andel av intermediærtilbudet ble
lagt inn med helårsdrift i 2013 og ut fra erfaringer inneværende år (dvs 2012) var det grunn til å
forvente at kommunen skulle være i stand til å håndtere forventet utskrivning. Det ble likevel avsatt
kr 500’ til utskrivningsklare pasienter i budsjett 2013.
Det ble uttalt i budsjettdokumentet at utviklingen etter 1. tertial 2012 og med de tiltak som ble
etablert forventes det en nedgang i kommunal medfinansiering. Rådmannen tok derfor høyde for
finansiering tilsvarende opprinnelig akonto beløp for 2012, dvs kr 31 mill, selv om prognosene høsten
2012 tydet på et merforbruk. Det ble opplyst at det var knyttet stor usikkerhet til kostnadene ved
kommunal medfinansiering. Rådmannen la derfor inn en reserve på 2 mill kroner på dette området.
Denne reserven ble senere benyttet til andre formål ved sektor for Helse og velferd.
Rapportering gjennom året.
Nedenfor har vi fokusert på avviksrapporteringen til formannskap og kommunestyre på et
overordnet nivå og spesielt i tilknytningen til samhandlingsreformen.
Det går fram av protokollen at økonomisjefen orienterte om økonomisk status i formannskapet
12.3.13 og 20.8.13. Vi har ikke undersøkt innholdet i disse orienteringene.
Videre er det lagt fram tertialrapport etter 1. tertial og 2. tertial for formannskap og kommunestyret
( xx og 26.9). Det er også holdt en muntlig orientering for formannskapet 19.11.13 med status pr 31.
oktober 2013. Vi har fått kopi av power-pointpresentasjonen som var utgangspunkt for
orienteringen. Det ble foretatt en budsjettendring som følge av rapporten pr 2. tertial (sak 81/13).
Det ble dessuten lagt fram en sak for formannskapet 19.11 og kommunestyret 12.12.13 med
budsjettendringer.
Innlandet Revisjon IKS
Side 32
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Økonomirapporteringen viser at situasjonen på driftsområdene forverret seg gjennom året, til tross
for at rådmannen rapporterte at det var gjennomført store omlegginger og omstruktureringer.
Avviksprognosen (merforbruket) økte fra 9,5 mill. kroner etter 1. tertial til 17,5 mill. kroner etter 2.
tertial. Ved 2. tertial oppga rådmannen at han fremdeles styrte mot målet om 20 mill. kroner i
overskudd, Rådmannen uttalte at han var forsiktig med å justere budsjettavvik ved 2. tertial siden
budsjettmodellen tilsa at tjenesteområdene skulle gjøre tiltak for å oppnå balanse og tilpasse
aktiviteten til økonomien. Ved rapporteringen til formannskapet pr 31.10 ble overskuddsprognosen
redusert og formannskap og kommunestyre fikk seg forelagt en sak med forslag til budsjettendringer.
Kommunestyret vedtok 24.11 å redusere budsjettert overskudd med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.
Det ble ved budsjettjusteringen gitt kompensasjon for merforbruk ved hjemmetjenesten og enkelte
andre områder. Noe av årsaken til dette var at foreslåtte tiltak hadde blitt avvist politisk og det ikke
var realistisk å finne tiltak som ga resultater inneværende år.
Sektor for Helse og Velferd og NAV stod for mesteparten av avvikene gjennom året. For sektor Helse
og velferd rapporteres at det er igangsatt et omfattende omstillingsarbeid for å følge opp
budsjettforutsetningene. Totalt rapporteres at det er initiert 38 tiltak. Til tross for omstillingsarbeidet
rapporteres at hovedutfordringene er volumøkninger i de ulike tjenestene. Til tross for bruk av alle
de avsatte reservene ble det ved 2. tertial rapportert om et merforbruk.
Utskrivningsklare pasienter er ikke spesielt nevnt i rapporten for 1. tertial. Ved 2. tertial ble det
rapportert et forventet negativt avvik på 1,9 mill. kroner ved årets slutt når det gjaldt betaling til
sykehuset for utskrivningsklare pasienter. I tillegg opplyses at det ut fra en helhetsvurdering har vært
kjøpt plasser fra Øyer kommune med 1,7 mill. kroner. Det opplyses at forventet avvik ved årets slutt
er på 3 mill. kroner. Den muntlige rapporteringen til formannskapet 19.11 viser at prognosen for
avvik vedrørende utskrivningsklare pasienter og kjøp fra Øyer ble økt til 4 mill. kroner.
Årsaker til avvik når det gjelder utskrivningsklare pasienter mv
Hovedårsaken til økningen i utskrivningsklare pasienter opplyses ved 2. tertial å være redusert tilgang
til plasser ved Helsehuset grunnet at fire plasser er omgjort til øyeblikkelig hjelp plasser uten at
kommunen foreløpig har klart å få full effekt av tilbudet. Årsmeldingen for 2013 viser en brå økning i
månedene september, oktober og november. Det opplyses at årsakene til økningen er sammensatte.
Konkret vises det til sykehusets utskrivningspraksis og myndighet til å definere pasienter som
utskrivningsklare på egne premisser, mangelfull kapasitet på korttidsmottak relatert til
utskrivningspraksisen og for sen pasientflyt fra intermediæravdelingen til lokal behandling i
kommunene.
Innlandet Revisjon IKS
Side 33
Økonomistyring - samhandlingsreformen
5.4.3 BUDSJETT- OG REGNSKAPSÅRET 2014
TABELL 4.2 REGNSKAPSTALL OG AVVIK FRA REGULERT OG OPPRINNELIG BUDSJETT 2014. MILL. KRONER: KILDE: REGNSKAP FOR
LILLEHAMMER KOMMUNE 2013.
Regnskap
Regnskapsmessig overskudd
Netto driftsresultat
Netto driftsutgifter alle
bevilgningsområdene
Netto driftsutgifter Samhandlingsreformen
Disposisjonsfond 31.12
0
-13,1
1356,1
49,3
5,0
Avvik fra regulert budsjett
( Regnskap –budsjett)
0
-22,4
-2,3
Avvik fra opprinnelig budsjett
( Regnskap –budsjett)
-29,7
-25,8
52,6
-2,5
16,3
Budsjett og resultater overordnet nivå
I 2014 var det opprinnelig budsjettert med et regnskapsmessig overskudd på 30 mill. kroner og et
netto driftsresultat på 12,7 mill. kroner. Regnskapet for 2014 ble avlagt i balanse etter strykninger av
avsetninger på nærmere 7 mill. kroner. Ved utgangen av året var disposisjonsfondet redusert til ca 5
mill. kroner, en reduksjon på ca 45 mill. kroner. Regnskapet for 2014 viste et negativt netto
driftsresultat på 13 mill. kroner, det vil si at netto driftsresultatet ble 25 mill. kroner svakere enn
opprinnelig budsjettert. Bevilgningsområdene ble tilført ca 46 mill. kroner ved budsjettendringer
høsten 2014. Budsjettendringene ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Merforbruket på
bevilgningsområdene sett i forhold til opprinnelig budsjett var på 52,6 mill. kroner.
