C4000 Entry/Exit

DRIFTSINSTRUKS
C4000 Entry/Exit
Sikkerhets-lysgitter
N
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Dette verket er beskyttet av opphavsretten. Rettighetene som er oppstått forblir herved hos firmaet SICK AG.
Mangfoldiggjøringen av verket eller av deler av dette verket er bare tillatt innenfor grensene til opphavsrettens
lovbestemmelser. Endring eller avkorting av verket er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra firmaet
SICK AG.
2
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Aktualisering
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Aktualisering
Ta hensyn til følgende aktualiseringer av dette dokumentet!
OBS
På grunnlag av maskindirektivet 2006/42/EF supplementerer vi nedenstående dokument
med følgende ekstrainformasjoner hhv. endringer for produktet vårt.
Gyldighetsområde
Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet.
Siterte standarder og direktiver
Standardene og direktivene som er sitert i denne driftsinstruksen er eventuelt også
endret. Følgende liste viser eventuelt siterte standarder og direktiver og deres påfølgende
dokumenter.
Skift ut de siterte standardene og direktivene i denne driftsinstruksen mot de påfølgende
som er angitt i tabellen.
8010244/TI73/2009-12-04
Tidligere standard eller direktiv
Påfølgende standard eller direktiv
Maskindirektiv 98/37/EF
Maskindirektiv 2006/42/EF
Direktiv 93/68/EØF
Direktiv 93/68/EF
EMC-direktiv 89/336/EØF
EMC-direktiv 2004/108/EF
Lavspenningsdirektiv 73/23/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF
DIN 40 050
EN 60 529
IEC 536:1976
EN 61 140
DIN EN 50 178:1998-04/
VDE 0160:1998904
EN 50 178
EN 775
EN ISO 10 218-1
EN 292-1
EN ISO 12 100-1
EN 292-2
EN ISO 12 100-2
EN 954-1
EN ISO 13 849-1
EN 418
EN ISO 13 850
EN 999
prEN ISO 13 855
EN 294
EN ISO 13 857
EN 811
EN ISO 13 857
EN 1050
EN ISO 14 121-1
IEC 68, del 2-27 hhv. IEC 68
EN 60 068-2-27
IEC 68, del 2-29
EN 60 068-2-27
IEC 68, del 2-6
EN 60 068-2-6
prEN 50 10091
EN 61 496-1
ANSI B11.19-1990
ANSI B11.19:2003904, Annex D
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
i
Aktualisering
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Elektroinstallasjon
Du må forhindre at det kan oppstå en potensialdifferanse mellom last og
beskyttelsesinnretning!
OSSD1
Sikkerhetsutgang 1
OSSD2
Sikkerhetsutgang 2
OSSD1
Sikkerhetsutgang 1
OSSD2
Sikkerhetsutgang 2
Når du kopler til last på OSSDene hhv. sikkerhetsutgangene, som ikke er polsikret, må
du kople 09V9koplingene til disse lastene og koplingene til tilhørende beskyttelsesinnretning enkeltvis rett på samme 09V9klemlist. Kun slik er det sikret at det i et feiltilfelle ikke
er mulig med en potensialdifferanse mellom 09V9koplingene til lastene og koplingene til
tilhørende beskyttelsesinnretning.
OBS
Tekniske data
Sikkerhetstekniske karakteristika iht. EN ISO 13 849, EN 62 061, IEC 61 508:
Generelle systemdata
Type
Type 4 (EN 61 49691)
Sikkerhets-integritetsnivå
1)
1)
SIL kravgrense
SILCL3 (EN 62 061)
Kategori
Kategori 4 (EN ISO 13 84991)
1)
Performance Level
PL e (EN ISO 13 84991)
PFHd (gjennomsnittelig
sannsynlighet for en svikt som
medfører fare pr. time)
15 × 10
TM (bruksvarighet)
20 år (EN ISO 13 849)
1)
ii
SIL3 (IEC 61 508)
–9
For deltaljerte informasjoner om nøyaktig utforming av maskinen din /anlegget ditt må du ta kontakt med
SICK-filialen.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Aktualisering
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
EF-samsvarserklæring
Følgende samsvarserklæring erstatter den eventuelt illustrerte samsvarserklæringen i
denne driftsinstruksen.
Merk
8010244/TI73/2009-12-04
EF-samsvarserklæringen med anvendte normer og standarder finner du på Internett
under: www.sick.com
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
iii
Aktualisering
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Sjekkliste for produsenten
Sjekkliste for produsenten/utstyrsprodusenten til installasjon av
berøringsfritt virkende beskyttelsesinnretninger (ESPE)
Angivelsene til de nedenstående oppførte punktene må være tilgjengelige ved første igangsetting – avhengig av applikasjonen hvis krav
produsenten/utstyrsprodusenten må kontrollere.
Denne sjekklisten bør oppbevares hhv. være deponert sammen med maskindokumentene, slik at den kan benyttes som referanse ved
periodiske kontroller.
1. Er sikkerhetsforskriftene lagt til grunn i henhold til de direktiver/normer som gjelder for maskinen?
Ja
Nei
2. Er anvendte direktiver og normer ført opp i samsvarslisten?
Ja
Nei
3. Tilsvarer beskyttelsesinnretningen den krevde PL/SILCL og PFHd iht. EN ISO 13 84921/EN 62 061 og typen iht.
EN 61 49621?
Ja
Nei
4. Er tilgang/adgang til det farlige området/det farlige stedet kun mulig gjennom beskyttelsesfeltet til ESPE?
Ja
Nei
5. Er det truffet tiltak som hindrer eller overvåker ubeskyttet opphold i det farlige området ved sikring av det farlige
området/det farlige stedet (mekanisk beskyttelse mot å tre bak), og er disse sikret mot fjerning?
Ja
Nei
6. Er dessuten mekaniske sikkerhetstiltak som hindrer at man kan gripe under, over og rundt montert og sikret mot
manipulasjon?
Ja
Nei
7. Er maskinens maksimale stopptid hhv. etterløpstid blitt målt og oppgitt og dokumentert (på maskinen og/eller i
maskindokumentene)?
Ja
Nei
8. Overholdes nødvendig sikkerhetsavstand fra ESPE til neste farlige område?
Ja
Nei
9. Er ESPE-apparatene festet på forskriftsmessig måte og etter justeringen sikret mot forskyvning?
Ja
Nei
10. Virker de nødvendige beskyttelsestiltakene mot elektriske støt (beskyttelsesklasse)?
Ja
Nei
11. Finnes styreenheten for reset av (ESPE) beskyttelsesinnretningen hhv. for gjenstart av maskinen og er denne
plassert forskriftsmessig?
Ja
Nei
12. Er utgangene til ESPE (OSSD, AS2Interface Safety at Work-grensesnitt) integrert tilsvarende den krevde PL/SILCL
iht. EN ISO 13 84921/EN 62 061 og tilsvarer integreringen koplingsskjemaene?
Ja
Nei
13. Er beskyttelsesfunksjonen kontrollert i henhold til henvisningene i denne dokumentasjonen?
Ja
Nei
14. Er de oppgitte beskyttelsesfunksjoner virksomme ved hver innstilling av driftsmodusvelgerbryteren?
Ja
Nei
15. Overvåkes koblingselementene som er utløst av ESPE, f. eks. kontaktorer, ventiler?
Ja
Nei
16. Virker ESPE under hele den farebringende tilstanden?
Ja
Nei
17. Stoppes en innledet farebringende tilstand ved hver ut- hhv. innkobling av ESPE og omkobling av driftsmodi til en
annen beskyttelsesinnretning?
Ja
Nei
18. Er et henvisningsskilt for daglig kontroll plassert godt synlig for brukeren?
Ja
Nei
Denne sjekklisten erstatter ikke første igangsetting og regelmessig kontroll av en kompetent person.
iv
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Innhold
C4000 Entry/Exit
Innhold
8010244/TI73/2009-12-04
1
Informasjoner om dette dokumentet ..............................................................................5
Funksjonen til dette dokumentet .........................................................................5
1.1
1.2
Målgruppe .............................................................................................................5
1.3
Gyldighetsområde .................................................................................................5
1.4
Informasjonsomfang.............................................................................................5
1.5
Anvendte forkortelser ...........................................................................................6
1.6
Anvendte symboler ...............................................................................................6
2
Sikkerhet ............................................................................................................................8
2.1
Kompetente personer...........................................................................................8
2.2
Bruksområder for anlegget...................................................................................8
2.3
Formålsmessig bruk..............................................................................................8
2.4
Generelle sikkerhetsinformasjoner og beskyttelsestiltak ..................................9
2.5
Miljøvern ................................................................................................................9
3
Produktbeskrivelse..........................................................................................................10
3.1
Spesielle egenskaper..........................................................................................10
3.2
Anleggets arbeidsmåte .......................................................................................10
3.2.1
Anleggskomponenter ........................................................................10
3.2.2
Lysgitter-systemet .............................................................................11
3.3
Eksempler på bruksområder..............................................................................11
3.4
Indikatorelementer .............................................................................................12
3.4.1
Senderens driftsmeldinger ...............................................................12
3.4.2
Mottakerens driftsmeldinger............................................................13
4
Konfigurerbare funksjoner .............................................................................................14
4.1
Gjenstartsperre ...................................................................................................14
4.2
Kontaktorkontroll (EDM).....................................................................................15
4.3
Nødstopp .............................................................................................................16
4.4
Meldeutgang (ADO) .............................................................................................16
4.5
Strålekoding ........................................................................................................17
4.6
Rekkevidde..........................................................................................................18
4.7
Multippel beregning ............................................................................................19
4.8
Selvlærende dynamisk avblending ....................................................................19
4.9
Sendertest ...........................................................................................................23
5
Montering.........................................................................................................................24
5.1
Beregn sikkerhetsavstanden..............................................................................24
5.1.1
Sikkerhetsavstand fra farestedet ....................................................24
5.1.2
Minimumsavstand fra flatene som kan reflektere..........................26
5.2
Råd ved montering av apparatet........................................................................27
5.2.1
Festing med Swivel-Mount-holder....................................................28
5.2.2
Festing med sideholder ....................................................................30
6
Elektroinstallasjon ..........................................................................................................32
6.1
Systemkobling M26 × 11 + FJ ............................................................................33
6.2
Konfigurasjonskobling M8 × 4 (serielt grensesnitt)...........................................34
6.3
Supplementkobling M26 × 11 + FJ ....................................................................35
6.4
Kontaktorkontroll (EDM).....................................................................................36
6.5
Reset-bryter .........................................................................................................37
6.6
Nødstopp .............................................................................................................38
6.7
Meldeutgang (ADO) .............................................................................................39
6.8
Testinngang (sendertest)....................................................................................39
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
3
Innhold
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
7
Igangsetting .................................................................................................................... 40
7.1
Indikatorrekkefølge ved innkobling ................................................................... 40
7.2
Innretting av sender og mottaker ...................................................................... 40
7.3
Kontrollinformasjoner......................................................................................... 41
7.3.1
Kontroller før første igangsetting..................................................... 41
7.3.2
Regelmessig kontroll av beskyttelsesinnretningen av
kompetente personer....................................................................... 41
7.3.3
Daglige kontroller av virkningen til beskyttelsesinnretningen ....... 42
8
Konfigurasjon .................................................................................................................. 43
8.1
Fabrikkinnstilling ................................................................................................ 43
8.2
Forberedelse av konfigurasjonen ...................................................................... 43
9
Stell................................................................................................................................... 44
10 Feildiagnose .................................................................................................................... 45
10.1 Tiltak ved feil....................................................................................................... 45
10.2 SICK-support ....................................................................................................... 45
10.3 Feilmeldinger på diagnose-LEDene ................................................................... 45
10.4 Feilmeldinger på 7?segment-displayet .............................................................. 46
10.5 Utvidet diagnose ................................................................................................. 48
11 Tekniske data .................................................................................................................. 49
11.1 Datablad.............................................................................................................. 49
11.2 Reaksjonstid ....................................................................................................... 52
11.3 Vekttabell ............................................................................................................ 54
11.3.1
C4000 Entry/Exit .............................................................................. 54
11.3.2
Avbøyningsspeil PNS75 og PNS125 ............................................... 54
11.4 Målskisser........................................................................................................... 55
11.4.1
C4000 Entry/Exit uten supplementkobling .................................... 55
11.4.2
C4000 Entry/Exit med supplementkobling..................................... 56
11.4.3
Swivel?Mount-holder ......................................................................... 57
11.4.4
Sideholderen..................................................................................... 57
11.4.5
Avbøyningsspeil PNS75.................................................................... 58
11.4.6
Avbøyningsspeil PNS125 ................................................................. 59
12 Bestillingsdata ................................................................................................................ 60
12.1 Leveranseomfang ............................................................................................... 60
12.2 C4000 Entry/Exit ................................................................................................ 60
12.3 Ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister) ............................................ 61
12.4 Avbøyningsspeil .................................................................................................. 61
12.4.1
Avbøyningsspeil PNS75 for beskyttelsesfeltbredde
0 … 4 m (total) .................................................................................. 61
12.4.2
Avbøyningsspeil PNS125 for beskyttelsesfeltbredde
4 … 15 m (total)................................................................................ 61
12.5 Tilbehør ............................................................................................................... 62
13 Vedlegg ............................................................................................................................ 63
13.1 EF-samsvarserklæring........................................................................................ 63
13.2 Sjekkliste for produsenten ................................................................................. 64
13.3 Tabellfortegnelse ................................................................................................ 65
13.4 Bildefortegnelse.................................................................................................. 66
4
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Informasjoner om dette
dokumentet
Driftsinstruks
Kapittel 1
C4000 Entry/Exit
1
Informasjoner om dette dokumentet
Les nøye gjennom dette kapittelet før du arbeider med dokumentasjonen og C4000
Entry/Exit, nedenstående også kalt C4000.
1.1
Funksjonen til dette dokumentet
Denne driftsinstruksen inneholder anvisninger for teknisk personell til maskinprodusenten
hhv. maskinoperatøren for en sikker montering, konfigurasjon, el-installasjon,
igangsetting, drift og vedlikehold av sikkerhets-lysgitteret C4000.
Denne driftsinstruksen gir ingen instrukser om betjening av maskinen som sikkerhetslysgitteret er integrert i eller skal integreres i. Informasjoner om dette finner du i driftsinstruksen for maskinen.
1.2
Målgruppe
Denne driftsinstruksen henvender seg til planleggerne, utviklerne og operatørene av anlegg, som skal sikres med ett eller flere sikkerhets-lysgitre C4000. Den retter seg også til
personer som integrerer C4000 i en maskin, tar det i bruk for første gang eller vedlikeholder det.
1.3
Merk
Gyldighetsområde
Denne driftsinstruksen gjelder for sikkerhets-lysgitteret C4000 Entry/Exit med følgende
typeskilt-innskrift i feltet Operating Instructions: 8010235 eller 8010235/TI73. Dette
dokumentet er en del av SICK-artikkelnummeret 8010235 (driftsinstruks "Sikkerhetslysgitter C4000 Entry/Exit" på alle disponible språk).
Til konfigurasjon og diagnose av disse produktene trenger du en CDS (Configuration &
Diagnostic Software), versjon 2.1.0 eller høyere. Du finner programvarens versjon ved å
velge punkt Info... i menyen ?.
1.4
Informasjonsomfang
Denne driftsinstruksen inneholder informasjoner om
montering
feildiagnose og feilutbedring
elektroinstallasjon
artikkelnummer
igangsetting og konfigurasjon
konformitet og godkjenning
stell
av sikkerhets-lysgitteret C4000.
