og brukergruppe Aktiv ung v/Dag Ofstad

På
Helsenord
Regional fagdag
03.06.2015
Dag Ofstad, leder Aktiv Ung
Tre strategiområder:
Forsking
(utvikle & kartlegge ny kunnskap)
Fag, metode –
&
kunnskapsutvikling
(utvikle og spre kunnskap –
omdanne denne til gode praktisk
tilrettelagte undervisningstilbud)
Kommunikasjons – og
Informasjonsvirksomhet
(spre opplysning, informasjon &
ny kunnskap til brukere og
allmennheten)
Nettverksmodell
Styrende for arbeidet i disse tre strategiske
virksomhetsområdene vil være:
•
•
Overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater, jfr. bruk av
dokumentasjonssystemer – være dokumentasjonssenter
• Forskning, oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale
forskernettverk
• Spredning av forskningsresultater
Kunnskapsdeling – og implementering gjennom å bidra til at ny kunnskap
kan deles med instanser som har som oppgave å kvalitetsutvikle og forbedre
tjenester for vår målgruppe.
• Veiledning og rådgivning til helsetjenesten og brukere
• Undervisning som er relevant for eget fagområde
• Tiltaksutvikling – og iverksetting
Faglig forankring
• Internasjonal klassifikasjon av funksjon,
funksjonshemming og helse (ICF , WHO)
– ”Bio-psyko-sosial modell”
– Økt aktivitet og deltakelse som målsetning
– Hva innebærer ICF for barn og unge?
Kunnskapsbasert praksis
•
•
Visjonen ”et helhetlig
menneskesyn, et helhetlig
helsebegrep”. Det beste for
pasienten!
Mangler erfaringsbasert kunnskap.
–
–
•
Økt kvalitet og bedret
kvalitetssikring
–
–
•
Ikke tid til å dokumentere
Brukerens synspunkter
Fornøyde pasienter og objektive
målinger på «måloppnåelse»
system/organisasjonsnivå som ISO og
CARF sertifiseringen
GIR: God kunnskapsbasert praksis
og større mulighet for å nå opp i
anbudsrunder
Forskningstema:
1.
3.
5.
6.
Familie og fritid
2. Skole og barnehage
Fysisk aktivitet – og folkehelse – tversektorielle prosjekter
4. Fysikalsk medisin – og funksjonsnedsettelser
Arbeid og sysselsetting. Arbeidstaker – og arbeidsskapere
(entreprenørskap)
Barn – og unge med samisk og annen minoritetsbakgrunn
7. Dokumentasjonsenter
Gjennomgående for alle prosjektene er at vi skal legge vekt på
formidlingsaspektet. Dette skal ligge tungt forankret i strategien for det enkelte
forskningsprosjekt.
1. Aktiv Ungdom Erasmus + prosjekt (er)
Eks. Internasjonal Traineeordning – et ambassadørkorps av unge
voksne med funksjonsnedsettelser – og funksjonsfriske som
utvikler et internasjonalt informasjons – og dialogrelatert
program som har som formål å fremme gode relasjoner mellom
unge med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske.
2. ”Ulikheter gir muligheter” – prosjekt for å styrke samhandling
på kommunenivået – og mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten (jfr. kartleggingen gjort av
Nordlandsforskning 2014)
3. Langtidsoppfølging av muskelsyke unge – kvalitativ studie
(gutte – og jentegruppe?)
4.
Magasinet – ”Beste Praksis” De gode fortellingene om de som lykkes – og
de som inspirerer andre
5. Nasjonalt Digitalt fagbibliotek for fagområdet barn og unge med
funksjonsnedsettelser
6. ”Norgestouren – fra Kirkenes – Mandal”
Nasjonalt kommunikasjons – og informasjonskampanje om
barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser og
deres utfordringer
7. Aktivitetshjelpemidler - Utprøving og bruk av aktivitetshjelpemidler. PhD
prosjekt
8. Drop – in prosjekt. Tilrettelegging for tilpasset opplæring
9. Nasjonalt dokumentasjonssenter for barn, unge og unge voksne med
funksjonsnedsettelser
10. Aktiv Fritid - Aktivitet og Fritidsprosjekter – finansiert H.dir.
11. Moveasy – Tilgjengelighetsapp – for alle men spesielt tilpasset personer
med funksjonsnedsettelse.