Det går fram av innledningen til budsjettdokumentet at forventet driftsnivå ved inngangen til 2014
var forventet å være ca 140 mill. kroner høyere enn budsjettert driftsnivå ved inngangen til 2013. Av
dette opplyses 67 mill. kroner å være dekket gjennom økte inntekter i forslaget til statsbudsjett. Det
uttales videre at «Budsjett 2014 presenterer et overskudd på nær 30 mill. kroner som følger
opptrappingsplanen til overskudd på 50 mill. kroner i 2016. Budsjettgrunnlaget viser offensive
effektiviseringer».
Rådmannen foreslo å sette av 10,4 mill. kroner til reserver. Med de utfordringer Lillehammer
kommune stod overfor i 2014 ble reserven ansett som svært liten. Kommunestyret vedtok imidlertid
å fordele reserven til andre formål og det ble derfor ikke avsatt noen sentral reserve i vedtatt
budsjett for 2014. Det ble lagt inn et felles effektiviseringskrav i budsjettet når det gjelder redusert
sykefravær, Ikke kompensert prisvekst, strukturendring rådhuset mv. Videre er det forutsatt et
«volumnedtak» for flere av tjenestene (herunder hjemmetjenesten).
Samhandlingsreformen
Regnskapet for bevilgningsområdet samhandlingsreformen viste netto driftsutgifter på 49,3 mill.
kroner. Dette var 16,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett, men 2,5 mill. kroner lavere enn
regulert budsjett.
Innlandet Revisjon IKS
Side 34
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Innledningsvis i årsmeldingen for 2014 rapporteres det at driftsutgiftene har vært for høye i 2014 til
at kommunen har en bærekraftig økonomi. Det uttales at den økonomiske situasjonen gjør at mye av
fleksibiliteten og handlingsrommet til kommunen er borte. De største utfordringene er i sektor for
Helse og omsorg. Det vises til at det har vært brukt 18,2 mill. kroner for å håndtere utskrivningsklare
pasienter, inkludert kjøp av plasser i Øyer og fra Skogli, gjenkjøp av egne plasser og betaling til
sykehuset. Hovedutfordringene innenfor sektor for Helse og omsorg rapporteres å være kapasitet på
institusjonsplasser, herunder korttidsplasser. Det rapporteres at antall på venteliste til fast plass i
institusjonsbaserte tilbud er redusert med over 60 % i forhold til utgangen av foregående år.
På bevilgningsområdet Samhandlingsreformen ble det i opprinnelig årsbudsjett lagt til grunn en
forventet innsparing på 1,6 mill. kroner for utgifter til medfinansieringen. I budsjettdokumentet
rapporteres det at kapasiteten på institusjonsplasser er presset. Gjennom 2013 har antall
tilgjengelige korttidsplasser blitt redusert ved at de er belagt med pasienter med behov for fast plass.
Dette har medført lengre ventetid på plass i institusjon og økt antall utskrivningsklare pasienter fra
sykehuset. Det opplyses at det er inngått avtale om kjøp av plasser fra Øyer kommune og det er
innhentet tilbud om kjøp av plasser fra Skogli. Det opplyses at det er nødvendig å øke kapasiteten på
institusjonsplasser og at det er avsatt midler til det i rådmannens budsjettgrunnlag. Det ble lagt inn
en forutsetning om ca 125 pasientdøgn med utskrivningsklare pasienter, dvs ca 0,5 mill. kroner i
budsjettgrunnlaget.
Rapportering og saker gjennom året
De budsjettmessige utfordringene i 2014 var i hovedsak knyttet til sektor for Helse og Velferd.
Hjemmetjenesten og Helsehuset hadde avvik i forhold til opprinnelig budsjett på til sammen 40 mill.
kroner, mens avviket for samhandlingsreformen var på 16 mill. kroner.
Situasjonen for sektor Helse og velferd ble behandlet på flere møter i formannskap og
kommunestyret i løpet av 2014. Det går fram av protokollen til formannskapets møte 4.3.14 at
rådmannen orienterte om foreløpig regnskap for 2013 og oppfølging av budsjettvedtaket vedrørende
gjennomgang av rollen til tildelingsenheten. I møtet ble det redegjort for at sektoren hadde store
økonomiske utfordringer dersom det ikke ble igangsatt tiltak. Utfordringen ble beskrevet å være
knyttet til utviklingen og omfanget av utskrivningsklare pasienter, volumnedtak etter budsjettvedtak
og usikkerhet rundt tiltak forutsatt i budsjettet. I sak 20/14 ble det fremmet forslag til nytt punkt i
vedtaket: « Rådmannen kommer tilbake til formannskapet med en sak der vi ser på hvilke helhetlige
grep som bør gjøres som følge av utfordringene innenfor sektor for Helse og velferd». Dette ble
enstemmig vedtatt.
I formannskapets møte 18.3.14 orienterte rådmannen om forberedelse til sak om situasjonen i Helse
og Velferd, jfr sak 20/14. Rådmannen orienterte også om månedsrapportering økonomi pr februar.
Revisjonen har fått powerpoint-presentasjonen som er utgangspunktet for denne orienteringen. Det
ble orientert om økonomiske utfordringer innenfor flere tjenesteområder og at det var nødvendig
med ytterligere tiltak som påvirker tjenestenivået for å oppnå budsjettkravet. For Helse og velferd
ble utfordringene tallfestet til 25-30 mill. kroner og det var store utfordringer med å håndtere
Innlandet Revisjon IKS
Side 35
Økonomistyring - samhandlingsreformen
volumveksten innenfor rammene. For utskrivningsklare pasienter ble det rapportert om en
årsprognose med et avvik på 10-13 mill. kroner – med stor usikkerhet. Det rapporteres at foreløpige
tall pr februar viser at trenden fra 3. tertial 2013 fortsetter inn i 2014. Det rapporteres at kommunen
kjøper plasser fra Øyer, Skogli og benytter ledig kapasitet ved intermediæravdelingen.
