Norsk Varemerketidende nr 14/15

.
nr 14/15 - 2015.03.30 NO
årgang 105
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
innholdsfortegnelse og inid-koder
2015.03.30 - 14/15
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer............................................................................................................ 43 Ansvarsmerker .................................................................................................................................................. 100 Innsigelser .......................................................................................................................................................... 101 Avgjørelser etter innsigelser ............................................................................................................................ 103 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer............................................... 105 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................. 107 Merker som ikke er fornyet ............................................................................................................................... 108 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ......................................................... 110 Lisenser .............................................................................................................................................................. 119 Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................................ 120 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer ..................................................................................... 133 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer ................................................................. 135 Fornyelser .......................................................................................................................................................... 136 Fornyede internasjonale registreringer .......................................................................................................... 137 Ikke fornyede internasjonale registreringer ................................................................................................... 140 Slettede internasjonale registreringer............................................................................................................. 142 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2015.03.30 - nr 14/15
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
280996
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201306325
Inndato:
2013.05.28
Registreringen utløper: 2023.05.28
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
280997
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500464
Inndato:
2015.01.07
Registreringen utløper: 2025.01.07
Gjengivelse av merket:
D2
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dagens Næringsliv AS, Postboks 1182 Sentrum, 0107
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Elektroniske publikasjoner.
Klasse 16 Aviser; tidsskrifter; trykte publikasjoner;
nyhetspublikasjoner; trykksaker inneholdende finansiell
informasjon; trykksaker vedrørende nyheter innen
finans, politikk, utdanning, underholdning, kultur, livsstil,
bolig, jobb, ledelse, energi, shipping og/eller IT.
Klasse 36 Finansanalyser; økonomiske analyser;
finansevaluering; finansiell sponsorvirksomhet;
finansinformasjon; økonomisk informasjon;
finansrådgivning.
Klasse 41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
arrangementer; nyhetsreportasjetjenester; arrangering
av kurs og seminarer innen økonomi og
virksomhetsstyring; elektroniske publiseringstjenester;
forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker og trykte
publikasjoner; tilveiebringelse av online-publikasjoner
(ikke nedlastbare); onlinepublisering av elektroniske
bøker, aviser og tidsskrifter; betjening/drift av online
samtalerom, samt tilveiebringelse av chatlinjetjenester;
utgivelse av publikasjoner vedrørende finans, politikk,
utdanning, underholdning, kultur, livsstil, bolig, jobb,
ledelse, energi, shipping og/eller IT; tilveiebringelse av
informasjon relatert til utdannelse, sport og politiske
begivenheter; organisering av konkurranser;
nyhetsprogram-tjenester (audio/video);
innholdsleverandørtjenester; informasjonstjenester
relatert til alle de forannevnte tjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SAJACO AS, Postboks 1246, 2206 KONGSVINGER,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Småvesker for menn. Pung av pu. Pung av lær.
Vesker. Vesker av pu/lakk. Vesker av lær. Vesker av
lærimitasjon.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
280998
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500553
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Blekkpatroner og tonerkassetter for skrivere,
kopimaskiner og fakser.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
280999
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500554
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281001
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201415104
Inndato:
2014.12.15
Registreringen utløper: 2024.12.15
Gjengivelse av merket:
TELLIER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hafslund Fakturaservice AS, Drammensveien 144,
Skøyen, 0277 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Programvare; faktureringsmaskiner.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
fakturering.
Klasse 36 Finansielle tjenester; faktureringtjenester;
fakturabetalingstjenester; inkassotjenester; monetær
virksomhet.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Posthåndteringsutstyr [maskiner];
postforsendelsesmaskiner; poststablemaskiner;
frankeringsmaskiner; portoavlysningsmaskiner;
avgiftstemplingsmaskiner; signatur og
sjekksigneringsmaskiner; arkbrettemaskiner;
kollatering- og sorteringsmaskiner;
pakkeregistreringsmaskiner; utskriftsmaskiner;
adresseringsmaskiner og plater dertil;
konvolutteringsmaskiner; konvoluttåpnermaskiner;
blekkapplikatorer, blekkvalser, blekkputer og kassetter
for bruk dertil; hefting og stiftemaskiner;
stemplingsmaskiner; merkemaskiner; pregemaskiner;
falsemaskiner; konvoluttforseglingsmaskiner;
stablingsmaskiner; brevåpnere;
postinnsettelsessystemer, nemlig en innsetter med en
konvoluttforsegler, mater, skanner og elektronisk
kontrollpanel for skanning av bilder, sporing av
oppgaveprosess og ytelse og utforming av
oppgaveoppsett; konvoluttbehandler, innsettelses,
brette og sorteringsmaskiner; papirmater; papirmagasin
som forbindes med laserskrivere; apparater og
instrumenter for å mate papir til skrivere og
utskriftsapparater og instrumenter; deler og tilbehør til
alle de nevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
XU CONSULTING AS, Postboks 9411, 3023
DRAMMEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Elektriske varmekabler; selvbegrensende
varmekabler; elektriske varmekabler for gulvvarme;
elektriske varmekabel-matter for parkettvarme;
elektriske varmekabler for speilvarme, elektrisk
folievarme for tregulv; elektriske varmekabler for sikring
mot frost; elektriske varmekabler for snøsmelting;
elektriske varmekabler for herding av betong; elektriske
termostater, (manuell/programmerbar)håndklevarmer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281002
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201415518
Inndato:
2015.01.09
Registreringen utløper: 2025.01.09
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281000
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500506
Inndato:
2015.01.09
Registreringen utløper: 2025.01.09
Gjengivelse av merket:
Arida
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BEDRE INNEKLIMA AS, Bekkeveien 3, 3236
SANDEFJORD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparater for behandling av inneklima.
Klasse 37 Installasjon og reparasjon av apparater for behandling
av inneklima.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281003
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500559
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Tjenester innenfor området transport og logistikk,
nemlig tilveiebringelse av on-line frakt- og
fortollingsinformasjon med beregning av kostnader for
frakt og håndtering av frakt, beregning av skatter og
tollavgifter; tilveiebringelse av informasjon om fortolling
i form av informasjon om gjennomføring og
godkjennelse av tollskjemaer, betaling av skatter og
avgifter, betaling av avsendere og behandlere;
datastyrt sporing av forsendelser og pakker i transitt;
forretningsmarkedsføring, rådgivning og
utstillingstjenester tilknyttet varehandel; co-operative
annonsering og markedsføring; forberede og utvikle
salgsfremmende- og varehandelsmateriell og
kampanjer for andre; plassering av reklame for andre;
postreklame; distribusjon av reklamemateriell for andre;
klargjøring av forsendelseslister;
databaseadministrasjon som support til markedsføring;
konsulenttjenester tilknyttet leasing av kopimaskiner,
maskiner til post og frankert post; dokumentlagring og
dokumentgjenfinning; dokumentscreening,
organisering, koding og innlegging av data; vedlikehold
av databaser; forretningsadministrasjon og
konsulenttjenester innen demografi og analyse;
tilveiebringelse av statistisk informasjon til å identifisere
et sett av individer for bruk i markedsanalyser og
markedsundersøkelser av kunder og potensielle kunder
ved bruk av og integrering av demografiske data og
kartleggingsinformasjon; forretningsrådgivning for å
bistå bedrifter med å utarbeide planer for å forbedre
postoptimalisering og implementering; utarbeide
programmer for effektiv post og databehandling,
herunder sortering, bretting og innsetting av
dokumenter og dokument- og datalagring og
overføring; forretningstjenester, nemlig plukke opp,
sortere og forberede post for levering, påføre etiketter
og/eller strekkoder for postsortering og behandling;
posttjenester, nemlig å sammenligne
forsendelsespriser og sporing av pakker;
rådgivningstjenester tilknyttet drift av virksomhet og
kontormaskiner; forretningsrådgivning tilknyttet
direktereklame og annonsering; konsulenttjenester for
drift av postmaskiner; konsulenttjenester for drift av
forretnings- og kontormaskiner; utarbeidelse,
kontrollering, rensing og endring av
postforsendelseslister; kopiering av dokumenter;
formatering av dokumenter; postkoding og sortering;
postinnsamling, bretting, innsetting, og adressering;
leasingtjenester for forretnings- og kontormaskiner.
Reg.nr.:
281004
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500561
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Finansielle tjenester for betaling av porto og
postproduksjonsavgift via datanettverk, mobile
applikasjoner, telefon og elektroniske og ikkeelektroniske tradisjonelle betalingsmåter; finansielle
tjenester tilknyttet bruk av bank- og kredittkort for å
kjøpe porto og relaterte produkter og varer;
betalingsadministrasjonstjenester, nemlig tilbakestilling
av frankeringsmeter, inkludert elektronisk tilbakestilling;
kredittbyråtjenester; tilveiebringelse av
innskuddskontoer for forskuddsbetaling av porto,
forskuddskreditt for portometer og kontroll av kontoer
for betaling av porto; elektronisk behandling og
overføring av regningsbetalingsdata, inkludert
distribusjon, gjenfinning og organisering av fakturadata
via e-post, faks, og datanettverk for kjøp av porto og
relaterte produkter og varer; elektroniske
betalingstjenester; finansielle
regningsbetalingstjenester, nemlig tilgang, håndtering,
kontrollering og fastsette status for regninger, regnskap
og utføring av økonomiske transaksjoner over et
datanettverk og mobile applikasjoner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
5
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281005
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500468
Inndato:
2015.01.07
Registreringen utløper: 2025.01.07
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BERGLUND AS, Risbekkveien 9 A, 0778 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder;
boligformidling [leiligheter]; finansieringsvurdering
[forsikring, bank, fast eiendom]; finansrådgivning;
fondsinvestering; forvaltning av formuer;
kapitalinvesteringer; rådgivning i finansielle spørsmål;
salg av eiendom (omsetning); utleie av fast eiendom;
utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av leiligheter.
Klasse 37 Byggevirksomhet.
Reg.nr.:
281007
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500564
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Overføring av meldinger, post, filer og andre
dokumenter i digitalt format; overføring av finansiell
informasjon gjennom et online globalt datanettverk eller
mobilapplikasjon; tilveiebringelse av tilgang til
internasjonale telekommunikasjonsnettverk som
tilrettelegger for internasjonale salgstransaksjoner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281006
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500562
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281008
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201412280
Inndato:
2014.10.26
Registreringen utløper: 2024.10.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av forretningsog kontormaskiner og utstyr.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KALAND TROND, Bontveitvegen 9, 5229
KALANDSEIDET, Norge
(740) Fullmektig:
GRO-HILDE DAHL, SCHLEPPEGRELLS GATE 2 C,
0556 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom. Bestyrelse
av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
("omsetning"); utleie av fast eiendom; utleie av
landbrukseiendommer; utleie av leiligheter.
Klasse 37 Byggevirksomhet. Byggevirksomhet ;
vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking,
gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer. Arealplanlegging; forskning i
forbindelse med miljøvern; konsultasjonstjenester i
forbindelse med energisparing.
Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr;
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av
landbruksmateriell.
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281010
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201412281
Inndato:
2014.10.26
Registreringen utløper: 2024.10.26
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281009
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500528
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KALAND TROND, Bontveitvegen 9, 5229
KALANDSEIDET, Norge
(740) Fullmektig:
GRO-HILDE DAHL, SCHLEPPEGRELLS GATE 2 C,
0556 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom. Bestyrelse
av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom
("omsetning"); utleie av fast eiendom; utleie av
landbrukseiendommer; utleie av leiligheter.
Klasse 37 Byggevirksomhet; vaktmestertjenester i form av
rengjøring, snømåking, gressklipping og
vedlikeholdsvirksomhet.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer. Arealplanlegging; forskning i
forbindelse med miljøvern; konsultasjonstjenester i
forbindelse med energisparing.
Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr;
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av
landbruksmateriell.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HAPPYUNDERWEAR AS, Heggesnaret 4, 1344
HASLUM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281011
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500565
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Postforsendelsestjenester; posttjenester;
pakkeleveringer; pakkeemballasje for transport;
levering av post til postkontorer for posting; frakt av
post og pakker; transport og logistikktjenester;
tilveiebringelse av online fraktinformasjon; datastyrt
sporing av post, forsendelser og pakker i transitt;
tilveiebringelse av informasjon om postnummer og
postkoder og bekreftelse av disse; tilveiebringelse av
en internettportal som gir brukertilgang til frakt og
sporing av pakker og administrasjon av post; global
frakt- og leveringstjenester, for internasjonalt salg,
nemlig pickup, transport og levering av fraktpakker med
alle tilgjengelige midler.
Reg.nr.:
281013
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500566
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Opprettelse av et nettsamfunn for deltakelse i
diskusjoner, dannelse av virituelle samfunn, og delta i
sosial nettverksbygging knyttet til forretningsvirksomhet
over et datanettverk og mobilapplikasjoner;
tilveiebringelse av midlertidig bruk av online [ikke
nedlastbar] dataapplikasjonsprogramvare [software] for
tilgang, administrasjon, kontroll og interaksjon med epost, fakturaer/regninger og dokumenter, nemlig
regnskap, investorinformasjon, kataloger og kuponger
over et datanettverk, fra et globalt datanettverk eller
gjennom en mobilapplikasjon; tilveiebringelse av
midlertidig bruk av online [ikke nedlastbar]
dataapplikasjonsprogramvare [software] for tilgang,
administrasjon, kontroll og interaksjon med e-post,
fakturaer/regninger og dokumenter, nemlig
finansregnskap, investorinformasjon, kataloger og
kuponger over et datanettverk, fra et globalt
datanettverk eller gjennom en mobilapplikasjon;
elektronisk lagring av datafiler og dokumenter;
datagjenfinning av offentlige documenter;
softwaretjenester [SaaS] tilknyttet programvare for
administrasjon av forsendelser; datatjenester, nemlig,
tilveiebringelse av et web-basert system som kunder
kan lagre, dele og administrere kartdata fra et
skybasert innholdsbibliotek.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281012
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsprioritet
2014.05.14, US, 86/280,742
Søknadsnr.:
201412299
Inndato:
2014.10.27
Registreringen utløper: 2024.10.27
Gjengivelse av merket:
MONSTER ENERGY ULTRA
CITRON
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281014
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsprioritet
2014.05.13, US, 86/279,762
Søknadsnr.:
201412940
Inndato:
2014.11.11
Registreringen utløper: 2024.11.11
Gjengivelse av merket:
regnskap, regninger, brev og fakturaer; elektroniske
systemer bestående av en printer og programvare som
brukes til å designe, layout, printe, og/eller redigere
tekst og designgrafikk på konvolutter, å korrigere
adresseinformasjon, og å mate og stable konvolutter i
en printer; programvare for innhenting, administrasjon,
tilgang til, og presentasjon av demografi, og for
kartlegging og stedslokalisering av demografi,
stedsutvalg og evaluering, geo-demografiske
markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder
og potensielle kunder ved bruk av og integrasjon av
demografiske data og kartleggingsinformasjon;
programvare for embedding av geografiske og
demografiske data, analyser og manipulering i andre
dataprogrammer; programvare og web-baserte
grensesnitt innen administrasjon av data output,
printing og administrasjon av printer,
dokumenthåndtering av høye volum, work flow av
dokumentproduksjon, korrektur av layout av trykksaker
og brukermanualer dertil; programvare for
administrasjon og rapportering av status og historie til
dokumentformatering, ruting og output og programvare
for implementering av det samme; programvare som
validerer og renser data; adressematchingprogramvare som tillater brukere å administrere flere
databaser; programvare som tillater brukere å sjekke
datakvalitet, dataintegrasjon og masterdatahåndtering;
elektrostatiske kopimaskiner og multifunksjonsprintere;
lagringsmedia bærere (dataprogrammer) for
behandling av post; programvare som tillater brukere å
generere nye forretningsapplikasjoner; lagringsmedia
bærere (dataprogrammer) for utvalg av
forsendelseslister via et datanettverk eller
mobilapplikasjon; magnetiske databærere
(dataprogrammer) for utvikling av post; deler og
tilbehør til alle de nevnte varer.
MONSTER ENERGY ULTRA
BLACK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281015
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500557
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Postvekter; elektroniske vekter; datastyrte apparater
for behandling av post; apparater for kontroll av
frimerker og stempler; elektroniske maskiner og
apparater for behandling av post; elektroniske
sorteringsmaskiner for post med funksjoner som
konvolutthåndtering, innsetting, bretting og sortering;
elektroniske sorteringsmaskiner for post; elektroniske
frankering og postforsendelsesmaskiner; elektroniske
konvolutteringsmaskiner; utskriftsapparater og
instrumenter; printere og utskriftsapparater for bruk til
datamaskiner eller databehandlingsapparater og
instrumenter; laserskrivere; dataprogrammer
(software); programvare for innsamling, organisering,
tolkning og rapportering av data over bruk av
frankering/porto; programvare for dokumentproduksjon
og postforsendelsesoperasjoner; regnskapssystemer
for post, nemlig programvare for sporing, revisjon,
overvåking, arkivering og lagring av informasjon om
post og porto; programvare for å administrere
postforsendelseslister, fastsettelse og oppdatering av
informasjon om postleveringssted, og innsetting av
grafisk design på post; programvare for
bildekomprimering, dynamisk visning og tilpasning av
Reg.nr.:
281016
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201414438
Inndato:
2014.12.08
Registreringen utløper: 2024.12.08
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
GOLD INVEST AS, c/o Konseptly, Postboks 164, 4065
STAVANGER, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Markedsføring.
Klasse 42 Driftstjenester for servere; digitalisering av
dokumenter; fjernovervåking av datasystemer;
konsulenttjenester innen dataprogramvare; outsourcing
av IT-tjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281017
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201412904
Inndato:
2014.11.09
Registreringen utløper: 2024.11.09
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Unacast
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PASSBYIT AS, Løvenskiolds gate 10B, 0263 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
Reg.nr.:
281019
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsprioritet
2014.07.16, US, 86/338,924
Søknadsnr.:
201500547
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CoorsTek, Inc. (a Delaware corporation), 16000 Table
Mountain Parkway, US-CO80403 GOLDEN, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Utstyr til katalytiske reaktorer, nemlig keramiske
membraner for bruk i omdannelsen av naturgass til
aromatiske hydrokarboner og hydrogen- og
protonledende membraner laget av keramikk for bruk i
elektrokjemiske prosesser; keramiske membraner (del
av maskiner), innretninger for separering av hydrogen
til bruk i industrielle og vitenskapelige prosesser og
applikasjoner; membranenheter for separering eller
rensing av hydrogen; maskiner og apparater for
kjemisk behandling; systemer til å samle opp karbon,
enheter og maskiner for produsering av kraft.
Klasse 9 Brenselceller og deler av disse; elektriske ledere.
Klasse 17 Membraner og halvbehandlede syntetiske
filtreringsmaterialer; tetningsmembraner (ikkemetalliske); polymere membraner; elektriske keramiske
isulatorer; tekstiler laget av keramiske fibre for bruk
som isolasjon; varmebestandige belegg i form av
keramiske plater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281018
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsprioritet
2014.07.16, US, 86/338,921
Søknadsnr.:
201500546
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
PROTIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CoorsTek, Inc. (a Delaware corporation), 16000 Table
Mountain Parkway, US-CO80403 GOLDEN, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Utstyr til katalytiske reaktorer, nemlig keramiske
membraner for bruk i omdannelsen av naturgass til
aromatiske hydrokarboner og hydrogen- og
protonledende membraner laget av keramikk for bruk i
elektrokjemiske prosesser; keramiske membraner (del
av maskiner), innretninger for separering av hydrogen
til bruk i industrielle og vitenskapelige prosesser og
applikasjoner; membranenheter for separering eller
rensing av hydrogen; maskiner og apparater for
kjemisk behandling; systemer til å samle opp karbon,
enheter og maskiner for produsering av kraft.
Klasse 9 Brenselceller og deler av disse; elektriske ledere.
Klasse 17 Membraner og halvbehandlede syntetiske
filtreringsmaterialer; tetningsmembraner (ikkemetalliske); polymere membraner; elektriske keramiske
isulatorer; tekstiler laget av keramiske fibre for bruk
som isolasjon; varmebestandige belegg i form av
keramiske plater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281020
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsprioritet
2014.10.08, EM, 013339569
Søknadsnr.:
201414812
Inndato:
2014.12.12
Registreringen utløper: 2024.12.12
Gjengivelse av merket:
CAMPINGAZ HYPERSOUDO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
APPLICATION DES GAZ, Lieudit le Favier, Route de
Brignais, FR-69230 SAINT GENIS LAVAL, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Blåselamper.
Klasse 11 Gassbrennere.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281021
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500470
Inndato:
2015.01.08
Registreringen utløper: 2025.01.08
Gjengivelse av merket:
POCKET-PRO
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281024
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201501530
Inndato:
2015.02.04
Registreringen utløper: 2025.02.04
Gjengivelse av merket:
Hjertebank1
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, USNY10022 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 21 Tannbørster.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SPAREBANK 1 NORDVEST, Postboks 23, 6501
KRISTIANSUND N, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet
Klasse 36 Finansiell virksomhet
Klasse 41 Opplæring, sportslige og kulturelle aktiviteter
Klasse 45 Juridiske, sosiale og personlige tjenester for å dekke
personlige behov
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281022
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsprioritet
2014.10.08, EM, 013339601
Søknadsnr.:
201414813
Inndato:
2014.12.12
Registreringen utløper: 2024.12.12
Gjengivelse av merket:
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet
(210)
(220)
(180)
(540)
CAMPINGAZ HYPERTORCH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Application des Gaz, Lieudit le Favier, route de
Brignais, FR-69230 SAINT GENIS LAVAL, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Blåselamper.
Klasse 11 Gassbrennere.
WHIPCLIP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Whip Networks, Inc., c/o Raine Capital, 9560 Wilshire
Blvd., Penthouse Suite, US-CA90212 BEVERLY
HILLS, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer søkemotor programvare; nedlastbare
mobilapplikasjoner for søk, lagring og deling av videoer
og TV-programmer.
Klasse 35 Virksomhets- og forretningsovervåking og
konsulenttjenester, nemlig sporing av nettsider og
applikasjoner for andre for å skaffe strategi, innsikt,
markedsføring, salg, drift, produktdesign, særlig
spesialisert til bruk av analytiske og statistiske modeller
for å forstå og forutsi forbrukere, bedrifter, og
markedstrender og handlinger; rapportering av
forretningsinformasjon og forretningsanalyse for andre,
nemlig å rapportere informasjon om et selskaps
reklame, opptreden i videoer og TV-programmer, og
bruk i sosiale medier; gi forretningsinformasjon innen
sosiale medier.
Klasse 41 Tilveiebringelse av en online database innen TV og
underholdning; elektroniske tidsskrifter, nemlig, blogger
med informasjon innen TV og underholdning.
Klasse 42 Tilveiebringelse av et nettsted med en søkemotor for
video og medieinnhold; programvare som en tjeneste
(SaaS) med programvare for søking, lagring og deling
av videoer og TV-programmer; tilveiebringelse av et
nettsted som gir brukerne mulighet til å gjennomgå
ulike lyd- og videoinnhold og utnytte en tilpasset mal for
innspill, "liker", "misliker", endringer, modifikasjoner,
meninger, forslag og kommentarer og delta i sosiale,
næringslivs- og samfunnsnettverk; datatjenester,
nemlig å skape et nettsamfunn for registrerte brukere
for å delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra
likesinnede, danne virtuelle samfunn, og engasjere seg
i sosiale nettverkstjenester innen områdene TV og
underholdning.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
281025
2015.03.19
2014.06.23, US, 86/317,391
#@#2014.06.23, US,
86/317,392
Søknadsnr.:
201415500
Inndato:
2014.12.23
Registreringen utløper: 2024.12.23
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281023
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201501529
Inndato:
2015.02.04
Registreringen utløper: 2025.02.04
Gjengivelse av merket:
Hjertebank
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SPAREBANK 1 NORDVEST, Postboks 23, 6501
KRISTIANSUND N, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet
Klasse 36 Finansiell virksomhet
Klasse 41 Opplæring, sportslige og kulturelle aktiviteter
Klasse 45 Juridiske, sosiale og personlige tjenester for å dekke
personlige behov
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281026
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500475
Inndato:
2015.01.08
Registreringen utløper: 2025.01.08
Gjengivelse av merket:
oljer og fett til industrielle formål.
Metalldeler til bruk i offshore olje- eller gassbrønner.
Offshore boreplattformer primært bestående av
metall; vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg,
offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og
møllemaster, møllevinger; installasjoner og maskiner
for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er
inkludert i andre klasser; gassifiseringsanlegg;
gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass.
Klasse 9 Programvare til bruk innen fagområdene energi,
kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for
utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og
gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr;
instrumenter og utstyr for logging og prosessering av
data fra undersjøiske strukturer og utstyr for
kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer
software og computer apparater og -utstyr for
vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk
inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start
etter strøm avbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot
lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og
spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon,
fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet,
av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle
relatert til vindmøller.
Klasse 35 Markedsføring, engrossalg i forbindelse med olje,
petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og
vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige
drikker) og metanol.
Klasse 36 Betalingstjenester for CO2-kvoter, CO2-finansielle
forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp;
forsikringstjenester og finansielle tjenester;
kapitalinvestering; sponsorvirksomhet.
Klasse 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold
og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og
oljerørledninger, olje- og gassproduksjon og
raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg,
gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshoreanlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold
av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og
gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand;
oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt,
installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og
prosessering av disse, prosess- og industrianlegg og installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr;
konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av
vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller
og offshore vindkraftanlegg, samt av vindturbiner,
mølletårn, møllemaster og av møllevinger.
Klasse 39 Transport av olje, petroleum og gass; distribusjon med
olje, petroleum, gass, kjemiske produkter for
industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt
alkoholholdige drikker) og metanol,transport av olje,
gass og oljesand i rørledning; oppbevaring av skip;
distribusjon, forsyning, transport og oppbevaring av
olje, petroleum og gass.
Klasse 40 Raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av
raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og
naturgasskondensater; gassifisering av organiske
materialer.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
bedriftsopplæringsprogrammer; organisering og
gjennomføring av seminarer og workshops; elæringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe
online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter;
kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet.
Klasse 42 Tjenester knyttet til undersøkelse for å lokalisere olje
og gass, analyser for oljefelt undersøkelser; tjenester
knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i
markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til
petroleumsindustri; tester (inspeksjon) for tidlig
skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og
systemer;ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til
dypvannsteknologi; oljeleting, planleggingstjenester
relatert til bygging av oljeplattformer; testing av
oljebrønner; geoseismiske undersøkelsestjenester;
registrering av seismiske data; gravimetrisk
overvåkning; leting etter hydrokarboner;
elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing
Klasse 6
Klasse 7
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NORGES STATSBANER AS, 0048 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Dukker og bamser; leketøy.
Klasse 39 Persontransport med bil, buss og tog. Reservering av
reiser.
Klasse 41 Undervisning, underholdning og kulturelle aktiviteter,
organisering av utstillinger for opplæringsformål,
filmfremvisning, fremskaffelse av online video, ikke
nedlastbar: utleie av kinofilmer og utleie av
videospillere; reservering av seter til kulturelle
arrangementer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281027
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201414339
Inndato:
2014.12.02
Registreringen utløper: 2024.12.02
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge
(740) Fullmektig:
Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige
formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol.
Klasse 4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje,
brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass,
naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass);
12
registrerte varemerker
av vindmøller og vindkraftanlegg;
computerprogrammering for andre; vitenskapelige og
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert
til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og
vedlikehold av internett nettsteder.
møllemaster, møllevinger; installasjoner og maskiner
for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er
inkludert i andre klasser; gassifiseringssystemer og
anlegg; gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje
og gass; offshore boreplattformer primært bestående
av metall;
Klasse 9 Programvare til bruk innen fagområdene energi ,
kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for
utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og
gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr;
instrumenter og utstyr for logging og prosessering av
data fra undersjøiske strukturer og utstyr for
kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer
software og computer apparater og -utstyr for
vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk
inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start
etter strømavbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot
lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og
spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon,
fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet,
av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle
relatert til vindmøller.
Klasse 35 Markedsføring, engrossalg i forbindelse med olje,
petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og
vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige
drikker) og metanol.
Klasse 36 Betalingstjenester for C02-kvoter, CO2-finansielle
forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp;
forsikringstjenester og finansielle tjenester;
kapitalinvestering; sponsorvirksomhet.
Klasse 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold
og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og
oljerørledninger, olje- og gassproduksjon og
raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg,
gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshoreanlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold
av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og
gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand;
oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt,
installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og
prossesering av disse, prosess- og industrianlegg og installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr;
konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av
vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller
og offshore vindkraftanlegg,samt av vindturbiner,
mølletårn, møllemaster og av møllevinger.
Klasse 39 Transport av olje, petroleum og gass; transport av
olje, gass og oljesand i rørledning; oppbevaring av skip;
distribusjon, forsyning, transport og oppbevaring av
olje, petroleum og gass i forbindelse med olje,
distribusjon av petroleum, gass, kjemiske produkter for
industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt
alkoholholdige drikker) og metanol.
Klasse 40 Raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av
raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og
naturgasskondensater; gassifisering av organiske
materialer.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
bedriftsopplæringssprogrammer; organisering og
gjennomføring av seminarer og workshops; elæringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe
online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter;
kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet.
Klasse 42 Tjenester knyttet til undersøkelse for å lokalisere olje
og gass, analyser for oljefelt undersøkelser; tjenester
knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i
markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til
petroleumsindustri; ingeniørtjenester og undersøkelser
relatert til dypvannsteknologi; oljeleting,
planleggingstjenester relatert til bygging av
oljeplattformer; tester (inspeksjon) for tidlig
skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og
systemer;testing av oljebrønner; geoseismiske
undersøkelsestjenester; registrering av seismiske data;
gravimetrisk overvåkning; leting etter hydrokarboner;
elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing
av vindmøller og vindkraftanlegg;
computerprogrammering for andre; vitenskapelige og
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281028
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500474
Inndato:
2015.01.08
Registreringen utløper: 2025.01.08
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F Chong Ming
Bldg, 72 Cheung Sha Wan Road, CN- KOWLOON,
HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Briller; kontaktlinser; solbriller; brillekjeder;
korrigerende linser (optikk); brilleglass;
brilleinnfatninger; brillesnorer; brilleetuier; beholdere for
kontaktlinser.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281029
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201410987
Inndato:
2014.09.25
Registreringen utløper: 2024.09.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge
(740) Fullmektig:
Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige
formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol.
Klasse 4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje,
brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass,
naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass);
oljer og fett til industrielle formål.
Klasse 6 Metalldeler til bruk i offshore olje- ellergassbrønner.
Klasse 7 Vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg,
offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og
13
registrerte varemerker
til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og
vedlikehold av internett nettsteder.
2015.03.30 - nr 14/15
Klasse 35 Salg av møbler, herunder skipsmøbler.
Klasse 41 Materialbehandling etter bestilling fra andre.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281030
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500529
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
Jotun Xtreme Gloss
Reg.nr.:
281033
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201414472
Inndato:
2014.12.09
Registreringen utløper: 2024.12.09
Gjengivelse av merket:
NUTRADERM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rust- og
korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler;
overflatebehandlingsmidler i form av maling og lakk for
båter, skip og oljerigger.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM,
Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Kosmetiske preparater for pleie av huden, hår og
neglene.
Klasse 5 Produkter for dermatologisk bruk; kosttilskudd for
mennesker.
Klasse 10 Medisinsk utstyr og - innretninger.
Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281031
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500530
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Jotun XPrimer
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rust- og
korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler;
overflatebehandlingsmidler i form av maling og lakk for
båter, skip og oljerigger.
Reg.nr.:
281034
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500513
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
David Allen & Co., 407-F Bryant Circle, US-CA93023
OJAI, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, nemlig
avholdelse av opplæringsklasser og kurs vedrørende
metoder for å forbedre individuell og organisatorisk
produktivitet, kommunikasjon, skrive- og
markedsføringsegenskaper og tidsstyringsegenskaper;
avholdelse og organisering av seminarer og
arbeidsgrupper (workshops) for å hjelpe andre i å
utvikle lederegenskaper og forretningsegenskaper,
effektive arbeidsvaner, planleggingsteknikk og
organisatorisk teknikk, og personlig produktivitet og
vekst, og distribuering av kursmateriell i sammenheng
med dette; fremskaffelse av online klasser, seminarer
og opplæringstjenester til abonnent medlemmer på
området for individuell og forretningsproduktivitet,
egenforbedring og tidsstyring.
Reg.nr.:
281032
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500296
Inndato:
2015.01.02
Registreringen utløper: 2025.01.02
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SHIPNOR AS, Angvik, 6636 ANGVIK, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Møbler, herunder skipsmøbler.
14
registrerte varemerker
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281035
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500515
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281038
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500568
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
UltiMoo
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Melk og melkeprodukter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Blekkpatroner og tonerkassetter for skrivere,
kopimaskiner og fakser.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281036
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500518
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, CA-QCH3X2HT
MONTRÉAL, Canada
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Rubrikkannonsetjenester; tilveiebringelse av en
hjemmeside inneholdende direktekoblede
rubrikkannonser publisert av brukere.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Posthåndteringsutstyr [maskiner];
postforsendelsesmaskiner; poststablemaskiner;
frankeringsmaskiner; portoavlysningsmaskiner;
avgiftstemplingsmaskiner; signatur og
sjekksigneringsmaskiner; arkbrettemaskiner;
kollatering- og sorteringsmaskiner;
pakkeregistreringsmaskiner; utskriftsmaskiner;
adresseringsmaskiner og plater dertil;
konvolutteringsmaskiner; konvoluttåpnermaskiner;
blekkapplikatorer, blekkvalser, blekkputer og kassetter
for bruk dertil; hefting og stiftemaskiner;
stemplingsmaskiner; merkemaskiner; pregemaskiner;
falsemaskiner; konvoluttforseglingsmaskiner;
stablingsmaskiner; brevåpnere;
postinnsettelsessystemer, nemlig en innsetter med en
konvoluttforsegler, mater, skanner og elektronisk
kontrollpanel for skanning av bilder, sporing av
oppgaveprosess og ytelse og utforming av
oppgaveoppsett; konvoluttbehandler, innsettelses,
brette og sorteringsmaskiner; papirmater; papirmagasin
som forbindes med laserskrivere; apparater og
instrumenter for å mate papir til skrivere og
utskriftsapparater og instrumenter; deler og tilbehør til
alle de nevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281039
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500569
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281037
Reg.dato.:
2015.03.19
Søknadsnr.:
201500491
Inndato:
2015.01.09
Registreringen utløper: 2025.01.09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KANNAN KOGNITIV TERAPI EHAMPARAM,
Eplehagen 23, 6810 FØRDE, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr;
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281040
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500570
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Postvekter; elektroniske vekter; datastyrte apparater
for behandling av post; apparater for kontroll av
frimerker og stempler; elektroniske maskiner og
apparater for behandling av post; elektroniske
sorteringsmaskiner for post med funksjoner som
konvolutthåndtering, innsetting, bretting og sortering;
elektroniske sorteringsmaskiner for post; elektroniske
frankering og postforsendelsesmaskiner; elektroniske
konvolutteringsmaskiner; utskriftsapparater og
instrumenter; printere og utskriftsapparater for bruk til
datamaskiner eller databehandlingsapparater og
instrumenter; laserskrivere; dataprogrammer
(software); programvare for innsamling, organisering,
tolkning og rapportering av data over bruk av
frankering/porto; programvare for dokumentproduksjon
og postforsendelsesoperasjoner; regnskapssystemer
for post, nemlig programvare for sporing, revisjon,
overvåking, arkivering og lagring av informasjon om
post og porto; programvare for å administrere
postforsendelseslister, fastsettelse og oppdatering av
informasjon om postleveringssted, og innsetting av
grafisk design på post; programvare for
bildekomprimering, dynamisk visning og tilpasning av
regnskap, regninger, brev og fakturaer; elektroniske
systemer bestående av en printer og programvare som
brukes til å designe, layout, printe, og/eller redigere
tekst og designgrafikk på konvolutter, å korrigere
adresseinformasjon, og å mate og stable konvolutter i
en printer; programvare for innhenting, administrasjon,
tilgang til, og presentasjon av demografi, og for
kartlegging og stedslokalisering av demografi,
stedsutvalg og evaluering, geo-demografiske
markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder
og potensielle kunder ved bruk av og integrasjon av
demografiske data og kartleggingsinformasjon;
programvare for embedding av geografiske og
demografiske data, analyser og manipulering i andre
dataprogrammer; programvare og web-baserte
grensesnitt innen administrasjon av data output,
printing og administrasjon av printer,
dokumenthåndtering av høye volum, work flow av
dokumentproduksjon, korrektur av layout av trykksaker
og brukermanualer dertil; programvare for
administrasjon og rapportering av status og historie til
dokumentformatering, ruting og output og programvare
for implementering av det samme; programvare som
validerer og renser data; adressematching
programvare som tillater brukere å administrere flere
databaser; programvare som tillater brukere å sjekke
datakvalitet, dataintegrasjon og masterdatahåndtering;
elektrostatiske kopimaskiner og multifunksjonsprintere;
lagringsmedia bærere (dataprogrammer) for
behandling av post; programvare som tillater brukere å
generere nye forretningsapplikasjoner; lagringsmedia
bærere (dataprogrammer) for utvalg av
forsendelseslister via et datanettverk eller
mobilapplikasjon; magnetiske databærere
(dataprogrammer) for utvikling av post; deler og
tilbehør til alle de nevnte varer.
Reg.nr.:
281041
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500571
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Tjenester innenfor området transport og logistikk,
nemlig tilveiebringelse av on-line frakt- og
fortollingsinformasjon med beregning av kostnader for
frakt og håndtering av frakt, beregning av skatter og
tollavgifter; tilveiebringelse av informasjon om fortolling
i form av informasjon om gjennomføring og
godkjennelse av tollskjemaer, betaling av skatter og
avgifter, betaling av avsendere og behandlere;
datastyrt sporing av forsendelser og pakker i transitt;
forretningsmarkedsføring, rådgivning og
utstillingstjenester tilknyttet varehandel; co-operative
annonsering og markedsføring; forberede og utvikle
salgsfremmende- og varehandelsmateriell og
kampanjer for andre; plassering av reklame for andre;
postreklame; distribusjon av reklamemateriell for andre;
klargjøring av forsendelseslister;
databaseadministrasjon som support til markedsføring;
konsulenttjenester tilknyttet leasing av kopimaskiner,
maskiner til post og frankert post; dokumentlagring og
dokumentgjenfinning; dokumentscreening,
organisering, koding og innlegging av data; vedlikehold
av databaser; forretningsadministrasjon og
konsulenttjenester innen demografi og analyse;
tilveiebringelse av statistisk informasjon til å identifisere
et sett av individer for bruk i markedsanalyser og
markedsundersøkelser av kunder og potensielle kunder
ved bruk av og integrering av demografiske data og
kartleggingsinformasjon; forretningsrådgivning for å
bistå bedrifter med å utarbeide planer for å forbedre
postoptimalisering og implementering; utarbeide
programmer for effektiv post og databehandling,
herunder sortering, bretting og innsetting av
dokumenter og dokument- og datalagring og
overføring; forretningstjenester, nemlig plukke opp,
sortere og forberede post for levering, påføre etiketter
og/eller strekkoder for postsortering og behandling;
posttjenester, nemlig å sammenligne
forsendelsespriser og sporing av pakker;
rådgivningstjenester tilknyttet drift av virksomhet og
kontormaskiner; forretningsrådgivning tilknyttet
direktereklame og annonsering; konsulenttjenester for
drift av postmaskiner; konsulenttjenester for drift av
forretnings- og kontormaskiner; utarbeidelse,
kontrollering, rensing og endring av
postforsendelseslister; kopiering av dokumenter;
formatering av dokumenter; postkoding og sortering;
postinnsamling, bretting, innsetting, og adressering;
leasingtjenester for forretnings- og kontormaskiner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281042
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500573
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Finansjelle tjenester for betaling av porto og
postproduksjonsavgift via datanettverk, mobile
applikasjoner, telefon og elektroniske og ikkeelektroniske tradisjonelle betalingsmåter; finansielle
tjenester tilknyttet bruk av bank- og kredittkort for å
kjøpe porto og relaterte produkter og varer;
betalingsadministrasjonstjenester, nemlig tilbakestilling
av frankeringsmeter, inkludert elektronisk tilbakestilling;
kredittbyråtjenester; tilveiebringelse av
innskuddskontoer for forskuddsbetaling av porto,
forskuddskreditt for portometer og kontroll av kontoer
for betaling av porto; elektronisk behandling og
overføring av regningsbetalingsdata, inkludert
distribusjon, gjenfinning og organisering av fakturadata
via e-post, faks, og datanettverk for kjøp av porto og
relaterte produkter og varer; elektroniske
betalingstjenester; finansielle
regningsbetalingstjenester, nemlig tilgang, håndtering,
kontrollering og fastsette status for regninger, regnskap
og utføring av økonomiske transaksjoner over et
datanettverk og mobile applikasjoner.
Reg.nr.:
281044
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500576
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Overføring av meldinger, post, filer og andre
dokumenter i digitalt format; overføring av finansiell
informasjon gjennom et online globalt datanettverk eller
mobilapplikasjon; tilveiebringelse av tilgang til
internasjonale telekommunikasjonsnettverk som
tilrettelegger for internasjonale salgstransaksjoner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281045
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500577
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Postforsendelsestjenester; posttjenester;
pakkeleveringer; pakkeemballasje for transport;
levering av post til postkontorer for posting; frakt av
post og pakker; transport og logistikktjenester;
tilveiebringelse av online fraktinformasjon; datastyrt
sporing av post, forsendelser og pakker i transitt;
tilveiebringelse av informasjon om postnummer og
postkoder og bekreftelse av disse; tilveiebringelse av
en internettportal som gir brukertilgang til frakt og
sporing av pakker og administrasjon av post; global
frakt- og leveringstjenester, for internasjonalt salg,
nemlig pickup, transport og levering av fraktpakker med
alle tilgjengelige midler.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281043
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500574
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av forretningsog kontormaskiner og utstyr.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281046
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500579
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT069260700 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Opprettelse av et nettsamfunn for deltakelse i
diskusjoner, dannelse av virituelle samfunn, og delta i
sosial nettverksbygging knyttet til forretningsvirksomhet
over et datanettverk og mobilapplikasjoner;
tilveiebringelse av midlertidig bruk av online [ikke
nedlastbar] dataapplikasjonsprogramvare [software] for
tilgang, administrasjon, kontroll og interaksjon med epost, fakturaer/regninger og dokumenter, nemlig
regnskap, investorinformasjon, kataloger og kuponger
over et datanettverk, fra et globalt datanettverk eller
gjennom en mobilapplikasjon; elektronisk lagring av
datafiler og dokumenter; datagjenfinning av offentlige
documenter; softwaretjenester [SaaS] tilknyttet
programvare for administrasjon av forsendelser;
datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av et web-basert
system som kunder kan lagre, dele og administrere
kartdata fra et skybasert innholdsbibliotek.
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281048
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500578
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen,
0214 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast;
plastemballasje.
Klasse 22 Avfallsposer og avfallssekker av tekstil, glassfiber.
Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; bistand med utarbeidelse av
avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for
avfallsmengde og avfallstyper; bistand med
dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av
avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i
tilknytning til håndtering av avfall og transport og
lagring av masser.
Klasse 39 Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall;
utleie av containere.
Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling;
gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning;
avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering
av avfall.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281047
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500575
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
METODIKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen,
0214 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast;
plastemballasje.
Klasse 22 Avfallsposer og avfallssekker av tekstil, glassfiber.
Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; bistand med utarbeidelse av
avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for
avfallsmengde og avfallstyper; bistand med
dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av
avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i
tilknytning til håndtering av avfall og transport og
lagring av masser.
Klasse 39 Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall;
utleie av containere.
Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling;
gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning;
avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering
av avfall.
Reg.nr.:
281049
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201415517
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sjur Mollestad, Tjuvholmen Allé 21, 0252 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Administrasjon av dataarkiver;
søkemotoroptimalisering annonse- og
reklamevirksomhet; arbeidsformidling.
Klasse 38 Elektroniske oppslagstavler
[telekommunikasjonsvirksomhet]; personsøkertjenester
[telekommunikasjonsvirksomhet].
Klasse 42 Digitalisering av dokumenter, elektronisk datalagring.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281050
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201415549
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
ringpermer; brikker for ølglass; tegneblokker;
papirblokker; brosjyrer; skrivebøker; notatblokker;
notisbøker; kataloger; sangbøker; farvelitografi; bøker;
tegninger; tegneutstyr; tegneredskaper; skriveutstyr;
fotografier; tegnesaker; tegnekullpenner; grafiske
reproduksjoner; grafiske trykk; postkort; trykksaker;
publikasjoner; håndbøker; brevpapir; tegnepenner;
litografier; hefter; lommetørkler av papir; oljetrykk;
skrivesaker; fotografiholdere; kulepenner; portretter;
innbundne bøker; penner; magasiner; skolemateriell;
bokmerker; lykkeønskningskort; skriveblokker;
frimerker; almanakker; kalendere; kunngjøringskort;
skrivepapirvarer; håndklær av papir; servietter av papir;
tegneserier; hilsningskort med musikk; flygeblad;
passomslag; skriveredskaper; pengeklype; samlekort;
pamfletter.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badesandaler; badetøfler;
strømper; luer; støvler; halvstøvler; skoflikker; arm
beskyttere; ermelapper; bukseseler; snørestøvler;
halslinninger; korsett; benklær; kalotter; trøyer;
undertøy; hetter; belter; sjal; slåbroker; strikkegensere;
sokker; strømpebånd; strømpeholdere; skjorter;
kortermet skjorte; klær; hatter; hodeplagg;
strømpebukser; korseletter; drakter; dresser;
konfeksjonsklær; øreklaffer; slips; bukser; yttertøy;
hansker; skjerf; vester, frakker; kåper; regntøy;
leggvarmere; jerseyklær; skjørt; barnetøy; halvhansker;
tøfler; tøysko; stranddresser; strandsko; gensere;
pyjamaser; kjoler; tresko; sandaler; truser;
bysteholdere; kapper; ytterfrakker; uniformer; jakker;
badebukser; badedrakter; badekåper; bandanas; klær
av lærimitasjon; skinnklær; maskeradekostymer; tskjorter; sovemaske; shortsskjørt; ponchoer.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; fornøyelsesparker; utleie av
kinematografiske apparater og tilbehør;
artistopptredener; filmstudioer; sirkus; organisering av
konkurranser; utleie av sceneutstyr;
radiounderholdning; utgivelse av tekster, andre enn
reklametekster; undervisning; utleie av lydopptak; utleie
av kinematografiske filmer; filmproduksjon, andre enn
reklamefilmer; utlån av bøker; utgivelse av bøker; utleie
av radioer og fjernsynsapparater; produksjon av radioog fjernsynsprogram; varieteteater; orkestervirksomhet;
teateroppsetninger; sceneoppførelser:
showoppsetninger; fjernsynsunderholdning; utleie av
teaterdekorasjoner; klubbvirksomhet; organisering og
ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av
konferanser; organisering og ledelse av kongresser;
underholdningsinformasjon; organisering av utstillinger
for kulturelle og utdannelsesformål; oppføring av
forestillinger; filmfremvisnlng; innspillingsstudioer; utleie
av video-spillere; utleie av videobånd; organisering og
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av
symposium; filmproduksjon; arrangering og ledelse av
praktiske seminarer; booking av seter for kulturelle
arrangementer; organisering av kulturelle arrangement;
utleie av lydutstyr; utleie av belysningsutstyr for
teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; utleie av
videokameraer; tekstforfattervirksomhet; redigering av
video; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter
on-line; elektronisk setting; karaoketjenester;
komponeringstjenester; nattklubber; tilveiebringelse av
on-line elektroniske publikasjoner; fotografireportasjer;
fotografering; filminnregistrering på videobånd;
videofilming; arrangering og ledelse av konserter;
layouttjenester, andre enn for reklameformål;
produksjon av musikk.