5. Ambassadørkorpset
•
•
Geir Arne Hageland: 42, Født inn i en ressurssterk familie på Dovre. Pappa var
naturoppsynsmann, mamma hjemmeværende, lokal- og fylkespolitiker. Geir Arne
startet firmaet «Funkibator». Mener at den reelle funksjonshemmingen sitter
mellom ørene. VÅG Å LEVE! «Ingen Grenser» var startskuddet for Funkibator. Geir
Arne føler at mye endret seg hos det norske folk etter det første «Ingen grenser»programmet. Funkibator begynte som enkeltpersonforetak, men har nå utviklet et
AS. Vil stadig utfordre grensene i forhold til hva folk tror funksjonshemmede klarer.
Har store ideer og prøver å gjennomføre ett stort prosjekt i året. Opplevelser
sammen med andre.
Salamatu «Sally» Kamara: 19 år. Kreativ, livlig fantasi og elsker å skrive. «Ingen
hindring» - en ungdomsbedrift som tilbyr aktivitetsdager til skoler med
aktivitetshjelpemidler. Beste ungdomsbedrift innen sosialt entreprenørskap. Brenner
for «sine folk»; unge med funksjonshemminger. Project Leone - Moteshow for
funksjonshemmede i Sierra Leone av funksjonshemmede i Norge. Er ikke en jente
som følger strømmen. Impulsiv, ønsker å følge drømmene sine. Elsker å snakke med
og å motivere mennesker. Ønsker å inspirere andre. Sally vet hvordan det er å ikke ha
noen å se opp til, noen å spørre om råd, noen å utveksle erfaringer med. Har
avsluttet studier for å jobbe med egne ideer.
5. Ambassadørkorpset
•
•
Thomas Jacobsen: 27 år, fra Hvaler i Østfold. Har bodd i Sverige, har drevet med
idrett gjennom hele skolegangen. Gikk idrettslinja. Innebandylandslaget – skadet i
kamp, slått over ryggen av en motstander og ble lam i beina. Begynte senere med
kjelkehockey. Møtte her åtte rullestolbrukere og fikk ny inspirasjon til både idrett og
fikk gode og nye venner. Ny skade; lam fra halsen og ned, 7 måneder rekonvalesens,
før han ble bra igjen. Begynte med alpint Sit-ski. Sluttet sommeren 2014. Paralympics
i Sotsji, 9. plass. Kjelkehockey igjen fra 2014. Thomas ønsker å gi noe tilbake til
barn/unge i samme situasjon.
John Henrik Larsen, 28 år fra Salangen. Diagnose Autisme – Redaktør for
Mediebyrået Salangen Nyheter.
På tur inn:
Torstein Lerhol – 29 år, fra Vang i Valdres. lektor, aktiv Senterpartipolitiker og konsulent i
et privat helsefirma.
Utfordringene fremover
•
•
•
•
•
•
•
•
Utvikling av triangelsamarbeidet mellom Aktiv Ung, VHSS og BHSS – og
sammen bli det faglige ”Fyrtårn” (beacon) – målgruppen vår trenger
Forskningsprosjekter – deskriptiv/beskrivende – handlingsorientert/anvendt
forskning Igangsatte prosjekter (4) og nye på beddingen (2)
Tidlig inkludering – bevisstgjøring gjennom profesjonsfagene for å nå ut til
spesialisthelsetjeneste, til koordinerende ledd i kommuner, til lærere i
barnehage og skole, helsesøstertjeneste og andre helse og sosialarbeidere
Nettverksbygging – vertikalt, fra spesialisthelsetjeneste – til
kommunekoordinatorer og horisontalt – mellom tjenestene på spesialistnivå
og tjenestene på kommunenivå. Stikkord: kunnskapsspredning, strukturering
av samhandling og samvirke samt tydeliggjøring av en felles strategi
På-tvers-samarbeid på alle nivå i strategikjeden – med forenklede
finansieringsordninger, med gode modeller for samhandling
Kunnskapsformidling/spredning – for på denne måten bidra til økt status for og
kunnskap om feltet på alle forvaltningsnivå.
Informasjonsvirksomhet & rådgivning – sammen med brukerorganisasjonen og
Aktiv Ung’s eget ambassadørkorps
Internasjonal