Norsk Varemerketidende nr 41/14

.
nr 41/14 - 2014.10.06 NO
årgang 104
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
innholdsfortegnelse og inid-koder
2014.10.06 - 41/14
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer............................................................................................................ 38 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer............................................... 106 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................. 109 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver ......................................................................................... 110 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ......................................................... 111 Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................................ 116 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer ................................................................. 119 Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering ......................................... 120 Avgjørelser etter innsigelser ............................................................................................................................ 122 Fornyelser .......................................................................................................................................................... 123 Fornyede internasjonale registreringer .......................................................................................................... 126 Ikke fornyede internasjonale registreringer ................................................................................................... 128 Slettede internasjonale registreringer............................................................................................................. 130 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2014.10.06 - nr 41/14
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277973
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407101
Inndato:
2014.06.16
Registreringen utløper: 2024.06.16
Gjengivelse av merket:
Time Tools
Reg.nr.:
277975
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407372
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
Foreningen 2 Foreldre
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
TIME TOOLS INDUSTRIES AS, Åsengata 8 B, 0480
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FORENINGEN 2 FORELDRE, Postboks 94, 1451
NESODDTANGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 45 Rådgivning ved samlivsbrudd.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277976
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407331
Inndato:
2014.06.21
Registreringen utløper: 2024.06.21
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
EXER HOLDING AS, Postboks 1278, 7462
TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Treningssenter; fitnesssenter; helsestudio; gym;
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Reg.nr.:
277974
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407125
Inndato:
2014.06.17
Registreringen utløper: 2024.06.17
Gjengivelse av merket:
GODER AFTON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bonarome Wineworld AB, Box 7471, SE-10392
STOCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE-65103
KARLSTAD, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Alkoholfrie drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker med frukter; viner.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277978
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407334
Inndato:
2014.06.21
Registreringen utløper: 2024.06.21
Gjengivelse av merket:
How2
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HOW2 AS, Framnes Terasse 1a, 0270 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Trening og fysisk aktivitet
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277979
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsprioritet
2014.06.20, US, 86/316,265
Søknadsnr.:
201407422
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
277980
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407423
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HAUCON NORGE AS, Johan Follestads vei 3, 3474
ÅROS, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og
fotografiske formål og til bruk i landbruk,hagebruk og
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler;ildslukningsmidler,
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter forkonservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.
Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall;materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall
(uedelt);låsesmedarbeider og små gjenstander av
metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og skrin; malmer.
Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer);
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre
enn manuelt drevne);rugemaskiner; salgsautomater.
Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- ogstikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall).
Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek,
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BlackRock Fund Advisors, 400 Howard St., USCA94105 SAN FRANCISCO, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Banktjenester; investeringsrådgivningstjenester
vedrørende aksje- og verdipapirfond;
kapitalforvaltningstjenester; finansielle
investeringstjenester innen kollektive investeringsfond,
herunder børshandlede fond; tilveiebringelse av
informasjon innen områdene finans og investering;
tilveiebringelse av informasjon innen områdene finans
og investering via elektroniske midler; tilveiebringelse
av en interaktiv webside og online database innen
finansområdene; finansielle rådgivningstjenester,
herunder strukturering, salg, distribusjon, forvaltning og
administrasjon av investeringer, herunder
børshandlede fond, aksje- og verdipapirfond, vare- og
råvarefond, kollektive fond, hedgefond, lukkede fond,
prinsipalgaranterte investeringer (PPN),
investeringsplattformprodukter, segregerte fond,
verdipapirer og verdipapirbaserte
investeringsprodukter; finansprodukttjenester, nemlig
megling, rådgivning, distribusjon, administrasjon,
forvaltning, formynder- og formuesforvaltertjenester for
aksje- og verdipapirfond, vare- og råvarefond, kollektive
fond, hedgefond, børshandlede fond, lukkede fond,
prinsipalgaranterte investeringer (PPN),
investeringsplattformprodukter, segregerte fond,
verdipapirer og verdipapirbaserte
investeringsprodukter; fondsinvesteringsrådgivning;
fondsinvesteringstjenester knyttet til verdipapirer tilbudt
i henhold til tidligere etablerte kriterier;
fondsinvestering; forvaltning av et
kapitalinvesteringsfond; aksje- og
verdipapirfondsmegling; megling knyttet til
børshandlede fond; investeringstjenester for
børshandlede fond.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277981
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407438
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
Eminora
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ANDERS SKJÆVELAND, 7/278 Sala Thammasop,
Thawi Watthana, TH-10170 BANGKOK, Thailand
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Smykker og juveler.
Klasse 18 Bagger og vesker.
Klasse 25 Klær.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277982
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407439
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ANDERS SKJÆVELAND, 7/278 Sala Thammasop,
Thawi Watthana, TH-10170 BANGKOK, Thailand
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Smykker og juveler.
Klasse 18 Bagger og vesker.
Klasse 25 Klær.
Reg.nr.:
277983
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201404316
Inndato:
2014.04.14
Registreringen utløper: 2024.04.14
Gjengivelse av merket:
MURAD
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Murad, Inc., 2121 Park Place, First Floor, US-CA90245
EL SEGUNDO, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Ikke-medisinske preparater for aknebehandling; ikkemedisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer, lotion,
geleer, tonere, rensemidler og peelere; rensemidler for
anti-aldring; kremer for anti-aldring; fuktighetskremer
for anti-aldring; tonere for anti-aldring; ikke-medisinske
serum for anti-aldring.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277986
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsprioritet
2014.01.22, US, 86/172,533
Søknadsnr.:
201404853
Inndato:
2014.04.25
Registreringen utløper: 2024.04.25
Gjengivelse av merket:
DETROLA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Shinola/Detroit LLC, 1039 E. 15th Street, US-TX75074
PLANO, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Solbriller; optiske artikler; brilleetuier; vesker tilpasset
mobiltelefoner, vesker/deksler tilpasset personlige
digitale assistenter og vesker/deksler tilpasset bærbare
datamaskiner; radioer; personlige stereoanlegg;
bærbare musikkspillere; dataprogramvare for styring av
sosiale medier og for søking, lokalisering, indeksering,
opplasting, avsendelse, visning, merking, blogging,
deling, kompilering og gjennfinne data på
merkevarebygging og fobrukertrender og vaner; spill og
programvare for bærbare og håndholdte enheter.
Klasse 12 Sykler, mopeder, motorsykler.
Klasse 14 Smykker; smykkeskrin; lommeur; klokker [ur];
klokkeremmer og klokkebånd; kasser, skrin og etuier
for ur; vesker/deksler tilpasset lommeur.
Klasse 18 Lærvarer, nemlig, vesker, lommebøker, pengeklyper,
nøkkelringer og bagasjelapper; vesker, nemlig, store
vesker, skuldervesker, reisevesker, trillevesker,
klærvesker, sportsvesker, ryggsekker og toalettmapper
som selges uten innhold; håndkofferter, reisekofferter;
dokumentmapper; lærtilbehør, nemlig lærstropper;
håndvesker og pengepunger; paraplyer; klær for dyr.
Klasse 20 Møbler; rammer [innramming]; speil; puter.
Klasse 24 Stoffer for tekstile formål; stoffer, nemlig, vevde
stoffer, trikotasje og bomullsstoffer; sengetøy; tekstil,
nemlig, lommetørkler, gardiner, veggtepper,
borddukker, bordløpere, bordservietter, gobeliner og
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277985
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201405518
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nitto Denko Corp, 1-2, Shimohozumi 1-chome, JP-5678680 IBARAKI-SHI, OSAKA, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Bleier for inkontinente; farmasøytiske, veterinære og
sanitære preparater; klebebånd for medisinsk bruk;
hefteplaster; bandasjer for forbindinger; bleier.
Klasse 10 Hansker til medisinsk bruk; ortopediske bandasjer;
støttebandasjer.
Klasse 28 Suspensorium; sportstape; kosedyr; beskyttere for
golfkøller; dukker.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
277984
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201405517
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nitto Denko Corp, 1-2, Shimohozumi 1-chome, JP-5678680 IBARAKI-SHI, OSAKA, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Bleier for inkontinente; farmasøytiske, veterinære og
sanitære preparater; klebebånd for medisinsk bruk;
hefteplaster; bandasjer for forbindinger; bleier.
Klasse 10 Hansker til medisinsk bruk; ortopediske bandasjer;
støttebandasjer.
Klasse 28 Suspensorium; sportstape; kosedyr; beskyttere for
golfkøller; dukker.
5
registrerte varemerker
individuelle spisebrikker; lakener, nemlig,
sengelakener, badehåndklær, putevar for hodeputer og
madrasslakener; dynetrekk, sengetepper,
sengedekker, sengeskjørt, sengetepper [sengetøy],
sengetepper, varetrekk for seng og puter; håndklær;
draperier.
Klasse 25 Klær, nemlig, jakker, frakker, kåper, peleriner,
ponchoer, bukser, skjorter, vester, gensere, jeans,
pyjamaser, morgenkåper, shortser, kjoler, undertøy,
denim bukser; klær og motetilbehør, nemlig, belter,
hode- og halstørkler, ascot [halstørkle], slips, sokker,
trikotklær, bysteholdere, sports-bh-er, ermebeskyttere,
hodeplagg.
Klasse 28 Spill; leker, nemlig, opptrekkbare leker, draleker,
trekkleker, kosedyr, lekebiler, figurleketøy, byggesett
[leketøy], musikalske leker, sprettopp leker, mekaniske
leker, støpte leker og brettspill; sportsvarer og utstyr,
nemlig sportsballer, balltre og golfkøller.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277988
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407339
Inndato:
2014.06.21
Registreringen utløper: 2024.06.21
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CAMILLA IMSDALEN, HELGA BLYSTADS VEG 10,
2316 HAMAR, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
277987
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201402164
Inndato:
2014.02.21
Registreringen utløper: 2024.02.21
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BRIDGESTONE CORP, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuoku, JP- TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Biler og deres deler og tilbehør; dekk; regummierte
dekk; dekkslanger; hjul; slitebanebånd for dekk;
selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger
eller dekk; felger og kapsler for kjøretøyhjul;
forhåndsformede slitebaner for dekk; tohjulede
motorkjøretøyer og deres deler og tilbehør; sykler og
deres deler og tilbehør; elektriske sykler og deres deler
og tilbehør; luftfartøy og deres deler og tilbehør;
støtdempere [for landkjøretøyer]; luftfjærer for
landkjøretøyer; akselkoplinger eller koplinger [for
landkjøretøyer]; fendere for fartøyer og båter
(båtsidebeskyttere); seteputer for kjøretøyer; luftfjærer
for jernbanevogner; støtfangere til kjøretøyer;
støtdempere for hjuloppheng for kjøretøyer; fjærer for
hjuloppheng for kjøretøyer; dekkventiler; hydrauliske
slanger, ikke av metall, for bruk i kjøretøyer.
Klasse 35 Detalj- eller engroshandelstjenester for biler, dekk og
deler og tilbehør for biler.
Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer og
deres deler; reparasjon og vedlikehold av dekk for
motorkjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av tohjulte
motorkjøretøyer og deres deler; reparasjon og
vedlikehold av dekk for tohjulte motorkjøretøyer;
reparasjon og vedlikehold av sykler og deres deler;
reparasjon og vedlikehold av dekk for sykler;
reparasjon og vedlikehold av dekk for luftfartøyer;
regummiering av dekk; bilvask; utleie av apparater og
maskiner for bilvask.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277989
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201405909
Inndato:
2014.05.16
Registreringen utløper: 2024.05.16
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
RASMUSSEN MEDIA & MARKETING, Konvallveien
62, 1475 FINSTADJORDET, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet,
markedsføringstjenester, uteleie av annonsering på
internett.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277990
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201406876
Inndato:
2014.06.12
Registreringen utløper: 2024.06.12
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
277992
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsprioritet
2013.06.12, US, 85/958,234
Søknadsnr.:
201314117
Inndato:
2013.11.22
Registreringen utløper: 2023.11.22
Gjengivelse av merket:
HAVEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company LP, 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datasoftware som tilveiebringer sanntids, integrert
bedriftsledelsesinformasjon ved å kombinere
informasjon fra ulike databaser og presentere det i en
lettfattelig brukergrensesnitt; datasoftware for design og
utarbeidelse av nettbaserte applikasjoner som
tilveiebringer analyse- og datavisualiseringer, i form av
kontrollpaneler, rapporter, grafer, diagrammer og
desslike, direkte til sluttbrukere eller til integrering i
andre applikasjoner eller tjenester; datasoftware for
innsamling, organisering, overføring, mottak, deling,
analysering og lagring av elektroniske data, tekst,
grafikk, lyd og bilde via kommunikasjonsnettverk;
datasoftware for overvåking og administrasjon av
elektroniske data, tekst, grafikk, lyd og bilde via
kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk ved
generering av rapporter, for bruk i
databaseadministrasjon, for bruk som et regneark, og
for databasebehandling; datasoftware.
Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar software til å muliggjøre eller lette
kommunikasjon blant yrkeskolleger eller yrkesutøvere
og til å lagre, administrere, spore, syntetisere og
rapportere data relatert til forretningsinformasjon og
ytelsesadministrasjon; nettskytjenester omfattende
software for bruk i tilveiebringelse av data, analyser og
verktøy til driftsoptimalisering; nettskytjenester
omfattende software for bruk i tilveiebringelse av
analytiske verktøy som bruker forretningsinformasjon,
matematiske metoder, statistikk, sannsynlighet, kunstig
intelligens, sosiale medier og adferdsanalyser,
finansielle analyser, risikohåndteringsanalyser, og
makroøkonomiske analyser; software som en tjeneste
(saas) omfattende software for tilveiebringelse av data,
analyser og verktøy til optimalisering av verdien av fast
eiendom; software som en tjeneste (saas) omfattende
software for tilveiebringelse av analytiske verktøy som
bruker forretningsinformasjon, matematiske metoder,
statistikk, sannsynlighet, kunstig intelligens, sosiale
medier og adferdsanalyser, finansielle analyser,
risikohåndteringsanalyser, og makroøkonomiske
analyser; plattform som en tjeneste (paas-tjenester)
omfattende datasoftwareplattformer for muliggjøring av
integrasjon av innhold og tjenester innen
dataverdikjeden; software som en tjeneste (saas),
nemlig utarbeidelse og tilveiebringelse av
utviklingsplattformer for andre; plattform som en
tjeneste (paas-tjenester) omfattende
softwareplattformer for læring fra data og
anbefalingssystemer; software som en tjeneste (saas)
omfattende software for læring fra data og
anbefalingssystemer; datasoftwarekonsultasjoner;
datasoftwaredesign for andre; datasoftwaredesign,
dataprogrammering, eller vedlikehold av datasoftware;
utvikling av datasoftware; datasystemanalyser;
konsultasjoner innen området for softwaredesign;
konsulenttjenester innen områdene for valg,
implementering og bruk av datahardware- og softwaresystemer for andre; design og utvikling av
online datasoftwaresystemer; design, utvikling og
implementering av software; utvikling, oppdatering og
vedlikehold av software og databaser.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13
Skøyen, 0212 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; potetchips.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; chips basert på korn.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277991
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407436
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
TARKETT INC, 1001 Yamaska East, CA-QCJ2N1J7
FARNHAM, Canada
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 27 Syntetiske og kunstige overflater inkludert syntetisk
gress og kunstige gressmatter; overflateprodukter
bestående av bånd av syntetiske fibre vevd på et
underlag og delvis dekket med et spesielt fyllmateriale
egnet for spill av fotball, amerikansk fotball, lacrosse,
landhockey, golf og andre sportslige aktiviteter.
Klasse 36 Finansielle tjenester.
Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av syntetiske
og kunstige overflater inkludert syntetisk gress og
kunstige gressmatter.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277993
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407404
Inndato:
2014.06.25
Registreringen utløper: 2024.06.25
Gjengivelse av merket:
ENODUB
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Reg.nr.:
277994
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsprioritet
2014.01.06, US, 86/157,978
Søknadsnr.:
201407441
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
277997
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201406570
Inndato:
2014.06.04
Registreringen utløper: 2024.06.04
Gjengivelse av merket:
AMALIBRA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220
HAFNARFJORDUR, Island
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater;
vitamin- og mineralpreparater.
SLAMUNITI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277996
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsprioritet
2014.01.06, US, 86/157,954
Søknadsnr.:
201407443
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NORSK PRESSEFORBUND, Postboks 46 Sentrum,
0101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 45 Juridiske tjenester
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
277995
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407442
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
277998
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201406571
Inndato:
2014.06.04
Registreringen utløper: 2024.06.04
Gjengivelse av merket:
COREMBLA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220
HAFNARFJORDUR, Island
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater;
vitamin- og mineralpreparater.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
JOBBPULS AS, Lørenveien 36 A, 0585 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogrammer (software) (nedlastbar programvare)
Klasse 42 Softwaretjenester (SaaS), Rådgivingstjenester
innenfor IT, Rådgivningstjenester innen it;
softwaretjenester [saas]; vitenskapelige og
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert
dertil; industriell analyse og forskning; design og
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
277999
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201406572
Inndato:
2014.06.04
Registreringen utløper: 2024.06.04
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278002
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407452
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
EMERPAND
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220
HAFNARFJORDUR, Island
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater;
vitamin- og mineralpreparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278000
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201406556
Inndato:
2014.06.04
Registreringen utløper: 2024.06.04
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kjell Holm, Reine, 3175 RAMNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Salg av sportsutstyr og golfutstyr.
Klasse 41 Drift av golfbaner; sportslige og kulturelle aktiviteter.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke
Ca'del Masso
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ARCUS WINE BRANDS AS, Postboks 64, 1483
HAGAN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Alkoholfri drikke
Klasse 33 alkohol - hvitvin og rødvin
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278001
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201406536
Inndato:
2014.06.03
Registreringen utløper: 2024.06.03
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278003
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407449
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
GICONA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nina Gillvén, Tränhammar 3, SE-72595 VÄSTERÅS,
Sverige
(740) Fullmektig:
IPEA, Södra Rörängsslingan 32, SE-18491
ÅKERSBERGA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Parfymevarer, kosmetikk, såper, eteriske oljer,
hårvann
Klasse 9 Solbriller
Klasse 14 Juvelervarer, klokker og ur
Klasse 18 Vesker
Klasse 20 Møbler, møbeldeler, lagringsprodukter
Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tine-Mollatt AS, Skovveien 11, 0257 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 42 Design av klær, fottøy og hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278004
Reg.dato.:
2014.09.25
Søknadsnr.:
201407451
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
FERROVAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Montagu Private Equity LLP, 2 More London Riverside,
GB-SE12AP LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke inkludert i andre
klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker relatert til
forretningvirksomhet og finansielle forhold; trykksaker
relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av
forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; hefter; hefter relatert
til forretningvirksomhet og finansielle forhold; hefter
relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av
forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; bøker; bøker relatert
til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; bøker
relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av
forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; brosjyrer; brosjyrer
relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold;
brosjyrer relatert til private equity, investeringer, kjøp og
salg av forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; visittkort; kalendere;
skrivebordsunderlag; dagbøker; dokumentholdere;
konvolutter; mapper; folios; håndbøker; håndbøker
relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold;
håndbøker relatert til private equity, investeringer, kjøp
og salg av forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; brevpapir;
nyhetsbrev; nyhetsbrev relatert til forretningsvirksomhet
og finansielle forhold; nyhetsbrev relatert til private
equity, investeringer, kjøp og salg av
forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; notatpapir;
pamfletter; pamfletter relatert til forretningsvirksomhet
og finansielle forhold; pamfletter relatert til private
equity, investeringer, kjøp og salg av
forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; penner; trykte
publikasjoner; trykte publikasjoner relatert til
forretningsvirksomhet og finansielle forhold; trykte
publikasjoner relatert til private equity, investeringer,
kjøp og salg av forretningsvirksomhet,
forretningsvirksomhetsforvaltning; tilbehør,
komponenter, deler og beslag relatert til de nevnte
varer.
