Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett
2014
Kevin Glover
Terje Svåsand, Karin Kroon Boxaspen,
Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme,
Lars Helge Stien og Geir Lasse Taranger (redaktører)
8 mai 2015
Hardangerfjordseminaret 2015
Norheimsund
Risikofaktorer –
økosystempåvirkning fra oppdrett
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Taranger m.fl. 2012;2014
Risikofaktorer –
økosystempåvirkning fra oppdrett
•
•
•
•
•
•
•
Smittespredning (spesielt parasitter og virus)
Rømming og genetisk påvirkning - ville bestander
Eutrofiering (lokalt og regionalt)
Organisk utslipp (lokalt og regionalt)
Utslipp av medisinrester og fremmedstoff
Bruk av rensefisk (fiske, genetikk og sykdom)
Interaksjon oppdrett og fiskeressurser
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Taranger m.fl. 2012;2014
Risikovurdering – fiskeoppdrett
• Havforskningsinstituttet har gitt
ut årlige risikovurderinger
siden januar 2011.
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
GESAMP 2008
Elementer i risikovurdering rømt laks
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Tema i årets rapport
•
•
•
•
•
•
•
•
Risikovurdering lakselus 2014 (kap. 4)
Annen smitte (kap. 5)
Genetisk påvirkning av rømt laks (kap. 6)
Utslipp av partikulære og løste stoffer fra matfiskanlegg (kap. 7)
Legemidler og fremmedstoff (kap. 8)
Interaksjon mellom havbruk, fiskeressurser og gyteplasser (kap. 9)
Risiko ved bruk av rensefisk i norsk oppdrett (kap. 10)
Dyrevelferd i lakseoppdrett (kap.11)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Risikovurdering lakselus 2014 (kap. 4)
• Infeksjoner av lakselus på vill laksefisk har vært en
stor utfordring siden 90-tallet
• Lakseoppdrett har økt antall verter i kystnære farvann
dramatisk
• Det er dokumentert en klar sammenheng mellom
intensiv oppdrettsproduksjon og lakselussmitte på
oppdrettet og vill laksefisk
• En rekke undersøkelser har vist at lakselus kan
påvirke ville bestander av laksefisk negativt gjennom
økt dødelighet og redusert vekst i områder med mye
oppdrett
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Voksne lakselus
Daglige utslipp av lakseluslarver – 2014
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Overvåkning og lakselusmodellering
Ruser, vaktbur,
tråling og modellering
Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2014
Luserelatert dødelighet – laksesmolt 2014
•
Risikovurderingen er basert på ruse- og
garnfanget sjøørret i mai og juni samt
tråling av utvandrende postsmolt laks.
Estimert dødelighet
pga lakselus
Lav
Moderat
Høy
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
%
< 10
10-30
>30
Luserelatert dødelighet – sjøørret 2014
•
Risikovurderingen er basert på ruseog garnfanget sjøørret utover
sommeren, senere i nord
Estimert dødelighet
pga lakselus
Lav
Moderat
Høy
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
%
< 10
10-30
>30
Romsdalssystemet
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Modellert, ukene 24–26
Modellen indikerer mye lus i Vatnefjorden, relativt lite i
Romsdalsfjorden (Måndalen), og lite i Frænfjorden.
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Smoltbur, ukene 24–26
Mål om operativt system for områdebasert
“risikobasert overvåkning” i 2015 og
“bærekraftmodell” i 2017
•
•
Fase I baserer seg på varslingsmodell, varslingsindikator, intensiv tilstandsbekreftelse på
vill laksefisk i områder med høy risiko og mindre intensiv overvåkning i kontrollområder,
og påfølgende råd om miljømessig bærekraft til forvaltningen.
Etter hvert som varslingsmodell blir bedre validert og kalibrert mot smittepress på vill
laksefisk, kan tilstandsbekreftelsen reduseres og råd om miljømessig bærekraft i større
grad baseres på modell (Fase II).
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Annen smitte
(kap. 5)
• Oppdatert kunnskapsstatus om smitte fra
oppdrett til villfisk for de viktigste
sykdomsagensene i norsk oppdrett
• Status overvåking av patogener i vill
laksefisk
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Virussykdommer i lakseoppdrett
Virale sykdommer:
• Pankreassykdom (PD): SAV
• Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB): PRV
• Infeksiøs lakseanemi (ILA): ILAV
• Infeksiøs pankreasnekrose (IPN): IPNV
• Kardiomyopatisyndrom (CMS): PMCV
Antall årlig sykdomsutbrudd i oppdrett
Sykdom
2010
2011
2012
2013
2014
PD
HSM B
I LA
I PN
CM S
88
131
7
198
53
89
162
1
154
74
137
142
2
119
89
99
134
10
56
100
142
181
10
48
107
Fiskehelserapporten 2014, Veterinærinstituttet
Fiskehelserapporten 2014, Veterinærinstituttet.