Rådmannen la fram en sak for formannskapet 8.4.14 (sak 28/14) om status, utfordringer og
løsningsforslag for sektor Helse og Velferd for å oppnå bedre budsjettbalanse. Når det gjelder
samhandlingsreformen viser rådmannen i saken til at utbyggingen av omsorgsboliger i Fåberggt 152
vil øke kapasiteten. Rådmannen sier også at i påvente av full dekning er det behov for å etablere
åtte-ti institusjonsplasser for å håndtere de utskrivningsklare pasientene. Dette kan gjennomføres
gjennom bruk av dobbeltrom og ved å omdisponere noen pårørenderom til pasientrom ved
Lillehammer helsehus. Det opplyses at Helsehuset fortsatt vil ha nok kapasitet til å dekke behovet for
pårørenderom. I tillegg vises det til at hjemmetjenesten bør styrke sin innsats mot at noen
utskrivningsklare pasienter kommer direkte til eget hjem og ikke via institusjon. Rådmannen innstilte
på at kommunestyret skulle slutte seg til tiltak og løsninger som vist i saken og at rådmannen snarest
mulig skulle igangsette nødvendig arbeid for å gjennomføre tiltakene. Formannskapet valgte å
utsette saken og ba rådmannen komme tilbake med en sak om hvilke helhetlige grep som måtte
gjøres.
I formannskapet 8.4.14 og kommunestyret 24.4.14 ble det lagt fram og behandlet en sak om
økonomisk status 2014 med tiltak (KS 46/14). I denne saken ble det lagt fram en prognose for
økonomisk resultat for 2014. Det ble uttalt at det var usikkerhet om prognosen, men at det var viktig
å igangsette tiltak så raskt som mulig etter avvik var avdekket for å sikre økonomisk kontroll.
Rådmannen la fram en liste på 60 tiltak, med forventet effekt på anbefalte tiltak på ca 30 mill.
kroner. Kommunestyret vedtok beregnede innsparinger for 29 mill. kroner. Målet om et overskudd
på nærmere 30 mill. kroner ble opprettholdt. Et av de forslagene som kommunestyret ikke sluttet
seg til var å opprette 10 ekstra korttidsplasser ved helsehuset. Kommunestyret vedtok i stedet økt
kjøp av eksterne plasser.
I formannskapets møte 17.6 ble tertialrapporten for 1. tertial og rapport om status for Helse og
Velferd behandlet. Etter 1. tertial ble prognosen for overskudd redusert med ca 15 mill. kroner.
Forverringen skyldtes flere forhold, blant annet at det var knyttet risiko til størrelsen på
innsparingene i flere av de vedtatte tiltakene (jfr sak 46/14) og at det fremdeles var store
utfordringer knyttet til samhandlingsreformen og NAV. Avviksprognosen for Helse og velferd ble nå
tallfestet til 13,6 mill. kroner. Rådmannen kommenterte den negative utviklingen knyttet til
samhandlingsreformen og utskrivningsklare pasienter slik: «Tross tiltak gjennom kjøp av plasser fra
private og Øyer kommune er prognosen stigende og har økt til 12-13 mill. kroner pr 1.tertial. Det er
tatt hensyn til økt kapasitet på kjøp av plasser i Øyer. Pr i dag har vi kjøpt 3,6 plasser. Dette er økt til
6 plasser i snitt.» Det opplyses videre at det er frigjort to plasser ved Lillehammer helsehus til
korttidsplasser. Avviksprognosen for medfinansieringen medførte en sannsynlig merutgift på 2-3 mill.
kroner i forhold til budsjett.
Innlandet Revisjon IKS
Side 36
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Rådmannen ga uttrykk for at de fleste områdene hadde fått realistiske budsjettrammer og at det
måtte forventes at budsjettet holdes. Rådmannen foreslo å vente til etter 2. tertial med
budsjettendringer for å la vedtatte tiltak få virke.
I forbindelse med statusrapporten for Helse og Velferd som også ble lagt fram i møtet 17.6 foreslo
rådmannen, som ett av flere tiltak, å omdisponere midler til innsatsteam for raskere mottak av
utskrivningsklare pasienter. Kommunestyret ga imidlertid rådmannen i oppdrag å lage en faseinndelt
handlingsplan og en justert rapport før tiltak kunne iverksettes (KS 59/14). Ny statusrapport og
handlingsplan ble lagt fram for kommunestyret 28.8.15 (KS 70/14). Kommunestyret vedtok da blant
annet å opprette et innsatsteam. Etableringen skulle gjøres uten nye tilsettinger gjennom intern
rekruttering og flytting av ressurser.
Ved 2. tertial som ble behandlet i formannskapet 21.10 og i kommunestyret 30.10 ble det rapportert
en negativ prognose for resultatet på alt i alt 50 mill. kroner. Alt i alt ble det rapportert om et
forventet årsavvik på 37,5 mill. kroner for hele Helse og Velferd, derav 16 mill. kroner for
samhandlingsreformen. Avviksprognosen for bevilgningsområdet samhandlingsreformen fordeler seg
med ca. 4 mill. kroner til medfinansieringsordningen og 12 mill. kroner til kostnader utover budsjett
til dagmulkt sykehuset for utskrivningsklare pasienter, kjøp av plasser fra Øyer kommune og Skogli
rehabiliteringssenter og egne plasser fra intermediær og ø-hjelp. Det ble vedtatt en budsjettjustering
som medførte at prognose for overskudd ble 0 og enhetene fikk tilført midler finansiert av
disposisjonsfondet. Samhandlingsreformen fikk tilført 13 mill. kroner.
Det vises i tertialrapporten til en positiv utvikling i utskrivningsklare pasienter gjennom 2014. Det ble
lagt inn et måltall på 70 døgn pr måned resten av året. Det uttales at dette er betydelig lavere enn
foregående år og forutsetter tett oppfølging av pasientforløpene. Etablering av innsatsteam vil være
avgjørende for å nå forventa resultater. Det sies at på grunn av interne omstillingsprosesser har det
ikke vært mulig å etablere innsatsteam i tråd med handlingsplanens framdriftsplan. Innsatsteam
forventes å være i drift i løpet av november.
Formannskapet og kommunestyret fikk seg forelagt en sak om økonomisk rapportering pr 31.10
henholdsvis 2.12 og 11.12. Det ble gjennomført en budsjettkorrigering der driftsenhetene ble tilført
16 mill. kroner. Midlene ble hentet fra disposisjonsfond og kommunalt utviklingsfond.
Bevilgningsområdet Samhandlingsreformen fikk tilført 3 mill. kroner.