Klasse 35 Annonsering; annonsering relatert til finansielle
forhold; annonsering relatert til private
equityinvesteringer; forretningsvirksomhetsforvaltning;
forretningsvirksomhetsforvaltning relatert til finansielle
forhold; forretningsvirksomhetsforvaltning relatert til
private equityinvesteringer; administrasjon av
forretningsvirksomhet; administrasjon av
forretningsvirksomhet relatert til finansielle forhold;
administrasjon av forretningsvirksomhet relatert til
private equityinvesteringer; kontorfunksjoner;
kontorfunksjoner relatert til finansielle forhold;
kontorfunksjoner relatert til private equityinvesteringer;
regnskap; organisering og gjennomføring av
kommersielle transaksjoner; organisere
forretningsvirksomhetsintroduksjoner; bistå med
forretningsvirksomhetsforvaltning; konsulenttjenester
innen evaluering av varemerker og merkevarer;
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Reg.nr.:
278005
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201404322
Inndato:
2014.04.14
Registreringen utløper: 2024.04.14
Gjengivelse av merket:
MR ICEMAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MR ICEMAN AS, Postboks 20 Vinderen, 0319 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier; is i form av isbiter.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278007
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201403361
Inndato:
2014.03.21
Registreringen utløper: 2024.03.21
Gjengivelse av merket:
MONTAGU
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bulldog Workwear AS, Kaien, 5580 ØLEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser;
sengetepper; bordduker.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278006
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201404775
Inndato:
2014.04.22
Registreringen utløper: 2024.04.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
MR ICEMAN AS, Postboks 20 Vinderen, 0319 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier; is i form av isbiter.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
10
registrerte varemerker
konsulenttjenester innen evaluering av varemerker og
merkevarer relatert til finansielle forhold;
konsulenttjenester innen evaluering av varemerker og
merkevarer med hensikt på private equityinvesteringer;
konsulenttjenester innen strategi og posisjonering av
varemerker og merkevarer; konsultasjon ved
forretningsvirksomhetsoppkjøp og fusjoner;
forretningsvirksomhetsoppkjøp og fusjoner;
forretningsvirksomhetsrådgivning;
forretningsvirksomhetsrådgivning relatert til finansielle
forhold; forretningsvirksomhetsrådgivning relatert til
forretningsvirksomhetsforvaltning og finansiering av
forretningsvirksomhet; forretningsvirksomhetsanalyse;
forretningsvirksomhetsanalyse relatert til finansielle
forhold; forretningsvirksomhetsanalyse med hensikt på
private equityinvesteringer;
forretningsvirksomhetsvurdering;
forretningsvirksomhetsvurdering relatert til finansielle
forhold; forretningsvirksomhetsvurdering med hensikt
på private equityinvesteringer;
forretningsvirksomhetsrevisjon;
forretningsvirksomhetsrevisjon relatert til finansielle
forhold; forretningsvirksomhetsrevisjon med hensikt på
private equityinvesteringer;
forretningsvirksomhetsplanlegging;
forretningsvirksomhetsplanlegging relatert til finansielle
forhold; forretningsvirksomhetsplanlegging med hensikt
på private equityinvesteringer;
forretningsvirksomhetsundersøkelse;
forretningsvirksomhetsundersøkelse relatert til
finansielle forhold; forretningsvirksomhetsundersøkelse
med hensikt på private equityinvesteringer; økonomisk
analyse; økonomisk analyse relatert til finansielle
forhold; økonomisk analyse med hensikt på private
equityinvesteringer i forretningsvirksomheter;
økonomiske prognoser; økonomiske prognoser relatert
til finansielle forhold; økonomiske prognoser med
hensikt på private equityinvesteringer i
forretningsvirksomheter; markedsundersøkelser;
markedsundersøkelser relatert til finansielle forhold;
markedsundersøkelser med hensikt på private
equityinvesteringer; markedsføring; markedsføring
relatert til finansielle forhold; markedsføring med
hensikt på private equityinvesteringer; plassering av
personell; plassering av personell relatert til finansielle
forhold; plassering av personell med hensikt på private
equityinvesteringer; forberedelse av
forretningsvirksomhetsrapporter; forberedelse av
forretningsvirksomhetsrapporter relatert til finansielle
forhold; forberedelse av
forretningsvirksomhetsrapporter relatert til private
equityinvesteringer; skape publisitet; skape publisitet
relatert til finansielle forhold; skape publisitet med
hensikt på private equityinvesteringer; informasjon,
rådgivning og konsulenttjenester relatert til de
forannevnte tjenester.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom;
administrasjon av midler og investeringer;
administrasjon av midler og investeringer relatert til
forretningsvirksomhet; administrasjon av midler og
investeringer med hensikt på private
equityinvesteringer; administrasjon av finansielle
virksomheter; administrasjon av finansielle anliggender
for forretningsvirksomhet; administrasjon av finansielle
anliggender med hensikt på private equityinvesteringer;
rådgivning relatert til finansiering; rådgivning relatert til
finansiering relatert til forretningsvirksomhet; rådgivning
relatert til finansiering med hensikt på private
equityinvesteringer; rådgivning relatert til midler og
investeringer; rådgivning relatert til midler og
investeringer relatert til forretningsvirksomhet;
rådgivning relatert til midler og investeringer med
hensikt på private equityinvesteringer; organisering av
finansiering ; organisering av finansiering relatert til
forretningsvirksomhet; organisering av finansiering med
hensikt på private equityinvesteringer; organisere
finansielle transaksjoner; organisere finansielle
transaksjoner med hensikt på forretningsvirksomhet;
2014.10.06 - nr 41/14
organisere finansielle transaksjoner med hensikt på
private equityinvesteringer; kapitalforvaltning;
kapitalforvaltning med hensikt på
forretningsvirksomhet; kapitalforvaltning med hensikt
på private equityinvesteringer; kapitalfondinvesteringer;
kapitalfondinvesteringer relatert til
forretningsvirksomhet; kapitalfondinvesteringer med
hensikt på private equityinvesteringer;
kapitalfondsforvaltning; kapitalfondsforvaltning relatert
til forretningsvirksomhet; kapitalfondsforvaltning med
hensikt på private equityinvesteringer;
kapitalinvesteringer; kapitalinvesteringer relatert til
forretningsvirksomhet; kapitalinvesteringer med hensikt
på private equityinvesteringer;
kapitalinvesteringskonsultasjoner;
kapitalinvesteringskonsultasjoner relatert til
forretningsvirksomhet;
kapitalinvesteringskonsultasjoner med hensikt på
private equityinvesteringer; equityfinansiering;
equityfinansiering relatert til forretningsvirksomhet;
equityfinansiering med hensikt på private
equityinvesteringer; finansiell rådgivning; finansiell
rådgivning relatert til forretningsvirksomhet; finansiell
rådgivning med hensikt på private equityinvesteringer;
finansiell analyse; finansiell analyse relatert til
forretningsvirksomhet; finansiell analyse med hensikt
på private equityinvesteringer; finansielle prognoser;
finansielle prognoser relatert til forretningsvirksomhet;
finansielle prognoser med hensikt på private
equityinvesteringer; finansielle investeringer; finansielle
investeringer relatert til forretningsvirksomhet;
finansielle investeringer med hensikt på private
equityinvesteringer; finansiell forvaltning; finansiell
forvaltning relatert til forretningsvirksomhet; finansiell
forvaltning med hensikt på private equityinvesteringer;
finansielle undersøkelser; finansielle undersøkelser
relatert til forretningsvirksomhet; finansielle
undersøkelser med hensikt på private
equityinvesteringer; finansiell verdsetting; finansiell
verdsetting relatert til forretningsvirksomhet; finansiell
verdsetting med hensikt på private equityinvesteringer;
forvaltning av fond og investeringer; forvaltning av fond
og investeringer relatert til forretningsvirksomhet;
forvaltning av fond og investeringer med hensikt på
private equityinvesteringer; private equityfond
investeringstjenester; private equityfond
investeringstjenester relatert til forretningsvirksomhet;
private equityfond investeringstjenester med hensikt på
private equityinvesteringer; informasjon, rådgivning og
konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278008
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407406
Inndato:
2014.06.25
Registreringen utløper: 2024.06.25
Gjengivelse av merket:
BackerSkeie
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BACKER SKEIE HOLDING AS, Rådhusgata 23, 0158
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Bistand ved forretningsledelse.
Rådgivning for forretningsledelse.
Rådgivningstjeneste for forretningsledelse.
Personellrekruttering.
Personellutvelgelse ved psykotekniske
fremgangsmåter. Arbeidsformidling. Bistand for
ledelse av handels- eller industribedrifter.
Faglige konsultasjoner om forretninger.
Konsulentbistand i forretningssaker.
11
registrerte varemerker
Konsultasjoner for bedrifts- og
forretningsledelse. Konsultasjoner i personalspørsmål.
Rådgivning om organisasjons- og
forretningsledelse.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278009
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407405
Inndato:
2014.06.25
Registreringen utløper: 2024.06.25
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278011
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407408
Inndato:
2014.06.24
Registreringen utløper: 2024.06.24
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Comer AS, Postboks 194, 4662 KRISTIANSAND S,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Restauranter, Bartjenester, Beverting og tilbringing av
mat og drikke; midlertidig innlosjering. Mikrobryggeri.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BACKER SKEIE HOLDING AS, Rådhusgata 23, 0158
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Bistand ved forretningsledelse.
Rådgivning for forretningsledelse.
Rådgivningstjeneste for
forretningsledelse.
Personellrekruttering.
Personellutvelgelse ved
psykotekniske fremgangsmåter.
Arbeidsformidling.
Bistand for
ledelse av handels- eller industribedrifter.
Faglige konsultasjoner om forretninger.
Konsulentbistand i forretningssaker.
Konsultasjoner for bedrifts- og
forretningsledelse.
Konsultasjoner i
personalspørsmål.
Rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278012
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsprioritet
2013.03.26, US, 85/886,749
Søknadsnr.:
201311514
Inndato:
2013.09.23
Registreringen utløper: 2023.09.23
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HITRECORD ORG LLC, c/o Karl Austen Jackoway
Tyerman et al, 1925 Century Park East, 22nd Floor,
US-CA90067 LOS ANGELES, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Klær, nemlig skjorter og trøyer, luer og hatter, caps.
Klasse 38 Online tjenester, nemlig tilrettelegging av utveksling
av informasjon, kunstverk og ideer via internett,
inneholdende samarbeidsverktøy, elektronisk
kommunikasjon, inkludert chat, e-post og diskusjoner.
Klasse 41 Nettbasert produksjon av tekster, musikk, film, video,
animasjoner, illustrasjoner, fotografier og grafikk for
skribenter, musikere, filmskapere, videoredaktører,
animasjonstegnere, illustratører, fotografer og grafiske
artister; underholdningstjenester i form av film-,
fjernsyns-, video- og musikkproduksjonstjenester;
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av
løpende programmer, filmer og show, inneholdende
nyheter, komedie, drama, reportasjer og kunst, levert
via radio, internett, satellitt, fjernsyn og direktesendte
opptredener; filmstudioer; tjenester i forbindelse med
elektronisk publisering, nemlig publisering av bøker,
tidsskrifter, postkort, plakater og andre medier;
publisering av bøker, tidsskrifter, plakater og postkort;
skapelse, redigering og gjennomsyn i samarbeid, av
multimedia, video, lyd, skrevet tekst, grafikk, fotografier,
kunstverk, manuskripter og filmmanuskripter.
Reg.nr.:
278010
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201306333
Inndato:
2013.05.28
Registreringen utløper: 2023.05.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Laguna Produkter AS, Bentsrudveien 8, 3083
HOLMESTRAND, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe, te, kakao; spiseis; is.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
12
registrerte varemerker
Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke
nedlastbart software for bruk ved skapelse, redigering,
gjennomsyn, deling og distribusjon av
samarbeidsproduksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk
av online, ikke-nedlastbart software for i samarbeid å
skrive filmmanuskript samt skape video- og
lydproduksjoner; datatjenester, nemlig fungere som
vert for og vedlikeholde online nettsider for andre for i
samarbeid å kunne utvikle visuelle kunstprosjekter,
filmer, bøker, løpende fjernsynsprogram, video, musikk
og andre kunstformer.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278015
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201406504
Inndato:
2014.06.02
Registreringen utløper: 2024.06.02
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278013
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407410
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Halvor Seim, Nedre Skøyenvei 12, 0276 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Coaching (veiledning); instruksjon [opplæring];
konsulenttjenester; organisering og ledelse av
konferanser; organisering og ledelse av seminarer;
skoletjenester [utdannelse]; undervisning;
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 44 Helsetjeneste; sykepleiertjenester.
Klasse 45 Hjemmehjelpstjeneste; besøkstjeneste.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tropicana Products Inc, 1001 13th Avenue East, USFL34208 BRADENTON, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Fruktjuicer og fruktbaserte drikker.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278014
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407353
Inndato:
2014.06.22
Registreringen utløper: 2024.06.22
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
TATT AV VINDEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kannestein AS, Frydenlundgata 12 A, 0169 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
Reg.nr.:
278016
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407411
Inndato:
2014.06.25
Registreringen utløper: 2024.06.25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473
LØRENSKOG, Norge
(740) Fullmektig:
Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA,
Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering
eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; magnetiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisker,
DVD-er og andre digitale
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr,
datamaskiner; dataprogramvare;
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
13
registrerte varemerker
brannslukningsapparater.
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere;
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278019
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201405441
Inndato:
2014.05.09
Registreringen utløper: 2024.05.09
Gjengivelse av merket:
S&M Feelgood Factory
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Simen Aleksander Staalnacke, Skogbakken 6 C, 1177
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278017
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407355
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street,
US-WI54956 NEENAH, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper, renseskum, servietter og våtservietter
impregnert med rensende stoffer.
Klasse 5 Anti-bakterielle våtservietter; anti-bakterielle såper,
anti-bakterielle håndrensemidler.
Klasse 16 Ansiktsservietter; toalettpapir, håndklær, tørkepapir.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
JESSHEIM BY AS, c/o POI Nordic AS, Ringvegen 23,
2066 JESSHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278020
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407381
Inndato:
2014.06.24
Registreringen utløper: 2024.06.24
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278018
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407374
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
Negota
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Negota AS, Storgata 20, 1776 HALDEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 45 Juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278021
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201404863
Inndato:
2014.04.25
Registreringen utløper: 2024.04.25
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278023
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407357
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Team Status AS, Havnegata 1-5, 8800
SANDNESSJØEN, Norge
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Programvare; nedlastbar programvare; nedlastbar
programvare i form av mobilapplikasjoner for å sende
direktemeldinger, dele filer, utveksle data, lyd, videoer,
bilder og grafikk via datanettverk, mobilnettverk,
trådløse nettverk og telekommunikasjonsnettverk;
nedlastbar programvare for redigering av bilder, grafikk,
lyd, video og tekst.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet herunder
dataoverføring og -mottakelse via
telekommunikasjonsnettverk; elektronisk utveksling av
tale, data, lyd, video, tekst og grafikk med tilgang via
data- og telekommunikasjonsnettverk;
direktemeldingstjenester; tjenester relatert til
mobiltelefoner.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka,
0505 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Opplæring/undervisning i forbindelse med miljøvern.
Klasse 42 Forskning og utredning i forbindelse med miljøvern;
miljøinformasjon; gransking og inspeksjoner av
virksomheter i forbindelse med miljøvern.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278022
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsprioritet
2011.12.12, EM, 010484624
Søknadsnr.:
201203853
Inndato:
2012.04.12
Registreringen utløper: 2022.04.12
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
FAZER REAL
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OY Karl Fazer AB, Fazersvagen 6, FI-01230 VANTAA,
Finland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Reg.nr.:
278024
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407412
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
MATCHCRAFT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MATCHCRAFT LLC, 3205 Ocean Park Boulevard,
Suite 220, US-CA90405 SANTA MONICA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklametjenester og
markedsføringstjenester på området sosiale media,
markedsføring av søkemotorer, undersøkende
markedsføring, markedsføring på internett, mobil
markedsføring; rådgivningstjenester på området
optimalisering av søkemotorer; salgsfremmende
tjenester vedrørende andres varer og tjenester
gjennom analyse og rapport av søkemotortrafikk;
optimalisering av søkemotorer; tjenester og rådgivning
vedrørende digitale markedsundersøkelser.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278025
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407358
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ECO-TRAIL ORGANISATION, 56, rue Alexis Maneyrol,
FR-92370 CHAVILLE, Frankrike
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; lommebøker; pengepunger;
håndvesker; ryggsekker; trillebager; sekker for
fjellklatrere; campingsekker; reisebager; strandvesker;
skolevesker; kosmetikkofferter; handlevesker og
handlenett; poser eller sekker for emballasje [av lær].
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; belter; hansker
(bekledning); skjerf; slips; trikotklær; sokker; strandsko,
skistøvler eller sportssko; undertøy.
Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; annonse- og
reklamevirksomhet via postordre (små tekster,
prospekter, trykksaker, vareprøver);
dokumentkopiering; administrasjon av data-arkiver;
organisering av utstillinger for annonsering- og
reklameformål; on-line annonsering på datanettverk;
utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia;
publisering av reklametekster; utleie av reklameplass;
utsendelse av reklameannonser; Public Relation [PRvirksomhet].
Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon
vedrørende underholdning eller utdannelse; utgivelse
av bøker; filmproduksjon på videobånd;
videobåndredigering; fotograferingstjenester;
arrangering av konkurranser (utdannelse eller
underholdning); organisering og ledelse av kollokvium,
forelesninger eller kongresser; organisering og
gjennomføring av utstillinger for kulturelle formål eller
utdannelsesformål.
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278026
Reg.dato.:
2014.09.26
Søknadsnr.:
201407359
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hanksugi Tyre International Co Ltd, Akara Building, 24
De Castro Street, Wickhams Cay I, VG- ROAD TOWN,
TORTOLA, De britiske jomfruøyene
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Dekk til luftfartøy; slanger til pneumatiske dekk [dekk];
dekk til hjul for kjøretøy; dekk til hjul for tohjulsykler
[dekk]; sykkeldekk [dekk]; dekk til tohjulsykler, sykler;
støpegods til pneumatiske dekk [dekk]; pneumatiske
dekk [dekk]; slitebaner til regummiering av dekk [dekk];
bildekk [dekk]; tilhengere [kjøretøy]; hjulnav til kjøretøy.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278027
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201407363
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
HUBRICK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Etaia AS, Rødbergbakken 4, 3267 LARVIK, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Presentasjon av andres varer og tjenester i
kommunikasjonsmedia for detaljsalg.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; chatroom-tjenester;
voice-over-IP tjenester;
telefonkommunikasjonstjenester; webcastingstjenester;
kommunikasjon ved datamaskin og mobile elektroniske
enheter; tilveiebringelse av tilgang til data-, elektroniske
og online databaser; telekommunikasjonstjenester,
elektronisk overføring av data, meldinger og
informasjon; tilveiebringelse av online fora for
kommunikasjon om temaer av generell interesse;
tilveiebringelse av kommunikasjonslenker som
overfører nettstedbrukere til andre lokale og globale
nettsider; muliggjøring av tilgang til en tredjeparts
nettsteder via et universelt login; tilveiebringelse av
online chatrooms og elektroniske oppslagstavler;
audio-, tekst- og videokringkastingstjenester over dataeller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig streaming,
opplasting, posting, visning, tagging, og elektronisk
overføring av data, informasjon, audio- og videobilder.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; elektroniske journaler og weblogger;
tilveiebringelse av online ressurser for utviklere av
programvare; tilveiebringelse av data-, elektroniske og
online databaser innen området underholdning og
innen områdene sekundære, kollegiale, sosiale og
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
samfunnsinteressegrupper; foto- og
videodelingstjenester; elektroniske journaler og
weblogger med brukergenerert eller -spesifisert
innhold; elektroniske publiseringstjenester for andre;
underholdningstjenester, muliggjøring av interaktive og
fler- og enkeltspiller-spilltjenester for spill som spilles
via data- eller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse
av informasjon vedrørende online dataspill og videospill
via data- eller kommunikasjonsnettverk; arrangering og
ledelse av konkurranser for spillere av video- og
dataspill.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskinvare og
dataprogramvare; datatjenester; ASP-tjenester;
tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og
databaser med informasjon; tilveiebringelse av
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare
programvareapplikasjoner; konsulenttjenester
vedrørende datamaskinvare og dataprogramvare;
informasjon vedrørende datateknologi tilveiebrakt
online fra et globalt datanettverk eller internett;
opprettelse og vedlikehold av nettsteder;
tilveiebringelse av søkemotorer for å hente data via
kommunikasjonsnettverk; drift av søkemotorer;
datatjenester, opprettelse av virtuelle samfunn slik at
registrerte brukere kan organisere grupper og
arrangementer, delta i diskusjoner, og engasjere seg i
bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk;
datatjenester, i form av vertstjenester for elektroniske
fasiliteter for andre for organisering og ledelse av
møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via
kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester, nemlig,
vertstjenester for andres programvareapplikasjoner;
ASP med programvare for å muliggjøre eller tillate
opplasting, nedlasting, streaming, posting, visning,
blogging, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen
måte av elektroniske medier eller informasjon over
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online
nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å
overføre personlige identitetsdata og å dele personlige
identitetsdata med og blant multiple nettsteder;
tilveiebringelse av et nettsted med fokus på teknologi
som gjør det mulig for online brukere å opprette
personlige profiler med informasjon vedrørende sosial
nettverking og å overføre og dele slik informasjon blant
multiple nettsteder; tilveiebringelse av informasjon fra
søkbare indekser og databaser med informasjon,
herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser,
grafikk og audiovisuell informasjon, på data- og
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig
bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for
sosial nettverking, opprettelse av et virtuelt samfunn,
og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst,
grafikk og data; datatjenester i form av skreddersydde
nettsider med brukerdefinert eller -spesifisert
informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske
bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester, nemlig
tilveiebringelse av søkemotorer for å hente data på et
globalt datanettverk som tilveiebringer ikke-nedlastbar
e-handelsprogramvare for å gjøre det mulig for brukere
å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et
globalt datanettverk; datatjenester, nemlig, ASP med
grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å
gi gaveforslag og å gjøre det mulig for brukere å utføre
elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt
datanettverk; og SAAS (programvare som en tjeneste)tjenester med programvare for tilveiebringelse av
gaveforslag, sending av elektroniske meldingsvarsler,
for overføring av bestillinger og sending og mottak av
elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for
brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner
via et globalt datanettverk.
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278028
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201407364
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
COLONEL E.H. TAYLOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sazerac Co Inc, 3850 N. Causeway Blvd., Suite 1695,
US-LA70002 METAIRIE, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alkoholholdige drikker, nemlig destillert sprit.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278029
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201402226
Inndato:
2014.02.26
Registreringen utløper: 2024.02.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Remøy Shipping AS, Vågsgata 15, 6090 FOSNAVÅG,
Norge
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Skip, båter og maritime fartøy.
Klasse 35 Management og administrasjon av skip, båter og
maritime fartøy; import og eksportagentur;
salgsfremmende tjenester for tredjemann.
Klasse 36 Eiendomsforvaltning; formuesforvaltning;
investeringsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278030
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201406881
Inndato:
2014.06.12
Registreringen utløper: 2024.06.12
Gjengivelse av merket:
STRALPAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(521)
(540)
Reg.nr.:
278031
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
200808773A
Inndato:
2008.07.14
Registreringen utløper: 2024.09.29
Bruk/innarbeidelse
Ja
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278033
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201403010
Inndato:
2014.03.13
Registreringen utløper: 2024.03.13
Gjengivelse av merket:
INVITROGEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Life Technologies Corp, 5791 Van Allen Way, USCA92008 CARLSBAD, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fullstendig sortiment av utstyrsett bestående
hovedsakelig av én eller flere av de følgende: proteiner,
nukleinsyrer, hormoner, purifikasjonsmidler, harpiks,
celler, geleer, testmaterialer, bufferoppløsninger,
fargestoffer og tilhørende reagenser og utstyr for
ekspresjon, forstørrelse, purifikasjon og analysering av
biologiske prøver.
Klasse 9 Fullstendig sortiment av utstyr og apparater for protein
og nukleinsyre elektroforese.
(554) Merket er et tre-dimensjonal
(730) Innehaver:
Porsgrunds Porselænsfabrik AS, Postboks 100, 3901
PORSGRUNN, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere
(ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og
svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke
opptatt i andre klasser).
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser;
levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer;
naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr,
malt.
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278032
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201403000
Inndato:
2014.03.12
Registreringen utløper: 2024.03.12
Gjengivelse av merket:
HYTRONIK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hytronik Electronics Co Ltd, Block A 6, Linpokeng
Industrial Park, Hao`si, Shajing Street, Bao` an District,
CN- SHENZHEN, Kina
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Signallanterner; elektriske induktorer; ladeavbrytere
[elektrisitet]; transformatorer; ensrettere; elektriske
omformere; tidsbrytere, automatiske; elektriske
dimmere; belysningsballast; overspenningsvern;
scenebelysningsregulatorer; fjernkontrollapparater og instrumenter; elektroniske signalomformere;
tyveriinstallasjoner, elektriske; elektriske apparat for
alarmer; elektriske døråpnere og -lukkere; stikkontakter
for elektriske lys.
Klasse 11 Lamper; elektriske lamper; lamper (brennere for -);
belysningsapparater og installasjoner; juletrebelysning
for festdekorasjoner; gruvelamper;belysningsapparater
for kjøretøy; luftkondisjoneringsapparater; elektriske
varmeinstallasjoner.
Klasse 35 Reklameannonsering; reklameannonsering via on-line
datanettverk; bedriftsledelse og
organisasjonsrådgivning; import- og eksport av
verdipapirer; salgsmarkedsføring for andre;
innkjøpstjenester for andre [kjøp av varer og tjenester
for andre virksomheter]; konsulentvirksomhet (personell
-); databaser (sammenstilling av informasjon).
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278034
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsprioritet
2014.04.08, US, 86/245,328
Søknadsnr.:
201407671
Inndato:
2014.06.30
Registreringen utløper: 2024.06.30
Gjengivelse av merket:
ALIKLUVE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker i
behandling og forebygging av virus-sykdommer,
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
inkludert hepatitt.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278037
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201406809
Inndato:
2014.06.11
Registreringen utløper: 2024.06.11
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278035
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsprioritet
2014.04.18, US, 86/256,788
Søknadsnr.:
201407672
Inndato:
2014.06.30
Registreringen utløper: 2024.06.30
Gjengivelse av merket:
DAKMELA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker i
behandling og forebygging av virus-sykdommer,
inkludert hepatitt.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Safeemobile AS, Postboks 6425 Forskningsparken,
9294 TROMSØ, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske, optiske og elektroniske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske
databærere; grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier, filmer; mekanismer
for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; dataspill, hifi-systemer, elektronikk,
bærbare elektroniske innretninger, herunder bærbare
datamaskiner, håndholdte datamaskiner, tabletdatamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, personlige data
assistenter (PDA), bærbare globale
posisjoneringssysteminnretninger (GPS), MP3 spillere,
og musikkavspillere; fjernsynsapparater og
radioapparater; brannslukningsapparater; deler,
komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer,
herunder kabler, koblinger, holdere og stativer.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; handel,
herunder elektronisk fjernhandel, netthandel og handel
over disk med varene nevnt i klasse 9.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278036
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201407366
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
RYDS BILGLASS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ryds Bilglas AB, Box 3045, SE-72003 VÄSTERÅS,
Sverige
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vindskjermer og ruter for kjøretøy; solskjermer for
bilvinduer.