Utover dette er det til planlegging og bruk av beskyttelsesinnretninger som C4000 ikke
nødvendig med tekniske fagkunnskaper, som ikke formidles i dette dokumentet.
Prinsipielt skal myndighetenes forskrifter og lover overholdes ved bruk av C4000.
Generelle informasjoner om uhellforebygging ved hjelp av optoelektroniske beskyttelsesinnretninger finner du i brosjyren "Safe Machines with opto-electronic protective devices".
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
5
Informasjoner om dette
dokumentet
Kapittel 1
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Merk
Bruk også SICK-homepage i internett under: www.sick.com
Der finner du:
anvendelseseksempler
en liste med hyppige spørsmål om C4000
denne driftsinstruksen på forskjellige språk til anvisning og utskrift
sertifikater om typetesten, EF-samsvarserklæringen og ytterligere dokumenter
1.5
Anvendte forkortelser
ADO
Application diagnostic output = konfigurerbar meldeutgang, som anviser en bestemt
status for beskyttelsesinnretningen
CDS
SICK Configuration & Diagnostic Software = programvare til konfigurasjon og diagnose av
ditt sikkerhets-lysgitter C4000
EDM
External device monitoring = kontaktorkontroll
EFI
Enhanced function interface = sikker SICK-anleggskommunikasjon
ESPE
Electro-sensitive protective equipment = berøringsfritt virkende beskyttelsesinnretning
(f. eks. C4000)
OSSD
Output signal switching device = koblingsutgang som regulerer sikkerhetsstrømkretsen
1.6
Anbefaling
Merk
Anvendte symboler
Anbefalinger hjelper deg med å ta avgjørelser om anvendelsen av en funksjon eller et
teknisk tiltak.
"Merk"-henvisninger gir spesielle informasjoner om dette produktet.
Displaymeldinger gjengir tilstanden til 7?segment-displayet på sender eller mottaker:
Konstant anvisning av tegn, f. eks. U
Blinkende melding av tegn, f. eks. 8
Skiftende anvisning av tegn, f. eks. L og 2
,
Sifferanvisningen i 7?segment-indikatoren kan dreies 180° med CDS. Men i dette dokumentet er sifrene på 7?segment-displayet alltid vist i en ikke-dreid tilstand.
Rød,
Gul,
Grønn
Gjør følgende …
LED-symboler beskriver tilstanden til en diagnose-LED. Eksempler:
Rød
Den røde LED lyser konstant.
Gul
Den gule LED blinker.
Grønn
Den grønne LED er av.
Utførelsesanvisninger er merket med en pil. Les og følg utførselsesanvisningene nøye.
Advarsel!
En advarsel henviser til konkrete eller potensielle farer. Dette skal beskytte deg mot uhell.
OBS
Les og følg advarslene nøye!
Programvareinformasjoner viser deg hvor i CDS (Configuration & Diagnostic Software) du
kan utføre den tilsvarende innstillingen. I CDS aktiverer du i menyen View, Dialog box
punktet File cards, for å gå rett til de angitte dialogfeltene. Ellers fører programvaren deg
med assistenten gjennom den aktuelle innstillingen.
Hvis du bruker SICK-koblingsapparatet UE402, finner du funksjonene under samme navn,
men delvis på andre steder i CDS-konfigurasjonsdialogen. Dette er avhengig av gyldighetsområdet til den aktuelle funksjonen. Detaljerte informasjoner finner du i driftsinstruksen
for UE402.
6
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Informasjoner om dette
dokumentet
Kapittel 1
C4000 Entry/Exit
Sender og mottaker
På bilder og koblingsskjemaer kjennetegner symbolet
keren.
senderen og symbolet
motta-
Begrepet "farebringende tilstand"
På bildene i dette dokumentet fremstilles den farebringende tilstanden (standarduttrykk)
til maskinen alltid som bevegelse av en maskindel. I det praktiske arbeidet kan det oppstå
forskjellige farebringende tilstander:
maskinbevegelser
strømførende deler
synlig eller usynlig stråling
en kombinasjon av flere typer farer
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
7
Sikkerhet
Kapittel 2
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
2
Sikkerhet
Dette kapittelet handler om din egen sikkerhet og sikkerheten til brukerne av anlegget.
Les nøye gjennom dette kapittelet før du arbeider med C4000 eller maskinen som er
beskyttet av C4000.
2.1
Kompetente personer
Sikkerhets-lysgitteret C4000 må kun monteres, tas i drift og vedlikeholdes av kompetente
personer. Kompetent er den som
har en egnet teknisk utdannelse
og
har fått opplæring av maskinoperatøren i betjeningen og de gyldige
sikkerhetsretningslinjene
og
som har tilgang til driftsinstruksen.
2.2
Bruksområder for anlegget
Sikkerhets-lysgitteret C4000 er en berøringsfritt virkende beskyttelsesinnretning (ESPE).
Den fysikalske oppløsningen er 14, 20, 30 eller 40 mm ved en maksimal beskyttelsesfeltbredde på 19 meter (fra oppløsning 20 mm). Den realiserbare beskyttelsesfeltlengden er
på mellom 900 og 1500 mm.
Anlegget er en ESPE type 4 jf. IEC 61 496?1 og ?2 og kan derfor brukes i styringer med styringskategori 4 jf. EN 954?1. Anlegget er egnet for:
sikring av farlige områder
sikring av adkomst
Farestedet må kun være tilgjengelig via beskyttelsesfeltet. Sålenge det oppholder seg personer i fareområdet, må anlegget ikke startes. En fremstilling av sikringstypene finner du i
kapittelet 3.3 "Eksempler på bruksområder" på side 11.
Bruk sikkerhets-lysgitteret kun som indirekte beskyttelsestiltak!
OBS
En opto-elektronisk beskyttelsesinnretning beskytter indirekte, f. eks. ved å slå av strømmen på farekilden. Den kan verken beskytte mot deler som slynges ut eller mot stråling.
Gjennomsiktige gjenstander registreres ikke.
Avhengig av anvendelsen kan det i tillegg til sikkerhets-lysgitteret være nødvendig å bruke
mekaniske beskyttelsesinnretninger.
Merk
Sikkerhets-lysgitteret C4000 Entry/Exit kan ikke kaskadekobles.
2.3
Formålsmessig bruk
Sikkerhets-lysgitteret C4000 må kun brukes som angitt i avsnittet 2.2 "Bruksområder for
anlegget". Det må kun brukes av fagkyndig personell og kun på maskinen der det ble
montert og tatt i drift av en kompetent person, i samsvar med denne driftsinstruksen.
Ved enhver annen bruk og ved endringer på anlegget – også ved montering og installasjon
– har du ikke lenger krav på garanti fra SICK AG.
8
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Sikkerhet
Driftsinstruks
Kapittel 2
C4000 Entry/Exit
2.4
Generelle sikkerhetsinformasjoner og
beskyttelsestiltak
Sikkerhetsinformasjoner
OBS
Følg nedenstående punkter for å sikre en formålsmessig og sikker bruk av sikkerhetslysgitteret C4000.
Til montering og bruk av sikkerhets-lysgitteret samt oppstart og gjentatte tekniske
kontroller gjelder de nasjonale/internasjonale rettsforskrifter, særskilt
– maskindirektivet 98/37/EF
– arbeidsmiddelbruksdirektivet 89/655/EØF
– forskriftene om uhellforebyggende tiltak/sikkerhetsregler
– andre relevante sikkerhetsforskrifter
Produsent og operatører av maskinen som sikkerhets-lysgitteret brukes på, må sjekke
alle gyldige sikkerhetsforskrifter/-regler på eget ansvar med ansvarlig myndighet og
sørge for at disse overholdes.
Informasjonene, særskilt kontrollforskriftene (se "Kontrollinformasjoner" på side 41) i
denne driftsinstruksen (som f. eks. om bruk, montering, installasjon eller integrasjon i
maskinstyringen) må absolutt følges.
Endringer i konfigurasjonen av anleggene kan innskrenke beskyttelsesfunksjonen. Etter
hver endring av konfigurasjonen må du derfor kontrollere om hele
beskyttelsesinnretningen virker.
Personen som utfører endringen er også ansvarlig for at anleggets beskyttelsesfunksjon
opprettholdes. Ved konfigurasjonsendringer må du alltid bruke SICKs passord-hierarki,
for å sikre at kun autoriserte personer kan utføre endringer i konfigurasjonen. SICKserviceteam står da til disposisjon ved behov.
Kontrollene skal utføres av en kompetent person hhv. autoriserte personer som har fått
dette i oppdrag og kontrollene må dokumenteres slik at de kan sjekkes til enhver tid.
Denne driftsinstruksen må stå til disposisjon for brukeren av maskinen der sikkerhetslysgitteret C4000 anvendes. Brukeren av maskinen skal instrueres av kompetente
personer og må lese gjennom driftsinstruksen.
Anleggenes eksterne spenningstilførsel må jf. EN 60 204?1 overta ved et kort nettbrudd
på 20 ms. Egnede nettdeler kan fås kjøpt hos SICK som tilbehør (Siemens serie 6 EP 1).
2.5
Miljøvern
Sikkerhets-lysgitteret C4000 er konstruert slik at det belaster miljøet så lite som mulig.
Den bruker kun et minimum av energi og ressurser.
Ta også hensyn til miljøet på arbeidsplassen. Følg derfor følgende informasjoner om deponering.
Deponering
Deponer ubrukbare eller ikke reparerbare apparater alltid i samsvar med de aktuelle
nasjonale avfallsdeponeringsforskriftene.
Merk
8010244/TI73/2009-12-04
Vi hjelper gjerne med deponering av disse produktene. Ta kontakt med oss.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
9
Produktbeskrivelse
Kapittel 3
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
3
Produktbeskrivelse
Dette kapittelet informerer deg om de spesielle egenskapene til sikkerhets-lysgitteret
C4000 Entry/Exit. Det beskriver anleggets oppbygning og arbeidsmåte, særskilt de
forskjellige driftsmodi.
Les absolutt dette kapittelet før du monterer, installerer og setter igang anlegget.
Merk
Funksjonsbeskrivelsene i dette kapittelet gjelder kun for sikkerhets-lysgitteret C4000
Entry/Exit med følgende typeskilt-innskrift i feltet Operating Instructions: 8010235.
3.1
Spesielle egenskaper
Sikkerhets-lysgitteret C4000 Entry/Exit har følgende egenskaper:
valgfri beskyttelsesdrift med intern eller ekstern (realisert på maskinen) gjenstartsperre
tilkobling av reset-bryteren enten i koblingsskapet eller direkte på anlegget
kontaktorkontroll (EDM)
bypass for sikre driftstilstander (kun i forbindelse med et SICK-koplingsapparat, f. eks.
UE402)
2 strålekodinger ekstra er mulig til ukodert drift
konfigurerbar meldeutgang (ADO) for bedre disposisjonsmuligheter
statusmelding med 7?segment-display
funksjonsomfang som kan utvides med koblingsapparater til SICK-produktfamilien
Intelliface
selvlærende dynamisk avblending av bevegte objekter i beskyttelsesfeltområdet
driftsmodusomkobling (kun i forbindelse med et SICK-koplingsapparat, f. eks. UE402)
3.2
Anleggets arbeidsmåte
3.2.1
Anleggskomponenter
Fig. 1: Anleggskomponentene til C4000 Entry/Exit
Mottaker
Sender
Tekniske data finner du i kapittel 11 "Tekniske data" på side 49. Målskisser finner du fra
side 55.
10
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Produktbeskrivelse
Kapittel 3
C4000 Entry/Exit
3.2.2
Lysgitter-systemet
Sikkerhets-lysgitteret C4000 består av en sende- og en mottakerenhet (Fig. 1). Mellom
disse to ligger beskyttelsesfeltet, definert av beskyttelsesfeltlengden og
beskyttelsesfeltbredden.
Konstruksjonshøyden bestemmer beskyttelsesfeltlengden til det aktuelle systemet. Den
nøyaktige beskyttelsesfeltlengden er angitt i Tab. 22ff. i avsnittet 11.4 "Målskisser" fra
side 55.
Beskyttelsesfeltbredden resulterer av lengden på lysveien mellom sender og mottaker og
må ikke overskride den maksimale tillatte beskyttelsesfeltbredden (se "Tekniske data" på
side 49).
Sender og mottaker synkroniserer seg automatisk med optiske metoder. En elektrisk forbindelse mellom de to komponentene er ikke nødvendig.
C4000 er oppbygd i moduler. Alle optiske og elektriske komponenter er plassert i en slank
og likevel torsjonsstiv profil.
3.3
Eksempler på bruksområder
Fig. 2: Tilgangssikring med
selvlærende dynamisk
avblending
Sikkerhets-lysgitteret C4000 kan kun oppfylle sin beskyttelsesfunksjon når følgende
forutsetninger er oppfylt:
Styringen av maskinen må kunne påvirkes elektrisk.
Den farebringende tilstanden til maskinen må til enhver tid kunne omvandles til en
sikker tilstand.
Sende- og mottakerenhet må være plassert slik at objektene registreres sikkert av
C4000 når de trenger inn i fareområdet.
Reset-bryteren må plasseres slik utenfor fareområdet at den ikke kan trykkes av en
person som befinner seg i fareområdet. Dessuten må brukeren ha full oversikt over
fareområdet når reset-bryteren trykkes.
Ved oppbygning og bruk av apparatene må de gyldige lover og myndighetenes bestemmelser følges.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
11
Produktbeskrivelse
Kapittel 3
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
3.4
Indikatorelementer
LEDene og 7?segment-displayet til sender og mottaker signaliserer driftstilstandene til
C4000.
Merk
Sifferanvisningen i 7?segment-indikatoren kan dreies 180° med CDS (Configuration &
Diagnostic Software). Ved dreid sifferfremstilling slokner punktet i 7?segment-indikatoren:
Synlig punkt: Underkanten på siffer-bildet til 7?segment-indikatoren peker mot konfigurasjonskoblingen.
Ikke synlig punkt: Underkanten på siffer-bildet til 7?segment-indikatoren peker mot LEDindikatoren.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver) eller C4000 Entry/Exit (sender), kontekstmeny Configuration draft, Edit, opsjon [email protected] display til det aktuelle systemet.
3.4.1
Senderens driftsmeldinger
Fig. 3: Senderens meldinger
Gul
7/segment-display
Tab. 1: Betydningen til
senderens driftsmeldinger
Melding
Gul
Betydning
Strømtilførsel o. k.
Systemfeil. Apparatet er defekt. Skift ut senderen.
Apparatet befinner seg i testmodus.
Ukodert drift (kun etter innkobling)
Drift med koding 1 (kun etter innkobling)
Drift med koding 2 (kun etter innkobling)
Alle andre meldinger er feilmeldinger. Les om dette i kapittel "Feildiagnose"
Andre
meldinger på side 45.
12
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Produktbeskrivelse
Kapittel 3
C4000 Entry/Exit
3.4.2
Mottakerens driftsmeldinger
Fig. 4: Mottakerens
meldinger
Orange
Rød
Gul
Grønn
7/segment-display
Tab. 2: Betydningen til
mottakerens driftsmeldinger
Melding
Orange
Gul
Rød
Grønn
Betydning
Rengjøring eller innretting nødvendig
Reset nødvendig
System leverer signaler til utkobling av maskinen (koblingsutganger av)
System fritt (koblingsutganger på)
Bypass aktiv (kun i kombinasjon med SICK-koblingsapparat, f. eks. UE402)
Systemfeil. Apparatet er defekt. Skift ut mottakeren.
Dårlig innretting mot senderen.
Les om dette i avsnitt 7.2 "Innretting av sender og mottaker" på side 40.