Rapporterte årsaker til avvik når det gjelder samhandlingsreformen
I mars 2014 ble det rapportert at høye tall i januar og februar forklares også med Norovirus på
Helsehuset i 2 runder med tilhørende inntaksstopp.
Det vises i saksframlegg «Økonomisk status 2014 med tiltak» som ble lagt fram for formannskapet
og kommunestyret (i april 2014 at kommunens tiltak som intermediæravdeling og
akuttplassavdelinger hadde skapt forventning i Helseforetaket om mulighet for rask overføring av
pasienter fra sykehus til kommunen. Det hevdes at sykehuskapasiteten ved medisinsk avdeling de
siste to år er redusert, at antall innleggelser er økt og liggetiden redusert. Det hevdes videre at
Innlandet Revisjon IKS
Side 37
Økonomistyring - samhandlingsreformen
sykehuset skriver ut langt tidligere enn før samhandlingsreformen. Dette gjenspeiles ved at
kommunen er mer presset på kommunale korttidsplasser enn noen gang. Kostnader vil forbli høye
inntil kommunen får kontroll over pasientstrømmen inn til sine tilbud og ut av tilbudene.
5.4.4 BUDSJETT- OG REGNSKAPSÅRET 2015 (PR 1. TERTIAL)
I 2015 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 4,3 mill. kroner. Det er budsjettert med en
avsetning til disposisjonsfond på 5 mill. kroner. Innledningsvis i budsjettdokumentet viser
rådmannen til utfordringene vedr økonomi og tiltak for å tilpasse driften til de økonomiske
rammene. Det er budsjettert med et positivt resultat/mindreforbruk på 5 mill. kroner. «Det
forutsettes at det avsettes reserver til å håndtere uforutsette hendelser innenfor det enkelte
tjenesteområde. Utover dette, er det ikke avsatt reserver i årets budsjett.»
Budsjettgrunnlaget for 2015 når det gjelder samhandlingsreformen var 8,2 mill. kroner. Reduksjonen
skyldes at midler til kommunal medfinansiering tatt ut av budsjettet da ordningen opphørte. I
budsjettet for 2015 har en i større grad enn for tidligere budsjetter tatt høyde for betaling for
utskrivningsklare pasienter og kjøp av plasser. Vår regnskapsutskrift viser at det er budsjettert med
døgnmulkt på 3,8 mill. kroner. Det ble forventet kostnadsreduksjon i forhold til faktiske utgifter i
2014 knyttet til utskrivningsklare pasienter og kjøp av eksterne korttidsplasser. Det viktigste
virkemiddelet er ifølge budsjettomtalen etablering av innsatsteam ultimo 2014 og bedre utnyttelse
av romkapasitet ved institusjonene.
Det går fram av protokollene fra formannskapet at rådmannen har orientert om den økonomiske
situasjonen hittil i år 17.2, 17.3 og 21.4.
Det rapporteres 1. tertialrapport – FS 16.6 at de aller fleste tjenesteområdene melder om prognose
lik budsjett for 2015. Årsprognosen pr. 1. tertial indikerer ikke merforbruk når det gjelder
samhandlingsreformen. Det rapporteres at antall døgn med utskrivningsklare pasienter har hatt en
svært positiv utvikling. Avtale om kjøp av faste sykehjemsplasser er avviklet. Gjennom de fire første
månedene har rådmannen hatt spesielt fokus på økonomien i sju områder som er ansett å ha en
utfordrende økonomi, blant annet helsehuset og hjemmetjenesten. I tillegg er
samhandlingsreformen med utskrivningsklare pasienter fulgt tett.
Kapasiteten på institusjonsplasser og spesielt korttidsplasser er fremdeles en av hovedutfordringene.
Et av fokusområdene er strukturelle grep for å tilpasse tjenestene til de økonomiske rammene. Det
rapporteres at det er opprettet 6 nye korttidsplasser fra 1. mai for å unngå kostnader ved kjøp av
plasser eksternt. Dette er gjort innenfor eksisterende stillingsramme på den enkelte avdeling. Det
rapporteres at det er stor usikkerhet når det gjelder årsresultatet.
Innlandet Revisjon IKS
Side 38
Økonomistyring - samhandlingsreformen
6.
REVISJONENS VURDERINGER
6.1
PROBLEMSTILLING 1 - BUDSJETTGRUNNLAGET
6.1.1 PROBLEMSTILLING
Hvordan har rådmannen sikret at budsjettgrunnlaget baserer seg på realistiske anslag og
forventninger?
6.1.2
REVISJONSKRITERIER
Her tar vi utgangspunkt i kommunelovens krav i § 46 om at årsbudsjettet skal være fullstendig
(omfatte hele kommunens virksomhet), det skal være realistisk og det skal fastsettes på grunnlag av
de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
Det er realismekravet i forbindelse med budsjetteringen av samhandlingsreformen som vi har
vurdert. Vi har lagt til grunn at budsjetteringen av samhandlingsreformen skal være basert på den
informasjonen som var tilgjengelig da budsjettgrunnlaget ble utarbeidet; dvs. høsten forut for
budsjettåret.
Ifølge kommunelovens § 46.6 skal det budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til
å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Konsekvensen av et urealistisk budsjett kan være
at balansekravet ikke oppfylles.
6.1.3
REVISJONENS VURDERINGER
Vi har vurdert budsjetteringen for årene 2013 og 2014 på bevilgningsområdet
Samhandlingsreformen. Vi har spesielt vurdert budsjetteringen av betaling for utskrivningsklare
pasienter, siden det er denne posten som har forårsaket store overskridelser på budsjettet tilknyttet
sektor for Helse og Velferd. Vi har såvidt kommentert budsjetteringen av medfinansieringsordningen,
men ikke andre poster som var inkludert på dette bevilgningsområdet.
Utviklingen gjennom 2012 indikerte at samhandlingsreformen var under kontroll og kommunen
hadde små utgifter til utskrivningsklare pasienter ved sykehuset. Det betydde at de utskrivningsklare
pasientene i hovedsak ble tatt i mot og håndtert av hjemmetjenesten og helsehuset innenfor
eksisterende kapasitet og ressurser. Medfinansieringsordningen viste seg å bli litt dyrere enn
forutsatt, men det var ikke store overskridelser. Da kommunen utarbeidet budsjettet for 2013,
høsten 2012, var det utviklingen fram til høsten 2012 som var grunnlaget for budsjetteringen. Det ble
fortsatt lagt til grunn at de utskrivningsklare pasientene i hovedsak skulle håndteres innenfor
eksisterende kapasitet, men det ble likevel budsjettert med 0,5 mill. kroner i betaling til sykehuset. I
tillegg ble det lagt inn en reserve på 2 mill. kroner, denne var særlig begrunnet i kommunens
risikovurdering når det gjaldt betaling for medfinansieringen.