Klasse 21 Glass til ruter for kjøretøy og fartøy (halvfabrikata).
Klasse 37 Reparasjon av kjøretøy inkludert metall-, lakk- og
glassreparasjon, samt utskifting av bilglass og
reparasjon av steinsprut.
Klasse 40 Glassmestertjenester; sliping og skjæring av
vindusglass og annet glass.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278038
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201008202
Inndato:
2010.08.09
Registreringen utløper: 2020.08.09
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278040
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201008204
Inndato:
2010.08.09
Registreringen utløper: 2020.08.09
Gjengivelse av merket:
VIKING RIVER CRUISES
VIKING
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House,
2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på
innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester;
reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta
bestillinger for transport av passasjerer;
turoperatørtjenester; arrangering av cruise;
reserveringstjenester for transport av passasjerer til
sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og
cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av
informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester;
ingen av de forannevnte tjenester vedrører
fergetjenester eller er fergetjenester.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House,
2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på
innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester;
reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta
bestillinger for transport av passasjerer;
turoperatørtjenester; arrangering av cruise;
reserveringstjenester for transport av passasjerer til
sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og
cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av
informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester;
ingen av de forannevnte tjenester vedrører
fergetjenester eller er fergetjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278039
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201008203
Inndato:
2010.08.09
Registreringen utløper: 2020.08.09
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278041
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201008205
Inndato:
2010.08.09
Registreringen utløper: 2020.08.09
Gjengivelse av merket:
VIKING CRUISES
VIKING TOURS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House,
2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på
innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester;
reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta
bestillinger for transport av passasjerer;
turoperatørtjenester; arrangering av cruise;
reserveringstjenester for transport av passasjerer til
sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og
cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av
informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester;
ingen av de forannevnte tjenester vedrører
fergetjenester eller er fergetjenester.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House,
2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på
innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester;
reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta
bestillinger for transport av passasjerer;
turoperatørtjenester; arrangering av cruise;
reserveringstjenester for transport av passasjerer til
sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og
cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av
informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester;
ingen av de forannevnte tjenester vedrører
fergetjenester eller er fergetjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
20
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278042
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201304805
Inndato:
2013.04.18
Registreringen utløper: 2023.04.18
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278044
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407432
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
ACCLARENT EXPANDING
RELIEF
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Acclarent Inc, 1525-B O'Brien Drive, US-CA94025
MENLO PARK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medisinske innretninger, nemlig apparater for
behandling av sykdommer og lidelser i, eller som
involverer ører, nese, bihuler eller hals.
Klasse 41 Utdannelses- og opplæringstjenester og
arbeidsgrupper innen området otolaryngologi samt
sykdommer og lidelser i ører, nese, bihuler eller hals
samt medisinske innretninger og prosedyrer relatert
dertil.
Klasse 44 Tilveiebringe informasjon innen området
otolaryngologi samt sykdommer og lidelser i, eller som
involverer ører, nese, bihuler eller hals samt
medisinske innretninger og prosedyrer relatert dertil.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Intra AS, 7563 MALVIK, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Benker og benkeplater og benkebeslag av metall,
bygningsmaterialer av metall, metallbeholdere for
oppbevaring, metallbeholdere for avfall, stasjonære
fordelingsbeholdere for håndklær, rør av metall.
Klasse 11 Oppvaskkummer, servanter, komfyrer, kjøleskap,
elektriske håndtørkeapparater for vaskerom, toaletter
(W.C.), urinaler (sanitærinstallasjoner), utslagsvasker,
blandebatterier for sanitærinstallasjoner, sanitære
apparater, innretninger og installasjoner,
dusjinstallasjoner, rør og rørkoblinger som del av
sanitærinstallasjoner.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278043
Reg.dato.:
2014.09.29
Søknadsnr.:
201206398
Inndato:
2012.06.26
Registreringen utløper: 2022.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PRO CON SECURITY AS, Postboks 1594, 4093
STAVANGER, Norge
(740) Fullmektig:
Martin Rikstad, Rytterveien 68, 4046 HAFRSFJORD,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Båtfortøyningstjenester
Klasse 45 Sikkerhetstjenester
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278045
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407433
Inndato:
2014.06.26
Registreringen utløper: 2024.06.26
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278047
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2014.03.27, US, 86/233,669
Søknadsnr.:
201407677
Inndato:
2014.06.30
Registreringen utløper: 2024.06.30
Gjengivelse av merket:
ORKEPA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker i
behandling og forebygging av virus-sykdommer,
inkludert hepatitt.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
AW Jewellery/AW Jewellery Design, v/Anette Wille
Jewellery, Kirkebakken 5 D 1.th, DK-8330 BEDER,
Danmark
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Amuletter (juvelvarer), klokker, vedheng til armbånd
(juvelvarer), diamanter, halsbånd (juvelvarer),
ornamenter til hatter laget av edle metaller, juvelvarer,
lenker (juvelvarer), lås for juvelvarer, mansjettknapper,
medaljonger (juvelvarer), perler (juvelvarer),
pyntebrosjer, juvelvarer laget av ravgult, ringer
(juvelvarer), nåler (juvelvarer), ornamenter (juvelvarer),
edelsteiner, øredobber.
Klasse 18 Lærstropper, lærsnorer, lærlisser, nøkkeletuier,
kreditkortetuier (lommebøker), lærbånd, lærfletter,
vesker, dyrehud, lærtråd.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
detaljhandel og grossistvirksomhet vedrørende
amuletter (juvelvarer), klokker, vedheng til armbånd
(juvelvarer), diamanter, halsbånd (juvelvarer),
ornamenter til hatter laget av edle metaller, juvelvarer,
lenker (juvelvarer), lås for juvelvarer, mansjettknapper,
medaljonger (juvelvarer), perler (juvelvarer),
pyntebrosjer, juvelvarer laget av ravgult, ringer
(juvelvarer), nåler (juvelvarer), ornamenter (juvelvarer),
edelsteiner, øredobber, lærstropper, lærsnorer,
lærlisser, nøkkeletuier, kreditkortetuier (lommebøker),
lærbånd, lærfletter, vesker, dyrehud, lærtråd.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, USCT06851 NORWALK, USA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278048
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2014.01.13, EM, 012495255
Søknadsnr.:
201407085
Inndato:
2014.06.16
Registreringen utløper: 2024.06.16
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278046
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2014.03.24, US, 86/230,358
Søknadsnr.:
201407678
Inndato:
2014.06.30
Registreringen utløper: 2024.06.30
Gjengivelse av merket:
XIMENCY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker i
behandling og forebygging av virus-sykdommer,
inkludert hepatitt.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278049
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2013.12.30, US, 86/154,408
Søknadsnr.:
201407450
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak
og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post
og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter
for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data
og meldinger, og elektroniske innretninger som setter
brukeren i stand til å holde styr på eller administrere
personlig informasjon; apparater for opptak og
gjengivelse av lys; MP3- og andre
digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og spillere; videokassettopptakere og -spillere; CDopptakere og -spillere; elektroniske, håndholdte
enheter for trådløst mottak, lagring og/eller overføring
av data og meldinger, og elektroniske innretninger som
gjør det mulig for brukeren å holde styr på eller
administrere personlig informasjon; utstyr og
instrumenter for elektroniske kommunikasjon;
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter;
telefonbasert software og hardware for gjenfinning av
informasjon; mobile digitale elektroniske innretninger;
globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS);
telefoner; mobiltelefoner, bildetelefoner; deler og
tilbehør for mobiltelefoner;
stemmegjenkjenningsapparater; digitale
stemmeopptakere; trådløse
kommunikasjonsinnretninger for overføring av
stemmer, data eller bilder; øretelefoner, hodetelefoner,
lydhøytalere; apparater for opptak og gjengivelse av
lyd, forsterkere, elektriske fonografer, platespillere, hifi
stereoapparater, båndopptakere og
avspillingsapparater; mikrofoner; digitale lyd og
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og spillere; videokassettopptakere og spillere, CDopptakere og -spillere, DVD-opptakere og -spillere;
digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer,
radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale
miksere; lydapparater for biler; datasoftware; dataspill
og elektroniske spill; datasoftware for frembringelse,
produksjon (authoring), distribusjon, nedlasting,
overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering,
koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering
av tekst, grafikk, bilder, lyd, video og multimediainnhold, og elektroniske publikasjoner;
operativsystemsoftware, datasynkroniseringssoftware,
applikasjonsutviklingssoftware; datasoftware for
håndtering av personlig informasjon;
databasehåndteringssoftware;
databasesynkroniseringssoftware;
tegngjenkjennelsessoftware;
stemmegjenkjennelsessoftware; tale-til-tekst
konverteringssoftware; stemmeaktivert (voice-enabled)
softwareapplikasjoner; software for
telefoniadministrering; software for elektroniske post
og meldingsutveksling; software for mobiltelefon;
datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online
databaser; computer software for omdirigering av
meldinger, internett e-mail, og/eller andre data til en
eller flere elektroniske håndholdte innretninger fra et
datalager på eller tilknyttet en personlig computer eller
en server; computer software for synkronisering av
data mellom en fjernstasjon eller fjerninnretning og en
stasjonær eller fjernstasjon eller -innretning;
nedlastbare elektroniske publikasjoner; fonter,
skriftsnitt, skrifttyper og skriftdesign i form av registrert
data; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar
eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som
en enhet med, alle de forannevnte varer; datautstyr for
bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske
apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle
de forannevnte varer; elektroniske apparater med
interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte
varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de
forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier
tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte
varer.
Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur;
klokker; tidsmålere, kronometre, tidtakerur (timepieces);
kronografer for bruk som tidsmålere, kronometre,
ETOTUZE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, USNY10154 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278050
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2013.11.22, EM, 012335568
Søknadsnr.:
201406036
Inndato:
2014.05.22
Registreringen utløper: 2024.05.22
Gjengivelse av merket:
EBBA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Findus Sverige AB, SE-26781 BJUV, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485
STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Grønnsaker og rotfrukter; grønnsaksblandinger;
hermetiske supper; konserverte, frosne, tørkede,
posjerte og tilberedte frukter, bær, sopp, grønnsaker og
rotfrukter; syltetøy og geléer; hermetiske matvarer,
pikkels; hermetiske og tørkede erter; grønne og gule
flekkede og tørkede erter; kikerter; rynkede erter;
belgerter; grønnsaksjuicekonsentrat til næringsmidler.
Klasse 31 Belgplanter; friske frukter, grønnsaker og bær; frø og
såvarer; planter og naturlige blomster; ferske erter;
sukkererter.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278051
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2013.12.11, TT, 47657
Søknadsnr.:
201406835
Inndato:
2014.06.11
Registreringen utløper: 2024.06.11
Gjengivelse av merket:
TAPTUATOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Offhand LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801
WILMINGTON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware;
dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; tabletdatamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA);
elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker;
elektroniske boklesere; håndholdte elektroniske
spilldeler tilpasset for bruk sammen med en ekstern
skjerm eller monitor; håndholdte digitale elektroniske
innretninger og software relatert dertil; håndholdte
23
registrerte varemerker
tidtakerur (timepieces); kronometre; klokkereimer;
bokser og etuier for armbåndsur, klokker og ur og
kronometriske instrumenter; deler til armbåndsur,
klokker og ur og kronometriske instrumenter;
juvelervarer, smykker.
2014.10.06 - nr 41/14
matvarer (i denne klassen) tilsatt marine oljer; frosset
yoghurt; spiselige geleer; sjokolade; søtsaker;
sukkertøy; pastiller og ikke-medisinske halspastiller;
proteinbarer; kornstenger /energibarer.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278052
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407691
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Jaguar Land Rover Ltd, Abbey Road, GB-CV34LF
WHITLEY, COVENTRY, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Leasing-, utleie- og leietjenester for motorkjøretøy,
lagringsfasiliteter for motorkjøretøy, deler og tilbehør;
arrangering og/eller tilveiebringelse av ferier, safarier,
reiser og off-road-ekskursjoner; turarrangerings- og
turoperatørtjenester; arrangering av transport av
kjøretøy, førere og passasjerer; reisebyrå-, turistbyrå-,
og reiseinformasjons- og rådgivingstjenester; booking
av sitteplasser og utstedelse av billetter for reiser;
sitteplass-, køyeplass- og billettreservasjonstjenester;
eskortering av reisende; sjåførtjenester; ledelse av
sightseeingrundreiser med bil; koordinering av
reisearrangementer for individer og for grupper;
tilveiebringe en nettside med informasjon og tilbud om
arrangerte reiser og ekspedisjoner; reiseklubber,
nemlig tilveiebringe reisebyråtjenester og
conciergetjenester (booking av restauranter og
innkvartering) til kunder; organisering av ekskursjoner;
organisering, arrangering og ledelse av
motorkjøretøysekskursjoner og -rundturer for
underholdnings- og rekreasjonsformål.
Klasse 41 Instruksjoner og undervisning innen kjøring av
kjøretøy og off-road-kjøring; opplæring i kjøreteknikk for
firehjuls- og racingkjøring, mekanikk innen motoriserte
landkjøretøy, kartlesing, kjøresikkerhet, og miljøansvar;
kjøreakademitjenester; klubbtjenester, nemlig
bilklubbtjenester; utdannelses-, opplærings- og
underholdningstjenester relatert til motorkjøretøy;
arrangering av konkurranser og turneringer relatert til
kjøring og bilracing; online instruksjonskurs i kjøring av
høyytelsesbiler; ledelse av guidede rundturer om
motorkjøretøyfasiliteter og kjørekurs;
underholdningstjenester, nemlig arrangering av
sportsbilrace for andre; underholdningstjenester,
nemlig arrangering av motorsportkonkurranser og begivenheter; tilveiebringe ulike fasiliteter for en
samling av bilsportsbegivenheter, -konkurranser,
herunder utstedelse av sertifikater samt andre
utmerkelser og priser til deltakere på nevnte
begivenheter og konkurranser.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
LØPESKJØRT.NO TONE NORDANG, Blåmeisveien
18, 1529 MOSS, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Salg av klær og sportsutstyr
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278054
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2013.10.21, EM, 012239752
Søknadsnr.:
201403962
Inndato:
2014.04.04
Registreringen utløper: 2024.04.04
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278053
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407453
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NORWEGIAN PREMIUM AS, Postboks 49
Lambertseter, 1101 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 kosttilskudd; ernæringssupplement; vitaminer og
vitaminpreparater; mineraler og mineralpreparater;
næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater;
dietetiske næringsmidler; dietetiske drikker;
farmasøytiske preparater og substanser; marine oljer;
spiselige oljer; tran og tranpreparater; naturmidler og preparater; halstabletter; tabletter og pastiller for
lindring og behandling av hoste og sår hals.
Klasse 29 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til
næringsmidler basert på fisk, kjøtt, fjærkre, vilt, frukt,
grønnsaker, planter; matvarer (i denne klassen) tilsatt
marine oljer; spiselige oljer og fett, herunder marine
oljer; melkeprodukter; yoghurt.
Klasse 30 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til
næringsmidler basert på mel og kornprodukter;
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
24
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278055
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201406741
Inndato:
2014.06.05
Registreringen utløper: 2024.06.05
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278057
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407694
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
ZYMGLYSTO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Gummiservice Produksjon AS, Sarpsborgveien 121,
1640 RÅDE, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Salg av dekk.
Klasse 37 Regummiering av dekk.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278056
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407444
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278058
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407692
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
Rent Hjem - Ren Samvittighet
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Din Vaskehjelp AS, Cappelens vei 22, 1162 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Rengjøring av bygninger (eksteriør), Rengjøring av
bygninger (interiør).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
MSPA AS, Sjøskogenveien 5, 1407 VINTERBRO,
Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Apparater og innretninger for massasje og
vannmassasje.
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
vanntilførsel og sanitære formål; badeapparater;
badeanlegg; oppblåsbare badeinstallasjoner; badekar;
badeovner; badstuinstallasjoner; boblebadekar;
flyttbare kabinetter for tyrkerbad; pumper til boblebad;
sittebadekar; varmluftapparater for bad;
dusjinstallasjoner; badstuinstallasjoner; deler til de
forannevnte varer.
Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie,
helsetjenester og velværebehandling ved bruk av vann(
spa); badstutjenester; tyrkiske bad; massasjetjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278059
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407696
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
ZIMGLYSTO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278060
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407697
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
ZYGLYDOR
Reg.nr.:
278062
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsprioritet
2014.06.25, AD, 28785
Søknadsnr.:
201407458
Inndato:
2014.06.27
Registreringen utløper: 2024.06.27
Gjengivelse av merket:
CEASE FIRE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH2000 NEUCHÂTEL , Sveits
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter; sigarer,
sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne
sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk,
kretek; snus; tobakkerstatninger (ikke for medisinske
formål); artikler for røkere, sigarettpapir,
sigarettmunnstykker, sigarettfiltre, tobakksesker,
sigarettbokser, askebegere, piper, lommeapparater for
rulling av sigaretter, lightere, fyrstikker; tobakkspinner,
oppvarmede tobakksprodukter, elektroniske enheter
som varmer sigaretter; elektroniske røykingsenheter;
elektroniske sigaretter; elektroniske sigaretter for bruk
som et alternativ til tradisjonelle sigaretter; elektroniske
nikotin inhalasjonsenheter; vaporising (fordampnings)
enheter for tobakk, tobakksprodukter og
tobakkerstatninger; røykeartikler for elektroniske
sigaretter; ladere, slokkingsapparater og tilbehør; deler
og komponenter/koblinger for bruk i forbindelse med
elektroniske sigaretter eller apparater for oppvarming
av tobakk.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278061
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201307117
Inndato:
2013.06.12
Registreringen utløper: 2023.06.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Synoptik Norge AS, Eyvind Lyches vei 19 A, 1338
SANDVIKA, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Optiske apparater og instrumenter; kontaktlinser;
beholder for kontaktlinser; briller; brilleinnfatninger;
solbriller; brilleglass; brilleetuier.
Klasse 35 Virksomhetsformidlertjenester i forbindelse med
engrossalg, samt (online) detaljhandel, samt import- og
eksporttjenester i forbindelse med kontaktlinser,
beholdere og etuier for kontaktlinser, briller,
brilleinnfatninger, brilleglass, brilleetuier, brillelenker,
sportsbriller, solbriller, franchisingtjenester, blant annet
bedriftsrådgivning, salgsfremmende aktiviteter og
fremskaffelse av kommersiell knowhow; annonse- og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bedriftsledelse og bedriftsøkonomisk rådgivning;
publisitets- og salgsfremmende tjenester; anskaffelse
av varer for andre; forannevnte tjenester også gjennom
elektroniske- og telekomunikasjonsmidler som for
eksempel internett, TV-nettverk, (mobil) telefonnettverk,
kabel-, satellitt- og eternettverk, og andre lignende
nettverk.
Klasse 44 Optometriske tjenester og tjenester som tilbys av
optikere, optometrister og kontaktlinsespesialister
inkludert rådgivning og formidling av informasjon
innenfor dette feltet; profesjonell rådgivning med
hensyn til kvalitet og bruk av optiske produkter, briller
og kontaktlinser.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278063
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201406272
Inndato:
2014.05.28
Registreringen utløper: 2024.05.28
Gjengivelse av merket:
JOONA LINNA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bonnierförlagen AB, Box 3159, SE-10363
STOCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computerspill; computer software (innspilte eller
nedlastbare) til bruk for å lese elektroniske
publikasjoner (fiction); levende spillefilmer,
kinematografiske filmer, animerte tegnefilmer i form av
kinematografiske filmer; CD'er og DVD'er; mobile
elektroniske innretninger til bruk for å lese tekster,
bilder, audio og video; elektroniske publikasjoner
(nedlastbare), samt aviser, blader (fiction), journaler
(fiction), tidsskrifter (fiction) og bøker (fiction), alle i
elektronisk form eller distribuert online eller via et
multimedia nettverk; elektroniske oppslagstavler.
Klasse 16 Trykksaker (fiction); bøker (fiction); samler-aviser,
blader (fiction), postere og kort; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke innretninger); fotografier;
binders; aviser og blader (fiction).
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse 41 Tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke
nedlastbare); fremskaffe internettspill (ikke
nedlastbare); kinematografiske filmfremvisninger;
filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; produksjon av
fjernsyns- og kinofilmer; fremvisning av filmer;
teaterproduksjoner.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
26
registrerte varemerker
maskininstallasjoner, undervannsbygning,
undervannsreparasjon, utleie av kabelkaruseller,
bygging av kabelkaruseller.
Klasse 39 Transport av oljeledninger, lasthåndtering, lagre
kabler og rør, transportvirksomhet, befraktning,
befraktningsvirksomhet, båttransport, Emballering av
varer, frakt, innpakking av varer, lagring,
lasthåndtering, båtopplagring og lektertransport
Klasse 42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende
bygning av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll
vedrørende bygning av skip, ingeniørtjenester i form av
rådgivning angående tekniske installasjoner.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278064
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407698
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
IBUKI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Shiseido Company Ltd, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, JP-1040061 TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper; parfymer; kosmetikk; kosmetiske preparater for
hudpleie; hudpleiepreparater; make-up produkter;
hårpleieprodukter; blekemidler og andre midler for
klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt til sliping; parfymevarer; eteriske oljer, hårvann;
tannpussemidler.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278066
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201405880
Inndato:
2014.05.15
Registreringen utløper: 2024.05.15
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278065
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201405447
Inndato:
2014.05.09
Registreringen utløper: 2024.05.09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
DRAMMEN SLIP & VERKSTED AS, Havnegata 83,
3040 DRAMMEN, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Selmer DA, Tjuvholmen Allé 1, 0252
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk i vannet, båter,
lektere, løsningsinnretninger for båter, propeller for
båter, skip, skipspropeller, skipsskrog,
styreanordninger for båter, vannfartøyer, båtskrog,
kabelkaruseller
Klasse 37 Byggevirksomhet, gjenoppbygning av maskiner (helt
eller delvis ødelagt), Skipsbygging, skipsverft;
reparasjonsvirksomhet for båter, lektere, skip,
skipspropeller, skipsskrog, styreanordninger for båter,
vannfartøyer, båtskrog og kabelkaruseller; vedlikehold
av skip; installasjonsvirksomhet for båter, lektere, skip,
skipspropeller, skipsskrog, styreanordninger for båter,
vannfartøyer, båtskrog og kabelkaruseller; fartøy og
maskininstallasjoner, undervannsbygning,
undervannsreparasjon, utleie av kabelkaruseller,
bygging av kabelkaruseller.