KLOVNER I KAMP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MADE IN DENMARK AS, Spångbergveien 5, 0853
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775
Sentrum, 0106 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater
og instrumenter samt apparater og instrumenter til
måling, signalering, kontroll, undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
kompaktdisker, DVDer og andre digitale
opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; lydledninger; roperter; amperemeter;
forsterkere; rørforsterkere; radioforsterkere; jukeboks;
apparater for avmagnetisering av magnetbånd;
båndopptakere; magnetbånd; betatron;
høyttalerkasser; lydarmer for platespillere; hylstre for
elektriske kabler; filmkameraer; stativer for
lydopptaksinstrumenter; utstyr for visning av
kinematografiske filmer; tegnefilmer; akustiske
lydhinner og membraner; fotografiapparater; lysbilder;
høyttalere; sikringer; platespillere; fordelingspulter;
høretelefoner; fluoreserende skjermer;
projeksjonsskjermer; senderapparater for elektroniske
signaler; anordninger for rengjøring av
grammofonplater; lydfilmer; etuier tilpasset for
fotografiske apparater og -instrumenter; brilleetuier;
filtre for fotografering; frekvensmålere; radioapparater;
audio- og videomottakerapparater; hologrammer;
identifikasjonshylstere for elektriske ledninger;
databehandlingsapparater og -innretninger;
interkommunikasjonsapparater; briller; brilleglass;
optiske artikler; megafoner; lagringsenheter for
datamaskiner; mikrofoner; brilleinnfatninger;
datamaskiner; innregistrerte programmer for
datamaskiner; stativer for fotografiapparater;
fotografiske søkere; lysmålere; radiotelefonapparater;
projeksjonsapparater; telefonapparater; lysende- og
mekaniske signalanordninger; lydmålere; safirstifter for
platespillere; fjernsynsapparater; hastighetsregulatorer
for platespillere; vakuumrør; videobånd; eksponerte
filmer; disketter; rensebånd for lydhoder; videospillere;
kinematografiske filmer; kontaktlinser; etuier for
kontaktlinser; lydtrakter for høyttalere; skuddsikre
vester; optiske plater; operative programmer,
innregistrerte for datamaskiner; programvarer;
lysreguleringsinnretninger; magnetiske databærere;
magnetiske omkodere; skjermbildedata innregistrert på
dataprogrammer; optiske databærere; optiske diskett
lesere; transistorer; videokameraer; solbriller;
videokassetter; videospillkassetter; videoskjerm;
sportsbriller; elektroniske publikasjoner; bærbare
lydavspillere; koaksialkabler; fiberoptiske kabler;
dataspillprogrammer; hodetelefoner;
grunnbelastningsanordninger for lysdimmere; walkietalkies; regulatorer for scenebelysnlng; dvd-spiller;
nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare
musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner;
bærbare medieavspillere; bærbare datamaskiner.
Klasse 16 Papir; papp; trykksaker; materialer til bokbinding;
fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell; trykktyper,
klisjeer; plakater; binders; albumer; bilder; bokstøtter;
akvareller; graverte kunstgjenstander; litografiske
kunstgjenstander; malerier; blyanter; aviser; tidsskrifter;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281051
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500581
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281054
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500307
Inndato:
2015.01.05
Registreringen utløper: 2025.01.05
Gjengivelse av merket:
Homeopat MNHL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORSKE HOMEOPATERS LANDSFORBUND,
Holmenveien 5 D, 0374 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr;
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HYLLESTAD BYGG AS, Eidsnesfeltet, 6953 LEIRVIK I
SOGN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Byggeledelse; Konsulentbistand ved
byggingstjenester; Byggevirksomhet
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Reg.nr.:
281052
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500582
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ULRIKSEN CONSULTING, Postboks 60 Nordstrand,
1112 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Prefabrikkerte bygninger og bygningsmoduler.
Klasse 37 Byggevirksomhet; oppføring av bygninger.
Klasse 42 Teknisk konsulentvirksomhet; arkitekttjenester;
planlegging og rådgiving vedrørende bygging.
Reg.nr.:
281055
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201412332
Inndato:
2014.10.28
Registreringen utløper: 2024.10.28
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281053
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201413561
Inndato:
2014.11.18
Registreringen utløper: 2024.11.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NCH CORPORATION, 2727 Chemsearch Blvd., USTX75062 IRVING, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Gjødsel, jordforbedringsmiddel,
plantevektsregulatorer, brannhemmende preparater,
kloakkbehandlingskjemikalier,
vannbehandlingskjemikalier, kjemikaler for
vannkjølesystemer, kjemikaler for vanntesting,
avkalkingsmiddel, galvaniseringspreparater, kjemikaler
for sveising, klebemidler, antisklipreparater for gulv,
herdere og forseglere for betong og murverk,
sammensetninger for issmelting, tjære- og
asfaltfjernere, jordhemmere, frostvæske- og
kjølevæskepreparater, industrielle og institusjonelle
kjemikaler; såper og vaskemidler for industrielle
prosesser; avfettingsmiddel, løsemiddel, slippmiddel,
fuktfjernere, avskummingsmiddel og
antiskummingsmiddel, overflateaktive stoffer,
flokkulanter, anti-statiske og anti-tåke preparater;
maskinering kjølevæske, metallbehandlere (metal
conditioner), glansmiddel og etsemiddel;
brennstofftilsetninger og kjemiske tilsetninger; sealere,
herdere og poleringsmiddel for gulv, vegger, glass og
benkeplater.
Klasse 2 Maling, lakk, ferniss, emaljelakk, fargestoffer,
blandinger for fargestoffer, metallbeleggingspreparater,
alor
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rogaland A-senter, Postboks 5001 Dusavik, 4084
STAVANGER, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Brosjyre; undervisningsmateriale (ikke apparater).
Klasse 41 Instruksjon (opplæring); undervisning; veiledning.
Instruksjon (opplæring); undervisning; veiledning og
kompetanseutvikling innenfor området arbeidsliv og
rus; opplæring, ferdighetstrening og bruk av
kompetanseverktøy innen forebygging og tidlig
oppdagelse av problematisk rusbruk tilknyttet
arbeidsplassen; organisering og ledelse av
arbeidsgrupper og seminarer for erfaringsdeling og
utvikling.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
20
registrerte varemerker
preserveringsmiddel mot rust, gulvbelegg og antikorrosjonsmiddel.
Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping;
rustfjerningspreparater, oppfriskningspreparater
(brightening preparations), avfettingspreparater,
malingsfjernere, gulvmalingsfjernere; bonevoks,
tepperensere og flekkfjernere; hudkremer og
beskyttende håndkremer; additiver for damprensere;
avløps- og kloakkåpnere og -rensere; preparater for
bruk til å åpne (unblock) avløp og kloakk;
luftduftpreparater; aromatiske stoffer (eteriske oljer);
eteriske dufter; eteriske oljer; parfymer
(blomsterdufter); baser for blomsterparfymer;
renseoljer; oljer (parfyme og dufter); potpurri (dufter);
skurepulver.
Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; drivremmidler (drive belt dressings).
Klasse 5 Hygieniske preparater, desinfeksjonsmiddel,
deodoranter, bakteriedrepende midler, algicider,
baktericider, fungicider, herbicider, insektsider,
preparater for å drepe ugress og ødelegge skadedyr,
steriliserende midler for jord, insektmiddel, og
luftfriskere.
Klasse 7 Sprayeapparater og -instrumenter; sprayer til jordbruk
og hagebruk; insektmiddelsapparater og instrumenter
(fog-producing); malingssprayer; mekanisk drevne
sprayer; fett- og oljesprøytepistoler;
trykkvaskeaggregat; damprensere; maskiner for vask
av mekaniske eller elektriske komponenter; apparater
for overføring av væske; væskeoverføringspumper;
deler og tilbehør til de forannevnte varene.
Klasse 8 Sprayeapparater og -instrumenter; håndsprayer;
sprayboksdispensere; pumpedispensere; dispensere
for vask- og rensemateriale; fett- og oljesprøytepistoler;
deler og tilbehør til de forannevnte varene.
Klasse 21 Sprayeapparater og -instrumenter; håndsprayer;
sprayboksdispensere; pumpedispensere; dispensere
for vask- og rensemateriale; deler og tilbehør til de
forannevnte varene.
Klasse 37 Rengjørings- og, konstruksjonstjenester;
reparasjonstjenester, nemlig reparasjon av
industrianlegg og -maskiner; industriell og institusjonell
rengjørings- og vedlikeholdstjenester; rådgivning,
konsultasjon og informasjonstjenester knyttet til de
forannevnte tjenestene.
Klasse 40 Vannbehandlings- og -rensingstjenester;
avfallsbehandling; avfall og søppeldestruksjon, forbrenning og resirkulasjon;
materialebehandlingsinformasjon; rådgivning,
konsultasjon og informasjonstjenester knyttet til de
forannevnte tjenestene.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281057
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201414394
Inndato:
2014.12.04
Registreringen utløper: 2024.12.04
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY,
Sveits
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Næringsmidler for dyr.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281058
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201415256
Inndato:
2014.12.18
Registreringen utløper: 2024.12.18
Gjengivelse av merket:
ZAPs!
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Semper AB, Box 1101, SE-17222 SUNDBYBERG,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og
næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel;
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis;
sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks,
nudler.
Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281056
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201414386
Inndato:
2014.12.04
Registreringen utløper: 2024.12.04
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
FELIX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY,
Sveits
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Næringsmidler for dyr.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281059
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500495
Inndato:
2015.01.09
Registreringen utløper: 2025.01.09
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281061
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201415512
Inndato:
2014.12.23
Registreringen utløper: 2024.12.23
Gjengivelse av merket:
CLEARSIGHT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Edwards Lifesciences Corporation, One Edwards Way,
US-CA92614 IRVINE, USA
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medisinske instrumenter for bruk i ikke-invasiv
blodtrykksmåling
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Naprapatlandslaget ANS, Olav Vs gate 1, 0161 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære
apparater og instrumenter, kunstige lemmer;
ortopediske artikler ; fysikalske apparater for medisinsk
bruk; medisinske apparater for fysiske øvelser;
massasjeapparater; spesialmøbler for medisinsk bruk.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
arrangering, organisering og/eller ledelse av praktiske
seminarer, kurs, konferanser;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; fysisk trening; treningsleirtjenester.
Klasse 44 Medisinske tjenester; naprapattjenester;
fysioterapitjenester; kiropraktortjenester; klinikker;
massasje; veterinære tjenester; hygienisk behandling
og skjønnhetspleie for mennesker.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
stylemekka
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FATMIRE FEKA, HOLMBOES GATE 2, 0357 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Anretningsbord , Arkivskap , Avisstativer , Bambus ,
Bambusforheng , Barnestoler [høy] , Benker [møbler] ,
Blomstativer , Bokhyller , Bokreoler , Bokstøtte [møbel]
, Bolter, ikke av metall , Bord [møbel] , Bord av metall ,
Bordplater , Bordplater for skrivemaskiner , Brett, ikke
av metall , Brødformer , Broderrammer , Buffeter på
hjul [møbel] , Byster av tre, voks, gips eller plast ,
Børstestativer , Dekanteringskar av tre , Disker ,
Divaner , Dyrehorn , Dyrehover , Dyreklør , Dører for
møbler , Dørhåndtak, ikke av metall , Dørringeklokker,
ikke av metall, ikke elektriske , Dørslåer, ikke av metall
, Elfenben [ubearbeidet eller halvbearbeidet] ,
Emballasje for flasker, av tre , Emballasjebeholdere av
plast , Flaskekorker , Flaskestativer , Flettet halm
[unntatt matter] , Garderobeposer for klær ,
Garderobeposeskap for klær , Gardinholdere, ikke av
tekstiler , Gardinklyper , Gardinkroker , Gardinskinner ,
Gardinstenger , Gardintrapper, ikke av metall ,
Glasskap [møbel] , Gåstol for barn , Hodeputer ,
Hatteholdere , Halmmadrasser , Hodestøtter [møbler] ,
Hyller for lagring , Håndkleskap [møbel] , Håndspeil
[toalettspeil] , Innendørs persienner , Kasser for leketøy
, Kasser av tre eller plast , Kasser, ikke av metall ,
Kister, ikke av metall , Kleshengere , Klesstativer ,
Knagger for klesstativer, ikke av metall , Knagger for
klær, ikke av metall , Knivskaft, ikke av metall ,
Kommoder , Kontormøbler , Kunstgjenstander av tre,
voks, gips eller plastmaterialer , Kurver og kasser for
husdyr , Kurver, ikke av metall , Lekegrinder for babyer
, Lenestoler , Lesepulter , Liggestoler for båtdekk ,
Liggeunderlag , Madrasser , Matskap, ikke av metall ,
Matter for lekegrind , Møbeldeler av tre , Møbeldører ,
Møbelhyller , Møbelsnekkerarbeider , Møbler , Møbler
av metall , Nagler, ikke av metall , Nøkkeltavler ,
Nummerskilt, ikke av metall [for kjøretøyer] ,
Oppblåsbare møbler , Oppslagstavler , Paraplystativer ,
Perlegardiner for dekorasjon , Persienner av papir ,
Persienner av tekstil , Persienner av tre , Persienner for
innendørs bruk , Puter , Puter for kjæledyr , Rammer
(kantprofiler) [innramming] , Rammer [innramming] ,
Reoler , Rullehjul for møbler, ikke av metall ,
Sengebeslag, ikke av metall , Sengehester ,
Sengeutstyr , Seter [møbler] , Seter av metall ,
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281062
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201413705
Inndato:
2014.11.24
Registreringen utløper: 2024.11.24
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281060
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201412925
Inndato:
2014.11.07
Registreringen utløper: 2024.11.07
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Galatea Spirits AB, Box 15112, SE-16715 BROMMA,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
22
registrerte varemerker
Sittesekker , Sjeselonger , Skap , Skap for serviser og
dekketøy , Skillevegger [møbel] , Skjermbrett [møbel] ,
Skredderbyster , Skolemøbler , Skrivebord ,
Skrivemaskinbord , Skuffer , Sminkebord , Sofaer ,
Soveposer for camping , Speil , Speilfliser ,
Springmadrasser , Stativer for regnemaskiner , Stativer
for tidsskrifter , Statuer av tre, voks, gips eller plast ,
Statuetter av tre, voks, gips eller plast , Stellematter for
babyer , Stoler [seter] , Tegnebord , Toalettbord
[møbler] , Traller [møbler] , Tre for møbler ,
Ubearbeidet eller bearbeidet perlemor , Ubearbeidet
eller halvbearbeidet hvalbein , Utstillingsstativer ,
Utstoppede dyr , Utstoppede fugler , Vaskebord
[møbler] , Veggmonterte stellebord , Vugger , Møbler,
speil, billedrammer.
Klasse 21 Asjetter , Baljer , Badekar for spedbarn [bærbart] ,
Beholdere for husholdning eller kjøkken ,
Blomsterkasser , Blomsterpotter , Blomsterstøtter
[blomsterarrangementer] , Bokser av glass , Boller
[husholdning] , Bordoppsatser , Bordoppsatser for olje
og eddik , Bordserviser, ikke av edelmetall [andre enn
kniver, gafler og skjeer] , Brett for husbruk , Brett for
husbruk, av papir , Brødbokser , Brødfjeler , Brødkurver
, Bust for børster , Børster , Byster av porselen,
terrakotta eller glass , Børster for lampeglass ,
Drikkeglass , Bøtter , Coctail-vispere , Drikkehorn ,
Eggbeger , Engangstallerkener , Fat , Flasker ,
Flaskeåpnere , Former [kjøkkenredskap] , Former for
matlaging , Fruktpresser, ikke elektriske, for
husholdningsbruk , Fruktskåler , Glass [råmateriale] ,
Glass i pulverform for dekorering , Glass innlagt med
tynne elektriske ledere , Glassampuller og kolber
[beholdere] , Glassballong , Gryter , Gryteunderlag ,
Hansker for husholdningsbruk , Holdere for hygienisk
papir og toalettpapir , Husholdningsredskaper ,
Hvitløkspresser , Håndkleholdere , Håndkverner for
husbruk , Håndmiksere , Hårkammer , Kaffekanner,
ikke elektriske , Kaffekverner, hånddrevne ,
Kaffeperkolatorer, ikke elektriske , Kaffeserviser ,
Kaffetraktere ikke elektriske , Kakebokser , Kakeformer
, Kakejern, ikke elektriske , Kakespader , Kammer ,
Kandelabre , Kanner , Karaffelbrikker [ikke av papir
eller tekstiler] , Karafler , Kasseroller , Kinesisk nips
[porselen] , Kjøkkenbeholdere , Kjøkkeninnredninger ,
Kjøkkenmoduler , Kjøkkenredskaper , Kjøkkentøy ,
Kjølebagger , Kjølebokser, bærbare ikke elektriske ,
Kjøleflasker , Kjøleryggsekker , Klesklyper , Knivstativer
for bord , Kokekjeler , Kokeredskaper, ikke elektriske ,
Kokkeskjeer , Kopper av papir eller plast , Kopper, ikke
av edelmetall , Korketrekkere , Kosmetikkredskaper ,
Krus , Kryddersett , Krystall [glasstøy] , Langpanner ,
Langpanner , Leirgryter , Likørserviser , Limpotter ,
Lokk for fat og tallerkener , Lokk for panner ,
Lommelerker , Lukkeanordninger for grytelokk ,
Lysestaker , Lunsjbokser , Lysmansjetter , Mugger ,
Porselenserviser , Potter , Pudderdåser ,
Rengjøringskluter , Rengjøringsredskaper
[håndredskap] , Rivjern [kjøkkenredskap] , Saltkar ,
Salatboller , Serveringsbrett , Serviettholdere ,
Serviettringer , Serviser , Sikt [husholdningsredskap] ,
Sil [kjøkkenredskap] , Skåler , Småkakeformer ,
Stekeformer , Stekepanner , Stekeredskaper, ikke
elektriske , Sukkerskåler , Såpebokser ,
Såpedispensere , Søppeldunker , Såpeholdere ,
Tallerkener , Tallerkener av papir , Tebokser ,
Toalettredskaper , Vaskebaljer , Tørkestativer for tøy ,
Tåteflaskevarmere, ikkeelektriske , Tørkestativer for
tøyvask , Ull-avfall for rengjøring , Vannkjeler, ikke
elektriske , Vaser
Klasse 25 Badebukser , Badedrakter , Badehetter , Badekåper ,
Badesandaler , Badetøfler , Bandanas [halstørkler] ,
Barnetøy , Bekledning for syklister , Belter [bekledning]
, Benklær , Bleiebukser [klær] , Bukser , Bukseseler ,
Bærestykker for skjorter , Damebenklær , Drakter ,
Drakter for vannskiløpere , Dresser , Dusjhetter ,
Espadriller [badesko med såler av espartogress] ,
Fiskevester , Flosshatter , For, ferdigsydd [deler av
klesplagg] , Forkle [bekledning] , Forklékjoler ,
Forsterkningshæler for strømper , Fotballsko ,
2015.03.30 - nr 14/15
Fotmuffer ikke elektrisk oppvarmede , Fotstropper for
sko, gamasjer og benklær , Fottøy , Frakker ,
Frisørkapper , Gabardinklær , Gamasjer , Gensere ,
Gymnastikksko , Halslinninger , Halvhansker ,
Halvstøvler , Hansker [bekledning] , Hatteformer ,
Hatter , Hetter [klær] , Hode- og halstørkler av silke ,
Hodebekledning [hattemakerarbeide] , Hodebånd
[bekledning] , Hodeplagg , Hodeslør , Hofteholdere
[undertøy] , Hæler , Hælputer for sko , Innleggssåler ,
Jakker , Jernbeslag for sko , Jerseyklær , Kalosjer ,
Kalotter , Kapper , Kjoler , Klær , Klær av lærimitasjon ,
Klær av papir , Klær av skinn , Klær for bilister , Klær
for gymnastikk , Knotter for fotballsko , Kombinasjonsdrakter , Konfeksjonsklær , Korkåper , Korseletter ,
Korsetter [undertøy] , Kravebeskyttere , Kraver , Kåper
, Leggings [bukser] , Leggvarmere , Livreer , Lommer
for klær , Lueskygger , Løssnipper , Manipler [liturgiske
-] , Mansjetter , Mantilla (spansk sjal) ,
Maskeradekostymer , Messehagler , Mitraer [bispeluer]
, Morgenkåper , Muffer [klesplagg] , Overall , Overlær
for skotøy , Overlær for støvler , Oversokker ,
Papirhatter , Parkas , Peleriner , Pelser [klesplagg] ,
Pelskraver , Pengebelter [Bekledningsgjenstand] ,
Ponchoer , Pyjamaser , Pyntelommetørkle [del av
klesdrakt] , Regntøy , Sandaler , Sari , Saronger ,
Shortsskjørt , Sjal , Sjømannsluer , Skihansker ,
Skinnklær , Skinnpels , Skistøvler , Skjerf , Skjorte
(kortermet) , Skjortebryst , Skjorter , Skjørt , Sko ,
Skoflikker , Skooverlær , Skyggeluer , Slips , Slåbroker
, Slør [bekledning] , Smekker, ikke av papir ,
Snørestøvler , Sokkeholdere , Sokker , Solskjermer
[hodeplagg] , Sovemaske , Sportssingleter , Sportssko ,
Sportsstøvler , Stolaer [pelsverk] , Stranddresser ,
Strandsko , Strikkegensere , Strømpebukser ,
Strømpebånd , Strømpeholdere , Strømper , Støvler ,
Støvler for sport , Svetteabsorberende strømper ,
Svetteabsorberende undertøy , Sålekanter for sko ,
Såler [for fottøy] , T-skjorter , Togaer , Topper
[undertøy] , Tresko , Trikotasje [klær] , Trikotjakker ,
Trikotklær , Truser , Truser [panties] , Trøyer , Turbaner
, Tøfler , Tøysko , Underkjoler [undertøy] ,
Underskjorter , Underskjørt , Undertrøyer , Undertøy ,
Undertøy [teddies] , Uniformer , Vanntette kapper ,
Vester , Våtdrakter for vannsport , Ytterfrakker ,
Yttertøy , tversoversløyfe , Øreklaffer [bekledning] ,
Klær, fottøy, hodeplagg. , brudekjoler , aftenkjoler,
cocktailkjoler, ballkjoler , shorts, skor, accessoarer,
blazer, dress , vesker , halsbånd, armbånd, ringer,
øredobber, tiara,klokker, hårband, , t-shorter, singletter
Klasse 35 Salg av de forannevte varer i kl 20, 21 og 25.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
23
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281063
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201415165
Inndato:
2014.12.17
Registreringen utløper: 2024.12.17
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281064
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201415167
Inndato:
2014.12.17
Registreringen utløper: 2024.12.17
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NORGES FOTBALLFORBUND, Ullevaal Stadion, 0840
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, parfymevarer, kosmetikk.
Klasse 8 Kniver, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og maskiner.
Klasse 14 Smykker; armbåndsur.
Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); bøker; kalendre.
Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller.
Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser;
sengeklær, sengetepper; håndklær av tekstiler.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser.
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 39 Organisering av reiser.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke,
midlertidig innlosjering.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NORGES FOTBALLFORBUND, Ullevaal Stadion, 0840
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, parfymevarer, kosmetikk.
Klasse 8 Kniver, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og maskiner.
Klasse 14 Smykker; armbåndsur.
Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); bøker; kalendre.
Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller.
Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser;
sengeklær, sengetepper; håndklær av tekstiler.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser.
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 39 Organisering av reiser.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
24
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281065
Reg.dato.:
2015.03.20
Søknadsnr.:
201500309
Inndato:
2015.01.05
Registreringen utløper: 2025.01.05
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
GEOTRUST
Reg.nr.:
281067
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201306191
Inndato:
2013.05.21
Registreringen utløper: 2023.05.21
Gjengivelse av merket:
STAMINA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Symantec Corporation, 350 Ellis Street, US-CA94043
MOUNTAIN VIEW, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner; datasoftware;
dataprogrammer som tillater brukere å bygge,
aksessere og styre systemer, fremgangsmåter og
prosedyrer for datasikkerhet og overvåking av
datasikkerhet og overvåking av personvern og
konfidensialitet av data på et datanettsted.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; datatjenester; datakonsulenttjenester;
overvåking av personvern og konfidensialitet av data
på et datanettsted; datatjenester, nemlig tilveiebringe
informasjon og databaser vedrørende datasikkerhet og
overvåking av personvern og konfidensialitet av data
på et datanettsted; og datasikkerhetstjenester i form av
foreståelse av autentisering, utstedelse, validering og
tilbakekalling av digitale sertifikater.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Helse Holding AS, Postboks 4903 Nydalen, 0423
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse 41 Kulturelle aktiviteter; drift av treningssentre.
Klasse 44 Medisinske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281068
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500668
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
MAT-GIO S.R.L., Via Emilio Salgari, 69/56, IT-16156
GENOVA, Italia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær for menn, kvinner og barn, inkludert frakker,
regnfrakker, ytterfrakk, anorakker, jakker, sportsjakker,
dunjakker, hettejakker, dresser, kjoler, kapper, bukser,
shorts, jeans, skjorter, skjorter, T-skjorter, bluser,
hettegensere, gensere, strikkejakke, jumpere, vester,
trikotasje, inkludert trikotasjeskjorter, trikotasje luer,
trikotasjehansker, trikotasjeundertøy,
gymnastikkdrakter, treningsdrakter, svømmetøy,
strandklær, strandtøy, undertøy, BHer, slips, vester,
morgenkåper, nattøy, pysjamas, underskjørt,
badekåper, badehetter, slips, slips, foulard, hansker,
skjerf, sokker og strømper, tights, belter, fottøy,
inkludert sko, støvler, sandaler og tøfler, hodeplagg,
inkludert alpeluer, hatter og capser.
Klasse 35 Detaljhandel-tjenester og on-line detaljhandeltjenester omfattende klær, fottøy, hodeplagg;
elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringelse
av informasjon om produkter via
telekommunikasjonsnettverk for markedsføring og
salgsformål; assistanse og rådgivning vedrørende
forretningsorganisasjon og administrasjon; franchisingtjenester, nemlig tilbud om
forretningsadministrasjonsassistanse i etablering
og/eller drift av klesforretninger, skoforretninger og
hatteforretninger.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281066
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201501349
Inndato:
2015.02.02
Registreringen utløper: 2025.02.02
Gjengivelse av merket:
ATLASKORRIGERING
ENGELHEART
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
WALTRAUD WAGNER AMUNDSEN AS, Kongensgate
23, 1530 MOSS, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Massasjetjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281069
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsprioritet
2014.11.03, US, 86/442,552
Søknadsnr.:
201500627
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Visia AF
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, US-MN554325604 MINNEAPOLIS, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medisinske utstyr, apparater og instrumenter, nemlig
implanterbare defibrillatorer og implanterbare
pulsgeneratorer, deler og tilbehør hertil.
AUSSIE MIRACLE
Reg.nr.:
281070
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500628
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bank of America Corporation, 100 North Tryon Street,
US-NC28255 CHARLOTTE, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
bankvirksomhet og relaterte finansielle tjenester;
finansiell virksomhet; finansiell informasjon;
finansanalyser; finansiell rådgivning; finansiell
planlegging; finansiell konsultasjon; finansiell ledelse
og forvaltning; kapitalformidling; kapitalkonsultasjon;
kapitalforvaltning; kapitalrådgivning; investering i
askjefond.
Reg.nr.:
281073
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500631
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F Chong Ming
Bldg, 72 Cheung Sha Wan Road, CN- KOWLOON,
HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Briller; kontaktlinser; solbriller; brillekjeder;
korrigerende linser (optikk); brilleglass;
brilleinnfatninger; brillesnorer; brilleetuier; beholdere for
kontaktlinser.
Klasse 25 Klær; kitler; sko; støvler; hatter og luer; strømper og
trikotasje; hansker (bekledning); slips; lærbelter
(bekledning); yttertøy og overfrakker.
Klasse 44 Optikertjenester; fysioterapi og fysikalsk behandling;
sykepleie (medisinsk); hvilehjem; skjønnhetssalonger;
saunaer; røkt og stell av dyr; hagearkitektur;
konsulenttjenester vedrørende mat og ernæring; utleie
av sanitærfasiliteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281072
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500630
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann,
preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av
hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater
for toning, bleking, farging og kolorering av hår.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281071
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500629
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
3 MIRACLE OIL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann,
preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av
hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater
for toning, bleking, farging og kolorering av hår.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281074
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201414369
Inndato:
2014.12.04
Registreringen utløper: 2024.12.04
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281075
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500580
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
TIDR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORGES STATSBANER AS, 0048 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
GILLE ADVOKATER DA, Akersgata 8, 0158 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Billetter.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 39 Informasjon om kollektivtrafikk og ruteopplysninger.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
XperienceGroup Nordic Invest AB, Box 22105, SE10422 STOCCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet;
reklamebyråvirksomhet; PR-virksomhet;
mediavirksomhet; prosjektledelse vedrørende annonseog reklamevirksomhet; forretningsmessig rådgivning
og bistand vedrørende kommunikasjon, herunder
markedskommunikasjon, markedsundersøkelser;
markedsundersøkelser; organisering av hendelser med
kommersielle eller reklamemessige formål; utstillinger
for kommersielle eller reklameformål; forretningsmessig
rådgivning og hjelp angående sponsing; promotering av
salg av tjenester (på vegne av andre) gjennom reklame
og annonser; fremme andres varer og tjenester ved å
tilby sponsorer å knytte sine produkter og tjenester
sammen med et belønningsprogram; promotering og
markedsføring, herunder utforming av nettsteder for
reklameformål; distribusjon av reklame, markedsføring
og reklamemateriell, herunder ved produktprøver;
arrangering av produktlanseringer; forretningsråd og
assistanse i forbindelse med strategisk markedsføring;
forretningsråd og hjelp angående etablering,
posisjonering og aktivering av merkevarer;
personellplassering og rekruttering; rådgivning knyttet
til forvaltning av menneskelige ressurser; rådgivning og
assistanse knyttet til kommersielle saker; forberedelse
og gjennomføring av media og reklamekampanjer;
produksjon av radio- og TV-reklamer; levering av
reklameplass; utvikling av markedsføringsstrategier og
konsepter; annonsering mot reiselivsbransjen.
Klasse 39 Reisebyråvirksomhet, inkludert ferie- og
forretningsreiser.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet;
pedagogiske tjenester; instruksjon i
kommunikasjonsteknikker; konferanser, utstillinger og
konkurranser; sports- og kulturarrangementer,
herunder utvikling, organisasjon, ledelse og
gjennomføring av arrangementer og aktiviteter knyttet
til underholdning; fremskaffelse og utleie av fasiliteter
for arrangementer og aktiviteter som demonstrasjoner,
konkurranser, forestillinger og fester; fotografering;
digital bildebehandling; interaktiv underholdning;
publisering av digitale nyhetsbrev; filmproduksjon; filmscreening.
Klasse 42 Prosjektering av kommunikasjonssystemer; design av
dataprogrammer; design av datasystemer; industriell
design; design av emballasje; grafisk
designervirksomhet; utvikling og vedlikehold av
nettsteder for andre; utformingen av display-systemer
for bruk i forbindelse med reklame, tjenester knyttet til
branddesign.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281076
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500625
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
TRAN PETTER, Løbergsallen 12D, 5073 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Våruller som inneholder grønnsaker, storfe- og
kyllingkjøttdeig.
Klasse 30 Sweet chili saus for dip.
Klasse 32 Mineralvann (drikke til mat).
Klasse 43 Gatekjøkken, takeaway.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281077
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201411646
Inndato:
2014.10.13
Registreringen utløper: 2024.10.13
Gjengivelse av merket:
MAGNA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Magna International Inc., 337 Magna Drive, CAONL4G7K1 AURORA, Canada
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Verktøy for produksjon av deler, komponenter og
komponentgrupper til biler.
Klasse 40 Fremstilling av deler, komponenter og
komponentgrupper til biler; fremstilling av verktøy for
produksjon av deler, komponenter og
komponentgrupper til biler.
Klasse 42 Design og konstruksjon av deler, komponenter og
komponentgrupper til biler; design og konstruksjon av
verktøy for produksjon av deler, komponenter og
komponentgrupper til biler; forskning og utvikling.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
27
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281078
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500670
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281080
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500671
Inndato:
2015.01.15
Registreringen utløper: 2025.01.15
Gjengivelse av merket:
RAXIBAB
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, GBTW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX , Storbritannia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og
substanser; vaksiner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281079
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsprioritet
2014.05.06, EM, 12849527
Søknadsnr.:
201407459
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SABMILLER INTERNATIONAL B.V., Schouwburgplein
30-34, NL-3012CL ROTTERDAM, Nederland
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl.
CHOCO ROULETTE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kellogg Co, P.O. Box 3599, US-MI49016-3599
BATTLE CREEK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Frokostblandinger; preparater laget av korn;
kornbaserte snacks; kornbarer; matprodukter laget av
korn til bruk som frokostmat, snacks eller som
ingredienser til matlaging.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Reg.nr.:
281081
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500567
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de foran
nevnte varer.
Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse
28
registrerte varemerker
29.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281082
Reg.dato.:
2015.03.23
Søknadsnr.:
201500288
Inndato:
2015.01.02
Registreringen utløper: 2025.01.02
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281084
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsprioritet
2014.09.24, EU, 013295027
Søknadsnr.:
201500633
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
VILLA SOLE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VILLA SOLE AS, Haldenvegen 624, 2016 FROGNER,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bakeri- og
konditori virksomhet; restauranter; catering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281083
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201310926
Inndato:
2013.09.11
Registreringen utløper: 2023.09.11
Gjengivelse av merket:
(554) Merket er et tre-dimensjonal
(730) Innehaver:
Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, NL-1014BG
AMSTERDAM, Nederland
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl)
LBAS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Unified Messaging Systems AS, Postboks 6301
Etterstad, 0604 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og
kinematografiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, brannslukningsapparater;
applikasjoner til mobiltelefoner.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; varslingstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281085
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500472
Inndato:
2015.01.08
Registreringen utløper: 2025.01.08
Gjengivelse av merket:
b.u.m. equipment
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
B.U.M. Equipment LLC, 71 Ironia Road, US-NJ07945
MENDHAM, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll,livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering,akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring
oggjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker,DVD-er og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater;kassaapparater, regnemaskiner,
29
registrerte varemerker
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare;brannslukningsapparater; briller,
innretninger og utstyr for synskorreksjon og beskyttelse
av øynene, solbriller samt etuier til innretninger og
utstyr for synskorreksjon og beskyttelse av øynene;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, nemlig vesker, håndvesker,
torgvesker, clutch-vesker, lommebøker, myntpunger,
reisevesker/skipssekker, sportsbager og ryggsekker;
skinn oghuder; kofferter og reisevesker; paraplyer og
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy
ogsalmakervarer; vesker, håndvesker, torgvesker,
clutch-vesker, lommebøker, myntpunger,
reisevesker/skipssekker, sportsbager og ryggsekker;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær til menn og gutter;
nemlig t-shirts, treningsgensere, ermeløse topper,
vevde skjorter, gensere, strikkejakker, vester, jakker,
bukser, jeans, jeansjakker og -shorts laget av alle typer
stoff, inkludert dongeristoff, treningsbukser, shorts,
hatter og luer, skyggeluer, frakker, sko, sokker og
undertøy; og klær til kvinner og jenter; nemlig t-shirts,
treningsgensere, ermeløse topper, vevde skjorter og
bluser, gensere, strikkejakker, vester, jakker, bukser,
treningsbukser, shorts, skjørt, kjoler, bluser, hatter og
luer, jeans, jeansjakker og -shorts laget av alle typer
stoff, inkludert dongeristoff, treningsbukser, skyggeluer,
frakker og kåper, sko, sokker og undertøy; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281087
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201405471
Inndato:
2014.05.09
Registreringen utløper: 2024.05.09
Gjengivelse av merket:
Bellini
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sumeet Bawa, BPS House, M-161, Community Centre,
Gulmohar Enclave, IN-110049 NEW DELHI, India
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser,
skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og
salmakervarer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281088
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500698
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
TBN
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262
TROMSØ, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning.
Rådgivning for forretningsledelse. Rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse. Rådgivning
vedrørende HMS. Rådgivningstjeneste for
forretningsledelse.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom.
Bankvirksomhet. Finansieringsvurdering (forsikring,
bank, fast eiendom). Nettbank- og korttjenester.
Sparebanktjenester.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer. Forskning i forbindelse med
miljøvern.
Reg.nr.:
281086
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsprioritet
2014.09.29, EM, 013307566
Søknadsnr.:
201500634
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
CAMPINGAZ HYPERFORMANCE
GAS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
APPLICATION DES GAZ, Lieudit le Favier, Route de
Brignais, FR-69230 SAINT GENIS LAVAL, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Gass for industriell bruk eller hjemmebruk;
petroleumsgass; forbrenningsgass; butangass;
propangass.
Klasse 6 Beholdere av metall, for gjenbruk eller ikke for gass;
sylindre; flasker; kanister og patroner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281089
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500697
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
MBN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262
TROMSØ, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning.
Rådgivning for forretningsledelse. Rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse. Rådgivning
vedrørende HMS. Rådgivningstjeneste for
30
registrerte varemerker
forretningsledelse.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom.
Bankvirksomhet. Finansieringsvurdering (forsikring,
bank, fast eiendom). Nettbank- og korttjenester.
Sparebanktjenester.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer. Forskning i forbindelse med
miljøvern.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281092
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500695
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281090
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500636
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
ÅKER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Arcus AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl og ølbaserte cocktailer; mineralvann, kullsyreholdig
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker,
fruktjuicer, fruktnektar og fruktekstrakter; saft og andre
preparater til fremstilling av drikker; limonade;
essenser; drikkevann; cider (ikke alkoholholdig);
honningbasert drikke (ikke alkoholholdig)
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt,
vin, sterkvin, brennevin, whisky, druebrennevin, vodka,
likør, fruktbrennevin, rom, gin, bitter, genever, cider,
honningbasert alkoholholdig drikke
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder
servering av alkoholholdig drikke; midlertidig
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer;
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Onfire Charcoal Sdn. Bhd., No.66-78, Pusat Suria
Permata,, Jalan Upper Lanang, MY-96000 SIBU,
SARAWAK, Malaysia
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Trekull
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281091
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201415197
Inndato:
2014.12.18
Registreringen utløper: 2024.12.18
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281093
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201408020
Inndato:
2014.07.07
Registreringen utløper: 2024.07.07
Gjengivelse av merket:
Moddi
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ADDICTOLOGI AKADEMIET AS, Sinsen Terrasse 14,
0574 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Terapivirksomhet; trenings- og coachingvirksomhet for
å behandle personer med avhengighet.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MODDIMUSIKK Pål Moddi Knutsen, Postboks 27,
Medby, 9395 KALDFARNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Artistopptredener; produksjon av musikk.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
31
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281094
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500555
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281096
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201415504
Inndato:
2014.12.23
Registreringen utløper: 2024.12.23
Gjengivelse av merket:
NORSKREEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BYGGIMPULS AS, Søndre Bogstad vei 1, 1930
AURSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
ADVOKATFIRMAET STRANDENÆS AS, Postboks
1448 Vika, 0115 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Bindemidler for betong
Klasse 19 Betong; byggeelementer av betong; prefabrikerte
glassfiberarmerte betongelementer.
Klasse 37 Byggevirksomhet
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
United Electronics Company, P.O. Box 76688, SA31952 AL KHOBAR, Saudi Arabia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281095
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500536
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
FHR.no
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
GOLFCLUB-l AS, Flaggstangåsen 3, 1455 NORDRE
FROGN, Norge
(740) Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Reklamebyråer, bred rådgivning-, management- og
informasjonstjeneste innen business, herunder
managementtjenester for freelancere,
markedsundersøkelser, gjennomføre og organisere
utstillinger for kommersielle og reklamemessige formål.
Klasse 41 Kurs og akademier samt kollokvium, arrangere og
gjennomføre konferanser og kongresser,
filmproduksjon (reklamefilm unntatt), tilby
informasjonstjenester innen sport og rekreasjon;
arrangere og gjennomføre seminarer og symposium
relatert til sport og rekreasjon; tekstforfatting innen
sport og rekreasjon.
Klasse 43 Tilby fasiliteter for camping; utleie av møterom;
hotelldrift; formidling og gjennomføring av
hotellreservasjoner; moteller; bred og allsidig utleie og
reservasjons av midlertidig overnattingstilbud
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281097
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500479
Inndato:
2015.01.08
Registreringen utløper: 2025.01.08
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PLMPARTNER AS, Lyngfjellveien 14, 4580 LYNGDAL,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse.
Klasse 42 Rådgivningstjenester innen IT; teknologiske
rådgivningstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281098
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500560
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
SMARTEC Hankook TBR
Technology
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-15, Yoksamdong, KR- KANGNAM-GU, SEOUL, Sør-Korea
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Bildekk; sykkeldekk; kasser for pneumatiske dekk;
32
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
overtrekk for dekk; motorsykkeldekk; selvklebende
gummilapper til reparasjon av innerslanger;
innerslanger for sykler; innerslanger for motorsykler;
innerslanger for pneumatiske dekk; innerslanger for hjul
for kjøretøy; innerslanger for dekk for kjøretøy;
bagasjenett for kjøretøyer; pneumatiske dekk;
lappesaker for innerslanger; felger til hjul for kjøretøy;
setedeksler for sykler; setedeksler for motorsykler;
sikkerhetsbelter for kjøretøyseter; bremsesko for
kjøretøyer; støtdempere for kjøretøyer; skistativer for
kjøretøyer; pigger for dekk; knotter for dekk; dekk for
hjul for kjøretøy; massivdekk for hjul for kjøretøyer;
slitebanebånd for dekk; belter for kjøretøy; slangeløse
sykkeldekk; slangeløse motorsykkeldekk; ventiler for
hjulringer for kjøretøyer; hjuldekk for kjøretøyhjul.
Reg.nr.:
281101
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsprioritet
2014.07.17, US, 86/340,419
Søknadsnr.:
201415497
Inndato:
2014.12.23
Registreringen utløper: 2024.12.23
Gjengivelse av merket:
AQUASWEEP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Baker Hughes Incorporated, P O Box 4740, USTX77210-4740 HOUSTON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Oljefeltkjemikalier, nemlig rettighetsbeskyttede
inhibitorprodukter (proprietary inhibitor products), for
hydrotesting av nye rørledninger under preidriftsettelsestjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281099
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201407182
Inndato:
2014.06.19
Registreringen utløper: 2024.06.19
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281102
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201415224
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SalMar ASA, 7266 KVERVA, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Bistand ved forretningsdrift; salg av fisk og skalldyr
(bearbeidet og ubearbeidet) fiskerogn, levende fisk og
næringsmidler for fisk.
Klasse 40 Foredling av fisk og skalldyr.
Klasse 44 Oppdrett av fisk og skalldyr.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281100
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500639
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
DELFLEET ONE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 143rd
Street, US-OH44111 CLEVELAND, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Belegg (coatings), maling, fernisser, lakker;
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler;
fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter Boulevard,
US-TX76155 FORT WORTH, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Lufttransport av passasjerer, cargo og frakt;
tilveiebringe reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringe
reisereservasjonstjenester for andre,
lufttransportsreservasjonstjenester for andre,
kjøretøysreservasjonstjenester for andre,
cruisereservasjonstjenester for andre og
feriereservasjonstjenester gjennom et globalt
computernettverk; tilveiebringe informasjon om reiser,
via et globalt computernettverk.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
33
registrerte varemerker
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(521)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281103
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201403318
Inndato:
2014.03.19
Registreringen utløper: 2024.03.19
Bruk/innarbeidelse
Ja
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281105
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201408608
Inndato:
2014.07.27
Registreringen utløper: 2024.07.27
Gjengivelse av merket:
PureService
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Syscom AS, Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Brækhus Dege Advokatfirma DA, v/Grete Funderud
Stillum, Postboks 216, 1300 SANDVIKA, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogramvare.
Klasse 42 Teknologiske tjenester; design og utvikling av
dataprogrammer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(551) Fellesmerkebestemmelser:
Fellesmerket kan kun benyttes av medlemmer av
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK). Vilkår for
medlemskap er nedfelt i NVKs vedtekter. Vedtektene
henviser videre til kvalitetskravene i NVKs Teknisk
Protokoll. Godkjente medlemmer kontrolleres gjennom
konsulentbesøk. Det nødvendige antall konsulentbesøk
fastsettes årlig etter konsulentenes innstilling.
Konsulentene kan kreve flere besøk enn det som er
fastsatt dersom dette er nødvendig for å sikre
tilfredsstillende kvalitetssikring med hensyn til
kvalitetskravene fastsatt i Teknisk Protokoll. Både
vedtekter og Teknisk Protokoll er gjort offentlig
tilgjengelige på nettstedet
http://vaskeritilsynet.no/medlemsvirksomhet. Merket
kan brukes i markedsføringen av medlemmets varer og
tjenester. Ved opphør av medlemskapet opphører også
retten til bruken av merket med umiddelbar virkning.