Innlandet Revisjon IKS
Side 39
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Etableringen av det interkommunale intermediær- og øyeblikkelighjelptilbudet skjedde ved bruk av
eksisterende plasser ved helsehuset og på bekostning av kommunens egen kapasitet på ordinære
korttidsplasser. Dette var en faktor som var kjent ved budsjetteringen for 2013. Revisjonen kan ikke
se at kommunen har gjort noen vurderinger av virkningen av denne endringen i budsjetteringen for
2013
Etter revisjonens vurdering var det ved budsjetteringen høsten 2012 ikke noe som tydet på den
plutselige økningen som skjedde når det gjaldt utskrivningsklare pasienter høsten 2013. Revisjonen
mener derfor at det opprinnelig vedtatte budsjettet for samhandlingsreformen for 2013 i hovedsak
var basert på realistiske forventninger, men at det mangler en vurdering av virkningene av redusert
kapasitet til korttidsplasser.
Som vi har omtalt i kapittel 3 skjedde det høsten 2013 en økning i antall pasienter som ble liggende
på sykehuset som utskrivningsklare og det dannet seg en «propp» i systemet som førte til at
liggetiden økte. Enkelte pasienter ble liggende over en måned på sykehuset som utskrivningsklare,
noe som førte til at kommunen pådro seg betydelig utgifter i betaling til sykehuset. Kommunen
hadde inngått avtale med Øyer og Skogli om institusjonsplasser med en lavere døgnpris enn
«døgnmulkten» til sykehuset, men bruken av disse plassene var heller ikke budsjettert. Kommunen
selv har ingen entydig forklaring på den økningen i utskrivningsklare pasienter som skjedde, men
flere ulike faktorer er trukket fram som mulige årsaker. Revisjonen antar at økningen høsten 2013
skjedde dels som et resultat av forhold knyttet til manglende kapasitet og/eller kapasitetsutnyttelse
og delvis fordi sykehuset skrev ut flere pasienter enn tidligere med behov for kommunale tjenester. I
budsjettdokumentet uttrykkes det bekymring for utviklingen. Det ble imidlertid ikke budsjettert med
økte midler til utskrivningsklare pasienter eller til kjøp av plasser fra eksterne. Budsjettet for 2014 ble
dessuten vedtatt uten sentrale reserver.
Etter revisjonens vurdering viste utviklingen høsten 2013 at det var en betydelig risiko for merutgifter
knyttet til ordningen med de utskrivningsklare pasientene. Dette burde det vært tatt større hensyn til
i budsjettet for 2014. Revisjonen vil dessuten påpeke at risikoen for en negativ budsjettbalanse
allerede var stor ved at det ikke ble avsatt sentrale reserver i budsjettet.
6.2
PROBLEMSTILLING 2- REGISTRERINGS - OG RAPPORTERINGSRUTINER
6.2.1 PROBLEMSTILLING 2
Har administrasjonen registrerings- og rapporteringsrutiner som er egnet til å holde oversikt over
utviklingen i kritiske faktorer og avdekke avvik fra mål og planlagte tiltak i budsjettet?
6.2.2
REVISJONSKRITERIER
I følge § 47 i kommuneloven er kommunestyrets bevilgninger bindende for underordnede organer og
administrasjonen må ha tilstrekkelig oversikt over utviklingen i kritiske faktorer for å holde
budsjettbalansen og kunne melde fra til kommunestyret ved avvik. Et unntak her er utbetalinger som
Innlandet Revisjon IKS
Side 40
Økonomistyring - samhandlingsreformen
kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Ved endringer i løpet av året som kan få betydning for de
inntekter og utgifter som budsjettet bygger på, skal rådmannen gi melding til kommunestyret.
Forskrift om årsbudsjett setter krav om rapportering. § 10 Budsjettstyring lyder som følger:
”Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram
rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i
forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget
foreslås nødvendige tiltak.”
I Lillehammer kommunes økonomireglement står det at rådmannen hvert tertial skal legge fram en
økonomisk rapport for kommunestyret som viser den økonomiske utviklingen i forhold til det
vedtatte årsbudsjettet. Hvis rådmannen antar at det blir vesentlige avvik i forhold til vedtatt
årsbudsjett skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak for å sette budsjettet i balanse.
Av budsjettdokumentene for 2012, 2013 og 2014 går det fram at rådmannen skal legge fram for
formannskapet en forenklet rapport knyttet til de forholdene som det hefter størst økonomisk risiko
ved hver annen måned. På administrativt nivå skal tjenesteområdenes resultatoppnåelse følges på
månedsbasis.
I følge Tor Busch m.fl (2013) er hensikten med rapportering å gi overordnede politiske og
administrative organer informasjon slik at de kan utøve styring på et aggregert nivå. Hvor ofte det
skal rapporteres avhenger av hva som er nødvendig for at man tidlig nok skal kunne sette i verk tiltak
for å kunne etterleve budsjettet i det aktuelle budsjettåret. Det er budsjettansvarlig leder som bør ha
ansvaret for en korrekt rapportering siden tilbakerapportering alltid skal sees i sammenheng med
budsjettet. Når avvik er registrert må den budsjettansvarlige analysere seg fram til hva som er den
primære årsaken til avviket.
Konkrete revisjonskriterier:

Rådmannen skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og
utgifter i henhold til vedtatte årsbudsjett hvert tertial.

Rådmannen skal legge fram rapporter for formannskapet hver 2. måned (med visse unntak)
som er knyttet til de forholdene det hefter størst økonomisk risiko ved.

På administrativt nivå skal tjenesteområdenes resultatoppnåelse følges på månedsbasis.

Rapporteringen må være aktuell, dekke kritiske faktorer og inneholde en vurdering av de
viktigste årsakene til eventuelle avvik på årsbasis.
6.2.3
REVISJONENS VURDERINGER
Etter revisjonens vurdering rapporterer rådmannen til formannskap og kommunestyre i samsvar med
regelverket i lov og forskrift og kommunens egne reglementer. Kommunen har en omfattende
Innlandet Revisjon IKS
Side 41
Økonomistyring - samhandlingsreformen
tertialrapportering der avvik for hvert bevilgningsområde fremgår, samt prognose for avvik ved årets
slutt. I forbindelse med rapporteringen legger rådmannen fram forslag til tiltak, evt blir rapporten
fulgt opp med en budsjettjusteringssak. Dette har variert litt de årene vi har undersøkt.