Drift med større beskyttelsesfeltbredde (kun etter innkobling)
Selvlærende dynamisk avblending aktiv
Objekt i beskyttelsesfeltet ved aktivert selvlærende dynamisk avblending
Ukodert drift (kun etter innkobling)
Drift med koding 1 (kun etter innkobling)
Drift med koding 2 (kun etter innkobling)
Nødstopp aktiv
Andre
meldinger
8010244/TI73/2009-12-04
Alle andre meldinger er feilmeldinger. Les om dette i kapittel "Feildiagnose"
på side 45.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
13
Konfigurerbare funksjoner
Kapittel 4
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
4
Konfigurerbare funksjoner
Dette avsnittet beskriver de funksjonene til sikkerhets-lysgitteret C4000 Entry/Exit, som
kan innstilles med programvaren.
Kontroller beskyttelsesinnretningen etter endringer!
OBS
Etter hver endring av konfigurasjonen må du kontrollere om hele beskyttelsesinnretningen
virker (se kapittel 7.3 "Kontrollinformasjoner" på side 41).
Du kan lagre et applikasjonsnavn med maksimalt 22 tegn når du begynner med konfigurasjonen av anlegget. Bruk denne funksjonen som huskehjelp, f. eks. for å beskrive anvendelsen av den aktuelle anleggskonfigurasjonen. Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver) eller C4000 Entry/Exit (sender), kontekstmeny Configuration draft, Edit, registerkort
General, opsjon Application name.
4.1
Gjenstartsperre
Konfigurer applikasjonen alltid med gjenstartsperre!
OBS
Sørg alltid for at det finnes en gjenstartsperre. C4000 kan ikke kontrollere om gjenstartsperren til maskinen er tilkoblet. Hvis du deaktiverer både den interne og eksterne gjenstartsperren, utsetter du brukeren av anlegget for akutt fare.
Den farebringende tilstanden til maskinen låses når lysgitteret avbrytes og frigis ikke igjen
før brukeren trykker reset-bryteren.
Merk
Du må ikke forveksle gjenstartsperren med maskinens startsperre. Startsperren forhindrer
at maskinen starter etter innkobling. Gjenstartsperren forhindrer at maskinen starter igjen
etter en feil eller et lysveiavbrudd.
Følgende tabell viser de mulige kombinasjonene:
Tab. 3: Tillatt konfigurasjon
av gjenstartsperren
Gjenstartsperre til
C4000
Gjenstartsperre til
maskinen
Tillatt anvendelse
Deaktivert
Aktivert
Alle
Aktivert
Aktivert
Alle. Gjenstartsperren til C4000 overtar
funksjonen Reset. (Se "Reset" lengre nede.)
Aktivert
Deaktivert
Ikke tillatt
Deaktivert
Deaktivert
Ikke tillatt
Den elektriske tilkoblingen av reset-bryteren er beskrevet i avsnittet "Reset-bryter" på
side 37.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort General, opsjon Restart interlock.
Anbefaling
14
Du kan visualisere statusen "Reset nødvendig" med en signallampe. C4000 har en egen
utgang til dette. Den elektriske tilkoblingen av signallampen er beskrevet i avsnittet
"Tilkobling av en signallampe på utgang Reset nødvendig" på side 37.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Konfigurerbare funksjoner
Driftsinstruks
Kapittel 4
C4000 Entry/Exit
Reset
Hvis du både aktiverer gjenstartsperren til C4000 (intern) og en realiserer en gjenstartsperre på maskinen (ekstern), tildeles hver gjenstartsperre en egen tast.
Når reset-bryteren (for intern gjenstartsperre) trykkes …
aktiverer C4000 koblingsutgangene.
kobler sikkerhets-lysgitteret om til grønt.
Kun den eksterne gjenstartsperren forhindrer da at maskinen starter igjen. Brukeren må
også trykke gjenstart-bryteren på maskinen etter reset-bryteren på C4000. Hvis resetbryteren og gjenstart-bryteren ikke trykkes i den foreskrevne rekkefølgen, forblir den
farebringende tilstanden avbrutt.
Anbefaling
Ved hjelp av reset-bryteren utelukkes uvilkårlig trykking av den eksterne gjenstartbryteren. Brukeren må først kvittere den farefrie tilstanden med reset-bryteren.
4.2
Kontaktorkontroll (EDM)
Kontaktorkontrollen sjekker om kontaktorene virkelig deaktiveres når beskyttelsesinnretningen reagerer. Når du aktiverer kontaktorkontrollene, kontrollerer C4000 kontaktorene etter hvert lysgitteravbrudd og før gjenstart av maskinen. Slik registrerer kontaktorkontrollen om en av kontaktene til kontaktorene f. eks. er sveiset fast. I dette tilfellet …
kommer feilmeldingen
i 7?segment-displayet.
forblir sikkerhets-lysgitteret på rødt.
signaliserer sikkerhets-lysgitteret ved aktivert intern gjenstartsperre med blinkende LED
Gul "Reset nødvendig".
Merk
Hvis systemet på grunn av kontaktorfeil ikke kan kobles til en sikker driftstilstand, låses
systemet helt (Lock?out). I 7?segment-displayet kommer da feilmeldingen
.
Den elektriske tilkoblingen av kontaktorkontrollen er beskrevet i avsnittet 6.4
"Kontaktorkontroll (EDM)" på side 36.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort General, opsjon EDM.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
15
Konfigurerbare funksjoner
Kapittel 4
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
4.3
Nødstopp
C4000 har en egen inngang for en tokanals nødstopp-tast. Anleggets nødstopp-overvåking
tilsvarer stoppkategorien 0 jf. EN 418. På nødstopp-inngangen kan du f. eks. tilkoble en
dørkontakt eller en nødstopp-tast. Trykking av nødstopp-tasten har følgende virkning:
Sikkerhets-lysgitteret kobler ut OSSDene.
C4000 Entry/Exit kobler til rødt.
7?segment?indikatoren på C4000 Entry/Exit viser
Merk
.
Nødstopp-funksjonen kobler ut OSSDene også ved aktivert bypass-funksjon.
Ta hensyn til reaksjonstiden for nødstopp-funksjonen! Reaksjonstiden for sikkerhetslysgitteret ved avbrudd via nødstopp-inngangen er på opp til 200 ms.
Ta hensyn til virkemåten for nødstopp-funksjonen!
OBS
Merk
Nødstopptasten som er tilkoblet til supplementkoblingen på C4000 virker kun på koblingsutgangene (OSSDer) til C4000.
C4000 kontrollerer etter innkobling om nødstopp-funksjonen ble konfigurert og en
dørbryter eller en lignende bryter er tilkoblet. Hvis konfigurasjonen og den elektriske
koblingen ikke stemmer overens, låses systemet helt (Lock?out). I 7?segment-displayet
kommer da feilmeldingen
.
Sikkerhets-lysgitteret har en meldeutgang (ADO), der statusen til nødstopp-inngangen
kan meldes. Nærmere informasjoner finner du i neste avsnitt.
Kontroller den tilkoblede nødstopp-tasten hhv. dørkontakten med jevne mellomrom!
OBS
Med organisatoriske tiltak må du sørge for at nødstopp-tasten hhv. dørkontakten
trykkes en gang etter et visst tidsintervall.
Dette er nødvendig for at C4000 kan registrere en oppstått feiltilstand på nødstopptasten hhv. dørbryteren. Tidsintervallet må defineres individuelt avhengig av
applikasjonen.
Kontroller da alltid at koblingsutgangene til lysgitteret kobles ut når nødstopp-tasten
hhv. dørbryteren utløses.
Den elektriske tilkoblingen til nødstopp-tasten er beskrevet i avsnittet 6.6 "Nødstopp" på
side 38.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort General, opsjon Emergency stop active.
4.4
Meldeutgang (ADO)
C4000 har en konfigurerbar meldeutgang (ADO). Ved hjelp av meldeutgangen kan
sikkerhets-lysgitteret signalisere bestemte tilstander. Du kan stille disse utgangene til
disposisjon for et relé eller en feilsikker lagerprogrammerbar styring (FPLC).
Du må ikke bruke meldeutgangen for sikkerhetsrelevante funksjoner!
OBS
16
Du må kun bruke meldeutgangen til signalisering. Du må aldri bruke signalene på meldeutgangen til styring av applikasjonen eller påvirkning av sikkerhetsrelevante funksjoner.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Konfigurerbare funksjoner
Driftsinstruks
Kapittel 4
C4000 Entry/Exit
Koblingen kan signalisere en av følgende tilstander:
Tab. 4: Konfigurasjonsmuligheter for
meldeutgangen
Tilordning
Bruksmuligheter
Smuss
Forenkler diagnosen ved smuss på frontruten
OSSD-status med
forsinkelse på [s]
Signaliserer status på koblingsutgangene. Kobler sikkerhetslysgitteret om til rødt, signaliseres status straks. Kobler det om til
grønt, signaliseres status først etter en innstillbar forsinkelsestid
i området 0,1 til 3,1 sekunder.
Nødstopp-status
Signalet foreligger når tasten trykkes som er koblet til nødstoppinngangen til C4000.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort General, opsjon Assignment of the signal output.
Den elektriske tilkoblingen av en PLC/styring på meldeutgangen er beskrevet i avsnittet
6.7 "Meldeutgang (ADO)" på side 39.
4.5
Strålekoding
Når flere sikkerhets-lysgitre arbeide i nærheten av hverandre, kan sendestrålene til det
ene systemet ha innflytelse på mottakeren til det andre systemet. Ved aktivert koding 1
eller 2 er mottakeren i stand til å skilne mellom stråler som er bestemt for denne mottakeren og fremmede stråler. Innstillingene som står til disposisjon er ukodet, koding 1 og
koding 2.
Bruk forskjellig strålekoding på systemer som plasseres nær hverandre!
OBS
Bruk systemer som er montert nær hverandre med forskjellige strålekodinger (koding 1
eller koding 2). Ellers kan anlegget påvirkes i sin beskyttelsesfunksjon av strålene til
systemet som er plassert i nærheten og slik bli usikkert. Det er da fare for brukeren.
Fig. 5: Skjematisk fremstilling
av strålekodingen
Koding 1
Koding 2
Merk
Strålekodingen øker disposisjonsmuligheten til den beskyttede maskinen. Strålekodingen reduserer dessuten følsomheten mot optiske feil slik som sveisegnister o. l.
Med kodingen av strålene forlenges systemets reaksjonstid. Slik kan også den
nødvendige sikkerhetsavstanden endre seg. Nærmere informasjoner finner du i
avsnittet 5.1 "Beregn sikkerhetsavstanden" på side 24.
Etter innkoblingen viser sender og mottaker kodingen et øyeblikk.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver) eller C4000 Entry/Exit (sender),
kontekstmeny Configuration draft, Edit, registerkort General, opsjon Beam coding.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
17
Konfigurerbare funksjoner
Kapittel 4
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
4.6
Rekkevidde
Tilpass rekkevidden til beskyttelsesfeltbredden!
Du må tilpasse systemets rekkevidde til beskyttelsesfeltbredden.
OBS
Ved for liten innstilt rekkevidde kobler lysgitteret eventuelt ikke om til grønt.
Hvis rekkevidden er innstilt for stort kan det oppstå feilreaksjoner fra lysgitteret. Det er
da fare for brukeren.
Innstillingene som står til disposisjon er avhengig av systemets fysikalske oppløsning:
Tab. 5: Fysikalsk oppløsning
og rekkevidde
Fysikalsk
oppløsning
Innstillbare
rekkevidder
Rekkevidde med
1 ekstra frontrute
Rekkevidde med
2 ekstra frontruter
14 mm
0,5–2,5 m
2–6 m
0,5–2,3 m
1,8–5,5 m
0,5–2,1 m
1,7–5 m
20 mm, 30 mm,
40 mm
0,5–6 m
5–19 m
0,5–5,5 m
4,6–17,4 m
0,5–5 m
4,2–16 m
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort Standalone, opsjon Scanning range [m].
Merk
Ekstrafrontruten som fås kjøpt som tilbehør (se side 61) reduserer det nyttbare rekkevidden pr. ekstrafrontrute med 8 %.
Avbøyningsspeilet som fås kjøpt som tilbehør (se side 58f.) reduserer den nyttbare
rekkevidden avhengig av antall avbøyningsspeil på lysveien (se Tab. 6 for PNS75 hhv.
Tab. 7 for PNS125). Ved bruk av avbøyningsspeil må du konfigurere lysgitteret på stor
rekkevidde.
Bruk av avbøyningsspeil er ikke tillatt, hvis man må regne med dråpedannelse eller
sterk tilsmussing av avbøyningsspeilene.
Tab. 6: Rekkevidde ved bruk
av 1 eller 2 avbøyningsspeil
PNS75
18
Rekkevidde for fysikalsk oppløsning/antall avbøyningsspeil
Beskyttelsesfeltlengde [mm]
14 mm
20, 30 eller 40 mm
1 × PNS75
2 × PNS75
1 × PNS75
2 × PNS75
900
4,8 m
3,3 m
7,4 m
8,0 m
1050
4,8 m
3,2 m
6,8 m
7,5 m
1200
4,8 m
2,9 m
6,4 m
7,1 m
1350
4,8 m
2,6 m
6,0 m
6,6 m
1500
4,6 m
2,3 m
5,8 m
6,3 m
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Konfigurerbare funksjoner
Driftsinstruks
Kapittel 4
C4000 Entry/Exit
Tab. 7: Rekkevidde ved bruk
av 1 eller 2 avbøyningsspeil
PNS125
Rekkevidde for fysikalsk oppløsning/antall avbøyningsspeil
Beskyttelsesfelt-
14 mm
lengde [mm]
4.7
20, 30 eller 40 mm
1 × PNS125
2 × PNS125
1 × PNS125
2 × PNS125
900
4,8 m
3,8 m
14,2 m
12,3 m
1050
4,8 m
3,8 m
13,6 m
12,3 m
1200
4,8 m
3,6 m
13,0 m
12,3 m
1350
4,8 m
3,5 m
12,6 m
12,3 m
1500
4,8 m
3,3 m
12,0 m
12,3 m
Multippel beregning
Ved innstilt multippel beregning må C4000 Entry/Exit registrere et objekt flere ganger før
den kobler ut sine OSSDer. Slik kan du redusere sannsynligheten for at objekter som faller
gjennom beskyttelsesfeltområdet, slik som sveisegnister eller andre partikler, fører til utkobling av anlegget.
Ved en konfigurert multippel beregning på for eksempel 3 må C4000 Entry/Exit registrere
et objekt tre ganger etter hverandre før den kobler ut sine OSSDer.
Kontroller kabelforbindelsen med hensyn til kortslutning total reaksjonstid!
OBS
Merk
Med en multippel beregning økes den totale reaksjonstiden! Hvis du endrer den multiple
beregningen, må du beregne reaksjonstiden på nytt (se Tab. 19 på side 53).
På C4000 Entry/Exit er det forhåndsinnstilt en multippel beregning på 2. Du kan innstille
den multiple beregningen på opp 3 ved hjelp av CDS.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit, valg
System, registerkort Standalone, opsjon Multippel beregning.
4.8
Selvlærende dynamisk avblending
På C4000 Entry/Exit konfigurerer du en selvlærende dynamisk avblending.
Den selvlærende dynamiske avblendingen muliggjør en tilgangssikring, der nøyaktig definerte objekter (f. eks. transportsleder for bilkarosserier) har tilgang til et anlegg eller en
maskin (se Fig. 6, ). Men hvis det kommer andre objekter, særskilt personer, inn i
beskyttelsesfeltet, kobler C4000 ut koblingsutgangene (se Fig. 6, ).