Klasse 39 Transport av oljeledninger, lasthåndtering, lagre
kabler og rør, transportvirksomhet, befraktning,
befraktningsvirksomhet, båttransport, Emballering av
varer, frakt, innpakking av varer, lagring,
lasthåndtering, båtopplagring og lektertransport
Klasse 42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende
bygning av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll
vedrørende bygning av skip, ingeniørtjenester i form av
rådgivning angående tekniske installasjoner.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
DRAMMEN SLIP & VERKSTED AS, Havnegata 83,
3040 DRAMMEN, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk i vannet, båter,
lektere, løsningsinnretninger for båter, propeller for
båter, skip, skipspropeller, skipsskrog,
styreanordninger for båter, vannfartøyer, båtskrog,
kabelkaruseller
Klasse 37 Byggevirksomhet, gjenoppbygning av maskiner (helt
eller delvis ødelagt), Skipsbygging, skipsverft;
reparasjonsvirksomhet for båter, lektere, skip,
skipspropeller, skipsskrog, styreanordninger for båter,
vannfartøyer, båtskrog og kabelkaruseller; vedlikehold
av skip; installasjonsvirksomhet for båter, lektere, skip,
skipspropeller, skipsskrog, styreanordninger for båter,
vannfartøyer, båtskrog og kabelkaruseller; fartøy og
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
27
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278067
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201406523
Inndato:
2014.06.03
Registreringen utløper: 2024.06.03
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278069
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407107
Inndato:
2014.06.17
Registreringen utløper: 2024.06.17
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Snapchat Inc, 63 Market Street, US-CA90291 VENICE,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Nedlastbar programvare for å bearbeide og tillate
sending av fotografier; programvare for å samle inn,
redigere, organisere, modifisere, sende, lagre og dele
data og informasjon; programvare til bruk som
applikasjonsprogrameringsgrensesnitt (API);
programvare i form av
applikasjonsprogrameringsgrensesnitt (API) for
programvare som tilrettelegger for onlinetjenester for
sosial nettverksbygging, konstruksjon av sosiale
nettverksapplikasjoner og for å tillate gjenskaping,
opplasting, nedlasting, tilgang til og administrasjon av
data; programvare for å tilby opplasting, nedlasting,
tilgang til, posting, visning, tagging, strømming, lenking,
deling eller på annen måte å tilby elektroniske merker
eller informasjon via data og kommunikasjonsnettverk.
Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring av data, meldinger, grafikk, bilder og
informasjon; fotodelingstjenester mellom brukere,
nemlig elektronisk overføring av digitale billedfiler blant
Internett-brukere; tilveiebringelse av tilgang til
datamaskinbaserte, elektroniske og online databaser;
tilveiebringelse av online kommunikasjonsfora, nemlig
overføring av emner av generell interesse;
tilveiebringelse av online chatterom og elektroniske
oppslagstavler for overføring av meldinger mellom
brukere innenfor områder av generell interesse;
kringkastingstjenester via data- og andre
kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, posting,
visning, tagging og elektronisk overføring av data,
informasjon, meldinger, grafikk og bilder;
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring av bilder og videoer.
Klasse 41 Tilveiebringelse av databaser, elektroniske og online
databaser innenfor underholdningsområdet; publisering
av elektroniske journaler og weblogger med
brukergenerert eller spesifisert innhold.
Klasse 42 Tilveiebringelse av et nettsted som gir brukeren
mulighet til å laste opp fotografier; datatjenester, nemlig
tilveiebringelse av en interaktiv nettside med teknologi
som setter brukere i stand til å administrere sine online
fotografier og sosiale nettverkskontoer; tilveiebringelse
av bruk av online midlertidig ikke-nedlastbar
programvare for å modifisere og tillate overføring av
fotografier; fildelingstjenester, nemlig tilveiebringelse av
en nettside med teknologi som setter brukeren i stand
til å laste opp og ned elektroniske filer; vertstjenester
for online nettfasiliteter rettet mot andre for å
administrere og dele online innhold; tilveiebringelse av
informasjon fra søkbare innholdsfortegnelser og
informasjonsdatabaser; tilveiebringelse av søkemotorer
for å innhente data via kommunikasjonsnettverk;
datatjenester, nemlig utvikling av virtuelle samfunn der
registrerte brukere kan delta i diskusjoner og engasjere
seg i sosial, forretningsmessig og samfunnsmessig
nettverksbygging; datatjenester, nemlig vertstjenester
for online nettfasiliteter rettet mot andre for å
organisere og gjennomføre møter, evenementer og
interaktive debatter via kommunikasjonsnettverk; ASPtjenester, nemlig vertstjenester knyttet til
dataprogramvareapplikasjoner for andre; ASP-tjenester
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
AbbVie AB, Hemvärnsgatan 9, SE-17154 SOLNA,
Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
Klasse 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter,
nemlig et leveringssystem/doseringssystem for
medikamenter for behandlingen av nevro-degenerative
sykdommer; kirurgiske og medisinske sonder og
slanger/kanyler, nemlig intestinale sonder og
slanger/kanyler for administrering av medikamenter inn
i tynntarmen.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278068
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201406563
Inndato:
2014.06.04
Registreringen utløper: 2024.06.04
Gjengivelse av merket:
NEOCOOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974
MURRAY HILL, USA
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig puter
og pads brukt i forbindelse med
temperaturstyringssystemer, og deler og tilbehør dertil.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
28
registrerte varemerker
inneholdende programvare som setter brukere i stand
til eller tilveiebringer opplasting, nedlasting, strømming,
posting, visning, lenking, deling eller på annen måte å
tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en
nettside inneholdende teknologi som setter onlinebrukere i stand til å opprette personlige profiler med
informasjon fr sosiale nettverk; tilveiebringelse av
informasjon om emner av generell interesse fra
søkbare innholdsfortegnelser og databaser med
informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter,
databaser, grafikk og audiovisuell informasjon på dataog kommunikasjonsnettverk, nemlig tilveiebringelse av
søkemotorer for Internett; tilveiebringelse av midlertidig
bruk av ikke-nedlastbar programvareapplikasjoner for
sosial nettverksbygging, utvikling av virtuelle samfunn
og overføring av lyd, bilde, fotografiske bilder, tekst,
grafikk og data; datatjenester i form av spesiallagde
nettsider med brukerdefinert eller brukerspesifisert
informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske
bilder, tekst, grafikk og data.
Klasse 45 Internettbasert sosial introduksjon og
nettverksbygging; tilveiebringelse av online databaser
innenfor sosial nettverksbygging og sosial introduksjon.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278071
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201403644
Inndato:
2014.03.28
Registreringen utløper: 2024.03.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nittedal Torvindustri AS, Gaustadgata12, 1482
NITTEDAL, Norge
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinære preparater og midler;
fordøyelsesregulerende midler for dyr;
fordøyelsesregulerende midler for dyr basert på
organisk materiale.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278070
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407700
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
ULTIMUNE
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Shiseido Company Ltd, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, JP-1040061 TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Såper; parfymer; kosmetikk; kosmetiske preparater for
hudpleie; hudpleiepreparater; make-up produkter;
hårpleieprodukter; blekemidler og andre midler for
klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt til sliping; parfymevarer; eteriske oljer, hårvann;
tannpussemidler.
Reg.nr.:
278072
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201403645
Inndato:
2014.03.28
Registreringen utløper: 2024.03.28
Gjengivelse av merket:
FIBRA UNIKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nittedal Torvindustri AS, Gaustadgata12, 1482
NITTEDAL, Norge
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinære preparater og midler;
fordøyelsesregulerende midler for dyr;
fordøyelsesregulerende midler for dyr basert på
organisk materiale.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
29
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278073
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201407387
Inndato:
2014.06.24
Registreringen utløper: 2024.06.24
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278076
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201405503
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
MYRIAM BJERKLI, Ringdalgata 3, 3270 LARVIK,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Med Lab AS, Søren Bulls vei 25, 1051 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Programvare.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aktiebolaget Gunry, Kabelgatan 3, SE-43437
KUNGSBACKA, Sverige
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Rengjøringsmidler; rengjøringsmidler for
husholdningsbruk; vaske-, oppvask- og
rengjøringsmidler; rengjøringsmidler og -preparater;
rengjøringssammensetninger for WC; oppvaskmidler;
pulver for oppvaskmaskiner; oppvaskpreparater.
Klasse 21 Skrubbesvamper; kluter for rengjøringsbruk; kluter for
skopussing; tørkekluter; kluter til mopper;
poleringsmateriell (kluter); stålull; kjøkkensvamper;
børster til oppvask; oppvaskstativer; kammer og
svamper; koster (utenom malerkoster);
børstemakermaterialer; artikler for rengjøringsformål.
Klasse 24 Oppvask- og rengjøringskluter og andre
rengjøringsmaterialer laget av tekstil; oppvaskkluter.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278074
Reg.dato.:
2014.09.30
Søknadsnr.:
201404759
Inndato:
2014.04.22
Registreringen utløper: 2024.04.22
Gjengivelse av merket:
WEBMED
Reg.nr.:
278075
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201111940
Inndato:
2011.10.18
Registreringen utløper: 2021.10.18
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
278077
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407704
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
VAPOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NIKE Innovate CV, One Bowerman Drive, USOR97005-6453 BEAVERTON, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Golfkøller, golfkøllehoder, golfkølleskaft, golfballer,
golfkøllehåndtak, golfbager, balltrebager for baseball,
golf pegger, trekk for golfkøllehoder, golfball markører;
sportshansker, nemlig golfhansker, hansker for
amerikansk fotball, baseball-hansker, lacrossehansker, fotballhansker; lacrossekølle og køllehoder;
lacrosse-skulderbeskyttere og armbeskyttere.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte grønnsaker; egg, melk og
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
30
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278078
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201313847
Inndato:
2013.11.14
Registreringen utløper: 2023.11.14
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278079
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201405504
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aktiebolaget Gunry, Kabelgatan 3, SE-43437
KUNGSBACKA, Sverige
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Rengjøringsmidler; rengjøringsmidler for
husholdningsbruk; vaske-, oppvask- og
rengjøringsmidler; rengjøringsmidler og -preparater;
rengjøringssammensetninger for WC; oppvaskmidler;
pulver for oppvaskmaskiner; oppvaskpreparater.
Klasse 21 Skrubbesvamper; kluter for rengjøringsbruk; kluter for
skopussing; tørkekluter; kluter til mopper;
poleringsmateriell (kluter); stålull; kjøkkensvamper;
børster til oppvask; oppvaskstativer; kammer og
svamper; koster (utenom malerkoster);
børstemakermaterialer; artikler for rengjøringsformål.
Klasse 24 Oppvask- og rengjøringskluter og andre
rengjøringsmaterialer laget av tekstil; oppvaskkluter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Spirits International BV, 3, rue du Fort Rheinsheim, LU2419 LUXEMBOURG, Luxembourg
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft
og andre preparater til fremstilling av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.), vodka, drikker
inneholdende sprit, vodkabaserte drinker og coctails
inneholdende vodka.
Klasse 43 Tjenester for fremstilling av mat og drikke.
Bartjenester og cocktailbartjenester, klubber,
restauranter, catering for fremstilling av mat og drikke.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Reg.nr.:
278080
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201405505
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aktiebolaget Gunry, Kabelgatan 3, SE-43437
KUNGSBACKA, Sverige
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Rengjøringsmidler, skyllemidler.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
31
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278081
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsprioritet
2014.02.11, EM, 012585089
Søknadsnr.:
201405508
Inndato:
2014.05.13
Registreringen utløper: 2024.05.13
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278083
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201406880
Inndato:
2014.06.12
Registreringen utløper: 2024.06.12
Gjengivelse av merket:
PHP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SEBIR SA, C/ Comunicaciones, 14, ES-08755
CASTELLBIS, Spania
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser,
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler,
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål;
flussmidler for lodding; fosfat.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HIVNORGE, Christian Kroghsgt. 34, 0186 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter;
organisering og ledelse av kurs og seminarer; utgivelse
av tekster, andre enn reklametekster.
Klasse 44 Helsetjenester; informasjonsvirksomhet vedrørende
hiv; foredragsvirksomhet vedrørende hiv; rådgivning og
veiledning til hiv positive, helsepersonell og andre
interesserte om hiv.
Klasse 45 Juridiske tjenester; myndighetskontakt
(lobbyvirksomhet); rådgivning og veiledning til hivpositive om offentlige tilbud og ordninger.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278082
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407706
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278084
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201406890
Inndato:
2014.06.12
Registreringen utløper: 2024.06.12
Gjengivelse av merket:
AloxX
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Midsund Næringsforum, Midsund Brygge, 6475
MIDSUND, Norge
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring av/for
turisme og reiselivsvirksomhet; markedsførings- og
reklamevirksomhet i forbindelse med turisme, reiseliv
og fritid; konsulentbistand i forretningssaker; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter.
Klasse 39 Transportvirksomhet og transporttjenester innen
turisme og reiseliv; transport av reisende;
transportinformasjon; formidling av reiseinformasjon;
turistinformasjon; reise- og turistbyråvirksomhet;
arrangering og organisering av reiser; reisereservering;
reisebestilling; bestilling av transport; utleie av guider;
utleie av transportmidler; arrangering og organisering
av rundturer; sightseeing; guiding; transport og lagring
av bagasje.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restaurantvirksomhet; reservering, midlertidig
innlosjering, drift og utleie av rorbuer, campingplasser,
turisthytter, feriehus, pensjonat, motell og hotell; utleie
av hotellrom, hytter, losji; utleie av restauranter og
lokaler;informasjons-, rådgivnings- og
konsultasjonstjenester vedrørende de forannevnte
tjenester, også via et globalt datanettverk..
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Elkem AS, Drammensveien 169, 0277 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Magne Vindenes, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675
KRISTIANSAND S, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Alumina; sammensetninger for fremstilling av tekniske
keramer.
Klasse 19 Ildfaste konstruksjonsmaterialer, ikke av metall.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
32
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278085
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407356
Inndato:
2014.06.23
Registreringen utløper: 2024.06.23
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278087
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsprioritet
2012.09.12, US, 85/726,917
Søknadsnr.:
201301550
Inndato:
2013.02.05
Registreringen utløper: 2023.02.05
Gjengivelse av merket:
ELITEONE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company LP, 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datamaskiner; PC-er; bærbare datamaskiner;
reisedatamaskiner; nettbrett (tablet computers);
borddatamaskiner; datahardware; dataperiferiutstyr;
datamonitorer; dataskjermer og displayer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Liftwheel AS, Fürstenga 16, 1367 SNARØYA, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Møbelhjul som styres av en app og/eller sensor som
er hev og senkbart, til bruk på møbler, kasser, reoler,
musikk og media applikasjoner, krukker, beholdere,
containere, vegger, hvitevarer, av tre, plast, metall,
betong, eller keramikk.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Reg.nr.:
278088
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsprioritet
2012.09.12, US, 85/726,912
Søknadsnr.:
201301551
Inndato:
2013.02.05
Registreringen utløper: 2023.02.05
Gjengivelse av merket:
ELITEDESK
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company LP, 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datamaskiner; PC-er; bærbare datamaskiner;
reisedatamaskiner; nettbrett (tablet computers);
borddatamaskiner; datahardware; dataperiferiutstyr;
datamonitorer; dataskjermer og displayer.
Reg.nr.:
278086
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407707
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norsk Kaffeinformasjon, Niels Juels gate 16, 0272
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; kaffekurs;
arrangering av mat og/eller drikkefestivaler.
Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering; kafeer, kantiner, restauranter, hoteller, bar,
kaffebarer.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278089
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407475
Inndato:
2014.06.29
Registreringen utløper: 2024.06.29
Gjengivelse av merket:
KETTLE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kettle Foods Inc, 3125 Kettle Court, US-OR97301
SALEM, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; potetgull; potetchips og
snackmat; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, strekte,
bakte og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy;
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett;
chips og flak; potetløv og chips inneholdende mais;
dipp; ost i form av dipp; olivenolje; matlagingsolje;
maisolje; spiselige oljer for glasering av matvarer;
spiselige oljer for bruk ved tilberedning av matvarer;
spiselige vegetabilske oljer; maisoljer; ekstruderte
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
33
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
snackmatvarer; preparerte mandler;
sjokoladenøttesmør; uttørket kokosnøtt; preparerte,
kokte, tørrede og konserverte nøtter; peanøttsmør;
preparerte peanøtter; rosiner; preparerte cashewnøtter;
spiselige nøtter og produkter laget av spiselige nøtter;
blandinger av frukt og tørrede nøtter; hermetiske og
tørrede belgfrukter; nøtter med søte smakstilsetninger;
krydrede nøtter og nøtter med pikante
smakstilsetninger; yoghurt; fromage frais (ferskost).
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; pepper, eddik,
sauser; krydderier; is; maisprodukter, popcorn,
maischips og snackmat; kavringer; knekkebrød,
flatbrød; kornprodukter; sprø snacks laget av korn; sprø
snacks laget av potetmel; sprø snacks laget av hel
hvete eller helkorn; chocolate chips (sjokoladebiter);
dipper; sauser; ekstruderte snackmatvarer; krydder;
taco; tortilla; smakstilsetninger, andre enn eteriske
oljer; smakstilsetninger for snackmat (andre enn
eteriske oljer); smakstilsetninger laget av grønnsaker
(andre enn eteriske oljer); aromatiske smakstilsetninger
for mat (andre enn eteriske oljer); sjokoladeovertrukne
nøtter; snackbars (snackstenger og -plater)
inneholdende nøtter eller en blanding av korn, nøtter og
tørket frukt; småkaker og kjeks; fruktsauser; snackmat
med sjokoladetrekk; sjokolade; konfekt; siruper;
karamell; honning; praliner; toffee; dressinger av olje
og/eller fett.
Reg.nr.:
278091
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201404886
Inndato:
2014.04.27
Registreringen utløper: 2024.04.27
Gjengivelse av merket:
GODEVENT -Brings people to
God
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Godevent AB, Box 5025, SE-12105 JOHANNESHOV,
Sverige
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs
plass, 0028 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
markedsføringstjenester; salg av reklameplass og
annonseplass på nettsteder og i andre medier enn
Internett, salg av trykksaker, -bøker, -klær, -sko, hodeplagg, -smykker, -edelstener; -klokker, -bleke
midler og andre stoffer for bruk ved klesvask, rengjøring, -polering, -skure og skuremidler, -såper, parfyme, -eteriske oljer, -kosmetikk, -hårlotions, tannkrem, -instruksjons- og undervisningsmateriell, billetter til arrangementer, -CD og DVD-plater samt
andre opptaksmedier, -elektriske apparater, datamaskiner, -programvare og telefoner.
Klasse 41 Publisering av bulletiner, bøker, brosjyrer,
instruksjonsmanualer i religion, og annen livssyns
litteratur; religionsopplæring og veiledning for pastorer,
prester, misjonærer og for allmenheten; organisering
og drift av kor; produksjon av lyd-og videoinnspillinger;
drift av bibelskole; sportslige og kulturelle aktiviteter for
barn og unge; underholdningstjenester; lydinnspillinger
av musikk; organisering av seminarer, konferanser og
messer; organisering og drift av treningsleirer for barn
og unge; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner
(ikke nedlastbare) via internett, organisering av
ferieleirer; underholdning, undervisning og informasjon
om livssyn og religion gjennom radio, tv og internett.
Klasse 45 Religiøse tjenester; prestetjenester; rådgivning
vedrørende åndelig veiledning, rådgivning, coaching og
utvikling; åndelige mentortjenester; organisering av
religiøse møter og sammenkomster
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278090
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407476
Inndato:
2014.06.30
Registreringen utløper: 2024.06.30
Gjengivelse av merket:
AVEMO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Avemo AS, c/o Mitsuko Helene Owada, Myrdalskogen
284, 5117 ULSET, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Kunstige øyenvipper; kunstige festemidler for
øyenvipper; maskara; sminke og sminkeprodukter;
kosmetikk; kosmetiske preparater, herunder for
øyenvipper; hudkremer til kosmetisk bruk; såper;
sjampo og balsam til hår; parfymer og parfymevarer;
eteriske oljer; fargestoffer for hår; hårfjerningsmidler;
kunstige negler; preparater for behandling av negler;
neglelakk
Klasse 26 Kunstig hår; løshår; hårforlengelser
Klasse 44 Skjønnhetspleie; skjønnhetssalonger; frisørsalonger;
hårfjerning med voks; hårimplantasjon;
manikyrtjenester
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278092
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201406519
Inndato:
2014.06.03
Registreringen utløper: 2024.06.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FOLK ENGROS AS, 6843 SKEI I JØLSTER, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding;
fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer; postkort, brevpapir,
notatbøker, reisedagbøker; kalendere; bildebøker.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
34
registrerte varemerker
Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser,
skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og
parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og
salmakervarer; toalettvesker og sminkepunger i skinn
eller tekstil; reisevesker/-bagger i skinn eller tekstil;
ryggsekker i skinn eller tekstil; skuldervesker/-bagger i
skinn eller tekstil; handlenett i skinn eller tekstil;
håndvesker i skinn eller tekstil, paraplyer; passholdere i
skinn eller tekstil; nøkkelpunger, lommebøker,
kortholdere og pengepunger i skinn eller tekstil;
garderobeposer, skoposer, undertøyposer og
skittentøyposer i tekstil, for reiseformål.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; undertøy og
underlagsbekledning, herunder body-er, singlet-er, tskjorter, trøyer, langermede gensere, korte og lange
stillongser, truser i trikotasjemateriale av stoffer som
bomull, silke, ull, samt regenererte og syntetiske
materialer; baselagsbekledning, herunder t-skjorter,
polotrøyer, langermede trøye med rund, V- eller høy
hals, med eller uten knapper eller glidelås, i
trikotasjemateriale av stoffer som bomull, silke, ull,
samt regenererte og syntetiske materialer; vanntett,
vannavstøtende, vindtett, pustende og/eller isolerende
mellomlagsbekledning, herunder gensere og jakker,
med eller uten knapper eller glidelås, med eller uten
hette, korte og lange bukser i vevede materialer og
trikotasjemateriale, slik som myke skallmaterialer
(softshell), fleece og bomulls-/elastanblandinger (french
terry), bomull, silke, ull, samt regenererte og syntetiske
materialer; strikkevester, gensere, jakker, heldresser,
kjoler i forskjellige bomullskvaliteter, silke, ull, samt
regenererte og syntetiske materialer; uforet, foret,
vattert (med dun eller syntetisk vatteringsmateriale),
vanntett, vannavstøtende, vindtett, pustende, og/eller
isolerende yttertøy, herunder frakker/kåper, jakker,
skjerf og vester av bomull, ull, regenererte og
syntetiske materialer; uforede, forede, vatterte (med
dun eller syntetisk vatteringsmateriale), vanntette,
vannavstøtende, vindtette, pustende, og/eller
isolerende benklær, herunder bukser, nikkers, shorts
av bomull, ull, regenererte og syntetiske materialer;
nattøy, herunder nattkjoler, heldresser, benklær, trøyer
med kort og lang arm i trikotasje eller vevd materiale av
bomull, silke, regenererte og syntetiske materialer;
hodeplagg, herunder luer, caps og pannebånd i
trikotasje, vevd eller strikket materiale av bomull, ull,
regenererte og syntetiske materialer; sokker, strømper,
sjal og votter av bomull, ull, regenererte og syntetiske
materialer; fottøy.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278093
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201406539
Inndato:
2014.06.03
Registreringen utløper: 2024.06.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FOLK ENGROS AS, 6843 SKEI I JØLSTER, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding;
fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer; postkort, brevpapir,
notatbøker, reisedagbøker; kalendere; bildebøker.
Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser,
skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og
parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og
salmakervarer; toalettvesker og sminkepunger i skinn
eller tekstil; reisevesker/-bagger i skinn eller tekstil;
ryggsekker i skinn eller tekstil; skuldervesker/-bagger i
skinn eller tekstil; handlenett i skinn eller tekstil;
håndvesker i skinn eller tekstil, paraplyer; passholdere i
skinn eller tekstil; nøkkelpunger, lommebøker,
kortholdere og pengepunger i skinn eller tekstil;
garderobeposer, skoposer, undertøyposer og
skittentøyposer i tekstil, for reiseformål.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; undertøy og
underlagsbekledning, herunder body-er, singlet-er, tskjorter, trøyer, langermede gensere, korte og lange
stillongser, truser i trikotasjemateriale av stoffer som
bomull, silke, ull, samt regenererte og syntetiske
materialer; baselagsbekledning, herunder t-skjorter,
polotrøyer, langermede trøye med rund, V- eller høy
hals, med eller uten knapper eller glidelås, i
trikotasjemateriale av stoffer som bomull, silke, ull,
samt regenererte og syntetiske materialer; vanntett,
vannavstøtende, vindtett, pustende og/eller isolerende
mellomlagsbekledning, herunder gensere og jakker,
med eller uten knapper eller glidelås, med eller uten
hette, korte og lange bukser i vevede materialer og
trikotasjemateriale, slik som myke skallmaterialer
(softshell), fleece og bomulls-/elastanblandinger (french
terry), bomull, silke, ull, samt regenererte og syntetiske
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
35
registrerte varemerker
materialer; strikkevester, gensere, jakker, heldresser,
kjoler i forskjellige bomullskvaliteter, silke, ull, samt
regenererte og syntetiske materialer; uforet, foret,
vattert (med dun eller syntetisk vatteringsmateriale),
vanntett, vannavstøtende, vindtett, pustende, og/eller
isolerende yttertøy, herunder frakker/kåper, jakker,
skjerf og vester av bomull, ull, regenererte og
syntetiske materialer; uforede, forede, vatterte (med
dun eller syntetisk vatteringsmateriale), vanntette,
vannavstøtende, vindtette, pustende, og/eller
isolerende benklær, herunder bukser, nikkers, shorts
av bomull, ull, regenererte og syntetiske materialer;
nattøy, herunder nattkjoler, heldresser, benklær, trøyer
med kort og lang arm i trikotasje eller vevd materiale av
bomull, silke, regenererte og syntetiske materialer;
hodeplagg, herunder luer, caps og pannebånd i
trikotasje, vevd eller strikket materiale av bomull, ull,
regenererte og syntetiske materialer; sokker, strømper,
sjal og votter av bomull, ull, regenererte og syntetiske
materialer; fottøy.
Klasse 35 Detaljhandel med klær, fottøy, hodeplagg, papir,
papp, trykksaker, materialer til bokbinding fotografier,
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere,
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer, postkort, brevpapir,
notatbøker, reisedagbøker, kalendere, bildebøker, lær
og lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og
reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker,
sveper, seletøy og salmakervarer, toalettvesker og
sminkepunger i skinn eller tekstil, reisevesker/-bager i
skinn eller tekstil, ryggsekker i skinn eller tekstil,
skuldervesker/-bager i skinn eller tekstil, handlenett i
skinn eller tekstil, håndvesker i skinn eller tekstil,
passholdere i skinn eller tekstil, nøkkelpunger,
lommebøker, kortholdere og pengepunger i skinn eller
tekstil, garderobeposer, skoposer, undertøyposer og
skittentøyposer i tekstil, tekstiler og tekstilvarer,
sengetepper, bordduker, tepper i vevede, strikkede
eller trikotasjematerialer av bomull, ull, regenererte og
syntetiske materialer, kjøkkenhåndklær av bomull og
regenererte materialer, vatterte stekevotter av bomull
og regenererte materialer, badehåndklær av bomull og
regenererte materialer, putevar av bomull og
regenererte materialer, sitteunderlag i vevede,
strikkede eller trikotasjematerialer av bomull, ull,
regenererte og syntetiske materialer, kniver og
knivsmedvarer, reflekser, dekorative magneter,
nøkkelringer, soveposer, nåler (buttons/pins), kopper,
krus og varme-/kuldeisolerende beholdere for drikke,
samt telt.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278095
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407708
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norsk Kaffeinformasjon, Niels Juels gate 16, 0272
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Midler til rengjøring; rensemidler for
kaffetilberedningsutstyr.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278096
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201408068
Inndato:
2014.07.10
Registreringen utløper: 2024.07.10
Gjengivelse av merket:
JOTUN ULTRA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av
temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-,
polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for
beskyttende og dekorativ overflatebehandling av
metalldeler og metallkonstruksjoner samt kjemiske
herdemidler for maling og lakk; kjemiske produkter til
industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på
polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-,
polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ
overflatebehandling av plast- MDF- og tre-produkter.
Klasse 2 Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rustog korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av
overflater av metall og tre; maling, fernisser, lakker
(herunder pulverlakk), rust- og
korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av
overflater av MDF og plast.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Reg.nr.:
278094
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407385
Inndato:
2014.06.24
Registreringen utløper: 2024.06.24
Gjengivelse av merket:
EDVARD MUNCH ART AWARD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Oslo Kommune Munchmuseet, Postboks 2823 Tøyen,
0653 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; ledelse og organisering av prisutdeling.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
36
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278097
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407710
Inndato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.07.01
Gjengivelse av merket:
Ikke den, ikke den, men Denja
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Orkla Foods Norge AS, Postboks 711, 1411
KOLBOTN, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; påleggssalater.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
278098
Reg.dato.:
2014.10.01
Søknadsnr.:
201407714
Inndato:
2014.07.02
Registreringen utløper: 2024.07.02
Gjengivelse av merket:
PAMIR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mitek Holdings Inc, 802 West Street, US-DE19801
WILMINGTON, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datamaskinprogrammer for bruk i bygge- og
anleggsnæringen av ingeniører, bygningssnekkere,
arkitekter, produsenter av byggevarer, grossister i
byggevarer og detaljister i byggevarer for
datamaskinassistert design (CAD) av byggevarer,
fremstilling av byggevarer og fakturering, lagerkontroll,
og ordrebehandling vedrørende fremstilling og salg av
byggevarer.
(450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
37
2014.10.06 - nr 41/14
internasjonale varemerkeregistreringer
2014.10.06 - nr 41/14
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
internasjonale registreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
0283007
Int.reg.dato:
1964.04.29
Registreringen
2024.04.29
utløper:
Etterfølgende
2014.04.30
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407047
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(891)
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Georg Fischer Fittings GmbH, Mariazeller Strasse 75,
AT-3160 TRAISEN, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Pipe joints (fittings), ramp joints.
Klasse 7 Taps, valve plugs, machine parts made of steel, gray
pig iron, red brass, as well as wrought iron.
Klasse 11 Taps, valve plugs.
Klasse 17 Pipe joints (fittings), ramp joints.
(450)
Int.reg.nr:
0300804
Int.reg.dato:
1965.08.02
Registreringen
2015.08.02
utløper:
Etterfølgende
2014.02.04
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407315
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, DE-91074
HERZOGENAURACH, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitation leather;
articles made
of these materials not included in other classes; skins;
trunks and suitcases.
Klasse 25 Clothing, including boots, shoes and slippers of all
kinds, particularly clothing and footwear for sports.
Klasse 28 Gymnastic and sporting articles, including balls and
balloons; all games; the aforesaid goods made of all
suitable materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
38
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
0534561
Int.reg.dato:
1989.02.02
Registreringen
2019.02.02
utløper:
Etterfølgende
2013.11.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407048
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
0708952
Int.reg.dato:
1999.02.08
Registreringen
2019.02.08
utløper:
Etterfølgende
2014.05.28
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407052
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
SEAL
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Fancy word in connection with the goods claimed
(730) Innehaver:
Technisub SpA, Via Gualco, 42, IT-16165 GENOVA,
Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Masks and protective eyewear for swimming and
submarine activity.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Oceanic Fruits Shipping & Trading GmbH & Co KG,
Osakaallee 11, DE-20457 HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit, in particular oranges, grapefruit, apples, pears and
bunches of grapes; fresh vegetables, natural seeds,
plants and flowers; animal feed, malt.
(450)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
(891)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0631866
Int.reg.dato:
1995.01.30
Registreringen
2015.01.30
utløper:
Etterfølgende
2014.05.02
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407641
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
Int.reg.nr:
0742398
Int.reg.dato:
2000.09.07
Registreringen
2020.09.07
utløper:
Etterfølgende
2014.06.10
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407642
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
QUERCUS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Vinska klet Goriska Brda zadruga kmetijstvo
proizvodnja vina in trgovine zoo Dobrovo, Zadruzna
cesta 9, SI-5212 DOBROVO, Slovenia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Wine.
BODYGUARD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rivella International AG, Neue Industriestrasse 10, CH4852 ROTHRIST, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; compotes; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flours and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
0783273
Int.reg.dato:
2002.05.15
Registreringen
2022.05.15
utløper:
Etterfølgende
2014.03.06
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407053
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
CogniStreamer
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CogniStreamer NV, Engelse Wandeling 2 bus K 10,
BE-8500 KORTRIJK, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Recorded computer programs, computer software,
recorded programs for computer control.
Klasse 42 Computer programming; computer software design;
updating of computer software; rental of computer
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
39
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
0789317
Int.reg.dato:
2002.09.18
Registreringen
2022.09.18
utløper:
Etterfølgende
2014.03.24
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407054
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Electronnye
sistemy "Alkotel", ulitsa Marshala Govorova 8-A, RU198188 ST.-PÉTERSBOURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Telephone answering machines; electric
accumulators; antennas, remote control apparatus;
electric monitoring apparatus; sound recording
apparatus; intercommunication apparatus; sound
transmitting apparatus; electric apparatus for
commutation; magic lanterns; telegraphs (apparatus);
telephone apparatus; telephone transmitters; facsimile
machines; phototelegraphy apparatus; acidimeters for
batteries; electric batteries; computer memory devices;
video cameras; video cassettes; video telephones;
video screens; sights, plugs, sockets and other
contacts; optical goods; detectors; floppy disks; sound
recording disks; magnetic disks; optical disks; disk
drives (for computers); dictating machines; electronic
notice boards; interfaces (for computers); calculating
machines; pocket calculators; video game cartridges;
magnetic cards; mouse pads, electronic agendas;
magnetic encoders; commutators (switches);
comparators; notebook computers; correcting lenses
(optics); optical lenses; lens hoods; optical condensers;
microprocessors; microphones; modems; monitors
(hardware); sound recording media; magnetic data
media; optical data media; electronic pocket
translators; transmitters (telecommunication);
transmitters of electronic signals; telephone wires;
electric wires; recorded computer programs; game
software; radiotelephony sets; word processing
machines, television apparatus; teleprinters; portable
telephones; telephone receivers; video recorders;
sound reproduction apparatus; tape recorders; data
processing apparatus; computer peripheral devices;
acoustic couplers.
Klasse 38 Electronic bulletin board services (telecommunication
services); telecommunication information;
telecommunications routing and junction services;
provision of access to a global computer network;
providing telecommunication connections to a global
computer network; message sending; computer-aided
transmission of messages and images; sending of
telegrams; electronic messaging; rental of message
sending apparatus; rental of modems; rental of
telecommunication apparatus; rental of telephones;
rental of facsimile apparatus; radio communications;
communications by fiber optic networks; radio
telephony; communications by computer terminals;
satellite transmission; communications by telegrams;
communications by telephone; facsimile transmission;
paging services (radio, telephone or other means of
electronic communication); teleconferencing services;
telex services; telegraph services; telephone services.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStrasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparation for the treatment of
seeds (included in this class), fertilizers.
Klasse 5 Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides.
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
0801906
Int.reg.dato:
2002.09.19
Registreringen
2022.09.19
utløper:
Etterfølgende
2013.03.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201309381
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Gjengivelse av merket:
Nabertherm
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nabertherm GmbH, Bahnhofstrasse 20, DE-28865
LILIENTHAL, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Industrial furnaces, kilns for laboratory and dental
technology and kilns for hobby purposes, especially
burning kilns for ceramics and glass, furnaces for
various types of thermal treatment, melting furnaces;
furnace installations for the semiautomatic and fully
automatic charging of industrial furnaces, namely
devices for the loading and unloading, as well as for the
charging of industrial furnaces and for the chilling,
cooling and storage of fuel material; holding kilns,
namely transfer ladles for metals and similar material;
shuttle cars as components of furnaces and furnace
installations.
Klasse 37 Servicing and maintenance of furnaces and furnace
installations as services for third parties.
Klasse 42 Engineering and development of furnaces and furnace
installations for the semiautomatic and fully automatic
charging of furnaces; programming for data processing.
(450)
Int.reg.nr:
0833165
Int.reg.dato:
2004.06.08
Registreringen
2024.06.08
utløper:
Etterfølgende
2014.04.25
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407316
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
TEXET
BARITON
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
40
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0868936
Int.reg.dato:
2005.10.31
Registreringen
2015.10.31
utløper:
Etterfølgende
2014.04.24
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407643
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
ITUNES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mapa GmbH, Industriestraße 21-25, DE-27404
ZEVEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, in
particular lubricants; veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
Klasse 10 Hygienic rubber articles, in particular condoms.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0977076
Int.reg.dato:
2008.02.04
Registreringen
2018.02.04
utløper:
Etterfølgende
2013.04.19
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201309394
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Gjengivelse av merket:
BILLY BOY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Gift cards, printed gift certificates; non-magnetically
encoded prepaid purchase cards for allowing users to
transfer financial value on-line via retail computer
networks; non-magnetically encoded prepaid purchase
cards for the online purchase of news, sports and
entertainment content via the Internet.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
0965868
Int.reg.dato:
2007.12.21
Registreringen
2017.12.21
utløper:
Etterfølgende
2013.03.05
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201309393
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
0997666
Int.reg.dato:
2008.08.25
Registreringen
2018.08.25
utløper:
Etterfølgende
2013.05.16
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201309395
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Gjengivelse av merket:
GLACIER EXPRESS
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rhätische Bahn AG, Bahnhofstrasse 25, CH-7002
CHUR, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Cardboard and goods made of these materials, not
included in other classes; bookbinding material;
stationery; plastic materials for packaging (not included
in other classes); posters; scrapbooks; stickers; ink
sticks; writing or drawing books; postcards;
geographical maps; photographs; pens.
Klasse 28 Games, toys; board games; playing cards; gymnastic
and sporting articles not included in other classes.
Klasse 39 Transport; escorting of travellers; transport of persons
and goods by railway vehicles and motor vehicles;
leasing railway lines; porter services, luggage locker
services; services with regard to transport of persons
and goods by means of rail and motor vehicles;
services relating to the supplying of places to park
rented motor vehicles; timetable information service
and traffic reports, also by using electronic equipment;
bookings of seats for the train; arranging of tourist
services in the field of holiday traffic, in particular
organization and services in connection with young
people, leisure activities, informative and educational
journeys by land; organization and arrangements in
connection with journeys by rail especially train
attendants, services related to planning, booking and
arranging of tours, electronic monitoring of
consignments; operating railway infrastructures,
especially controlling traffic routing installations,
installations and equipment for locating and controlling
the operation of vehicles; services relating to the
booking of seats on trains and coaches, also for motor
vehicles; services relating to supplying of places to park
rented motor vehicles; timetable information service
and traffic reports, also by means of electronic
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Avinet Pty Ltd, 136 Frome Street, AU-SA5000
ADELAIDE, Australia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software, computer programs and related
documentation (sold together as a unit) for use in
aviation; computer software and user manuals (sold
together as a unit) for use in aviation; excluding any
such goods for use in relation to financial services.
Klasse 42 Computer programming services, consulting services
in the field of computers, technical support services,
including on-line help, data and software hosting
services and design services for computer software, all
the above being for use in aviation; excluding any such
services in relation to financial services.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
41
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
equipment; sleeping car services, namely transport;
storage and packaging of goods; services relating to
the storage and packaging of goods, luggage locker
services, porter services, services of trolleys; rental and
warehousing of transport and storage pallets, made of
wood, plastic or metal, as well as transport and storage
containers made of wood, plastic or metal; leasing
railway vehicles and motor vehicles; services relating to
the leasing of railway vehicles and motor vehicles;
leasing land and rail vehicles.
Klasse 42 Supervising and monitoring traffic routing installations;
supervising and monitoring apparatus, equipment and
installations for locating and controlling the operation of
vehicles and their apparatus, equipment and railway
infrastructure security installations; developing
apparatus and equipment for locating and controlling
the operation of vehicles and safety equipment;
operating railway infrastructures, namely planning and
development of railways as well as their traffic routing
installations, operating control installations and safety
installations and equipment; elaboration of expert
opinions and solution plans, also computer programs,
intended for regulating and for implementing transport
by water, land and air; development and production of
computer programs for data processing intended for
regulating and implementing transport by water, land
and air; leasing of computer system installations,
development and production of computer programs
intended for regulating and implementing transport by
water, land and air; drawing up projects and planning
telecommunications solutions intended for regulating
and implementing transport by water, land and air;
planning railway lines as well as developing and
operating their traffic routing installations.
Klasse 43 Providing of food and drink, foods, snacks, small
snacks, dishes or meals, on-site or to be taken away,
including on board trains; fixed or mobile bars and
snack-bar services, including on board trains; arranging
accommodation and catering for hotel and restaurant
customers, sleeping car services, especially
accommodation and catering for customers on board
sleeping cars; fast-food restaurants; self-service
cafeteria services; sleeping car services, namely
accommodation and catering for travellers in carriages
on rails; catering services; arranging banquets and
cocktail parties; reservation of temporary
accommodation; reservations for hotels; boarding
house bookings; hotel services, providing food and
drink as well as organizing said services, sleeping car
services, especially accommodation and catering for
customers on board sleeping cars; boarding of guests
in rail vehicles and ships; information on of temporary
accommodation and catering, provided by all means,
including electronically or online.
(450)
(891)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1011032
Int.reg.dato:
2009.05.28
Registreringen
2019.05.28
utløper:
Etterfølgende
2014.05.23
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407056
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the characters "M6" in grey with a
smaller letter "C" in white enclosed in an orange box
above and to the right of the "M6" characters.
(730) Innehaver:
Spinal Kinetics Inc, 595 N. Pastoria Avenue, USCA94085-2937 SUNNYVALE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Surgical implants for the spine comprising
intervertebral disc prostheses; surgical instruments for
use in spinal surgery.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1011049
Int.reg.dato:
2009.05.28
Registreringen
2019.05.28
utløper:
Etterfølgende
2014.05.23
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407057
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the characters "M6" in grey with a
smaller letter "L" in white enclosed in a blue box above
and to the right of the "M6" characters.
(730) Innehaver:
Spinal Kinetics Inc, 595 N. Pastoria Avenue, USCA94085-2937 SUNNYVALE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Surgical implants for the spine comprising
intervertebral disc prostheses; surgical instruments for
use in spinal surgery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(521)
(540)
Int.reg.nr:
1018791
Int.reg.dato:
2009.06.18
Registreringen
2019.06.18
utløper:
Etterfølgende
2010.12.20
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201101236
Notifikasjonsdato: 2011.02.03
Bruk/innarbeidelse Ja
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
score pads, forms and bookmarks, cleansing tissue,
boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of
paper.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; bags, purses, suitcases.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; crystal
drinking glasses, pitchers, vases, bowls and candle
holders; articles of glass, porcelain and earthenware for
household and kitchen use; paper plates and tableware
of paper.
Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics; towels of textile,
washing mitts, curtains of textile or plastic, sheets
(textile), table napkins of textile, table linen (textile) and
tapestry (wall hangings) of textile; bed and table
covers.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; coats, jackets, blouses,
skirts, suits, shorts, scarves, aprons, gloves and
mittens, bathing suits, panties, brassieres, pajamas,
negligee robes and bathrobes.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); carpets (textile); door mats of textile,
wallpapers.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; bags adapted for carrying sporting
articles, bags adapted for fishing; bowling bags, golf
bags, ski bags, tennis racket bags.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(730) Innehaver:
Marimekko OYJ, Puusepänkatu 4, FI-00810
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus; bags and cases for
holding or carrying portable telephones and telephone
equipment and accessories; bags for cameras and
photographic equipment; eyeglass cases and sunglass
cases; carrying cases for portable electronic devices;
cases adapted for computers; mouse pads; decorative
magnets.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; wrapping paper, shelf paper, waxed
paper, printing paper, sketch paper, pens, crayons,
pencils, erasers and chalk; plastic bags, paper towels,
scratch pads, mimeo paper, unprinted labels, binders,
43
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1018792
Int.reg.dato:
2009.06.18
Registreringen
2019.06.18
utløper:
Etterfølgende
2010.12.20
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201101237
Notifikasjonsdato: 2011.02.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
pencils, erasers and chalk; plastic bags, paper towels,
scratch pads, mimeo paper, unprinted labels, binders,
score pads, forms and bookmarks, cleansing tissue,
boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of
paper.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; bags, purses, suitcases.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; crystal
drinking glasses, pitchers, vases, bowls and candle
holders; articles of glass, porcelain and earthenware for
household and kitchen use; paper plates and tableware
of paper.
Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics; towels of textile,
washing mitts, curtains of textile or plastic, sheets
(textile), table napkins of textile, table linen (textile) and
tapestry (wall hangings) of textile; bed and table
covers.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; coats, jackets, blouses,
skirts, suits, shorts, scarves, aprons, gloves and
mittens, bathing suits, panties, brassieres, pajamas,
negligee robes and bathrobes.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); carpets (textile); door mats of textile,
wallpapers.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; bags adapted for carrying sporting
articles, bags adapted for fishing; bowling bags, golf
bags, ski bags, tennis racket bags.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(730) Innehaver:
Marimekko OYJ, Puusepänkatu 4, FI-00810
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus; bags and cases for
holding or carrying portable telephones and telephone
equipment and accessories; bags for cameras and
photographic equipment; eyeglass cases and sunglass
cases; carrying cases for portable electronic devices;
cases adapted for computers; mouse pads; decorative
magnets.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; wrapping paper, shelf paper, waxed
paper, printing paper, sketch paper, pens, crayons,
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1036570
Int.reg.dato:
2010.02.18
Registreringen
2020.02.18
utløper:
Etterfølgende
2014.02.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407060
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
G-Box
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Joint Stock Company Gazprom neft, Galernaya street,
5, lit A, RU-190000 ST. PETERSBURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power steering
fluid; transmission fluid; coolants for vehicle engines.
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids;
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil;
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels
(including motor spirit).
(450)
44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1048513
Int.reg.dato:
2010.07.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
Etterfølgende
2014.02.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407061
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1048516
Int.reg.dato:
2010.07.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
Etterfølgende
2014.02.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407063
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1048514
Int.reg.dato:
2010.07.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
Etterfølgende
2014.02.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407062
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1048518
Int.reg.dato:
2010.07.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
Etterfølgende
2014.02.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407064
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Joint Stock Company Gazprom neft, Galernaya street,
5, lit A, RU-190000 ST. PETERSBURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power steering
fluid; transmission fluid; coolants for vehicle engines.
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids;
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil;
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels
(including motor spirit); illuminants.
(730) Innehaver:
Joint Stock Company Gazprom neft, Galernaya street,
5, lit A, RU-190000 ST. PETERSBURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power steering
fluid; transmission fluid; coolants for vehicle engines.
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids;
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil;
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels
(including motor spirit); illuminants.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Joint Stock Company Gazprom neft, Galernaya street,
5, lit A, RU-190000 ST. PETERSBURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power steering
fluid; transmission fluid; coolants for vehicle engines.
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids;
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil;
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels
(including motor spirit); illuminants.