En av utfordringene med tertialrapporteringen er hyppigheten, dvs. at det er en relativt sjelden
rapportering. Det er derfor risiko for at formannskap og kommunestyret får rapportene for sent til at
det er mulig å gjøre korrektive tiltak som får budsjettmessig virkning i løpet av året. Dette gjelder
særlig rapporteringen etter 2. tertial som ofte ikke legges fram for kommunestyret før i oktober.
Rådmannen har også rapportert muntlig til formannskapet hver annen måned til og med 2014 og
hver måned fra og med 2015 i samsvar med kommunestyrets vedtak. Det har i denne forbindelse
vært rapportert på utviklingen i utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen.
I løpet av våren og sommeren 2014 har vi også sett at formannskap og kommunestyre i flere møter
har behandlet situasjonen for Helse og velferd og deriblant samhandlingsreformen. På disse møtene
er det redegjort grundig for den økonomiske situasjonen og utviklingen relatert til
samhandlingsreformen. Alt i alt mener revisjonen at rådmannen gjennom rapporteringen og de
sakene som har vært behandlet har informert formannskap og kommunestyre om avvik i forbindelse
med samhandlingsreformen og konsekvenser for budsjettbalansen i samsvar med kommunelovens
og forskriftens krav og i tråd med økonomireglementet.
Etter revisjonens vurdering har administrasjonen gode rutiner for intern rapportering fra
tjenesteområdelederne til sektorsjef og videre til rådmannen. Det foreligger etter revisjonens
vurdering registrerings- og rapporteringsrutiner som viser at kommunen har løpende oversikt over
postene på bevilgningsområdet Samhandlingsreformen.
Revisjonen mener at det har vært gjennomført en løpende og aktuell rapportering vedrørende
betaling for de utskrivningsklare pasientene.
Vi har sett at utskrivningsklare pasienter ved sykehuset i hovedsak har blitt liggende fordi de har
ventet på en korttidsplass. Kapasiteten på og utnyttelsen av korttidsplasser er derfor en kritisk faktor
i forhold til betaling for utskrivningsklare pasienter. I tillegg varierer behovet for slike plasser som
følge av endringer i antall innleggelser og sykehusenes utskrivningspraksis. Dette er kritiske faktorer
som kommunen i størst mulig grad må tilegne seg informasjon om.
Det foreligger en rapportering på bruk av ulike korttidsplasser. Revisjonen kan ikke se at oversikt over
tilgjengelig kapasitet på korttidsplasser og utnyttelsen av plassene er omfattet av noen systematisk
og løpende rapportering. Systematisk rapportering på behov og utnyttelse av kapasiteten til
utskrivingsklare pasienter ville kunne bidratt til at det er lettere å sortere og analysere de ulike
årsakene bak utviklingen og tilpasse seg behovet for plasser.
Innlandet Revisjon IKS
Side 42
Økonomistyring - samhandlingsreformen
6.3
PROBLEMSTILLING 3 -
STYRING OG KONTROLL
6.3.1 PROBLEMSTILLING
Har administrasjonen hatt tilstrekkelig styring og kontroll med ressursbruken for å nå målsettingene i
budsjettene?
6.3.2
REVISJONSKRITERIER
På et overordnet nivå viser vi til kommunelovens § 23.2 som pålegger administrasjonssjefen ansvar
for betryggende kontroll med kommunens virksomhet; herunder skal rådmannen påse at vedtak blir
iverksatt.
I følge § 47 i kommuneloven er kommunestyrets bevilgninger bindende for underordnede organer.
Budsjettforutsetningene utgjør en forpliktelse og det skal gjennomføres en styring som hindrer
negative avvik fra budsjettet. Dersom budsjettforutsetningene svikter må de budsjettansvarlige ta en
bevisst stilling til potensielle avvik.
Ifølge Busch m.fl (2013) er økonomistyring ledelse rettet mot å realisere økonomiske mål. Det er ikke
nok med gode mål og tiltaksplaner. For at de skal ha effekt må de påvirke den enkeltes adferd.
Økonomistyring utøves hver gang det tas en beslutning som fører til økonomiske konsekvenser for
organisasjonen, dette gjelder alle ansatte. For at økonomisk planlegging skal gi styringseffekt må den
knyttes opp mot ledelsesfunksjonen.
Ved inndeling av virksomheten i enheter med ansvar for blant annet egne budsjetter er det sentralt
at den formelle ledelsen må tildeles nødvendig myndighet til å utøve økonomistyring. Gjennom
ressurskontroll skal ledelsen sørge for at virksomheten holder seg innenfor rammene. I Busch m.fl.
2013 vises det til at den viktigste kontrollen skjer på det stedet hvor ressursene forbrukes, og
inndelingen i ansvarsområder er derfor spesielt viktige. Det hevdes at som en gylden regel må en
sørge for at det er samsvar mellom ansvar og myndighet. Dersom en avdelingsleder tildeles ansvar
for å nå visse økonomiske mål, må han eller hun også få myndighet til å disponere tilstrekkelige
ressurser. Det vises til at det er et problem i mange offentlige organisasjoner at andres beslutninger
griper inn og påvirker den budsjettansvarliges muligheter til å nå sine mål. Dette virker ikke
motiverende ifølge Busch og skaper en uforpliktende holdning til målene.
Konkrete revisjonskriterier
 Kommunestyrets bevilgninger og de forutsetninger og vedtak som ligger til grunn for
bevilgningene er bindende for administrasjonen. Rådmannen skal gjennomføre en styring
som hindrer negative avvik fra budsjettet.
 De budsjettansvarlige må tildeles nødvendig myndighet til å utøve økonomistyring. Inndeling
i ansvarsområder er viktig for å sikre oversikt over hvem som tar beslutninger om bruk av
ressurser.
Innlandet Revisjon IKS
Side 43
Økonomistyring - samhandlingsreformen
6.3.3
REVISJONENS VURDERINGER
Budsjettvedtakene for 2013 og 2014 innebar at kommunestyret satte ambisiøse mål for
kostnadsreduksjon som skulle bidra til å styrke kommunens handlefrihet. Disse målene er ikke nådd.
Utviklingen har tvert i mot gått i motsatt retning ved at netto driftsresultatene har vært negative i
både 2013 og 2014 og disposisjonsfondet er redusert med 100 mill. kroner på to år og i praksis var
tømt ved utgangen av 2014. Dette til tross for at det ifølge budsjettdokumenter og rapporter har
vært satt i gang og gjennomført omfattende omstillinger og innsparingstiltak.