Ved bruk av fellesmerket i strid med
fellesmerkebestemmelsene, heretter kalt uberettiget
bruk, skal styret i NVK bestemme hvorvidt søksmål skal
iverksettes. Bestemmelsen omkring søksmål må ha 3/4
flertall blant styrets tilstedeværende medlemmer. Lov
om beskyttelse av varemerker (Varemerkeloven)
regulerer forholdet. Før NVK eventuelt går til søksmål
mot uberettigede brukere av merket, skal NVK skriftlig
ha varslet brukeren om forholdet, og gitt brukeren 14
dagers varsel til å få avsluttet misbruket. Ved fortsatt
misbruk er styret i NVK forpliktet til å ta en avgjørelse
omkring søksmål mot misbrukeren innen 30 dager etter
at fristen for avslutning av bruken er utløpt, alternativt i
henhold til de frister som eventuelt innføres omkring
slike forhold.
(730) Innehaver:
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, Tykkemyr 1, 1597
MOSS, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Faglig konsultasjon for vaskeribransjen.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281104
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201405511
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro
Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA,
Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; automatiske spilleautomater; og
gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og
bingoautomater; og automatiske
underholdningsspillmaskiner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
34
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281106
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500489
Inndato:
2015.01.08
Registreringen utløper: 2025.01.08
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281108
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500641
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
RUCO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
RUCO SCANDINAVIA, Hovemoveien 45, 2624
LILLEHAMMER, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Båter og kjøretøy, og dertilhørende deler og utstyr.
Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg.
Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av kjøretøy og deler
og utstyr til kjøretøy, samt beskyttelseshjelmer, briller,
klær. fottøy og hodeplagg.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Filmkameratene AS, Postboks 629, Sentrum, 0106
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Små gjenstander av metall; nøkkelringer, merker i
form av pins i metall.
Klasse 9 CDer; dataspillprogrammer; DVDer og andre digitale
opptaksmedier; kinematografiske filmer (eksponerte);
nedlastbare filmer; videokassetter; videospillkassetter.
Klasse 16 Brosjyrer; bøker; kalendere; klistremerker og etiketter;
plakater.
Klasse 24 Bannere; etiketter av tekstiler; sengeklær; tekstiler og
tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser.
Klasse 25 Klær; hodeplagg; bukser; gensere; jerseyklær; klær
for bilister; sportssingleter; t-skjorter; undertøy.
Klasse 26 Emblemer i tekstil; jakkemerker (buttons).
Klasse 28 Spill og leketøy; brettspill, dukker, lekekjøretøy,
radiostyrte lekebiler.
Klasse 41 Distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon,
andre enn reklamefilmer; filmstudioer;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281109
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201413313
Inndato:
2014.11.18
Registreringen utløper: 2024.11.18
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281107
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500311
Inndato:
2015.01.05
Registreringen utløper: 2025.01.05
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hilde Sylstad, Trekullveien 13, 1482 NITTEDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 40 Produksjon av blomstermedisin
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
kursvirksomhet; kulturelle aktiviteter.
Klasse 42 Utvikling av blomstermedisin.
Klasse 44 Terapitjenester; Medisinske tjenester; hygenisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Domstein AS, Sjøgata, 6700 MÅLØY, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og
bearbeidede), samt spiselige oljer og fett; sjømat og
sjømatprodukter, kaviar, fiskegrateng, ferdigretter av
fisk og/eller annen sjømat.
Klasse 30 Sushi.
Klasse 31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk.
Klasse 40 Fiskeforedling.
Klasse 44 Fiskeoppdrett.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
35
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281110
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201409375
Inndato:
2014.08.14
Registreringen utløper: 2024.08.14
Gjengivelse av merket:
presentasjon av live opptredener; musikkkomposisjonstjenester; fremføringer av musikk
(orkestertjenester); arrangering og gjennomføring av
konserter; organisering og gjennomføring av kulturelle
eventer, særlig konserter; produksjon av radio og
fjernsynsprogrammer og videofilmer; teaterreservasjonsformidling; drift av konserthus; drift,
ledelse og organisering av orkestre; utleie av
konserthaller.
BABY TAYLOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Taylor-Listug Inc. d/b/a Taylor Guitars, 1980 Gillespie
Way, US-CA92020 EL CAJON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 15 Musikkinstrumenter, nemlig gitarer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281113
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201414379
Inndato:
2014.12.04
Registreringen utløper: 2024.12.04
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
THE NORTHERN COMPANY AS, Smålensgt 1, 0657
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Alger [krydder].
Klasse 31 Alger til ernæring for mennesker eller dyr.
Reg.nr.:
281111
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201305677
Inndato:
2013.05.08
Registreringen utløper: 2023.05.08
Gjengivelse av merket:
Infiniti InSuite
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co
Ltd), No. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JPYOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Navigasjonsapparater for kjøretøyer;
styreanordninger, automatiske, for kjøretøyer;
kontrollenheter for aktiv styring av landkjøretøyer;
display med metervisning, integrert i motorkjøretøyer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281114
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201500520
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
NUTRISHIELD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 143rd
Street, US-OH44111 CLEVELAND, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Beleggingsmidler i form av maling, lakk og blekk for
applikasjon på emballasje (packaging application).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281112
Reg.dato.:
2015.03.24
Søknadsnr.:
201414859
Inndato:
2014.12.11
Registreringen utløper: 2024.12.11
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Baltic Sea Youth Philharmonic
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Baltic Sea Music Education Foundation e.V., Strasse
der Pariser Kommune 38, DE-10243 BERLIN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale
opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare.
Klasse 16 Trykksaker, særlig fotografier, prospekter,
programmer, pressefoldere, fotofoldere, kataloger,
postere, postkort, invitasjonskort, billetter
(adgangsbilletter), magasiner (tidsskrifter), aviser,
brosjyrer, flyveblader, kalendere, instruksjons- og
læringsmaterialer (unntatt apparater).
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; orkestertjenester; konsertopptredener;
36
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281116
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500644
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281118
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500524
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
D'ANGELICO
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., No.215, Meei-Kong
Road, Huang-Ts'O VillageTa-Suen, TW- CHANG-HWA
HSIEN, Taiwan
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Dekk; dekkslanger for kjøretøyer; innerslanger for
dekk for kjøretøyer; dekkventiler for dekk for kjøretøyer;
dekkpumper; reparasjonslapper for dekk;
punkteringsbeskyttelsesbånd; utstyr og materiell for
regummiering av dekk (tire retreading caps); deksler og
trekk for reservedekk; hjul for kjøretøyer; sykkelhjul;
utbalanseringsvekter for hjul for kjøretøyer; bremser for
kjøretøyer; sykkelbremser; utvendige sykkelgir, kjedegir
for sykler; saler (seter) for sykler; sykkelseter;
sykkelkjeder; vannflaskeholdere for sykler;
sykkelkurver; tyverisikringsinnretninger for kjøretøyer;
elektriske sigarettlightere for landkjøretøyer; formede
eller spesialtilpassede bilsetetrekk; deksler og trekk til
ratt for kjøretøyer; biler; elektriske biler; sykler;
elektriske sykler; motorsykler; elektriske motorsykler;
terrengkjøretøyer; båter; luftfartøy; gaffeltrucker;
vannscootere; elektriske golftraller og golfvogner;
motorer og drivverk for landkjøretøyer; barnevogner;
drivreimer for landkjøretøy; girkasser for landkjøretøyer;
bakspeil for biler; bilseter for spedbarn og barn; kjerrer
og vogner; skvettlapper og skvettskjermer for biler,
motorsykler og sykler; rullestoler; vindusviskere; grep
for sykkelstyrer; drivaksler for landkjøretøyer;
handlevogner.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
D'ANGELICO GUITARS OF AMERICA, LLC, 264
Route 537 East, US-NJ07722 COLTS NECK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Forsterkere; lydforsterkere, elektriske
kontrollapparater for bruk med lydforsterkere; apparater
og instrumenter for reproduksjon av lyd, deler og utstyr
inkludert i denne klassen for alle de forannevnte varer;
høyttalere; PA-systemer (Public Address), nemlig store
lydanlegg som blant annet består av mikrofoner,
miksepult, forsterkere, høyttalere og lydeffektenheter¿;
lyskontrollapparater; elektronisk lydbehandling og
¿effektutstyr, nemlig, gitareffekt-prosessorer;
elektronisk lydopptak for gitar og bass, solgt som en del
av gitarer og bassgitarer.
Klasse 15 Gitarer; elektriske gitarer; akustiske gitarer; akustisk
bass; gitarstrenger, deler og utstyr inkludert i denne
klassen for gitarer og bassgitarer, gitartilbehør,
musikkinstrumenter; musikalske strengeinstrumenter;
strenger, plektre, og capoer for musikkinstrumenter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Reg.nr.:
281119
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500645
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
SDLR
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Saddler Scandinavia AB, Kabelgatan 9, SE-43437
KUNGSBACKA, Sverige
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Futteraler og vesker for datamaskiner, nettbrett og
mobiltelefoner.
Klasse 18 Håndvesker, skuldervesker, reisevesker,
toalettmapper, porteføljer, skolevesker, ryggsekker,
lommebøker, nøkkelfutteraler.
Klasse 25 Belter.
Reg.nr.:
281117
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500626
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CTM Lyng AS, Verkstedvn. 19, 7125 VANVIKAN,
Norge
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Lys- og varmestyringsprodukter for generelle bygg og
boliger; styrepaneler; termostater og regulatorer;
bevegelsessensorer; dimmere; skumringsbrytere;
kodelås; reléer og relédrivere; apparater og
instrumenter for styring av solskjermingsinstallasjoner;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; dataprogramvare.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
37
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281120
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201415219
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281122
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500646
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
SKALA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Skala AS, Postboks 83 Økern, 0508 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Maskiner og dertilhørende utstyr herunder maskiner
og utstyr til næringsmiddelindustrien.
Klasse 42 Teknologiske tjenester; kvalitetskontroll; tekniske
prosjektstudier; teknisk konsulentvirksomhet
vedrørende prosessutrusting og driftsmidler til
næringsmiddelindustrien.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Saddler Scandinavia AB, Kabelgatan 9, SE-43437
KUNGSBACKA, Sverige
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Futteraler og vesker for datamaskiner, nettbrett og
mobiltelefoner.
Klasse 18 Håndvesker, skuldervesker, reisevesker,
toalettmapper, porteføljer, skolevesker, ryggsekker,
lommebøker, nøkkelfutteraler.
Klasse 25 Belter.
Reg.nr.:
281121
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201415220
Inndato:
2014.12.19
Registreringen utløper: 2024.12.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Skala AS, Postboks 83 Økern, 0508 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Maskiner og dertilhørende utstyr herunder maskiner
og utstyr til næringsmiddellindustrien.
Klasse 42 Tekonologiske tjenester; kvalitetskontroll; tekniske
prosjektstudier; teknisk konsulentvirksomhet
vedrørende prosessutrustning og driftsmidler til
næringsmiddelindustrien.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281123
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500653
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Stenberg & Blom AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93,
Skøyen, 0212 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
38
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281124
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500322
Inndato:
2015.01.06
Registreringen utløper: 2025.01.06
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Mora AS, Dyrskuevegen 22, 2040 KLØFTA, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; porter av metall,
herunder garasjeporter.
Klasse 19 Bygningsmaterialer; porter, herunder garasjeporter.
Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av porter, herunder
garasjeporter.
Reg.nr.:
281127
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500648
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
REPAIR MIRACLE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann,
preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av
hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater
for toning, bleking, farging og kolorering av hår.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281125
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500289
Inndato:
2015.01.02
Registreringen utløper: 2025.01.02
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281128
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500701
Inndato:
2015.01.16
Registreringen utløper: 2025.01.16
Gjengivelse av merket:
GENTLE SOULS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kenneth Cole Productions, Inc., 603 West 50th Street,
US-NY10019 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
VILLA SOLE AS, Haldenvegen 624, 2016 FROGNER,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bakeri- og
konditori virksomhet; restauranter; catering.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281129
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500541
Inndato:
2015.01.12
Registreringen utløper: 2025.01.12
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
GOLFCLUB-l AS, Flaggstangåsen 3, 1455 NORDRE
FROGN, Norge
(740) Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Bredt spekter av sportsutstyr, herunder golfutstyr, spill
og leker samt utstyr til gymnastikk; utstyr for trening og
opplæring innen sport og spill, herunder treningsutstyr
for golf; golfbagger, golfhansker, utstyr for reparasjon
av merker og skader på golfbaner
Klasse 41 Tilby sports- og rekreasjonsfasiliteter, herunder
golfbaner; kurs og akademier, herunder golfakademier;
sports- og rekreasjonskonferanser; filmproduksjon
(reklamefilm unntatt), herunder instruksjonsvideoer;
Reg.nr.:
281126
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500637
Inndato:
2015.01.14
Registreringen utløper: 2025.01.14
Gjengivelse av merket:
VIVA LA REVOLUTION!
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker.
39
registrerte varemerker
tilby informasjonstjenester innen sport og rekreasjon;
arrangere og gjennomføre seminarer og symposium
relatert til sport og rekreasjon; tekstforfatting innen
sport og rekreasjon.
Klasse 43 Tilby fasiliteter for camping; utleie av møterom;
hotelldrift; formidling og gjennomføring av
hotellreservasjoner; moteller; bred og allsidig utleie og
reservasjons av midlertidig overnattingstilbud
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281131
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500760
Inndato:
2015.01.19
Registreringen utløper: 2025.01.19
Gjengivelse av merket:
EXE of Hell
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hair to Hair Hans T Holltrø, Postboks 149, 7501
STJØRDAL, Norge
(740) Fullmektig:
ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o TrademackFormir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS,
Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper; Parfymevarer; Eteriske oljer; Kosmetikk;
Hudpleie og hårpleieprodukter; Deodoranter for
mennesker eller dyr; Deodorantsåper;
Etterbarberingsmidler; Fargestoffer for håret;
Hårstyling-preparater, nemlig, hårspray, mousse, gele,
voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; Pudder for
sminking; Rouge; Sminkeprodukter; Sminker;
Solbeskyttende midler; Solkrem; Preparater for
hårkrølling.
Klasse 8 Elektriske apparater for hår; Elektriske hårstylingsjern;
Hårklippemaskiner, elektriske; Rettetang, elektriske;
Krølltenger, elektriske; Håndverktøy for hårkrølllng, ikke
elektriske; Håndverktøy for hårkrølling, elektrisk;
Hårsakser for klipping, elektriske eller ikke; Manikyrsett
elektriske; Neglefiler; Neglefiler, elektriske;
Neglepoleringsfiler; Sakser.
Klasse 44 Frisør- og skjønnhetssalongtjenester;
Rådgivningstjenester innen sminke; Frisørsalonger,
Manikyrtjenester, Skjønnhetssalonger,
Skjonnhetspleietjenester; Hygienisk behandling for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281130
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500291
Inndato:
2015.01.02
Registreringen utløper: 2025.01.02
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PROCANO AS, Hoffsveien 21-23, 0275 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 37 Byggevirksomhet.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester;
dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon
ved dataterminaler; overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner; telefontjenester; tilby tilgangstid til et
globalt datanettverk; tilbydelse av
telekommunikasjonstilgang til et globalt
computernettverk; tilveiebringelse av tilgang til
databaser; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie
av telefoner; utleie av tilgangstid til et globalt
datanettverk.
Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av
computersystemer; forsyning/fremskaffelse av
dataprogramvare via et globalt nettverk; informasjon
om telekommunikasjonsapparater [pga likhet med
teknisk informasjon]; installasjon av dataprogrammer;
konsulenttjenester innen dataprogramvare;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til
elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og
data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av
dataprogrammer; programmering for datamaskiner;
utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av
datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vedlikehold
av dataprogrammer og software; webhotell [tilby
vertsserver for andres hjemmesider].
Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse
av eiendom og enkeltmennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281132
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsprioritet
2014.09.23, IL, 268479
Søknadsnr.:
201500934
Inndato:
2015.01.21
Registreringen utløper: 2025.01.21
Gjengivelse av merket:
BUPAQ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Richter Pharma AG, Feldgasse 19 , AT-4600 WELS,
Østerrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinære produkter for behandling av smertefulle
tilstander og for sedasjon og bedøvelse.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
40
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281133
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201414062
Inndato:
2014.12.01
Registreringen utløper: 2024.12.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BYGGESHOP AS, Rektor Hertzbergs vei 23, 1363
HØVIK, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Pimpstein; pussesteiner.
Klasse 9 Stiger.
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål; klimaanlegg;
ventilasjonsapparater [klimatisering]; ventilatorer
[luftklimatisering].
Klasse 28 Trampoliner.
Klasse 35 Salg av inventarartikler. Salg av gaveartikler. Salg av
husholdningsartikler. Salg av hjelpemidler for eldre og
funksjonshemmede. Bistand for ledelse av handelseller industribedrifter. Presentasjon av varer gjennom
medier, for detaljsalg. Administrasjon av
handelstjenester.
Klasse 37 Installasjon og reparasjon av brannalarmer.
Byggevirksomhet. Byggeledelse. Maling og reparasjon
av skilt. Bygningsisolering. Isolering [bygging].
Murmestervirksomhet. Tapetsering. Malevirksomhet.
Pussing. Gipsarbeid. Rørleggervirksomhet. Klinking.
Stillasoppsetting. Mursteinslegging.
Bygningsinformasjon. Steinbruddstjenester. Veidekking
og brolegging. Sliping. Bygging av messeboder og butikker. Taktekkingstjenester. Installasjon av dører og
vinduer. Konsulentbistand ved byggingstjenester.
Reg.nr.:
281135
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500544
Inndato:
2015.01.13
Registreringen utløper: 2025.01.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Snaptv AS, Postboks 67, Lilleaker, 0216 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Kommunikasjon ved optisk fibernettverk
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281134
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201414855
Inndato:
2014.12.11
Registreringen utløper: 2024.12.11
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
281136
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201414085
Inndato:
2014.12.02
Registreringen utløper: 2024.12.02
Gjengivelse av merket:
SIMI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Franciscan Vineyards, Inc., 1178 Galleron Road, USCA94574 ST. HELENA, USA
(740) Fullmektig:
Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400
HERNING, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl].
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende
tjenester for andre; innsamling, systematisering og
kommersialisering av forbrukerinformasjon og
kundedata; alle forannevnte tjenester også via
regionale eller globale tele- og datanettverk.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet;
datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale
41
registrerte varemerker
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport,
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst,
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett,
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
fjernsynssendinger; informasjon om
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf);
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer;
radiokommunikasjon; radiokringkasting;
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk
kommunikasjon; telegraftjenester;
telegramekspedering; telegramforsendelse;
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
alle forannevnte tjenester også via regionale eller
globale tele- og datanettverk.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av
nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom
(chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie
av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie
av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker,
publikasjoner og audio- og videoproduksjoner;
produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og
animasjoner; produksjon av fjernsyns- og
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer;
filminnregistrering på videobånd; fotografering;
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester;
redaksjonsbyråer; redigering av tekster;
reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via
regionale eller globale tele- og datanettverk.
Klasse 42 Design og utarbeidelse av dataprogrammer;
meteorologisk informasjonstjeneste; alle forannevnte
tjenester også via regionale eller globale tele- og
datanettverk.
Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter og nærstående
rettigheter; sosiale nettverkstjenester.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Reg.nr.:
281138
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500937
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
DESTINATION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bridgestone Licensing Services, Inc., 535 Marriott
Drive, US-TN37214 NASHVILLE, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Dekk for kjøretøyer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281139
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsprioritet
2014.09.17, EM, 013265641
Søknadsnr.:
201500940
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tradeport AB, Moränvägen 9, SE-18640
VALLENTUNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Beskyttelsesklær; fottøy, klær, hansker og hodeplagg
for beskyttelse mot ulykker eller skader
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
281137
Reg.dato.:
2015.03.25
Søknadsnr.:
201500936
Inndato:
2015.01.22
Registreringen utløper: 2025.01.22
Gjengivelse av merket:
DESTINATION WINTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bridgestone Licensing Services, Inc., 535 Marriott
Drive, US-TN37214 NASHVILLE, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Dekk for kjøretøyer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
42
internasjonale varemerkeregistreringer
2015.03.30 - nr 14/15
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
internasjonale registreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
0426212
Int.reg.dato:
1976.10.22
Registreringen
2016.10.22
utløper:
Etterfølgende
2014.10.01
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415065
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
0817434A
Int.reg.dato:
2003.11.27
Registreringen
2023.11.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503490
Notifikasjonsdato: 2015.03.19
Søknadsprioritet:
2003.11.19, BX, 741107
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ATLANTIC GmbH, Gartenstr. 7-17, DE-53229 BONN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Substances for cleaning, polishing and scouring;
abrasive bodies, smoothing stones.
Klasse 7 Mechanically operated tools, in particular grinding
tools, files, grinding files, honing tools, mechanically
operated sharpening wheels for machining surfaces of
work pieces; sharpening stones, stropping stones (for
sharpening), honing stones, grinding tools.
Klasse 8 Hand-operated tools, in particular grinding tools, files,
grinding files, honing tools, mechanically operated
sharpening wheels for machining surfaces of work
pieces; sharpening stones, stropping stones (for
sharpening), honing stones, grinding tools.
(450)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.04.26
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Overdratt fra int. reg. nr. 0817434
Int.reg.nr:
0831690A
Int.reg.dato:
2004.04.09
Registreringen
2024.04.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503491
Notifikasjonsdato: 2015.03.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
43
internasjonale varemerkeregistreringer
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.10.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Overdratt fra int. reg. nr. 0831690
(891)
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fischer Panda GmbH, Otto-Hahn-Straße 32-34, DE33104 PADERBORN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Power generating and mobile energy supplying
machines.
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
A verbal mark consisting of the word "JOSS" in Roman
letters represented in a specific way of writing.
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
0993811
Int.reg.dato:
2008.09.23
Registreringen
2018.09.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
200902472
Notifikasjonsdato: 2009.03.12
Gjengivelse av merket:
PENGUIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Penguin Books Ltd, 80 Strand, GB-WC2R0RL
LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Podscrolls; electronically recorded data; electronic
files; databases; computer software; computer
programs; data-processing equipment; computer
software development tools for social networking,
building social networking applications and for allowing
data retrieval, upload, access and management; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
Klasse 35 The bringing together for the benefit of others of
blogs, gift vouchers, and computer programs, or of
representations or descriptions of any of those goods,
so as to enable customers conveniently to view, to
select and to purchase those goods; retail services in
the fields of blogs, gift vouchers, and computer
programs, all provided by way of stores, shops and
retail outlets, by mail order, by telephone sales, by
online catalogue, by way of a general interest web site
or by way of a specialist web site; making available for
purchase blogs, gift vouchers, and computer programs;
advertising; business management; business
administration; office functions; computerised data
storage services; organisation, operation and
supervision of loyalty and incentive schemes;
advertising services provided via the Internet;
production of television and radio advertisements;
accountancy; auctioneering; trade fairs; opinion polling;
data processing; provision of business information.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2013.11.14
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Overdratt fra int. reg. nr. 0925410
Int.reg.nr:
0925411A
Int.reg.dato:
2006.12.20
Registreringen
2016.12.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503493
Notifikasjonsdato: 2015.03.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
A combination mark consisting of a main, verbal part
"GLISSADE" in Roman letters represented in a specific
way of writing and a figurative element in the form of
two thin straight horizontal lines respectively placed
above and under the verbal part.
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
(450)
Int.reg.nr:
0951642
Int.reg.dato:
2007.12.27
Registreringen
2017.12.27
utløper:
Etterfølgende
2014.03.14
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201404201
Notifikasjonsdato: 2014.04.10
Gjengivelse av merket:
Fischer Panda
Int.reg.nr:
0925410A
Int.reg.dato:
2006.12.20
Registreringen
2016.12.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503492
Notifikasjonsdato: 2015.03.19
Gjengivelse av merket:
(450)
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2013.12.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Overdratt fra int. reg. nr. 0925411
(450)
44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0999112
Int.reg.dato:
2009.03.12
Registreringen
2019.03.12
utløper:
Etterfølgende
2014.12.02
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415077
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1009970
2009.06.09
2019.06.09
200909009
2009.09.10
2008.12.09, DK, VA 2008
04759
Gjengivelse av merket:
DERMA ONE
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 SØBORG,
Danmark
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetic preparations for care, cleaning and
improvement of teeth.
Klasse 5 Material for stopping teeth, dental wax.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PICTURE ORGANIC CLOTHING, 5012 boulevard de
l'Europe, FR-63360 GERZAT, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or
imitation leather clothing; belts (clothing); furs
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery;
socks; slippers; beach, ski or sports footwear; nappies
of textile; underwear.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1006825
Int.reg.dato:
2009.03.02
Registreringen
2019.03.02
utløper:
Etterfølgende
2014.09.05
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201414724
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1029347
Int.reg.dato:
2009.11.20
Registreringen
2019.11.20
utløper:
Etterfølgende
2014.11.25
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415078
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
FLAMAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE
ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE, 75 Quai d'Orsay, FR-75007 PARIS,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Industrial chemicals, namely gas and gas mixtures for
welding and flame cutting.
Klasse 6 Containers of metal for pressurised gas; unwrought or
semi-wrought common metals and their alloys; pipes
and tubes of metal; storage equipment and distribution
equipment for gas and gas mixtures particularly for
welding and flame cutting, namely containers and
bottles of metal for pressurised gas.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fria Bröd AB, Fältspatsgatan 12, SE-42130 VÄSTRA
FRÖLUNDA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Bread and pastry free of gluten.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
45
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1035584
Int.reg.dato:
2010.03.19
Registreringen
2020.03.19
utløper:
Etterfølgende
2014.09.30
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415079
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1083456
Int.reg.dato:
2011.04.26
Registreringen
2021.04.26
utløper:
Etterfølgende
2014.10.02
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201414728
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1091592
Int.reg.dato:
2011.08.11
Registreringen
2021.08.11
utløper:
Etterfølgende
2014.07.28
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415080
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
Wiesenländer
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Milk and milk products, especially cheese.
Int.reg.nr:
1047297
Int.reg.dato:
2010.07.07
Registreringen
2020.07.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201009236
Notifikasjonsdato: 2010.09.09
Søknadsprioritet:
2010.07.07, EM, 009229683
Gjengivelse av merket:
(450)
GrandOak
(111)
(151)
(180)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dinesen Floors A/S, Klovtoftvej 2, Jels, DK-6630
RØDDING, Danmark
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen.
Klasse 20 Mirrors; goods (not included in other classes) of cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone,
shell, amber, mother of pearl, meerschaum and
substitutes for all of these materials, or of plastics.
Klasse 37 Building construction; repair; installation services.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
4cats Heimtierbedarf GmbH, Eschweiler Strasse 199,
DE-52222 STOLBERG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Beds for pets; dog kennels; kennels for pets; pillows
for pets; baskets (included in this class), not made from
metal; scratching posts for cats; couches for pets.
Klasse 28 Playthings for pets.
(730) Innehaver:
Mama Shelter, 61 rue Servan, FR-75011 PARIS,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Tourism and travel agency services (except hotel and
boarding house reservations); services for arranging
touristic and cultural trips; arranging of cruises,
excursions; transport and travel information services;
passenger transport; chauffeur services; freight
forwarding; escort services for travellers; services for
sightseeing tours.
Klasse 43 Reservation of hotel rooms, temporary accomodation,
boarding-houses; providing food and drink, catering,
bar and hotel services; services for rental of temporary
accommodation; accommodation in holiday villages;
rental of conference rooms; services of accommodation
agencies; tourist home services; holiday village
services; hotel management services, management of
residential hotels, restaurants and bars.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1091650
2011.07.14
2021.07.14
201111483
2011.10.13
2011.05.04, DE, 30 2011 025
280.7/25
Gjengivelse av merket:
TICK-LOCK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OUTFOX GmbH & Co KG, Mettmanner Straße 25, DE40699 ERKRATH, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitations of leather and goods made
thereof, included in this class; animal skins and furs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
46
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 24 Woven textiles and textile goods, included in this
class; linen cloths; tissues for textile use; linings, in
particular linings for footwear and hats; blankets, in
particular travelling rugs; fabrics for textile use; curtains
of textile or plastic; bed and table covers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
1113240
Int.reg.dato:
2012.03.13
Registreringen
2022.03.13
utløper:
Etterfølgende
2014.12.02
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415083
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
PICTURE
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PICTURE ORGANIC CLOTHING, 5012 boulevard de
l'Europe, FR-63360 GERZAT, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or
imitation leather clothing; belts (clothing); furs
(clothing); gloves (clothing); scarfs; neckties; hosiery;
socks; slippers; beach, ski or sports footwear; babies'
diapers of textile; underwear.
Int.reg.nr:
1103923
Int.reg.dato:
2011.12.19
Registreringen
2021.12.19
utløper:
Etterfølgende
2013.11.26
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201401775
Notifikasjonsdato: 2014.02.13
Gjengivelse av merket:
Kangoo Jumps
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Etablissement Amra, Austrasse 49, LI-9490 VADUZ,
Liechtenstein
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Games, toys; gymnastic articles not included in other
classes.
(450)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1105405
Int.reg.dato:
2011.12.02
Registreringen
2021.12.02
utløper:
Etterfølgende
2013.11.08
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415082
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1120471
2012.01.19
2022.01.19
201207329
2012.07.19
2011.08.19, DE, 30 2011 046
323.9/07
Gjengivelse av merket:
Ion & Curl
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, DE-81739 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electrical household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular electrical
kitchen machines and apparatus including
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges,
grinding machines, cutting devices, electrically powered
tools, tin openers, knife sharpening devices and
appliances and devices for making beverages and/or
food, pumps for dispensing chilled beverages for use in
combination with devices for chilling beverages;
electrical waste disposers, namely waste grinders and
waste compacting machines; dishwashers; electric
machines and devices for cleaning laundry and clothing
(included in this class), including washing machines,
spin dryers; ironing presses, ironing machines, included
in this class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods
included in this class, in particular flexible tubes, pipes,
dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners;
electric vending machines for beverages or foods,
automatic vending machines.
Klasse 8 Electric apparatus and instruments, included in this
class, namely electric irons.
Klasse 9 Kitchen scales, bathroom scales; electrical foil sealing
devices; remote operating, signalling and control
apparatus (electric/electronic) for household or kitchen
machines and utensils; recorded and non-recorded
machine-readable data carriers for household
equipment; data processing equipment and data
processing programs for the control and operation of
household equipment; parts included in this class for all
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
"V-TAC EUROPA" OOD, bul. "Luben Karavelov"
No:9B, ap.4, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
47
internasjonale varemerkeregistreringer
the aforesaid goods.
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking,
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting,
defrosting and heating devices, water heaters,
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens,
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines (included
in this class); refrigerating apparatus, in particular
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets,
beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers,
ice machines and apparatus; tumble dryers, laundry
drying machines, hand dryers; infrared lamps (other
than for medical use); heating pads (not for medical
purposes), electric blankets (not for medical purposes);
ventilation apparatus, in particular fans, extractor hood
filters, extractor hood equipment and extractor hoods,
air conditioning apparatus and devices for improving air
quality, humidifiers, air deodorisers, fragrance
dispensing apparatus (not for personal use); air
purifying apparatus, apparatus for water supply and
sanitary purposes, in particular including fittings for
steam, air and water supply installations; water heaters,
storage water heaters and instantaneous water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the
aforesaid goods, included in this class; mechanical taps
(dispensers) for dispensing chilled beverages for use in
combination with apparatus for chilling beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
(450) Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.03.30 - nr 14/15
apparatus (electric/electronic) for household or kitchen
machines and utensils; recorded and unrecorded
machine-readable data carriers for household
equipment; data processing equipment and data
processing programs for the control and operation of
household equipment; parts included in this class for all
the aforesaid goods.
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking,
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting,
defrosting and heating devices, water heaters,
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens,
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines (included
in this class); refrigerating apparatus, in particular
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets,
beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers,
ice machines and apparatus; tumble dryers, laundry
drying machines, hand dryers; infrared lamps (other
than for medical use); heating pads (not for medical
purposes), electric blankets (not for medical purposes);
ventilation apparatus, in particular fans, extractor hood
filters, extractor hood equipment and extractor hoods,
air conditioning apparatus and devices for improving air
quality, humidifiers, air deodorisers, fragrance
dispensing apparatus (not for personal use); air
purifying apparatus, apparatus for water supply and
sanitary purposes, in particular including fittings for
steam, air and water supply installations; water heaters,
storage water heaters and instantaneous water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the
aforesaid goods, included in this class; mechanical taps
(dispensers) for dispensing chilled beverages for use in
combination with apparatus for chilling beverages.
1120472
2012.01.19
2022.01.19
(450)
201207330
2012.07.19
2011.08.19, DE, 30 2011 046
322.0/07
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
Ion & Style
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, DE-81739 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electrical household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular electrical
kitchen machines and apparatus including
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges,
grinding machines, cutting devices, electrically powered
tools, tin openers, knife sharpening devices and
appliances and devices for making beverages and/or
food, pumps for dispensing chilled beverages for use in
combination with devices for chilling beverages;
electrical waste disposers, namely waste grinders and
waste compacting machines; dishwashers; electric
machines and devices for cleaning laundry and clothing
(included in this class), including washing machines,
spin dryers; ironing presses, ironing machines, included
in this class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods
included in this class, in particular flexible tubes, pipes,
dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners;
electric vending machines for beverages or foods,
automatic vending machines.
Klasse 8 Electric apparatus and instruments, included in this
class, namely electric irons.
Klasse 9 Kitchen scales, bathroom scales; electrical foil sealing
devices; remote operating, signalling and control
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1120473
2012.01.19
2022.01.19
201207331
2012.07.19
2011.08.19, DE, 30 2011 046
321.2/07
Gjengivelse av merket:
Ion & Straight
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, DE-81739 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electrical household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular electrical
kitchen machines and apparatus including
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges,
grinding machines, cutting devices, electrically powered
tools, tin openers, knife sharpening devices and
appliances and devices for making beverages and/or
food, pumps for dispensing chilled beverages for use in
combination with devices for chilling beverages;
electrical waste disposers, namely waste grinders and
waste compacting machines; dishwashers; electric
machines and devices for cleaning laundry and clothing
(included in this class), including washing machines,
spin dryers; ironing presses, ironing machines, included
in this class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods
included in this class, in particular flexible tubes, pipes,
48
internasjonale varemerkeregistreringer
dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners;
electric vending machines for beverages or foods,
automatic vending machines.
Klasse 8 Electric apparatus and instruments, included in this
class, namely electric irons.
Klasse 9 Kitchen scales, bathroom scales; electrical foil sealing
devices; remote operating, signalling and control
apparatus (electric/electronic) for household or kitchen
machines and utensils; recorded and unrecorded
machine-readable data carriers for household
equipment; data processing equipment and data
processing programs for the control and operation of
household equipment; parts included in this class for all
the aforesaid goods.
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking,
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting,
defrosting and heating devices, water heaters,
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens,
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines (included
in this class); refrigerating apparatus, in particular
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets,
beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers,
ice machines and apparatus; tumble dryers, laundry
drying machines, hand dryers; heating pads (not for
medical purposes), electric blankets (not for medical
purposes); ventilation apparatus, in particular fans,
extractor hood filters, extractor hood equipment and
extractor hoods, air conditioning apparatus and devices
for improving air quality, humidifiers, air deodorisers,
fragrance dispensing apparatus (not for personal use);
air purifying apparatus, apparatus for water supply and
sanitary purposes, in particular including fittings for
steam, air and water supply installations; water heaters,
storage water heaters and instantaneous water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the
aforesaid goods, included in this class; mechanical taps
(dispensers) for dispensing chilled beverages for use in
combination with apparatus for chilling beverages.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
spin dryers; ironing presses, ironing machines, included
in this class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment, electric
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods
included in this class, in particular flexible tubes, pipes,
dust filters, dust filter bags, all for vacuum cleaners;
electric vending machines for beverages or foods,
automatic vending machines.
Klasse 8 Electric apparatus and instruments, included in this
class, namely electric irons.
Klasse 9 Kitchen scales, bathroom scales; electrical foil sealing
devices; remote operating, signalling and control
apparatus (electric/electronic) for household or kitchen
machines and utensils; recorded and unrecorded
machine-readable data carriers for household
equipment; data processing equipment and data
processing programs for the control and operation of
household equipment; parts included in this class for all
the aforesaid goods.
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generating and cooking,
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting,
defrosting and heating devices, water heaters,
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens,
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines (included
in this class); refrigerating apparatus, in particular
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets,
beverage cooling apparatus, fridge-freezers, freezers,
ice machines and apparatus; tumble dryers, laundry
drying machines, hand dryers; infrared lamps (other
than for medical use); heating pads (not for medical
purposes), electric blankets (not for medical purposes);
ventilation apparatus, in particular fans, extractor hood
filters, extractor hood equipment and extractor hoods,
air conditioning apparatus and devices for improving air
quality, humidifiers, air deodorisers, fragrance
dispensing apparatus (not for personal use); air
purifying apparatus, apparatus for water supply and
sanitary purposes, in particular including fittings for
steam, air and water supply installations; water heaters,
storage water heaters and instantaneous water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the
aforesaid goods, included in this class; mechanical taps
(dispensers) for dispensing chilled beverages for use in
combination with apparatus for chilling beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.03.30 - nr 14/15
1120474
2012.01.19
2022.01.19
(450)
201207332
2012.07.19
2011.08.19, DE, 30 2011 046
320.4/07
Gjengivelse av merket:
Ion & Dry
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, DE-81739 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electrical household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular electrical
kitchen machines and apparatus including
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges,
grinding machines, cutting devices, electrically powered
tools, tin openers, knife sharpening devices and
appliances and devices for making beverages and/or
food, pumps for dispensing chilled beverages for use in
combination with devices for chilling beverages;
electrical waste disposers, namely waste grinders and
waste compacting machines; dishwashers; electric
machines and devices for cleaning laundry and clothing
(included in this class), including washing machines,
49
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1126057
Int.reg.dato:
2012.06.05
Registreringen
2022.06.05
utløper:
Etterfølgende
2014.08.27
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415085
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
1150810
Int.reg.dato:
2013.02.04
Registreringen
2023.02.04
utløper:
Etterfølgende
2014.10.07
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415087
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
HAIRFINITY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Brock Beauty Inc, 840 Oak Harbor Blvd., US-LA70458
SLIDELL, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Vitamin supplements.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(540)
(730) Innehaver:
RAY INTERNATIONAL AG, Bahnhofplatz 5, CH-6060
SARNEN, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Non alcoholic beverages, including refreshing drinks,
energy drinks, whey-based beverages and isotonic,
hypertonic and hypotonic beverages (for use by
athletes and adapted to their needs); alcohol-free
beers; non-alcoholic malt beverages; mineral and
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making
beverages, as well as effervescent tablets and powders
for making non-alcoholic cocktails and beverages.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1153841
Int.reg.dato:
2012.12.18
Registreringen
2022.12.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201304285
Notifikasjonsdato: 2013.04.11
Gjengivelse av merket:
JOINT CARE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Biomet Europe BV, Toermalijnring 600 , NL-3316LC
DORDRECHT, Nederland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Business services; administrative services; advice in
the field of business organization and economical
advice; distribution of business information; all
aforesaid services particularly in the field of hospitals
and other healthcare institutions.
Klasse 42 Searches in the scientific field.
Klasse 44 Hygienic and beauty care; advice and information in
the field of the aforesaid services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1138070
Int.reg.dato:
2012.10.01
Registreringen
2022.10.01
utløper:
Etterfølgende
2013.12.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201401779
Notifikasjonsdato: 2014.02.13
Gjengivelse av merket:
(450)
TANDEM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Coöperatieve Tandem Global Logistics Network UA,
Vlaardingweg 63, NL-3044CJ ROTTERDAM,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport; services relating to transport and storage;
services relating to the transfer and storage of goods in
warehouses; consultancy relating to the
aforementioned services, including technical and
logistic consultancy.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
50
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1158707
Int.reg.dato:
2013.02.22
Registreringen
2023.02.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201305936
Notifikasjonsdato: 2013.05.16
Søknadsprioritet:
2012.08.23, EM, 011138146
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1161535
2013.02.06
2023.02.06
201306987
2013.06.13
2012.08.06, DE, 30 2012 042
932.7/03
Gjengivelse av merket:
The True Love
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Peter Kertels, Jean-Monnet-Straße 6 , DE-54343
FÖHREN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medical apparatus and instruments, artificial limbs;
condoms; massage instruments; vibrators; dildos (for
personal use); eroticising products for external use
(included in this class), including replicas of human
limbs; appliances for sexual stimulation (in this class),
namely appliances for sexual partners, erection and
orgasm promoting devices for external use, namely
enema instruments, love balls, penis rings, potency
pumps and rings, included in this class; love dolls and
swings for love games (erotic articles), included in this
class.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Rezidor Hospitality A/S, Amager Boulevard 70, DK2300 KØBENHAVN S, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Conducting and organization of concerts; music
entertainment; entertainment; provision of facilities for
entertainment purposes; club activities (entertainment,
education).
Klasse 43 Restaurants; accommodation bureaux (hotels, boarding
houses); hotels; hotel booking; hotel room agency.
(450)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(180)
(891)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1159047
Int.reg.dato:
2013.02.22
Registreringen
2023.02.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201306043
Notifikasjonsdato: 2013.05.23
Søknadsprioritet:
2012.08.23, EM, 011138071
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1167749
Int.reg.dato:
2013.05.16
Registreringen
2023.05.16
utløper:
Etterfølgende
2014.10.09
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415088
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
eKomi
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
eKomi Ltd, Markgrafenstrasse 11, DE-10969 BERLIN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; marketing; opinion polling; collating,
capture, systematisation, updating and maintenance of
information in databases; market research and opinion
polling; compilation of statistics; providing commercial
information relating to goods and services of others;
recording, management and reproduction of
evaluations, opinions and recommendations relating to
goods and services of others for advertising purposes
and for the purposes of consumer information and
consultancy; providing information products via
telecommunication networks for advertising and sales
purposes.
Klasse 38 Providing access to databases; electronic mail and
message transmission; telecommunication services
namely providing access to databases on computer
networks; providing on-line communications links which
transfer the website user to other local and global web
pages; providing access to web sites on the internet.
EXPERIENCE MEETINGS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rezidor Hospitality A/S, Amager Boulevard 70, DK2300 KØBENHAVN S, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Conducting and organization of concerts; music
entertainment; entertainment; provision of facilities for
entertainment purposes; club activities (entertainment).
Klasse 43 Restaurants; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses); hotels; hotel booking; hotel room
agency.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
51
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(111)
(151)
(180)
1168299
2013.05.10
2023.05.10
(210)
(220)
(540)
201309043
2013.07.25
2012.11.12, DK, VA 2012
02843
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1172463
Int.reg.dato:
2013.07.08
Registreringen
2023.07.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201310522
Notifikasjonsdato: 2013.08.29
Gjengivelse av merket:
ENDOMETHASONE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Henri Numa Marcel Schiller, 6, avenue Emile
Deschanel, FR-75007 PARIS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical, dental, veterinary and sanitary
products, cloths and materials for dressings, materials
for dental fillings and dental impressions, disinfectants.
Flex-Well
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Welltec A/S, Gydevang 25, DK-3450 ALLERØD,
Danmark
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machine tools and tools (part of machines) for oil and
gas wells and for geothermal wells, including inflatable,
pneumatic and hydraulic well packers, expansion
sleeves, barriers and valves; machine tools and tools
(part of machines) for use in sectioning of pipes,
pipelines and pipe systems in connection with oil and
gas drilling and in gas and oil wells and geothermal
wells; machine tools and tools (part of machines) for
control of fluid flow; hydraulic and electrical
transportation systems for use in connection with oil
and gas drilling and oil and gas wells on land and at
sea; parts, fittings and accessories for the
aforementioned goods, not included in other classes;
hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not
manually operated) in the form of apparatus and
instruments for use in fastening and loosening
mechanical devices in oil and gas wells and geothermal
wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms
(not manually operated) in the form of apparatus and
instruments for use in collecting and removing material
in oil and gas wells and geothermal wells; electrical
apparatus and instruments for use in fastening and
loosening tools and mechanical devices in oil and gas
wells and geothermal wells.
Klasse 9 Hydraulic and electrical measuring apparatus and
instruments for use in connection with hydraulic and
electrical conveyor systems for oil and gas drilling and
oil and gas wells and geothermal wells on land and at
sea; parts, fittings and accessories for the
aforementioned goods, not included in other classes.
Klasse 37 Repair and installation services in connection with oil
and gas drilling and oil and gas wells and geothermal
wells; construction and drilling in connection with oil
and gas wells and geothermal wells, including
cementing and die casting of wells and installation and
finishing of pipes, pipe lines and pipe systems; rental of
tools and machines for use in connection with oil and
gas drilling and in oil and gas wells and geothermal
wells.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1176227
Int.reg.dato:
2013.07.03
Registreringen
2023.07.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201311898
Notifikasjonsdato: 2013.10.03
Søknadsprioritet:
2013.05.28, SE, 2013/03847
Gjengivelse av merket:
KAN JANG
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KG-Produkter AB, c/o Bringwell AB, Box 55905, SE10216 STOCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Medicines, natural medicines, food supplements,
dietetic supplements, herbal preparations for medical
use, nutritional supplements for medical use.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1179634
2013.09.16
2023.09.16
201312832
2013.10.24
2013.03.22, DE, 30 2013 023
616.5/06
Gjengivelse av merket:
ProViu
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder Strasse
9, DE-30165 HANNOVER, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Binding screws of metal for cables; non-electronic
cables and wires of common metal; cable joints of
metal, non-electric.
Klasse 9 Batteries, electric, for vehicles; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
transformers [electricity]; resistances, electric; wires,
52
internasjonale varemerkeregistreringer
electric; cables, electric; capacitors; wire connectors
[electricity]; sheaths for electric cables; navigation
apparatus for vehicles [on-board computers];
navigational instruments; optical data media; fibre [fiber
(Am.)] optic cables; optical lenses; optical discs; radar
apparatus; camera system for use in land vehicles;
computer programs, recorded and relating to camera
systems for use in land vehicles; computer programs,
namely downloadable software relating to camera
systems for use in land vehicles; data processing
apparatus relating to camera systems for use in land
vehicles.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
kitchen appliances and devices for the treatment and
processing of foodstuff, including crushing machines,
stirring and kneading devices, juicers, centrifuges,
cutting apparatus, grinding devices, dishwashers;
electrical machines and devices for the treatment and
handling of laundry and clothes, in particular sewing
machines, washing machines, tumblers, ironing
presses, ironing machines; machines and devices for
the chemical cleaning; waste disposal devices, in
particular waste crushers, waste compactors; electric
motor-driven tools; electric tin openers; electric motordriven machines for the treatment of parquet floors;
knife sharpening devices (included in this class);
electric tools; electric motor-driven cleaning apparatus,
electric vacuum cleaners and their parts, in particular
nozzles for vacuum cleaners and brushes for vacuum
cleaners; electric floor cleaning and polishing
implements; electric carpet beaters and cleaners;
devices for cleaning windows; devices for cleaning
shoes; hand mixers (electric); coffee grinders, not
included in this class; automatic screwing machines;
electrical foil sealing devices; pressure reducers.