(730) Innehaver:
Joint Stock Company Gazprom neft, Galernaya street,
5, lit A, RU-190000 ST. PETERSBURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power steering
fluid; transmission fluid; coolants for vehicle engines.
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids;
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil;
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels
(including motor spirit); illuminants.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
45
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1057776
Int.reg.dato:
2010.11.05
Registreringen
2020.11.05
utløper:
Etterfølgende
2014.05.06
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407066
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1073548
Int.reg.dato:
2010.04.16
Registreringen
2020.04.16
utløper:
Etterfølgende
2014.03.27
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407649
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
PHENOLINE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Carboline International Corp, 2150 Schuetz Road, USMO63146 ST. LOUIS, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 2 Paint in the form of a corrosion-resistant coating.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Misumi Group Inc, 5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku,
JP-112-8583 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Irons and steels; nonferrous metals and their alloys;
ores of metal; loading and unloading pallets of metal;
turn-tables for load handling; traversers for load
handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of
metal; paint spraying booths of metal; metal moulds for
forming cement products; metal pulleys, springs and
valves (not including machine elements); metal
junctions for pipes; metal flanges; keys (mechanical
element); cotter pins; railway points; road signs of
metal (not luminous nor mechanical); beacons of metal
(non-luminous); reservoirs of metal; anvils; swage
blocks; metal hardware; wire ropes; wire nets and
gauzes; industrial packaging containers of metal; metal
nameplates and door nameplates; chains for dogs;
metal stepladders and ladders; letter boxes of metal;
hat-hanging hooks of metal; money boxes of metal;
water tanks of metal for household purposes; tool
boxes of metal (empty); towel dispensers of metal;
metal joinery fittings; safes; door mats of metal; upright
signboards of metal; transportable greenhouses of
metal for household use; metal tombs and metal tomb
plaques; ferrules of metal for canes and walking-sticks;
crampons (climbing irons); carabiners; rock pitons;
diving platforms of metal; spurs; sculptures of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1072318
Int.reg.dato:
2011.01.28
Registreringen
2021.01.28
utløper:
Etterfølgende
2014.06.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407648
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the wording "GALVANINA
FRU.IT" in block characters; the wording GALVANINA
is placed inside a plate; under this element there is the
wording FRU.IT inserted in a rectangular shape where
between the letters FRU and IT and over the letter U of
FRU there are two circular elements like two points.
(730) Innehaver:
La Galvanina SpA, Via della Torretta, 2, IT-47923
RIMINI, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Fruit juices, garden herb and vegetable juices, nonalcoholic beverages.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
46
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1079149
Int.reg.dato:
2010.04.16
Registreringen
2020.04.16
utløper:
Etterfølgende
2014.03.27
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407651
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1098816
Int.reg.dato:
2011.11.08
Registreringen
2021.11.08
utløper:
Etterfølgende
2014.04.03
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407652
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Xianmen King Long United Automotive Industry Co Ltd,
No.9, Jinlong Road, Jimei District, CN-361000
XIAMEN, FUJIAN, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Refrigerated vehicles; cycle cars; dining cars;
camping cars; water vehicles; lifting cars (lift cars);
tilting-carts; motor homes; concrete mixing vehicles; air
cushion vehicles; trailers (vehicles); bodies for vehicles;
automobile bodies; automobile chassis; undercarriages
for vehicles; vehicle chassis; automobile hoods; vehicle
running boards; vehicle seats; luggage carriers for
vehicles; luggage nets for vehicles; sun-blinds adapted
for automobiles; propulsion mechanisms for land
vehicles; safety belts for vehicle seats; trailer hitches
for vehicles; couplings for land vehicles; anti-dazzle
devices for vehicles; suspension shock absorbers for
vehicles; tipping apparatus, parts of trucks and
waggons; seat covers for vehicles; luggage trucks; air
bags (safety devices for automobiles); doors for
vehicles; windshields; anti-theft devices for vehicles;
windows for vehicles; rearview mirrors; upholstery for
vehicles; tailboard lifts (parts of land vehicles); sunblinds adapted for automobiles; cars; automobiles;
motor buses; motor cars; sleeping cars; trucks; lorries;
ladle cars; motor coaches; electric vehicles; coaches;
automobiles (vehicles); head-rests for vehicle seats;
direction signals for vehicles; motorcycles; mopeds;
cable transport apparatus and installations;
ambulances; turn signals for vehicles; tires for vehicle
wheels.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Misumi Group Inc, 5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku,
JP-112-8583 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Irons and steels; nonferrous metals and their alloys;
ores of metal; metal materials for building or
construction; prefabricated building assembly kits of
metal; loading and unloading pallets of metal; turntables for load handling; traversers for load handling;
artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; paint
spraying booths of metal; metal moulds for forming
cement products; metal pulleys, springs and valves (not
including machine elements); metal junctions for pipes;
metal flanges; keys (mechanical element); cotter pins;
railway points; road signs of metal (not luminous nor
mechanical); beacons of metal (non-luminous);
reservoirs of metal; anchors; mooring bitts of metal;
mooring bollards of metal; containers of metal for
transport; anvils; swage blocks; metal hardware; wire
ropes; wire nets and gauzes; industrial packaging
containers of metal; metal nameplates and door
nameplates; chains for dogs; metal stepladders and
ladders; letter boxes of metal; hat-hanging hooks of
metal; money boxes of metal; water tanks of metal for
household purposes; tool boxes of metal (empty); towel
dispensers of metal; metal joinery fittings; safes; door
mats of metal; upright signboards of metal;
transportable greenhouses of metal for household use;
metal tombs and metal tomb plaques; ferrules of metal
for canes and walking-sticks; crampons (climbing
irons); carabiners; rock pitons; diving platforms of
metal; spurs; sculptures of metal.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1108827
Int.reg.dato:
2011.12.29
Registreringen
2021.12.29
utløper:
Etterfølgende
2013.06.04
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201310315
Notifikasjonsdato: 2013.08.22
Gjengivelse av merket:
DAMEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BV Scheepswerf Damen Gorinchem, 20,
Industrieterrein Avelingen West, NL-4202MS
GORINCHEM, Nederland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Ships and ship parts included in this class.
47
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 37 Repair, maintenance and installation of ship
equipment and parts.
Klasse 39 Transport; rental of ships.
Klasse 42 Ship design; technical consultancy in the field of ship
design.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1119688
2012.04.06
2022.04.06
(891)
(210)
(220)
(540)
201207042
2012.07.12
2012.03.12, IT,
MI2012C002586
Gjengivelse av merket:
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Int.reg.nr:
1128095
Int.reg.dato:
2012.07.02
Registreringen
2022.07.02
utløper:
Etterfølgende
2014.05.20
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407655
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1153328
2011.06.10
2021.06.10
201304053
2013.04.04
2011.02.03, IT, MO2011C
000077
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording FF in
fancy characters doubly profiled, taken in perspective
and slightly inclined towards the right, each letter F
being outlined in black with partial underlying dark grey
shading, the internal area of said letters being shaded
from bottom towards the top in white, light grey and
dark grey and containing two letters F of a smaller size
in red.
(730) Innehaver:
Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163, IT-41100 MODENA,
Italia
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, goggles
daysy
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Valley Electronics AG, Hornbachstrasse 50, CH-8008
ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electric measuring apparatus; software.
Klasse 10 Medical apparatus and instruments; thermometers for
medical use.
Klasse 44 Consultancy services relating to medical assistance
provided by doctors and other specialized medical
personnel.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
KappAhl Sverige AB, Box 303, SE-43124 MÖLNDAL,
Sverige
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; backpacks; bags and cases of leather;
covers of leather; handbags; school bags; shopping
bags; beach bags; toiletries bags (leather goods); suit
valises; jewellery bags of textile materials (empty);
pocket purses; purses.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 35 Retail services for clothing, headgear, footwear, bags,
umbrellas, parasols, leather and imitation leather and
goods made of these materials, precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, jewellery and costume jewellery, skin care
products, perfumes, cosmetics, soaps, essential oils,
hair lotions; retail services on franchise basis for
clothing.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the wording FASTER
preceded by two arrows laid upon each other; the first
one is yellow and the second one is black.
(730) Innehaver:
Faster SpA, Via Vittor Pisani, 20, IT-20124 MILANO,
Italia
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys; safes; ores.
Klasse 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs; automatic vending machines.
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1152113
Int.reg.dato:
2012.12.13
Registreringen
2022.12.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201303568
Notifikasjonsdato: 2013.03.21
Søknadsprioritet:
2012.07.04, SE, 2012/05074
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
48
internasjonale varemerkeregistreringer
for sports, swimming goggles, eyeglass and sunglass
cases, eyeglass and sunglass lenses, eyeglass and
sunglass frames, eyeglass and sunglass chains,
eyeglass and sunglass cords, pince-nez, pince-nez
cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez
mountings, correcting lenses (optics), scientific,
nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images,
magnetic data carriers, recording discs, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, fireextinguishing apparatus.
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
mineral water, sparkling water; fruit juice beverages,
fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1167492
Int.reg.dato:
2013.03.12
Registreringen
2023.03.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201308900
Notifikasjonsdato: 2013.07.25
Søknadsprioritet:
2012.09.12, EM, 011182524
Gjengivelse av merket:
MAHARISHI JYOTISH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Maharishi Foundation, Austrasse 15, LI-9495
TRIESEN, Liechtenstein
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; artists'
materials; paint brushes; books; bookends; booklets;
calendars; greeting cards; loose-leaf binders;
magazines; newsletters; writing implements; posters;
stickers; publications relating to astrology; astrology
teaching material.
Klasse 45 Astrology consultation; astrological forecasting;
astrological services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1157032
Int.reg.dato:
2013.03.13
Registreringen
2023.03.13
utløper:
Etterfølgende
2014.04.16
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201406716
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Gjengivelse av merket:
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
7S MEDICAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
7S Medical AG, Münsterstrasse 1i, CH-6214
SCHENKON, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Plasters, materials for dressings, bandages for
dressings.
Klasse 10 Medical, surgical and orthopedic implants; medical,
surgical and orthopedic instruments and apparatus;
accessories and components for the aforesaid goods,
included in this class.
Klasse 44 Consultancy in the field of medical, surgical and
orthopedic implants; consultancy in the field of medical,
surgical and orthopedic instruments and apparatus.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1168740
Int.reg.dato:
2012.12.27
Registreringen
2022.12.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309237
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1167227
Int.reg.dato:
2013.05.07
Registreringen
2023.05.07
utløper:
Etterfølgende
2014.04.16
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407321
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD,
Room B186, Building 2, No. 99 Kechuang 14 Street,
Beijing Economic and Technological Development
Zone, CN- BEIJING, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Precious metals, unwrought or semi-wrought;
jewellery cases [caskets]; bracelets [jewellery]; charms
[jewellery]; brooches [jewellery]; chains [jewellery];
necklaces [jewellery]; pearls [jewellery]; paste jewellery;
rings [jewellery]; earrings; cuff links; wristwatches.
Klasse 18 Leather, unworked or semi-worked; purses; school
bags; card cases [notecases]; sling bags for carrying
SASKIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Leisslinger Mineralbrunnen GmbH, Am Frauenholze 2,
DE-06667 LEISSLING, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Non-alcoholic beverages (included in class 32); water,
49
internasjonale varemerkeregistreringer
infants; backpacks; wheeled shopping bags; shopping
bags; attache cases; bags for climbers; bags for
campers; beach bags; travelling bags; briefcases;
travelling sets [leatherware]; suitcase handles; chain
mesh purses; cases, of leather or leatherboard; trunks
[luggage]; vanity cases, not fitted; garment bags for
travel; key cases; net bags for shopping; suitcases;
slings for carrying infants; canvas shopping bags;
coverings of skins [furs]; leather laces; umbrellas;
walking sticks; clothing for pets; gut for making
sausages.
Klasse 24 Fabric; non-woven textile fabrics; wall hangings of
textile; felt; towels of textile; serviettes of textile;
handkerchiefs of textile; Turkish towels; towel quilts;
pillow towels; bed covers; quilts; travelling rugs [lap
robes]; bed linen; ticks [mattress covers]; mosquito
nets; bed clothes; sleeping bags [sheeting]; bed
blankets; bed covers; curtains; bedspread; table
runners; table linen, not of paper; tablemats, not of
paper; place mats, not of paper; curtain holders of
textile material; door curtains; curtains of textile or
plastic; net curtains; shower curtains of textile or
plastic; fitted toilet lid covers of fabric; washing mitts.
Klasse 26 Lace trimmings; cap ribbons; embroidery; feathers
[clothing accessories]; top-knots [pompoms]; rosettes
[haberdashery]; slides [hair grips]; arm bands [clothing
accessories]; brooches [clothing accessories]; hair
ornaments; hair curling pins; hair pins; hair nets; bows
for the hair; hat ornaments, not of precious metal;
trimmings for clothing; shoe ornaments, not of precious
metal; buttons; false hair; plaited hair; tresses of hair;
wigs; needles; artificial flowers; artificial garlands;
shoulder pads for clothing; heat adhesive patches for
decoration of textile articles [haberdashery]; numerals
or letters for marking linen.
Klasse 28 Building blocks [toys]; toys; golf clubs; golf bags, with
or without wheels; rackets; balls for games; bodybuilding apparatus; archery implements; machines for
physical exercises; swimming pools [play articles];
plastic race track; gloves for games; boxing gloves;
baseball gloves; golf gloves; shin guards [sports
articles]; elbow guards [sports articles]; knee guards
[sports articles]; protective paddings [parts of sports
suits]; men's athletic supporters [sports articles];
support hosiery; face guards; sport girdles; skating
boots with skates attached; roller skates; ice skates; inline roller skates; snowshoes; Christmas trees of
synthetic material; ornaments for Christmas trees,
except illumination articles and confectionery; fishing
tackle; camouflage screens [sports articles].
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
heads, hooks, connection pieces with shackles, end
links and connecting links, retractable claws, ring
brackets, universal and insert links, angular momentum
compensators, overload control members, quick-acting
closures and tighteners; cable gear; hardware of
common metals, being cable accessories, in particular
hooks, shackles, clamps, in particular for tightening,
rope thimbles, rings, ring gear, ball bearing chambers
for angular momentum compensators, cable hooks and
cable sleeves; hardware for belts and bands, in
particular stretchers, ratchet braces, clamp locks,
hooks, eyes and crane shackles; shroud tighteners,
threaded, fork-type and eye end pieces, turnbuckles,
attachment hooks for securing loads, lashing hollows
and lashing straps; lift and truss clamps; load hooks,
including double eye hooks; conveyor harness and
frames of metal; ropes and special-purpose ropes of
wire; straps and belts of metal.
Klasse 7 Windlasses with and without suspension gear, of
common metals, in particular of stainless steel; cranes,
not movable by road, in particular overhead travelling
cranes, slewing pillar cranes and slewing wall cranes;
lifting gear, including lifting magnets, pulley blocks,
ratchet hoists, spring hoists; balancers; manually
controlled and operated cranes.
Klasse 8 Hand-operated lifting gear, in particular ferrules,
clamps, grips of tubular suspension gear, and claws;
manually controlled lifting gear, in particular tubular and
claw suspension gear, hoisting tackle, grab-type
hoisting gear, wire-cable pulleys, rope pulleys, levers,
loading beams, conveyor harness and frames, Chooks, loading forks, barrel, box and parallel grabs,
belt-type winches and windlasses (except pulleys,
crabs, winches, chain hauling apparatus); handoperated lifting platforms; lifting and truss clamps;
grabs.
Klasse 9 Life-saving apparatus, namely harness and fallarresting apparatus, and catch harness and safety
belts, other than for vehicle seats; all the aforesaid
goods mainly for pallet trucks and fork lift trucks.
Klasse 12 Pallet trucks and fork lift trucks; parts for pallet trucks
and fork lift trucks; safety belts for vehicles and craft.
Klasse 22 Ropes and special-purpose ropes of natural and
artificial fibres; flat rope sling bands, belts, including
lashing straps, bands and slings and ropes, belts and
bands (not of metal).
Klasse 37 Repair of lifting gear and cranes.
Klasse 41 Training in the field of lifting gear and cranes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
Int.reg.nr:
1168742
Int.reg.dato:
2013.01.03
Registreringen
2023.01.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309238
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Gjengivelse av merket:
connected to safety
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Carl Stahl Evita Ltd, Carl Stahl House, Fairfield Park,
Manvers Estate, GB-S635DB ROTHERHAM,
Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Chains, including lashing chains (except driving
chains for vehicles), chain gear and tension chain
assemblies for form work; hardware of common metals,
being chain accessories, in particular suspension
50
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1169104
Int.reg.dato:
2013.06.07
Registreringen
2023.06.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309302
Notifikasjonsdato: 2013.08.01
Søknadsprioritet:
2012.12.11, EM, 011415692
Gjengivelse av merket:
for pelvic floor dysfunctions; development of software,
including by means of medical data for diagnosis and
treatment of pelvic floor dysfunctions.
Klasse 44 Medical services; provision of health care, medical
and therapeutic advice including afore-mentioned
information regarding patients and doctors; medical
services, namely diagnostics and treatment of pelvic
floor dysfunctions; medical examinations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
25hours Hotel Company GmbH, Überseeallee 5, DE20457 HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps for humans, perfumery, ethereal oils,
cosmetics, flavourings being essential oils, cosmetics,
body smoothers, skin care preparations (not for
medical use), cosmetic preparations for baths,
deodorants for human beings, hair spray, hair wash
preparations, beauty masks, dentifrices.
Klasse 18 Travelling bags, valises, umbrellas and parasols, key
cases, cosmetic purses.
Klasse 35 Advertising, marketing, business management,
business administration, hotel management, marketing
studies, personnel administration and employment
agencies, office functions for hotel guests; organisation
of exhibitions and trade fairs for commercial or
advertising purposes; business assistance relating to
franchise; retailing of cosmetics, travelling bags and
foodstuffs.
Klasse 41 Entertainment, concerts, lectures; arranging and
conducting of exhibitions for cultural or educational
purposes; the presentation of seminars, conferences,
further training events, fashion shows, disco and
nightclub services, competition services, rental of
sporting equipment.
Klasse 43 Services for providing accommodation and food and
drink, guest houses, rental of holiday homes and
apartments, reservation of rooms in hotels, reservation
of holiday accommodation, bars and cafeterias,
catering.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1169837
Int.reg.dato:
2013.06.20
Registreringen
2023.06.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309577
Notifikasjonsdato: 2013.08.08
Søknadsprioritet:
2013.04.04, CH, 644973
Gjengivelse av merket:
MONDAY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lista Office Holding AG, Alfred Lienhard Strasse 2, CH9113 DEGERSHEIM, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Furniture and furniture parts, particularly office
furniture.
Klasse 42 Advisory services in connection with design of interior
decor, interior designer services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1170070
Int.reg.dato:
2013.02.28
Registreringen
2023.02.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309611
Notifikasjonsdato: 2013.08.08
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Agris Jakobsons, Lielpriedes iela 13, Pinki, LV-2107
BABITES PAGASTS, BABITES NOVADS, Latvia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Café, restaurant, bar services, preparation of drinks
and cocktails (insofar as it relates to this class), food
and drink catering services, off-site catering services.
Int.reg.nr:
1169578
Int.reg.dato:
2013.05.23
Registreringen
2023.05.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309530
Notifikasjonsdato: 2013.08.08
Søknadsprioritet:
2012.11.28, BX, 1258846
Gjengivelse av merket:
(450)
MAPLe
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Maxam Medical BV, Molengraaffsingel 12-14, NL2629JD DELFT, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; research services in the field of
diagnostics and treatment of and of medical apparatus
51
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1170205
Int.reg.dato:
2012.11.13
Registreringen
2022.11.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309640
Notifikasjonsdato: 2013.08.08
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1170503
Int.reg.dato:
2013.07.03
Registreringen
2023.07.03
utløper:
Etterfølgende
2014.02.18
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407658
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
CCTY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CCVI Bearing Co, Jingwu Road, Dingmao New
Development Zone, CN- ZHENGJIANG, JIANGSU,
Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Ball-bearings; bearings [parts of machines]; bearings
for transmission shafts; self-oiling bearings; roller
bearings; anti-friction bearings for machines; bearing
brackets for machines.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Earth shaped red circle rounded with metallic gray with
building shapes in the upper half circle and meridian
and parallel lines in the lower half circle; upon this
figure, metallic gray KALE wording on a red, metallic
gray outlined bow tie shape.
(730) Innehaver:
Kale Kilit ve Kalip Sanayi Anonim Sirketi, Atatürk Cd.
Basakli Sk. No:24, TR- GUNGOREN/ISTANBUL,
Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys, goods of common
metal not included in other classes, screws of metal,
metallic materials for use in manufacturing construction
materials, namely doors, windows, shutters, window
shades and their handles and safes (excluding locks),
all kind of locks (other than electric) of metal; metallic
cables, not electric, wires, ironmongery, pipes and their
connection parts (including drilling pipes) for the
purpose of liquid and gas transport which are
manufactured from metal; linear bar grilles of metal for
anemostats; metal pipes for sewerage system,
telephone lines, air canals for underground electricity
and cable devices; metal pipes for air holes; air hole
covers, pipes, funnels and pipes made of metal;
clipboards, plaques, boards, frames, brackets, cables
and wires of metal for use in posting billboards, signals,
signboards, directions; screens of metal; railway
materials of metal; anchors of metal for the sea
vehicles; metallic columns; works of art of common
metal and their alloys; covers of metal for containers,
bottle caps of metal; ropes of metal; hooks of metal for
carriage and lifting; collars, columns, bands and straps
of metal; automatic building doors, automatic turnstiles.
Klasse 35 Advertising; commercial administration services;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; organization of trade fairs; public
relations; the bringing together for the benefit of others,
of goods, namely all kind of locks (other than electric)
of metal, keys, screws of metal, badges of metal for
vehicles (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods from wholesale outlets, retail outlets and from a
general merchandise catalogue by mail order or by
means of telecommunications.
(450)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1170606
Int.reg.dato:
2013.06.12
Registreringen
2023.06.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201309853
Notifikasjonsdato: 2013.08.15
Søknadsprioritet:
2013.06.05, EM, 011872926
Gjengivelse av merket:
FAZER'S MAGIC CUBE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OY Karl Fazer AB, Fazerintie 6, FI-01230 VANDA,
Finland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; chocolate; pastilles;
chewing gum; candy.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1173361
Int.reg.dato:
2013.02.28
Registreringen
2023.02.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201310947
Notifikasjonsdato: 2013.09.12
Søknadsprioritet:
2012.08.29, EM, 011147923
Gjengivelse av merket:
elements
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gigaset Elements GmbH, Hansaallee 299, DE-40549
DÜSSELDORF, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Telecommunications apparatus, in particular hubs
(telecommunications apparatus), transmitters
(telecommunications apparatus), splitters
(telecommunications apparatus), headsets
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(telecommunications apparatus) and encryption
apparatus for telecommunications; electrotechnical and
electrical apparatus for the recording, sending,
transmission, commutation, receiving, reproduction and
processing of data, sounds, signals, symbols and/or
images, and for the integration of voice, image, text,
data, multimedia and moving image communications
on networks; electrotechnical and electric apparatus for
the recording, processing, sending, transmission,
relaying, storage and output of messages, information
and data; optical, electrotechnical and electronic
apparatus for voice, image, text, data, multimedia and
moving image communications; optical,
electrotechnical and electronic communications
technology apparatus, in particular telephones, mobile
telephones, telephone answering machines, routers
and accessories for the aforesaid apparatus and
equipment; signalling, alarm, warning, measuring,
counting, recording, display, monitoring, testing,
checking (supervision), control, regulating and
switching apparatus and instruments.