Fig. 6: Skjematisk fremstilling
av den selvlærende
dynamiske avblendingen
Den selvlærende dynamiske avblendingen tillater å avblende flere områder i strålegangen
dynamisk - avhengig av realisert beskyttelsesfeltlengde (se Tab. 8). Disse objekter kan
dessuten bevege seg i begge retninger.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
19
Konfigurerbare funksjoner
Kapittel 4
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Tab. 8: Maksimalt antall
dynamisk avblendede
objekter, avhengig av
beskyttelsesfeltlengden
Beskyttelsesfeltlengde [mm]
Maksimalt antall dynamisk avblendede objekter
900
3
1050
4
1200
4
1350
5
1500
5
Hvis du tillater f. eks. tre objekter, som kan avblendes dynamisk, kan det brukes transportsleder med en, to eller tre stenger hhv. transportsleder med et, to eller tre fluktende
stangpar.
Merk
På lysgitre med oppløsninger på 30 eller 40 mm er det kun tillatt med ett objekt!
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), Kontekstmeny Configuration draft, Edit,
Registerkort Self-teach dynamic blanking, Opsjon Maximum number of floating objects.
Mens objektene kjører gjennom beskyttelsesfeltet overvåker C4000 bevegelseshastigheten til objektene. Denne må ikke overskride 2 m/s.
Objektene må trenge inn i strålegangen til C4000 fra samme retning. C4000 lærer først
dynamisk avstanden mellom objektene. Denne avstanden overvåker C4000 helt til objektene forlater strålegangen.
Fig. 7: Transportsleder med
en, to eller tre stenger
20
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Konfigurerbare funksjoner
Driftsinstruks
Kapittel 4
C4000 Entry/Exit
Du konfigurerer i tillegg den maksimalt tillatte objektstørrelsen. På anlegg med en fysikalsk oppløsing på 14 mm, 20 mm eller 40 mm kan denne være opp til 150 mm, på
anlegg med en fysikalsk oppløsing på 30 mm kan den være 140 mm.
Merk
Objekter opp til denne størrelsen registreres ikke. Den sikre utkoblingen krever større
objekter (se Tab. 9 på side 22).
Objektene må i hvert fall være større eller lik oppløsningen til sikkerhets-lysgitteret.
Du må forhindre at det kommer for små objekter inn i beskyttelsesfeltet!
OBS
Sikkerhets-lysgitteret skifter ikke til rødt, hvis objektet er mindre enn konfigurert maksimal
tillatt objektstørrelse.
Sikkerhets-lysgitteret skifter kun sikkert til rødt, hvis objektet er tilstrekkelig større enn
konfigurert maksimal tillatt objektstørrelse. Hvor stort objektet virkelig må være for å føre
til en sikker utkobling, er avhengig av to faktorer:
den fysikalske oppløsningen til sikkerhets-lysgitteret
om objektet beveger seg gjennom eller hviler i beskyttelsesfeltet (f. eks. ved gjenstart av
maskinen)
Bestem ved hjelp av Tab. 9 på side 22 objektstørrelsen, som fører til en sikker
utkobling.
Hvis maksimal tillatt objektstørrelse er større enn 70 mm, må du foreta organisatoriske
tiltak, som sikrer en registrering av et menneske (eller andre ikke tillatte objekter),
f. eks. med tilsvarende beskyttelses- eller yrkesklær. Dette gjelder særskilt for såkalte
skyveplattformer. Et menneske registreres kun når han overskrider objektstørrelsen
som er nødvendig til en sikker utkobling eller når avstanden mellom bena endrer seg
når man går.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
21
Konfigurerbare funksjoner
Kapittel 4
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Tab. 9: Objektstørrelse som
C4000 kobler sikkert ut
OSSDene fra.
Eksempel (*): Ved en
fysikalsk oppløsning på
20 mm og en maksimal tillatt
objektstørrelse på 30 mm
fører et beveget objekt med
en størrelse på 40 mm eller
mer til en sikker utkobling
Nødvendig objektstørrelse [mm], som C4000
Konfigurert
kobler sikkert ut OSSDene fra
maksimal tillatt
objektstørrelse
Fysikalsk oppløsning
[mm]
14 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Beveget
Hvilende
Beveget
Hvilende
Beveget
Hvilende
Beveget
Hvilende
15
22,5
29
–
–
–
–
–
–
20
–
–
30
40
–
–
–
–
22,5
30
36,5
–
–
–
–
–
–
30
37,5
44
40*
50
–
–
–
–
37,5
45
51,5
–
–
–
–
–
–
40
–
–
50
60
50
70
–
–
45
52,5
59
–
–
–
–
–
–
50
–
–
60
70
–
–
–
–
52,5
60
66,5
–
–
–
–
–
–
60
67,5
74
70
80
70
90
70
100
67,5
75
81,5
–
–
–
–
–
–
70
–
–
80
90
–
–
–
–
75
82,5
89
–
–
–
–
–
–
80
–
–
90
100
90
110
–
–
82,5
90
96,5
–
–
–
–
–
–
90
97,5
104
100
110
–
–
100
130
97,5
105
111,5
–
–
–
–
–
–
100
–
–
110
120
110
130
–
–
105
112,5
119
–
–
–
–
–
–
110
–
–
120
130
–
–
–
–
112,5
120
126,5
–
–
–
–
–
–
120
127,5
134
130
140
130
150
130
160
127,5
135
141,5
–
–
–
–
–
–
130
–
–
140
150
–
–
–
–
135
142,5
149
–
–
–
–
–
–
140
–
–
150
160
150
170
–
–
142,5
150
156,5
–
–
–
–
–
–
150
157,5
164
160
170
–
–
160
190
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort Self-teach dynamic blanking, opsjon Maximum permissible object size.
22
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Konfigurerbare funksjoner
Driftsinstruks
Kapittel 4
C4000 Entry/Exit
Betingelser som fører til utkobling av koblingsutgangene
C4000 Entry/Exit kobler ut sine koblingsutganger i minst 1 sekund …
hvis det befinner seg mer enn konfigurert antall objekter i beskyttelsesfeltet.
hvis størrelsen til et objekt overskrider objektstørrelsen som er nødvendig til en sikker
utkobling.
hvis avstanden mellom to objekter i beskyttelsesfeltet endrer seg.
hvis et objekt ikke kommer inn beskyttelsesfeltet ved begynnelsen.
hvis et objekt forlater beskyttelsesfeltet ved slutten.
hvis hastigheten til et objekt overskrider 2,5 m/s.
4.9
Sendertest
C4000-senderen har en testinngang på pin 3 til kontroll av senderen og den tilhørende
mottakeren. I løpet av testen sender senderen ikke lenger lysstråler. Slik simulerer den et
inngrep i beskyttelsesfeltet for mottakeren.
Senderen viser i løpet av testen
.
Testen er suksessfull når C4000-mottakeren kobler om til rødt, dvs. koblingsutgangene
(OSSDene) deaktiveres.
Merk
C4000-sender og mottaker er selvtestende. Du må kun konfigurere sendertest-funksjonen, hvis dette er nødvendig for en eksisterende endre applikasjon.
For å kunne utføre en sendertest …
må opsjonen Muliggjøre sendertest være aktiv. Dette er leveransetilstanden.
må det finnes en styremulighet for testinngangen.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (sender), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
opsjon Enable sender test.
Den elektriske tilkoblingen av testingangen er beskrevet i avsnittet 6.8 "Testinngang
(sendertest)" på side 39.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
23
Montering
Kapittel 5
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
5
Montering
Dette kapittelet beskriver forberedelsen og gjennomføringen av monteringen av sikkerhets-lysgitteret C4000. Monteringen krever to skritt:
beregn nødvendig sikkerhetsavstand
montering med Swivel-Mount eller sideholdere
Etter monteringen er følgende skritt nødvendig:
elektrisk tilkobling (kapittel 6)
innretting av sender- og mottakerenhet (avsnitt 7.2)
kontroll av installasjonen (avsnitt 7.3)
5.1
Beregn sikkerhetsavstanden
Lysgitteret må monteres med tilstrekkelig sikkerhetsavstand:
fra farestedet
fra flatene som kan reflektere
Ingen beskyttelsesfunksjon uten tilstrekkelig sikkerhetsavstand!
OBS
Montering av systemet med riktig sikkerhetsavstand fra farestedet er forutsetning for den
sikre beskyttelsesvirkningen til lysgitteret.
5.1.1
Sikkerhetsavstand fra farestedet
Mellom lysgitteret og farestedet må det overholdes en sikkerhetsavstand. Denne sikrer at
farestedet først kan nås etter at maskinens farebringende tilstand er fullstendig avsluttet.
Sikkerhetsavstand jf. EN 999 og EN 294 er avhengig av:
maskinens eller anleggets etterløpstid (Etterløpstiden er angitt i maskindokumentasjonen eller må måles.)
beskyttelsesinnretningens reaksjonstid (reaksjonstider se avsnittet 11.2 "Reaksjonstid"
på side 52)
nærbevegelseshastighet
oppløsning av lysgitteret hhv. stråleavstanden
ytterligere parametre, som angis av standarden avhengig av applikasjonen
24
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Montering
Driftsinstruks
Kapittel 5
C4000 Entry/Exit
Fig. 8: Sikkerhetsavstand fra
farestedet
Fareområde
Sikkerhetsavstand S
ESPE
Monteringshøyde H
Slik beregner du sikkerhetsavstanden S jf. EN 999 og EN 294:
Merk
Sikkerhetsavstanden gjelder for den første strålen til beskyttelsesfeltet, sett fra retningen
inn mot farestedet (se. Fig. 8).
Det følgende beregningsskjemaet viser et eksempel på beregning av sikkerhetsavstanden.
Avhengig av applikasjonen og omgivelsesvilkårene kan det være nødvendig å bruke et
annet beregningsskjema.
Beregn S med følgende formel:
S= 1600 × T + 850 + (760 – 0,4 × H) [mm]
Her er …
1600 = Nærbevegelseshastighet [mm/s]
T
= Maskinens etterløpstid
+ reaksjonstid for beskyttelsesinnretningen etter lysveiavbrudd [s]
850
= Armlengde jf. EN 999 (mm)
760
= Skrittlengde jf. EN 999 (700 mm) pluss inngangsområdet til ESPE (60 mm)
H
= Montasjehøyde til lysgitteret
S
= Sikkerhetsavstand [mm]
Nærbevegelseshastigheten er allerede tatt med i formelen.
Eksempel:
Maskinens etterløpstid = 290 ms
Reaksjonstid etter lysveiavbrudd = 30 ms
Lysgitterets monteringshøyden = 300 mm
T = 290 ms + 30 ms = 320 ms = 0,32 s
S = 1600 × 0,32 + 850 + (760 – 0,4 × 300) = 2002 mm
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
25
Montering
Kapittel 5
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
5.1.2
Minimumsavstand fra flatene som kan reflektere
Lysstrålene til senderen kan avledes fra reflekterende flater. Dette kan medføre at objektet ikke registreres.
Derfor må alle reflekterende flater og gjenstander (f. eks. materialbeholder) overholde en
minimumsavstand a fra systemets beskyttelsesfelt. Minimumsavstanden a er avhengig av
avstand D mellom sender og mottaker.
Fig. 9: Minimumsavstand fra
flatene som kan reflektere
Reflekterende flater
Åpningsvinkel
Minimumsavstand a
Avstand D sender–mottaker
Merk
Åpningsvinkelen til sende- og mottakeroptikken er identisk.
Slik beregner du minimumsavstanden fra reflekterende flater:
Finn ut avstanden D [m] sender–mottaker.
Avles minimumsavstanden a [mm] i diagrammet:
Fig. 10: Diagram
minimumsavstand fra flatene
som kan reflektere
26
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Montering
Driftsinstruks
Kapittel 5
C4000 Entry/Exit
5.2
Råd ved montering av apparatet
Ved montering må du passe på følgende:
Monter sender og mottaker alltid på en jevn undergrunn.
OBS
Monter sender og mottaker kun i horisontal retning.
Ved monteringen må du passe på korrekt oppretting av sender og mottaker. De optiske
elementene til sender og mottaker må ligge nøyaktig ovenfor hverandre; anvisningselementene må befinne seg i samme høyde. Systemstøpslene til begge apparatene må
peke i samme retning.
Minimumsavstanden mellom sender og mottaker er 500 mm.
Utfør egnede tiltak til svingningsdemping, når sjokkkravene ligger over verdiene som er
angitt i avsnitt 11.1 "Datablad" på side 52.
Overhold sikkerhetsavstanden til systemet ved montering. Les hertil avsnittet "Beregn
sikkerhetsavstanden" på side 24.
Monter sikkerhets-lysgitteret slik at det er utelukket å gå over, krype under og gå bak
eller å forskyve lysgitteret.
Adkomsten til fareområdet må kun være mulig gjennom beskyttelsesfeltet.
Etter monteringen må du sette på et eller flere av de medleverte selvklebende henvisningsskiltene:
– Bruk kun henvisningsskilt på det språket brukeren av maskinen snakker.
– Lim henvisningsskiltene slik på at de er godt synlige for enhver bruker når anlegget
er i drift. Henvisningsskiltene må heller ikke dekkes til ved montering av andre
gjenstander.
– Lim henvisningsskiltet "Viktige henvisninger" godt synlig på anlegget nær sender eller
mottaker.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
27
Montering
Kapittel 5
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Det finnes to muligheter til festing av sender og mottaker:
festing med Swivel-Mount-holder
festing med sideholder
5.2.1
Festing med Swivel-Mount-holder
Swivel-Mount-holderen består av sort polyamid PA6. Med holderen er det mulig å rette
sender og mottaker nøyaktig inn også etter monteringen av holderen.
Swivel-Mount-holderen er også egnet til festing av avbøyningsspeilene PNS75 og PNS125
(se avsnitt 11.4.5f. på side 58f.).
Merk
Fest skruene til Swivel-Mount-holderen med et dreiemoment på 2,5 til 3 Nm. Høyere
dreiemomenter kan skade holderen, lavere dreiemomenter gir ingen tilstrekkelig sikkerhet mot vibrasjoner.
Fig. 11: Sammensetting av
Swivel-Mount-holderen
Art.-nr. 2019659
28
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Montering
Driftsinstruks
Kapittel 5
C4000 Entry/Exit
Fig. 12: Montering av sender
og mottaker med SwivelMount-holder
Merk
Monter skruene som er merket med til mot brukersiden, slik at disse også er
tilgjengelige etter monteringen og du kan justere lysgitteret på et senere tidspunkt.
Hvis du vil bruke den ekstra frontruten (se "Ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister)" på side 61), må du passe på at den buede siden til apparatet er tilgjengelig
etter monteringen.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
29
Montering
Kapittel 5
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
5.2.2
Festing med sideholder
Sideholderen består av sinktrykkstøpegods ZP 0400. Den er sortlakkert. Sideholderen tildekkes stort sett av apparatet. Men den er kun egnet for monteringsflater som ligger
parallelt til ønsket beskyttelsesfelt, fordi opprettingen av sender og mottaker etter monteringen maksimalt kan korrigeres ±2,5°.
Fig. 13: Sammensetting av
sideholderen
Art.-nr. 2019506
Merk
Fest skruene til sideholderen med et dreiemoment på 5 til 6 Nm. Høyere
dreiemomenter kan skade holderen, lavere dreiemomenter gir ingen tilstrekkelig
sikkerhet mot forskyvning.
Ved monteringen må du ta hensyn til avstanden og posisjonen til glidemutterne som
fremstilt i avsnitt 11.4 "Målskisser" på side 55f.