Klasse 8 Hand-operated tools and implements for household
and kitchen, not included in other classes; cutlery, forks
and spoons; table ware; tools and implements for
serving food and beverage; electric razors, scissors
and cutting tools and implements (hand-operated) and
nail trimming implements; irons; parts of the aforementioned goods, included in this class.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images and/or information, as well as remote
controls therefor; magnetic data carriers, recording
discs, CDs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; hardware for data and
information processing; computer software; fireextinguishing apparatus; radio receivers, television
apparatus, consumer electronic apparatus; weighing,
signalling, measuring, metering, registering, monitoring,
testing, controlling and switching apparatus; remote
controls; electric and electronic apparatus and
instruments for recording, processing, transmitting,
storing and output of data, in particular personal
computers, work stations, storage devices, terminals,
control devices, printers, interfaces as well as input and
output devices, in particular keyboards and displays;
photocopying apparatus; facsimile apparatus; data
processing programs; recording media for images,
sounds and data; electric conduits and cables; conduits
and cable sets; electric installation material (included in
this class), in particular switches, dimmers, plugs,
switch plugs, distribution boxes, antenna plugs,
loudspeaker and connector plugs, plug-in
communication devices; modulators and switches for
jalousies; thermometer, hygrometers, connectors,
fuses, proximity switches; fault, current protection
switches; relays, mains contactors, cable shoes,
electrical cable wraps, cable boxes, fuse boxes, conduit
boxes, connection boxes, distribution boxes,
switchboards, switching clocks, electricity meters;
ultrasonic and infrared transmitting and receiving
apparatus as well as relay stations therefor, for
switching, dimming and touch functions; modules for
switching and dimming; timers; synchros; ballasts with
electric starting aid for the controlling of the brightness
of fluorescent lamps; ballasts, control and regulating
apparatus for fluorescent lamps; switchgear and control
apparatus for building systems technology; signal
apparatus; intercom systems; electric and electronic
alarm devices and installations including devices and
installations for protecting objects including burglar and
rape alarms, security cameras and installations, entry
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1182960
Int.reg.dato:
2013.05.13
Registreringen
2023.05.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201314201
Notifikasjonsdato: 2013.11.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SC Ion Mos SrL, Str. Rovine nr. 3, Sector 2, ROBUCURESTI, Romania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Filling machines, clippers, smoking machines for food
industry, tumblers, mixers, grinders, cutters, injection
machines, hydraulic presses, machines for the
preparation of brine.
Klasse 11 Cooking and smoking chambers for food industry,
climatisation installations for food industry.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1186295
2012.12.18
2022.12.18
201315406
2013.12.26
2012.06.18, DE, 30 2012 035
638.9/35
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Robert Klingel OHG, Sachsenstrasse 23, DE-75177
PFORZHEIM, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubator for
eggs; electromechanical apparatus as well as electrical
appliances and devices for household and kitchen, in
particular grinding and mixing apparatus for foodstuff,
fruit presses, espresso coffee grinders; electrical
53
internasjonale varemerkeregistreringer
camera and security installations and video
surveillance equipment; warning and protection devices
against water and fire damage; electronic installations
for surveillance of individuals; magnetic identifying
cards; electric and electronic apparatus and
installations for process control engineering; electric
apparatus for the registering and measuring of
pollutants in air, water and soil, and of noise, vibrations,
radioactivity and meteorological data; apparatus and
installations for use in weighing; electric couplings;
apparatus, parts therefor and installations consisting
thereof, for the detection and location of leaks in
containers holding solid, liquid and gaseous media;
high-voltage, medium-voltage and low-voltage circuit
breakers and switchgear; metering devices for use in
relation to electricity, gas, liquids and heat; control
engineering apparatus and equipment for switchgear
and network control engineering; transformers;
electronic power and torque measuring devices;
electronic load indicating devices; emergency power
supply apparatus; electrotechnical, electronic and
ceramic component parts and assemblies consisting
thereof (included in this class); electric batteries; fuel
cells; accumulators; solar cells and solar installations
formed therefrom; sensors; optoelectronic components
and assemblies consisting thereof (included in this
class); photocouplers; filters (included in this class);
smart card readers; testing devices for electrotechnical
and electronic components and subassemblies;
magnets and resonators; apparatus for recording,
broadcasting, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds and/or signals and/or images;
communications devices and installations thereof; data
processing and data transmission apparatus; apparatus
and installations for mobile radiocommunication;
apparatus and installations for the transmission of
speech, data and images; telephones; batteries, in-car
telephone handset cradles, telephone equipment; video
telephones; car telephones; telephone answering
machines; charge indicators; wireless paging
apparatus; telephones with integrated fax machines;
radio telephones and radiocommunication apparatus;
intercom systems; modems; couplers, transceivers;
television cameras; radio apparatus; GPS navigation
devices; car radios; television apparatus; record
players; recording and playback devices for digital
media; cassette tape recorders; video recorders;
aerials and aerial installations; equipment for receiving,
locating and classifying electromagnetic signals;
equipment for traffic navigation on land, water and in
the air; traffic decoders; sound and video sending and
control installations; apparatus and equipment for cable
television, and devices constructed therefrom;
photographic and cinematographic apparatus, including
video cameras; loudspeakers; cabinets for
loudspeakers; microphones; headphones; electronic
amplifiers; microchronometers; kitchen weighing
scales; personal weighing scales; fluorescent screens;
solar collectors for electricity generation.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, water supply
and sanitary purposes; electric boilers, electric cooking
utensils and implements, cooking apparatus and
installations, electric appliances and devices for
household and kitchen, electric cooking plates,
microwave ovens, toasters, small cookers, refrigerating
apparatus and equipment, electric coffee machines,
automatic coffee apparatus, egg boilers, coffee
grinders, waffle irons, heat storage plates, electric
espresso machines, fondues, chip pans, yogurt
makers; lamps, lights and parts therefore; infrared
lamps; mirror reflectors for lighting apparatus; light
diffusing apparatus; heating apparatus, infrared
heaters, ribbed heating tubes, heat conductors, heater
mats, electric floor storage heaters; heat pumps;
apparatus for steam generating, drying, refrigerating
and ventilating, and components and fittings therefore;
water treatment, water purification installations, water
processing and water desalination installations; heat
2015.03.30 - nr 14/15
recovery installations; electric household and kitchen
apparatus, in particular stoves, cooking, baking,
roasting, grilling, toasting, defrosting and heating
apparatus, microwave ovens; electric extractor hood
filters and extractor hoods; electric pressure cookers,
ovens, cooking rings, immersion heaters, electric drink
making apparatus; boilers, storage water heaters,
continuous flow heaters; air humidifiers; upright and
chest-type refrigerators and freezers; electric icemakers; drying apparatus, including electrically
operated hand and laundry dryers; electric apparatus
for cosmetic purposes, namely hair dryers, radiation
apparatus, hot air showers; heating pads and electric
blankets, ventilation apparatus, ventilators; heating and
air-conditioning apparatus and devices for improving air
quality (including for motor vehicles); apparatus for
steam, air and water supply and sanitary purposes,
including mixer taps with regulating and safety
accessories therefor; tumble dryers; electric and
electronic apparatus and installations for water
purification and water treatment; parts of the
aforementioned goods, included in this class; ice cream
makers; laundry dryers; electric and electronic
apparatus for water purification and water treatment;
electrical apparatus and instruments for beauty care.
Klasse 21 Utensils and containers for household or kitchen
purposes and for the catering industry, for hospitals,
retirement homes, canteens, industrial kitchens,
institutions; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class); pots, pans,
frying pans, casseroles; mugs and containers; boxes
for sweetmeats, egg cups, crockery, containers of
glass, glasses, utensils for household purposes,
insulating flasks, heat insulated containers for
beverages and food, coffee and tea services, coffee
and tea cans, kitchen utensils, boilers (non-electric)
and kettles (non-electric), cooking utensils (nonelectric), cookware, cauldrons, cooking pots, kitchen
containers, kitchen utensils, cooking pot sets,
refrigerating bottles, basting spoons for kitchen use,
mixers (non-electric), hand-operated kitchen utensils,
boxes of metal for dispensing paper towels, pepper
grinders (hand-operated), salt cellars and pepper pots,
plates, polishing apparatus and machines for
household purposes (non-electric), stirring apparatus
(non-electric), dishes, table utensils, services (dishes),
serving plates, sieves, vessels for making ices, menu
holders, dispensers for paper hand towels, trays for
domestic purposes and for the catering industry,
epergnes, tableware, cups, tea caddies, tea infusers,
tea pots, pastry cutters, pastry rollers, table plates,
pots, drinking vessels, drinking glasses, coasters not of
paper and other than table linen, plastic coasters,
leather coasters, saucers, kettles (non-electric);
cosmetic utensils and implements for body, health and
beauty care; apparatus and instruments for dental care,
in particular for interdental care; dental brushes, electric
tooth brushes, interdental brushes, dental floss,
toothpicks; cosmetic utensils; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Klasse 35 Mail order, retail, and wholesale services, including
via the Internet, in relation to bleaching preparations
and other substances for laundry use, cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, pharmaceutical and veterinary preparations,
sanitary preparations for medical purposes, food for
babies, plasters, materials for dressings, disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, hand tools and implements (handoperated), scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity,
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images and/or information, magnetic data
carriers, recording discs, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, fire-extinguishing
apparatus, surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, orthopaedic articles,
apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith,
jewellery, bijouterie, precious stones, horological and
chronometric instruments, paper, cardboard,
bookbinding material, photographs, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paint brushes, typewriters, plastic materials for
packaging, printers' type, printing blocks, household or
kitchen utensils and containers, combs and sponges,
brushes (except paint brushes), brush-making
materials, articles for cleaning purposes, steelwool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building), glassware, porcelain and earthenware,
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors, wall hangings,
games and playthings, gymnastic and sporting articles,
decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and
game, meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs,
milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, bakingpowder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
spices, ice, agricultural, horticultural and forestry
products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds,
natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt,
beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages, alcoholic
beverages (except beers), tobacco, smokers' articles,
matches; bringing together, for the benefit of others, of
a variety of the afore-mentioned goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods; bringing together, for
the benefit of others, information about and offers of
service providers, enabling customers to conveniently
view and claim benefit of these services.
(450)
(891)
(210)
(220)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
1186341
Int.reg.dato:
2013.10.21
Registreringen
2023.10.21
utløper:
Etterfølgende
2014.10.09
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415092
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Attends Healthcare AB, Box 173, SE-57824 ANEBY,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
women's goods made of cellulose or/and of cotton for
hygienic purposes; sanitary incontinence napkins;
incontinence underwear; disposable underwear for
incontinent persons; incontinence napkins; sanitary
napkins; sanitary pregnancy napkins; sanitary maternity
napkins; sanitary panties; panty liners; nappies and
absorbent napkins essentially made of paper, cellulose
and other fibrous materials for treating incontinent
persons; belts for sanitary napkins; cotton wool and
products made of cotton for medical and hygienic
purposes; body linen used in the case of incontinence
or for absorbing other bodily secretions, particularly
menstruation and post-operative secretions as well as
those caused by haemorrhoids; babies' diaper-pants of
paper or cellulose; babies' nappies of paper or
cellulose; disposable napkins for babies; napkin liners
of paper or cellulose.
Klasse 10 Draw sheets; incontinence sheets; sheets of cellulose
for hygienic purposes and for dressing material;
surgical sheets and napkins for protecting the operative
field.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1186489
Int.reg.dato:
2013.10.18
Registreringen
2023.10.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201315449
Notifikasjonsdato: 2013.12.26
Gjengivelse av merket:
ZOOM EXTRA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stora Enso OYJ, Kanavaranta 1, FI-00160
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Non-coated paper, coated paper, printing paper,
writing paper, drawing paper, fine paper, duplicating
55
internasjonale varemerkeregistreringer
paper, offset paper and digital printing paper.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
cartridges; video recorders; cases for mobile phones,
tablets and other electronic mobile devices.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing];
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; bath
robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps;
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets];
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear];
clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather;
clothing of leather; coats; dresses; dressing gowns; ear
muffs [clothing]; esparto shoes or sandals; footwear;
gloves [clothing]; hats; headbands [clothing]; jackets
[clothing]; jerseys [clothing]; jumper dresses; knitwear
[clothing]; masquerade costumes; mittens; money belts
[clothing]; neckties; outerclothing; pants; paper hats
[clothing]; pullovers; pyjamas; ready-made clothing;
sandals; shirts; shoes; shower caps; skirts; sleep
masks; slippers; socks; sweaters; tee-shirts; trousers;
underpants; underwear; vests; waterproof clothing.
Klasse 41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; amusements; arranging and
conducting of workshops [training]; providing casino
facilities [gambling]; education information; educational
examination; electronic desktop publishing; entertainer
services; entertainment information; film production,
other than advertising films; gambling; games
equipment rental; operating lotteries; organization of
competitions [education or entertainment]; party
planning [entertainment]; production of music;
production of shows; providing amusement arcade
services; providing karaoke services; providing on-line
electronic publications, not downloadable; publication
of books; publication of electronic books and journals
online; providing recreation facilities; scriptwriting
services; writing of texts, other than publicity texts;
electronic games services, including provision of
computer games on line, on social networks, or by
means of a global computer network.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1186500
Int.reg.dato:
2013.06.14
Registreringen
2023.06.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201315452
Notifikasjonsdato: 2013.12.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SagaMedica-Heilsujurtir ehf, Vatnagardar 16-18, IS104 REYKJAVIK, Island
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
medicinal herbs for the treatment of flu, dementia and
memory related illnesses.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1187625
Int.reg.dato:
2013.07.11
Registreringen
2023.07.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201400038
Notifikasjonsdato: 2014.01.02
Søknadsprioritet:
2013.01.11, EM, 011482254
Gjengivelse av merket:
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Brick Busterz
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
King.Com Ltd, Aragon House Business Centre, 4th
Floor, Dragonara Road, MT-STJ3140 ST. JULIANS,
Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, dvds and other digital recording
media; calculating machines, data processing
equipment, computers; animated cartoons; audiovisual
teaching apparatus; camcorders; cameras
[photography]; cassette players; compact disc players;
compact discs [audio-video]; compact discs [read-only
memory]; computer keyboards; computer memory
devices; computer operating programs, recorded;
computer peripheral devices; computer programmes
[programs], recorded; computer programs
[downloadable software]; computer software, recorded;
disks, magnetic; downloadable image files;
downloadable music files; downloadable ring tones for
mobile phones; dvd players; electronic publications,
downloadable; films, exposed; headphones;
holograms; juke boxes, musical; laptop computers;
magnetic data media; microphones; monitoring
apparatus, electric; monitors [computer hardware];
monitors [computer programs]; mouse pads; notebook
computers; optical data media; optical discs; personal
stereos; portable media players; portable telephones;
record players; sound recording apparatus; sound
recording carriers; sound reproduction apparatus;
sound transmitting apparatus; spectacle cases;
spectacle frames; sunglasses; tape recorders; teaching
apparatus; telephone apparatus; television apparatus;
usb flash drives; video cassettes; video game
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1191539
Int.reg.dato:
2013.10.07
Registreringen
2023.10.07
utløper:
Etterfølgende
2014.02.20
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201406497
Notifikasjonsdato: 2014.06.05
Gjengivelse av merket:
UNIKA by CASTELLO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14, DK-8260 VIBY J,
Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Milk and milk products, including cheese; edible oils
and fats, butter, spreadables (blends made of butter
and vegetable oil), blends made of butter and
vegetable oil, liquid blends made of butter and
vegetable oil.
(450)
56
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1192963
Int.reg.dato:
2013.11.22
Registreringen
2023.11.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201402008
Notifikasjonsdato: 2014.02.20
Søknadsprioritet:
2013.05.27, EM, 011846664
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
Gecko
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, KraussMaffei-Strasse 11, DE-80997 MÜNCHEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Bridges, in particular pioneer bridges; module bridges
and bridge elements; portable bridges and bridge
elements; transportable buildings of metal; parts and
fittings for these goods.
Klasse 7 Bridge-laying equipment; bridge layers, in particular
mobile apparatus and equipment for the transporting,
laying, dismantling and supporting of mobile bridges
and bridge parts; parts and fittings for the foregoing
goods.
Klasse 13 Ballistic weapons; projectiles; gun carriages [artillery];
machine guns; ammunition for firearms; tanks, in
particular bridge-laying armoured vehicles; rocket
launchers; firing platforms; firearms; firearm sights;
motorized weapons; sights, other than telescopic
sights, for guns (artillery); parts and accessories for all
the aforesaid goods.
Klasse 37 Installation, servicing, maintenance, modernisation,
retrofitting and repair of bridge layers and bridge-laying
components; installation, servicing, maintenance,
retrofitting, modernisation and repair of weapons and
weapon components; installation, servicing,
maintenance, modernisation, retrofitting and repair of
bridges and components for bridges.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1205530
Int.reg.dato:
2013.11.22
Registreringen
2023.11.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406658
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Jonathan Hirst, 5 Hanby Close, Fenay Bridge, GBHD80FZ HUDDERSFIELD, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Footwear.
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1209139
Int.reg.dato:
2014.02.26
Registreringen
2024.02.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201408160
Notifikasjonsdato: 2014.07.17
Gjengivelse av merket:
VINCE
Int.reg.nr:
1193818
Int.reg.dato:
2013.11.26
Registreringen
2023.11.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201402364
Notifikasjonsdato: 2014.02.27
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VINCE LLC, 500 Fifth Avenue, 20th Floor, USNY10110 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Cases for eyeglasses and sunglasses; Eyeglass
chains and cords; Eyeglass frames; Eyeglasses; Opera
glasses; Spectacles; Sunglasses.
BOSS FILE TRANSFER Manager
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dimetis GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 9, DE-63128
DIETZENBACH, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Photographic, cinematographic, optical, measuring,
signalling apparatus and instruments; electrical alarm
devices; data processing equipment, computers,
interface devices for computers (interfaces), magnetic
data carriers, logs; data carriers with computer
programs, computer programs and software (as far as
included in this class).
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software, design of computer programs
(software), implementation of computer programs into
networks; configuration, technical controlling, technical
configuration and technical monitoring of video, audio
and data connections across transmission networks of
all types.
(450)
57
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1209434
Int.reg.dato:
2014.05.02
Registreringen
2024.05.02
utløper:
Etterfølgende
2014.12.02
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415097
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
Klasse 35 Business consulting, advertising, advertising on the
Internet; presentation of electric coffee machines,
electric milk frothers, coffee, coffee sold in capsules
and pods (discs) on the Internet; business
management, marketing services; wholesale and retail
services also on Internet of coffee, pods for coffee,
capsules for coffee, electric coffee machines and
electric milk frothers; Internet marketing services;
organization of Internet auctions, business
administration, business consulting services relating to
franchising; business management services in relation
to franchising; office work, office work (for third parties).
DIE OHNE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Maresi Trademark GmbH & Co KG, Strasserau 6, AT4010 LINZ, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Semi-prepared or prepared meals, snacks or spreads
based on one of the following goods, namely soya, milk
protein, vegetable protein; soups; all aforesaid goods
also preserved, sterilized, pasteurised, cooked, dried,
chilled or frozen; sausages or charcuterie; vegetarian
or vegan charcuterie; sandwich fillings and toppings
based on milk protein, vegetable protein or soya in the
form of charcuterie.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.11.10
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Overdratt fra int. reg. nr. 1213013
Int.reg.nr:
1214533
Int.reg.dato:
2014.05.22
Registreringen
2024.05.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201409807
Notifikasjonsdato: 2014.08.28
Søknadsprioritet:
2014.03.27, CH, 657625
Gjengivelse av merket:
VITRA
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22 Muttenz, CH4127 BIRSFELDEN, Sveits
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Clocks.
Klasse 20 Furniture (including chairs and tables); decorative
objects and art objects of wood, wax, plaster, marble,
porcelain or plastic materials; miniature furniture;
cushions; ottomans; furniture partitions; storage
containers of plastic materials; non-metallic trays.
Klasse 35 Retail sale of furniture, textile materials, bed linen and
table linen, curtains, cushions and covers, decorative
objects, tableware, candle holders, vases, trays and
lamps.
1212604
2014.03.06
2024.03.06
2014.08.19
201415098
2014.12.18
2014.02.20, GB,
UK00003043483
Gjengivelse av merket:
HULIO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yoshifumi Torii, 146 Mayfield Road, GB-EH93AL
EDINBURGH, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical substances and preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(111)
(151)
(180)
1213013A
2014.03.24
2024.03.24
(210)
(220)
(300)
(540)
201503494
2015.03.19
2014.02.21, IT,
AN2014C0000124
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1214745
Int.reg.dato:
2014.05.19
Registreringen
2024.05.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201409855
Notifikasjonsdato: 2014.08.28
Søknadsprioritet:
2013.12.03, US, 86133685
Gjengivelse av merket:
BoughtStuff
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BoughtStuff Inc, 1900 Embarcadero Road, Suite 204,
US-CA94306 PALO ALTO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable mobile applications for retail consumer
product support in the nature of providing links to user
manuals, installation guides, how-to videos,
manufacturer websites, repair services, warranty
information and registration when consumers scan the
bar codes of products; downloadable mobile
applications for retail consumer product support in the
nature of providing copies of receipts from purchases;
downloadable mobile applications for retail consumer
product support in the nature of software for personal
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "ITALICO" in fanciful
capital latin letters with the letter "O" represented as a
stylized coffee bean.
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Electric coffee machines; electric milk frothers.
Klasse 30 Coffee; coffee sold in capsules and pods (discs).
58
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
inventory management; downloadable mobile
applications for retail consumer product support,
namely, software that provides personalized advertising
and marketing promotions based on previous
purchases.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
veneer and wood particle boards.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
floor coverings.
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1214866
Int.reg.dato:
2014.01.09
Registreringen
2024.01.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201410061
Notifikasjonsdato: 2014.09.04
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1216687
Int.reg.dato:
2014.06.19
Registreringen
2024.06.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201410845
Notifikasjonsdato: 2014.09.25
Søknadsprioritet:
2013.12.30, EM, 012469672
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1218910
Int.reg.dato:
2014.02.27
Registreringen
2024.02.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201411720
Notifikasjonsdato: 2014.10.16
Søknadsprioritet:
2013.10.24, BX, 1277562
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips NV, High Tech Campus 5, NL5656AE EINDHOVEN, Nederland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Dentifrices; toothpaste; cosmetic tooth whitener;
bleaching preparations and tooth whitening kits for
cosmetic purposes.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dental prophy
paste; dietetic food and substances adapted for
medical or veterinary use, food for babies; dietary
supplements for humans and animals; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; vitamin and mineral
preparations; impregnated antiseptic or medicated
wipes, moist wipes impregnated with a pharmaceutical
lotion, sanitizing wipes, wipes for medical use; breastnursing pads; inserts for breast shells; infants and
babies' disposable napkins made of paper or cellulose;
breast shells; sterilized wet wipes; baby diapers;
tissues and wipes impregnated with pharmaceutical
lotions and creams; milk powder for babies.
Klasse 7 Appliances for household purposes not included in
other classes, electric blenders, can openers, food
Int.reg.nr:
1216264
Int.reg.dato:
2014.07.04
Registreringen
2024.07.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201410627
Notifikasjonsdato: 2014.09.18
Søknadsprioritet:
2014.04.01, BX, 1287139
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shoe the Bear ApS, Balticagade 12 2v, DK-8000
AARHUS C, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; clothing, footwear and
headgear for children; football boots, belts, shoes,
boots, sports boots, sports shoes, sneakers.
(730) Innehaver:
Natural Balance Foods Ltd, Unit 8, Wornal Business
Park Menmarsh Road, GB-HP189PH
WORMINGHALL, BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Prepared meals; snack foods; snack bars; prepared
food mixes; low carbohydrate nut products; low
carbohydrate nut snack foods.
Klasse 30 Confectionery; nutritional confectionery; biscuits;
cookies; preparations made from flour; prepared meals;
snacks and snack foods; low carbohydrate
confectionery; but not including chewing gum and
sweets.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Decospan Holding NV, Lageweg 33, BE-8930 MENEN,
Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Processed and semi-processed wood, including wood
veneer; wood floors; parquet flooring and parquet
flooring boards, including laminated parquet flooring
and parquet flooring boards; veneered parquet flooring;
plate material, consisting of pressed and glued layers
of wood veneer and wood particle boards.
Klasse 20 Wood panels for furniture, including laminated
furniture panels; veneered furniture panels; furniture
panels consisting of pressed and glued layers of wood
59
internasjonale varemerkeregistreringer
processors, fruit presses, mills and mixers (machines);
electric knives; kitchen appliances for food not included
in other classes; electric dust removing apparatus for
cleaning purposes, including vacuum cleaners; vacuum
cleaner hoses, vacuum cleaner bags and other parts of
vacuum cleaners; ironing machines and ironing
presses; parts of the aforesaid goods.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated); razors;
electric and non-electric hair clippers and hair trimmers;
scissors to trim hair; nail clippers; depilation appliances,
also serving as nose cleaners; electric or non-electric
hair-removing tweezers; electric or non-electric nail
files; electric or non-electric manicure and pedicure
sets; punches for making holes in teats (hand tools);
tongs for picking up teats and other objects from a
sterilizer; electric irons and steam irons; electric hair
stylers; parts of the aforesaid goods.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
television apparatus; control apparatus and computer
software programs for lighting systems, not included in
other classes; light-emitting diodes (leds), led modules
fully or partially consisting of integrated leds, oleds,
polymer light-emitting diodes; optical control apparatus,
thermal control apparatus; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact discs,
DVDs and other digital recording media; data
processing equipment, computers; computer software;
computer mice, data entry apparatus, trackballs, touch
pads and joysticks; remote controls and peripheral
control devices for personal computers, for media
center PC, pointing devices and electronic, infrared and
laser pointers, laser sensors, as well as apparatus
combining aforesaid functionalities; detectors, chips;
operating software for the aforesaid goods; alarms;
scales for babies; DECT monitors, thermometers and
electronic thermometers, other than for medical
purposes, included soother thermometers; antiradiation garment; downloadable electronic
publications, provided online from databases or on the
internet, storage media, interactive compact discs and
cd-roms; records, tapes, discs, cassettes, cartridges,
cards and other similar carriers, all containing or for
recording sound, video, data, images, games, text,
programs or information; all the aforesaid goods for or
relating to babies, young children, pregnant women,
breast-feeding mothers and young mothers; computer
software programs and software applications for mobile
phones and other handheld mobile digital electronic
devices, mobile apps; computer programs for
accessing, browsing and searching online databases,
computer software and firmware, namely operating
system programs, data synchronization programs, and
application development computer software programs
for personal and handheld computers; spectacle
frames, eyeglasses, sunglasses; fridge magnets;
monitoring apparatus, electric; baby monitors; audio
monitors; digital video monitors; monitors (hardware);
chargers for electric batteries; battery chargers;
batteries and rechargeable batteries; rechargeable
battery pack; central processing unit for baby monitor;
electric connections for baby monitor; electrical power
extension cords; charger stand for parent unit; parts of
baby monitors; bath and room thermometers; digital
photograph frames; stress meters not for medical use;
parts of the aforesaid goods.
Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments
and apparatus; clothes especially for operating rooms;
lights and lamps for medical, curative, surgical, dental
and veterinary use; artificial limbs, eyes and teeth;
electric blankets for medical use; ultraviolet and
infrared irradiation apparatus, devices and instruments
for medical use; x-ray apparatus, tubes, installations
and instruments for medical use; hearing instruments;
2015.03.30 - nr 14/15
feeding bottles; teats and soothers, including pacifiers,
also chains, clips and other similar holders therefor;
teething rings; spoons and medical feeders for
administering medicines; incubators for medical
purposes; breast pumps; nursing appliances for use in
breast feeding, namely, breast shields and nipple
protectors; thermometers for medical use; condoms;
incubators for babies; commode chairs for babies and
children; massage apparatus, electric or non-electric,
body and breast massage apparatus; gloves for
massage; vibration generating apparatus for massage;
pregnancy support belt; babies bottles; disposable
feeding bottles; disposable babies bottles; nipple
shields; ice pack for medical purposes; breast milk
storage bottles, pouches and other similar containers,
that also can be frozen or heated; dummies for babies;
ear and forehead thermometers for medical use;
medical apparatus for removing nasal mucous, namely,
external nasal dilators, nasal aspirators, nasal irrigation
vessels and naval lavage vessels; lasers for medical
and cosmetic treatment of the face and the skin; skin
rejuvenating apparatus, namely, portable laser
systems, consisting of a handheld laser for use in
cosmetic, medical and dermatological treatment of the
face and the skin; dental instruments and tools for
polymerization; dental instruments and tools for dental
bleaching, or whitening, namely dental curing lights,
curing dental bite trays, intra-oral dental lights, parts of
the aforesaid goods.
Klasse 11 Installations, apparatus and instruments for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating,
freezing, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; electric lamps; humidifying and
dehumidifying installations, apparatus and instruments;
apparatus and instruments for air conditioning; toasters
and hot water tanks; installations for liquefying gases;
apparatus and instruments for sterilizing; heaters and
warmers for feeding bottles, foodstuffs, liquids and
solids; steam generating apparatus to generate steam
for ironing purposes, for domestic use; air purifiers and
humidifiers; hot water bottles; electric fryers and low-fat
fryers; electric hair dryers; electric coffee makers;
garment steamers; coolers for breast milk; parts of the
aforesaid goods.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes);
toothbrushes, finger toothbrush; apparatus for cleaning
teeth and gums, for home use; flossing instruments for
dental care; apparatus which use water and air for
dental care, for home use; brush-making materials;
articles for cleaning purposes; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes, including
figurines and statuettes; cups and vessels adapted for
feeding babies and children; spouts for cups, adapted
for feeding babies and children; cups for food;
containers for use in the sterilization of babies' feeding
bottles and closures for such containers; milk powder
dispensers; heat insulated containers for household
use, including heat insulated containers for baby
feeding bottles; baby food containers; non-spill covers
or caps for use with cups; baths and potties for babies;
bowls and buckets; drinking vessels; boxes, money
boxes; boxes and holders for household use, including
for storing, freezing, preserving, transporting and
heating of breast milk; thermal and isothermic
household containers to keep bottles and cups warm or
cool, including insulated containers; insulated and
vacuum flasks and vacuum bottles; parts of the
aforesaid goods.
Klasse 35 Retail services regarding the goods mentioned in the
classes 5, 7, 8, 9, 10, 11 and 21; advertising; business
management; business administration; office functions.
Klasse 37 Building construction; repair services of medical
machines and apparatus, and consumer electronics
and household apparatus; installation services of
medical apparatus and electrical consumer electronics
and household apparatus; technical support services;
providing maintenance and repair services for medical
apparatus; providing maintenance and repair services
60
internasjonale varemerkeregistreringer
to home owners buying, and dealers selling major
appliances and consumer electronics products;
servicing of medical apparatus and diagnostic
equipment.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; the
aforesaid services also delivered by internet and mobile
services; sporting and cultural activities.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; online technological services
and providing mobile software that enables users of
computers and mobile devices to share information and
images, to form virtual communities, to engage in social
networking and to monitor babies and infants.
Klasse 44 Medical services; veterinary services; providing
breastfeeding information; provision of health and
beauty treatments; teeth whitening services; hygienic
and beauty care services for people; nursing home
services; providing of respite care; medical advice
relating to the welfare of babies, infants, children and
mothers; rental of medical equipment; the aforesaid
services also delivered by internet and mobile services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1223098
Int.reg.dato:
2014.07.24
Registreringen
2024.07.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413422
Notifikasjonsdato: 2014.11.20
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1224203
Int.reg.dato:
2014.09.18
Registreringen
2024.09.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413811
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.06.04, FR, 14 4 095 755
Gjengivelse av merket:
(450)
RTIMS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
3D PLUS, 408 rue Hélène Boucher, FR-78530 BUC,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Integrated circuits; printed circuit boards; chips
[integrated circuits].
(450)
201413854
2014.11.27
2014.02.15, DE,
302014024259.1/09
Gjengivelse av merket:
AMINOSALMONID
TIC TAC MIXERS
(111)
(151)
(180)
1224535
2014.08.08
2024.08.08
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11,
DE-45128 ESSEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
electric installations for the remote control of industrial
operations; batteries; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact discs;
DVDs and other digital recording media; mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, computers;
computer software, computer programs, especially
calculating programs for animal nutrition, aquacultures
and as database for amino acid analysis in feedstuffs
for animal nutrition and aquacultures; testing
apparatus, not for medical purposes, food analysis
apparatus; fire-extinguishing apparatus.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
teaching and further education for experts in field of
animal nutrition and aquacultures; arranging and
conducting of conferences, congresses and
symposiums, publication of books, newspapers and
periodicals; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, arranging and conducting of
seminars and workshops, especially for experts in field
of animal nutrition and aquacultures.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software, in particular computer
programs as calculating programs for animal nutrition
and aquacultures or as database for amino acid
analysis in feedstuffs for animal nutrition and
aquacultures; computer software consultancy,
consulting services for the animal feed industry about
the use of animal feed ingredients, chemistry services;
engineering services; bacteriological or chemical
laboratory services; physics research.
Klasse 44 Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services, services in the field of
aquacultures.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Confectionery, candy and chewing gum, chocolatebased products, sugar-free candy and chewing gum.
(450)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
61
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1224709
Int.reg.dato:
2014.07.29
Registreringen
2024.07.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413883
Notifikasjonsdato: 2014.11.27
Søknadsprioritet:
2014.03.24, FR, 14 4 078 148
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
beverages, wines, sparkling wines, alcoholic
beverages, liqueurs, ciders, spirits, tobacco, smokers'
articles, matches, to enable consumers to conveniently
view and purchase those goods in a non-specialized
shopping gallery or on an airport site, and via a mail
order catalog, Internet web site or by means of
telecommunications.
Klasse 39 Transport of persons and goods by land, air, water;
information on transport and travel, services relating to
the operation of airports, namely freighting, freight
services, assistance (towing) assistance, in particular
airplanes; storage and safekeeping of vehicles, in
particular cars and airplanes; loading, unloading,
packaging, storage and safekeeping of goods and
luggage; rental of garages and hangars, car parking
services, rescue operations (transport), routing and
guidance of aircraft (air control); information and
assistance to travelers and airport users as regards
airports; personnel and employee services rendered by
others to meet the needs of individuals, namely
guidance and assistance provided to airport users and
preferential services provided to airport users in relation
to traveler support, namely the booking of parking
spaces, access to waiting lounges, priority access to
security checks and airplane boarding.
Land & SKI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AEROPORTS DE LYON, Aéroport de Lyon Saint
Exupéry, FR-69125 LYON SAINT EXUPERY,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable electronic publications stored on
magnetic, optical, digital and electronic data media;
magnetic tape loyalty cards; chip cards enabling the
processing and counting of loyalty points.
Klasse 16 Printing products; pamphlets; loyalty cards; printed
timetables; stationery (pencils, pens, paper knives),
bags and sachets (envelopes, pouches) of paper or
plastic for packaging, printed matter, periodicals,
magazines, newspapers, magazines.
Klasse 18 Goods of leather and imitation leather; trunks, travel
cases and suitcases; vanity cases (empty); toiletry sets;
traveling bags, handbags, rucksacks, beach bags and
sports bags; document holders; satchels; school bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.
Klasse 28 Games; toys; models of vehicles and airplanes;
vehicles (toys), airplanes (toys).
Klasse 35 Business management and business administration of
an airport site; business organization consultancy and
assistance in the business management of an airport
site; advertising, online advertising on a computer
network, rental of advertising space, rental of
advertising time on all communication media,
dissemination of announcements and advertisements;
commercial information; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; distribution of
prospectuses; arranging subscriptions to newspapers,
magazines, periodicals, newsletters, journals for others;
setting up of customer loyalty programs; price
comparison services; commercial promotion of hotel
and catering (food) services for the benefit of others;
sales promotion for others, namely offers of commercial
discounts redeemable with merchants and service
providers in an airport area; bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, namely
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices; pharmaceutical and parapharmaceutical
products, spectacles, sunglasses, spectacle frames
and spectacle cases; music, games, books,
newspapers, magazines, films and cartoons, in the
form of CDs, DVDs and all other forms, including
electronic formats and downloadable electronic
formats, cameras, video cameras and accessories
therefor, memory cards, batteries and rechargeable
batteries, binoculars, game consoles, apparatus for the
recording, transmission, reproduction of sound or
images, audio video players, music headsets and
earphones, radio alarm clocks, equipment for data
processing and computers, software, computer
peripherals, mobile telephones, jewelry, jewelry
products, timepieces and chronometric instruments,
printed matter, photographs, stationery, postcards,
greeting cards, maps, playing cards, books,
newspapers, magazines, comic strips, terrestrial
globes, writing instruments, passport wallets of paper,
architects' models, postage stamps, goods of leather
and of imitation leather, trunks and suitcases, bags for
campers, travel bags, beach bags, handbags, garment
bags, for travel, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery, travel cases, unfitted
vanity cases, clothing, footwear and headgear, games
and toys, gymnastic and sporting articles except
clothing and footwear, prepared meals and snacks,
natural plants and flowers, bouquets of flowers,
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1225387
Int.reg.dato:
2014.10.10
Registreringen
2024.10.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414164
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Søknadsprioritet:
2014.05.08, EM, 012859427
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Body Shop International Plc, Watersmead, GBBN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX ,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetics; cosmetics in the form of milks; cosmetic
moisturisers; skin care lotions [cosmetic]; skin care
preparations; make-up preparations; cosmetic creams.
(450)
62
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1225407
Int.reg.dato:
2014.07.25
Registreringen
2024.07.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414171
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Gjengivelse av merket:
shower cubicles; hand sets being shower fittings; hand
held showers; controlled mixers being parts of shower
installations; shower platforms; sanitary drain
armatures for showers; strainers for use with shower
trays; screens [partitions] of metal adapted for use with
shower installations; metal shower bath screens, nonmetallic screens for shower trays; shower units; spray
fittings [parts of shower installations]; walls for shower
cubicles; heaters for baths; tub spouts; taps for sanitary
installations; bibcocks [plumbing fittings]; bath plumbing
fixtures; bathtub enclosures; bath panels; bath cubicles;
bath screens; bath tub jets; heaters for bathrooms; tub
wastes; bath linings; bathroom furnishings; heaters for
bath water; bath armatures for water control; bathroom
sink pedestals; non metallic screens [partitions]
adapted for use with baths; water closets; toilet seats;
toilet bowls; lavatory installations; pedestals for
lavatories; toilets with washing functions.
Klasse 20 Furniture; bathroom fittings in the nature of furniture;
bathroom furniture; bathroom cupboards; modular
bathroom furniture; bath pillows; wooden tubs [not bath
tubs]; plugs for baths, not of metal; beds, bedding,
mattresses, pillows and cushions; dressing tables;
hand-held mirrors (toilet mirrors); furniture for use in
rest rooms; mirrors (silvered glass).
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of two Latin characters "KR"
with dark background; the trademark as a whole has
no significance nor is it a term of art in the relevant
trade or industry or as applied to the services listed in
the application, no geographical significance and no
meaning in any foreign language.
(730) Innehaver:
Shandong Kerui Group Holding Co. Ltd., Shengli
Industrial Park, CN- DONGYING CITY, SHANDONG
PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Marketing studies; marketing research; import-export
agencies; auctioneering; sales promotion for others.
Klasse 37 Repair information; construction; underwater repair;
commercial housing construction; mining extraction;
drilling of wells; drilling of deep oil or gas-wells; boiler
cleaning and repair; burner maintenance and repair;
electric appliance installation and repair; machinery
installation, maintenance and repair; rebuilding engines
that have been worn or partially destroyed; rebuilding
machines that have been worn or partially destroyed.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1225416
Int.reg.dato:
2014.06.04
Registreringen
2024.06.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414173
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Søknadsprioritet:
2014.06.03, SE, 2014/03877
Gjengivelse av merket:
SOCIAM
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ahlsell AB (publ), SE-11798 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Bathroom fittings; bath fittings; baths; bathroom sinks;
bathroom basins [parts of sanitary installations];
bathroom interiors; bathroom installations; bathroom
installations for water supply purposes; bathroom
installations for sanitary purposes; sanitary and
bathroom installations and plumbing fixtures; shower
mixing valves; showers; baths; bath cabins; shower
baths; shower bath installations; shower mixing valves;
shower doors; shower doors with a non-metallic frame;
shower doors with a metal frame; shower units; spray
handsets for showers; shower heads being parts of
water supply installations; shower installations; shower
cubicles; enclosures of metal for showers; shower
trays; shower taps; heads for showers; apparatus for
sanitary purposes; sanitary water fittings; wash-hand
basins [parts of sanitary installations]; shower control
valves [plumbing fittings]; non-metallic screens for
shower baths; shower hoses; shower hoses for hand
showers; shower sprayers [plumbing fittings]; glazed
shower cubicles; hand sets being shower fittings; hand
held showers; controlled mixers being parts of shower
installations; shower platforms; sanitary drain
armatures for showers; strainers for use with shower
trays; screens [partitions] of metal adapted for use with
shower installations; metal shower bath screens, nonmetallic screens for shower trays; shower units; spray
fittings [parts of shower installations]; walls for shower
cubicles; heaters for baths; tub spouts; taps for sanitary
installations; bibcocks [plumbing fittings]; bath plumbing
fixtures; bathtub enclosures; bath panels; bath cubicles;
bath screens; bath tub jets; heaters for bathrooms; tub
wastes; bath linings; bathroom furnishings; heaters for
bath water; bath armatures for water control; bathroom
Int.reg.nr:
1225415
Int.reg.dato:
2014.06.04
Registreringen
2024.06.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414172
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Søknadsprioritet:
2014.06.03, SE, 2014/03875
Gjengivelse av merket:
IMBER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ahlsell AB (publ), SE-11798 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Bathroom fittings; bath fittings; baths; bathroom sinks;
bathroom basins [parts of sanitary installations];
bathroom interiors; bathroom installations; bathroom
installations for water supply purposes; bathroom
installations for sanitary purposes; sanitary and
bathroom installations and plumbing fixtures; shower
mixing valves; showers; baths; bath cabins; shower
baths; shower bath installations; shower mixing valves;
shower doors; shower doors with a non-metallic frame;
shower doors with a metal frame; shower units; spray
handsets for showers; shower heads being parts of
water supply installations; shower installations; shower
cubicles; enclosures of metal for showers; shower
trays; shower taps; heads for showers; apparatus for
sanitary purposes; sanitary water fittings; wash-hand
basins [parts of sanitary installations]; shower control
valves [plumbing fittings]; non-metallic screens for
shower baths; shower hoses; shower hoses for hand
showers; shower sprayers [plumbing fittings]; glazed
63
internasjonale varemerkeregistreringer
sink pedestals; non metallic screens [partitions]
adapted for use with baths; water closets; toilet seats;
toilet bowls; lavatory installations; pedestals for
lavatories; toilets with washing functions.
Klasse 20 Furniture; bathroom fittings in the nature of furniture;
bathroom furniture; bathroom cupboards; modular
bathroom furniture; bath pillows; wooden tubs [not bath
tubs]; plugs for baths, not of metal; beds, bedding,
mattresses, pillows and cushions; dressing tables;
hand-held mirrors (toilet mirrors); furniture for use in
rest rooms; mirrors (silvered glass).
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Klasse 35 Database management; compiling, structuring,
updating, maintaining, collecting and systematising
data in databases, including online databases, for
example for the classification and identification of motor
vehicles, e.g. via chassis numbers, search trees;
automobile registration services namely issuing and
administering vehicle identification keys and numbers;
commercial, business and organisational information
and advice for motor vehicle experts and insurances.
Klasse 38 Providing access to software, databases and
computer networks, for example for the classification
and identification of motor vehicles, e.g. via chassis
numbers, search trees; rental of access time to
databases.
Klasse 41 Planning and carrying out training sessions and
seminars in the automotive industry; training for motor
vehicle experts and insurers.
Klasse 42 Technological services and research services, all in
connection with motor vehicles and data relating to
motor vehicles; consulting services in the automotive
industry; drawing up technical reports; updating
database software, software based on databases and
software that uses databases; installing and
maintaining database software, software based on
databases and software that uses databases; storing of
data in computer databases (services of an IT
specialist); updating database software, software based
on databases and software that uses databases; rental
of hardware.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1225439
Int.reg.dato:
2014.10.29
Registreringen
2024.10.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414179
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Søknadsprioritet:
2014.05.22, EM, 012898987
Gjengivelse av merket:
Mr. Ti
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MediaShop Holding GmbH, Schwarzottstrasse 2a, AT2620 NEUNKIRCHEN, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cleaning preparations, in particular preparations for
cleaning windows.
Klasse 21 Manual cleaning appliances, in particular apparatus
for cleaning windows and cleaning buckets.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.03.30 - nr 14/15
(210)
(220)
(300)
1225455
2014.01.27
2024.01.27
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1225464
2014.03.05
2024.03.05
201414185
2014.12.04
2013.09.24, IT,
TV2013C000704
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording
DURANTE & VIVAN, in fancy characters, the letters d
and the first letter V of the wording VIVAN of a larger
size and in which the logogram & that is placed
between the two words is in characters of a smaller
size.