Klasse 35 Electronic services, namely the collecting of data, and
the collecting of information, images, video and audio
sequences in the form of electronic files.
Klasse 38 Telecommunications, in particular operating of
telecommunications installations and associated
equipment and parts; providing of access to
applications for the internet and intranets, namely
internet portals; operating and management of
apparatus, installations and other products and
equipment in the field of data, information and
communications technology, including data and
telecommunications networks, and equipment and
parts therefor; electronic services, namely the
forwarding or dissemination of data, information,
images, video and audio sequences; communicating of
information stored in a database, in particular including
by means of interactive (computer) systems; providing
access to information stored in a database, in particular
including by means of interactive (computer) systems.
Klasse 42 Electronic services, namely the storing, reformatting of
data, information, images, video and audio sequences;
creating, programming and updating of applications for
the internet and intranets, namely web pages, internet
portals and internet marketplaces; designing, creating,
programming services, updating and providing of
applications for the internet and intranets, namely of
web pages and internet marketplaces; designing,
creating, programming and updating of applications for
the internet and intranets, namely of internet portals.
Klasse 44 Medical services; medical health care services.
Klasse 45 Security services for the protection of property and
individuals; personal and social services rendered by
others to meet the needs of individuals.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1173477
Int.reg.dato:
2013.06.13
Registreringen
2023.06.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201310967
Notifikasjonsdato: 2013.09.12
Søknadsprioritet:
2013.01.11, EM, 011481711
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norpe OY, Teollisuustie 7, FI-06150 PORVOO, Finland
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Cooling, refrigerating and freezing apparatus and
devices; food display cases (refrigerated or heated);
freezer display cases; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
Klasse 20 Furniture; check-out units (furniture); display units for
exhibition, display and sales promotion purposes; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1173606
Int.reg.dato:
2013.04.19
Registreringen
2023.04.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201310991
Notifikasjonsdato: 2013.09.12
Søknadsprioritet:
2012.11.26, FR, 12/3963794
Gjengivelse av merket:
OXELO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Decathlon, 4 boulevard de Mons, FR-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; services provided by a
retail (or wholesale) store and services provided by a
retail store on all online (Internet), mobile, wireless or
remote communication means (by correspondence,
teleshopping ) in connection with clothing, footwear,
headgear, optical goods, sports articles and equipment,
multi-purpose sports bags, bringing together for the
benefit of others goods (excluding the transport
thereof), namely clothing, footwear, headgear, optical
goods, sports articles and equipment, multi-purpose
sports bags, enabling consumers to view and purchase
them conveniently; presentation on all communication
means for retail sale of clothing, footwear, headgear,
optical goods, sports articles and equipment, multipurpose sports bags, marketing activity; publication of
advertising texts; direct mail advertising (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples); bill-posting;
demonstration of goods; sales promotion for others;
commercial information and advice for consumers;
administrative processing of purchase orders; sales
promotion services for others by means of customer
loyalty, customer loyalty services related or not to the
use of a map, namely organization of promotional and
advertising operations in order to build customer
loyalty; organization of exhibitions and tests of sports
goods for commercial or advertising purposes;
personnel recruitment.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(891)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1173627
Int.reg.dato:
2013.03.29
Registreringen
2023.03.29
utløper:
2014.03.27
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407659
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1174076
Int.reg.dato:
2013.03.29
Registreringen
2023.03.29
utløper:
Etterfølgende
2014.03.27
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407660
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
MISUMI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Misumi Group Inc, 5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku,
JP-112-8583 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Mica, raw or partly processed; valves of rubber or
vulcanized fiber [not including machine elements];
gaskets; junctions for pipes [not of metal]; packings;
asbestos fire curtain; floating anti-pollution barriers;
electrical insulating materials; washers of rubber or
vulcanized fiber; chemical fiber [not for textile use];
asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread and
covered rubber yarn [not for textile use]; chemical fiber
yarn and thread [not for textile use]; asbestos yarn;
asbestos fabrics; asbestos felt; rubber cords and laces;
asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial
packaging containers of rubber; rubber stoppers;
rubber lids and caps [for industrial packaging
containers]; plastic sheeting for agricultural purposes;
plastic substances, semi-processed; rubber, raw or
semi-worked; soundproofing materials of rock wool [not
for building purposes]; asbestos boards; asbestos
powder.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Misumi Group Inc, 5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku,
JP-112-8583 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Mica, raw or partly processed; valves of rubber or
vulcanized fiber [not including machine elements];
gaskets; junctions for pipes [not of metal]; packings;
asbestos fire curtain; floating anti-pollution barriers;
electrical insulating materials; washers of rubber or
vulcanized fiber; chemical fiber [not for textile use];
asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread and
covered rubber yarn [not for textile use]; chemical fiber
yarn and thread [not for textile use]; asbestos yarn;
asbestos fabrics; asbestos felt; insulating gloves;
rubber cords and laces; asbestos cords and strings;
asbestos nets; industrial packaging containers of
rubber; rubber stoppers; rubber lids and caps [for
industrial packaging containers]; plastic sheeting for
agricultural purposes; condenser paper; asbestos
paper; vulcanized fiber; plastic substances, semiprocessed; rubber, raw or semi-worked; soundproofing
materials of rock wool [not for building purposes];
asbestos boards; asbestos powder.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
54
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1176438
2013.07.08
2023.07.08
flowers; foodstuffs for animals; malt.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
Klasse 44 Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services; food nutrition
consultation.
201311938
2013.10.03
2013.01.15, DE, 30 2013 011
777.8/09
Gjengivelse av merket:
W230
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Landis+Gyr GmbH, Humboldtstrasse 64, DE-90459
NÜRNBERG, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Energy measuring apparatus; metering apparatus, in
particular energy meters, flow meters and water
meters; measuring apparatus using sound, in particular
energy measuring apparatus using sound; metering
apparatus using sound, in particular energy meters,
flow meters and water meters using sound; data
processing programs.
Klasse 42 Development, generation and renting of data
processing programs.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1188968
Int.reg.dato:
2013.10.18
Registreringen
2023.10.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201400374
Notifikasjonsdato: 2014.01.09
Gjengivelse av merket:
ZOOM IMAGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stora Enso OYJ, Kanavaranta 1, FI-00160
HELSINGFORS, Finland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Non-coated paper, coated paper, printing paper,
writing paper, drawing paper, fine paper, duplicating
paper, offset paper and digital paper.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1181114
Int.reg.dato:
2013.09.26
Registreringen
2023.09.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201313364
Notifikasjonsdato: 2013.11.07
Søknadsprioritet:
2013.08.23, EM, 012086278
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1194540
Int.reg.dato:
2014.01.10
Registreringen
2024.01.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201402776
Notifikasjonsdato: 2014.03.13
Gjengivelse av merket:
Riegerliner
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Papierfabrik Hamburger Rieger GmbH & Co KG,
Rieger Str. 4, DE-83308 TROSTBERG, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Wrapping paper.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
OY Karl Fazer AB, Fazersvagen 6, FI-01230 VANTAA,
Finland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
Klasse 31 Grains and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and
(450)
55
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1194777
Int.reg.dato:
2014.02.10
Registreringen
2024.02.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201402815
Notifikasjonsdato: 2014.03.13
Søknadsprioritet:
2013.12.09, CH, 654569
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
amides, namely azelaic acid, acid derivatives,
pelargoniums, alcoholic esters and organic acids, fatty
acids, derivatives of fatty acids, fatty alcohol, glycerins,
triacetins, alcohols, amines, amides, carbonic acids
and derivatives of carbonic acids, namely metal salts of
carbonic acids, ethoxylated carbonic acids and
derivatives for industrial purposes; glycerintriacetylglycerol for the production of various goods;
chemicals, namely renewable raw materials, in
particular for use as chemical intermediates for use in
the manufacture of supplements, wetting agents, anticondensation products, adhesive removers, emollients,
lubricants and oils, rheology modifiers, stabilizers and
fasteners for substrates, thickeners for solutions, dyes
for materials, mordants, binding agents, thinning
agents, agents for reinforcement or assistance in
drilling; chemical products for preventing scale and
dissolving deposits for use in pipes and accessories
thereof; chemical additives for fuel treatment; chemical
fuel additives; chemical additives for assisting water
treatment; chemical agents for activating water filters;
chemical agents for filling rubber as well as rubber
substitutes; filler chemicals for plastics; agents for
impregnating, laminating and gelling; chemical agents
for plastics, artificial and natural tree waxes and resins
and artificial elastic compounds; chemical solutions for
plastics, natural and artificial resins, tree waxes,
celluloid lacquers, mordants, oils and fats; chemical
solvents for organic solvents; products for preventing
changes in the surface of dried, paste-like or liquid
masses; chemical intermediates for the production of
catalysts; water glass [soluble glass]; products for
elasticizing, gelling and laminating; substances and
solvents for extracting artificial waxes and resins,
lacquers, ointments and products for hair and skin care;
chemical products for water conditioning, anti-freezing
agents, corrosive mordants for metals, preservatives
against rust for industrial purposes, emulsifying agents
for technical purposes; chemical products, namely
means of distribution for water or oil supply systems;
chemical products, namely anti-bubbling agents;
chemical products for washing raw materials; chemical
preparations for impregnating paper and textiles used
as means for protection against flames and catalysts;
mineral raw materials, namely, borax, sodium silicate,
glycerin for industrial purposes; chemicals for
manufacturing lacquers, resins, unprocessed artificial
resins in liquid and powder form, lacquers, adhesives,
binders, thickeners for paints and lacquers and in the
manufacture of dextrin, spatulas and improvement
products; tannins; chemical preparations for
impregnating leather, spatulas (maculature) and
brushes as coating composition; chemical additives for
use in the manufacture of ointments, conditioners for
the hair and skin, not for medical purposes; chemical
substances for preserving perfumes; industrial
chemicals.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Giorgio Armani SpA, Milan, Swiss Branch Mendrisio,
Via Penate 4, CH-6850 MENDRISIO, Sveits
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Toilet water, deodorant for personal use.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1196129
Int.reg.dato:
2013.11.15
Registreringen
2023.11.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201403405
Notifikasjonsdato: 2014.03.27
Søknadsprioritet:
2013.08.15, CH, 650661
Gjengivelse av merket:
EMERCOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Amril AG, Baarerstrasse 10, CH-6304 ZUG, Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in industry, science, photography as
well as in agriculture, horticulture and forestry, except
for fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical products used for preserving foodstuffs;
tanning materials; adhesives for use in industry;
chemicals made from renewable raw materials such as
natural oils and fats, namely coconut oil, palm oils
and/or plant seed oil, rape seed oil, sunflower seed oil,
soya oil and pine oil; grafting wax for trees; suet,
glycerin and esters of fatty acids; ethers, amines and
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1198065
Int.reg.dato:
2014.01.08
Registreringen
2024.01.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201404107
Notifikasjonsdato: 2014.04.10
Gjengivelse av merket:
OPUS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Systecon AB, Box 19171, SE-10432 STOCKHOLM,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Recorded computer programs for accessibility
56
internasjonale varemerkeregistreringer
analysis and allocation of resources in logistics
systems in connection with technical spare parts for
machines and other technical systems, transport
resources and repair resources; recorded computer
programs for financial analysis in connection with
design, development, procurement, operation and
maintenance of machines and other technical systems;
all the aforesaid goods other than for use in, or being
goods for, laboratory apparatus in the form of liquid
handling apparatus.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
1199796
2014.01.10
2024.01.10
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
W Hamburger GmbH, Aspanger Strasse 252, AT-2823
PITTEN, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Business management; business administration;
advertising; retail sale and wholesale services in the
field of paper products, wrapping paper, cardboard,
cellulose, chemical cellulose and paper pulp;
compilation of various goods, for others, in the field of
paper and cardboard and goods made from these
materials.
Klasse 39 Transport, packaging and storage of goods made of
paper, cardboard and recycling products made of these
materials.
Klasse 40 Treatment, processing and manufacture of paper and
paper goods, (corrugated) cardboard and (corrugated)
cardboard articles, carton, carton articles, wrapping
products, materials and goods not made of metal,
cellulose products, printed matter; all in coated and
uncoated form and/or all in printed or unprinted form;
treatment of cellulose; treatment, converting and
recycling of paper; recycling services; services
concerning the treatment, processing and manufacture
of paper and paper goods, (corrugated) cardboard and
(corrugated) cardboard articles, carton and carton
articles, wrapping products, materials and goods not
made of metal, cellulose products, printed matter; all in
coated or uncoated form and/or in printed or unprinted
form.
(450)
1199797
2014.01.10
2024.01.10
201404622
2014.04.24
2013.07.10, AT, AM
3298/2013
Gjengivelse av merket:
LIS LEADERSHIP IN SERVICE
201404621
2014.04.24
2013.07.10, AT, AM
3299/2013
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
W Hamburger GmbH, Aspanger Strasse 252, AT-2823
PITTEN, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Business management; business administration;
advertising; retail sale and wholesale services in the
field of paper products, wrapping paper, cardboard,
cellulose, chemical cellulose and paper pulp;
compilation of various goods, for others, in the field of
paper and cardboard and goods made from these
materials.
Klasse 39 Transport, packaging and storage of goods made of
paper, cardboard and recycling products made of these
materials.
Klasse 40 Treatment, processing and manufacture of paper and
paper goods, (corrugated) cardboard and (corrugated)
cardboard articles, carton, carton articles, wrapping
products, materials and goods not made of metal,
cellulose products, printed matter; all in coated and
uncoated form and/or all in printed or unprinted form;
treatment of cellulose; treatment, converting and
recycling of paper; recycling services; services
concerning the treatment, processing and manufacture
of paper and paper goods, (corrugated) cardboard and
(corrugated) cardboard articles, carton and carton
articles, wrapping products, materials and goods not
made of metal, cellulose products, printed matter; all in
coated or uncoated form and/or in printed or unprinted
form.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1200540
Int.reg.dato:
2014.02.22
Registreringen
2024.02.22
utløper:
Etterfølgende
2014.05.05
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201407081
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
HPT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mitek Holdings Inc, 802 West Street, US-DE19801
WILMINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Heat pipes for dehumidifying interior spaces of
buildings and rooms; heat pipes for energy recovery
from exhaust air streams.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
57
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1200736
Int.reg.dato:
2014.01.30
Registreringen
2024.01.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201404951
Notifikasjonsdato: 2014.05.01
Søknadsprioritet:
2014.01.29, EM, 012543955
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
of the plant species apple.
Klasse 44 Agriculture, horticulture and forestry services, all
related to the multiplication, cultivation and propagation
of agricultural, horticultural and forestry products,
arboriculture products, fruit trees and parts thereof,
such as grafts, buds, cuttings and fruits, all the
aforementioned goods in particular concerning varieties
of the plant species apple.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Allaway OY, Kangasvuorentie 32, FI-40350
JYVÄSKYLÄ, Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Central vacuum cleaner systems; central vacuum
cleaners and attachments thereto; hoses for central
vacuum cleaners; vacuum cleaners and attachments
thereto.
Klasse 37 Installation, repair and maintenance services in
relation to central vacuum cleaner systems.
Klasse 42 Design of central vacuum cleaner systems.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1203445
Int.reg.dato:
2013.11.07
Registreringen
2023.11.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201405790
Notifikasjonsdato: 2014.05.22
Søknadsprioritet:
2013.05.13, CZ, 504343
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
1201703
Int.reg.dato:
2014.03.13
Registreringen
2024.03.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201405302
Notifikasjonsdato: 2014.05.08
Søknadsprioritet:
2013.11.06, FR, 13/4 045 010
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Ingrid Palascáková Springrová, V Zátisi 18/546, CZ25088 CELÁKOVICE, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Education, organization of educational and amusing
competitions, correspondence courses, physical
education, training, teaching, gymnastic instruction,
publication of books, operation of sport facilities,
organization and conducting of colloquiums,
organization and conducting of conferences,
organization and conducting of congresses, information
relating to education, organization of cultural or
educational expositions, life performance
(organization), nursery schools and kindergartens,
organization of sport competitions, practical training,
rental of sport facilities except vehicles, organization
and conducting of seminars, sport services for
camping, organization and conducting of symposiums,
organization and conducting of workshops, publication
of electronic books and magazines on-line, providing of
on-line electronic publications (non-downloadable),
translation services.
Klasse 42 Development and research of new products, data or
documents transfer from physical carriers into
electronic ones, creation and administration of web
pages (for others), hosting of web pages, webservers
(rental of webservers).
Klasse 44 Public spas for hygienic purposes, steam baths,
beauty salons, beauty care salons, medical centres,
neurology (chiropractics), hairdressing salons,
convalescent homes, sanatoriums, hospital services,
medical care, massages, medical services, opticians
(services), physical therapy, physiotherapy, private
clinics or sanatoriums, manicuring, midwife services,
nursing services, plastic surgery, rental of health care
facilities, in vitro fertilization, sauna services, solarium
services, spa services, make-up artists services.
FACE GENIUS
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Information and consultancy services in the field of
hygiene and beauty care for consumers regarding the
choice of cosmetic products, beauty products and
make-up products.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1203435
Int.reg.dato:
2013.12.05
Registreringen
2023.12.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201405786
Notifikasjonsdato: 2014.05.22
Søknadsprioritet:
2013.08.23, BX, 1273987
Gjengivelse av merket:
FINESSE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Boerekamp Finesse BV, Parallelweg 19, NL-5712PH
SOMEREN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31 Agricultural, horticultural and forestry products;
arboriculture products; fruit trees and parts thereof,
such as grafts, buds, cuttings and fruits, all the
aforementioned goods in particular concerning varieties
(450)
58
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1203865
Int.reg.dato:
2014.03.07
Registreringen
2024.03.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406127
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.11.28, EM, 012351706
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
baths [vessels]; bath tubs for sitz baths; water heaters;
water heaters [apparatus]; flushing apparatus; showers;
shower cubicles [enclosures (Am.)]; ventilation hoods;
gas boilers; heating boilers; taps [faucets]; mixer taps
for water pipes; anti-splash tap nozzles; bath linings,
fitted; stoves; bath fittings; urinals [sanitary fixtures];
regulating and safety accessories for water apparatus;
washers for water taps; radiators [heating]; central
heating radiators; radiators, electric; sinks; disinfectant
dispensers for toilets; toilet seats; toilet bowls; water
conduits installations; water supply installations.
Klasse 19 Water-pipes, not of metal.
Klasse 20 Mirrors; hand-held mirrors [toilet mirrors]; coathooks,
not of metal; furniture of metal; furniture; mats,
removable, for sinks; racks [furniture]; furniture shelves;
towel closets [furniture]; dressing tables; washstands
[furniture]; cupboards.
Klasse 21 Towel rails and rings; sponge holders; soap holders;
napkin holders; toilet paper holders; soap dispensers;
watering cans; soap boxes; roses for watering cans;
toilet cases; toilet utensils; toilet paper dispensers;
clothes drying racks; drying racks for washing; basins
[receptacles].
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ten Haaft GmbH, Oberer Strietweg 8 , DE-75245
NEULINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound, images or data, in particular receivers for
satellite reception and terrestrial reception of sound,
images and data, in particular for mobile use in
caravans, vehicles and ships, and parts for the
aforesaid goods, included in this class, including
satellite receivers and aerials.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1203901
Int.reg.dato:
2014.02.25
Registreringen
2024.02.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406135
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.08.29, RU, 2013729683
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1203934
Int.reg.dato:
2014.03.24
Registreringen
2024.03.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406142
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.09.23, US, 86071492
Gjengivelse av merket:
FIREFOX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mozilla Foundation, 650 Castro Street, US-CA94041
MOUNTAIN VIEW, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobile phones; handheld mobile digital electronic
devices for the sending and receiving of telephone
calls, electronic mail, and other digital data, for use as a
digital format audio player, and for use as a handheld
computer, personal digital assistant, electronic
organizer, electronic notepad, and camera; operating
system software; software for use in developing,
executing, and running other software on mobile
communication devices, computers, computer
networks, and global communication networks;
graphical user interface software; application
development tool software; software for accessing,
organizing, and managing multiple software
applications, sold as an integral component of
computer operating system and graphical user
interface software.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is a combined designation containing a
graphic element, namely a rectangle in a deep blue
color, and a verbal element, namely a fantasy phrase
«SWEDBE swedbe», made in Latin in standard yellow
font; the first part of the verbal element is in capital
letters and is located at the upper-left corner of the
designation while the second part is made in lowercase
letters and located at the lower-right corner of the
designation; the designation is semantically neutral
with respect to the claimed goods and services.
(730) Innehaver:
OOO Mora Trading, Fontanka embankment, 123/5,
letter A, office 605, RU-190068 SAINT PETERSBURG,
Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Nuts of metal; water-pipe valves of metal; manifolds of
metal for pipelines; buildings of metal; steel buildings;
clothes hooks of metal; branching pipes of metal;
junctions of metal for pipes; pipework of metal; waterpipes of metal.
Klasse 11 Hydromassage bath apparatus; hand drying
apparatus for washrooms; flushing tanks; bidets;
boilers, other than parts of machines; bath tubs; spa
(450)
59
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1204042
Int.reg.dato:
2014.03.25
Registreringen
2024.03.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406165
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Gjengivelse av merket:
containers, tool boxes of metal (empty); closures of
metal for containers, metal locks; ironmongery, small
items of metal hardware; shims, nails, pins, screws,
nuts, sleeves, hooks, springs, tension links, umbilical
clamps, all of metal; bindings of metal; fittings of metal
for building and furniture.
Klasse 7 Machines, included in this class, and machine tools;
machines, apparatus and implements for woodworking,
metal processing, stone working and/or plastics
processing, included in this class; electronic tools for
domestic use for woodworking, metal processing, stone
working and/or plastics processing; trueing machines,
drilling machines, saws, welding machines, milling
cutters, impact wrenches, planes, soldering apparatus,
glue guns, polishing machines; accessories and parts
for the aforesaid machines, apparatus and implements,
included in this class, in particular saw blades, cut-off
wheels, abrasive discs, polishing discs, filters for
machines and electrical apparatus, included in this
class, inserts for electronic tools, in particular drill bits,
hammer bits, screwdriver bits, cutting inserts, saw bits;
soldering apparatus, electric, soldering irons, electric;
agricultural machines and agricultural implements,
other than hand-operated; horticultural machines and
equipment, included in this class, accessories and
parts for the aforesaid equipment and machines,
included in this class; high-pressure or steam cleaning
apparatus; vacuum cleaners.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated), included
in this class; apparatus and implements for
woodworking, metal processing, stone working and/or
plastics processing (hand-operated), in particular
grinding tools, borers, handsaws, axes, axes, screwing
tools, hammer, cutting tools [hand tools]; fittings and
parts for the aforesaid apparatus and tools, included in
this class, in particular saw blades, cutting discs,
grinding wheels, polishing and buffing discs, drill bits,
screwdriver bits, cutting inserts; hand tools and
implements (hand operated) for agricultural,
horticultural and forestry purposes; hand-operated
lifting jacks; expanders; hand-operated drain cleaning
pumps; scissors; knives, cutlery, forks and spoons,
including of precious metals; knife sharpeners, tool
sharpeners.
Klasse 9 Electrical tools and implements included in this class;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; batteries and accumulators, included in this
class; charging equipment for batteries and storage
batteries; accessories and parts for all items above,
included in this class; surveying, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments; meters and
measuring tools; fire-extinguishing apparatus;
projectors, enlarging apparatus; vehicle breakdown
warning triangles; time switches (switch clocks); safety
clothing for protection against accident or injury, safety
glasses for protecting the eyes; safety shoes and boots
for protection against accident or injury; safety
headwear; gloves for protection against injury;
protective masks; knee-pads for protecting the knee
during DIY works; tape measures.