30
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Montering
Driftsinstruks
Kapittel 5
C4000 Entry/Exit
Fig. 14: Montering av C4000
med sideholder
Glidemutter
Glidemutter
Merk
Ved montering av sideholderen må du passe på at skruene som er merket med
er tilgjengelige, slik at du senere kan justere og låse lysgitteret.
og
Hvis du vil bruke den ekstra frontruten (se "Ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister)" på side 61), må du passe på at den buede siden til apparatet er tilgjengelig
etter monteringen.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
31
Elektroinstallasjon
Kapittel 6
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
6
Elektroinstallasjon
Anlegget kobles spenningsfritt!
Mens du kobler til apparatene, kan anlegget starte uvilkårlig.
OBS
Sørg for at hele anlegget er i en spenningsfri tilstand under el-installasjonen.
Sørg for at etterkoplede kontaktorer overvåkes!
De etterkoplede kontaktorene må være tvangsført og må overvåkes (se avsnitt 6.4
"Kontaktorkontroll (EDM)" på side 36)!
OSSD1 og OSSD2 må tilkobles adskilt!
Du må ikke forbinde OSSD1 og OSSD2 med hverandre, ellers er signalsikkerheten ikke
sikret.
Pass på at maskinstyringen bearbeider begge signalene adskilt.
Merk
Sikkerhets-lysgitteret C4000 oppfyller kravene i bestemmelsene for radiostøydemping
(EMC) for det industrielle området (radiostøydempingsklasse A). Ved bruk i
boligområder kan det forårsake radiostøy.
For å garantere at EMC-bestemmelsene oppfylles, må funksjonsjord (FJ) tilkobles.
Anleggenes eksterne spenningstilførsel må jf. EN 60 204?1 overta ved et kort nettbrudd
på 20 ms. Egnede nettdeler kan fås kjøpt hos SICK som tilbehør (Siemens serie 6 EP 1).
32
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Elektroinstallasjon
Driftsinstruks
Kapittel 6
C4000 Entry/Exit
6.1
Systemkobling M26 × 11 + FJ
Fig. 15: Pin-inndeling
Systemkobling M26 × 11 + FJ
5
10
6
7 11
8
1
FJ
4
Tab. 10: Pin-tilordning
systemtilkobling
M26 × 11 + FJ
Pin Lederfarge
Merk
3
2
9
1
Sender
9
2
3
4
FJ
8
11
7
6
10
5
Mottaker
1
Brun
24 V DC inngang
(spenningstilførsel)
24 V DC inngang
(spenningstilførsel)
2
Blå
0 V DC (spenningstilførsel)
0 V DC (spenningstilførsel)
3
Grå
Testinngang:
0 V: ekstern test aktiv
24 V: ekstern test inaktiv
OSSD1 (koblingsutgang 1)
4
Rosa
Reservert
OSSD2 (koblingsutgang 2)
5
Rød
Reservert
Reset/gjenstart
6
Gul
Reservert
Kontaktorkontroll (EDM)
7
Hvit
Reservert
Meldeutgang (ADO)
8
Rød/blå
Reservert
Utgang Reset nødvendig
9
Sort
Apparatkommunikasjon (EFIA)
Apparatkommunikasjon (EFIA)
10 Violett
Apparatkommunikasjon (EFIB)
Apparatkommunikasjon (EFIB)
11 Grå/rosa
Må ikke tilordnes
Må ikke tilordnes
FJ
Funksjonsjord
Funksjonsjord
Grønn
Bruk kun en ledning med snodde ledere til tilkobling av pin 9 og 10, f. eks. SICK-ledningene som fås kjøpt som tilbehør (se avsnitt 12.5 "Tilbehør" på side 62).
Hvis du verken bruker et SICK-koblingsapparat eller en SICK-bussknute, anbefaler vi til
forbedring av den elektromagnetiske kompatibiliteten å sikre koblingene Pin 9 og 10
(anleggskommunikasjon EFI) på systemkoblingen i koblingsskapet med enmotstand på
182 (SICK art.-nr. 2027227).
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
33
Elektroinstallasjon
Kapittel 6
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
6.2
Konfigurasjonskobling M8 × 4 (serielt grensesnitt)
Fig. 16: Pin-tilordning
konfigurasjonstilkobling
M8 × 4
Tab. 11: Pin-tilordning
konfigurasjonstilkobling
M8 × 4
Merk
4
2
3
1
Pin
Sender/
mottaker
[email protected]@Sub på PCen
1
Ikke tilordnet
2
RxD
Pin 3
3
0 V DC (spenningstilførsel)
Pin 5
4
TxD
Pin 2
Pin-tilordningen til sender og mottaker er identisk.
Fjern alltid forbindelsesledningen fra konfigurasjonskoblingen etter konfigurasjonen!
Sett alltid beskyttelseskappen som er festet på apparatet igjen på konfigurasjonskoblingen etter at du har konfigurert apparatet.
34
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Elektroinstallasjon
Driftsinstruks
Kapittel 6
C4000 Entry/Exit
6.3
Supplementkobling M26 × 11 + FJ
Fig. 17: Pin-inndeling
supplementkobling
M26 × 11 + FJ
8
11
7
6
10
5
FJ
Pi
n
Merk
11
7
6
10 5
FJ
1
Tab. 12: Pin-inndeling
supplementkobling
M26 × 11 + FJ
8
Lederfarge
9
2
3
4
Sender
1
9
2
3
4
Mottaker
1
Brun
24 V DC utgang
(spenningstilførsel)
24 V DC utgang
(spenningstilførsel)
2
Blå
0 V DC (spenningstilførsel)
0 V DC (spenningstilførsel)
3
Grå
Reservert
Inngang nødstopp 1
4
Rosa
Reservert
Inngang nødstopp 2
5
Rød
Reservert
Reset/gjenstart
6
Gul
Reservert
Testutgang nødstopp 2
7
Hvit
Reservert
Testutgang nødstopp 1
8
Rød/blå
Reservert
Utgang Reset nødvendig
9
Sort
Apparatkommunikasjon (EFIA)
Apparatkommunikasjon (EFIA)
10 Violett
Apparatkommunikasjon (EFIB)
Apparatkommunikasjon (EFIB)
11 Grå/rosa
Må ikke tilordnes
Må ikke tilordnes
FJ
Funksjonsjord
Funksjonsjord
Grønn
Pluggposisjonene (dreining) i huset kan variere fra apparat til apparat. Du ser pin-tilordningen av pluggen på pin-posisjonene forhold til hverandre.
Hvis du ikke kobler et ytterligere sikkerhets-lysgitter til supplementkoblingen, må du
heller ikke koble en ledning til pins 9 og 10.
Skru den medleverte beskyttelseskappen alltid på supplementtilkoblingen når du ikke
trenger supplementtilkoblingen.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
35
Elektroinstallasjon
Kapittel 6
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
6.4
Kontaktorkontroll (EDM)
Kontaktorkontrollen sjekker om kontaktorene virkelig deaktiveres når beskyttelsesinnretningen reagerer. Hvis kontaktorkontrollen ikke registrerer en reaksjon fra koblingsapparatene etter forsøkt reset i løpet av 300 ms, kobler den koblingsutgangene av igjen.
Fig. 18: Tilkobling av
koblingsleddene til
kontaktorkontrollen (EDM)
k2
24 V DC
k1
Pin 3
Pin 6
K1
0 V DC
Pin 4
K2
Du må realisere kontaktorkontrollene elektrisk, idet de to åpnerne (k1, k2) stenger tvangsført, når koblingsleddene (K1, K2) når sin hvileposisjon etter at beskyttelsesinnretningen
har reagert. På inngangen til kontaktorkontrollen finnes det da 24 V. Hvis det ikke finnes
24 V etter en utløsing av beskyttelsesinnretningen, er et av koblingselementene defekt og
kontaktorkontrollen forhindrer en gjenstart av maskinen.
Merk
Hvis du kobler koblingsleddkontaktene som skal overvåkes til på kontaktorkontrollinngangen (EDM), må du aktivere funksjonen Kontaktorkontroll i CDS (Configuration &
Diagnostic Software). Ellers viser apparatet feilmeldingen
.
Hvis du velger bort driftsmodus Kontaktorkontroll på et senere tidspunkt, skal pin 6 til
systempluggen ikke lenger være koblet til 24 V.
36
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Elektroinstallasjon
Driftsinstruks
Kapittel 6
C4000 Entry/Exit
6.5
Reset-bryter
Ved beskyttelsesdrift med intern gjenstartsperre (se side 14) må brukeren trykke resetbryteren før anlegget startes igjen.
Velg riktig innbyggingssted for reset-bryteren!
OBS
Installer reset-bryteren utenfor fareområdet, slik at den ikke kan trykkes ut fra fareområdet. Dessuten må brukeren ha full oversikt over fareområdet når reset-bryteren
trykkes.
Fig. 19: Tilkobling av resetbryter og signallampe "Reset
nødvendig" på supplementkoblingen
Pin 1 (24 V DC)
Pin 2 (0 V DC)
Pin 8
Pin 5
Som alternativ kan tilkoblingen
utføres på de identiske pins til
systemkoblingen
Nykonfigurasjon etter apparatbytte!
OBS
Hvis du bytter et sikkerhets-lysgitter med deaktivert reset-funksjon ut mot et annet apparat, må du deaktivere reset-funksjonen på nytt via softwaren. Det er ikke tilstrekkelig å
opprette elektriske tilkoblinger, fordi reset-funksjonen er alltid aktivert på nye apparater
fra fabrikken.
Tilkobling av en signallampe på utgang Reset nødvendig
Pin 8 på systempluggen er utgangen "Reset nødvendig" (24 V). Her kan du koble til en
signallampe, for å anvise denne statusen. Utgangen har en frekvens på 1 Hz.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
37
Elektroinstallasjon
Kapittel 6
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
6.6
Nødstopp
Inngangen for nødstopp har to kanaler. Anleggets nødstopp-overvåking tilsvarer stoppkategorien 0 jf. EN 418. En utkobling på nødstopp-inngangen (se side 16) virker som et
inngrep i beskyttelsesfeltet. Du kan også tilkoble en dørbryter på nødstopp-inngangen
f. eks.
Fig. 20: Tilkoblingsmulighet
for en dørbryter e. l. på
nødstopp-inngangen
Ekvivalent
Antivalent
Pin 3 Pin 7
Pin 3 Pin 7
Pin 4
Pin 6
Pin 4
Pin 6
Du kan definere tokanals-tasten som ekvivalent (åpner/åpner) eller antivalent (lukker/
åpner). Passende til dette må du konfigurere C4000 ved hjelp av CDS. Hvis konfigurasjonen og den elektriske koblingen ikke stemmer overens, låses systemet helt (Lock?out). I
7?segment-displayet kommer da feilmeldingen
.
Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (receiver), kontekstmeny Configuration draft, Edit,
registerkort General, opsjon Emergency stop active.
Nykonfigurasjon etter apparatbytte!
OBS
38
Hvis du bytter et sikkerhets-lysgitter med aktivert nødstopp-funksjon ut mot et annet
apparat, må du overføre konfigurasjonen på nytt på apparatet. Det er ikke tilstrekkelig å
opprette elektriske tilkoblinger, fordi nødstopp-funksjonen er deaktivert på nye apparater
fra fabrikken.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Elektroinstallasjon
Driftsinstruks
Kapittel 6
C4000 Entry/Exit
6.7
Meldeutgang (ADO)
Pin 7 på systempluggen er en meldeutgang (ADO). Du kan stille disse utgangene til disposisjon for et relé eller en lagerprogrammerbar styring (PLC).
Fig. 21: Kobling på
meldeutgangen
Pin 7
0 V DC
Når du tilkobler meldeutgangen, må du konfigurere denne ved hjelp av CDS før du tar den
i bruk. Nærmere informasjoner finner du i avsnittet 4.4 "Meldeutgang (ADO)" på side 16.
Nykonfigurasjon etter apparatbytte!
OBS
Hvis du bytter et sikkerhets-lysgitter med tilkoblet og konfigurert meldeutgang (ADO) ut
mot et annet apparat, må du overføre konfigurasjonen på nytt på apparatet. Det er ikke tilstrekkelig å opprette elektriske tilkoblinger, fordi meldeutgangen er deaktivert på nye
apparater fra fabrikken.
6.8
Testinngang (sendertest)
Fig. 22: Tilkobling av
sendertest-bryteren
Pin 3
Styring sendertest, f. eks.
med bryteren
24 V DC
Sendertesten utføres når det finnes 0 V på testinngangen (pin 3).
For å kunne bruke sendertest-tasten, må du dessuten konfigurere sendertest-funksjonen
ved hjelp av CDS: Apparatsymbol C4000 Entry/Exit (sender), kontekstmeny
Configuration draft, Edit, opsjon Enable sender test.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
39
Igangsetting
Kapittel 7
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
7
Igangsetting
Ingen igangsetting uten kontroll av en kompetent person!
OBS
Før et anlegg som er beskyttet med et sikkerhets-lysgitter C4000 tas i bruk for første gang,
må dette kontrolleres og frigis av en kompetent person. Se hertil informasjonene i kapittel
"Sikkerhet" på side 8.
7.1
Indikatorrekkefølge ved innkobling
Etter innkoblingen gjennomgår først sender og mottaker en innkoblingssyklus. 7?segmentdisplayet viser apparattilstanden i løpet av innkoblingssyklusen.
Meldingsverdiene har følgende betydning:
Tab. 13: Meldinger i løpet av
innkoblingssyklusen
Melding
Betydning
, , , ,
, , ,
Test av 7?segment-displayet. Alle segmenter aktiveres etter
hverandre.
Ca. 0,5 s. Vises kun på mottakeren og kun ved bruk med stor
rekkevidde.
,
,
eller
Ca. 0,5 s. Ukodert drift hhv. drift med koding 1 eller 2.
eller
Anlegget er driftsklart. Anvisningen kommer når maskinen ved
innkoblingen har registrert et objekt i beskyttelsesfeltet.
eller
Kun på mottakeren: Mottaker-sender-innrettingen er ikke optimal
(se "Innretting av sender og mottaker" videre nedenfor).
Annen melding
7.2
Apparatfeil. Se "Feildiagnose" på side 45.
Innretting av sender og mottaker
Etter at lysgitteret er montert og tilkoblet, må sender og mottaker rettes inn mot hverandre. Lysstrålene til senderen må treffe nøyaktig mot mottakeren.
Slik retter du sender og mottaker inn mot hverandre:
Sørg for at det ikke oppstår en farebringende tilstand i anlegget!
OBS
Sørg for at den farebringende tilstanden til maskinen er slått av og fortsetter å være slått
av! Utgangene til sikkerhets-lysgitteret må ikke påvirke maskinen i løpet av innrettingen.
Løs klemskruene som låser lysgitteret.
Slå på strømtilførselen til lysgitteret.
Viktig for en feilfri disposisjon er opprettingen av alle aksene:
Sett AR60 etter hverandre på anleggets start og slutt. Laserpunktet peker på anlegget
på motsatt side direkte på teksten "Receiver/Sender" hhv. inn i hullet til den andre
holdevinkelen, som også må festes på anlegget.
Hold øye med innrettingsinformasjonen på mottakerens 7?segment-display (se Tab. 14).
Korriger opprettingen av sender og mottaker i forhold til hverandre, til 7?segment-displayet slokner.
Lås lysgitteret med klemskruene.
Slå strømtilførselen av og på igjen og kontroller ved hjelp av 7?segment-displayet om
innrettingen er korrekt etter festing av klemskruene (Tab. 14).
40
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Igangsetting
Driftsinstruks
Kapittel 7
C4000 Entry/Exit
Meldingsverdiene har følgende betydning:
Tab. 14: Meldingsverdier ved
innretting av sender og
mottaker
Melding
Betydning
Mottakeren kan ikke synkroniseres med senderen, innrettingen er svært
unøyaktig.