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Patogenovervåking i vill laksefisk
Screening av patogen i:
-
Sjøørret
Tilbakevandrende- og gytelaks
Utvandrende smolt
Ungfisk i elvene
Rømt laks
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Sammendrag overvåking virussmitte
SAV (PD)
- Alminnelig i oppdrettslaks på Vestlandet
- Vanlig i rømt laks på Vestlandet (12–98 %)
- Ikke påvist i villaks
- Ikke påvist i sjøørret!
PRV (HSMB)
- Alminnelig i oppdrettslaks
- Svært vanlig i rømt laks (>75 %)
- Forekommer i villaks (5–14 %)
- Uvanlig i sjøørret (1%).
- Ingen klar sammenheng mellom HSMB-utbrudd i
oppdrett og PRV i villfisk
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Konklusjoner virussmitte
• Så langt tyder overvåkingsdata på lite virussmitte
fra oppdrett til vill laksefisk i sjøen.
• Stor andel rømt laks er virussmittet
– Kan representere smittefare for ungfisk (parr) i elver
– Kartlegge smittestatus i ungfisk i utvalgte elver med
varierende andel rømt laks
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Rømming og genetisk påvirking (kap. 6)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Rømming og genetisk påvirking (kap. 6)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Resultater fra 2014
Årsprosent i 86 elver
Konfidensintervallene er store
Vanskelig å plassere elv i 0-4, 410 og >10% kategoriene
Utviklet et forenklet system
basert på:
Lavt til moderat innslag <10%
Middels innslag
~10%
Høy innslag
>10%
(= brukt på140 elver)
Anon. 2015
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Hovedresultater
Innslag i 140 elver basert på alt tilgjengelig data:
Lavt til moderat (< 10%)
Middels (~ 10%)
Høyt (> 10%)
=
=
=
85 elver
25 elver
30 elver
Uveid gjennomsnitt over 140 elver (median):
Sportsfiske
Høstfiske
Årsprosent
=
=
=
5,4% (2,6%)
11,2% (6,2%)
8,6 % (6,5%)
NB. – Årsprosent kun estimert i 86 vassdrag
Anon. 2015
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Innslag av rømt laks 2014
Lavt til moderat innslag (<10%)
Middels innslag av rømt oppdrettslaks
Høyt innslag (>10%)
Lavt til moderat innslag (<10%)
Middels innslag av rømt oppdrettslaks
Høyt innslag (>10%)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Anon. 2015
Gjennomsnittlig % rømt oppdrettslaks i høstundersøkelsene
viser en nedadgående trend for årene 2006–2014 (53 elver)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Anon. 2015
Genetisk innblanding
• Genetisk innblanding er målt i 20 elver
(2–47 %, median 9 %) (Glover m.fl. 2013)
• Fangst og % rømt laks kan forklare 51 % av
variasjonen i genetisk innblanding i disse elvene
(Heino m.fl. 2015)
• Fortsatt usikkerhet knyttet til biologiske konsekvenser
av genetisk innblanding av rømt fisk, men flere større
nasjonale og internasjonale prosjekter pågår
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Utslipp av partikulære og løste stoffer
fra matfiskanlegg (kap. 7)
- Det er store utslipp av nitrogen og fosfor fra matfiskanleggene
-1,2 mill. tonn laks: 40 000 tonn nitrogen og 6 500 tonn fosfor (løst og partikulært)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Partikulært materiale lokalt ved anlegget
Overvåkes av MOM B-undersøkelsen
> 90 % av alle anlegg lå i 2014 innenfor vedtatte miljømål
Miljøtilstand
2011
2012
2013
2014
1 – Meget god
70,1 %
72,1 %
70,4 %
75,4 %
2 – God
19,9 %
19,8 %
22,5 %
18,8 %
3 – Dårlig
8,8 %
6,7 %
6,3 %
5,3 %
4 – Meget dårlig
1,1 %
1,4 %
0,8 %
0,5 %
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Påvirkning i nærområdet (MOM C)
93 % av fjernstasjonene ved undersøkte anlegg i 2011-2014 var i
tilstandsklasse meget god og god 7 % var i tilstandsklasse moderat (n=174)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Organisk materiale og næringssalter:
Lokal og regional påvirkning
- Lokal påvirkning: Over 90 % av norske anlegg driver
innenfor de miljømål som er satt, men metodikken for
hardbunnslokaliteter er utilstrekkelig
- Risikoen for regional påvirkning regnes med dagens
produksjon som lav, men behov for å undersøke flere
områder
- Risikoen øker med økende produksjon og er høyest i
fjordene
- Lite kunnskap om sårbare habitater/arter/gytefelt
Regional sone
Havforskningsinstituttet - risikovurdering 2014
Lokal sone
Anleggssone
Overgangssone
Legemidler (kap. 8.1)
Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
Normal
kilde: Folkehelseinstituttet
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Oppdatert kunnskapsstaus om risiko
ved bruk av flubenzuroner (kap. 8.1)
• Økende bruk av flubezuroner til avlusing
• Flubenzuroner vil være til stede i sedimentet i lang
tid etter medisinering
• Børstemarker som er nøkkelarter i omsetningen
av organisk materiale ser ut til å være lite påvirket
• Fare for spredning til andre krepsdyr
Norl
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Oppdatert kunnskapsstaus om risiko ved
bruk av flubenzuroner (kap. 8.1)
• Høye doser gir effekt på hummeryngel (dødelighet og
misdannelser)
• Innledende studier med europeisk hummer og reker (strandreker,
dypvannsreker) viser at begge rekeartene er mer sensitive for
teflubenzuron enn europeisk hummer
• Lite kunnskap om effekten på krepsdyr ved langtidseksponering
for lave konsentrasjoner av flubenzuroner
Misdannelser
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Normal
Videre arbeid ved Havforskningsinstituttet
Videre arbeid ved Havforskningsinstituttet
Pågående studium:
Langtidseksponering (3 ulike doser) av strandreker med
lavere doser av teflubenzuron, gitt per oralt.
