Protokoll - Akershus fylkeskommune

Møteprotokoll
Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
10.03.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:
Henie Onstad kunstsenter
Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik
10.03.2015
15:00 – 16:45
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Leder
Camilla Edi Hille
Nestleder
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Vegard Ellingsen
Medlem
Jane Aambakk
Medlem
Erik Adland
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Edvin Søvik
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Representerer
FrP
V
H
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap
Sp
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Jostein Skare
Martin Bodd
Erik Øverland
Sølvi Egner-Kaupang
Representerer
FrP
Ap
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Martin Bodd
Medlem
Sølvi Egner-Kaupang
Medlem
Representerer
FrP
Ap
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kristin Felde
Christian Hintze-Holm
Tone Østerdal
Rune Winum
Ole Kjendlie
Stilling
Fylkesdirektør
Assisterende fylkesdirektør
Seksjonsleder
Seksjonsleder
Enhetsleder utvalgssekretariatet
Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 27. Januar ble godkjent.
Rune Winum, ny seksjonsleder i avdelingen presenterte seg selv.
Eventuelt:
 Representanten Kirsti Birkeland (H) etterlyste oversikt over helsesøstertjenesten i
videregående opplæring.
 Representanten Sebastian Næss Langaas (H) hadde mottatt spørsmål om bevilgningen til
den kulturelle skolesekken i Bærum kommune og spurte om hvordan fylkeskommunen
har opplyst om endringen i denne bevilgningen. Administrasjonen skal møte Bærum
kommune i april, der blant annet dette blir bragt på bane.
Saksliste
Saksnr
Tittel
Saker til behandling
9/15
Feltenheten- lønnsmidler 2015 og fastsetting av timespris for arkeologisk
registrering i henhold til kulturminneloven § 9 og § 10
10/15
Akershus teater - valg til styrende organer 2015
11/15
Utgivelse av Spor i landskapet - et riss av kulturhistorien
12/15
Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus
fylkeskommune
13/15
Akershus husflidslag
14/15
Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
15/15
Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse 2. halvår 2014
Program
Kl. 13:00
Kl. 14:00
Kl. 15:00
Omvisning ved direktør Tone Hansen
Gruppemøter med noe å bite i
Møtet settes
NB! Ikke fellestransport denne gangen.
Buss 151 går fra bussterminalen her på Vaterland hvert kvarter ut til Henie Onstad Kunssenter.
Saker til behandling
9/15 Feltenheten- lønnsmidler 2015 og fastsetting av timespris for arkeologisk registrering
i henhold til kulturminneloven § 9 og § 10
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
Feltenheten øker timeprisen for arkeologiske registreringer iht. kulturminneloven § 9 til 880
kr for arkeologiske registreringer utført feltsesongen 2015.
10/15 Akershus teater - valg til styrende organer 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet forslag på Vegard Ellingsen (H)
som representant til stiftermøtet. Styrerepresentant fremmes i fylkesutvalget.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet forslag på Edvin Søvik (Ap) til
stiftermøtet, og Siri Hov Eggen (Ap) til styret.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med de fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
1. Til stiftermøtet i Stiftelsen Akershus Teater 20.04.2015 oppnevnes det to politiske
representanter og to administrative representanter. De administrative representantene
oppnevnes av fylkesrådmannen. Fylkesutvalget oppnevner følgende politiske representanter til
stiftermøtet:
1. Vegard Ellingsen (H)
2. Edvin Søvik (Ap)
2. Til styret i Stiftelsen Akershus Teater oppnevnes to representanter. Fylkesutvalget oppnevner
følgende politiske representanter til styret:
1. Siri Hov Eggen (Ap)
2. ______________________
3. En valgkomité for valg av fylkeskommunens to representanter til Akershus teaters styre
etableres etter at det er gjennomført fylkestingvalg i 2015.
11/15 Utgivelse av Spor i landskapet - et riss av kulturhistorien
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (H).
Hovedutvalgets innstilling:
1. Arbeidet med å utgi «Spor i landskapet – et riss av kulturhistorien i Akershus» tas opp
igjen, slik at prosjektet kan fullføres.
2. Materialet skal i første omgang utgis i bokform, i et format som gjør det egnet som
gaveartikkel for fylkeskommunen. Over tid tas det i tillegg sikte på å tilrettelegge
materialet for ulike former for nettbasert formidling.
3. Arbeidet og utgivelsen skal skje innenfor de økonomiske rammene som allerede er avsatt
til formålet.
4. Arbeidet fullføres innen utgangen av 2015.
12/15 Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus
fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill:
Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune
tas til orientering.
13/15 Akershus husflidslag
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Midlene til husflid i Akershus blir fra og med 2015 en midlertidig søkbar tilskuddsordning
for fylkesledd og lokallag.
14/15 Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling:
Årsmelding 2014 for Akershus fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
godkjennes.
15/15 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for kultur, frivillighet og
folkehelse 2. halvår 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse - 10.03.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.