(730) Innehaver:
DURANTE & VIVAN S.P.A., Via Giuseppe Garibaldi,
23, IT- PRATA DI PORDENONE (PORDENONE)
FRAZIONE GHIRANO, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Adhesives used in building; adhesives for the building
industry; adhesives for industrial purposes; glue for use
in industry; plastic adhesives, other than for stationery
or household purposes; thermofusible adhesives, other
than for stationery or household purposes; chemical
thermoplastic compounds; adhesive substances for use
in industry; adhesive melts; adhesives for industrial
purposes in the form of thread; adhesives used in the
production of furniture; excipients, not for medical
purposes; chemical additives for the production of
coatings; adhesion promoters; compounds to remove
adhesives as part of an industrial process;
polyurethane dispersions; waterborne polyvinyl acetate
[PVAc] dispersions; dispersions of plastics; descaling
preparations for industrial purposes; chemical
preparations to accelerate the setting of glue;
hardeners for adhesives and glues; chemical products
201414182
2014.12.04
2013.12.18, DE, 30 2013 069
204.7/42
Gjengivelse av merket:
SilverDAT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, HellmuthHirth-Strasse 1, DE-73760 OSTFILDERNSCHARNHAUSEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software programs, interfaces and databases as well
as data carriers, including optical storage media with
data, databases and programs relating to assessment,
inventory and inventory management, repairs,
maintenance, diagnosis including test values and
settings, calculation of accidental damage, market
analysis and technical specifications for motor vehicles,
utility vehicles and motorbikes and other applications
for motor vehicle businesses, experts, insurers and
other users in the automotive industry, including
insurance companies, leasing companies and banks;
digital used car price lists, market reports for the used
car industry, forms and tables used for repairs.
Klasse 16 Printed matter namely used car price lists, market
reports for the used car industry, forms and tables used
for repairs; printed matter, in particular on the new and
used car markets and customer service market as well
as on other issues relating to motor vehicles.
64
internasjonale varemerkeregistreringer
for use in the production of adhesives; separating and
unsticking [ungluing] preparations; artificial resins,
unprocessed; hot melt adhesives for industrial
purposes; adhesive thermoplastic compounds for
industrial purposes; thermosetting adhesives for
industrial purposes; adhesives for the woodworking
industry; woodworking adhesives used in the furniture,
handicraft, marine and automotive sectors;
woodworking adhesives used for veneering and foiling;
adhesives for use in the manufacture of plywood;
woodworking adhesives to be used with membrane
presses; woodworking adhesives for edgebanding for
industrial purposes; artificial and synthetic liquid resins,
unprocessed; glues in the form of powders for industrial
purposes; moisture curing adhesives for industrial
purposes; glues in the form of films for industrial
purposes; waterproofing adhesives for industrial
purposes; solvent adhesives for industrial purposes;
water dispersion adhesives for industrial purposes;
water based adhesives for industrial purposes; contact
adhesives for industrial purposes; contact adhesives for
use with wood; chemical preparations in the nature of
glue accelerators; industrial adhesive agents; adhesive
compounds for industrial purposes; diluents for
industrial purposes; adhesives for use with
polyurethane; adhesives for use with metals; bondpromoters; chemical preparations for preparing
surfaces to be glued; chemical additives for adhesives
and glues; thermo-adhesive glue thread; compositions
for the removal of adhesive as part of a manufacturing
process; chemical preparations, namely, degreasing
and cleaning solvents, for use in manufacturing
processes; fireproofing preparations; leather glues;
latex glue, not for stationery or household purposes;
wall tile adhesives; adhesives for applying floor tiles;
adhesives for applying wall coverings; gums
[adhesives], other than for stationery or household
purposes; starch paste [adhesive], other than for
stationery or household purposes; roofing adhesives;
gum arabic for industrial purposes; gluten [glue], other
than for stationery or household purposes; wood pulp
for manufacturing purposes; synthetic resins,
unprocessed; unprocessed acrylic resins; unprocessed
epoxy resins; unprocessed polyester resins;
unprocessed polyvinyl acetate resins; mordants for
metals; catalysts for use in the manufacture of
industrial chemicals; catalysts; gum solvents.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
metal; cladding of metal for facades.
Klasse 40 Processing and treatment of metal and metal plates.
Klasse 42 Architecture; engineering services; architectural
consultation; industrial design and styling.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1226933
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414624
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664414
Gjengivelse av merket:
QRIVQA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227002
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414639
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Søknadsprioritet:
2014.09.23, CH, 664413
Gjengivelse av merket:
QISQRA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
Int.reg.nr:
1225542
Int.reg.dato:
2014.08.29
Registreringen
2024.08.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414199
Notifikasjonsdato: 2014.12.04
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
RMIG ImagePerf
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
RM Rich Müller A/S, Industriparken 40, DK-2750
BALLERUP, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Nails; door rings of metal; label frames of metal;
espalier pins; perforated metal and steel plates;
punched base metal parts (not included in other
classes); radiator covers of metal and steel, not
adapted; chains of metal to be used during mechanical
signalling; non-electric cables and wires of common
metal; metal pipes; non-electric cable trays of metal;
cable linkages and joints of metal, non-electric; baskets
of metal and steel; partition walls of metal and steel;
covers of metal and steel for loudspeakers; building
materials of metal; wainscoting of metal; signboards of
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227017
Int.reg.dato:
2014.11.03
Registreringen
2024.11.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414646
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Søknadsprioritet:
2014.05.06, EM, 012846771
Gjengivelse av merket:
DUONISSIMO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Pastry and confectionery, biscuits.
(450)
65
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1227018
Int.reg.dato:
2014.10.27
Registreringen
2024.10.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414647
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Søknadsprioritet:
2014.10.10, EM, 013347307
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
FRO'FRAIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Milk and milk products; cheese and cheese products.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
BONK BREAKER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bonk Breaker, LLC, 3019 Olympic Boulevard Suite D,
US-CA90404 SANTA MONICA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Nutritional supplement energy bars.
Int.reg.nr:
1227027
Int.reg.dato:
2014.07.24
Registreringen
2024.07.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414650
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1227045
2014.02.24
2024.02.24
201414653
2014.12.11
2013.08.30, DE, 30 2013 048
710.9/12
Gjengivelse av merket:
GOLF SPORTSVAN
(730) Innehaver:
CONSERVES FERRER, S.A., Pol. Ind. Santa Anna,
Crta. Santpedor A Navarcles Km.4, ES-08251
SANTPEDOR (BARCELONA), Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Cooked fruit and vegetables, canned vegetables,
mushrooms and truffles; edible oils and fats; clear
soups, soups; preparations for making soups; all these
goods are from Barcelona.
Klasse 30 Mustards; vinegar; sauces (condiments); tomato
sauces, sauces and dressings for salads; mayonnaise;
condiments and spices; all these goods are from
Barcelona.
(450)
Int.reg.nr:
1227039
Int.reg.dato:
2014.08.22
Registreringen
2024.08.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414652
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, DE38440 WOLFSBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Plastics working machines, machines for production,
repair and dismantling of land, air and water vehicles,
for the chemical industry, for agriculture, for mining, for
the textile industry, for the food industry, for the
beverage industry, for the construction industry, for the
packaging industry; machine tools; motors, other than
for land vehicles; motors, electric, other than for land
vehicles; motor parts for motors of all kind; parts for
electric motors of all kind; internal combustion engines,
servo motors; diesel engine; glow plugs for diesel
engines; gas engine; gasoline engine (not for land
vehicles); hydraulic engines and motors; pumps;
vehicle oil pump; lubricators [parts of machines];
clutches other than for land vehicles; machine
transmissions, except for land vehicles; electronic
controls and control systems for machines; clutches,
other than for land vehicles; parts of machine couplings
and transmissions, included in this class; agricultural
machines; shredders [machines] for industrial use;
motorized lawn mowers; agricultural implements, other
than hand-operated; wind turbines; automatic
distribution machines; woodworking machines;
papermaking machines; printing machines for use on
sheet metal; friezing machines; sizing machines; drying
machine; sausage machines; bottle washing machines;
cigarette machines for industrial purposes; leatherworking machines; rotary steam presses, portable, for
fabrics; bicycle assembling machines; potters' wheels;
engraving machines; battery machine; cord making
machines; enamel production machinery; bulb
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227030
Int.reg.dato:
2014.11.06
Registreringen
2024.11.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414651
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Søknadsprioritet:
2014.06.09, EM, 012952255
Gjengivelse av merket:
CELESTYAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Louis Plc, Louis House, 20 Amphipoleos street,
Strovolos, CY-2025 NICOSIA, Kypros
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
66
internasjonale varemerkeregistreringer
production machinery; adhesive tape dispensers
machinery; briquette making machine; mixing
machines; washing machines; disintegrators;
superheaters; glass working machines; copper wash
tower; electromechanical machines for chemical
industry; rinsing machines; puddling machines; oil
refining machines agitators; jacks, power-operated
jacks; metalworking machines; foundry machines;
steam engines; thumbtack machine; fastener machine;
machine tools; electric screw driver; electrostatic
eliminator; spectacle lens processing equipment; gas
separation plant; air brushes for applying color; filters
for cleaning cooling air, for engines; welding machines,
electric; washing installations for vehicles; automobile
maintenance equipment.
Klasse 12 Vehicles for locomotion by land, air, water or rail and
their parts included in this class; motorized land
vehicles; motors and engines for land vehicles;
propulsion mechanisms for land vehicles; vehicle
chassis; vehicle bodies; couplings for land vehicles;
suspension shock absorbers for vehicles; shock
absorbing springs for vehicles; pneumatic tires; tires for
vehicle wheels; rims for vehicle wheels; tires, solid, for
vehicle wheels; vehicles wheels; hubs for vehicle
wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for
inner tubes, adhesive rubber patches for repairing inner
tubes, spikes for tires; anti-skid chains for vehicles;
non-skid devices for vehicle tires; vehicle seats;
rearview mirrors; head-rests for vehicle seats; anti-theft
alarms for land vehicles, anti-theft devices for vehicles;
cigar lighters for automobiles; motor cars; automobiles;
trucks, trailers and semi-trailers for vehicles, trailer
hitches for vehicles; omnibuses; motorcycles, mopeds,
bicycles; cable transport apparatus and installations;
carts, trolleys; air vehicles; boats, ships; locomotives;
motor buses; caravans; tractors; cycles, scooters
[vehicles]; chairlifts, funiculars; wheelchairs.
Klasse 28 Games; toys; gymnastic and sporting articles included
in this class; ornaments for Christmas trees, except
illumination articles and confectionery; scale model kits
[toys]; stuffed toy animals and other stuffed toys;
automatic amusement machines (coin-operated
machines), arcade video game machines; video game
machines; scale model vehicles; toy vehicles; scooters
(toys for children); scale model automobiles; toy
automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for
games; kaleidoscopes; board games; playing cards;
playing balls; exercise bicycles; archery implements;
appliances for gymnastics; plastic racetrack; gloves for
games; floats for fishing; camouflage screens [sports
articles].
Klasse 35 Retail and wholesale business management services
concerning motor vehicles, motors and engines for land
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for
vehicle wheels; retail and wholesale business
management services for mail-order business
concerning motor vehicles, motors and engines for land
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for
vehicle wheels; retail and wholesale business
management services via Internet concerning motor
vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle
chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels;
retail and wholesale business management services
via teleshopping concerning motor vehicles, motors
and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle
bodies and tires for vehicle wheels; bringing together,
but not transporting, a variety of motor vehicles, motors
and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle
bodies and tires for vehicle wheels therefore for the
benefit of others, thereby enabling customers to view
and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of
contracts for the benefit of others about sale and
purchase of motor vehicles, motors and engines for
land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires
for vehicle wheels; business administration and
organizational management of vehicles fleets for
others; consumer information and consultation about
trade and business activities (consumer advise);
administrative handling of orders (office work);
2015.03.30 - nr 14/15
negotiation of contracts for the benefit of others about
sale and purchase of goods; consultancy and
assistance in organization and management of retail
and business companies; advertising; business
management; business administration; office work;
personnel management consultancy, business
management consultancy, radio and television
advertising, organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes, collecting and arranging of
relevant press articles; presentation of goods on
communication media, for retail purposes; radio
advertising, television advertising; public relations;
auctioneering; sales promotion for others; personnel
recruitment; relocation services for businesses;
administrative processing of purchase orders; auditing;
sponsorship search.
Klasse 37 Reconstruction, repair, servicing and dismantling of
vehicles; vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service; customized carrying out of
alterations on body, chassis and motor of motor
vehicles (tuning), included in this class; varnishing of
vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments for
vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning;
retreading of tires; boiler and burner maintenance,
cleaning and repair; repair information; construction
information; installation of doors and windows;
quarrying services; machinery installation, maintenance
and repair; airplane maintenance and repair;
shipbuilding; photographic apparatus repair; clock and
watch repair; repair of security locks; rust proofing;
furniture maintenance; leather care, cleaning and
repair; disinfecting; burglar alarm installation and repair.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227070
Int.reg.dato:
2014.07.01
Registreringen
2024.07.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414658
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
WIDESPACE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Widespace AB, Birger Jarlsgatan 6, SE-11434
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software; downloadable software in the form of mobile
application; downloadable software via internet and
wireless devices; software adapted for use in the
operation of computers; computer programs
(downloadable software); downloadable graphics for
mobile phones.
Klasse 35 Information in relation to advertising on the internet;
dissemination of advertising material for others via the
internet; dissemination of advertising materials for
others via an online communications network on the
internet; advertising services via the internet;
compilation of directories for publishing on the internet;
compilation of advertising material for use on the
internet; information relating to advertising; consultancy
services relating to advertising and promotional
activities; advertising and marketing; on-line advertising
for others via electronic communications networks;
dissemination of advertisements; dissemination of
advertising for others; dissemination of advertising for
others via the internet; promotion of services [for
others] through the medium of advertising;
dissemination of advertisements; advertising and
promotional activities; advertising, particularly services
for the promotion of goods; advertising, marketing and
promotion services; advertising for business via
computer databases; preparing and placing of
67
internasjonale varemerkeregistreringer
advertisements; consultancy regarding advertising for
businesses; updating and maintenance of data in
computer databases; automated compilation and
systematization of information in computer databases;
data management services; business administration
services, namely, administration of a computer
database; systemization of information into computer
databases.
Klasse 38 Providing access to electronic communications
networks and electronic databases; providing access to
databases; arranging access to databases on the
internet; communications services relating to the
provision of access to a database; data transmission
services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
costs, financial management, human resources
management, employee data, inventory control,
preparing work orders and order processing, estimating
purchasing needs, restocking, sales tracking, and
warehouse management in the fields of retail,
manufacturing, distribution, non-profit organizations,
financial organizations, aged care and senior living
organizations, automotive, lumber, hospitality,
government, education, communications, title and
escrow, banking, credit unions, research and
development, marketing, advertising, management
consulting, architecture, engineering, construction and
professional services; software as a service for use in
supply chain management, production management,
logistics, project management, product data
management, service management, sales
management, customer relationship management, ecommerce, IT service management, accounting,
business analysis, labor costs, financial management,
human resources management, employee data,
inventory control, preparing work orders and order
processing, estimating purchasing needs, restocking,
sales tracking, and warehouse management in the
fields of retail, manufacturing, distribution, non-profit
organizations, financial organizations, aged care and
senior living organizations, automotive, lumber,
hospitality, government, education, communications,
title and escrow, banking, credit unions, research and
development, marketing, advertising, management
consulting, architecture, engineering, construction and
professional services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227076
Int.reg.dato:
2014.07.09
Registreringen
2024.07.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414659
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
BUSINESS INSPIRED
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Epicor Software Corporation, 804 Las Cimas Parkway,
US-TX78746 AUSTIN, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for use in supply chain
management, production management, logistics,
project management, product data management,
service management, sales management, customer
relationship management, e-commerce, it service
management, inventory control, preparing work orders
and order processing, estimating purchasing needs,
restocking, sales tracking, and warehouse
management in the fields of retail, manufacturing,
distribution, non-profit organizations, financial
organizations, aged care and senior living
organizations, hospitality, government, education,
communications, title and escrow, banking, credit
unions, research and development, marketing,
advertising, management consulting, architecture,
engineering, construction and professional services;
electronic publications, namely, manuals featuring
instruction for computer software for use in supply
chain management, production management, logistics,
project management, product data management,
service management, sales management, customer
relationship management, e-commerce, it service
management, inventory control, preparing work orders
and order processing, estimating purchasing needs,
restocking, sales tracking, and warehouse
management recorded on computer media.
Klasse 42 Computer services for others in the field of design,
selection, implementation and use of computer
hardware, computer software and networking systems;
computer consultation services; computer programming
for others; computer software updating and installation
for others; repair of computer software; technical
support services, namely, troubleshooting in the nature
of diagnosing computer hardware and software
problems; computer software design and development
for others and consultation in the maintenance and
management thereof; updating computer databases;
providing a website featuring non-downloadable
software for use in supply chain management,
production management, logistics, project
management, product data management, service
management, sales management, customer
relationship management, e-commerce, IT service
management, accounting, business analysis, labor
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227158
Int.reg.dato:
2014.09.11
Registreringen
2024.09.11
utløper:
Etterfølgende
2014.12.02
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201415099
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Maresi Trademark GmbH & Co KG, Strasserau 6, AT4010 LINZ, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Semi-prepared or prepared meals, snacks or spreads
based on one of the following goods, namely soya, milk
protein, vegetable protein; soups; all aforesaid goods
also preserved, sterilized, pasteurised, cooked, dried,
chilled or frozen; sausages or charcuterie; vegetarian
or vegan charcuterie; sandwich fillings and toppings
based on milk protein, vegetable protein or soya in the
form of charcuterie.
(450)
68
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1227166
Int.reg.dato:
2014.09.23
Registreringen
2024.09.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414675
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
UPI [universal peripheral interface] software; USB flash
drives; USB flash drives [not pre-recorded]; USB
[universal serial bus] operating software; microphones;
video cameras adapted for monitoring purposes; video
cameras; headsets for use with computers; video game
cartridges; video games [computer games] in the form
of computer programs recorded on data carriers;
interactive video game programs; media content;
portable media players; data storage media;
temperature measuring apparatus for household use;
remote, electric or electronic control stations; remote
control apparatus; multifunctional remote controls;
remote alarms [other than anti-theft for vehicles];
electric apparatus for remote ignition.
Klasse 28 Video game apparatus; computer game apparatus;
batting gloves [accessories for games].
Klasse 42 Advisory services relating to the rental of computers
or computer software; services for renting computers;
leasing of computer software; hosting services and
software as a service and rental of software; rental
services relating to data processing equipment and
computers; creating electronically stored web pages for
online services and the Internet; advisory services
relating to man-machine interfaces for computer
software; conversion of data or documents from
physical to electronic media; time sharing services for
data processing apparatus; monitoring of computer
systems by remote access.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Laurent Colyns, Rue de Monts 9, BE-6250 PONT DE
LOUP, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; hair products (gels,
waxes, pastes, oils, shampoos, conditioners, sprays,
foams).
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
1227213
2013.12.16
2023.12.16
201414680
2014.12.11
2013.11.05, CY,
82142#@#2013.11.05, CY,
82143#@#2013.11.08, CY,
82141
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227298
Int.reg.dato:
2014.06.30
Registreringen
2024.06.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414693
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SERANIT GRANIT SERAMIK SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Meliha Avni Sözen Caddesi No:40
Mecidiyeköy, TR- ISTANBUL, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Materials for constructing, coating, repairing roads,
namely, asphalt, pitch and tar, bitumen, sand, gravel,
slag stone, mixtures of sand and sand stones, nonagricultural lime for use in construction, slag-lime
cement, gypsum; blocks of concrete, plaster and
colored plaster for building purposes, articles of artificial
stone for building purposes; shaped building,
construction and road construction materials made of
concrete, gypsum, earthen, clay, sand, natural stone,
artificial stone, wooden, plastic or synthetic materials;
building parts, namely doors, floors or windows,
buildings, poles and crash barriers not of metal; nonluminous, non-mechanical signs not of metal;
monuments of stone, concrete or marble; statues of
stone, concrete or marble; natural or synthetic nonmetallic surface coatings for building purposes in the
form of plates or strips (heat-adhesive); glass blocks for
building, glass bricks, glass tiles, glass panes, glass
panels for building construction purposes; prefabricated
swimming pools not of metal; aquarium sand.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ELTRESTIO TRADING LTD, Arch. Makariou III, 155,
Prothoas House, 5th Floor, CY-3026 LIMASSOL,
Kypros
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Television apparatus; set-top-box; software; game
programmes; computer programmes [programs]
recorded; computer programs [downloadable software];
interactive computer software interfaces for computers;
69
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1227353
Int.reg.dato:
2014.09.04
Registreringen
2024.09.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414702
Notifikasjonsdato: 2014.12.11
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1227487
Int.reg.dato:
2014.05.14
Registreringen
2024.05.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414907
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.05.14, EM, 012873808
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Caverion OYJ, Panuntie 11, FI-00620 HELSINGFORS,
Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; tanks
of metal; building panels of metal; containers of metal
[storage, transport]; platforms, prefabricated, of metal;
tanks of metal; tool boxes of metal, empty; tree
protectors of metal; fences and gates of metal; fence
panels of metal; guard barriers of metal; signboards of
metal; ladders and stairs of metal; metal scaffolding;
transportable metal constructions; prefabricated houses
[kits] of metal; steel buildings; stringers [parts of
staircases] of metal; load lifting straps of metal; wire
rope used for lifting and rigging; buildings of metal;
safety chains of metal; slings of metal for handling
loads; metal expansion joints for floors and walls; wall
linings of metal [building]; wall claddings of metal
[building]; building panels of metal; fittings of metal for
building; framework of metal for building; refractory
construction materials of metal.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other digital recording
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software; fireextinguishing apparatus; mobile software;
downloadable electronic publications; access control
apparatus; fire detection apparatus; fire and burglar
alarms; access control systems, offence alarm
systems, electronic surveillance and fire alarm systems;
control, checking and supervision apparatus for heat,
water and air-conditioning, electrical and automation
systems; software and user interface used for
controlling heat, water, air conditioning, electrical and
automation systems and for access control, security
supervision and fire detection; monitoring and
supervision software and user interface for water
supply plants and production plants; remote gauges
and meters; remote control apparatus; apparatus for
measuring and supervision of energy, heat and water
consumption.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; boiler pipes [tubes] for heating
installations, especially pipes being parts of soda
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The combined mark, which consists of a stylized image
of the building and words «NOBLE HOUSE» with a
horizontal line; this composition is located on
background of the rectangle.
(730) Innehaver:
ROVERLANE INVESTMENTS LIMITED, Chrysalia
Court, 206, 5th floor, Arch. Makariou III, CY-3030
LIMASSOL, Kypros
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); aperitifs; arrack;
brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; digesters
[liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; alcoholic
beverages containing fruit; spirits [beverages]; distilled
beverages; mead; hydromel; peppermint liqueurs;
bitters; rum; sake; hard cider; rice alcohol; alcoholic
extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences.
Klasse 35 Import-export agencies; commercial information
agencies; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; demonstration of goods;
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; auctioneering; retail or
wholesale services for food products and beverages;
sales promotion for others; advertising; bill-posting;
distribution of samples; distribution of advertising
matter; direct mail advertising; procurement services for
others [purchasing goods and services for other
businesses].
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
70
internasjonale varemerkeregistreringer
boilers; parts and accessories for aforementioned
goods.
Klasse 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal; building elements containing lighting, air
conditioning, refrigerating, heating and electric
apparatus, telecommunication links and electric
automation systems preinstalled into the elements;
building panels, not of metal; non-metallic transportable
constructions; non-metal fire-resistant boards and
panels for construction; scaffolding, not of metal; wall
boards and panels, not of metal; wall claddings, not of
metal, for building; fences and gates, not of metal; nonmetal fencing panels; guard barriers, not of metal;
stairs, not of metal.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; data processing
services; business project management services;
collection, compilation and systemization of information
into computer databases related to building technology
and energy saving; data processing, namely
processing of energy information and production
predictions for business purposes; business strategic
planning, namely energy purchase planning; business
reporting and invoicing services in relation to energy
production, energy transport and energy consumption;
procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; consultation and advice
relating to aforementioned services.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; real estate management; rental and
brokerage of commercial real estate, buildings and
apartments; financial planning in relation to real estate;
building and apartment management; consultation and
advice relating to aforementioned services.
Klasse 37 Building construction; repair and maintenance of real
estate; cleaning of buildings, industrial sites and
building sites; sanding; snow removal services; repair
and installation of heat, water, air conditioning, electric
and refrigeration apparatus; repair and installation of
machines, apparatus and technical systems used in
real estate; real estate maintenance; repair and
installation of machines, apparatus and technical
systems used in construction sites or for real estate
maintenance; renovation and remodeling of building
and house interiors; repair of damage to buildings,
houses and property; damage and repair duty services
in the field of building maintenance and construction,
namely on-call repair duty services in case of damages
to buildings, houses and property; damp inspection and
drying; building construction, repair and installation
services relating to building technology, industry
processes, distribution of energy, tele and data
communication, automation, energy management,
production and storing renewable energy, security
service and municipal engineering; on-site construction
supervision; supervision and management of real
estate construction projects; consultation and advice
relating to aforementioned services.
Klasse 38 Telecommunications; electronic data transmission;
wireless digital communications; remote transmission
of data readings from energy and water meters and
from other building technology meters and gauges;
interactive data transmission between building
technology systems; consultation and advice relating to
aforementioned services.
Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; motor traffic control services; parking
services; consultation and advice relating to
aforementioned services.
Klasse 40 Recycling services; galvanization; consultation and
advice relating to aforementioned services.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; technical testing and quality
control; engineering services; energy auditing; technical
consultation relating to energy saving and energy
2015.03.30 - nr 14/15
efficiency; research and design relating to building
management, building technology, industry processes,
energy efficiency, building and real estate efficiency,
distribution of energy, tele and data communication,
automation, energy management, production and
storing renewable energy, security service and
municipal engineering; design and development of
machines, apparatus and technical systems used in
real estate; metering and monitoring consumption of
electric power, wind power and water power by third
parties for power providers and for energy users; utility
meter reading services, namely on-site inspection and
analysis of data from energy and water meters and
from other building technology meters and gauges;
computer services, namely development of operational
reliability, security and information management for
industrial data systems; monitoring of computer
systems by remote access; technical project
management in the field of technical maintenance of
real estate; remote monitoring, controlling and
supervision of machinery, apparatus and computer
systems used in buildings in relation to technical
maintenance of real estate; testing of machines,
apparatus and technical systems used in real estate;
remote monitoring and supervision of water supply
plants and production plants; energy audit services;
quality control inspections of buildings and apartments;
consultation and advice relating to aforementioned
services.
Klasse 45 Legal services; security services for the protection of
property and individuals; professional consultancy
service relating to safety management; security
services, namely, video and visitor surveillance,
monitoring security alarms, monitoring and controlling
access to building and facilities; emergency alert, alarm
response and verification services, including monitoring
telephone calls and notifying emergency facilities;
consultation and advice relating to aforementioned
services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227526
Int.reg.dato:
2014.09.02
Registreringen
2024.09.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414910
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.04.14, EM, 012791431
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Kässbohrerstrasse
11, DE-88471 LAUPHEIM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Attachments for tracked vehicles used for maintaining
and landscaping snowy terrain, in particular milling
cutters, rope winches, dozer blades; internal
combustion engines for tracked vehicles and system
parts therefor; motor-operated apparatus and devices
for landscaping and maintaining snowy terrain;
hydraulic control and regulating apparatus; hydraulic
controls for the operating apparatus of tracked vehicles
used for maintaining and landscaping snowy terrain.
Klasse 9 Electric and electronic control and regulating
apparatus for use in vehicles used for maintaining and
landscaping snowy terrain; electric, electronic and
optical apparatus for capturing, transmission and
recording of electric, electronic or optical data or
signals for use in tracked vehicles used for maintaining
71
internasjonale varemerkeregistreringer
and landscaping snowy terrain; software therefor.
Klasse 12 Motor vehicles, in particular tracked vehicles for
maintaining and landscaping snowy terrain and parts
therefor, in particular travel drive motors.
Klasse 41 Providing of training and further training; sporting and
cultural activities.
Klasse 42 Science and technology services, in particular for
landscaping and maintaining snowy terrain.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Surgical apparatus and instruments for ophthalmic
surgery.
Int.reg.nr:
1227546
Int.reg.dato:
2014.09.25
Registreringen
2024.09.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414913
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.04.22, FR, 14 408 5730
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, FR-75008
PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumery products, particularly perfumes, toilet water
and eau-de-Cologne; make-up products, make-up
products particularly for the lips, eyes and face;
cosmetic products, cosmetic products for face and
body care, particularly creams, serums and oils;
deodorants for personal use; milks, scented gels for the
body, bath and shower, soaps.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1227670
2014.03.27
2024.03.27
201414933
2014.12.18
2013.10.07, GB,
UK00003025069
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227583
Int.reg.dato:
2014.10.20
Registreringen
2024.10.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414919
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.10.03, AU, 1650646
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
WorldPay Ltd, 55 Mansell Street, GB-E18AN
LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer programs; computer programs for
processing of financial payments involving enabling
card verification and authorisation, fraud checking, and
secure transfer of money for merchant accounts;
computer hardware and software comprising a digital
wallet that stores customer account information;
apparatus for payment with magnetically encoded
cards; apparatus for payment with magnetic memory
cards; apparatus for receiving cash payments being
credit cards, debit cards, store cards, bank cards,
charge cards, gift voucher cards or other payment
cards and microchips containing account details;
apparatus for receiving cash payments; automatic
payment machines; devices incorporating
microprocessors for use in fare payments on public
transport; machine readable devices for cashless
payment systems; magnetic payment cards; payment
cards being magnetically encoded; read out apparatus
for use in the authentication of cashless payment
means; read out apparatus for use in the identification
of cashless payment means; tariff devices for recording
payment; terminals for electronically processing credit
card payments; terminals for the electronic payment of
charges with credit cards; scientific apparatus and
instruments including telecommunications, signalling,
Herbal Fix
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ballaqua Group Pty Ltd as trustee for Ballaqua Group
Unit Trust, Suite 1 344A Illawarra Road, AU-NSW2204
MARRICKVILLE, Australia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Non-alcoholic beverages.
(450)
Int.reg.nr:
1227631
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414929
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.05.21, CH, 666385
Gjengivelse av merket:
FINESSE
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
CITY DEFENSE
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
72
internasjonale varemerkeregistreringer
checking (supervision), and teaching apparatus;
magnetic data carriers, acoustic disks; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers,
computers, servers and software for
telecommunications, semi-conductors,
microprocessors, integrated circuits, computer for
micro-programming, software, computer memories,
computer peripherals, data processing units and their
parts; electronic apparatus and equipment for remote
connection to a computer network and/or
telecommunications, data processing equipment and
computers; electronic data carrier cards, charge cards,
bank cards, credit cards, debit cards, stored value
cards, payment cards; encoded magnetic card readers,
electronic data carrier card readers, electronic
encryption units; computer hardware, computer
terminals, computer peripheral devices and computer
software, electronic apparatus for use in processing
financial transactions; computer software relating to the
handling of financial transactions such as payments by
charge cards, bank cards, credit cards, debit cards,
stored value cards and payment cards; computer
software applications; electronic verification apparatus
for verifying authenticity of bank cards, credit cards,
debit cards, charge cards, stored value and/or payment
cards; parts and fittings for the aforesaid goods;
electronic publications; downloadable data including
publications and software; electronic publications
relating to research on financial issues and research
into payment transaction data and white papers relating
to research and analysis of financial transactions
trends.
Klasse 16 Paper advertising materials; cheque books; printed
publications, newsletters, magazines, pamphlets,
leaflets, newspapers and periodicals, all relating to the
provision of financial services; printed invitations;
printed service guides and services brochures for
financial services; printed forms and statements for
financial services; printed plastic cards (other than
encoded or magnetic); plastic covered cards bearing
printed matter; money orders, money drafts, cheques,
cheque books, travellers' cheques; document wallets;
vouchers of value, coupons; catalogues.
Klasse 35 Advertising and promotional services; compilation of
data relating to goods for purchase; bookkeeping and
accounting services; tax and taxation assessments and
advice; preparation and compilation of income or
corporate tax returns data processing services;
information, advisory and consultancy services relating
to data processing; user incentive schemes relating to
use of credit cards, store cards, charge cards, cash
cards, debit cards, payment cards; loyalty, incentive
and bonus program services; information, advisory and
consultancy services related to all the aforesaid
services.
Klasse 36 Banking services; online banking services; credit card,
debit card, store card, bank card, charge card, gift
voucher card, other payment card authorisation
services; electronic funds transfer and payment
services; processing of transactions made by credit
cards, debit cards, store cards, bank cards, charge
cards, gift voucher cards, other payment cards and
microchips containing account details; card to card
transfer and mobile banking and payments; processing
of credit and debit transactions by telecommunication
link; issue and redemption of tokens, coupons and
vouchers of value; currency exchange services;
electronic wallet services (payment services); e-wallet
account services, namely the provision of online
electronic money accounts (e-wallet accounts) and
services for consumers and online merchants whereby
consumers fund their e-wallet accounts and consumers
and online merchants (businesses) send and receive
payments and remittances over the Internet; point of
sale payment services; mail payment services;
telephone payment services; recurring payment
services; merchant account services; financial risk
management; financial services; insurance; monetary
2015.03.30 - nr 14/15
affairs; identity theft and fraud prevention services
relating to processing of financial payments made by
bank cards, credit cards, debit cards, charge cards, gift
voucher cards, store cards, stored value payment cards
and other cards containing microchips with bank
account details in multiple currencies for merchant
accounts including card authorisation, verification and
fraud screening; services in relation to secure handling
of online financial transaction data; services for secure
transfer of money between banks, their customers and
merchant accounts; financial risk management;
financial services being financial analysis and
consultation, financial exchange of data between
financial institutions and their customers, financial
services relating to analysis of payment transaction
data; monetary affairs services being cross border
multi-currency exchange services; information, advisory
and consultancy services related to all the aforesaid
services.
Klasse 37 Installation, maintenance, repair and updating of
electronic data capture and transmission systems for
the purposes of electronic funds transfer; installation,
maintenance, repair, updating of card readers and
electronic apparatus all for handling financial and
associated transactions including authorisation and
processing of payments made with credit cards, debit
cards, store cards, bank cards, charge cards, gift
voucher cards, other payment cards and microchips
containing account details; installation, maintenance,
repair and updating of electronic apparatus for
retrieving information stored on credit cards, debit
cards, store cards, bank cards, charge cards, gift
voucher cards, other payment cards and microchips
containing account details; installation, maintenance,
repair and updating of electronic verification apparatus
for verifying authenticity of credit cards, debit cards,
store cards, bank cards, charge cards, gift voucher
cards, other payment cards and microchips containing
account details; information, advisory and consultancy
services related to all the aforesaid services.
Klasse 38 Advisory and consultancy services, all relating to
electronic data capture and transmission systems for
the purposes of electronic funds transfer from points of
sale; receipt and/or delivery of messages, documents
and other data by electronic transmission; receipt
and/or delivery of messages, documents and other
data via the Internet; provision of electronic
communication links; dissemination by email of
vouchers, voucher codes, gift codes, claim codes,
discount offers, promotional offers, coupons and
printable vouchers enabling customers to conveniently
view and redeem tokens of value by means of the
Internet; providing access to computer servers,
databases and networks; providing access to the
Internet; provision of telecommunications connections
and access to the Internet; providing access to
telecommunication portal services; location-based and
personal transmission of information; providing access
to location-specific data via the Internet; leasing of
access time to databases; information, advisory and
consultancy services related to all the aforesaid
services.
Klasse 42 Updating software of electronic data capture and
transmission systems for the purposes of electronic
funds transfer; monitoring of electronic data capture
and transmission systems for the purposes of
electronic funds transfer; monitoring of card readers
and electronic apparatus all for handling financial and
associated transactions including authorisation and
processing of payments made with credit cards, debit
cards, store cards, bank cards, charge cards, gift
voucher cards, other payment cards and microchips
containing account details; monitoring of electronic
apparatus for retrieving information stored on credit
cards, debit cards, store cards, bank cards, charge
cards, gift voucher cards, other payment cards and
microchips containing account details; monitoring
updating of electronic verification apparatus for
verifying authenticity of credit cards, debit cards, store
73
internasjonale varemerkeregistreringer
cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards,
other payment cards and microchips containing
account details; design and development of computer
hardware and software; computer software
programming services; providing temporary use of nondownloadable computer software for preparing invoices
or for tracking packages over computer networks,
intranets and the internet; providing temporary use of
non-downloadable computer software broadcasting
geographical data received using a global positioning
system; application service provider (ASP) services
featuring mobile phone and wireless handheld
computer applications software for use in enabling
users to make electronic payments and to receive,
redeem, and manage electronic receipts and electronic
coupons; lease, hire and rental of computer equipment,
hardware, software and programs; encryption services;
electronic signature verification and authorisation
services; digital signature verification and authorisation
services; information, advisory and consultancy
services related to all the aforesaid services.
Klasse 45 Identity theft and fraud prevention services;
information, advisory and consultancy services related
to all the aforesaid services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "CARIO" & a device.
(730) Innehaver:
CHOW TAI SENG JEWELRY LIMITED, No. 301, 3rd
floor of Orient International, Bijou Plaza, Tianbei
Garden Annex Building, North Wenjin Road, CNLUOHU SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Jewellery; agates; jewellery of yellow amber;
wristwatches; tie clips; works of art of precious metal;
earrings; pins [jewellery, jewelry (Am.)]; clocks;
watches.
Int.reg.nr:
1227689
Int.reg.dato:
2014.06.25
Registreringen
2024.06.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414936
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
saysky
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227713
Int.reg.dato:
2014.08.25
Registreringen
2024.08.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414941
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.02.27, US, 86206674
Gjengivelse av merket:
DEPACTUS
Int.reg.nr:
1227698
Int.reg.dato:
2014.08.12
Registreringen
2024.08.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414938
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.02.19, US, 86197949
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Deepset, LLC, 2405 Plaza a la Playa, US-CA92672
SAN CLEMENTE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Backpacks, bags, luggage.
Klasse 25 T-shirts, fleece jackets, sweatshirts, board shorts,
shorts, pants, jackets, caps, beanies, wetsuits and
tops.
DEFENDER SERIES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Otter Products LLC, 209 South Meldrum Street, USCO80521 FORT COLLINS, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Protective covers and cases for personal electronic
devices, namely, cell phones.
(450)
Int.reg.nr:
1227705
Int.reg.dato:
2014.08.14
Registreringen
2024.08.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414939
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.02.18, CN, 14034063
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lars Pedersen, Willemoesgade 7c, DK-2100
KØBENHAVN Ø, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 28 Sporting equipment (not included in other classes);
games, toys, Christmas decorations.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
74
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1227720
Int.reg.dato:
2014.08.11
Registreringen
2024.08.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414942
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; organization of collections; fundraising
and sponsorship.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; academies [education];
practical training demonstration; education information;
recreation information; gymnastic instruction;
correspondence courses; organising cookery courses;
arranging of contests; organization of sports
competitions; organization of competitions [education
or entertainment]; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; organization of shows
[impresario services]; arranging and conducting of
concerts; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; arranging and
conducting of colloquiums; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of symposiums;
arranging and conducting of workshops [training]; party
planning (entertainment); publication of books;
publication of texts, other than publicity texts;
publication of electronic books and journals on-line;
electronic desktop publishing; presentation of live
performances; game services provided on-line from a
computer network.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto in the field of nutrition; scientific
research in the field of nutrition; biological research;
design of new products and development in the food
and nutrition sectors; all of the aforesaid services being
for the development of sustainable forms of food
production which are then shared with decision makers;
design and development of computer hardware and
software.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
TuoYu
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
TuoYu
(730) Innehaver:
TAIZHOUSHI SANJIANG XIAOFANG QICAI YOUXIAN
GONGSI, Renminlu Xishou Sixiangzhen, CN-225300
TAIZHOUSHI, JIANGSU, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Fire extinguishing apparatus; fire hose nozzles;
protection device for personal use against accidents;
protective helmets; respiratory masks, other than for
artificial respiration; clothing for protection against fire;
breathing apparatus, except for artificial respiration; fire
blankets.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(210)
(220)
(540)
1227729
2014.07.23
2024.07.23
201414943
2014.12.18
2014.05.13, IT,
MI2014C004820
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227739
Int.reg.dato:
2014.09.08
Registreringen
2024.09.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414944
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark represents an inscription in Latin letters
"IZOVAT" depicted in a rectangular dark frame; dark
rectangle is depicted behind the letters on the right side
in the background of the mark.
(730) Innehaver:
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "OBIO",
vul. Promyslova, 6, UA-10025 ZHYTOMYR, Ukraina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Insulating materials; mineral wool (insulator); glass
wool for insulation; insulating refractory materials;
soundproofing materials; boiler composition to prevent
the radiation of heat; non-conducting materials for
retaining heat.
Klasse 19 Building materials, not of metal; refractory
construction materials, not of metal.
Klasse 37 Building insulating.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni, Via Mantova,
166, IT-43100 PARMA, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; administration of
employee benefit plans.
(450)
75
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1227740
Int.reg.dato:
2014.09.15
Registreringen
2024.09.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414945
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.03.19, EM, 012708988
Gjengivelse av merket:
teaching and education administration; making
available educational printed material in the field of
mathematics, including electronically, over the internet
and via other communication services; online
publishing services; conducting, hosting and arranging
conferences, seminars and events.
Klasse 42 Hosting a website featuring downloadable software
and installers allowing web users to download, upload,
distribute and display content on educational topics and
subjects including, mathematics, science, and
technology; application service provider (ASP)
services, namely, hosting, managing, developing and
maintaining web-based applications, software and a
website for wireless delivery of educational content to
mobile, electronic and optical devices; computer
services, namely, creating an online platform for users
of an online community to participate in discussions
about education and in particular mathematics,
volunteer for tutoring and engage in social networking,
all featuring educational topics and subjects; research
and development services relating to mathematics,
science and technology; computer software design and
development, all for use in teaching and education.
EGALIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tahe Kayaks OÜ, Aiandi tee 21, Viimsi alevik, Viimsi
vald, EE-74001 HARJUMAA, Estland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Personal protective equipment; protective helmets,
protective sports helmets; rescue, safety and protective
vests; life jackets; buoyancy aids, buoyancy bags
(floating aids for persons and objects); life jackets for
water sports.
Klasse 12 Water vehicles; ships' hulls, ships, boats, kayaks,
canoes, yachts, launches; oars, paddles for canoes,
rudders, floating oars; davits for boats; boat hooks;
cockpit covers for canoes and kayaks; trailers, trolleys
and covers, parts, fittings and accessories therefor;
vehicle roof racks, carriers, luggage racks and roof
boxes and parts, fittings and accessories therefor;
carriers, luggage racks and luggage boxes, and parts,
fittings and accessories therefor for attaching to the
body of a vehicle; carriers and luggage racks and
luggage boxes, and parts, fittings and accessories
therefor for attaching to the rear of a vehicle; water
spray breakers used with water sport crafts.
Klasse 28 Swimming jackets.
Klasse 35 Retail sale of water craft, in particular ships, boats,
kayaks and canoes, and the retail sale of accessories
and additional equipment therefor; retailing of trailers,
trolleys and accessories and spare parts therefor;
retailing of roof racks for vehicles, ambulance
stretchers and luggage racks, roof boxes and
accessories and spare parts therefor.
(450)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1227950
Int.reg.dato:
2014.08.11
Registreringen
2024.08.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414977
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.03.03, US, 86209290
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the words Fundamentals of
Alternative Investments to the left of a circle with three
spokes on the left side with a divided road going into
the circle on the left side below the spokes.
(730) Innehaver:
Chartered Alternative Investment Analyst Association,
Inc., 100 University Drive, US-MA01002 AMHERST,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Education services, namely, providing nondownloadable webinars in the field of alternative
investment analysis.
Int.reg.nr:
1227921
Int.reg.dato:
2014.04.28
Registreringen
2024.04.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414972
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2013.12.11, EM, 012416319
Gjengivelse av merket:
GeoGebra
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
GeoGebra GmbH, Wolfauerstr 90, AT-4040 LINZ,
Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for use in teaching and education,
and in particular mathematics, science and technology;
multi-platform dynamic software for use in education;
downloadable software for use in teaching and
education, and in particular mathematics;
downloadable educational and teaching publications
and multimedia content in the field of mathematics; prerecorded discs and CD ROMs featuring educational
and informational material in the fields of mathematics,
science and technology; teaching apparatus; software
applications all for use in teaching and education, and
in particular mathematics.
Klasse 41 Educational services; educational research services;
information services relating to teaching and education,
including mathematics, science, and technology;
production of audio-visual recordings in relation to
(450)
76
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1227954
Int.reg.dato:
2014.08.21
Registreringen
2024.08.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414978
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
SURGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Leatherman Tool Group Inc, 12106 N.E. Ainsworth
Circle, US-OR97220 PORTLAND, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Multifunction hand-operated tool comprising two or
more of the following elements: pliers, wire cutter,
crimper, knife, file, saw, scissors and bit driver.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FIESTA HOTELS & RESORTS, S.L., Avenida
Bartolome Rosello, 18, ES-07800 IBIZA (BALEARES),
Spania
VEGA FACTORY, S.L., C/ Thomas Edison 4 Loft 2003
- Rivas Futura, ES-28529 RIVAS VACIAMADRID,
Spania
Francisco Javier Roncero Fernandez, C/ Thomas
Edison 4 Loft 2003 - Rivas Futura, ES-28529 RIVAS
VACIAMADRID, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Broadcasting or transmission of radio or television
programs; telecommunications; telematic services;
broadcasting of television programs, reports,
documentaries; broadcasting of motion picture films
and audiovisual programs; news agencies; information
on telecommunications; information [news] agencies;
rental of telecommunication apparatus; broadcasting
via satellite; management of text messages in mobile
telephones.
Klasse 41 Education services, training, entertainment services,
sporting and cultural activities, production of motion
picture films, shows, radio and television programs;
entertainment services; entertainment; editing of radio
and television programs and shows; videotape editing;
dubbing; organization of shows [impresario services];
organization of beauty contests; musical performances;
theater productions; presentation of live performances;
movie studios; rental of show scenery; direction or
presentation of plays; scriptwriting services; entertainer
services; organization and conducting of training
workshops; modeling agencies for artists; publication of
audio recordings; music composition services;
organization of competitions and awards; organization
of ceremonies for presenting awards; rental of movie
projectors and accessories; videotaping; production of
video tapes; recording studio services for film, video
and television; music publishing and music recording
services.
Klasse 43 Services for providing food and drink.
Int.reg.nr:
1227964
Int.reg.dato:
2014.08.26
Registreringen
2024.08.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414979
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.02.27, EM, 012644911
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NAVARPLUMA, S.L., Polígono Industrial ArazuriOrcoyen, c/ B, 18, ES-31170 ARAZURI, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than of rubber or plastics);
raw fibrous textile materials; feathers; feathers for
stuffing; feathers for bedding [stuffing]; down; feather
stuffing; down stuffing; pillow stuffing; duvet stuffing;
quilt stuffing; feather duvets.