Denne revisjonen har kun sett på en bit av kommunens økonomi, dvs. den delen som omhandler
bevilgningsområdet samhandlingsreformen og særlig problematikken rundt de utskrivningsklare
pasientene. Vi har derfor ikke grunnlag for å uttale oss om kommunens økonomistyring på generell
basis.
I løpet av høsten 2013 ble det satt i verk tiltak for å redusere budsjettavvikene knyttet til manglende
mottakskapasitet for utskrivningsklare pasienter. Dette gikk først og fremst ut på å kjøpe eksterne
institusjonsplasser. I løpet av 2014 ble det behandlet saker om situasjonen innenfor Helse og Velferd
i formannskap og kommunestyre og det ble høsten 2014 vedtatt å innføre et team for mottak av
utskrivningsklare pasienter. Rådmannens forslag om 10 nye korttidsplasser ble imidlertid ikke
vedtatt. Kommunestyret ønsket i stedet å kjøpe flere eksterne plasser. Innsatsteamet var operativt i
februar 2015 og administrasjonen har i tillegg klart å opprette 6 nye korttidsplasser ved Helsehuset i
2015 med virkning fra 1.5, i hovedsak finansiert innenfor eksisterende rammer. Revisjonen mener at
rådmannen har planlagt og gjennomført tiltak som har bidratt til å begrense budsjettavvikene.
Betaling for utskrivningsklare pasienter har blitt sterkt redusert mot slutten av 2014 og hittil i 2015.
Ved regnskapsavleggelsen for 2013 kommenterte revisjonen at det var et stort budsjettavvik på
bevilgningsområdet samhandlingsreformen. I 2014 har kommunestyret vedtatt budsjettendringer
som har medført at budsjettavvikene er sterkt redusert. Merutgiftene er dekket opp ved å bruke av
disposisjonsfondet. Budsjettendringene er kun en teknisk tilpasning til regnskapet.
Gjennomgangen vår viser at det skjedde en rask utvikling høsten 2013 der kommunen i løpet av et
par tre måneder pådro seg flere millioner i utgifter. Det var særlig det at noen få pasienter ble
liggende veldig lenge på sykehuset som utskrivningsklare som bidro til økningen i 2013.
Gjennomsnittlig liggetid gikk ned utover i 2014, men antallet holdt seg lenge oppe. Etter revisjonens
vurdering var dette en situasjon og en utvikling som krevde strakstiltak for å unngå for store utgifter.
De tiltakene som ble iverksatt i 2013 og tidlig i 2014 var ikke tilstrekkelige til å hindre betydelige
budsjettavvik. Oppretting av korttidsplasser og innsatsteam skjedde for sent til at det hadde effekt
for budsjettet for 2014. Revisjonen ser at det har vært lagt fram mange saker for formannskap og
kommunestyret våren 2014 med mange og detaljerte tiltak. Formannskapet og kommunestyret har
på sin side satt fram krav om handlingsplaner før tiltak kunne iverksettes. Etter revisjonens vurdering
har denne politiske prosessen forsinket igangsetting og virkningen av foreslåtte tiltak fra
administrasjonen.
Innlandet Revisjon IKS
Side 44
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Budsjettavviket knyttet til de utskrivningsklare pasientene er forårsaket av et gap mellom behovet
for korttidsplasser og tilgangen eller tilgjengeligheten av slike plasser. Det har vært implisitt forutsatt
i budsjettene at pasienter fra sykehuset med behov for korttidsplass i hovedsak skulle håndteres
innenfor den kapasiteten og de ressursene som fantes ved Helsehuset og i hjemmetjenesten.
Revisjonen mener at merutgiftene til betaling for sykehusdøgn og kjøp av eksterne plasser kan
karakteriseres som volumendringer i forhold til budsjett. Kommunens budsjettmodell tilsier at
volumendringer skal håndteres innenfor enhetenes budsjetter ved at sentrale reserver er overført til
enhetene. Revisjonen antar at dette også betyr at de budsjettansvarlige forutsettes å ha myndighet
til å gjennomføre nødvendige tiltak for å dekke utgifter til volumendringer innenfor egne budsjetter.
De mange sakene som er politisk behandlet i 2014 tyder på at rådmannen har liten fullmakt til å
iverksette tiltak for bedre å nå budsjettbalanse ved volumendringer i forhold til budsjettert behov.
Budsjettet for bevilgningsområdet samhandlingsreformen er direkte underlagt sektorsjefen. Når det
gjelder de utskrivningklare pasientene er det flere enheter som i realiteten påvirker utgiftene på
bevilgningsområdet . Dersom Helsehuset ikke kan ta i mot pasienten, må kommunen enten la
pasienten bli liggende som utskrivningsklar på sykehuset eller det må kjøpes ekstern
institusjonsplass. Økte utgifter som følge av at helsehuset ikke kan ta i mot pasientene har ført til
utgifter på bevilgningsområdet samhandlingsreformen. Budsjetteringen gir så vidt revisjonen kan se
ikke incitamenter for TO- leder ved Helsehuset til å sørge for en best mulig utnyttelse av kapasiteten.
Etter revisjonens vurdering burde budsjettet for samhandlingsreformen vært konstruert på en måte
som ga bedre samsvar mellom ansvar og myndighet når det gjelder faktorer som påvirker betaling
for utskrivningsklare pasienter.
Revisjonen er klar over at det fra og med 2015 er iverksatt et innsatsteam og en sterkere oppfølging
av tjenesteområdene fra sektorsjefen som kan bidra til mer helhetstenkning på tvers av enhetene.
Revisjonen mener likevel at en bør vurdere nærmere hvordan utgifter i forbindelse med
utskrivningsklare pasienter skal håndteres budsjettmessig slik at det bedre gir incitament for å
iverksette tiltak for å nå målene i budsjettet.
Innlandet Revisjon IKS
Side 45
Økonomistyring - samhandlingsreformen
7.
KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
Formålet med revisjonsprosjektet var å undersøke om rådmannen har tilstrekkelig styring og kontroll
med ressursbruken når det gjelder samhandlingsreformen og spesielt de utskrivningsklare
pasientene.
Vi har undersøkt budsjetteringen, rapporteringen og styring og kontroll med ressursbruken.
7.1
BUDSJETTGRUNNLAGET
Problemstilling 1 var: Hvordan har rådmannen sikret at budsjettgrunnlaget baserer seg på realistiske
anslag og forventninger.
Etter revisjonens vurdering har rådmannen tatt for lite hensyn til risikofaktorer ved budsjettering av
samhandlingsreformen og spesielt utgifter i tilknytning til utskrivningsklare pasientene. Dette gjelder
særlig budsjettet for 2014 da utviklingen høsten året før viste en bekymringsfull utvikling. Revisjonen
vurderer også at kommunen tok stor risiko ved ambisiøse målsettinger, samtidig med lite reserver i
budsjettene.