Noen lysstråler treffer enda ikke mot mottakeren.
Alle lysstrålene treffer mot mottakeren, men innrettingen er fremdeles
ikke optimal.
eller
Merk
Innrettingen er nå optimal, apparatene må låses i denne posisjonen.
Anvisningen kommer når maskinen har registrert et objekt i beskyttelsesfeltet, ellers vises .
Når den optimale innrettingen (= ingen melding) har bestått i mer enn 2 minutter, uten
at beskyttelsesfelt ble avbrutt, kobler systemet ut innrettingsmodus.
Hvis du deretter vil fortsette innrettingsprosedyren, slår du av strømtilførselen til C4000
og slår den på igjen.
Anbefaling
Bruk laser-opprettingshjelpen AR60 til oppretting av sender og mottaker.
7.3
Kontrollinformasjoner
7.3.1
Kontroller før første igangsetting
Kontrollene før første igangsetting skal bekrefte sikkerhetskravene i nasjonale/internasjonale forskrifter, særskilt maskin- eller arbeidsmiddelbrukerdirektivet (EF-konformitet).
Kontroller om beskyttelsesinnretningene på maskinen virker i alle driftsmodi som kan
innstilles på maskinen iht. sjekklisten i vedlegget (se 13.2 på side 64).
Sørg for at personalet får opplæring av maskinoperatørens kompetente personer i
anvendelse av maskinen som er sikret med sikkerhets-lysgitteret før arbeidet
påbegynnes. Maskinoperatøren er ansvarlig for opplæringen.
I vedlegget 13.2 til dette dokumentet er det trykt en kontrollsjekkliste for produsenten
og utstyrsleverandøren. Bruk denne sjekklisten som referanse før første igangsetting.
7.3.2
Regelmessig kontroll av beskyttelsesinnretningen av kompetente personer
Kontroller anlegget i henhold til de aktuelle nasjonale forskriftene i løpet av de krevde
fristene. Dette skal hjelpe med å registrere endringer på maskinen eller manipulasjoner
på beskyttelsesinnretningen etter første igangsetting.
Hvis det ble utført vesentlige endringer på maskinen eller beskyttelsesinnretningen eller
sikkerhets-lysgitteret ble ombygd eller reparert, må du kontrollere anlegget på nytt iht.
sjekklisten i vedlegget.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
41
Igangsetting
Kapittel 7
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
7.3.3
Daglige kontroller av virkningen til beskyttelsesinnretningen
Beskyttelsesinnretningen virkning må kontrolleres daglig med riktig kontrollstav av
autoriserte personer som har fått oppdrag om å utføre kontrollen.
Merk
Orienter alltid kontrollbevegelsen etter fareområdet som skal sikres, ikke etter monteringsposisjonen til lysgitteret.
Slik sjekker du virkningsgraden til det monterte sikkerhets-lysgitteret:
Koblingsutgangene til lysgitteret må deaktiveres en gang i løpet av 24 timer, d.v.s.
LEDene må koble om til rødt. Avbryt da beskyttelsesfeltet ovenfra i midten, ikke i
inngangs- hhv. ikke i utgangsområdet. I dette tilfellet viser den korte lysingen av den
røde LEDen at OSSDene deaktiveres.
Enkelte stråler må ikke kontrolleres.
Hvis du bruker ett eller flere avbøyningsspeil (PNS), må du også føre kontrollstaven –
som beskrevet oppe – direkte foran speilene og inn i beskyttelsesfeltet.
Ingen ytterligere drift når den røde signallampen (LED) ikke lyser!
OBS
Hvis den røde LEDen ikke lyser i løpet av kontrollen må det ikke lenger arbeides på
maskinen. I dette tilfellet må installasjonen av sikkerhets-lysgitteret kontrolleres av en
kompetent person (se kapittel 5).
Kontroller før innføring av kontrollstaven, at den grønne LED lyser ved deaktivert intern
gjenstartsperre hhv. den gule LED blinker ved aktivert intern gjenstartsperre ("Reset
nødvendig"). Hvis dette ikke er tilfellet, må du først opprette denne tilstanden. Ellers er
kontrollresultatene ikke tilstrekkelig.
42
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Konfigurasjon
Kapittel 8
C4000 Entry/Exit
8
Konfigurasjon
8.1
Fabrikkinnstilling
I utleveringstilstanden er C4000 driftsklart konfigurert for beskyttelsesdrift. Du kan til
enhver tid endre konfigurasjonen ved hjelp av CDS. Fabrikkinnstilling:
gjenstartsperre: Ekstern
kontaktorkontroll (EDM): Deaktivert
strålekoding: Ukodet
dynamisk avblending: Ingen
rekkevidde :
– anlegg med 14 mm oppløsning: 0,5–2,5 m
– anlegg med 20, 30 eller 40 mm oppløsning: 0,5–6 m
8.2
Forberedelse av konfigurasjonen
Slik forbereder du konfigurasjonen:
Sørg for at sikkerhets-lysgitteret ble korrekt montert og elektrisk tilkoblet.
Planlegg alle nødvendige innstillinger (driftsmodi, strålekoding, oppløsning, etc.).
Til konfigurasjon av sikkerhets-lysgitteret trenger du:
CDS (Configuration & Diagnostic Software) på CD?ROM
brukerhåndbok for CDS på CD?ROM
PC/notebook med Windows 9x/NT 4/2000 Professional/XP og et serielt grensesnitt
(RS?232). PC/notebook inngår ikke i leveransen
forbindelsesledning til forbindelse mellom PC og C4000 (SICK art.-nr. 6021195)
Til konfigurasjonen bør du lese i brukerhåndboken om CDS (Configuration & Diagnostic
Software) og bruke onlinehjelpen til programmet.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
43
Stell
Kapittel 9
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
9
Stell
Sikkerhets-lysgitteret C4000 arbeider vedlikeholdsfritt. Frontglasset til sikkerhets-lysgitteret C4000 og et eventuelt ekstra frontglass (se "Ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister)" på side 61) bør rengjøres regelmessig og når det er tilsmusset.
Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.
Ikke bruk rengjøringsmidler som sliter på overflaten.
Merk
På grunn av den statiske oppladingen blir støvpartikler hengende på frontglasset. Du kan
mindre denne effekten ved å bruke det antistatiske kunststoffrengjøringsmiddelet (SICK
art.-nr. 5600006) og SICK-optikklut (art.-nr. 4003353) til rengjøring.
Slik rengjør du frontglasset og/eller det ekstra frontglasset (tilbehør):
Tørk av støvet på frontruten med en ren og myk pensel.
Tørk så av frontruten med en ren, fuktig klut.
Merk
Kontroller posisjonen til sender og mottaker etter rengjøringen, slik at det ikke er mulig
å gripe over, under eller bak beskyttelsesinnretningen.
Kontroller om beskyttelsesinnretningen virker som beskrevet i avsnitt 7.3 "Kontrollinformasjoner" på side 41.
44
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Feildiagnose
Driftsinstruks
Kapittel 10
C4000 Entry/Exit
10
Feildiagnose
Dette kapittelet beskriver hvordan du finner feil i sikkerhets-lysgitteret og kan utbedre
disse.
Anbefaling
Du kan gjøre feildiagnosen for enkelte hyppige feil hurtigere, idet du sjekker et signal på
meldeutgangen til sikkerhets-lysgitteret når feilen oppstår. Nærmere informasjoner finner
du i avsnittet 4.4 "Meldeutgang (ADO)" på side 16.
10.1
Tiltak ved feil
Ingen drift ved uklare feil!
OBS
Stans maskinen hvis du ikke entydig kan lokalisere feilen eller ikke kan utbedre den på en
sikker måte.
Systemtilstand [email protected]
Ved visse feil eller feilaktig konfigurasjon kan systemet gå til Lock?out-tilstanden. 7?segment-displayet til sikkerhets-lysgitteret viser da , , , eller . Til ny igangsetting av
anlegget:
Fjern feilens årsak i henhold til Tab. 16.
Slå strømtilførselen for C4000 av og på igjen (f. eks. idet du trekker ut systempluggen
og setter den inn igjen).
10.2
SICK-support
Hvis du ikke kan utbedre en feil ved hjelp av informasjonene i dette kapittelet, må du
ta kontakt med din ansvarlige SICK-filial.
10.3
Feilmeldinger på diagnose-LEDene
Dette avsnittet forklarer hva feilmeldingene på LEDene betyr og hva du kan gjøre. En beskrivelse finner du i avsnitt 3.4 "Indikatorelementer" på side 12.
Tab. 15: Feilmeldinger på
LEDene
Melding
Orange
Mulig årsak
Mottaker-LED Signalet er svakt
lyser
Slik utbedrer du feilen
Kontroller retningen til sender
og mottaker.
Kontroller om frontglasset er
tilsmusset og rengjør dette etter
behov.
Gul
Gul
Rød og
Grønn
8010244/TI73/2009-12-04
Mottaker-LED Reset nødvendig
blinker
Sender-LED
lyser ikke
Ingen eller for lav
driftsspenning
Trykk reset-bryteren.
Kontroller spenningstilførselen
og slå den eventuelt på.
Verken rød
eller grønn
mottaker-LED
lyser
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
45
Feildiagnose
Kapittel 10
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
10.4
Feilmeldinger på [email protected]
Dette avsnittet forklarer hva de ekstra feilmeldingene på 7?segment-displayet betyr og hva
du kan gjøre. En beskrivelse av 7?segment-displayet finner du i avsnitt 3.4
"Indikatorelementer" på side 12.
Tab. 16: Feilmeldinger på
7/segment-displayet
Melding
,
eller
Mulig årsak
Slik utbedrer du feilen
Utilstrekkelig innretting
Slik retter du sender og mottaker inn mot hverandre (se side 40).
Meldingen slokner etter 2 minutter.
Konfigurasjon ikke
avsluttet
Meldingen slokner automatisk, når konfigurasjonen ble overført med suksess.
Hvis melding
ikke slokner:
Kontroller konfigurasjonen til systemet ved hjelp
av CDS (Configuration & Diagnostic Software).
Overfør den korrigerte konfigurasjonen på nytt til
systemet.
eller
Feil på kontaktorkontrollen
Kontroller kontaktorene og deres ledninger og
fjern eventuelle ledningsfeil.
Ved melding
igjen.
Feil på reset-bryteren
kobler du apparatet ut og inn
Kontroller funksjonsevnen til reset-bryteren.
Bryteren er muligens defekt eller permanent
trykt.
Kontroller ledningsforbindelsen til reset-bryteren
mht. kortslutning etter 24 V.
Konfigurasjonen til
tilkoblet koblingsapparat (f. eks. UE402)
stemmer ikke
Konfigurer tilkoblet koblingsapparat med CDS.
Flere driftsmodi er
konfigurert, men ingen
er valgt
Kontroller tilkoblingen og funksjonen til driftsmodusvelgerbryteren.
Flere driftsmodi er
valgt samtidig
Kontroller tilkoblingen og funksjonen til driftsmodusvelgerbryteren.
Kontroll tilkoblingene mellom C4000 og koblingsapparat.
Kontroller tilkoblingen av driftsmodusvelgerbryteren på koblingsapparatet.
Kontroller tilkoblingen av driftsmodusvelgerbryteren på koblingsapparatet med hensyn til
kortslutning.
Det er valgt en
driftsmodus som ikke
er konfigurert
46
Konfigurer driftsmodi som er innstilt på driftsmodusvelgerbryteren eller sørg for at denne
driftsmodusen ikke kan velges.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Feildiagnose
Kapittel 10
C4000 Entry/Exit
Melding
Mulig årsak
Bypass-nøkkelbryteren
er defekt eller ugyldig
konfigurasjon
Slik utbedrer du feilen
Kontroller om konfigurasjonen til bypass-nøkkelbryteren i CDS stemmer overens med den elektriske tilkoblingen.
Kontroller om bypass-nøkkeltasten fungerer
riktig og skift denne evtl. ut.
Sørg for at begge kontaktene til bypass-nøkkeltasten trykkes i løpet av 2 sekunder.
!
Kortslutning på
driftsmodusvelgerbryteren
Kontroller driftsmodusinngangene til tilkoblet
koblingsapparat med hensyn til kortslutning
etter 24 V.
Systemfeil
La enheten (sender eller mottaker) byttes ut.
Tilkoblet koblingsapparat (f. eks.
UE402) er defekt
Avbryt tilførselsspenningen til C4000 og
koblingsapparatet i minst 3 sekunder.
Hvis problemet fortsatt finnes, må du skifte ut
koblingsapparatet.
Overstrøm på
koblingsutgang 1
Kontroller kontaktoren. Skift den eventuelt ut.
Kortslutning på
koblingsutgang 1
Kontroller ledningene med hensyn til
kortslutning etter 24 V.
"
Kortslutning på
koblingsutgang 1
Kontroller ledningene med hensyn til
kortslutning etter 0 V.
!
Overstrøm på
koblingsutgang 2
Kontroller kontaktoren. Skift den eventuelt ut.
Kortslutning på
koblingsutgang 2
Kontroller ledningene med hensyn til
kortslutning etter 24 V.
Kortslutning på
koblingsutgang 2
Kontroller ledningene med hensyn til
kortslutning etter 0 V.
Kortslutning mellom
koblingsutgang 1 og 2
Kontroller ledningene og fjern feilen.
Feil på nødstoppbryteren
Kontroller om konfigurasjonen til nødstopptasten stemmer overens med den elektriske
tilkoblingen i CDS.
Kontroller ledningene med hensyn til
kortslutning etter 0 V.
Kontroller ledningene med hensyn til
kortslutning etter 0 V.
Kontroller om nødstopp-tasten fungerer.
"
Ugyldig konfigurasjon
av kontaktorkontrollen
Kontroller om kontaktorovervåkingen er tilkoblet
på maskinsiden.
Ekstern sender
registrert
Kontroller avstanden til flatene som skal reflekteres (side 26)/andre lysgitre.
Konfigurer apparatet eventuelt med en annen
strålekoding (side 17) eller monter ikke-reflekterende skillevegger.
For lav
tilførselsspenning
8010244/TI73/2009-12-04
Kontroller tilførselsspenningen og nettdelen.
Skift ut eventuelt defekte komponenter.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
47
Kapittel 10
Feildiagnose
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
10.5
Utvidet diagnose
Den medleverte programvaren CDS (Configuration & Diagnostic Software) inneholder
utvidede diagnosemuligheter. Den gir deg muligheten til å inngrense problemet
ytterligere ved uklart feilbilde eller ved disposisjonsproblemer. Detaljerte informasjoner
finner du …
i onlinehjelpen til CDS.
i brukerhåndboken om CDS.
48
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Tekniske data
Kapittel 11
C4000 Entry/Exit
11
Tekniske data
11.1
Datablad
Tab. 17: Tekniske data
C4000
Minimal
Typisk
Maksimal
Generelle systemdata
Beskyttelsesfeltlengde,
typeavhengig
900 mm til 1500 mm
Oppløsning, typeavhengig
14 mm til 40 mm
Beskyttelsesfeltbredde
Oppløsning 14 mm
0,5 m
6m
Oppløsning 20, 30 eller 40 mm
0,5 m
19 m
Beskyttelsesklasse
(IEC 61 140:1997)
III
Beskyttelsestype (IEC 60 529)
IP 65
Tilførselsspenning UV på
1)
apparatet
19,2 V
Rippel
24 V
2)
28,8 V
±10 %
Synkronisasjon
Optisk, uten separat synkronisasjon
Type jf. IEC 61 496
4
8s
Innkoblingstid etter tilkobling av
tilførselsspenning for sender og
mottaker
Sendeenhet
Testinngang
3)
Inngangsspenning HIGH (aktiv) 11 V
24 V
30 V
Opptatt strøm HIGH
7 mA
10 mA
20 mA
Koblingsspenning LOW (inaktiv)
–30 V
0V
5V
–3,5 mA
0 mA
0,5 mA
Opptatt strøm LOW
3)
Reaksjonstid på test
Senderens bølgelengde
Strømopptak
Vekt
1)
2)
3)
8010244/TI73/2009-12-04
Avhengig av stråletallet, maksimal 150 ms
950 nm
1A
Avhengig av beskyttelsesfeltlengden (se side 54)
Den eksterne spenningstilførselen må jf. EN 60 204?1 overta ved et kort nettbrudd på 20 ms. Egnede
nettdeler kan fås kjøpt hos SICK som tilbehør (Siemens serie 6 EP 1).
