Invitasjon til fagdag 22 oktober 2015

Invitasjon til fagdag
Torsdag 22.oktober 2015
Tema: Eldre 65 + og forebyggende tiltak
Bakgrunn
I den kliniske hverdagen har vi sett behov for økt kjennskap til hvilke tilbud som
finnes for eldre personer med funksjonsfall i Sykehuset Levangers nedslagsfelt.
Tidlig i år møttes representanter fra kommunene Steinkjer, Verdal, Stjørdal og
Levanger og Helse Nord-Trøndelag for å snakke sammen om hvordan vi kan jobbe
mot å få bedre kjennskap til hverandre og dermed øke samhandling rundt
målgruppen eldre med funksjonsfall. Vi ble ganske raskt enige om at vi ønsket å
arrangere en fagdag hvor tema ble satt på dagsorden og hvor det ble gitt rom for å bli
bedre kjent med hverandre.
Målgruppe er alle som har arbeidsoppgaver tilknyttet eldre 65 + som ønsker faglig
påfyll og et møtested for helsepersonell som arbeider med denne aldersgruppen.
Vi ønsker også å diskutere om det er ønskelig å arrangere en årlig fagdag for å ha en
arena hvor tema tilknyttet denne aldersgruppen belyses.
Program
09.00 – 09.15: Registrering
09:15 – 09:30: Velkommen og innledning
09:30 – 11:15: HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and
Community) - prosjektet v/Riina Kiik, NTNU
11:15 – 12:00: Lunsj
12:00 – 13:45: Fallforebygging for hjemmeboende eldre v/Randi
Granbo, kompetansesenter for bevegelsesvansker
og fall
14:00 – 14:45: Plenumsdiskusjon
14:45 – 15:00: Oppsummering og veien videre
HASIC-prosjektet
HASIC – prosjektet er et helsefremmende prosjekt som gjennomføres i sju europeiske land.
Målet til prosjektet er å styrke eldre i aldersgruppen 65+ i Europa til å ha en sunn livsstil. I
tillegg til å støtte eldre individuelt, har HASIC også som mål å utvikle kvaliteten på tjenester
til eldre gjennom å fremme samarbeid mellom tjenesteytere og bidra til å produsere
anbefalinger til offentlige tjenester rettet mot eldre. I Norge er det Institutt for sosialt arbeid
og helsevitenskap, NTNU, som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
Kompetanse senter for bevegelsesvansker og fall
Randi Granbo vil ta for seg temaet Fallforebygging for hjemmeboende eldre – med fokus på balanseog styrketrening. Hun vil presentere kompetansesentrets oppdrag om å spre kunnskap om de
nasjonale anbefalingene for eldre relatert til balanse- og styrketrening og fallforebyggende arbeid.
Praktiske opplysninger:
• Fagdagen er gratis!
• Fagdagen holdes på Sykehuset Levanger i Store møterom på
psykiatrisk klinikk
• Påmelding med opplysninger om navn, stilling, arbeidssted og
kontaktopplysninger telefon/epost sendes til:
E-post: [email protected]
• Frist for påmelding Mandag 05.10.15
• Dersom påmeldte ikke gir beskjed om fravær innen mandag
19.10.15 vil vi fakturere et gebyr på 100 kroner for å dekke
kostnader.
Velkommen!