Planlagte studier
Effekt av langtidseksponering av hummeryngel og
dypvannsreker med lavere doser av teflubenzuron, gitt per
oralt.
Målet er å bestemme LOEC/NOEC verdi for oralt
administrert teflubenzuron.
Vil langtidseksponering med teflubenzuron gi endret
genuttrykk i hummer og reker? (NIFES samarbeid).
Bruk av leppefisk i matfiskoppdrett (kap 10)
Risikofaktorer og kunnskapsbehov
• Bestandene og gyteperioder
• Flytting av fisk (genetikk, sykdom)
• Velferd for rensefisk i merden (skjul, fôr,
håndtering, dødfiskhåv, sykdom,
overvintring.)
• Bruke rett mengde og kombinasjon av
rensefisk
Dyrevelferd i lakseoppdrett
(kap. 11)
• Velferdsutfordringer ved lusetiltak
• Velferd triploid (steril) laks
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Velferdsutfordringer ved lusetiltak
• Operasjoner knyttet til avlusing og bruk av rensefisk
representerer velferdsproblemer
– Økt resistens mot medikamenter har ført til økt bruk av kraftige
behandlingstiltak, inkl. hydrogenperoksid
– Tilfeller av høy dødelighet ved avlusing
– Høy dødelighet av leppefisk
• Nye teknologier for avlusing og preventive metoder for
unnvikelse av lusepåslag er under utvikling
– Krever økt nivå av overvåkning og kontroll
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Velferd triploid (steril) laks
• Tilpasset diett hindrer deformiteter
– Korrekte nivåer av fosfor og histidin
• Etablert temperaturgrenser gjennom flaskehalser i
produksjonen
• Velferd ved produksjon i åpne merder er betinget av
geografisk beliggenhet (unngå temperaturer over 15 oC)
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Oppsummering (1)
• Relativt lavt lusesmittepress på våren og lav effekt på smolten i
de fleste områdene
• Høyt infeksjonspress utover sommeren og moderate til store
effekter på sjøørret i de fleste områdene
• Lakselusmodell beregner økende utslipp fra mai i Sør og MidtNorge, stor økning utover juli, og god overensstemmelse med
observasjoner
• Så langt tyder overvåkingsdata på lite virussmitte fra oppdrett til
vill laksefisk i sjøen
• Stor andel rømt laks er virussmittet, og kan representere
smittefare for ungfisk (parr) i elver
• Innblanding av rømt fisk er undersøkt i 140 elver av det
nasjonale overvåkingsprogrammet
• I 30 elver var innslaget av rømt laks (årsprosent) > 10 %
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Oppsummering (2)
• Over 90 % av norske anlegg driver innenfor de miljømål som er
satt (MOM B og MOM C), men hardbunnsmetodikken er
utilstrekkelig
• Lav risiko for regional overbelastning av næringssalter og
organisk materiale
• Økende forbruk av lakselusmidler de siste år - Trenger mer
kunnskap om økologiske effekter
• Det er en rekke risikofaktorer med bruk av leppefisk som
rensefisk
• Operasjoner knyttet til avlusing og bruk av rensefisk kan
medføre dårlig fiskevelferd
• Velferdsutfordringene knyttet til triploid fisk er på vei til å bli løst
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014
Takk til medforfattere
Jon Albretsen, Lars Asplin, Britt Bang-Jensen**, Raymond Bannister, Marius Berg*, Reidun
Bjelland, Pål Arne Bjørn, Per-Gunnar Fjelldal, Bengt Finstad*, Kevin Glover, Bjørn Einar
Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Tom Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, Ingrid Askeland
Johnsen, Egil Karlsbakk, Tore S. Kristiansen, Tina Kutti, Rosa Maria Serra Llinnares,
Abdullah Madhun, Stein Mortensen, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Ole B.
Samuelsen, Nina Sandlund, Anne Sandvik, Jofrid Skarðhamar, Anne Berit Skiftesvik, Ove
Skilbrei, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Lars H. Stien, Bjørn-Steinar Sæther***, Ingebrigt
Uglem*, Terje van der Meeren og Vidar Wennevik
Havforskningsinstituttet, NINA*, VI**, NOFIMA***
skningsinstituttet - risikovurdering 2014