Innenfor grensene til UV.
I henhold til IEC 61 131?2.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
49
Kapittel 11
Tekniske data
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Minimal
Typisk
Maksimal
Mottakerenhet
Koblingsutganger (OSSDer)
4)
2 PNP-halvledere, kortslutningsfast ,
overvåking av kortslutning mellom lederne
Reaksjonstid
Se avsnitt 11.2 på side 52
Utkoblingstid
1000 ms
Innkoblingstid
1,5 ×
reaksjonstid
5) 6)
Uv – 2,25 V
24 V
Uv
Koblingsspenning LOW
(inaktiv)
0V
0V
3,5 V
Koblingsstrøm
0 mA
Koblingsspenning
(aktiv, Ueff)
HIGH
5)
Krypestrøm
500 mA
7)
0,25 mA
2,2 µF
Lastkapasitet
Koblingsrekkefølge
Lastinduktivitet
Testpulsdata
Avhengig av lastinduktiviteten
8)
2,2 H
9)
Testpulsbredde
120 µs
Testpulsrate
3 /s
1
150 µs
1
5 /s
300 µs
1
10 /s
Godkjent ledningsmotstand
mellom anlegg og last
10)
Tilførselsledning
Strømopptak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
50
2,5
1
1,8 A
Gjelder for spenninger i området mellom –30 V og +30 V.
I henhold til IEC 61 131?2.
På anleggsstøpselet.
I tilfelle feil (avbrudd på 0-V-ledningen) finnes det max. krypestrøm i OSSD-ledningen. Det etterkoblede styreelementet må registrere denne tilstanden som LOW. En FPLC (feilsikker lagerprogrammerbar styring) må
registrere denne tilstanden.
Ved lav koblingsrekkefølge er den maksimalt tillatte lastinduktiviteten høyere.
Utgangene testes syklisk i aktiv tilstand (kort LOW-kobling). Ved utvalg av de etterkoblede styreelementene
må du passe på at testimpulsene ved de ovenstående parametrene ikke fører til en utkobling.
Begrens ledermotstanden i de enkelte trådene til etterkoblet styreelement til denne verdien, slik at en kortslutning mellom utgangene registreres sikkert. (Følg dessuten EN 60 204 Elektrisk utstyr på maskiner, del 1:
Generelle krav.)
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Tekniske data
Kapittel 11
C4000 Entry/Exit
Minimal
Typisk
Maksimal
Inngang kontaktorkontroll (EDM)
Inngangsspenning
(inaktiv)
11)
HIGH
Opptatt strøm HIGH
Inngangsspenning
(aktiv)
11)
LOW
Opptatt strøm LOW
11 V
24 V
30 V
6 mA
10 mA
20 mA
–30 V
0V
5V
–2,5 mA
0 mA
0,5 mA
Kontaktorer
Tillatt frafallingstid
300 ms
Godkjent reaksjonstid
300 ms
Instruksjonsapparatinngang
(reset-bryter)
11)
11 V
24 V
30 V
6 mA
10 mA
20 mA
–30 V
0V
5V
Opptatt strøm LOW
–2,5 mA
0 mA
0,5 mA
Betjeningstid instruksjonsapparat
100 ms
Inngangsspenning
(aktiv)
HIGH
Opptatt strøm HIGH
Inngangsspenning
(inaktiv)
11)
LOW
Utgang Reset nødvendig (24 V
lampeutgang)
Koblingsspenning HIGH (aktiv)
4 W/0,2 A
15 V
Koblingsspenning LOW (inaktiv)
24 V
28,8 V
Med høy
impedans
Meldeutgang (ADO)
Koblingsspenning HIGH (aktiv)
15 V
Koblingsspenning LOW (inaktiv)
Koblingsstrøm
24 V
28,8 V
Med høy
impedans
0 mA
100 mA
Nødstopp
Omkoblingstid
2s
Latenstid
200 ms
Ledningsmotstand
30
Ledningskapasitet
10 nF
Vekt
11)
8010244/TI73/2009-12-04
Avhengig av beskyttelsesfeltlengden (se side 54)
I henhold til IEC 61 131?2.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
51
Tekniske data
Kapittel 11
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Minimal
Typisk
Maksimal
Driftsdata
Hirschmann-plugg M26 × 11 + FJ
Tilkobling
Ledningslengde
12)
50 m
Lederverrsnitt
0,75 mm²
Driftsomgivelsestemperatur
0 °C
+55 °C
Luftfuktighet (ikke
kondenserende)
15 %
95 %
Lagertemperatur
–25 °C
+70 °C
Hus-tverrsnitt
40 mm × 48 mm
Svingfasthet
5 g, 10–55 Hz iht. IEC 60 068?2?6
Sjokkfasthet
10 g, 16 ms iht. IEC 60 068?2?29
11.2
Reaksjonstid
Reaksjonstiden er avhengig av følgende parametre:
stråleantall
strålekoding
konfigurasjon av den multiple beregningen til scanningene
Slik finner du frem til reaksjonstiden for systemet:
Avles reaksjonstidene til C4000 på typeskiltet. Ta da hensyn til om du bruker systemet
med eller uten strålekoding.
Merk
Hvis du først planlegger applikasjonen og enda ikke har apparater til disposisjon, kan du
bestemme reaksjonstiden ved hjelp av Tab. 18 og Tab. 19. Ved bestemmelse av stråleantallet i Tab. 18 er den fysikalske oppløsningen avgjørende. Heller ikke ved selvlærende
dynamisk avblending endres den fysikalske oppløsningen til lysgitteret.
Den reaksjonstiden må være
OBS
Kontroller om den fastslåtte totale reaksjonstiden er 94 ms. Reaksjonstider over 94 ms
er ikke tillatt jf. EN 61 496. Tilpass eventuelt konfigurasjonen.
Tab. 18: Antall stråler
avhengig av beskyttelsesfeltlengden og fysikalsk
oppløsning
Beskyttelsesfeltlengde
12)
52
94 ms!
Antall stråler for fysikalsk oppløsning
[mm]
14 mm
20 mm
30 mm
40 mm
900
120
90
45
30
1050
140
105
53
35
1200
160
120
60
40
1350
180
135
68
45
1500
200
150
75
50
Avhengig av belastning, nettdel og lederverrsnitt. De angitte tekniske data må overholdes.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Tekniske data
Kapittel 11
C4000 Entry/Exit
Tab. 19: Reaksjonstid
avhengig av antall stråler og
valgt multippel beregning
8010244/TI73/2009-12-04
Antall
stråler
Uten strålekoding
Med strålekoding
Multippel beregning
Multippel beregning
Dobbel
3-gangers
Dobbel
3-gangers
30
15 ms
20 ms
22 ms
29 ms
35
16 ms
21 ms
23 ms
31 ms
40
16 ms
22 ms
24 ms
33 ms
45
17 ms
22 ms
26 ms
35 ms
50
17 ms
23 ms
27 ms
37 ms
53
18 ms
23 ms
28 ms
38 ms
55
18 ms
24 ms
29 ms
39 ms
60
18 ms
24 ms
30 ms
41 ms
68
19 ms
26 ms
33 ms
44 ms
75
20 ms
27 ms
35 ms
46 ms
83
21 ms
28 ms
37 ms
50 ms
90
22 ms
29 ms
39 ms
52 ms
105
23 ms
31 ms
44 ms
58 ms
120
25 ms
33 ms
48 ms
64 ms
135
27 ms
35 ms
52 ms
70 ms
140
27 ms
36 ms
54 ms
72 ms
150
28 ms
38 ms
57 ms
76 ms
160
29 ms
39 ms
60 ms
80 ms
165
30 ms
40 ms
61 ms
82 ms
180
31 ms
42 ms
66 ms
88 ms
200
34 ms
45 ms
72 ms
Ikke tillatt
220
36 ms
48 ms
77 ms
Ikke tillatt
240
38 ms
51 ms
83 ms
Ikke tillatt
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
53
Tekniske data
Kapittel 11
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
Tab. 20: Vekt til sender og
mottaker
11.3
Vekttabell
11.3.1
C4000 Entry/Exit
Beskyttelsesfeltlengde
[mm]
11.3.2
Tab. 21: Vekt på avbøyningsspeilene PNS75 og PNS125
54
Vekt [g]
Sender
Mottaker
900
1960
1990
1050
2250
2280
1200
2530
2560
1350
2820
2850
1500
3110
3140
Avbøyningsspeil PNS75 og PNS125
Speilhøyde
[mm]
Vekt [g]
PNS75
PNS125
940
2680
4080
1090
3095
4710
1240
3510
5345
1390
3925
5980
1540
4340
6610
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Tekniske data
Kapittel 11
C4000 Entry/Exit
11.4
Målskisser
11.4.1
C4000 Entry/Exit uten supplementkobling
Fig. 23: Målskisse C4000
Entry/Exit uten supplementkobling, sender.
Mottaker speilvendt
40
48
22,4
20
2,2
1
3,5
10
14
6
10,5
Plugg jf. DIN 43 651
(M26 × 11 + FJ)
Tab. 22: Mål som er
avhengig av
beskyttelsesfeltlengden,
C4000 Entry/Exit uten
supplementkobling
8010244/TI73/2009-12-04
100
75
Ca. 140 (pluggområde)
74
Ca. 100 (pluggområde)
65
36,2
56,3
L2
A
L1
S
Skyvemutterspor
for sidemontering
Ledningsbokser M26 × 11 + FJ med
crimpkontakter
Beskyttelsesfeltlengde S
Mål L1
Mål L2
Mål A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
900
984
1030
824
1050
1134
1180
974
1200
1283
1329
1124
1350
1435
1481
1274
1500
1586
1632
1424
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
55
Tekniske data
Kapittel 11
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
1
3,5
46,5
14
6
48
2,2
22,4
10,5
Skyvemutterspor
for sidemontering
65
Tab. 23: Mål som er
avhengig av
beskyttelsesfeltlengden,
C4000 Entry/Exit med
supplementkobling
56
Ca. 140 (pluggområde)
75
Ca. 100 (pluggområde)
74
56,3
A
L1
L2
S
Ledningsplugger
M26 × 11 + FJ
med
crimpkontakter
36,2
Plugg jf. DIN 43 651
(M26 × 11 + FJ)
110
Kontakt jf. DIN 43 651 (M26 × 11 + FJ)
40
20
100
Fig. 24: Målskisse C4000
Entry/Exit med
supplementkobling, sender.
Mottaker speilvendt
C4000 Entry/Exit med supplementkobling
Ca. 150 (pluggområde)
11.4.2
Ledningsbokser M26 × 11 + FJ med
crimpkontakter
Beskyttelsesfeltlengde S
Mål L1
Mål L2
Mål A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
900
984
1066
824
1050
1134
1216
974
1200
1283
1366
1124
1350
1435
1517
1274
1500
1586
1669
1424
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Tekniske data
Kapittel 11
C4000 Entry/Exit
11.4.3
[email protected]
Fig. 25: Målskisse SwivelMount-holder (mm)
3,8
44,4
13
8
44
30,6
75
42
Art.-nr. 2019659
11.4.4
Sideholderen
Fig. 26: Målskisse
sideholderen (mm)
19
18
50
15
9
5,5
34,5
6
Art.-nr. 2019506
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
57
Tekniske data
Kapittel 11
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
11.4.5
Avbøyningsspeil PNS75
13,3
Fig. 27: Målskisse
avbøyningsspeil PNS75 (mm)
35
±60°
L3
10,5
A
73
L2
S
L1
4,5
6,5
2,5
Festing med
Swivel-Mount-holder
Skyvemutterspor for
sidemontering
50
114
Tab. 24: Mål på avbøyningsspeil PNS75 som er avhengig
av speilhøyden
Merk
Speilhøyde S
Mål L1
Mål L2
Mål L3
Mål A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
940
972
996
1060
1040
1090
1122
1146
1210
1190
1240
1272
1296
1360
1340
1390
1422
1446
1510
1490
1540
1572
1596
1660
1640
Ved bruk av avbøyningsspeilene reduseres den nyttbare rekkevidden (se Tab. 6 på
side 18).
Bruk av avbøyningsspeil er ikke tillatt, hvis man må regne med dråpedannelse eller
sterk tilsmussing av avbøyningsspeilene.
58
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Tekniske data
Driftsinstruks
Kapittel 11
C4000 Entry/Exit
11.4.6
13,3
Fig. 28: Målskisse
avbøyningsspeil PNS125
(mm)
Avbøyningsspeil PNS125
35
±60°
Festing med
Swivel-Mount-holder
Mål L1
[mm]
Mål L2
[mm]
Mål L3
[mm]
Mål A
[mm]
940
972
996
1060
1040
1090
1122
1146
1210
1190
1240
1272
1296
1360
1340
1390
1422
1446
1510
1490
1540
1572
1596
1660
1640
L3
Speilhøyde S
[mm]
10,5
A
123
L2
S
L1
4,5
2,5
6,5
Skyvemutterspor for
sidemontering
50
50
50
164
Tab. 25: Mål på
avbøyningsspeil PNS125 som
er avhengig av speilhøyden
Merk
Ved bruk av avbøyningsspeilene reduseres den nyttbare rekkevidden (se Tab. 7 på
side 19).
Bruk av avbøyningsspeil er ikke tillatt, hvis man må regne med dråpedannelse eller
sterk tilsmussing av avbøyningsspeilene.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
59
Bestillingsdata
Kapittel 12
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
12
Bestillingsdata
12.1
Leveranseomfang
C4000 Entry/Exit
Leveranseomfang for senderen
sendeenhet
4 glidemutter for sideholder
Leveranseomfang for mottakeren
mottakerenhet
4 glidemutter for sideholder
kontrollstav med diameter tilsvarende den fysikalske oppløsningen til lysgitteret
etiketter "Viktige informasjoner"
driftsinstruks
CDS (Configuration & Diagnostic Software) på CD?ROM
Avbøyningsspeil
avbøyningsspeil
2 Swivel-Mount-holdere
12.2
C4000 Entry/Exit
Kan utelukkende brukes som enkeltsystem, ikke i kombinasjon med andre C4000.
Tab. 26: Artikkelnumre
C4000 Entry/Exit
Beskyttelsesfeltlengde [mm]
900
1050
1200
1350
1500
Artikkelnumre for oppløsning 20 mm
1023968
1023969
1024044
1024045
1024046
1024047
1024048
1024049
1024050
1024051
(C40S-0902CI010)
(C40E-0902CI010)
(C40S-1002CI010)
(C40E-1002CI010)
(C40S-1202CI010)
(C40E-1202CI010)
(C40S-1302CI010)
(C40E-1302CI010)
(C40S-1502CI010)
(C40E-1502CI010)
Andre systemer på etterspørsel.
60
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Bestillingsdata
Driftsinstruks
Kapittel 12
C4000 Entry/Exit
12.3
Merk
Ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister)
Pr. artikkelnummer leveres to ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister).
