Siri Svendgård-Stokke - Skog + landskap

kartbeta.skogoglandskap.no/kilden
kilden.skogoglandskap.no
4 fagområder/faner
Fane: Arealinformasjon
Markslag (AR5)
Arealtype (AR5)
Grunnforhold (AR5)
Dyrkbar jord
Helling
Arealressurser (AR50)
Arealressurser (AR250)
Corine Land Cover
Jordsmonn
Jordkvalitet
Erosjonsrisiko
Vegetasjon
Landskap
Beitelag
Skog
Historiske kart
Eksterne
Fane: Jordsmonn
Markslag (AR5)
Arealtype (AR5)
Grunnforhold (AR5)
Dyrkbar jord
Jord
Statuskart jordsmonnkartlagt
Jordkvalitet
Erosjonsrisiko
Jordressurskart
Jordressursklasser
Begrensende egenskaper
Driftstekniske begrensninger
Dreneringsforhold
Årsak til dårlig drenering
Potensiell tørkeutsatthet
Dyrkingsklassekart
Korndyrking (nedbørbasert)
Korndyrking (vanningsbasert)
Grasdyrking (nedbørbasert)
Grasdyrking (vanningsbasert)
Potetdyrking (nedbørbasert)
Potetdyrking (vanningsbasert)
Egnethet for dyrking av grønnsaker (for Vestfold - 16 stk)
Vårraps
Vårrybs
Andre tema
Organisk materiale
Teksturgrupper i plogsjikt
Planering
WRB-grupper
Vannlagringsevne
Avsetningstype
Historiske data
Gammel ØK-raster
Kartid og dato gammel ØK
Basisdata
Eksterne data
Arkeologiske kulturminner (RA)
Flomsoner (NVE)
Nedbørsfelt (NVE)
Løsmasser (NGU)
Kvikkleire skredrisiko (NVE)
Kvikkleire faregrad (NVE)
Kartlag - målestokk
Statuskart (målestokk 1:80 000 eller
mindre)
Jordsmonnkart: målestokk 1:40 000 eller
større
Jordressurskart: jordressursklasser
(1:40 000)
Jordressursklasser 1:20 000
Jordressursklasser og Begrensende
egenskaper 1:20 000
Valg av gjennomsiktighet
Valg av gjennomsiktighet
Tegnforklaring + lukk meny
Tegnforklaring + lukk meny
Endring av rekkefølge på kartblad
Verktøy-meny
Sammenligning av kartblad
Sammenlikning av kartblad: dra i røde
piler
Sammenlikning av kartblad: dra i røde
piler
Sammenlikning av kartblad: dra i røde
piler
Sammenlikning av kartblad +
tegnforklaring
Verktøy: mål areal og lengde
Objektinformasjon
Objektinformasjon ved flere kartlag
Objektinformasjon ved flere kartlag
Objektinformasjon ved flere kartlag
Koordinater for punkt
Lagre og skriv ut: valg av målestokk og
utsnitt
Lagre og skriv ut: valg av målestokk og utsnitt
Last ned kartdata
Last ned kartdata
Last ned kartdata
fra
jordet
http://fakta.skogoglandskap.no
http://kilden.skogoglandskap.no
til
Kilden
[email protected]