Klasse 24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed linen; table linen; duvets; duvets with
feather stuffing; duvets with down stuffing.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
(450)
Int.reg.nr:
1227987
Int.reg.dato:
2014.09.15
Registreringen
2024.09.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414984
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.03.28, EM, 012617965
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
77
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1227989
Int.reg.dato:
2014.09.30
Registreringen
2024.09.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414985
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.04.01, EM, 012749909
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
(condiments); bakery products, with fillings mainly
consisting of meat, poultry, game, fish, seafood or
sausage, and pasta made using meat, bread and
bakery products, and combination products consisting
of only one of the following goods or of a combination
of these goods, meat, fish, seafood, poultry and game,
fruit, vegetables, pasta and/or bakery products;
noodles, fresh noodle meals, fresh noodle ready meals,
in particular canneloni, lasagne, tortellini, ravioli,
including all the aforesaid meals in frozen form;
baguettes and ready-to-eat toasted sandwiches or rolls
mainly filled with cheese and/or fruit and/or vegetables;
foodstuffs, mainly consisting of cereal products; salt,
pepper, mustard, vinegar, sauces and dips
(condiments), salad dressings; spices; fruit sauces;
meat, fish and game pies, including all the aforesaid
goods (where possible) in frozen form.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FVZ Convenience GmbH, Natorper Strasse 57, DE59439 HOLZWICKEDE, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, meat products, including in frozen form, meat
preserves; convenience products or prepared meals,
included in this class, ready-made meals, mainly
comprising meat and/or vegetable and/or potatoes,
including with pasta and/or rice as side dishes,
including in frozen form; sausage, fish, poultry and
game, shellfish (not live); meat extracts; meat,
sausage, fish, poultry, game, fruit and vegetable
preserves; preserved fruits, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; tofu; preserved soya beans for
food; prepared potatoes and potato products of all
kinds, included in this class, including in the form of
flakes, powdered potato, croquettes, french fries, fried
potatoes, potato fritters, rösti (fried grated potato
cakes), potato pancakes, crisps and sticks; poultry
meat or poultry meat cuts; minced meat products,
cooked, spiced and/or coated with sauce, including
combined with fruit, vegetables, potatoes, cheese,
pasta and/or breadcrumbs; goose-liver, vegetable and
fruit pâtés; semi-prepared and ready-to-cook meals and
ready meals, mainly consisting of meat, fish, seafood,
poultry, game and/or sausage; soups, meat broth,
broth, stews, soup preparations; beans being ready
meals; fresh, chilled and frozen ready meals, semiprepared meals and partly prepared meals with a
vegetable base, mainly consisting of vegetables and
soya proteins; dietetic foodstuffs with a protein base,
not for medical purposes; vegetarian delicatessen
foodstuffs, mainly consisting of meat substitute
products, vegetarian spreads, tofu and soya products;
foodstuffs, mainly consisting of vegetable products, in
particular soya beans, herbs, spiced oils, including all
the aforesaid goods (where possible) in frozen form;
semi-prepared and partly prepared meals, mainly
consisting of soya beans and potatoes.
Klasse 30 Convenience products or prepared meals, included in
this class, mainly consisting of pasta and/or rice and/or
bakery goods, including with meat and/or potatoes
and/or vegetables as side dishes; coffee, artificial
coffee, tea, cocoa, cocoa-based products, cocoa-based
beverage powders, drinking cocoa in paste form and
cocoa extracts for food, cocoa, coffee, tea or chocolatebased beverages; rice, tapioca, sago; vegetable
flavourings, other than essential oils; fresh, chilled and
frozen ready meals, semi-prepared meals and partly
prepared meals, mainly consisting of rice, noodles,
corn, couscous (semolina) and/or cereals; vegetarian
delicatessen foodstuffs, mainly consisting of cereals;
farinaceous foods; pizzas, quiches; soya flour; soy
sauce, tacos; flour and preparations made from
cereals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet,
maize and buckwheat, the aforesaid goods also in the
form of mixtures and other preparations, in particular
wheat bran, wheat germ, maize meal, maize semolina,
linseed, muesli and muesli bars; husked wholemeal
cereals, in particular wheat, oats, barley, rye, millet,
maize and buckwheat, the aforesaid goods also in the
form of mixtures and other preparations; pasta and
wholemeal pasta; pastry and confectionery; sauces
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228006
Int.reg.dato:
2014.09.26
Registreringen
2024.09.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414986
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BODEGAS BAIGORRI, S.A.U., Ctra. Vitoria-Logroño,
km. 53, ES-01307 SAMANIEGO, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Wines from Spain.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228013
Int.reg.dato:
2014.10.14
Registreringen
2024.10.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414987
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is comprised of stylized English letters of
KEA.
(730) Innehaver:
GAOYAO JINLI XIANGXING METAL PRODUCTS
CO., LTD., 33 Yongli Street, Yongli Industrial West
Zone, Jinli town, CN- GAOYAO CITY, GUANGDONG
PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Runners of metal for sliding doors; fittings of metal for
78
internasjonale varemerkeregistreringer
furniture; safety chains of metal; bolts of metal; clothes
hooks of metal; hooks of metal for clothes rails; hinges
of metal; chains of metal; door handles of metal; latch
bars of metal.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
CLOUDSAFE
Int.reg.nr:
1228017
Int.reg.dato:
2014.09.26
Registreringen
2024.09.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414988
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.07.01, ES, 3517927
Gjengivelse av merket:
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the designation "Afumex
easy" written in a special large print and in smaller size.
(730) Innehaver:
PRYSMIAN SPAIN, S.A. (Sociedad Unipersonal),
Carretera C-15, Km 2, Pol. Ind. Massia d'en Notari, ES08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA),
Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electric cables; fiber-optic cables.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228045
Int.reg.dato:
2014.10.30
Registreringen
2024.10.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414993
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.07.03, CH, 661155
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228022
2014.09.30
2024.09.30
(546) Merket er et
201414989
2014.12.18
2014.04.04, DE, 30 2014 043
384.2/32
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Foodstuffs for animals.
Fructa
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
riha WeserGold Getränke GmbH & Co KG,
Behrenstrasse 44-64, DE-31737 RINTELN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Fresh fruits.
Klasse 32 Mineral water; aerated water; other non-alcoholic
beverages, especially lemonades and sherbets; fruit
juices; fruit beverages; vegetable juices; vegetable
beverages; syrups and other preparations for making
beverages.
Klasse 33 Alcoholic fruit beverages; cider.
(450)
Int.reg.nr:
1228040
Int.reg.dato:
2014.10.15
Registreringen
2024.10.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414990
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cashbow AB, c/o Clarum Affärsutveckling AB
Kungsgatan 59, SE-11122 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Safes.
(546) Merket er et
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
79
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228046
Int.reg.dato:
2014.10.30
Registreringen
2024.10.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414994
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.09.17, CH, 664079
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
1228050
Int.reg.dato:
2014.11.05
Registreringen
2024.11.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414996
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.05.22, EM, 012899068
Gjengivelse av merket:
TOTAL DEMAQ X5
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bath and shower gels and salts for non-medical use;
toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
foams, balms and aerosol products for hair care and
hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair waving and setting products; essential
oils.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Foodstuffs for animals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228047
Int.reg.dato:
2014.10.30
Registreringen
2024.10.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414995
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.09.17, CH, 664078
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'OREAL (UK) Limited, Hammersmith Road 255, GBVV68AZ LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Lip gloss, lipstick, lip balm.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228085
Int.reg.dato:
2014.10.14
Registreringen
2024.10.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415001
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
LIGHT STAX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Longmen Getmore Polyurethane Co., Ltd, Maxing
Village, Yonghan Town, Longmen, CN- HUIZHOU
CITY, GUANGDONG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Toys; building blocks [toys]; building games; jigsaw
puzzles.
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Foodstuffs for animals.
(450)
Int.reg.nr:
1228055
Int.reg.dato:
2014.11.07
Registreringen
2024.11.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201414997
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.06.16, EM, 013000682
Gjengivelse av merket:
ROUGE PUR COUTURE VERNIS
A LEVRES PLUMP-UP
(450)
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
80
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1228087
Int.reg.dato:
2014.10.14
Registreringen
2024.10.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415002
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
management; intellectual property licensing services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shanghai Donglai Technology Co., Ltd., Room 201,
Building 5, No. 1221, Xinhe Road, Jiading District, CN201815 SHANGHAI, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Oil cement [putty].
Klasse 2 Paints; silver paste; varnishes; blacks [colorants or
paints]; thinners for paints; distempers; coatings
[paints]; fixatives [varnishes]; primers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228274
Int.reg.dato:
2014.06.26
Registreringen
2024.06.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415029
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.01.28, EM, 012540431
Gjengivelse av merket:
SMATRIX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, Box 21,
FI-15561 NASTOLA, Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Measuring, detecting and monitoring instruments,
indicators and controllers for controlling indoor water
based heating systems for buildings comprising
radiators and underfloor, wall and ceiling heating
installations, excluding boilers, boiler systems and solar
installations; electric and electronic regulating
apparatus for controlling indoor water based heating
systems for buildings comprising radiators and
underfloor, wall and ceiling heating installations,
excluding boilers, boiler systems and solar installations;
computers and computer hardware and computer
software for controlling indoor water based heating
systems for buildings comprising radiators and
underfloor, wall and ceiling heating installations,
excluding boilers, boiler systems and solar installations.
Klasse 11 HVAC systems (heating, ventilation and air
conditioning), namely water based heating systems for
buildings comprising radiators and underfloor, wall and
ceiling heating installations, excluding boilers, boiler
systems and solar installations.
Klasse 37 Installation, repair and maintenance of water based
heating systems for buildings comprising radiators and
underfloor, wall and ceiling heating installations,
excluding boilers, boiler systems and solar installations;
advisory services relating to the installation, service,
maintenance and renovation of water based heating
systems for buildings comprising radiators and
underfloor, wall and ceiling heating installations,
excluding boilers, boiler systems and solar installations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228090
Int.reg.dato:
2014.10.28
Registreringen
2024.10.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415003
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.04.28, EM, 012827275
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Pieter Genbrugge, Grensstraat 87, BE-9000 GENT,
Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising, office functions, business management
and business administration in the field of photography;
providing business information via a web site; web site
traffic optimization; provision of commercial and
business contact information; commercial management
assistance; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; sales promotion for
others; television advertising / television commercials;
radio advertising / radio commercials; commercial
intermediation services.
Klasse 42 Design and development of computer hardware and
software; web site design consultancy; creating and
maintaining web sites for others; providing information
on computer technology and programming via a web
site; rental of web servers; graphic arts design; styling
[industrial design]; computer system design; computer
software design; hosting computer sites [web sites].
Klasse 45 On-line social networking services; copyright
81
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1228289
Int.reg.dato:
2014.08.21
Registreringen
2024.08.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415030
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
supplements for humans; vitamin, mineral and protein
supplements; body building food supplements; weight
gain supplements; energy supplements.
Klasse 9 Monitoring apparatus and instruments for the recordal
and measurement of health and fitness parameters,
other than for medical use; computer software;
computer software for providing information relating to
fitness, calorie counting and step counting;
multifunction electronic devices to view, measure and
upload to the internet information, including time, date,
body and heart rate values, global positioning,
direction, distance, altitude, speed, calories burned and
steps taken; pedometers; calorie counting apparatus;
heart-rate and fitness monitoring apparatus;
headphones; phone cases; sunglasses and spectacles;
frames and cases for sunglasses and spectacles; antiglare visors; mouth guards.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, trunks and travelling
bags; umbrellas and parasols; bags; bags for sport,
gymnasium bags; mini bags; duffel bags; backpacks,
purses and wallets.
Klasse 21 Utensils and containers; bottles; drinking bottles;
glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; body building clothing,
fitness clothing, gym clothing, T-shirts, vests, tank tops,
hoody jackets and jumpers, jumpers, lifting fitness and
gym accessory clothing, body building and weightlifting
clothing straps, shorts, trousers, tracksuits, tracksuit
bottoms, jogging bottoms, wristbands and wrist straps,
sweatbands, headbands, underwear, socks, gloves,
base layer clothing, compression wear clothing; hats,
caps, beanie hats; shoes, trainers, track shoes, boots,
sandals, flip flops.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; gymnasium, sport
and training equipment; balls; sport and game balls;
footballs, rugby balls, american footballs, golf balls,
table tennis balls, basketballs; bats; table tennis bats,
golf clubs, cricket bats, baseball bats, lacrosse sticks;
skis; snowboards; basket ball rings, table tennis tables;
athletic exercise cones; sporting protective items;
weight lifting belts, athletic knee and wrist supports,
boxing gloves; punch bags; weights for lifting exercises
(sports articles); exercise balls; treadmills; exercise
machines; cardio-vascular exercise machines; exercise
bicycles; cross trainer exercise machines; stairstepping machines for exercise.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of an orb divided horizontally by
wavy lines resembling ocean waves.
(730) Innehaver:
Sylvia Earle Alliance, 100 Pine Street, US-CA94111
SAN FRANCISCO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Pre-recorded DVDs featuring information regarding
the environment, science and technology, exploration,
and conservation; downloadable video recordings
featuring information regarding the environment,
science and technology, exploration, and conservation.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228298
2014.04.02
2024.04.02
201415031
2014.12.18
2013.10.11, GB,
UK00003025818
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Gymshark Limited, 15 Ombersley Street West
Droitwich, GB-WR98HZ WORCESTERSHIRE,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; perfumes, aftershave, deodorants
and body sprays.
Klasse 5 Pharmaceutical preparations; dietetic food and
substances adapted for medical use, dietary
82
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228304
Int.reg.dato:
2014.08.12
Registreringen
2024.08.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415033
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.02.19, US, 86198235
Gjengivelse av merket:
conferences; organization and conducting of
congresses; organization and conducting of seminars;
organization and conducting of training workshops.
Klasse 45 Legal services; legal advice for expatriate employees
and workers and for employers of expatriates; legal
advice services in the field of insurance and insurance
associations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "HERON" in large letters
over the word "THERAPEUTICS" in smaller letters with
a group of parallelograms coming out of the letter "N".
(730) Innehaver:
Heron Therapeutics Inc, 123 Saginaw Drive, USCA94063 REDWOOD CITY, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Anti-emetic pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for the treatment of pain,
gastrointestinal conditions, cancer, autoimmune
diseases, infectious diseases, inflammatory diseases
and genetic diseases.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228323
Int.reg.dato:
2014.10.17
Registreringen
2024.10.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415036
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
A. Kudresovo firma, Asigalio g. 55-15, LT-49143
KAUNAS, Litauen
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, underwear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228309
Int.reg.dato:
2014.08.28
Registreringen
2024.08.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415034
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.04.01, CH, 661061
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
ASN ONE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ASN Advisory Services Network AG, Bederstrasse 51,
CH-8002 ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Commercial business management; business
administration; advice for expatriate employees and
workers and for employers of expatriates relating to
business management; professional business
consultancy in the field of insurance and insurance
associations; management of expatriate employees
and workers; account services for expatriate
employees and workers and for employers of
expatriates; pay-roll preparation for employees;
business management and organization consultancy;
business organization consultancy; human resources
consultancy; human resources management
consultancy; personnel management; outsourcing
services (business assistance); human resources
management; advertising.
Klasse 36 Insurance underwriting; insurance underwriting
services; financial affairs; insurance brokerage
services; services of an insurance agent; negotiation,
intermediation and insurance underwriting; consultancy
relating to insurance for insurers and insurance holders
in connection with insurance services and insurance
associations; consultancy relating to insurance for
individuals and companies in the field of insurance
planning; brokerage services; insurance and financial
advice for expatriate employees and workers and for
employers of expatriates.
Klasse 41 Training; education and teaching; training consultancy
and further training; organization and conducting of
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.23
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228341
2013.12.16
2023.12.16
201415037
2014.12.18
2013.06.17, DE, 30 2013 004
100.3/35
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
German Tote GmbH & Co. KG, Rennbahnstr. 154, DE50737 KÖLN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software; computer software for bets, game
and gambling as well as for computerized file
management; electronic publications; computer
software and computer programs for the distribution to
and application by users of services in the fields of bets
and games.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter;
photographs; instructional and teaching material
(except apparatus); packaging material made of plastic,
included in this class.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles,
included in this class; goods, included in this class,
namely games, playthings as well as gymnastic and
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
sporting articles, including gambling board games and
gaming machines for gambling.
Klasse 31 Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, included in this class; live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.
Klasse 35 Advertising agency services; provision of
auctioneering services and public sales, also on the
Internet; business surveys; commercial and business
information agencies; publication of publicity texts;
business information; layout services for advertising
purposes; marketing [market research]; market
research; business research; organization and
conducting of promotional events; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial and
advertising purposes; personnel recruitment;
psychological testing for the selection of personnel;
planning of advertising activities; presentation of
companies and individuals on the internet and other
media for advertising purposes; presentation of goods
on the internet and other media; news clipping
services; sponsorship search; public relations, namely
sponsoring in the form of advertising; business
consultancy; business administration; dissemination of
advertisements; rental of advertising space, also on the
internet; rental of advertising time on communication
media; providing of addresses for advertising purposes;
providing of business and commercial contacts, also
via the internet; arranging of contracts for others
concerning the buying and selling of goods and the
provision of services; arranging of advertising contracts
for others; advertising on the internet for others;
business management for others; office functions;
compilation of data in computer databases and
systemization thereof.
Klasse 39 Transport of live animals; booking of travel; freight
forwarding services; logistics in the transport sector; air
transport services; sightseeing (tourism); rental of
vehicles; rental of horses; transport services; packaging
and storage of goods; travel arrangement.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
arranging of sporting and cultural activities; services of
a publishing firm, except printing; conducting of live
performances; arranging of sports competitions;
arranging and conducting of seminars and workshops
(training); arranging of tombolas and lotteries (other
than for advertising purposes); arranging of
competitions [education and entertainment]; rental of
sports equipment, other than vehicles; gambling;
sporting and cultural activities; organization and
conducting of competitions [education and teaching];
providing of non-downloadable electronic publications
relating to games from a computer database or via the
Internet; information and pedagogic consultancy with
regard to all afore-mentioned services; information with
regard to sports; publication of texts, other than
publicity texts; organization and conducting of cultural
and sporting activities; providing of bookmaker
services, betting services, gambling services and
gaming services; bookmaker services, betting services,
gambling services and gaming service provided via the
Internet, computer networks, telephone switchboards,
mobile or radio phones, radio transceivers or other
communication media.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software.
Klasse 44 Medical and veterinary services; hygienic and beauty
care for human beings and animals; services in the
fields of agriculture, horticulture and forestry.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.03.30 - nr 14/15
1228345
2014.01.27
2024.01.27
201415038
2014.12.18
2013.11.28, IT,
MI2013C010844
Gjengivelse av merket:
RICCARDO TISCI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
The mark (verbal) is constituted by the wording
"RICCARDO TISCI".
(730) Innehaver:
RICCARDO TISCI S.R.L., Via Durini, 27, IT-20122
MILANO (MI), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, nail polishes and
other products for the nails' care, lotions and other
preparations for the hair; soaps; deodorants for
personal use and antiperspirants; dentifrices.
Klasse 9 Glasses, sunglasses, their parts and accessories;
contact lenses.
Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewellery and
costume jewellery, namely necklaces, chains
(jewellery), earrings, rings (jewellery); pendants,
medals, lockets, brooches (jewellery), tie clips, tie pins,
cufflinks; precious stones, semi-precious stones,
synthetic precious stones; rhinestones; pearls, jewel
cases; statuettes in precious metal; horological and
chronometric instruments; watch bracelets and watch
bands.
Klasse 18 Leather and imitation of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins and hides, trunks and suitcases, bags and
handbags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; fanciful key cases.
Klasse 25 Clothing articles, footwear, headgear.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228346
2014.03.13
2024.03.13
201415039
2014.12.18
2013.11.12, US,
86117042#@#2014.02.27,
US, 86206358
Gjengivelse av merket:
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Keysight Technologies, Inc., 1400 Fountaingrove
Parkway, US-CA95403 SANTA ROSA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; computer programming
services; troubleshooting and maintenance of computer
software; engineering services; testing, analysis and
evaluation of materials; calibration of scientific,
electronic, test, signaling, measurement, optical
apparatus, systems, and equipment; technical support
services, namely, providing information, research,
consultation, inspection, supervision, design and
diagnostic services in the fields of electronic or optical
components, computer hardware, computer software,
and scientific, electronic, test, signaling, measurement,
optical apparatus, systems, and equipment, and
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
84
internasjonale varemerkeregistreringer
providing an internet website related thereto; computer
services, namely, hosting online communities and
maintaining community websites for users to participate
in discussions, get feedback from others, and obtain
information, all in the fields of electronic test, signaling
and measurement equipment; providing computer
users the ability to generate and share software script
and plug-ins and to share software and data with other
users via a website; software programming services;
calibration of opto-electronic, photonic, and nano-scale
test, signaling analysis, imaging and measurement
apparatus, instruments, systems, equipment, parts,
components, and accessories; technical support
services, namely, providing information, consultation,
design and diagnostic services in the fields of optoelectronic, photonic, and nano-scale test, signaling,
imaging and measurement apparatus, instruments,
systems, equipment, parts, components and
accessories; technical support services, namely,
providing information, start-up assistance, consulting
and analysis of test, measurement, and system
requirements, system design, systems integration, and
systems installation.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
systems, equipment, parts, components and
accessories; technical support services, namely,
providing information, start-up assistance, consulting
and analysis of test, measurement, and system
requirements, system design, systems integration, and
systems installation.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228372
Int.reg.dato:
2014.05.22
Registreringen
2024.05.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415051
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228347
2014.03.13
2024.03.13
201415040
2014.12.18
2013.10.25, US,
86102276#@#2014.02.27,
US, 86206344
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
KEYSIGHT
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
The Arsenal Football Club Plc, Highbury House, 75
Drayton Park, GB-N51BU LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Sporting kit; football base layers; jackets; rain jackets,
casual jackets, softshell jackets; pitchside jackets; tops;
shirts; t-shirts; polo shirts; sweatshirts; hooded
sweatshirts; roll necks [clothing]; fleeces; shorts;
trousers; knitwear; jumpers and cardigans;
sweatbands, headbands; gloves; swimwear;
sweatpants; belts; rugby shirts; gillets; shawls; scarves;
jogging suits; baby and infant body suits; baby grows;
bibs; pyjamas; bathrobes; boxer shorts; slips; aprons;
socks; football boots; wellington boots; sandals; flip
flops; slippers; trainers; sports shoes; booties; baseball
caps; sunhats; woollen hats, acrylic hats; beanies;
bobble hats; military caps.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Keysight Technologies, Inc., 1400 Fountaingrove
Parkway, US-CA95403 SANTA ROSA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; computer programming
services; troubleshooting and maintenance of computer
software; engineering services; testing, analysis and
evaluation of materials; calibration of scientific,
electronic, test, signaling, measurement, optical
apparatus, systems, and equipment; technical support
services, namely, providing information, research,
consultation, inspection, supervision, design and
diagnostic services in the fields of electronic or optical
components, computer hardware, computer software,
and scientific, electronic, test, signaling, measurement,
optical apparatus, systems, and equipment, and
providing an internet website related thereto; computer
services, namely, hosting online communities and
maintaining community websites for users to participate
in discussions, get feedback from others, and obtain
information, all in the fields of electronic test, signaling
and measurement equipment; providing computer
users the ability to generate and share software script
and plug-ins and to share software and data with other
users via a website; software programming services;
calibration of opto-electronic, photonic, and nano-scale
test, signaling analysis, imaging and measurement
apparatus, instruments, systems, equipment, parts,
components, and accessories; technical support
services, namely, providing information, consultation,
design and diagnostic services in the fields of optoelectronic, photonic, and nano-scale test, signaling,
imaging and measurement apparatus, instruments,
(450)
85
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228375
2014.05.29
2024.05.29
aforesaid services.
Klasse 42 Computer programming services; installation,
maintenance, repair, upgrading and support of
computer software; installation, maintenance, repair,
upgrading and support of computer network software
apparatus; computer website design services;
computer software design; computer network design;
computer systems analysis; research, development,
design, consultancy, maintenance and support services
relating to computer software; information, advice and
consultancy relating to computers, computer hardware,
electronic devices and the aforesaid services.
201415053
2014.12.18
2013.12.03, GB,
UK00003033294
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
2015.03.30 - nr 14/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(300)
(730) Innehaver:
Adder Technology Ltd, Saxon Way, Bar Hill, GBCB238SL CAMBRIDGE, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electrical and electronic switching and control
equipment for the operation of computer hardware and
software; electronic apparatus and equipment for audio
and video distribution, namely Digital Signage
distribution systems over IP; data switching apparatus,
namely, KVM (Keyboard, Video, Mouse) switches;
computer peripheral apparatus and equipment, namely,
a high performance KVM (Keyboard, Video, Mouse)
digital media over IP system; computer peripheral
apparatus and equipment for accessing and controlling
computers or servers and supporting one or more of
the following: keyboard, monitor, mouse, touch screen,
microphone, speaker, USB (Universal Serial Bus),
RS232 serial, Ethernet; computer peripheral apparatus
and equipment and software for remote access, control
and viewing of computers or servers; mobile phones,
wireless devices for transmitting and receiving data;
electronic hardware and software for use in peripheral
control, data switch control, selective equipment
interconnection and data transfer in a computer
network; computers and servers; distance extension
and expansion apparatus and cables for linking
computers with keyboards, monitors, mice or
peripherals; peripheral hardware for transmitting
keyboard, monitor, mouse, camera, audio or serial data
signals over a distance; apparatus for extending,
emulating or switching USB (Universal Serial Bus)
signals; computer networking apparatus and
equipment; power switching and power control
apparatus; power supply units; semiconductor
components, integrated circuits, semiconductor chips,
circuit board assemblies, computer components,
electronic components for computers; optical fibre
interfaces, namely, Ethernet SFP (small form-factor
pluggable) modules; adaptors, namely, electronic
computer interface adaptors; cables, namely, computer
cables and data network cables; racks for mounting
computer equipment; downloadable electronic
publications, available on the Internet or websites,
namely manuals, information sheets, instruction sheets
and newsletters in the field of computer connectivity
applications.
Klasse 37 Installation, repair and maintenance of IT systems;
installation, repair and maintenance of audio and video
systems; installation, repair and maintenance of
computer hardware and computer networks;
installation, repair and maintenance of communications
networks; maintenance of electrical equipment,
electronic equipment, integrated circuits and circuit
boards; information, consultancy, advice relating to the
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228388
2014.05.28
2024.05.28
201415054
2014.12.18
2013.12.23, IT,
MO2013C000927
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording
SCUDERIA FERRARI placed on two lines, in fancy
characters doubly profiled and with the letters slightly
inclined towards the right, the expression SCUDERIA
being flanked on the right by the figure of a
parallelogram, the expression FERRARI being placed
underneath the aforesaid expression, in a position
offset towards the right and flanked on the left by the
figure of a parallelogram placed under the letters S, C,
U, of the verbal expression SCUDERIA.
(730) Innehaver:
Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, IT-41100 MODENA,
Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 All-purpose cleaning preparations; oils for cleaning
purposes; rust removing preparations; windscreen
cleaning liquids; automobile wax; automobile polish;
carburetor and choke cleaning preparations; carpet
cleaning preparations; cleaning preparations for vehicle
tires and wheels; cleaning preparations for
automobiles; cloths impregnated with a detergent for
cleaning; degreasers other than for use in
manufacturing processes; detergents for automobiles;
polishing preparations; polishing wax; preparations for
cleaning, protecting and preserving vehicle surfaces;
cleaning preparations for leather; creams for leather;
shoe and boot creams; shoe and boot polishes; shoe
wax; soap; bath soaps in liquid, solid or gel form;
shaving soap; cleansing milk for toilet purposes; skin
cleansing lotions; skin cleansing creams; detergents
other than for use in manufacturing operations and for
medical purposes; shampoos; perfumes; eau de
parfum; bases for flower perfumes; extracts of flowers
[perfumes]; after-shave lotions; after-shave creams;
deodorants for personal use; eau de Cologne; toilet
water; essential oils for personal use; scented water;
antiperspirants [toiletries]; aromatherapy preparations;
potpourris [fragrances]; sachets for perfuming linen;
perfuming sachets; air fragrancing preparations;
fragrances; deodorants for pets; incense; cosmetics;
toiletries; cosmetic kits; cosmetic creams; face creams;
anti-aging creams; body creams; cosmetic preparations
for baths; bath salts, not for medical purposes; bath
and shower gels; bubble bath; bath oils; bath pearls;
balms other than for medical purposes; facial scrubs;
86
internasjonale varemerkeregistreringer
beauty masks; colorants for toilet purposes; colorremoving preparations; cosmetic pencils; eyebrow
pencils; rouges; lipsticks; lipstick cases; lip glosses;
mascaras; make-up powder; face powders; make-up
preparations; make-up removing preparations;
foundation make-up; eyebrow cosmetics; eye-shadow;
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
preparations for slimming purposes; cosmetic
preparations for skin care; decorative transfers for
cosmetic purposes; false eyelashes; false nails; hair
spray; hair waving preparations; hair gel and hair
mousse; hair lotions; hair conditioners; hair
moisturisers; styling foam for hair; lotions for cosmetic
purposes; body lotions; oils for cosmetic purposes; oils
for toilet purposes; nail care preparations; nail polish;
nail polish remover; nail art stickers; decalcomanias for
fingernails; pomades for cosmetic purposes; pumice
stone; sunscreen preparations; sun-tanning
preparations [cosmetics]; massage gels other than for
medical purposes; talcum powder, for toilet use; tissues
impregnated with cosmetic lotions; breath freshening
sprays; gels for cosmetic use; shaving balms; shaving
cream; depilatory preparations; adhesives for cosmetic
purposes; children's play cosmetics; cosmetics for
animals; cotton wool for cosmetic purposes; cotton
sticks for cosmetic purposes; dentifrices; mouth
washes, not for medical purposes; dental bleaching
gels; denture polishes.
Klasse 9 Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains;
eyeglass and sunglass cords; pince-nez; pince-nez
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez
mountings; contact lenses; correcting lenses [optics];
magnifying glasses [optics]; cases adapted for contact
lenses; 3D spectacles; optical apparatus and
instruments; binoculars; binocular cases; microscopes;
telescopes; recorded programs for hand-held games
with liquid crystal displays; electronic game software for
handheld electronic devices; electronic game software
for cellular phones; computer game software; recorded
programs for electronic games; games cartridges for
use with electronic games apparatus; computer game
cartridges; video game cartridges; disks for electronic
games; video game discs; computer game cassettes;
video game cassettes; computer game joysticks;
joystick chargers; memory cards for video game
machines; mouse for video game machines; simulators
for the steering and control of vehicles; sports training
simulators; steering wheels for PCs with double gearshifting systems; earphones used for connecting to
hand-held games; personal computers; laptop
computers; tablet computers; recorded computer
software; computer programs [downloadable software];
computer protection software; computer software
applications, downloadable; computer screen saver
software; bags and cases adapted or shaped to contain
computers; cases for laptops; bags adapted for laptops;
laptop carrying cases; computer carrying cases;
protective cases for tablet computers; protective covers
for tablet computers; sleeves for laptops; docking
stations for laptops; bags and cases adapted or shaped
to contain batteries for notebook computers; computer
keyboards; computer memories; monitors [computer
hardware]; computer printers; modems; scanners [data
processing equipment]; LAN [local area network]
computer cards for connecting portable computer
devices to computer networks; disk drives for
computers; telephones; portable telephones; cordless
telephones; mobile phones; mobile phone covers;
mobile phone holders; bags and cases adapted or
shaped to contain mobile phones; cell phone straps;
smartphones; smartphone covers; smartphone holders;
protective cases for smartphones; cell phone battery
chargers for use in vehicles; electronic book readers;
protective cases for e-book readers; protective cases
for personal digital assistants; mouse pads; mouse
[computer peripheral]; wrist rests for use with
2015.03.30 - nr 14/15
computers; protective helmets; protective helmets for
sports; protective helmets for children; riding helmets;
fireproof automobile racing suits for safety purposes;
face-shields for protection against accidents, irradiation
and fire; gloves for protection against accidents;
balaclavas for protection against accidents, irradiation
and fire; shoes for protection against accidents,
irradiation and fire; boots for protection against
accidents, irradiation and fire; protection devices for
personal use against accidents; jackets for protection
against accidents, irradiation and fire; vests for
protection against accidents, irradiation and fire;
trousers for protection against accidents, irradiation and
fire; suits for protection against accidents, irradiation
and fire; clothing for protection against accidents,
irradiation and fire; garments for protection against fire;
life saving apparatus and equipment; pre-recorded
motion picture films; CD-ROMs featuring car races and
the history of automobile manufacturers; DVDs
featuring car races and the history of automobile
manufacturers; CD-ROMs featuring high-performance
cars and automobiles; DVDs featuring highperformance cars and automobiles; downloadable
music files; downloadable image files; downloadable
video files; downloadable electronic publications;
downloadable ring tones and graphics for cell phones;
compact discs [audio-video]; DVDs; holders and cases
for compact discs and DVDs; MP3 players; protective
cases for MP3 players; CD players; DVD players and
recorders; cases adapted for CD players; cases
adapted for DVD players; protective carrying cases for
portable music players; music and video player cases;
digital audio players; radios; walkie-talkies;
microphones; headphones; earphones; in-ear
headphones; headphone cases; loudspeakers; portable
media players; sound recording apparatus; sound
reproduction apparatus; hi-fi stereo systems comprised
of stereos, CD players, loudspeakers, audio speakers,
liquid crystal display and headphones; home theater
systems comprised of speakers, cube subwoofers,
DVD chargers and audio-video home theater receivers;
video screens; liquid crystal display screens; projection
screens; display screens; projection apparatus; speed
checking apparatus for vehicles; steering apparatus,
automatic, for vehicles; automatic indicators of low
pressure in vehicle tyres; voltage regulators for
vehicles; milage recorders for vehicles; hands free kits
for cellular phones; electric locks for vehicles; electronic
keys for automobiles; control units of central locking
systems for vehicles; navigation apparatus for vehicles
[on-board computers]; electronic accumulators for
vehicles; electric batteries for vehicles; kilometer
recorders for vehicles; vehicle radios; car televisions;
remote control apparatus; starter cables for motors;
thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning
triangles; air bag deactivation switches for automobiles;
anti-theft warning apparatus; monitoring apparatus,
electric; regulating apparatus, electric; fire extinguishing
apparatus; car antennas; acoustic [sound] alarms;
cameras [photography]; single-use cameras; video
cameras; digital cameras; cinematographic cameras;
bags specially adapted for cameras and photographic
equipment; cases especially made for photographic
apparatus and instruments; digital photo frames; photo
printers; time clocks [time recording devices];
chronographs [time recording apparatus]; calculating
machines; pocket calculators; cases for pocket
calculators; compasses [measuring instruments];
precision balances; scales; baby scales; electronic
timers; food timers; kitchen timers; barometers;
thermometers, not for medical purposes; temperature
indicators; heat regulating apparatus; baby height
measuring instruments; hygrometers; altimeters;
measuring instruments; rulers [measuring instruments];
weighing apparatus and instruments; measuring
devices, electric; encoded magnetic cards;
magnetically encoded credit cards; encoded key cards;
magnetically encoded key cards; electronic agendas;
electronic personal organizers; electronic diaries; cases
87
internasjonale varemerkeregistreringer
for electronic diaries; digital voice recorders; electronic
pocket translators; electronic notice boards; divers'
masks; gloves for divers; diving suits; swim floats for
safety purposes; ear plugs for divers; ear plug holders;
socks, electrically heated; baby monitors; video baby
monitors; electronic pens [visual display units];
televisions; antennas; electronic pagers; carrying cases
for radio pagers; magnets; decorative magnets;
lanyards especially adapted for holding cellular phones,
MP3 players, cameras, video cameras, eyeglasses,
sunglasses, magnetic encoded cards; animated
cartoons; downloadable comic strips; videotapes and
videodiscs recorded with animation; prerecorded video
cassettes featuring cartoons; electronic tags for goods;
holograms; battery chargers.
Klasse 12 Automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports
cars; trucks; lorries; vans [vehicles]; electric vehicles;
remote control vehicles, other than toys; all-terrain
vehicles or ATV [quad bikes]; go carts; buses; bodies
for vehicles; vehicle chassis; hoods for vehicles; vehicle
bumpers; motors, electric, for land vehicles; motors for
land vehicles; driving motors for land vehicles; engines
for land vehicles; mudguards; rearview mirrors; steering
wheels for vehicles; windows for vehicles; windscreens;
brakes for vehicles; caps for vehicle petrol [gas] tanks;
horns for vehicles; upholstery for vehicles; crankcases
for land vehicle components, other than for engines;
transmissions, for land vehicles; automobile wheels;
vehicle wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheel
tires; automobile tires; pneumatic tires; inner tubes for
pneumatic tires [tyres]; vehicle seats; racing seats for
automobiles; automobile sunroofs; tops for land
vehicles; sun visors [parts of automobiles]; ashtrays
[parts of automobiles]; glass-holders [parts of
automobiles]; dashboard drawers [parts of
automobiles]; dashboard hatches [parts of
automobiles]; glove compartments [parts of
automobiles]; glove boxes [parts of automobiles];
covers for baggage compartments [parts of
automobiles]; seat covers for vehicles; sun-blinds
adapted for automobiles; covers for vehicle steering
wheels; freewheels for land vehicles; head-rests for
vehicle seats; arm rests for vehicle seats; ski carriers
for cars; windscreen wipers; vehicle covers [shaped];
cigar lighters for automobiles; adhesive rubber patches
for repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes;
luggage carriers for vehicles; direction signals for
vehicles; covers for vehicle steering wheels; automobile
seat cushions; bicycles; motor bicycles; racing bicycles;
cycles; tricycles; motorcycles; mopeds; scooters
[vehicles]; chains for bicycles, cycles; cranks for cycles;
bicycle bells; cycle bells; brakes for bicycles, cycles;
cycle hubs; direction indicators for bicycles, cycles;
dress guards for bicycles, cycles; inner tubes for
bicycles, cycles; gears for cycles; cycle mudguards;
audible warning systems for cycles; pumps for bicycles,
cycles; frames for bicycles, cycles; handle bars for
bicycles, cycles; motors for cycles; panniers adapted
for cycles; bicycle rims; cycle rims; spokes for bicycles,
cycles; bicycle pedals; pedals for cycles; saddles for
bicycles, cycles or motorcycles; bicycle stands; cycle
stands; tires for bicycles, cycles; tubeless tires [tyres]
for bicycles, cycles; wheels for bicycles, cycles; bicycle
trailers; saddlebags adapted for bicycles; saddlebags
adapted for motorcycles; saddle covers for bicycles or
motorcycles; baskets adapted for bicycles; baskets
adapted for cycles; luggage carriers for bicycles;
bicycle chains covers; bicycle racks for vehicles; fitted
bicycle covers; kick sledges; sleighs [vehicles]; side
cars; caravans; water vehicles; boats; ships; yachts;
trailers [vehicles]; two-wheeled personal transporters;
snowmobiles; aircraft; parachutes; safety belts for
vehicle seats; security harness for vehicle seats; air
bags [safety devices for automobiles]; non-skid devices
for vehicle tires; safety seats for children, for vehicles;
pet safety seats for use in vehicles; child restraints for
vehicle seats; anti-theft devices for vehicles; prams
[baby carriages]; covers for baby carriages; hoods for
baby carriages; pushchairs; pushchair covers;
2015.03.30 - nr 14/15
pushchair hoods; strollers; stroller covers [pushchairs];
parasols to be affixed to baby strollers; shopping
trolleys [carts]; push scooters [vehicles]; non-motorized
push scooters; non-motorized scooters [vehicles].
Klasse 14 Precious metals, unwrought or semi-wrought; alloys of
precious metal; gold; palladium; precious stones; semiprecious stones; gemstones; meditation stones; jade;
jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; trinkets
[jewellery and imitation jewellery]; charms [jewellery
and imitation jewellery]; threads of precious metal
[jewellery and imitation jewellery]; bracelets [jewellery
and imitation jewellery]; ankle bracelets; necklaces
[jewellery and imitation jewellery]; lockets [jewellery and
imitation jewellery]; chains [jewellery and imitation
jewellery]; ankle chains; rings [jewellery and imitation
jewellery]; body-piercing rings; brooches [jewellery and
imitation jewellery]; earrings; pins [jewellery and
imitation jewellery]; ornamental pins; tie pins; tie clips;
tie fasteners; pendants; tiaras; medallions [jewellery
and imitation jewellery]; medals; commemorative
medals; cuff links; amulets [jewellery and imitation
jewellery]; fancy keyrings of precious metals; key tags
of plastic; non-metal key holders; metal key holders;
key rings [trinkets or fobs]; key rings [trinkets or fobs]
incorporating a sound device; key rings [trinkets or
fobs] incorporating fiber optics; key rings [trinkets or
fobs] incorporating a cartoon character; key rings; key
chains; plastic key chains; metal key chains; key chains
incorporating a sound device; key chains incorporating
fiber optics; lanyards [keycords]; decorative charms for
cellular phones; badges of precious metal; jewellery
cases [caskets]; jewel cases; clasps for jewellery;
ornaments [jewellery and imitation jewellery]; shoe
ornaments of precious metal; hat ornaments of
precious metal; boxes of precious metal;
commemorative boxes of precious metal; decorative
boxes made of precious metal; precious metal trophies;
trophies coated with precious metal alloys; trophies
made of precious metal alloys; statues of precious
metal and their alloys; figurines [statuettes] of precious
metal; statuettes of precious metal and their alloys;
busts of precious metal; works of art of precious metal;
coins; non-monetary coins; commemorative coins;
lanyards of precious metal or coated therewith for
carrying items such as keys, cards, ID cards, badges
and plastic badges; bottle caps of precious metal;
ingots of precious metals; clocks; control clocks [master
clocks]; alarm clocks; digital alarm clocks; automobile
clocks; clock cases; clock housings; clock springs; desk
clocks; master clocks; pendulum clocks; small clocks;
table clocks; travel clocks; wall clocks; clock hands
[clock- and watchmaking]; clockworks; clocks and
watches, electric; clocks incorporating radios; dials for
clocks; anchors [clock- and watchmaking]; barrels
[clock- and watchmaking]; cases for clock- and
watchmaking; movements for watches and clocks;
chronometers; chronographs [watches]; watches; wrist
watches; automatic watches; diving watches; jewellery
watches; mechanical watches; pocket watches; sports
watches; stop watches; stop watch metal bracelets;
stop watch LCD plastic bracelets; liquid crystal display
watches, wristwatches and clocks; quartz watches,
wristwatches and clocks; analogic watches,
wristwatches and clocks; watch bands; watch boxes;
watch bracelets; watch cases; watch chains; watch
clasps; watch crowns; watch crystals; watch dials;
watch faces; watch glasses; watch pouches; watch
springs; watch straps; buckles for watchstraps; cases
for watches [presentation]; leather watch straps;
watches containing a game function; apparatus for
timing sports events.
Klasse 25 Jackets [clothing]; sleeved or sleeveless jackets;
bomber jackets; reversible jackets; rain jackets; leather
jackets; padded jackets; wind-resistant jackets;
waterproof jackets; stuff jackets [clothing]; down
jackets; sports jackets; ski jackets; waistcoats;
windcheaters; overcoats; coats; dust coats; raincoats;
anoraks; cardigans; pullovers; shirts; T-shirts; polo
shirts; sport shirts; blouses; sweatshirts; sweat pants;
88
internasjonale varemerkeregistreringer
sweaters; jumpers [pullovers]; jerseys [clothing]; sports
jerseys; trousers; shorts; bermuda shorts; jeans; skirts;
overalls; jogging suits; jogging suit trousers; training
suits; track suits; automobile racing suits not in the
nature of protective clothing; suits; dresses; singlets;
sports singlets; braces [suspenders]; suspenders;
wristbands [clothing]; aprons [clothing]; smocks;
combinations [clothing]; clothing for gymnastics;
leotards; leggings [leg warmers]; leggings [trousers];
shawls; sashes for wear; money belts [clothing];
pockets for clothing; collars [clothing]; girdles; clothing;
ready-made clothing; rainwear; waterproof clothing; golf
shirts; golf clothing, other than gloves; motorists'
clothing; ski clothing; ski suits; snowsuits; body
warmers; knee warmers [clothing]; knitwear [clothing];
sweat bands; tank tops; coveralls; camisoles;
chasubles; chemisettes [shirt fronts]; twin sets; blazers;
parkas; capes; spats; breeches for wear; collar
protectors; cuffs; dress shields; frocks; furs [clothing];
gaiter straps; mantillas; cloaks; pelerines; pelisses;
pocket squares; dungarees; tunics; unitards; quilted
vests; beach clothes; bathing suits; bathing caps;
swimming costumes; bathing drawers; bathing trunks;
bikinis; bath robes; underwear; underpants;
undershirts; drawers [clothing]; boxer shorts; slips
[undergarments]; panties; g-strings; vests; pyjamas;
dressing gowns; nightgowns; bodices [lingerie]; corsets
[underclothing]; corselets; teddies [undergarments];
brassieres; petticoats; garters; sweat-absorbent
underclothing; sock suspenders; stocking suspenders;
clothing for children; babies' clothing; baby bodysuits;
baby bottoms; baby bibs of plastic; baby doll pyjamas;
baby bibs, not of paper; children's cloth eating bibs;
bibs, not of paper; children's and infants' cloth bibs;
cloth bibs for adult diners; babies' overalls; babies'
pants [clothing]; infants' training outfits; racing romper
suits for babies; rompers; layettes [clothing]; baby
sleeping bags [bag-like clothing worn by infants for
sleeping in]; socks; stockings; tights; hosiery; footwear;
shoes; sports shoes; gymnastic shoes; training shoes;
running shoes; beach shoes; sneakers; basketball
sneakers; football shoes; slippers; sandals; boots;
boots for sports; ski boots; after ski boots; ski boot
bags; rain boots; snowboard shoes; boots for
snowboarding; horse-riding boots; golf shoes; flip-flops;
clogs; bath sandals; bath slippers; babies' footwear;
soles for footwear; footwear uppers; fittings of metal for
footwear; inner soles; tips for footwear; heelpieces for
footwear; heels; non-slipping devices for footwear;
gaiters; footmuffs, not electrically heated; galoshes;
neckwear; scarves; bandanas [neckerchiefs]; foulards
[clothing]; neckties; ascots; bow ties; neck warmers;
gloves [clothing]; driving gloves; ski gloves; belts
[clothing]; muffs [clothing]; mittens; fur stoles; headgear
for wear; caps [headwear]; caps [headwear]
incorporating a sound device; caps [headwear]
incorporating fiber optics; baseball caps; hats; small
hats; hats incorporating a sound device; hats
incorporating fiber optics; cap peaks; visors
[headwear]; berets; berets incorporating a sound
device; berets incorporating fiber optics; headbands
[clothing]; hoods [clothing]; shower caps; sleep masks;
balaclavas; helmet liners [headwear]; sun visors
[headwear]; ear muffs [clothing]; turbans.
