(Presentasjonen).

Presentasjon av enhet for inntak og
fosterhjemstjenesten i Region nord
Presentasjon av enhet for inntak og
fosterhjemstjenesten i Region nord
OSO, Tromsø 1. oktober 2015
19.10.2015
navn
2
Bakgrunn for omstilling
• Kvalitetsutviklingsprogrammet (KVUP)
• Kvalitet gjennom standardisering og spesialisering
• Forutsigbar og lik organisering med færrest mulig lederlinjer for effektiv
styring.
• Ledelse, kvalitetssikring, styring og internkontroll. Tydelig rolle og
ansvarsforhold, effektiv oppgaveløsning og etterlevelse av standarder/krav.
• Endring i ansvar og roller
• Inntaksenhetene har fått endrede arbeidsoppgaver og rolle etter
Prop. 106 L og endringer i Barnevernloven vedtatt i Stortinget
• Inntaksarbeidet er prioritert i videre utvikling av Bufetat
• Tilsyn med inntaksarbeidet har vist mangler i internkontroll, særlig svakheter i
dokumentasjon og rutiner
• For mye uønsket variasjon i organisering, arbeidsmåter og styring
Samorganisering og standardisering av
tjenestetilbudet
 Sikre et mer enhetlig tjenestetilbud med god
forsvarlighet i Bufetat samt lik organisering og
samhandling med kommunene
 Sikre høy kvalitet og enhetlig praksis i
arbeidsprosesser i etatens inntak og
fosterhjemstjenester
 Omstillingen er også en fortsettelse av den pågående
effektiviseringen i etaten der tilpasset drift og
budsjettbalanse er et krav
19.10.2015
navn
4
Vi skal oppnå:
– Sikre forsvarlige inntak til Bufetat
– Gi økt brukertilfredshet (både barn, unge og familier og
kommunale barneverntjenester)
– Sikre at Bufetats bistandsplikt blir ivaretatt
– Sikre at vurderinger av tiltaksvalg skjer i henhold til god
faglig skikk og at vurderingene dokumenteres
– Øke brukertilgjengeligheten gjennom digitalisering av
skjema o.l.
– Bidra til å realisere regjeringens politikk på
barnevernsområdet
Nasjonalt inntaksteam (NIT)
• NIT skal kartlegge og innstille på tiltaksvalg for
institusjon iht. Barnevernlovens § 4-24 og § 4-26
samt sørge for resultatmålinger ved avslutning av
institusjonsoppholdet. NIT har ansvar for dialog med
kommunene i forbindelse med kartlegging og
vurdering av egnet tiltak.
• Region Midt-Norge har drifts- og arbeidsgiveransvar.
Enheten vil ha medarbeidere med arbeidssted i alle
regioner.
• 17 årsverk.
•
.
19.10.2015
navn
6
Enhet for inntaksstøtte (EIS)
• Støttefunksjon til etatens inntaksarbeid
på innkjøpsfaglig og barnevernjuridisk råd og
veiledning, samt bistå og følge opp avtaler ved kjøp
av private barnevernstiltak ved behov.
• Region øst som har drifts- og arbeidsgiveransvaret.
• Ledelse vil bli etablert i Oslo, men medarbeidere kan
ha arbeidssted i alle regioner.
• 15 årsverk
19.10.2015
navn
7
Regiondirektøren har budsjett- og tilsagnsfullmakt
innenfor sitt virkeområde som i dag.
• EIS og NIT er prinsipielt å regne som spesialiserte
støttefunksjoner for regiondirektøren
Endring i ansvar og roller:
• Inntaksenhetene får endrede arbeidsoppgaver og
rolle etter Prop. 106 L og endringer i
Barnevernloven vedtatt i Stortinget. Råd,
veiledning og opplæring gitt av fagteam skal fases
ut.
19.10.2015
navn
8
Organisasjonskart – Region nord
19.10.2015
navn
9
Enhet Inntak region nord (RIE)
Inntak
Enhetsleder
2 x 50 %
merkantile
Team Nordland
Team Troms
Team Finnmark
8 stillinger
6 stillinger
4 stillinger
19.10.2015
navn
10
Fosterhjemtjenesten Bufetat,region nord
Fosterhjemstjenesten
Leder
52 stillinger
49 årsverk
Rådgiver PRIDE
nasjonal og regional
Avdeling Bodø
Avdeling Sortland
Avdeling Tromsø
Avdeling Hammerfest
10 stillinger
8 stillinger
9 stillinger
10 stillinger
19.10.2015
Leirfjord
Harstad
Finnsnes
Vadsø
4 stillinger
4 stillinger
3 stillinger
2 stillinger
navn
11
Region nord
Side 12
Navn på seminar / 19.10.2015
Fosterhjemtjenesten Bufetat region nord
• Likere fosterhjemstjenester
• Sikre et profesjonelt uttrykk, effektiv markedsføring i informasjon
og rekrutteringsarbeidet. Både nasjonalt og regionalt
• Større likhet og best mulig kvalitet i tilbudet til opplæring og
veiledning til fosterforeldre
• Nye henvisningsrutiner
•
•
•
•
19.10.2015
Bedre ivareta bistandsplikten ovenfor kommunene
Standardiseres informasjonsinnhenting om det enkelte barn
Sikre bedre dokumentasjon av formidlingsprosesser
Regional fosterhjemsbank som sikrer best mulig match for barn
mot potensielle ledige fosterhjem
navn
13
Rekruttering av fosterhjem
19.10.2015
navn
14
Fosterhjem til det enkelt barn…
19.10.2015
navn
15
Opplæring til alle fosterhjem
PRIDE videregående opplæring
Tilbud om Gruppeveiledning
- Trygg Base -
Tilbyr opplæring og generell veiledning til alle
kommunalt rekruttere fosterhjem
PRIDE grunnopplæring
Bistå i klarering av fosterhjem etter forespørsel
fra kommunal barneverntjeneste
Informasjon og rekrutteringsarbeid
Side 16
OSO Tromsø/ 19.10.2015