Forpakters handlemåte overfor private

Vår dato/Min beaivi
Vår ref./Min čuj.
11.06.2015
15/1496 –6
Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj.
Båtsfjord Jeger og Fiskeforening
FORPAKTERS HANDLEMÅTE OVERFOR PRIVATE FISKERETTSHAVERE
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til Dagfinn Johansen sitt brev der
han hevder sin private fiskerett.
Som forpakter av FeFo sin fiskerett må dere følge de avtaler dere har med oss når det
gjelder forvaltning av fisket i elva. Det innebærer at uten avtale med private grunneiere så
gjelder ikke de fiskekort og fiskeregler dere har satt på private strekninger. I henhold til
retningslinjene punkt 2.1 bokstav c skal dere merke den forpaktede strekningen og
informere om hvor det er tillatt å fiske.
Dere bør også søke kontakt med de private grunneierne og informere om de fiskereglene
dere har og det arbeidet dere gjør for å sikre en bærekraftig forvaltning. Deretter prøve å få
til et samarbeid som sikrer fortsatt bærekraftig høsting og forvaltning. Det er tross alt i alle
sin interesse å sikre livskraftige bestander.
Utover dette trenger dere ikke endre noe ved deres drift.
Som nevnt tidligere så er det et ønske om å komme snarlig i gang med den pliktige
organiseringen. I dette arbeidet så skal man se på den enkeltes andeler i fisket. I den
forbindelse vil det være naturlig å vurdere fiskeretten til den enkelte eiendommen.
Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Einar J. Asbjørnsen
Steinar Normann Christensen
leder utmark
utmarksforvalter
Tel: 90503329
Dette dokumentet er elektronisk signert
Vedlegg:
Retningslinjer forpaktning av laksevassdrag 2014
Kopi til:
werner westerwld
Dagfinn Johansen
Hovedkontor
Postadresse
Lakselv
FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ
Telefon/Telefovdna 09975
[email protected]
www.fefo.no
NO 989 480 731 MVA