Klasse 28 Amusement apparatus adapted for use with an
external display screen or monitor; amusement
apparatus adapted for use with an external display
screen or monitor to be used in amusement parks;
apparatus for games adapted for use with an external
display screen or monitor; video game machines for
use with televisions; video game machines; television
game sets; apparatus for games; amusement
machines, automatic and coin-operated; amusement
machines, other than those adapted for use with
television sets and with an external display screen or
monitor; apparatus for playing video games; pocketsized apparatus for playing video games; pocket-sized
video games; pocket-sized electronic games; handheld video games; portable electronic games; portable
2015.03.30 - nr 14/15
electronic toys; hand-held units for playing video
games; stand alone video game machines; computer
game equipment; electronic games consoles adapted
for use with an external display screen or monitor;
controllers for game consoles; bags specially adapted
for hand-held video game apparatus; bags specially
adapted for video game consoles; scale model
vehicles; scale model cars; scale model racing cars;
scale model racing vehicles; racing car model
silhouettes; toy full-size car replicas; toy full-size
vehicle replicas; toy full-size steering wheel replicas;
toy resin models featuring racing scenes; scale model
drivers; scale model pit crews; toy models; vehicle
construction toys; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy
racing sets; toy racing cars tracks; toy steering wheels;
pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy pedal
karts for kids; ride-on toys; ride-on toy cars for children
in pedal version or working with batteries; toy cars for
children in pedal version or working with batteries; toy
go-karts for children in pedal version or working with
batteries; race pit-stops [toys]; race tracks [toys]; toy
trucks; toy trailers for transporting cars; radio-controlled
toy vehicles; radio-controlled toy cars; toy gasoline
service stations; toy car garages; toy car showrooms;
toy telephones; plush toys; articulated plush toys; plush
toys incorporating height measuring capability; moving
plush toys; toy plush steering wheels; teddy bears;
rocking horses; playing cards; playing card cases;
construction toys; building blocks [toys]; toy building
blocks capable of interconnection; toy construction
blocks; toy construction sets; bingo cards; sandbox
toys comprising shovels, buckets, moulds and rackets;
fitted boxes for toy hand tools; sets of keys for babies;
toys designed to be attached to car seats; padded toys
for seatbelts; toy frames; toy frames incorporating fiber
optics; fantasy character toys; plastic character toys;
rubber character toys; resin character toys; toy figures;
positionable toy figures; spinning tops [toys]; yo-yos
incorporating fiber optics; snow globes; toys; soft toys;
action toys; pull toys; baby toys; inflatable toys;
mechanical toys; musical toys; pet toys; toy balloons;
dolls; dolls' accessories; dolls' beds; dolls' furniture;
dolls' houses; dolls' rooms; dolls' clothing; dolls'
headgear; dolls' footwear; dolls' feeding bottles;
puppets; marionettes; toy whistles; action figure toys;
baby multiple activity toys; clockwork toys of metal;
flying discs [toys]; infant development toys; inflatable
bath toys; soap bubbles [toys]; stuffed toy bears; toy
record players; articles of clothing for toys; toy
cushions; toy cushions for containing clothing; toy
back-seat organizers; sports balls; balls for games;
playing balls; checkers [games]; checker boards; chess
games; chess sets; chessboards; dice; cups for dice;
darts; dominoes; draughts [games]; draughts sets;
draught boards; backgammon games; cot musical toys
for babies; toy pistols; water pistols; board games;
building games; manipulative games; parlor games;
pinball games; skittles [games]; counters [discs] for
games; gloves for games; mah jong games; slot
machines [gaming machines]; swimming pools [play
articles]; quoits; conjuring apparatus; puzzles; jigsaw
puzzles; kites; kaleidoscopes; toy masks; theatrical
masks; novelties for parties, dances [party favors,
favours]; percussion caps [toys]; rattles [playthings];
baby rattles; swings; slides [playthings]; roulette
wheels; tables for table football; tables for table tennis;
games; mobiles [toys]; scooters [toys]; targets;
electronic targets; cosaques [toy fireworks]; fairground
ride apparatus; marbles for games; ninepins; confetti;
golf balls; golf clubs; golf gloves; golf irons; golf putters;
golf tees; golf bags, with or without wheels; golf ball
markers; golf club heads; golf club grips; golf club
shafts; golf flags [sports articles]; divot repair tools [golf
accessories]; shaped covers for golf bags; shaped
covers for golf clubs; shaped covers for golf putters;
golf ball retrievers; archery implements; gloves for
archery; tennis balls; rackets; tennis rackets; cases for
tennis balls; shaped covers for tennis rackets; tennis
nets; gut for rackets; strings for rackets; sweat
89
internasjonale varemerkeregistreringer
absorbing bands for rackets' grips; ping pong rackets;
skis; monoskis; surf skis; ski bindings; ski edges;
scrapers for skis; ski poles; ski sticks; ski wax; water
skis; bags adapted for skis; sole coverings for skis;
shaped covers for ski bindings; surfboards; windsurf
boards; bags especially designed for skis and
surfboards; ski brakes; seal skins [coverings for skis];
bob-sleighs; sleighs [sports articles]; sleds [sports
articles]; snow sledges for recreational use; roller
skates; ice skates; in-line roller skates; skating boots
with skates attached; snowshoes; swimming flippers;
swimming jackets; swimming gloves; swimming belts;
floats for bathing and swimming; batting gloves
[accessories for games]; boxing gloves; fencing
gauntlets; baseball gloves; shuttlecocks; skateboards;
bags adapted for skateboards; snowboards; sailboards;
harness for sailboards; bodyboards; springboards;
paragliders; hang gliders; elbow guards [sports
articles]; elbow pads for sports use; knee guards
[sports articles]; knee pads for sports use; shin guards
[sports articles]; shin pads for sports use; wrist guards
[sports articles]; face guards for sports use; protective
paddings [parts of sports suits]; protective padding for
playing sports; stationary exercise bicycles; bodybuilding apparatus; machines for physical exercises;
exercisers [expanders]; weight lifting belts; bar-bells;
hunting game calls; fishing tackle; twirling batons;
cricket bags; scratch cards for playing lottery games;
ball pitching machines; dumb-bells; practical jokes
[novelties]; appliances for gymnastics; sporting articles;
billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard
markers; billiard table cushions; billiard tables; climbers'
harness; hockey sticks; discuses for sports; nets for
sports; sticks for fans and for entertainment [novelty
items]; toy sticks for fans and for entertainment
incorporating fiber optics [novelty items]; toy sticks for
fans and for entertainment shaped as flags [novelty
items]; toy sticks for fans and for entertainment shaped
as flags incorporating fiber optics [novelty items]; toy
lanyards; toy necklaces incorporating fiber optics; toy
rings; toy rings incorporating fiber optics; toy bracelets;
toy bracelets incorporating fiber optics; Christmas trees
of synthetic material; bells for Christmas trees; artificial
snow for Christmas trees; ornaments for Christmas
trees, except illumination articles and confectionery;
Christmas tree decorations; Christmas tree stands;
ankle guards [sports articles]; ankle pads for sports
use; ankle guards for skating; ankle pads for skating;
snakeboards; push scooters [toys].
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
included in other classes; bags of paper, cardboard or
plastic, not included in other classes; envelopes; boxes
of paper or cardboard; (printed) labels, not of textile;
tickets, printed vouchers, coupons, travel documents,
forms and cards; postal code and address files (printed
matter), files and order forms; tapes and cards for the
recording of data, files and computer programs, not
included in other classes; all the aforesaid goods
relating to delivery, payment, commercial transportation
and/or storage services.
Klasse 39 Express delivery services for mail, parcels, documents
and other goods; storage of goods; mail delivery
services; collecting, loading, transporting, sending,
discharging and delivery of freight, parcels, packages,
mail, documents, securities, magazines, periodicals
and other goods; courier services; transportation of
goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228436
Int.reg.dato:
2014.09.02
Registreringen
2024.09.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415061
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.03.04, EM, 012661138
Gjengivelse av merket:
ROBATECH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Robatech AG, Pilatusring 10, CH-5630 MURI, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Apparatus and machines for applying hot-melts and
dispersion adhesives; apparatus for applying hot-melts;
machine components for drum kettles; machine
components, in particular applicator heads for hot-melts
and dispersion adhesives; electronic-operated
applicator heads for gluing with dispersion adhesives;
electro-pneumatic operated applicator heads for gluing
with hot-melts; machine parts for gluing with
polyurethane adhesives (PUR); machine components
and accessories for gluing with hot-melts, in particular
application units, applicator heads, hoses, nozzles,
modules, sensors, pumps and heating apparatus; glue
application systems for rotary printing machines,
including application systems for hot-melts and
dispersion adhesives, machines for gluing book spines
and bindings; machine components, in particular for
coating heads for coating surfaces with hot-melts;
machine components, in particular modular coating
heads in installations for coating hot-melts and
dispersion adhesives; machine components, in
particular for hot-melt and polyurethane kettles (PUR);
machine components for gluing with hot-melts,
including polyurethane (PUR) and dispersion adhesives
in the wood processing industry; machine components,
in particular for gluing machines with hot-melts, in
particular profile coating machines, edge gluing
machines, apparatus for repairing wood; machine
components, in particular for applying glue onto
cardboard, corrugated cardboard and plastic; machine
components, in particular for gluing with hot-melts for
labeling packaging; machine components, in particular
for the preparation and application of sealing and
insulating materials.
Klasse 8 Hand-operated adhesive application systems with hotmelts, in particular manual applicators.
Klasse 9 Electronic controls for machines and apparatus for the
preparation of hot-melts and dispersion adhesives;
apparatus for setting and monitoring the preparation of
hot-melts and dispersion adhesives, in particular
electronic controls for applying glue and glue
monitoring, sensors for controlling glue, optical
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.19
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228426
Int.reg.dato:
2014.08.21
Registreringen
2024.08.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415058
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Søknadsprioritet:
2014.08.18, BX, 1294386
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Orange (Pantone PMS 021C), grey (Pantone PMS
Cool Grey 8C).
(730) Innehaver:
TNT Holdings B.V., Taurusavenue 111, NL-2132LS
HOOFDDORP, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Paper; cardboard; printed matter; stationery;
packaging, packing and wrapping materials, not
90
internasjonale varemerkeregistreringer
components and systems for quality control and
assurance.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
products adapted for medical or veterinary purposes;
food for babies; dietary supplements for human beings
and animals; air purifying preparations; medicinal mud
and mud for baths; oxygen baths; baths salts for
medical purposes; bath preparations for medical and
therapeutical purposes; medicinal teas, herbal teas for
medicinal purposes; medicinal herbs; sunburn
preparations for pharmaceutical purposes.
Klasse 35 Wholesale and retail services for soaps, in particular
medicinal, disinfectant and deodorant soaps,
perfumery, ethereal oils, oils for toilet purposes, oils for
cosmetic purposes, cosmetics, in particular cosmetic
creams, cosmetic preparations for skin care, suntanning preparations, cosmetic pencils; hair lotions,
shampoos, hair spray and hair dyes, dentifrices, mouth
washes, not for medical purposes, sunscreen
preparations, pharmaceutical and veterinary
preparations, hygienic preparations for medical
purposes, medicines for human and veterinary
purposes, dietetic foods and products adapted for
medical or veterinary purposes, food for babies, dietary
supplements for human beings and animals, air
purifying preparations, medicinal mud and mud for
baths, oxygen baths, baths salts for medical purposes,
bath preparations for medical and therapeutical
purposes, medicinal teas, herbal teas for medicinal
purposes, medicinal herbs, sunburn preparations for
pharmaceutical purposes; commercial information and
advice for consumers (consumer advice shop).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228448
Int.reg.dato:
2014.08.20
Registreringen
2024.08.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415063
Notifikasjonsdato: 2014.12.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(730) Innehaver:
Pucci SrL, Via Tomba, 15, IT-48022 LUGO (RA), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Jellies, jams, compotes; dried vegetables; pickled
vegetables, preserved vegetables; pickled fruits,
pickled fish; preserved vegetables, vegetable
preserves; preserved olives, tomato purée; bruschetta
toppings, nut toppings; edible oils.
Klasse 30 Salt; mustard; vinegar, ketchup; tomato sauce; pesto;
spices; condiments and vegetable sauces, meat
gravies; gravies and sauces; sauces with a vegetable
base; sauces for use with pasta; dressings (vinegar-oil
mixtures).
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228477
Int.reg.dato:
2014.10.29
Registreringen
2024.10.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415269
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.10.15, EM, 013364914
Gjengivelse av merket:
Chatties
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-MüllerStrasse 3, DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or
processed vegetable and potato products; roasted,
dried, salted, spiced, coated and processed nuts,
cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and
coconut (desiccated); preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger
products being dried fruits; peanut butter.
Klasse 30 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or
processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other
cereal products and ginger products as confectionery
and jellied fruits; savoury biscuits; muesli bars, mainly
consisting of nuts, dried fruits and processed cereal
grains; chocolate, chocolate goods; sauces.
Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts,
almonds, peanuts and seeds; seaweed for human
consumption.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.03.30 - nr 14/15
1228450
2014.09.12
2024.09.12
201415064
2014.12.18
2014.08.07, DE, 30 2014 056
832.2/05
Gjengivelse av merket:
Cimifemin
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Schaper & Brümmer GmbH & Co KG, Bahnhofstrasse
35, DE-38259 SALZGITTER, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps, in particular medicinal, disinfectant and
deodorant soaps; perfumery; ethereal oils, oils for toilet
purposes, oils for cosmetic purposes; cosmetics, in
particular cosmetic creams, cosmetic preparations for
skin care, sun-tanning preparations, cosmetic pencils;
hair lotions, shampoos, hair spray and hair dyes;
dentifrices, mouth washes, not for medical purposes;
sunscreen preparations.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; hygienic
preparations for medical purposes; medicines for
human and veterinary purposes; dietetic foods and
(450)
91
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228481
2014.10.09
2024.10.09
(111)
(151)
(180)
201415271
2014.12.25
2014.04.16, AT, AM
50962/2014
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bingold GmbH + Co. KG, Lademannbogen 65, DE22339 HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Gloves for protection against accidents, irradiation
and fire; protective gloves; gloves for protection against
chemicals and/or against harmful agents and/or against
warfare agents and/or against biological materials, all
the aforesaid goods included in this class; gloves for
protection against accidents; asbestos gloves for
protection against accidents; gloves for protection
against accidents; gloves for protection against x-rays
for industrial purposes.
Klasse 10 Gloves for medical purposes; gloves for veterinary
use; gloves for dental use; gloves for medical
examinations; gloves for use during operations;
disposable protective gloves for medical purposes;
latex gloves for medical use; protective gloves for
medical use; protective gloves for dental use; gloves for
massage.
Klasse 21 Gloves for household or kitchen use; gardening
gloves; gloves for household purposes; polishing
gloves.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Michael Malat, Hafnerstrasse 12, AT-3511 PALTKREMS, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Non-alcoholic fruit juice beverages; beer; isotonic
beverages; lemonades; must; syrups for beverages;
smoothies; soda water; table waters; waters
[beverages]; grape must, unfermented.
Klasse 33 Alcoholic beverages, except beer; pre-mixed alcoholic
beverages, other than beer-based; spirits [beverages];
wine.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228498
Int.reg.dato:
2014.11.17
Registreringen
2024.11.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415272
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Angel Milton Kraus, Entre Ríos, AR-2232 POSDAS
(MISIONES), Argentina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
golden syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Klasse 32 Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
Klasse 43 Services for providing food and drink; bar services,
fast-food bars, prepared food and beverage services,
cafeterias, snack bars.
(450)
Int.reg.nr:
1228537
Int.reg.dato:
2014.07.09
Registreringen
2024.07.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415281
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.01.16, EM, 012507083
Gjengivelse av merket:
BINGOLD
CRAZY CREATURES
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228589
Int.reg.dato:
2014.08.07
Registreringen
2024.08.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415287
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.02.24, FR, 144071080
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NOREMAT, 166 rue Ampère Dynapole LUDRESFLEVILLE, FR-54710 LUDRES, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machine tools; tools, namely, grinders, flail mowers,
flail mowers, rotory flail, shredders, mixing machines,
harvesting machines, brush cutters, pruning scissors
(machine tools), disc hedge trimmer, for use in
agriculture, maintenance of green spaces, processing,
collection or conversion of biomass or of any other
other waste recyclable or not as well as their spare
parts such as blades, bearings, rotors, drive shafts,
hydraulic engines and motors.
Klasse 12 Agricultural vehicles; self-propelled vehicles for
maintaining green spaces, grinding, mowing or
clearing; vehicles for processing, collecting or recycling
biomass or any other waste, whether recyclable or not;
tool-holding vehicles for highway maintenance or winter
maintenance; vacuum trailers; vehicles for public
works.
Klasse 37 Rental, repair, and maintenance services for machine
tools, tools and their spare parts; repair and
maintenance of vehicles for use in agriculture, highway
maintenance and the processing, collection or recycling
of biomass or any other other waste, whether
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
92
internasjonale varemerkeregistreringer
recyclable or not.
Klasse 39 Rental services for vehicles for use in agriculture,
highway maintenance and the processing, collection or
recycling of biomass or any other other waste, whether
recyclable or not.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228617
Int.reg.dato:
2014.09.15
Registreringen
2024.09.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415290
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228639
Int.reg.dato:
2014.10.23
Registreringen
2024.10.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415301
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.10.14, CH, 665291
Gjengivelse av merket:
QUEZYLTO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228640
Int.reg.dato:
2014.10.08
Registreringen
2024.10.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415302
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
ASCRA
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStrasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; preparations for treating seeds (included in
class 1); fertilizers.
Klasse 5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
herbicides, fungicides.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo MAKFA, pos.
Roshchino, Sosnovsky raion, RU-456513
CHELYABINSKAYA OBL., Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Vermicelli [noodles]; farinaceous food pastes;
macaroni.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
1228638
2014.10.16
2024.10.16
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228641
Int.reg.dato:
2014.10.23
Registreringen
2024.10.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415303
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.10.14, CH, 665308
Gjengivelse av merket:
VIPALTIA
201415300
2014.12.25
2014.06.30, DE, 30 2014 004
470.6/09
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
LifeStream IR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Medion AG, Am Zehnthof 77, DE-45307 ESSEN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software for reproduction of sound and images,
especially for reproduction of radio programs.
(450)
93
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1228655
Int.reg.dato:
2014.11.19
Registreringen
2024.11.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415305
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
ICLUSIG
2015.03.30 - nr 14/15
Int.reg.nr:
1228708
Int.reg.dato:
2014.10.15
Registreringen
2024.10.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415312
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.10.06, CH, 664932
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 Landsdowne Street,
US-MA02139-4234 CAMBRIDGE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for use in oncology.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228664
Int.reg.dato:
2014.10.06
Registreringen
2024.10.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415306
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
OMEGA DE VILLE TRESOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd), Jakob-StämpfliStrasse 96, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Precious metals and alloys thereof and goods made
of precious metals or coated therewith, included in this
class; jewelry, jewelry boxes, cases, precious stones;
timepieces and chronometric instruments, watch
chains, presentation cases for timepieces, cases for
timepieces.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228709
Int.reg.dato:
2014.10.15
Registreringen
2024.10.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415313
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.10.06, CH, 664933
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1228670
Int.reg.dato:
2014.08.20
Registreringen
2024.08.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415307
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
REOLOSIL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tokuyama Corp, 1-1 Mikage-cho, JP-745-8648
SHUNAN-SHI, YAMAGUCHI, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Silicates; inorganic salts; precipitated silica; fumed
silica; synthetic amorphous silica; chemical intensifiers
for rubber; inorganic fillers for plastics as chemical
preparations; fillers for reinforcing synthetic rubbers or
silicone rubbers as chemical preparations; chemical
preparations; industrial chemicals.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
94
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1228712
Int.reg.dato:
2014.07.30
Registreringen
2024.07.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415314
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.07.29, SE, 2014/04770
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
A'GRID
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"NATSIONAL'NAYA KHIMICHESKAYA KOMPANIYA",
ul.Chistova, 4A, str. 2, RU-109390 MOSKVA, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; lamp shades; steam
accumulators; heat accumulators; defrosters for
vehicles; distillation apparatus; desiccating apparatus;
hydromassage bath apparatus; disinfectant apparatus;
air deodorising apparatus; tanning apparatus [sun
beds]; ionization apparatus for the treatment of air or
water; coffee roasters; beverage cooling apparatus;
hand drying apparatus for washrooms; fruit roasters;
water purifying apparatus and machines; refrigerating
apparatus and machines; drying apparatus and
installations; freezers; drying apparatus; structural
plates for ovens; coolers for furnaces; expansion tanks
for central heating installations; flushing tanks; refining
towers for distillation; bidets; boilers, other than parts of
machines; bath tubs; spa baths [vessels]; bath tubs for
sitz baths; waffle irons, electric; fans [air-conditioning];
fans [parts of air-conditioning installations]; electric fans
for personal use; roasting spits; refrigerating display
cabinets; heated display cabinets; water heaters; water
heaters [apparatus]; water flushing installations; air
reheaters; extractor hoods for kitchens; gas
condensers, other than parts of machines; acetylene
generators; hydrants; burners; acetylene burners;
petrol burners; gas burners; burners for lamps;
germicidal burners; incandescent burners; oxhydrogen
burners; laboratory burners; oil burners; alcohol
burners; hot water bottles; footwarmers, electric or nonelectric; bedwarmers; pocket warmers; warming pans;
grills [cooking appliances]; lampshade holders; stills;
showers; refrigerating containers; gas lighters; lighters;
friction lighters for igniting gas; chimney blowers; coils
[parts of distilling, heating or cooling installations];
furnace ash boxes; evaporators; torches for lighting;
shower cubicles [enclosures (Am.)]; Turkish bath
cabinets, portable; heating apparatus; refrigerating
chambers; fireplaces, domestic; chimney flues;
pressure cooking saucepans, electric; air valves for
steam heating installations; level controlling valves in
tanks; thermostatic valves [parts of heating
installations]; electrically heated carpets; light bulbs;
light bulbs, electric; solar thermal collectors [heating];
distillation columns; furnace grates; ventilation hoods;
ventilation hoods for laboratories; lamp globes; air
conditioning apparatus; air conditioners for vehicles;
gas boilers; laundry room boilers; heating boilers;
coffee machines, electric; taps [cocks, spigots] [faucets
(Am.)] for pipes; taps [faucets]; mixer taps for water
pipes; forges, portable; lava rocks for use in barbecue
grills; electric lights for Christmas trees; acetylene
flares; safety lamps; gas lamps; curling lamps;
germicidal lamps for purifying air; lamps for directional
signals of automobiles; light bulbs for directional signals
for vehicles; arc lamps; laboratory lamps; oil lamps;
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; miners'
lamps; electric lamps; chandeliers; barbecues; bread
baking machines; watering machines for agricultural
purposes; disposable sterilization pouches; footmuffs,
electrically heated; heaters for baths; heaters for
heating irons; immersion heaters; brackets for gas
burners; anti-splash tap nozzles; heat pumps; filaments
for electric lamps; magnesium filaments for lighting;
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228716
2014.08.25
2024.08.25
201415315
2014.12.25
2014.02.24, DK, VA 2014
00470
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The letters KR followed by the symbol of a helmet
followed by the letters MA.
(730) Innehaver:
Kroma A/S, Rævevej 22, DK-7800 SKIVE, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines tools; engines (not for land vehicles);
couplings and transmission parts (not for land
vehicles); agricultural implements other than hand
operated; incubators for eggs; vending machines.
(450)
Int.reg.nr:
1228730
Int.reg.dato:
2014.05.14
Registreringen
2024.05.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415316
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.04.29, RU, 2014714373
Gjengivelse av merket:
MEELS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ahlsell AB (publ), SE-11798 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Rubber; gutta-percha; gum; asbestos; mica; plastics;
plastics in extruded form for use in manufacture;
flexible plastic films, other than for packaging; sealing
and insulating materials; shock-absorbing and packing
materials, vibration dampers; flexible pipes, not of
metal; joint packings and pipe connections.
Klasse 19 Building and construction materials and elements, not
of metal; installations of ducts [non-metallic, nonelectric]; rigid pipes, not of metal; geotextiles; geogrids;
drain pipes; plastic tiles.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
95
internasjonale varemerkeregistreringer
heating filaments, electric; luminous house numbers;
stoves; heating apparatus for defrosting windows of
vehicles; hot air bath fittings; bath fittings; loading
apparatus for furnaces; kiln furniture [supports]; sauna
bath installations; refrigerating appliances and
installations; blankets, electric, not for medical
purposes; fabric steamers; lamp reflectors; vehicle
reflectors; hearths; steam boilers, other than parts of
machines; pasteurisers; lamp mantles; sockets for
electric lights; coffee percolators, electric; stoves
[heating apparatus]; bakers' ovens; hot air ovens;
kitchen ranges [ovens]; microwave ovens [cooking
apparatus]; microwave ovens for industrial purposes;
incinerators; kilns; solar furnaces; dental ovens;
furnaces, other than for laboratory use; urinals [sanitary
fixtures]; feeding apparatus for heating boilers; heating
plates; cookers; hot plates; heaters, electric, for feeding
bottles; aquarium heaters; aquarium lights; heating
cushions [pads], electric, not for medical purposes;
clean chambers [sanitary installations]; water intake
apparatus; deodorising apparatus, not for personal use;
apparatus for dehydrating food waste; fumigation
apparatus, not for medical purposes; gas scrubbing
apparatus; oil-scrubbing apparatus; glue-heating
appliances; forage drying apparatus; water filtering
apparatus; air purifying apparatus and machines; ice
machines and apparatus; cooling appliances and
installations; cooking apparatus and installations;
lighting apparatus and installations; sanitary apparatus
and installations; cooking rings; lighting apparatus for
vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus;
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels;
heating apparatus, electric; hot air apparatus; steam
facial apparatus [saunas]; safety accessories for water
or gas apparatus and pipes; regulating and safety
accessories for gas apparatus; regulating accessories
for water or gas apparatus and pipes; regulating and
safety accessories for water apparatus; regulating and
safety accessories for gas pipes; roasting jacks; plate
warmers; electric appliances for making yogurt; antidazzle devices for automobiles [lamp fittings]; anti-glare
devices for vehicles [lamp fittings]; rotisseries; radiator
caps; diving lights; washers for water taps; radiators
[heating]; central heating radiators; radiators, electric;
sinks; disinfectant dispensers for toilets; drip irrigation
emitters [irrigation fittings]; light diffusers; nuclear
reactors; heat regenerators; pressure water tanks;
roasters; lamps; street lamps; ceiling lights; toilet seats;
lighting installations for air vehicles; pressure cookers
[autoclaves], electric; gas scrubbers [parts of gas
installations]; lamp glasses; sterilizers; water sterilizers;
air sterilisers; air dryers; laundry dryers, electric; hair
dryers; malt roasters; tobacco roasters; heat
exchangers, not parts of machines; bread toasters;
discharge tubes, electric, for lighting; lamp chimneys;
luminous tubes for lighting; pipes [parts of sanitary
installations]; flues for heating boilers; boiler pipes
[tubes] for heating installations; toilets [water-closets];
toilets, portable; humidifiers for central heating
radiators; wash-hand basins [parts of sanitary
installations]; toilet bowls; water conduits installations;
bath installations; air conditioning installations;
desalination plants; installations for processing nuclear
fuel and nuclear moderating material; watering
installations, automatic; cooling installations for water;
cooling installations for liquids; milk cooling
installations; cooling installations for tobacco; water
purification installations; purification installations for
sewage; steam generating installations; water
distribution installations; air filtering installations;
swimming pool chlorinating apparatus; ventilation [airconditioning] installations and apparatus; ventilation
[air-conditioning] installations for vehicles; water
softening apparatus and installations; cooling
installations and machines; heating installations;
heaters for vehicles; hot water heating installations;
polymerisation installations; water supply installations;
flare stacks for use in the oil industry; ash conveyor
installations, automatic; whirlpool-jet apparatus; air
2015.03.30 - nr 14/15
cooling apparatus; aquarium filtration apparatus;
cooking utensils, electric; flares; headlights for
automobiles; vehicle headlights; filters for air
conditioning; filters for drinking water; lights for
automobiles; bicycle lights; cycle lights; lights for
vehicles; pocket torches, electric; lanterns for lighting;
Chinese lanterns; fountains; ornamental fountains;
deep fryers, electric; fittings, shaped, for ovens; oven
fittings made of fireclay; bread-making machines;
refrigerators; chromatography apparatus for industrial
purposes; kettles, electric; dampers [heating];
refrigerating cabinets; ice boxes; fuel economizers;
carbon for arc lamps; heating elements.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.24
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228741
Int.reg.dato:
2014.06.25
Registreringen
2024.06.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415317
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2013.12.26, JP, 2013-101931
Gjengivelse av merket:
IKEUCHI ORGANIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
IKEUCHI ORGANIC Inc., 762, Engi Ko, JP-794-0084
IMABARI-SHI, EHIME, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 24 Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven
textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl
coated cloth; rubberized cloth; filtering materials of
textile; towels [of textile]; japanese cotton towels
[tenugui]; handkerchiefs; Japanese ceremonial
wrapping cloth [fukusa]; Japanese general wrapping
cloth [furoshiki]; mosquito nets; bedsheets; futon quilts;
futon quilt cases [linen]; futon ticks [unstuffed futon];
pillowcases [pillow slips]; blankets; table napkins of
textile; dish towels for drying; shower curtains; banners
and flags [not of paper]; toilet seat covers of textile;
seat covers of textile; wall hangings of textile; curtains;
table cloths [not of paper]; draperies [thick drop
curtains]; billiard cloth [baize]; labels of cloth.
Klasse 25 Clothing; garters; sock suspenders; suspenders
[braces]; waistbands; belts for clothing; footwear [other
than special footwear for sports]; masquerade
costumes; clothes for sports; special footwear for
sports.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228753
Int.reg.dato:
2014.08.11
Registreringen
2024.08.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415319
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.02.13, US, 86193254
Gjengivelse av merket:
EPLEX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
GenMark Diagnostics, Inc., 5964 La Place Court, USCA92008 CARLSBAD, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Reagents, kits and cartridges comprised primarily of
reagents, beads, and oligonucleotide probes and
primers for scientific and research use in connection
96
internasjonale varemerkeregistreringer
with the isolation, purification, amplification, analysis,
labeling and detection of nucleic acids.
Klasse 5 Reagents, kits and cartridges comprised primarily of
reagents, beads, and oligonucleotide probes and
primers for medical, clinical, medical laboratory or
medical diagnostic use in connection with the isolation,
purification, amplification, analysis, labeling and
detection of nucleic acids.
Klasse 9 Laboratory equipment, namely, devices for
bioanalysis incorporating cartridges for sample
preparation, nucleic acid purification, nucleic acid
amplification and electrochemical detection, and
software for use therewith.
Klasse 10 Medical equipment, namely, devices for bioanalysis
incorporating cartridges for sample preparation, nucleic
acid purification, nucleic acid amplification and
electrochemical detection, and software for use
therewith sold as a unit.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
packaging, packing and wrapping materials, not
included in other classes; bags of paper, cardboard or
plastic, not included in other classes; envelopes; boxes
of paper or cardboard; (printed) labels, not of textile;
tickets, printed vouchers, coupons, travel documents,
forms and cards; postal code and address files (printed
matter), files and order forms; tapes and cards for the
recording of data, files and computer programs, not
included in other classes; all the aforesaid goods
relating to delivery, payment, commercial transportation
and/or storage services.
Klasse 39 Express delivery services for mail, parcels, documents
and other goods; storage of goods; mail delivery
services; collecting, loading, transporting, sending,
discharging and delivery of freight, parcels, packages,
mail, documents, securities, magazines, periodicals
and other goods; courier services; transportation of
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
Int.reg.nr:
1228757
Int.reg.dato:
2014.08.12
Registreringen
2024.08.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415320
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.02.19, US, 86198233
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
HERON THERAPEUTICS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Heron Therapeutics Inc, 123 Saginaw Drive, USCA94063 REDWOOD CITY, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Anti-emetic pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for the treatment of pain,
gastrointestinal conditions, cancer, autoimmune
diseases, infectious diseases, inflammatory diseases
and genetic diseases.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.03.30 - nr 14/15
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1228787
2014.09.02
2024.09.02
201415326
2014.12.25
2014.04.09, CN,
14343082#@#2014.04.09,
CN,
14343147#@#2014.04.09,
CN,
14343253#@#2014.04.09,
CN, 14343299
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.20
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228779
Int.reg.dato:
2014.08.21
Registreringen
2024.08.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415324
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.08.18, BX, 1294390
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is composed of Latin characters of WEICHAI,
which have no special meaning, there is also a device
which consists of four lines surrounded by two circles.
(730) Innehaver:
WEICHAI POWER CO., LTD., 197, Section A, Fu Shou
East Street, High Technology Industrial Development
Zone, CN-261061 WEIFANG CITY, SHANDONG
PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Industrial oil; motor oil; lubricating oil; diesel oil; fuel;
industrial wax; lamp wicks; dust removing preparations;
electrical energy; mineral fuel.
Klasse 7 Fuel conversion apparatus for internal combustion
engines; generators of electricity; engines, other than
for land vehicles; crank shafts; pumps (machines);
agricultural machines; net hauling machines (fishing);
extractors for mines; excavators; handling apparatus
for loading and unloading.
Klasse 12 Vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
trucks; engines for land vehicles; bicycles; automobile
tires; aerial conveyors; hydroplanes; yachts; tilt trucks;
brake shoes for vehicles.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Orange (Pantone PMS 021C), grey (Pantone PMS
Cool Grey 8C).
(730) Innehaver:
TNT Holdings B.V., Taurusavenue 111, NL-2132LS
HOOFDDORP, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Paper; cardboard; printed matter; stationery;
97
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 37 Building construction supervision; construction; mining
extraction; heating equipment installation and repair;
upholstering; machinery installation, maintenance and
repair; motor vehicle maintenance and repair;
shipbuilding; vulcanization of tires (repair); furniture
restoration.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228792
Int.reg.dato:
2014.09.05
Registreringen
2024.09.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415327
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.07, EM, 012672259
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
1228796
Int.reg.dato:
2014.09.17
Registreringen
2024.09.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415329
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.03.19, CN, 14207802
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is composed of Latin characters of
"HAVSTYEAR" and the device of several curves, the
Latin characters of "HAVSTYEAR" have no meaning.
(730) Innehaver:
SHANDONG HAVSTYEAR RUBBER TECHNOLOGY
CO., LTD., E.&T. Development Zone, CNDONGYING, SHANDONG PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vehicle wheel tires; automobile tires; pneumatic tires;
bicycles; automobiles; automobile wheels; repair outfits
for inner tubes; interior decorations for vehicles;
trolleys; vehicles for locomotion by land, air, water or
rail.
AROS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Aros Electronics AB, Östergårdsgatan 12, SE-43153
MÖLNDAL, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Motors; electric motors; integral motors; non-hydraulic
drives for motors; non-hydraulic drives for electric
motors; electric drives for regulation and control of
torque and speed in electric motors; safety brakes for
electric and non-hydraulic machines or electric nonhydraulic motors; electro-mechanical brakes for electric
and non-hydraulic machines or electric non-hydraulic
motors; all the goods listed above not for use for
welding machines as such nor in connection with
welding other than as integrated electronic or nonhydraulic drive components for regulation, control of
torque, speed or brakes in welding robots.
Klasse 9 Electric apparatus and instruments for regulation and
control of machines, electric apparatus and instruments
for regulation and control of motors, electric apparatus
and instruments for safety devices for avoidance of
damages on persons, machines or goods; computer
software, computer software for regulation and control
of motors; computer hardware for regulation and
control of motors; computer software for safety devices
for avoidance of damages on persons, machines or
goods; computer hardware for safety devices for
avoidance of damages on persons, machines or goods;
field buses; printed circuit cards; battery chargers; all
the goods listed above not for use for welding
machines as such nor in connection with welding other
than as integrated electronic or non-hydraulic drive
components for regulation, control of torque, speed or
brakes in welding robots.
Klasse 42 Engineering services; industrial research and
development services.
(450)
2015.03.30 - nr 14/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
Int.reg.nr:
1228817
Int.reg.dato:
2014.10.28
Registreringen
2024.10.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415330
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Søknadsprioritet:
2014.05.28, EM, 012915708
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Greenland Seafood Europe GmbH, Otto-LilienthalStrasse 23, DE-28199 BREMEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Fish, sea foods, molluscs, crayfish, mussels, oysters,
sea-cucumbers, crustacea, shellfish, not live; fresh,
preserved, dried, salted (cured), frozen, marinated and
cooked fish; fish fillets, foods prepared from fish, tinned
fish, prepared meals consisting mainly of fish or
seafood, fish stock, fish broth, fish crackers, isinglass
for food, fish meal for human consumption, fish
mousses, processed fish spawn.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
(450)
98
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1228860
Int.reg.dato:
2014.07.29
Registreringen
2024.07.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201415335
Notifikasjonsdato: 2014.12.25
Gjengivelse av merket:
AVON CLASSIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Avon Products Inc, 777 Third Avenue, US-NY10017
NEW YORK, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.03.25
Kunngjøringsdato: 2015.03.30
99
2015.03.30 - nr 14/15
nye ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546)
(730)
Reg.nr.:
281115
Reg.dato.:
2015.03.25
Registreringen
2025.03.10
utløper:
Søknadsnr.:
201503201
Inndato:
2015.03.10
Gjengivelse av merket:
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
Innehaver:
GULLSMED EVA MARIT EDWARDSEN, Grovikveien 4,
4635 KRISTIANSAND S
100
2015.03.30 - nr 14/15
innsigelser
2015.03.30 - nr 14/15
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26.
(111)
(210)
(450)
(540)
(111)
(210)
(450)
Reg.nr.:
279350
Søknadsnr.:
201409396
Reg. kunngjort 2014.12.15
dato:
Gjengivelse av merket
(540)
Reg.nr.:
279362
Søknadsnr.:
201301241A
Reg. kunngjort 2014.12.15
dato:
Gjengivelse av merket
WESTWOOD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 36 Finansielle tjenester; forvaltning av formuer;
rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende
investeringer; fondsinvestering og rådgivning og
konsultasjonstjenester vedrørende fondsinvestering;
kapitalforvaltning i form av aktivaallokering;
investeringsrådgivnings- og -konsultasjonstjenester og
forvaltning; investering av fond eller midler for andre;
verdipapir- og aksjefondsinvesteringstjenester;
rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende
verdipapir- og aksjefond; forvaltning av ansattes
pensjonordning; rådgivning og konsultasjonstjenester
vedrørende kapitalinvestering;
råvareinvesteringsrådgivning; finansielle tjenester,
nemlig overførings- og -transaksjonstjenester
vedrørende inevesteringsforn; trusttjenester og
tjenester relatert til forvaltning og administrasjon av
truster (fiduciary services), nemlig være agent og
tillitsperson, med hensyn til å utøve skjønn relatert til
investeringer og formidling av rådgivning, og med
hensyn til ansattes pensjonsordninger; økonomiske
finansielle forskningstjenester; tjenester vedrørende
etablering av porteføljer av verdipapirer;
vekslingstjenester relatert til handel med futures og
opsjoner; finansielle tjenester, nemlig investering av
fond eller midler for andre og investering av andres
fond eller midler i verdipapir- og aksjefond.
(730)
(750)
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; design av dataprogrammer,
dataprogrammering og vedlikehold av
dataprogrammer; rådgivning og ledelse innen
informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk
informasjon innen telekommunikasjon; forsknings
tjenester innen informasjons- og
telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og
undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og
elektriske kabler; teknisk rådgivning, støtte og
ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi;
informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende
datamaskiner, programvare, design av
dataperiferiutstyr og teknisk rådgivning.
Innehaver:
Westwood Holdings Group Inc, 200 Crescent Court,
Suite 1200, US-TX DALLAS, USA
Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsiger:
Westwood Global Investments, LLC, One Financial
Center, Suits 1620, US-MA0211 BOSTON, USA
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.03.16
(730)
(750)
(111)
(210)
(450)
(540)
Innehaver:
Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, JP-1358512 TOKYO, Japan
Innehavers fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
Innsiger:
Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO,
Norge
Innsigers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.03.16
Reg.nr.:
1210259
Søknadsnr.:
201408511
Reg. kunngjort 2014.12.29
dato:
Gjengivelse av merket
F-TYPE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 9 Computer graphics software; computer software for
use in business applications, namely, for use in
information management; computer software used to
manage and restrict access to all or parts of
computerized databases; computer software used to
101
innsigelser
customize users' access, use and reporting rights for all
or parts of a computerized database; computer
software for general use for use in multi-tiered
application data retrieval, management, analysis and
reporting; and computer e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via a
global computer network; desktop publishing software.
(730)
Innehaver:
Actuate Corp, 951 Mariners Island Boulevard, USCA94404 SAN MATEO, USA
Innsiger:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, GBCV34LF WHITLEY, COVENTRY, WARWICKSHIRE,
Storbritannia
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.03.11
102
2015.03.30 - nr 14/15
innsigelser
2015.03.30 - nr 14/15
Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29.
(111)
(210)
(450)
(111) Reg.nr.:
259819
(210) Søknadsnr.:
201012624
(450) Reg. kunngjort
dato:
2011.05.09
(540) Gjengivelse av merket
(540)
Reg.nr.:
276664
Søknadsnr.:
201401479
Reg. kunngjort
dato:
2014.07.07
Gjengivelse av merket
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Spesialarbeids- og beskyttelsesklær og -sko for
rørleggere, elektrikere, malere, murere,
offshorearbeidere, blikkenslagere, tømrere,
gulvleggere, gartnere, anleggsarbeidere,
lagerarbeidere, vaktmestere, transportarbeidere,
arbeidere innen helseindustrien.
(730) Innehaver:
NORTHBOSS DA, Skolevegen 49 B, 2312
OTTESTAD, Norge
Innsiger:
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.
KG, Dieselstrasse 12 , DE-72555 METZINGEN,
Tyskland
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2014.08.14
Avgjørelse:
Innsiger trukket innsigelsen. Grunnlaget for dette er
at innehaver har begrenset varefortegnelsen.
Innsigelsessaken er etter dette hevet.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
25 Klær, fottøy, hodeplagg.
35 Salg av produkter i ovennevnte vareklasser.
(730) Innehaver:
Varner Retail AS, Postboks 124, 1375 BILLINGSTAD,
NO
(750) Innehavers fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS , Postboks 1484 Vika,
0116, OSLO, NO
Innsiger:
Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 ESSEN, DE
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
Innsigelse inndag:
2011.07.26
Avgjørelse:
Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29
annet ledd.
Avgjørelsen ble endelig 2015.02.19.
(111)
(210)
(450)
(540)
(546)
Reg.nr.:
277856
Søknadsnr.:
201406925
Reg. kunngjort
dato:
2014.09.29
Gjengivelse av merket
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
35 Salg av medieproduksjoner og multimediainnhold
gjennom en nettside.
41 Elektroniske bibliotekstjenester for levering av
elektronisk informasjon i form av lyd-, bilde-, og/eller
videoinformasjon; publiseringstjenester (inkludert
elektroniske publiseringstjenester); søketjenester for
media-bibliotek; underholdningstjenester; ingen av de
103
innsigelser
forannevnte tjenestene innen områdene finans, bank,
monetær virksomhet, forsikring eller fast eiendom.
42 Elektronisk lagring av bilder, lyd og video og data
assosiert med bilder, lyd og video; lagringstjenester for
arkivering av bilder, lyd og video og data assosiert med
bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av
media-innhold; ingen av de forannevnte tjenestene innen
områdene finans, bank, monetær virksomhet, forsikring
eller fast eiendom.
(730) Innehaver:
MEDIA NETWERK AS, Postboks 6731 Etterstad,
0609 OSLO, Norge
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Innsiger:
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA,
Piazzetta Enrico Cuccia, 1, IT-20121 MILANO, Italia
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2014.12.23
Avgjørelse:
Innsiger trukket innsigelsen. Grunnlaget for dette er
at innehaver har begrenset varefortegnelsen.
Innsigelsessaken er etter dette hevet.
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
1208321
Søknadsnr.:
201407884
Reg. kunngjort
dato:
2014.10.13
Gjengivelse av merket
APPROCOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances; dietary
supplements; nutritional supplements; probiotic
preparations; vitamins and mineral preparations.
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS220 HAFNARFJORDUR, Island
Innsiger:
Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone
industrielle du Brézet, FR-63100 CLERMONTFERRAND, Frankrike
Innsigers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
Innsigelse inndag:
2015.01.13
Avgjørelse:
Innsiger har trukket innsigelsen og innsigelsessaken
er hevet.
104
2015.03.30 - nr 14/15
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.03.30 - nr 14/15
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0837565
Søknadsnr.:
200412934
Reg.dato:
2004.04.20
Registreringer 2024.04.20
utløper:
(220) Inndato:
2004.12.23
(540) Gjengivelse av merket:
(choppers), baling presses, farm tractors, agricultural
transport apparatus, self-loaders, mowers, turners and
swathers, soil cultivation machines and implements,
sowers (machines), implements for releasing fertilisers
and plant protection substances, and parts and fittings
therefor, included in this class.
Klasse 8 Hand-operated equipment used in agriculture,
horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, and for structural
engineering.
Klasse 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, and parts
and fittings therefor, tractors, loaders, tractors,
couplings, gears, hydraulic and mechanical apparatus
for land vehicles, included in this class, except cars;
tipping bodies for vehicles, semi-trailers, vehicle
systems, interchangeable containers for vehicles,
container vehicles.