7.2
RAPPORTERING
Problemstilling 2 var: Har administrasjonen registrerings- og rapporteringsrutiner som er egnet til å
avdekke avvik fra mål og planlagte tiltak?
Etter revisjonens vurdering har kommunen tilfredsstillende rapporteringsrutiner og formannskap og
kommunestyret har blitt informert om utviklingen i utgifter vedrørende utskrivningsklare pasienter
og avvik fra budsjettet i henhold til bestemmelser i regelverket og kommunestyrets vedtak.
Revisjonen mener også at administrasjonen har en tilfredsstillende registrering og rapportering
internt når det gjelder samhandlingsreformen der utviklingen følges månedlig. Årsakene til
utviklingen i betaling for utskrivningsklare pasienter er likevel ikke fullstendig kjent. Kritiske faktorer
bak utviklingen er blant annet kapasitet og kapasitetsutnyttelse ved Helsehuset og utviklingen i
innleggelser og utskrivninger fra sykehuset av pasienter med behov for kommunale tjenester.
Revisjonen mener en mer systematisk rapportering på disse bakenforliggende faktorene kan bidra til
bedre styring av utgiftene i forbindelse med de utskrivningsklare pasientene.
7.3
GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING
Problemstilling 3 var: Har administrasjonen hatt tilstrekkelig styring og kontroll med ressursbruken
for å nå målsettingene i budsjettene?
Innlandet Revisjon IKS
Side 46
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Rådmannen har gjennomført tiltak i 2013 og 2014 for å begrense de negative budsjettavvikene på
bevilgningsområdet samhandlingsreformen, særlig knyttet til de utskrivningsklare pasientene.
Rådmannen har også informert formannskap og kommunestyre om avvikene og konsekvenser for
budsjettbalansen og lagt fram forslag til tiltak for å redusere avvikene. Tiltakene har imidlertid ikke
vært tilstrekkelige eller vært satt inn for sent til å hindre betydelige merutgifter. Dette gjelder særlig
for 2014.
Etter revisjonens vurdering har de prosessene som har pågått i formannskap og kommunestyre i
2014 forsinket gjennomføringen og dermed effekten av tiltakene.
7.4




ANBEFALINGER
Ved budsjetteringen bør det tas tilstrekkelig hensyn til kjente risikofaktorer.
Kommunen bør gå gjennom og vurdere om prosessene for budsjettoppfølging er tilstrekkelig
effektive.
Det bør vurderes å rapportere mer systematisk på kapasitet og kapasitetsutnyttelse når det
gjelder korttidsplasser.
Rådmannen bør vurdere hvordan betaling for utskrivningsklare pasienter, kjøp av
institusjonsplasser mv bør håndteres budsjettmessig.
Innlandet Revisjon IKS
Side 47
Økonomistyring - samhandlingsreformen
REFERANSER
Helsedirektoratet 2015: Samhandlingsstatistikk 2013-14. Rapport IS-2245
St.meld.nr47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
Lov 24.6.2011, nr 30 Om kommunehelse- og omsorgstjenester.
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter. FOR-2011-11-18-1115.
Prop.115S (2010-2011)
Statsbudsjettet for 2015.
Lars Erik Borge og Ole Henning Nyhus: «Kommunal medfinansiering av sykehustjenester: Betydningen av
helseforetak, avstand og private avtalespesialister». SØF-rapport 01/13.
Birgit Abelsen m.fl. 2014: «Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og
omsorgstilbudet.» Rapport IRIS – 2014/382
Busch, Tor, E. Johnsen og J. O. Vanebo (2013): «Økonomistyring i det offentlige». Universitetsforlaget 4. utgave
2013.
Kommunale dokumenter:
Økonomireglement for Lillehammer kommune 13.9.2006.
Reglement for delegering av myndighet, vedtatt av kommunestyret 31.1.13 sak 2/13.
Lederavtale (mal) for ledere i Lillehammer kommune vedtatt av rådmannen 8.8.2013.
Lederens ABC.
Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021, datert 26.8.2009.
Strategi- og økonomiplan for 2012-15, 2013-16 og 2014-17.
Budsjett 2012, 2013, 2014 og 2015 og saksframlegg/vedtak i forbindelse med disse.
Økonomirapportering for 1. og 2. tertial i 2013 og 2014 og 1. tertial i 2015 og saksfremlegg/vedtak i
forbindelse med disse.
Powerpointer fra økonomirapportering til formannskapet pr oktober 2013, februar 2014, mars 2015
Regnskap med noter for 2012, 2013 og 2014.
Årsmeldingene for Lillehammer kommune for 2012, 2013 og 2014
Innlandet Revisjon IKS
Side 48
Økonomistyring - samhandlingsreformen
KST xxxx 13.9.2012. Omstilling av Lillehammers kommunes administrasjon etter budsjettvedtaket 2012.
KST 38/12 i møte 21.6.2012: Etablering og drift av kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.
KST 39/12 i møte 21.6.2012: Videre arbeid med samhandlingsreformen etter avslutning av Trust-prosjektet.
KST 74/12 i møte 1.11.2012: Organisatorisk tilknytning av interkommunal samhandlings- og utviklingsenhet i
Helseregion Sør-Gudbrandsdal.
KST 96/13 i møte 12.12.13: Budsjettjusteringer desember 2013.
FS 28/14 i møte 8.4.14: Sektor Helse og Velferd. Status, utfordringer og løsningsforslag.
FS 29/14 i møte 8.4.14; Økonomisk status 2014 med tiltak.
KST 46/14 i møte 24.4.14: Økonomisk status 2014 med tiltak.
FS 59/14 i møte 17.6.14: Evaluering av administrativ organisering 2014.
FS 66/14 i møte 19.8.14:
KST 71/14 i møte 28.8.2014: Etablering av plasser for kommunalt akutt døgnopphold (KAD) i samdrift med ny
interkommunal legevakt.
KST 115/14 i møte 11.12.14: Økonomisk rapportering pr 31.10 inkludert budsjettendringer.
Trust-prosjektet. Vurdering av tiltak og veien videre, april 2012.»
Avtaler funnet på www.sykehusetinnlandet.no/fagfolk/samhandling.
Innlandet Revisjon IKS
Side 49
Økonomistyring - samhandlingsreformen
VEDLEGG
RÅDMANNENS UTTALELSE
Innlandet Revisjon IKS
Side 50
Økonomistyring - samhandlingsreformen
Innlandet Revisjon IKS
Side 51