Nytt fra KSI

Nytt fra KS Innkjøpsforum
- og en introduksjon til kommunesammenslåing
Lin Helliesen, styreleder KSI
KS Anskaffelsesseminar 23.9.2015
Hva skal KSI bidra med?
• Vedtekter KSI, § 1 - KS Innkjøpsforums formål (revidert)
– ... høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal
sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser og hvordan
anskaffelser kan brukes som et strategisk politisk verktøy til å fremme
andre samfunnsmessige hensyn.
– ...skal særlig drive informasjons-, opplærings-, rådgivnings- og
påvirkningsarbeid
KSI hittil i 2015
•
•
•
•
•
Pågående, langsiktige prosesser i tråd med KSIs reviderte handlingsplan
Sertifiseringskurset
Nye EU-direktiver
KS Folkevalgtprogram 2015-2019
Brukerutvalg for Difis arbeid med offentlige anskaffelser
– Kom med innspill til KSI om aktuelle tema
KSI hittil i 2015 (2)
• Temaark
1. Forskriftsendringer
2. Kommunereformen
3. Sosial dumping
4. Offentlige anskaffelser generelt (rådmannsnivå)
 Se www.ks.no
KSI høst 2015
• Nytt årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser
– Studiestart høsten 2015 ved Høgskolen i Molde
• KS i paneldebatt om offentlige anskaffelser på Anskaffelseskonferansen
– Offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel
Anskaffelsesprisen (Difi)
• Overrekkes på Anskaffelseskonferansen 5.november
• 4 kategorier:
– Innovasjon
– Digitalisering
– God styring
– Etiske aspekter - "Ikke for enhver pris" (KLP)
Hvem kan få prisen?
• Kriterier
– Virksomheten (eller personen) har ikke nødvendigvis kommet lengst på
fagområdet, men viser handlekraft og evne til å gå i riktig retning.
– Virksomheten (eller personen) skal ha iverksatt eller oppnådd noe som
andre kan lære av.
– Offentlige virksomheter: Kommuner, fylkeskommuner, statlige
virksomheter, helseforetak og andre offentlige etater og virksomheter.
• Nominasjonsfrist 8.oktober
– http://www.difi.no/kurs-ogarrangementer/anskaffelseskonferansen/anskaffelsesprisen
– Nominér gjerne kandidater!
KSI 2016
• Kurs
– Regionale kurs i nytt nasjonalt anskaffelsesregelverk (tentativt mai 2016)
– Sertifiseringskurs
– Fordypningskurs? Kom med innspill!
• Årssamling Fredrikstad 20.-21. april 2016
– Kom med innspill!
• Ny organisasjon i KS
– KSI del av KS Advokatene fra 1.1.2016
KS og KSI har fått nye nettsider
Regjeringens mål med kommunereformen
1.
2.
3.
4.
Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
• Utgangspunkt: Frivillighet og insentiver
Status per juni 2015
•
•
•
•
•
Vedtak om sammenslåing: 3 kommuner
5 intensjonsavtaler: 23 kommuner blir 5
3-4 allianser under utvikling: 9 kommuner blir 3
Få store kommuner – unntatt Sandefjord og Drammen
Foreløpig resultat: fra 428 til 404 kommuner
Reformen gir en rekke innkjøpsfaglige problemstillinger
• Hvordan vil nye organisasjonsnumre påvirke eksisterende kontrakter?
• Hvilke ønsker og muligheter har man til å inngå i eksisterende avtaler som
andre kommuner allerede har
• -og til å trekke seg ut av eksisterende kontrakter?
– Kontrakts-/avtalerett regulerer også
• Eksempel: Har man et tilstrekkelig antall lisenser for bruk av IT-system?
Kommunesammenslåing i et innkjøpsperspektiv
• Sentralt: Vesentlighet ved endringene
– Innebærer endringen nye vilkår som gjør at andre leverandører kunne
hatt interesse av å delta i den opprinnelige konkurransen?
– Gjelder utvidelsen tjenester som opprinnelig ikke var dekket?
– Endres den økonomiske balansen i kontrakten i favør av leverandøren
på en måte som ikke følger av vilkårene i den opprinnelige kontrakten?
• Selv mindre endringer gir plikt til ny konkurranse
SPØRSMÅL?
Takk for meg!
Lin Helliesen
Styreleder KS Innkjøpsforum (KSI)
Rådgiver Økonomi-Innkjøp
Stavanger kommune
Telefon: +47 51 50 75 67
Mobil: +47 91 84 10 83
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no