Klasse 35 Retail, wholesale and mail order services relating to
machines and machine tools; retail, wholesale and mail
order services relating to agricultural implements, in
particular reapers and threshers, forage harvesters
(choppers), baling presses, farm tractors, agricultural
transport apparatus, self-loaders, mowers, turners and
swathers, soil cultivation machines and implements,
sowers (machines), implements for releasing fertilisers
and plant protection substances, and parts and fittings
therefor, included in class 7, hand-operated apparatus
for use in agriculture, horticulture and forestry, for the
construction of machines, apparatus and vehicles, and
for structural engineering, vehicles, apparatus for
locomotion by land, and parts and fittings therefor,
tractors, loaders, tractors, couplings, gears, hydraulic
and mechanical apparatus for land vehicles, included in
class 12, except cars; tipping bodies for vehicles, semitrailers, vehicle systems, interchangeable containers for
vehicles, container vehicles, paper, cardboard and
goods made from these materials, not included in other
classes, printed matter, bookbinding material,
photographs, stationery, office requisites, teaching and
instructional material, playing cards, plastic materials
for packaging, newspapers and periodicals, transfers
(decalcomanias), diagrams, files, envelopes, manuals
(handbooks), prospectuses, photographs, pictures,
plans, geographical maps, games and playthings,
gymnastic and sporting articles, toy models of
machines and vehicles.
Klasse 36 Insurance, leasing of machines, vehicles and parts
therefor.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Matrix GmbH, Postauer Strasse 26 , DE-84109
WÖRTH, Tyskland
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines for do-it-yourself, agriculture, landscape
conservation and building purposes, included in this
class, in particular accumulator driven shears, hedge
shears, petrol hedge shears, lawnmowers, petrol
mowers, lawn aerators, scarifiers, garden shredders,
garden spraying machines, lawn trimmers, in particular
petrol motor trimmers; chain saws, circular saw
benches, cut-off saws, mitre-cutting saws, jig-saws
(machines), hand circular saws (machines), multi-saws,
angle grinders, orbital grinders, belt grinders, planers,
tile cutters, stone working machines, percussion drilling
machines, accumulator driven drilling machines,
accumulator driven drilling screwdrivers, drilling
hammers, vacuum cleaners for leaves, wet/dry-vacuum
cleaners, milling machines, electrical generators,
pumps; wire hoists.
Klasse 8 Hand-operated tools and implements for do-ityourself, agriculture, landscape conservation and
building purposes included in this class, except for tool
boxes of metal.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
Klasse 12 Apparatus for locomotion included in this class, in
particular gritting vehicles, wheelbarrows and wire rope
conveyors.
Klasse 21 Apparatus for garden and irrigation included in this
class, in particular sprinklers, irrigation nozzles for
flowers and plants.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1002619
Søknadsnr.:
201205249
Reg.dato:
2008.12.02
Registreringer 2018.12.02
utløper:
(220) Inndato:
2012.05.24
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0911460
Søknadsnr.:
200701690
Reg.dato:
2006.08.16
Registreringer 2016.08.16
utløper:
(220) Inndato:
2007.02.15
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kramp Groep BV, Breukelaarweg 33, NL-7051DW
VARSSEVELD, Nederland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Agricultural, horticultural, gardening, landscaping and
forestry machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land
Krone
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bernard Krone Holding GmbH & Co KG, HeinrichKrone-Str. 10, DE-48480 SPELLE, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines and machine tools; agricultural implements,
in particular reapers and threshers, forage harvesters
105
begrensing av varer og tjenester for int.merker
vehicles); agricultural implements other than handoperated; incubators for eggs; accudrills, jigsaws and
sanding machines; bougies; ignition bougies.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand operated); among
which electric tools and garden tools; cutlery (knives,
forks and spoons).
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating or
controlling electricity; electronic apparatus not included
in other classes; apparatus for transmission or
reproduction of sound or images; electric accumulators,
battery charger; converters (electricity); accumulators
for vehicles; electric coils, electric cables and fuses;
electric material for commutation.
Klasse 25 Clothing and footwear (for industrial purposes or not);
headgear.
Klasse 28 Games and playthings such as toy cars.
Klasse 37 Building construction; repair and installation services
relating to: metal building materials; transportable
buildings of metal; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; goods of common
metal; bolts of metal; nuts of metal; aforementioned
goods mainly for agricultural, horticultural, gardening,
landscaping and forestry purposes; machine tools;
motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land
vehicles); incubators for eggs; agricultural, horticultural,
gardening, landscaping and forestry machines;
agricultural, horticultural, gardening, landscaping and
forestry tools and implements, other than hand
operated; hydraulic cylinders; pneumatic cylinders;
hand tools and implements (hand operated), mainly for
agricultural, horticultural, gardening, landscaping and
forestry purposes; scientific, surveying, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other digital recording
media; data processing equipment, computers;
computer software; fire extinguishing apparatus;
clothing, footwear and headgear for protection against
accidents, irradiation and fire; protective goggles;
apparatus; for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; vehicles; land vehicles; parts
and fitting for land vehicles; parts and fitting for
vehicles; clothing, including work clothing; footwear,
including work shoes and boots; headgear; games and
playthings; gymnastic and sporting articles.
Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods.
106
2015.03.30 - nr 14/15
begrensing av varer og tjenester
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
276664
Reg.dato.:
2014.06.26
Int. reg. dato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.02.05
Søknadsnr:
201401479
Inndato:
2014.02.05
Gjengivelse av merket:
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NORTHBOSS DA, Skolevegen 49 B, 2312
OTTESTAD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Spesialarbeids- og beskyttelsesklær og -sko for
rørleggere, elektrikere, malere, murere,
offshorearbeidere, blikkenslagere, tømrere,
gulvleggere, gartnere, anleggsarbeidere,
lagerarbeidere, vaktmestere, transportarbeidere,
arbeidere innen helseindustrien.
107
2015.03.30 - nr 14/15
merker som ikke er fornyet
2015.03.30 - nr 14/15
Merker som ikke er fornyet
(111)
Reg.nr.:
117809
(111)
Reg.nr.:
163973
(111)
Reg.nr.:
117840
(111)
Reg.nr.:
163974
(111)
Reg.nr.:
117849
(111)
Reg.nr.:
163978
(111)
Reg.nr.:
117853
(111)
Reg.nr.:
163984
(111)
Reg.nr.:
117862
(111)
Reg.nr.:
163988
(111)
Reg.nr.:
117868
(111)
Reg.nr.:
164002
(111)
Reg.nr.:
117877
(111)
Reg.nr.:
164004
(111)
Reg.nr.:
117878
(111)
Reg.nr.:
164017
(111)
Reg.nr.:
117883
(111)
Reg.nr.:
164021
(111)
Reg.nr.:
117885
(111)
Reg.nr.:
164024
(111)
Reg.nr.:
117886
(111)
Reg.nr.:
164029
(111)
Reg.nr.:
117972
(111)
Reg.nr.:
164031
(111)
Reg.nr.:
117974
(111)
Reg.nr.:
164035
(111)
Reg.nr.:
117975
(111)
Reg.nr.:
164036
(111)
Reg.nr.:
117985
(111)
Reg.nr.:
164040
(111)
Reg.nr.:
118043
(111)
Reg.nr.:
164041
(111)
Reg.nr.:
163929
(111)
Reg.nr.:
164045
(111)
Reg.nr.:
163934
(111)
Reg.nr.:
164046
(111)
Reg.nr.:
163946
(111)
Reg.nr.:
164050
(111)
Reg.nr.:
163967
(111)
Reg.nr.:
1904174
(111)
Reg.nr.:
163970
(111)
Reg.nr.:
223981
108
merker som ikke er fornyet
(111)
Reg.nr.:
223990
(111)
Reg.nr.:
223991
(111)
Reg.nr.:
223992
(111)
Reg.nr.:
223994
(111)
Reg.nr.:
223996
(111)
Reg.nr.:
223997
(111)
Reg.nr.:
223999
(111)
Reg.nr.:
224000
(111)
Reg.nr.:
224001
(111)
Reg.nr.:
224002
(111)
Reg.nr.:
224005
(111)
Reg.nr.:
44811
(111)
Reg.nr.:
45960
(111)
Reg.nr.:
46224
(111)
Reg.nr.:
64467
(111)
Reg.nr.:
64485
(111)
Reg.nr.:
64499
(111)
Reg.nr.:
64540
(111)
Reg.nr.:
64545
109
2015.03.30 - nr 14/15
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(210) Søknadsnr.: 201401451
(730) Søker:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(210) Søknadsnr.: 201415483
(730) Søker:
Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN,
Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(210) Søknadsnr.: 201410735
(730) Søker:
Hydra Maritime AS, Gulen Industrihavn Sløvåg, 5960
DALSØYRA, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(210) Søknadsnr.: 201501994
(730) Søker:
Magnus Mikkelsen Hoel, Granbakkveien 12, 2335
STANGE, Norge
Ove Mikkelsen Hoel, Granbakkveien 12, 2335 STANGE,
Norge
(210) Søknadsnr.: 201410736
(730) Søker:
Hydra Maritime AS, Gulen Industrihavn Sløvåg, 5960
DALSØYRA, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.19
(111) Reg.nr.:
0923087
(210) Søknadsnr.: 200706740
(730) Innehaver:
Kooperative Förbundet (KF), ekonomisk förening, SE17188 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE-11411 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.18
(210) Søknadsnr.: 201414061
(730) Søker:
Jollift AS, Svelvikveien 81, 3039 DRAMMEN, Norge
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
106515
(210) Søknadsnr.: 19771533
(730) Innehaver:
BYK-Chemie GmbH, Abelstrasse 45, DE-46483 WESEL,
Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(210) Søknadsnr.: 201414386
(730) Søker:
Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY,
Sveits
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
112000
(210) Søknadsnr.: 19811541
(730) Innehaver:
Ceva Senté Animale, 10 Avenue de la Ballastière, FR33500 LIBOURNE, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(210) Søknadsnr.: 201414394
(730) Søker:
Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY,
Sveits
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
110
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
166096
(210) Søknadsnr.: 19935792
(730) Innehaver:
Industria de Diseño Textil, S.A.(Inditex S.A.), Avenida de
la Diputación, "Edificio Inditex", ES-15142 ARTEIXO, A
CORUÑA, Spania
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.18
(111) Reg.nr.:
121067
(210) Søknadsnr.: 19823327
(730) Innehaver:
Vernis Claessens SA, Avenue du Silo, 6, CH-1020
RENENS, Sveits
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
121402
(210) Søknadsnr.: 19841943
(730) Innehaver:
Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, GBSW1Y5LU LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
167324
(210) Søknadsnr.: 19912379
(730) Innehaver:
CCP Composites UK Ltd, Waterloo Works, Machen, GBNP18YN NEWPORT, GWENT, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
122119
(210) Søknadsnr.: 19843896
(730) Innehaver:
Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, GBSW1Y5LU LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
167649
(210) Søknadsnr.: 19922443
(730) Innehaver:
Licencia AS, Postboks 26, 5401 STORD, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
133849
(210) Søknadsnr.: 19871792
(730) Innehaver:
SRF Limited, Block-C, Sector 45, IN-122003 GURGAON,
India
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
168034
(210) Søknadsnr.: 19930363
(730) Innehaver:
L-Fashion Group OY, Tiilimäenkatu 9, FI-15680 LAHTI,
Finland
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
144340
(210) Søknadsnr.: 19892753
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
168239
(210) Søknadsnr.: 19936144
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
151427
(210) Søknadsnr.: 19906765
(730) Innehaver:
Kooperative Förbundet (KF), ekonomisk förening, SE17188 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE-11411 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
(111) Reg.nr.:
168272
(210) Søknadsnr.: 19941626
(730) Innehaver:
Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright Drive,
P.O. Box 485, US-MI48106 ANN ARBOR, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
111
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
168576
(210) Søknadsnr.: 19943538
(730) Innehaver:
Orkla Confectionery & Snacks Finland AB, Sundsvägen
420, FI-22410 GODBY, Finland
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
176845
(210) Søknadsnr.: 19954460
(730) Innehaver:
Kooperative Förbundet (KF), ekonomisk förening, SE17188 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE-11411 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
(111) Reg.nr.:
168677
(210) Søknadsnr.: 19941486
(730) Innehaver:
Atlantic Richfield Company, 501 Westlake Park Blvd., USTX77079 HOUSTON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
179502
(210) Søknadsnr.: 19956909
(730) Innehaver:
Kooperative Förbundet (KF), ekonomisk förening, SE17188 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE-11411 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
(111) Reg.nr.:
168870
(210) Søknadsnr.: 19943516
(730) Innehaver:
HOSA TECHNOLOGY INC, 6650 Caballero Boulevard,
US-CA90620 BUENA PARK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
183051
(210) Søknadsnr.: 19960049
(730) Innehaver:
Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, George
Street, BB- BELLEVILLE, ST.MICHAEL, Barbados
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
169917
(210) Søknadsnr.: 19922444
(730) Innehaver:
Licencia AS, Postboks 26, 5401 STORD, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
183824
(210) Søknadsnr.: 19965849
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
171198
(210) Søknadsnr.: 19945586
(730) Innehaver:
Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Indgang C,
DK-2640 HEDEHUSENE, Danmark
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
187241
(210) Søknadsnr.: 19970236
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
172460
(210) Søknadsnr.: 19950955
(730) Innehaver:
Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, George
Street, BB- BELLEVILLE, ST.MICHAEL, Barbados
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
187441
(210) Søknadsnr.: 19971125
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
112
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
190072
(210) Søknadsnr.: 19977917
(730) Innehaver:
Obo Eiendom AS, Postboks 34 Minde, 5821 BERGEN,
Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
223455
(210) Søknadsnr.: 200309049
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
197850
(210) Søknadsnr.: 199901364
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
225354
(210) Søknadsnr.: 200301390
(730) Innehaver:
Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH,
Mies-van-der-Rohe-Str. 8, DE-80807 MÜNCHEN,
Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
201503
(210) Søknadsnr.: 199909332
(730) Innehaver:
Ceva Senté Animale, 10 Avenue de la Ballastière, FR33500 LIBOURNE, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
226736
(210) Søknadsnr.: 200308590
(730) Innehaver:
Cargotec Switzerland S.A:, Poststrasse 9, CH-6300 ZUG,
Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
205668
(210) Søknadsnr.: 200004143
(730) Innehaver:
Bridon Scanrope AS, Rambergveien 1, 3115
TØNSBERG, Norge
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
227119
(210) Søknadsnr.: 200405946
(730) Innehaver:
Pierre Andre Senizergues, 2912 Lafayette Road, USCA92663 NEWPORT BEACH, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
215515
(210) Søknadsnr.: 200113935
(730) Innehaver:
Profile Pharma Ltd., Suite 3, Ground Floor, Bicentennial
House, Southern Gate, GB-PO198SQ WEST SUSSEX,
CHICHESTER, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
227185
(210) Søknadsnr.: 200405948
(730) Innehaver:
Pierre Andre Senizergues, 2912 Lafayette Road, USCA92663 NEWPORT BEACH, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
228872
(210) Søknadsnr.: 200410916
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
215566
(210) Søknadsnr.: 200012607
(730) Innehaver:
Kooperative Förbundet (KF), ekonomisk förening, SE17188 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE-11411 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
113
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
228899
(210) Søknadsnr.: 200308314
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
237705
(210) Søknadsnr.: 200602946
(730) Innehaver:
Ice Communication Norge AS, Østensjøveien 32, 0667
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass,
0130 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
229850
(210) Søknadsnr.: 200402637
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
244323
(210) Søknadsnr.: 200713735
(730) Innehaver:
Michaelsen & Nordquist Holding AB, Gyllenkroks Allé 29,
SE-22224 LUND, Sverige
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
244819
(210) Søknadsnr.: 200715077
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
230020
(210) Søknadsnr.: 200411701
(730) Innehaver:
ST Interiør AS, Verkstedveien 44, 3516 HØNEFOSS,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
244820
(210) Søknadsnr.: 200715078
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
232961
(210) Søknadsnr.: 200510190
(730) Innehaver:
ST Interiør AS, Verkstedveien 44, 3516 HØNEFOSS,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
244821
(210) Søknadsnr.: 200715080
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
236130
(210) Søknadsnr.: 200601631
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
246399
(210) Søknadsnr.: 200611278
(730) Innehaver:
FRHI Hotels & Resorts S.à.r.l., 8-10 Avenue de la Gare,
LU-1610 LUXEMBOURG, Luxembourg
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
237472
(210) Søknadsnr.: 200305860
(730) Innehaver:
Kooperative Förbundet (KF), ekonomisk förening, SE17188 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE-11411 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
114
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
246883
(210) Søknadsnr.: 200714851
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
249339
(210) Søknadsnr.: 200714833
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
246884
(210) Søknadsnr.: 200714842
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
249403
(210) Søknadsnr.: 200714832
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
246885
(210) Søknadsnr.: 200714825
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
249554
(210) Søknadsnr.: 200715090
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
248860
(210) Søknadsnr.: 200714838
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
249574
(210) Søknadsnr.: 200801141
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
248975
(210) Søknadsnr.: 200801143
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
249955
(210) Søknadsnr.: 200714841
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
249177
(210) Søknadsnr.: 200715094
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
250470
(210) Søknadsnr.: 200714834
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
115
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
251610
(210) Søknadsnr.: 200801142
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
252394
(210) Søknadsnr.: 200905963
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252182
(210) Søknadsnr.: 200904933
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252396
(210) Søknadsnr.: 200905962
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252183
(210) Søknadsnr.: 200904934
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252448
(210) Søknadsnr.: 200714824
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
252285
(210) Søknadsnr.: 200905959
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252450
(210) Søknadsnr.: 200714826
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
252356
(210) Søknadsnr.: 200905960
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252462
(210) Søknadsnr.: 200714829
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
252357
(210) Søknadsnr.: 200905961
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252463
(210) Søknadsnr.: 200714836
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges,
90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
116
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
254152
(210) Søknadsnr.: 200911172
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
259702
(210) Søknadsnr.: 201012305
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
255747
(210) Søknadsnr.: 201001776
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
259703
(210) Søknadsnr.: 201012306
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
255748
(210) Søknadsnr.: 201001777
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
261756
(210) Søknadsnr.: 201104765
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
255749
(210) Søknadsnr.: 201001778
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
261764
(210) Søknadsnr.: 201104904
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
259018
(210) Søknadsnr.: 201010657
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
267542
(210) Søknadsnr.: 201206653
(730) Innehaver:
EMBED AS, Kirkegata 21, 4006 STAVANGER, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
270088
(210) Søknadsnr.: 201300275
(730) Innehaver:
Ice Communication Norge AS, Østensjøveien 32, 0667
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass,
0130 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
259028
(210) Søknadsnr.: 201010367
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
117
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
271788
(210) Søknadsnr.: 201305403
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
77715
(210) Søknadsnr.: 99407
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
275806
(210) Søknadsnr.: 201401444
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
81197
(210) Søknadsnr.: 101300
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
276314
(210) Søknadsnr.: 201402199
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
81802
(210) Søknadsnr.: 103648
(730) Innehaver:
Bridon Scanrope AS, Rambergveien 1, 3115
TØNSBERG, Norge
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
277510
(210) Søknadsnr.: 201406268
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
94067
(210) Søknadsnr.: 120989
(730) Innehaver:
HAMEUR S.C.A., Rangwee, 40, LU-2412
LUXEMBOURG, Luxembourg
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
280394
(210) Søknadsnr.: 201413563
(730) Innehaver:
Ryberg AS, Kronborgvegen 28, 2318 HAMAR, Norge
(111) Reg.nr.:
96949
(210) Søknadsnr.: 19760137
(730) Innehaver:
Ceva Senté Animale, 10 Avenue de la Ballastière, FR33500 LIBOURNE, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
56406
(210) Søknadsnr.: 68894
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
97944
(210) Søknadsnr.: 19761873
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
118
lisenser
2015.03.30 - nr 14/15
Lisenser
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til
Madridprotokollen, rule 20bis.
(210) Søknadsr:
(111) Reg.nr. / int.reg.nr:
Lisensgiver/
rettighetsInnehaver:
Lisenshaver:
200509057
0857686
(210) Søknadsr:
(111) Reg.nr. / int.reg.nr:
Lisensgiver/
rettighetsInnehaver:
Lisenshaver:
200602795
0876874
calculating machines and data processing equipment; fire
extinguishers; spectacles, their parts and accessories not
included in other classes; automatic coffee and coffeecapsule vending machines.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water distribution apparatus and
sanitary installations; coffee machines, coffeepots, electric
percolators as well as their parts.
14 Precious metals goods made or plated thereof,
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; watches, small clocks, watch movements
and their parts, timekeepers, jewelry articles, pendants,
rings, brooches, necklaces, bracelets; household
containers of precious metal or plated therewith;
tableware of precious metals, their alloys or plated
therewith.
16 Stationery, paper, office requisites (except furniture),
scratch pads, agendas, pencils, pens, pen nibs.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides;
trunks and suitcases; attaché cases; handbags; wallets;
leather purses; document holders; key cases, credit card
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
25 Clothing, neckties, shirts, suits; clothing for leisure use,
shorts, tee-shirts, sweatshirts (pullovers and thin jerseys);
stockings, gloves, headgear, knitted caps, caps, hats;
footwear; belts of skin or leather.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle
syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (excluding salad dressings); spices; ice for
refreshment.
33 Wines, spirits and liqueurs, vodka, cognac (French
brandy).
Kategori:
Eksklusiv
Lisens inngått:
2014.12.22
Melding innkommet
patentstyret:
2015.03.19
Zino Davidoff SA, Rue Faucigny
5, 1700 FRIBOURG, Sveits (CH)
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 HAMBURG, Tyskland
(DE)
Varer / tjenester som omfattes:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording disks; CD-ROMs; mobile telephones and their
accessories included in this class; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines and data processing
equipment; fire extinguishers, spectacles, their parts and
accessories not included in other classes.
16 Stationery, paper, office requisites (except furniture),
scratch pads, agendas, pencils, pens.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle syrup;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(excluding salad dressings); spices; ice for refreshment.
Kategori:
Eksklusiv
Lisens inngått:
2014.12.22
Melding innkommet
patentstyret:
2015.03.19
Zino Davidoff SA, Rue Faucigny
5, 1700 FRIBOURG, Sveits (CH)
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 HAMBURG, Tyskland
(DE)
Varer / tjenester som omfattes:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, especially toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics; toiletries; sanitary products for
the body; sun-care products for tanning the skin; products
for invigorating and strengthening the nails; bath products,
bath and shower gels and foaming products, tonic
products for body care; depilatory products; face masks;
eyeliner pencils, make-up removers; nail polish, nail
polish removers, cosmetic lotions for the skin, emollient
water used for cuticle removal; lotions for strengthening
the nails, tanning creams, decorative cosmetics,
especially blushers, lipsticks, eye shadows, eyeliner
brushes, mascara, moisturizing concentrates for body
care (for non-medical use); after-shave products,
especially after-shave oils, creams, gels, powders and
lotions; shaving creams, pre-shave creams; eau de
cologne; eau de toilette; deodorants (sprays and sticks),
antiperspirants; deodorants for personal use; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; CDROMs; mobile telephones and their accessories included
in this class; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
119
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(210)
(730)
(740)
(210)
(730)
(740)
(210)
(730)
(740)
(210)
(730)
(740)
(111) Reg.nr.:
1008102
(210) Søknadsnr.: 200908237
(730) Innehaver:
Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, USMN55102 SAINT PAUL, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
Søknadsnr.: 201411679
Søker:
DIDELL AS, Valleåsen 37, 3174 REVETAL, Norge
Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass,
0028 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.06
Søknadsnr.: 201411935
Søker:
Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM,
Sverige
Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
1065430
(210) Søknadsnr.: 201101875
(730) Innehaver:
Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, USMN55102 SAINT PAUL, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
Søknadsnr.: 201414061
Søker:
Jollift AS, Svelvikveien 81, 3039 DRAMMEN, Norge
Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
113491
(210) Søknadsnr.: 19813202
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
Søknadsnr.: 201415483
Søker:
Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN,
Norge
Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
114279
(210) Søknadsnr.: 19813203
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
0681594
(210) Søknadsnr.: 200800705
(730) Innehaver:
Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, USMN55102 SAINT PAUL, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
1143399
(210) Søknadsnr.: 201300413
(730) Innehaver:
Mikz AB, Dockplatsen 1, våning 2, SE-21119 MALMÖ,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
1005780
(210) Søknadsnr.: 200907351
(730) Innehaver:
Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, USMN55102 SAINT PAUL, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
120
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
115765
(210) Søknadsnr.: 19821643
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
127611
(210) Søknadsnr.: 19860361
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
117321
(210) Søknadsnr.: 19783448
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
134614
(210) Søknadsnr.: 19872842
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
118007
(210) Søknadsnr.: 19831769
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
135709
(210) Søknadsnr.: 19852493
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
118605
(210) Søknadsnr.: 19800584
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
137654
(210) Søknadsnr.: 19882303
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
121402
(210) Søknadsnr.: 19841943
(730) Innehaver:
Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, GBSW1Y5LU LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
144340
(210) Søknadsnr.: 19892753
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
122119
(210) Søknadsnr.: 19843896
(730) Innehaver:
Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, GBSW1Y5LU LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
153371
(210) Søknadsnr.: 19911462
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
121
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
157412
(210) Søknadsnr.: 19894622
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
165379
(210) Søknadsnr.: 19933438
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
162478
(210) Søknadsnr.: 19922308
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
167911
(210) Søknadsnr.: 19942294
(730) Innehaver:
Toray KK (Toray Industries Inc), 1-1, 2-chome,
Nihonbashi-Muromachi Chuo-ku, JP-103-8666 TOKYO,
Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
162811
(210) Søknadsnr.: 19925473
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
168196
(210) Søknadsnr.: 19933558
(730) Innehaver:
Pierre Fabre Medicament, 45, place Abel-Gance, FR92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
163196
(210) Søknadsnr.: 19920504
(730) Innehaver:
Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
168239
(210) Søknadsnr.: 19936144
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
163886
(210) Søknadsnr.: 19931885
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
168328
(210) Søknadsnr.: 19942687
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
165124
(210) Søknadsnr.: 19930048
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
168329
(210) Søknadsnr.: 19942688
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
122
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
175645
(210) Søknadsnr.: 19950196
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
168677
(210) Søknadsnr.: 19941486
(730) Innehaver:
Atlantic Richfield Company, 501 Westlake Park Blvd., USTX77079 HOUSTON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
176327
(210) Søknadsnr.: 19950199
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
169111
(210) Søknadsnr.: 19943946
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
178408
(210) Søknadsnr.: 19940614
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
169553
(210) Søknadsnr.: 19920650
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
178412
(210) Søknadsnr.: 19942059
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
170003
(210) Søknadsnr.: 19940947
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
179128
(210) Søknadsnr.: 19943947
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
171164
(210) Søknadsnr.: 19941106
(730) Innehaver:
Speedy France SAS, 72-78 avenue GeorgesClémenceau, FR-92000 NANTERRE, Frankrike
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
171936
(210) Søknadsnr.: 19950197
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
182052
(210) Søknadsnr.: 19962231
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
123
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
183824
(210) Søknadsnr.: 19965849
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
190263
(210) Søknadsnr.: 19941840
(730) Innehaver:
Ecolab USA Inc, Mail Stop ESC-F7, 655 Lone Oak Drive,
US-MN55121 EAGAN, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
183849
(210) Søknadsnr.: 19967281
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
191042
(210) Søknadsnr.: 19976318
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
183916
(210) Søknadsnr.: 19963791
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
197850
(210) Søknadsnr.: 199901364
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
184134
(210) Søknadsnr.: 19966978
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
198213
(210) Søknadsnr.: 19950195
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
187241
(210) Søknadsnr.: 19970236
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
210256
(210) Søknadsnr.: 200100619
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
187441
(210) Søknadsnr.: 19971125
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
214548
(210) Søknadsnr.: 200015739
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
124
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
215515
(210) Søknadsnr.: 200113935
(730) Innehaver:
Profile Pharma Ltd., Suite 3, Ground Floor, Bicentennial
House, Southern Gate, GB-PO198SQ WEST SUSSEX,
CHICHESTER, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
226592
(210) Søknadsnr.: 200404570
(730) Innehaver:
Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Indgang C,
DK-2640 HEDEHUSENE, Danmark
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
218176
(210) Søknadsnr.: 199802097
(730) Innehaver:
Blender AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
226731
(210) Søknadsnr.: 200302638
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
223455
(210) Søknadsnr.: 200309049
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
226736
(210) Søknadsnr.: 200308590
(730) Innehaver:
Cargotec Switzerland S.A:, Poststrasse 9, CH-6300 ZUG,
Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
224295
(210) Søknadsnr.: 200308563
(730) Innehaver:
Stendahls .net AB, Vasagatan 7, S-41124 Göteborg, SE-,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.13
(111) Reg.nr.:
227115
(210) Søknadsnr.: 200405593
(730) Innehaver:
Econova AB, Box 90, SE-61621 ÅBY, Sverige
(740) Fullmektig:
Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.18
(111) Reg.nr.:
227119
(210) Søknadsnr.: 200405946
(730) Innehaver:
Pierre Andre Senizergues, 2912 Lafayette Road, USCA92663 NEWPORT BEACH, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
226295
(210) Søknadsnr.: 200310373
(730) Innehaver:
Wenger Corp, 555 Park Drive, Owatonna, MN 55060, US, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.16
(111) Reg.nr.:
227185
(210) Søknadsnr.: 200405948
(730) Innehaver:
Pierre Andre Senizergues, 2912 Lafayette Road, USCA92663 NEWPORT BEACH, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.10
(111) Reg.nr.:
226584
(210) Søknadsnr.: 200404369
(730) Innehaver:
Lindvalls Chark AB, Hinnerydsvägen 43, SE-28734
STRÖMSNÄSBRUK, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.18
125
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
228872
(210) Søknadsnr.: 200410916
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
230676
(210) Søknadsnr.: 200503258
(730) Innehaver:
Bruuns Bazaar A/S, Kronprinsensgade 9, DK-1114
KØBENHAVN K, Danmark
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
228899
(210) Søknadsnr.: 200308314
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
230683
(210) Søknadsnr.: 200503260
(730) Innehaver:
Bruuns Bazaar A/S, Kronprinsensgade 9, DK-1114
KØBENHAVN K, Danmark
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
229850
(210) Søknadsnr.: 200402637
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
231849
(210) Søknadsnr.: 200503265
(730) Innehaver:
Bruuns Bazaar A/S, Kronprinsensgade 9, DK-1114
KØBENHAVN K, Danmark
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
229981
(210) Søknadsnr.: 200205011
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
236130
(210) Søknadsnr.: 200601631
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
229982
(210) Søknadsnr.: 200205012
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
237705
(210) Søknadsnr.: 200602946
(730) Innehaver:
Ice Communication Norge AS, Østensjøveien 32, 0667
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass,
0130 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
229983
(210) Søknadsnr.: 200205013
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
240698
(210) Søknadsnr.: 200703089
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
126
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
252394
(210) Søknadsnr.: 200905963
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
243012
(210) Søknadsnr.: 200703045
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
252182
(210) Søknadsnr.: 200904933
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252396
(210) Søknadsnr.: 200905962
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252183
(210) Søknadsnr.: 200904934
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
254152
(210) Søknadsnr.: 200911172
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252285
(210) Søknadsnr.: 200905959
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
255747
(210) Søknadsnr.: 201001776
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252356
(210) Søknadsnr.: 200905960
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
255748
(210) Søknadsnr.: 201001777
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
252357
(210) Søknadsnr.: 200905961
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
255749
(210) Søknadsnr.: 201001778
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
127
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
255821
(210) Søknadsnr.: 201001556
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255988
(210) Søknadsnr.: 201001551
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255822
(210) Søknadsnr.: 201001557
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255989
(210) Søknadsnr.: 201001552
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255823
(210) Søknadsnr.: 201001558
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255990
(210) Søknadsnr.: 201001553
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255824
(210) Søknadsnr.: 201001559
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255991
(210) Søknadsnr.: 201001554
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255825
(210) Søknadsnr.: 201001560
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
256259
(210) Søknadsnr.: 201002132
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
255886
(210) Søknadsnr.: 201002133
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
256308
(210) Søknadsnr.: 201001549
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
128
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
259018
(210) Søknadsnr.: 201010657
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
256309
(210) Søknadsnr.: 201001550
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
256310
(210) Søknadsnr.: 201001555
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
259028
(210) Søknadsnr.: 201010367
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
256314
(210) Søknadsnr.: 201001544
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
259229
(210) Søknadsnr.: 201010888
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
256315
(210) Søknadsnr.: 201001545
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
259404
(210) Søknadsnr.: 201010890
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
256316
(210) Søknadsnr.: 201001546
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
259702
(210) Søknadsnr.: 201012305
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
256317
(210) Søknadsnr.: 201001547
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
259703
(210) Søknadsnr.: 201012306
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
129
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
261447
(210) Søknadsnr.: 201102928
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
263197
(210) Søknadsnr.: 201109719
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
261756
(210) Søknadsnr.: 201104765
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
263198
(210) Søknadsnr.: 201109720
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
263850
(210) Søknadsnr.: 201101515
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
261764
(210) Søknadsnr.: 201104904
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
264459
(210) Søknadsnr.: 201113472
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
262709
(210) Søknadsnr.: 201104126
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
265195
(210) Søknadsnr.: 201113471
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
262713
(210) Søknadsnr.: 201103184
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
267542
(210) Søknadsnr.: 201206653
(730) Innehaver:
EMBED AS, Kirkegata 21, 4006 STAVANGER, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
263195
(210) Søknadsnr.: 201109718
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
130
endringer i fullmaktsforhold
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr.:
270088
(210) Søknadsnr.: 201300275
(730) Innehaver:
Ice Communication Norge AS, Østensjøveien 32, 0667
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass,
0130 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
277510
(210) Søknadsnr.: 201406268
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
271788
(210) Søknadsnr.: 201305403
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
278820
(210) Søknadsnr.: 201314158
(730) Innehaver:
Superwood A/S, Palsgårdsvej 3, DK-7362 HAMPEN,
Danmark
(740) Fullmektig:
Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN
K, Danmark
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.09
(111) Reg.nr.:
271821
(210) Søknadsnr.: 201211646
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
48377
(210) Søknadsnr.: 59770
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
274675
(210) Søknadsnr.: 201313178
(730) Innehaver:
Strex AS, Drammensveien 133, 0277 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.12
(111) Reg.nr.:
50063
(210) Søknadsnr.: 19557505
(730) Innehaver:
Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 20, DE10553 BERLIN, Tyskland
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.17
(111) Reg.nr.:
52516
(210) Søknadsnr.: 65116
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
275806
(210) Søknadsnr.: 201401444
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
56406
(210) Søknadsnr.: 68894
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
276314
(210) Søknadsnr.: 201402199
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
131
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
62278
(210) Søknadsnr.: 78917
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
77715
(210) Søknadsnr.: 99407
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
81197
(210) Søknadsnr.: 101300
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
(111) Reg.nr.:
86671
(210) Søknadsnr.: 108447
(730) Innehaver:
ICA Gruppen Aktiebolag, SE-17193 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, SE10395 STOCKHOLM, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.11.20
(111) Reg.nr.:
97944
(210) Søknadsnr.: 19761873
(730) Innehaver:
Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 BASEL, Sveits
(740) Fullmektig:
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG,
Luxembourg
Melding innkommet patentstyret:
2015.03.11
132
2015.03.30 - nr 14/15
rettelse av internasjonale merker
2015.03.30 - nr 14/15
Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Reg.nr.:
1206824
(151) Reg.dato.:
2014.02.06
(180) Registreringen 2024.02.06
utløper:
(210) Søknadsnr.:
201407255
(220) Inndato:
2014.06.26
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2014.01.31, FR, 14 4 064 962
prioritet:
(540) Gjengivelse av market:
(111) Reg.nr.:
1044471
(151) Reg.dato.:
2010.03.22
(180) Registreringen 2020.03.22
utløper:
(210) Søknadsnr.:
201008085
(220) Inndato:
2010.08.05
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2009.09.22, DE, 30 2009 056
prioritet:
055.2/09
(540) Gjengivelse av market:
GALAXY ENERGY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Galaxy-Energy GmbH, Wörthstr. 13, 72535
HEROLDSTATT, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines for the power supply industry.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, each
only for use in the field of solar energy; photovoltaic
modules for power generation and corresponding
tracking systems (as included in this class), electric
microprocessor controllers for tracking systems
(trackers); magnetic data carriers recorded with data
concerning solar energy; solar modules for heat
generation.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(531) Fig. klass.: 260416 Firkanter som inneholder
andre figurative elementer + streker
(730) Innehaver:
SYMBIOSE COSMETICS FRANCE, 108 rue de
Richelieu, 75002 PARIS, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; soaps (not for personal use); bath soaps;
beauty soaps; soaps for personal use; cosmetic soaps;
cakes of toilet soap, toilet soaps; perfumery products
and preparations; perfumes; toilet water; scented
water; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices;
oils for toilet use; oils for cosmetic use; oils for
perfumes and scents; almond oils for cosmetic use;
shampoos, shower gels, bath foams; lotions and gels
for cosmetic use; beauty masks; cosmetic preparations
for baths; cosmetic products and preparations for skin
care; cosmetic creams; make-up and make-up
removing products and preparations; skin cleansing
scrubs; skin cleansing scrubs; cosmetic pencils;
eyelash and eyebrow cosmetics; talcum powder, for
toilet use; shaving products; shaving gels; pre-shave
foams; shaving soaps; preparations for shaving; aftershave lotions; cleansing milk for toilet purposes;
cosmetic kits, including lipsticks, eye shadows, rouge
and mascara; make-up; mascaras; make-up powder;
foundations; nail polish (varnish); nail care products;
non-medicated lip balms and lipsticks; deodorants for
personal use (perfumery); depilatory products and
preparations; depilatory wax, depilatory preparations;
cosmetic preparations for slimming; sun-tanning
preparations (cosmetics); sunscreen cosmetic products
and preparations; tissues impregnated with cosmetic
lotions; incense; air fragrances; products and
preparations for perfuming linen; pillow fragrances;
scented sprays for linen; potpourris [fragrances]; skin
whitening cream; color-removing preparations, pastes
for razor strops; abrasive papers; cosmetics for
animals.
(111) Reg.nr.:
1193792
(151) Reg.dato.:
2013.11.08
(180) Registreringen 2023.11.08
utløper:
(210) Søknadsnr.:
201402360
(220) Inndato:
2014.02.27
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2013.10.18, SG, T1316791D
prioritet:
(540) Gjengivelse av market:
PRIMEWELL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Giti Tire Pte Ltd, 9 Oxley Rise, #01-02 The Oxley,
238697 SINGAPORE , Singapore (SG)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising and marketing; arranging, conducting and
organizing exhibitions and trade fairs for commercial,
promotional or advertising purposes; business
administration; business management; compilation and
systemization of information into computer databases;
database management; promotional, publicity and
public relations services; compilation and provision of
business or trade information; business statistical
information services; promoting services of automobile
dealerships; ordering services (for others); marketing
agency services; dissemination of advertising matter for
others via printed publications, radio, television and an
on-line electronic communications network; window
dressing; wholesale and retail services of tires for
vehicle wheels; wholesale and retail of parts and
accessories for motor vehicles; all included in this
class; all aforesaid services not included in other
classes.
133
rettelse av internasjonale merker
(111) Reg.nr.:
1216554
(151) Reg.dato.:
2014.03.25
(180) Registreringen 2024.03.25
utløper:
(210) Søknadsnr.:
201410674
(220) Inndato:
2014.09.18
(230) Utstillingsprioritet:
(300) Konvensjons- 2013.09.26, DE,
prioritet:
302013052503.5/39
(540) Gjengivelse av market:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(591) Informasjon om farver som merket er krevet
vernet for:
Blue and white.,
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70546
STUTTGART, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer programs and software for mobile
apparatuses to provide information with respect to
parking lots for motor vehicles.
Klasse 38 Telecommunication services provided via internet
platforms and portals on the Internet.
Klasse 39 Parking lot services; services regarding the control
and administration of park systems, namely traffic
information systems, in particular by computer-assisted
communication systems.
134
2015.03.30 - nr 14/15
overprøving varemerker
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving.
(111) Reg.nr.:
189318
(210) Søknadsnr.:
19976721
(450) Reg. kunngjort:
nr. 20/98 - 1998.05.11
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2015.03.20
(540) Gjengivelse av merket
NORBIT
(541) Merket er et
ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Organisering av messer og utstillinger for handels- og
reklameformål
Klasse 41 Organisering av utstillinger for kulturelle - og
utdannelsesformål; organisering og ledelse av
konferanser.
(730) Innehaver:
Stiftelsen Norges Varemesse, Postboks 75, 2001
LILLESTRØM, Norge
Kravstiller:
Norbit Group AS, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM,
Norge
135
2015.03.30 - nr 14/15
fornyelser
2015.03.30 - nr 14/15
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
119699
2025.01.10
226115
2025.03.18
120281
2025.02.28
226322
2025.04.14
120916
2025.05.09
226339
2025.04.15
121331
2025.06.27
226346
2025.04.15
123364
2025.12.05
226465
2025.04.25
167264
2025.03.16
226904
2025.06.03
167268
2025.03.16
226967
2025.06.08
167324
2025.03.23
226985
2025.06.10
167327
2025.03.23
227006
2025.06.13
167403
2025.03.23
227008
2025.06.13
167649
2025.04.27
227532
2025.07.14
167709
2025.04.27
227999
2025.09.06
168134
2025.06.08
228643
2025.10.12
168677
2025.06.29
228751
2025.10.19
168870
2025.07.20
228824
2025.10.19
169563
2025.09.28
228984
2025.10.27
169917
2025.11.02
229249
2025.11.10
171392
2026.02.28
229796
2025.11.30
225525
2025.01.14
93259
2025.04.03
225526
2025.01.14
93440
2025.04.10
225976
2025.03.09
93743
2025.04.30
226067
2025.03.15
93809
2025.05.07
226073
2025.03.15
94067
2025.06.05
226102
2025.03.16
95231
2025.11.27
226103
2025.03.16
95232
2025.11.27
136
fornyede internasjonale registreringer
2015.03.30 - nr 14/15
Fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0182997
2025.02.28
0845517
2025.03.04
0294792
2025.03.05
0845533
2025.02.18
0413885
2025.03.04
0845807
2025.03.03
0631599
2025.02.27
0846432
2025.02.24
0632384
2025.02.27
0846690
2025.02.24
0633567
2025.02.28
0847238
2025.03.03
0633727
2025.02.28
0847618
2025.03.04
0638177
2025.03.02
0847706
2025.03.02
0639774
2025.02.28
0848582
2025.03.03
0644219
2025.01.17
0848970
2025.03.01
0840016
2024.08.09
0849179
2025.03.01
0842050
2024.09.21
0849415
2025.02.25
0842714
2025.01.17
0849965
2025.03.01
0843642
2025.01.17
0850030
2025.02.28
0844054
2024.12.17
0850678
2025.03.03
0844091
2024.12.10
0850750
2025.03.03
0844795
2025.02.28
0850955
2025.02.08
0844932
2025.03.01
0851328
2025.01.06
0845433
2025.02.27
0852791
2025.03.04
0845481
2025.03.02
0853173
2025.03.01
0845515
2025.02.28
0853478
2025.01.26
137
fornyede internasjonale registreringer
2015.03.30 - nr 14/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0854231
2025.03.04
0861558
2025.02.15
0854347
2025.02.28
0861668
2025.03.03
0854348
2025.02.28
0863065
2025.03.01
0854570
2025.02.10
0863197
2025.01.28
0854639
2025.03.04
0863317
2025.02.23
0854669
2025.02.24
0864813
2025.03.01
0854711
2025.03.02
0864817
2025.02.28
0855192
2025.03.02
0865081
2025.03.01
0855193
2025.03.02
0865198
2025.02.28
0855889
2025.03.03
0865201
2025.02.23
0856021
2025.03.03
0865681
2025.03.03
0856022
2025.03.03
0866500
2025.03.02
0856081
2025.02.28
0867144
2025.02.27
0856640
2025.02.24
0867423
2025.03.01
0856731
2025.02.24
0867605
2025.01.28
0857051
2025.03.04
0868378
2025.02.24
0857270
2025.02.28
0868463
2025.03.01
0857486
2025.02.25
0868668
2025.03.01
0858769
2025.02.25
0868670
2025.03.01
0858770
2025.02.25
0869673
2025.02.28
0858907
2025.03.01
0874792
2024.11.06
0860649
2025.03.04
0876527
2025.03.02
138
fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0883169
2025.02.24
0884535
2025.03.03
139
2015.03.30 - nr 14/15
ikke fornyede internasjonale registreringer
2015.03.30 - nr 14/15
Ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0288030
2014.08.29
0836065
2014.08.24
0623763
2014.09.01
0836479
2014.08.26
0832360
2014.08.25
0836860
2014.09.04
0832831
2014.08.27
0836908
2014.08.27
0832900
2014.08.23
0836961
2014.09.01
0833088
2014.08.24
0837767
2014.08.26
0833100
2014.08.26
0838284
2014.08.27
0833125
2014.08.25
0838287
2014.08.27
0833220
2014.08.23
0838323
2014.08.26
0834012
2014.08.24
0838324
2014.08.26
0834031
2014.08.23
0839067
2014.09.07
0834500
2014.08.26
0839068
2014.09.07
0834501
2014.08.26
0839169
2014.08.24
0834699
2014.08.27
0839489
2014.09.02
0834815
2014.08.27
0840136
2014.08.25
0834925
2014.08.31
0840158
2014.08.23
0835037
2014.08.24
0840203
2014.08.26
0835038
2014.08.24
0840404
2014.09.05
0835374
2014.08.23
0840441
2014.09.04
0835382
2014.08.23
0840561B
2014.08.25
0835608
2014.08.24
0840789
2014.08.25
0835705
2014.08.25
0840904
2014.09.07
0835772
2014.09.05
0841936
2014.08.24
0835884
2014.08.24
0842398
2014.08.27
0835964
2014.08.27
0842948
2014.08.19
140
ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0844196
2014.08.24
0844692
2014.08.25
0849362
2014.08.27
0850432
2014.08.25
0850434
2014.08.25
0850435
2014.08.25
0850436
2014.08.25
0853047
2014.08.27
0853931
2014.08.23
0854478
2014.08.26
0856263
2014.08.27
0857210
2014.09.02
0859256
2014.08.25
0860223
2014.08.26
0860459
2014.08.27
0860518
2014.08.26
0864498
2014.08.26
0865168
2014.08.25
0866789
2014.09.02
0866940
2014.08.27
0867428
2014.08.24
0869828
2014.08.23
141
2015.03.30 - nr 14/15
slettede internasjonale registreringer
Slettede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0729567
2015.02.09
0729567
2015.02.09
0817434
2014.10.01 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 0817434A)
0831690
2014.12.29 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 0831690A)
0925410
2014.12.29 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 0925410A)
0925411
2014.12.29 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 0925411A)
1021873
2014.12.22
1157702
2015.01.05
1170742
2014.12.23
1192544
2015.02.03
1213013
2014.12.01 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 1213013A)
1221179
2015.02.09
142
2015.03.30 - nr 14/15