Det ekstra frontglasset passer både på en sender og en mottaker.
Det ekstra frontglasset kan kun brukes når den buede hussiden er tilgjengelig.
Et ekstra frontglass reduserer rekkevidden til systemet med 8 %. Hvis sender og mottaker har et ekstra frontglass, reduserer dette rekkevidden med 16 %.
Tab. 27: Artikkelnumre for
ekstra frontglass (beskyttelse
mot sveisegnister)
Tab. 28: Artikkelnumre
avbøyningsspeil PNS75
Beskyttelsesfeltlengde [mm]
Artikkelnummer
900
2022416
1050
2022417
1200
2022418
1350
2022419
1500
2022420
12.4
Avbøyningsspeil
12.4.1
Avbøyningsspeil PNS75 for beskyttelsesfeltbredde 0 … 4 m (total)
For beskyttelsesfeltlengde
Type betegnelse
Artikkelnummer
900
PNS75-094
1019418
1050
PNS75-109
1019419
1200
PNS75-124
1019420
1350
PNS75-139
1019421
1500
PNS75-154
1019422
[mm]
Målskisse se Fig. 27 på side 58. Innvirkning på rekkevidden se Tab. 6 på side 18.
12.4.2
Tab. 29: Artikkelnumre
avbøyningsspeil PNS125
Avbøyningsspeil PNS125 for beskyttelsesfeltbredde 4 … 15 m (total)
For beskyttelsesfeltlengde
[mm]
Type betegnelse
Artikkelnummer
900
PNS125-094
1019429
1050
PNS125-109
1019430
1200
PNS125-124
1019431
1350
PNS125-139
1019432
1500
PNS125-154
1019433
Målskisse se Fig. 28 på side 59. Innvirkning på rekkevidden se Tab. 7 på side 19.
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
61
Bestillingsdata
Kapittel 12
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
12.5
Tab. 30: Artikkelnumre
tilbehør
Tilbehør
Artikkel
Artikkelnummer
C4000-systemtilkobling
Hirschmann-ledningsboks M26 × 11 + FJ, crimpkontakter, rette
6020757
Hirschmann-ledningsboks M26 × 11 + FJ, crimpkontakter, vinklet
6020758
Klemme med motstand 182
koblingen (se side 33)
2027227
for koblingene pin 9 og 10 til system-
Tilkoblingsledning
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 2,5 m
2022544
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 5 m
2022545
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 7,5 m
2022546
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 10 m
2022547
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 15 m
2022548
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 20 m
2022549
Rett stikkontakt/forberedt avisolering, 30 m
2022550
Ytterligere tilbehør
Monteringssett 2: Svingbart (Swivel Mount), 4 stk. for alle beskyttelsesfeltlengder
2019659
Monteringssett 6: Svingbart (sideholder), 4 stk. for alle beskyttelsesfeltlengder. Ved øket vibrasjons- og sjokkbelastning
2019506
Forsterket edelstålholder, svingbar (Swivel Mount), 4 stk. for alle
beskyttelsesfeltlengder (svingbelastning 5 g/10–55 Hz, sjokkbelastning 10 g/16 ms)
2026850
AR60 – laser-opprettingshjelp (uavhengig av strøm)
1015741
AR60-adapter for C4000 (2 stk. anbefales til oppretting av alle
aksene)
4032461
Koblingsapparat UE402: utvider C4000 med funksjonene bypass og
driftsmodusomkobling
1023577
Forbindelsesledning til forbindelse mellom konfigurasjonkoblingen og
det serielle grensesnittet til datamaskinen
6021195
Tilbehør som inngår i leveransen
62
Glidemutter for sideholder, 4 stk.
2017550
Software CDS (Configuration & Diagnostic Software) på CD?ROM inkl.
Onlinedokumentasjon og driftsinstrukser på alle disponible språk
2026875
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Vedlegg
Kapittel 13
C4000 Entry/Exit
13
Vedlegg
13.1
8010244/TI73/2009-12-04
EF-samsvarserklæring
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
63
Kapittel 13
Vedlegg
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
13.2
Sjekkliste for produsenten
Sjekkliste for produsenten/utstyrsprodusenten til installasjon
av berøringsfritt virkende beskyttelsesinnretninger (ESPE)
Angivelsene til de nedenstående oppførte punktene må være tilgjengelige ved første igangsetting – avhengig av
applikasjonen hvis krav produsenten/utstyrsprodusenten må kontrollere.
Denne sjekklisten bør oppbevares hhv. være deponert sammen med maskindokumentene, slik at den kan benyttes
som referanse ved periodiske kontroller.
1. Er sikkerhetsforskriftene lagt til grunn i henhold til de direktiver/normer som gjelder for maskinen?
Ja #
Nei #
2. Er anvendte direktiver og normer ført opp i samsvarslisten?
Ja #
Nei #
3. Oppfyller beskyttelsesinnretningen kravene til styringskategorien?
Ja #
Nei #
4. Er tilgang/adgang til det farlige området/det farlige stedet kun mulig gjennom beskyttelsesfeltet til ESPE?
Ja #
Nei #
5. Er det truffet tiltak som hindrer eller overvåker ubeskyttet opphold i det farlige området ved sikring av det farlige
området/det farlige stedet (mekanisk beskyttelse mot å tre bak), og er disse sikret mot fjerning?
Ja #
Nei #
6. Er dessuten mekaniske sikkerhetstiltak som hindrer at man kan gå over eller krype under anlegget montert og
sikret mot manipulasjon?
Ja #
Nei #
7. Er maskinens maksimale stopptid hhv. etterløpstid blitt målt og oppgitt og dokumentert (på maskinen og/eller i
maskindokumentene)?
Ja #
Nei #
8. Overholdes nødvendig sikkerhetsavstand fra ESPE til neste farlige område?
Ja #
Nei #
9. Er ESPE-apparatene festet på forskriftsmessig måte og etter justeringen sikret mot forskyvning?
Ja #
Nei #
10. Virker de nødvendige beskyttelsestiltakene mot elektriske støt (beskyttelsesklasse)?
Ja #
Nei #
11. Finnes styreenheten for reset av beskyttelsesinnretningen (ESPE) hhv. for gjenstart av maskinen og er denne
plassert forskriftsmessig?
Ja #
Nei #
12. Er utgangene til ESPE (OSSD) integrert i henhold til nødvendig styringskategori og tilsvarer integrasjonen
koblingsskjemaene?
Ja #
Nei #
13. Er beskyttelsesfunksjonen kontrollert i henhold til henvisningene i denne dokumentasjonen?
Ja #
Nei #
14. Er de oppgitte beskyttelsesfunksjoner virksomme ved hver innstilling av driftsmodusvelgerbryteren?
Ja #
Nei #
15. Overvåkes koblingselementene som er utløst av ESPE, f. eks. kontaktorer, ventiler?
Ja #
Nei #
16. Virker ESPE under hele den farebringende tilstanden?
Ja #
Nei #
17. Stoppes en innledet farebringende tilstand ved hver ut- hhv. innkobling av ESPE og omkobling av driftsmodi til en
annen beskyttelsesinnretning?
Ja #
Nei #
18. Er henvisningsskiltet for daglig kontroll plassert godt synlig for brukeren?
Ja #
Nei #
Denne sjekklisten erstatter ikke første igangsetting og regelmessig kontroll av en kompetent person.
64
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Vedlegg
Kapittel 13
C4000 Entry/Exit
13.3
Tabellfortegnelse
Tab. 1:
Betydningen til senderens driftsmeldinger ............................................................12
Tab. 2:
Betydningen til mottakerens driftsmeldinger ........................................................13
Tab. 3:
Tillatt konfigurasjon av gjenstartsperren ...............................................................14
Tab. 4:
Konfigurasjonsmuligheter for meldeutgangen ......................................................17
Tab. 5:
Fysikalsk oppløsning og rekkevidde .......................................................................18
Tab. 6:
Rekkevidde ved bruk av 1 eller 2 avbøyningsspeil PNS75...................................18
Tab. 7:
Rekkevidde ved bruk av 1 eller 2 avbøyningsspeil PNS125 ................................19
Tab. 8:
Maksimalt antall dynamisk avblendede objekter, avhengig av
beskyttelsesfeltlengden ..........................................................................................20
Tab. 9:
Objektstørrelse som C4000 kobler sikkert ut OSSDene fra. ................................22
Tab. 11: Pin-tilordning systemtilkobling M26 × 11 + FJ .......................................................33
Tab. 12: Pin-tilordning konfigurasjonstilkobling M8 × 4 .......................................................34
Tab. 13: Pin-inndeling supplementkobling M26 × 11 + FJ...................................................35
Tab. 14: Meldinger i løpet av innkoblingssyklusen ..............................................................40
Tab. 15: Meldingsverdier ved innretting av sender og mottaker ........................................41
Tab. 15: Feilmeldinger på LEDene ........................................................................................45
Tab. 17: Feilmeldinger på 7?segment-displayet ...................................................................46
Tab. 17: Tekniske data C4000..............................................................................................49
Tab. 18: Antall stråler avhengig av beskyttelsesfeltlengden og fysikalsk oppløsning .......52
Tab. 19: Reaksjonstid avhengig av antall stråler og valgt multippel beregning .................53
Tab. 20: Vekt til sender og mottaker.....................................................................................54
Tab. 21: Vekt på avbøyningsspeilene PNS75 og PNS125...................................................54
Tab. 22: Mål som er avhengig av beskyttelsesfeltlengden, C4000 Entry/Exit uten
supplementkobling..................................................................................................55
Tab. 23: Mål som er avhengig av beskyttelsesfeltlengden, C4000 Entry/Exit med
supplementkobling..................................................................................................56
Tab. 24: Mål på avbøyningsspeil PNS75 som er avhengig av speilhøyden........................58
Tab. 25: Mål på avbøyningsspeil PNS125 som er avhengig av speilhøyden .....................59
Tab. 26: Artikkelnumre C4000 Entry/Exit.............................................................................60
Tab. 27: Artikkelnumre for ekstra frontglass (beskyttelse mot sveisegnister) ...................61
Tab. 28: Artikkelnumre avbøyningsspeil PNS75 ..................................................................61
Tab. 29: Artikkelnumre avbøyningsspeil PNS125................................................................61
Tab. 30: Artikkelnumre tilbehør.............................................................................................62
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
65
Kapittel 13
Vedlegg
Driftsinstruks
C4000 Entry/Exit
66
13.4
Bildefortegnelse
Fig. 1:
Anleggskomponentene til C4000 Entry/Exit ......................................................... 10
Fig. 2:
Tilgangssikring med selvlærende dynamisk avblending ...................................... 11
Fig. 3:
Senderens meldinger.............................................................................................. 12
Fig. 4:
Mottakerens meldinger .......................................................................................... 13
Fig. 5:
Skjematisk fremstilling av strålekodingen............................................................. 17
Fig. 6:
Skjematisk fremstilling av den selvlærende dynamiske avblendingen ............... 19
Fig. 7:
Transportsleder med en, to eller tre stenger......................................................... 20
Fig. 8:
Sikkerhetsavstand fra farestedet .......................................................................... 25
Fig. 9:
Minimumsavstand fra flatene som kan reflektere................................................ 26
Fig. 10:
Diagram minimumsavstand fra flatene som kan reflektere ................................ 26
Fig. 11:
Sammensetting av Swivel-Mount-holderen ........................................................... 28
Fig. 12:
Montering av sender og mottaker med Swivel-Mount-holder .............................. 29
Fig. 13:
Sammensetting av sideholderen ........................................................................... 30
Fig. 14:
Montering av C4000 med sideholder.................................................................... 31
Fig. 15:
Pin-inndeling Systemkobling M26 × 11 + FJ.......................................................... 33
Fig. 16:
Pin-tilordning konfigurasjonstilkobling M8 × 4....................................................... 34
Fig. 17:
Pin-inndeling supplementkobling M26 × 11 + FJ .................................................. 35
Fig. 18:
Tilkobling av koblingsleddene til kontaktorkontrollen (EDM) ............................... 36
Fig. 19:
Tilkobling av reset-bryter og signallampe "Reset nødvendig" på
supplementkoblingen ............................................................................................. 37
Fig. 20:
Tilkoblingsmulighet for en dørbryter e. l. på nødstopp-inngangen ....................... 38
Fig. 21:
Kobling på meldeutgangen .................................................................................... 39
Fig. 22:
Tilkobling av sendertest-bryteren........................................................................... 39
Fig. 23:
Målskisse C4000 Entry/Exit uten supplementkobling, sender............................ 55
Fig. 24:
Målskisse C4000 Entry/Exit med supplementkobling, sender............................ 56
Fig. 25:
Målskisse Swivel-Mount-holder (mm) .................................................................... 57
Fig. 26:
Målskisse sideholderen (mm) ................................................................................ 57
Fig. 27:
Målskisse avbøyningsspeil PNS75 (mm)............................................................... 58
Fig. 28:
Målskisse avbøyningsspeil PNS125 (mm) ............................................................ 59
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
8010244/TI73/2009-12-04
Driftsinstruks
Vedlegg
Kapittel 13
C4000 Entry/Exit
8010244/TI73/2009-12-04
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Tyskland • Alle rettigheter vorbeholdes
67
8010244/TI73/2009-12-04 ∙ RV/XX ∙ Printed in Germany (2010-02) ∙ Subject to change without notice ∙ The specified product features and technical data do not represent any guarantee ∙ A4 sw int34
Australia
Phone+61 3 9497 4100
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail [email protected]
Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail [email protected]
Brasil
Phone+55 11 3215-4900
E-Mail [email protected]
Ceská Republika
Phone+420 2 57 91 18 50
E-Mail [email protected]
China
Phone+852-2763 6966
E-Mail [email protected]
Danmark
Phone+45 45 82 64 00
E-Mail [email protected]
Deutschland
Phone+49 211 5301-301
E-Mail [email protected]
España
Phone+34 93 480 31 00
E-Mail [email protected]
France
Phone+33 1 64 62 35 00
E-Mail [email protected]
Great Britain
Phone+44 (0)1727 831121
E-Mail [email protected]
India
Phone+91–22–4033 8333
E-Mail [email protected]
Israel
Phone+972-4-999-0590
E-Mail [email protected]
Italia
Phone+39 02 27 43 41
E-Mail [email protected]
Japan
Phone+81 (0)3 3358 1341
E-Mail [email protected]
Österreich
Phone+43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail [email protected]
Polska
Phone+48 22 837 40 50
E-Mail [email protected]
Republic of Korea
Phone+82-2 786 6321/4
E-Mail [email protected]
Republika Slovenija
Phone+386 (0)1-47 69 990
E-Mail [email protected]
România
Phone+40 356 171 120
E-Mail [email protected]
Russia
Phone+7 495 775 05 34
E-Mail [email protected]
Schweiz
Phone+41 41 619 29 39
E-Mail [email protected]
Singapore
Phone+65 6744 3732
E-Mail [email protected]
Suomi
Phone+358-9-25 15 800
E-Mail [email protected]
Sverige
Phone+46 10 110 10 00
E-Mail [email protected]
Taiwan
Phone+886 2 2375-6288
E-Mail [email protected]
Türkiye
Phone+90 216 587 74 00
E-Mail [email protected]
United Arab Emirates
Phone+971 4 8865 878
E-Mail [email protected]
USA/Canada/México
Phone+1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail [email protected]
Nederlands
Phone+31 (0)30 229 25 44
E-Mail [email protected]
Norge Phone+47 67 81 50 00
E-Mail [email protected]
SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com
More representatives and agencies
in all major industrial nations at
www.sick.com