Klasse 10 Hearing protectors; ear plugs (ear protectors).
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; apparatus and instruments for
lighting; lamps and lights; pocket searchlights; light
emitting diode lights; lighting devices.
Klasse 12 Vehicles; sack-barrows, wheelbarrows, handling carts.
Klasse 16 Paint brushes; paper and plastic used for wrapping;
adhesive tapes for stationery and household purposes;
paste and other adhesives for stationery or household
purposes; painters' brushes, canvas for painting,
palettes for painters, house painters' rollers, painting
templates, painter's brushes, painters' easels,
telescopic poles for paint rollers, wood correction pens;
writing instruments, sharpeners for writing implements.
Klasse 17 Rubber and goods made therefrom, included in this
class; plastics in extruded form for use in manufacture;
JACK BLACK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jack Black LLC, 2025 West Belt Line Road, Suite 120,
US-TX75006 CARROLLTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Sun block preparation, sun screen preparation, skin
emollient, skin lotion, hand creams, skin moisturizer,
and non-medicated lip balm; after-shave lotions;
shaving balms; bath gels; skin cleansing lotions;
colognes; eye creams; shaving creams; skin creams;
facial scrubs; bath gels; shaving gels; shower gels; skin
lotions; facial lotions; shaving lotions; skin cleansing
lotions; face and body and wrinkle removing skin care
preparations; after-shave balms; shaving soaps;
shaving preparations, pre-shave creams, pre-shave
oils; astringents for cosmetic purposes; beauty masks;
facial cleansers; facial moisturizers, facial hydrators
and facial skin serum; facial cleaning preparation,
namely, salicylic acne cleanser not for medical
purposes; non-medicated acne treatment preparations;
skin cleansing creams; and skin toners; skin
conditioners, skin refreshers; antiperspirants; personal
deodorants; deodorants for body care; body creams;
body lotions; body powders; body washes; body
scrubs; sunscreens; skin soaps; bar soaps; liquid
soaps for hands, face and body; non-medicated foot
powders; perfumes; fragrances for personal use; hair
gels; hair shampoos; hair conditioners; hair styling
preparations; hair lotions; hair pomades; nonmedicated bath salts, non-medicated bath
preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1204093
Int.reg.dato:
2013.11.15
Registreringen
2023.11.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406176
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.06.25, EM, 011930351
Gjengivelse av merket:
PARKSIDE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Adhesives used in industry; adhesive materials for
building industry and tiles; adhesive pens for hot melt
guns; chemicals used in industry, solvents.
Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations for
preservation; colorants, dyestuffs; mordants; hard wax
oils for the preservation of wood; thinners and
thickeners for paints and lacquers; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
Klasse 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; abrasive paper, sandpaper; cleaning
preparations; exfoliating agents for paints, lacquer
removing preparations.
Klasse 6 Tool walls, trestles (fittings for furniture), all of metal;
ladders and scaffolding of metal; metal building
materials; non-electric cables and wires of common
metal; ferrules of metal and ropes of metal; metallic
60
internasjonale varemerkeregistreringer
packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal; buffers for doors, door buffers of
rubber or plastic, rubber sealing plugs, rubber for tiling;
masking films.
Klasse 20 Furniture and furniture parts; work tables, clamping
tables, cupboards, tool walls, support blocks, all not of
metal; mobile boarding stairs, not of metal, for
passengers; ladders, not of metal; containers and tool
boxes (not of metal); plugs (wall plugs), screws and
cable clamps, all not of metal; furniture of metal;
working tables, clamping tables, metal cabinets.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; articles
for cleaning purposes; brushes (except paint brushes);
brush-making materials, wire brushes (not being
machine parts), sponges, steelwool; pails.
Klasse 22 Ropes, string, nets, tarpaulins, sacks, (not included in
other classes); non-metallic cables.
Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; felt, felt pads; shielding fleece.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; workwear, working
overalls, working vests, work trousers, work footwear,
gloves for workers.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats; wall hangings (non-textile).
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
muesli-based snack bars; confectionery products;
coconut toffee; juice candy; chocolate; liquorice and
liquorice products; vegetarian prepared meals
consisting mainly of cereals; prepared meals consisting
primarily of pasta; prepared meals consisting primarily
of rice; noodle-based prepared meals.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages;
all of the aforementioned goods with the exception of
beverages made from or containing de-alcoholised
wine.
Klasse 41 Educational services; publication of printed matter;
production of cookery programmes for radio and
television; providing publications online (not
downloadable).
Klasse 43 Services for providing food and drink; restaurants;
cafés; food and drink catering.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1204104
Int.reg.dato:
2013.12.04
Registreringen
2023.12.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406178
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.06.05, EM, 011872777
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1204107
Int.reg.dato:
2014.01.15
Registreringen
2024.01.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406181
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.10.02, EM, 012189478
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
RENÉE VOLTAIRE
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Niedax GmbH & Co KG, Asbacher Strasse 141, DE53545 LINZ, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Installation materials for electricity, gas and water
supply installations, namely small items of metal
hardware, pipe and cable clips, trunking of metal,
grooved iron strips, bracket clamps, metal dowels,
profile rails and connectors of metal, cable holders
being installation materials of metal for electricity, gas
and water supply installations; framework for cable
conduits and cable guides of metal for attaching to
floors, walls and ceilings, and parts therefor, of metal;
suspension systems of metal, mainly consisting of wire
cables and chains, and parts therefor, of metal; flange
fixation systems of metal, mainly consisting of flange
clamps, brackets and suspending brackets; cable ducts
made of metal, namely mesh racks, lattice angles,
cable trays, cable guides, equipment conduits, cable
protection conduits, industrial ducts for wiring, wiring
conduits, tubes for protecting cables, all being of metal,
and parts and attachment devices for the aforesaid
goods, of metal; floor-to-ceiling columns of metal for
supplying electricity to workplaces; suspension frames
of metal for mounting false ceilings and suspended
ceilings, and parts and attachment devices for the
aforesaid goods, of metal; cable guiding and support
framework of metal for maintaining the functioning of
electric installations in the event of fire.
Klasse 9 Installation material for electrical installations, namely
earthing steel strips and attachment devices for the
aforesaid goods, mounting units for mounting in
equipment and installation ducts.
Klasse 20 Installation materials of plastic for electricity, gas and
water supply installations, namely rails of plastic, clips
for cables and pipes of plastic, cable brackets and
trunking of plastic, profiled protective caps of plastic,
protective strips and rings of plastic for edges, cable
sockets of plastic; cable trays, cable guides, cable
trunking and floor ducts of plastic, and parts and and
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Renée Voltaire AB, Ostmästargränd 3, SE-12040
ÅRSTA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetic skin care products; non-medicated foot
cream; face creams, hand creams, exfoliants for skin
care, lip creams; haircare products; shampoos, balms,
masks.
Klasse 5 Food supplements made from proteins; health food
supplements made principally of vitamins and/or
minerals; health food supplements for persons with
special dietary requirements; feminine hygiene pads;
menstruation tampons; sanitary towels, panty liners;
panty liners [sanitary]; pharmaceutical sweets.
Klasse 8 Knives; cutlery; vegetable peelers, non-electric.
Klasse 16 Printed matter; books, newspapers, recipe leaflets.
Klasse 21 Household utensils or containers; kitchen utensils;
porcelain, chinaware; coffee and tea cups; basins
[bowls]; frying pans; stew-pans; chopping boards.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried, cooked and pickled fruits, berries and
vegetables; dried fruit products; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats;
vegetable-based spreads; prepared and natural nuts;
coconut oil, coconut butter; butter based on various
nuts; broths, bouillons; flavoured oils; weeds prepared
for human consumption; vegetarian prepared meals;
milk-based prepared meals; prepared meals consisting
mainly of fruits, berries or vegetables; seaweed-based
snacks; foodstuffs prepared in the form of soups.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners; rice,
tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations
made from cereals; porridge; bread (soft and hard);
cookies; rusks; ready-to-eat cereals; muesli; groats for
human food; granola; pastries; pasties; confectionery;
ices; honey; treacles; flavourings for cakes, other than
essential oils; yeast; baking powder; salt; mustard;
vinegar, soy sauces; sauces (condiments); spices;
61
internasjonale varemerkeregistreringer
attachment devices for the aforesaid goods, of plastic;
cable guide systems for rail transport, mainly consisting
of cable trays of plastic, standing posts of metal and
attachment devices of metal; hand rails, including with
integrated cable guiding, of plastic, and parts and
attachment devices for the aforesaid goods, of plastic;
fittings of plastic for the aforesaid goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
aforementioned goods; none of the aforesaid relating to
accounting and accountancy, tax, payroll, human
resources, book-keeping, finance and business
management directly relating to human resources,
payroll and finance.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; photographs; photo albums; books; book
binding material; photo corners; adhesives for
household or stationery purposes; apparatus for
mounting photos; greetings cards; postcards; posters;
paper banners and display bunting; artists' materials;
writing instruments; pencils; pens; paint brushes; paints
(artists' materials); office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
parts for all the aforementioned goods, none of the
aforesaid relating to accounting and accountancy, tax,
payroll, human resources, book-keeping, finance and
business management directly relating to human
resources, payroll and finance.
Klasse 35 Retail services relating to the sale of photographic film
and chemicals used in photography; retail services
relating to the sale of ink for printers, inkjet printers,
copying machines, facsimile machines; retail services
relating to the sale of ink cartridges (including ink
cartridges with printing heads) for printers, inkjet
printers, copying machines, facsimile machines; retail
services relating to the sale of toner for printers, laser
beam printers, copying machines, facsimile machines;
retail services relating to the sale of toner cartridges for
printers, laser beam printers, copying machines,
facsimile machines; retail services relating to the sale
of scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), teaching apparatus
and instruments, projectors, cameras, digital cameras,
binoculars, copying machines, facsimile machines,
printers, scanners, laser beam printers, inkjet printers,
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, data or images, magnetic data carriers,
recording discs, CD-ROMs, data processing
equipment, computers, computer software,
downloadable electronic publications, digital picture
frames, cases, covers and bags adapted for
photographic apparatus and instruments, photographic
merchandise, calculating machines, calculators,
batteries, lenses, spectacles, glasses and sunglasses;
retail services relating to the sale of spectacles, glasses
and sunglasses; retail services relating to the sale of
paper, cardboard and goods made from these
materials, printed matter, stationery, photographs,
photo albums, books, book binding material, photo
corners, adhesives for household or stationery
purposes, apparatus for mounting photos, greetings
cards, postcards, posters, banners, display bunting,
artists' materials, writing instruments, pencils, pens,
paint brushes, paints, office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus); retail services relating to the sale of
medical imaging apparatus, instruments and
equipment; retail services relating to the sale of cups,
mugs, coffee and tea cups and mugs, drinking cups
and mugs, beverage cups and mugs, insulating sleeve
holders for beverage cups and mugs; retail services
relating to the sale of bags, sports bags, handbags,
rucksacks, purses; retail services relating to the sale of
clothing, headgear and footwear; none of the aforesaid
relating to accounting and accountancy, tax, payroll,
human resources, book-keeping, finance and business
management directly relating to human resources,
payroll and finance.
Klasse 42 Computer programming services; cloud computing
services; computer software design services; design
services; design of printed material; custom design of
photo albums and books; application service provider
(ASP) services featuring software for use in archiving,
uploading, creating, designing, developing, displaying,
editing, formatting, indexing, manipulating, printing,
publishing, retrieving, scanning, sharing, storing,
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1204125
Int.reg.dato:
2013.10.08
Registreringen
2023.10.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406182
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.04.08, EM, 011721057
Gjengivelse av merket:
IRISTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59-61, NL1185XB AMSTELVEEN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), teaching apparatus
and instruments; projectors; cameras; digital cameras;
binoculars; computer software; copying machines;
facsimile machines; printers; scanners; laser beam
printers; inkjet printers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, data or images;
magnetic data carriers, recording discs; CD-ROMs;
data processing equipment; computers; computer
software for use in archiving, uploading, creating,
designing, developing, displaying, editing, formatting,
indexing, manipulating, printing, publishing, retrieving,
scanning, sharing, storing, transcoding and transmitting
data, images, photographs, text and documents;
computer software for use in archiving, uploading,
creating, designing, developing, formatting, indexing,
sharing, storing, printing and publishing books and
photo albums; computer software for the delivery of
cloud computer services; computer software for
creation and transmitting information including meta
data; computer software for the collection, filtration and
tagging of images; computer software for data
collection and structured data presentation;
downloadable computer software for use in archiving,
uploading, creating, designing, developing, displaying,
editing, formatting, indexing, manipulating, printing,
publishing, retrieving, scanning, sharing, storing,
transcoding and transmitting data, images,
photographs, text and documents; downloadable
computer software for use in archiving, uploading,
creating, designing, developing, formatting, indexing,
sharing, storing, printing and publishing books and
photo albums; downloadable computer software for the
delivery of cloud computer services; downloadable
computer software for creation and transmitting
information including meta data; downloadable
computer software for the collection, filtration and
tagging of images; downloadable computer software for
data collection and structured data presentation;
downloadable computer software for modifying the
appearance and enabling transmission of photographs;
downloadable electronic publications; downloadable
electronic photo albums and books; digital picture
frames; batteries; cases and covers adapted for
photographic apparatus and instruments; cases and
bags for photographic apparatus and instruments;
calculating machines, calculators; lenses; spectacles;
sunglasses; cases for glasses, spectacles and
sunglasses; parts and accessories for all the
62
internasjonale varemerkeregistreringer
transcoding and transmitting data, images, text,
photographs and documents; application service
provider (ASP) services featuring software for use in
archiving, uploading, creating, designing, developing,
editing, formatting, indexing, manipulating, retrieving,
scanning, sharing, storing, transmitting, printing and
publishing books and photo albums; application service
provider (ASP) services featuring software for use in
creation and transmitting information including meta
data; application service provider (ASP) services
featuring software for the collection, filtration and
tagging of images; application service provider (ASP)
services featuring software for data collection and
structured data presentation; providing temporary use
of on-line non-downloadable software for archiving,
uploading, creating, editing, formatting, indexing,
manipulating, storing, retrieving, printing, publishing,
scanning, transcoding, transmitting and sharing data,
images, text, photographs and documents; providing
temporary use of on-line non-downloadable software in
the field of archiving, uploading, creating, designing,
developing, editing, formatting, indexing, scanning,
storing, sharing, transmitting, printing and publishing
books and photo albums; providing temporary use of
on-line non-downloadable software for creation and
transmitting information including meta data; providing
temporary use of on-line non-downloadable software
for the collection, filtration, indexing and tagging of
images; providing temporary use of on-line nondownloadable software for data collection and
structured data presentation; providing a platform
featuring technology that gives users the ability to
upload photographs; provision of technical support
services, namely providing help desk services in the
field of computer software, namely, providing users with
instructions and advice on the use of downloadable
software provided online and via email; provision of
technical assistance and support services in the field of
archiving, uploading, creating, designing, developing,
editing, formatting, indexing, manipulating, retrieving,
scanning, sharing, storing, transmitting, printing and
publishing photo albums and books; provision of
technical assistance and support services in the field of
cloud computing technologies; provision of technical
assistance and support in the field of archiving,
uploading, creating, editing, formatting, indexing,
manipulating, retrieving, scanning, sharing, storing,
transcoding, transmitting, printing and publishing data,
photographs, images, text and documents; provision of
technical assistance and support services in the field of
creation and electronic transmission of information
including meta data; provision of technical advice and
support in the field of collection, filtration, indexing and
tagging of images; provision of technical advice and
support in the field of data collection and structured
data presentation; computer services, namely,
providing an interactive platform featuring technology
that allows users to manage their online photographs
and social networking accounts; maintaining and
updating websites and website portals for use by
others; computer software installation, maintenance,
repair, rental and updating services; information and
advisory services relating to all the aforesaid; electronic
data storage services, telecommunication warehousing
[computerised data storage and retrieval], cloud
computing storage, provision of wireless cloud storage
solutions, information and advisory services relating to
the aforesaid services; none of the aforesaid relating to
accounting and accountancy, tax, payroll, human
resources, book-keeping, finance and business
management directly relating to human resources,
payroll and finance.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1204139
Int.reg.dato:
2013.10.01
Registreringen
2023.10.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406184
Notifikasjonsdato: 2014.05.29
Søknadsprioritet:
2013.04.08, EM, 011720877
Gjengivelse av merket:
HÄFELE THINKING AHEAD.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Straße 1 , DE72202 NAGOLD, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Building materials, fittings for furniture, building,
construction, connections, windows, doors, sliding
doors and fittings for decorative purposes and hinges,
parts therefor and fastening material of common
metals; guiderails for drawers and suspension files;
hanging grids with accessories of metal; fittings and
parts and fittings therefor, of common metal; nails,
pipes, studs, shims, screws, hooks, baskets, picture
rails, profiled, shaped and decorative mouldings;
picture frames, rails and mounts of metal; locks, lock
and cylinder olives, parts of locks, strike plates and lock
cases; locking systems; ironmongery, small items of
metal hardware; empty toolboxes and cases of metal,
including those with wheeled undercarriages/parts and
with inset compartments; keys; all the aforesaid goods
included in this class.
Klasse 7 Electrical powered tools, motorised hand drills and the
bits, slides, and screws therefor, drilling units and depth
stops; electric strikes.
Klasse 8 Hand held tools; toolboxes and cases of metal
containing various tools, including those with wheeled
undercarriages or parts and with inset compartments.
Klasse 9 Programs for data processing (software) stored on
data carriers; data processing apparatus, computers,
data transmission apparatus and devices, programming
apparatus, electronic control and reader modules,
electric and electronic locks, electric and electronic
switches, controls for motorised locks; electric,
electronic and magnetic keys; central locking systems.
Klasse 19 Building materials and non-metallic rigid pipes, nonmetallic transportable buildings, hanging grids featuring
accessories (not of metal); construction elements of
timber; fittings for building, fittings for construction,
fittings for connections; picture rails, tubular girders;
pipes for cables; cable conduits; moldings, not of metal
for building.
Klasse 20 Fittings for furniture, windows, doors, sliding doors
and fittings for decorative purposes and hinges, parts
therefor and fastening material; bolts, plugs, screws,
picture hooks, decorative strips, parts therefor and
fasteners, all the aforesaid goods, not of metal and
included in this class; locks, parts of locks, strike plates,
lock cases; furniture of metal, plastic or wood,
retractable shelves for kitchen cupboards; guiderails for
drawers and suspension files; mirrors [looking glasses],
screws, pins, nails, clamp connectors, plugs, hooks;
equipment for offices, business premises, practices,
shops and dwellings in the form of furniture, in
particular writing desks, work tables, lecterns, computer
furniture, reception desks with equipment and
accessories therefor, chair and table height adjusters,
connectors and fasteners not of metal, screens, cable
drums; office furniture, namely locking systems for
cupboards, containers, tables and drawers, drawers,
drawer fronts, removable shelves, guides not of metal,
slide drawers and trays, drawer dividers, compartment
dividers, articulated dividers and panel supports,
hanging frames for organisation and filing, cylinder
rosettes, cylinder olives, locking pins, steel shelves,
shelves, drawers, cupboard and container plinths,
hinges, screen connectors, hooks for cable conduits,
table legs, pull-out supports for cupboards, furniture
shelves of metal and/or plastic; baskets, parts plastics.
Klasse 21 Utensils for household purposes (not of precious
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
63
internasjonale varemerkeregistreringer
metal or coated therewith).
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1205201
Int.reg.dato:
2014.01.27
Registreringen
2024.01.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406590
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Søknadsprioritet:
2013.07.26, EM, 012019238
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1205385
Int.reg.dato:
2013.10.22
Registreringen
2023.10.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406627
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the words AMERICAN AIRLINES
appearing over the word AADVANTAGE with a stylized
eagle appearing to the right of the wording, The eagle
appears with one blue wing and one red wing
separated by a white and gray eagle head.
(730) Innehaver:
American Airlines Inc, 4333 Amon Carter Boulevard,
US-TX76155 FORT WORTH, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Promoting the goods and services of others by means
of discount program and an incentive awards program
whereby purchase points are awarded for purchases
made by vendor subscribers or travel made conducted
by member subscribers which can then be redeemed
for merchandise and travel; online retail services
featuring gift cards and private club membership;
promoting the goods and services of others by means
of providing an on-line shopping mall with links to the
retail web sites of others in the field of books,
computers, software, office supplies, consumer
electronics, music, sporting and recreational
equipment, gifts, travel items, apparel, jewelry, health
and beauty, toys, travel, home and garden-related
items, and general retail merchandise.
Klasse 39 Air transport of passengers, cargo, and freight;
providing travel agency services, namely, providing
travel reservation services for others, air transportation
reservation services for others, vehicle reservation
services for others, cruise reservation services for
others and vacation reservation services for others by
means of an incentive rewards program.
Klasse 41 Providing online electronic publications, namely an
online magazine and an online newsletter.
Klasse 43 Providing food and beverage services for others and
hotel accommodation services for others by means of
an incentive rewards program, namely, providing hotel
accommodation reservation services for others and
providing restaurant reservation services for others.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Simple Audio Ltd, 17 Smeaton Drive, Bishopsbriggs,
GB-G643BF GLASGOW, LANARKSHIRE,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Audio and video components and instruction manuals
packaged and sold as a unit therewith, namely, digital
audio players, digital video players, amplifiers, relay
devices for digital audio and video players, remote
controls, speakers, headsets, headphones, earphones,
cables and connectors; networked audio players and
instruction manuals packaged and sold as a unit
therewith; networked video players and instruction
manuals packaged and sold as a unit therewith;
remotely controlled audio players and instruction
manuals packaged and sold as a unit therewith;
remotely controlled video players and instruction
manuals packaged and sold as a unit therewith;
software for audio and video players and instruction
manuals packaged and sold as a unit therewith,
namely, software for operating audio and video players;
software for controlling audio players and instruction
manuals packaged and sold as a unit therewith;
software for controlling video players and instruction
manuals packaged and sold as a unit therewith;
software for searching electronically stored audio and
video files and instruction manuals packaged and sold
as a unit therewith; application software for electronic
devices and instruction manuals packaged and sold as
a unit therewith, namely, software for operating audio
and video players, software for searching electronically
stored audio and video files; software for generating
audio feeds for networked electronic devices and
instruction manuals packaged and sold as a unit
therewith; software for generating digital video feeds for
networked electronic devices and instruction manuals
packaged and sold as a unit therewith; application
software for electronic devices for playing music on
said electronic devices and instruction manuals
packaged and sold as a unit therewith; application
software for electronic devices for playing videos on
said electronic devices and instruction manuals
packaged and sold as a unit therewith.
(450)
64
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1205451
Int.reg.dato:
2014.03.05
Registreringen
2024.03.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406640
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1205702
Int.reg.dato:
2014.04.16
Registreringen
2024.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406689
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Søknadsprioritet:
2013.11.05, EM, 012281366
Gjengivelse av merket:
S-SCAN
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stjernfjädrar AB, Box 44, SE-52421 HERRLJUNGA,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electric and electronic apparatus and sensors for
pressure mapping regarding chairs, armchairs, sofas,
beds and mattresses; computer programs and software
for pressure mapping regarding chairs, armchairs,
sofas, beds and mattresses.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Altona Cosmetics Technology Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi, Avrupa Serbest Bölgesi 111, Ada 14.
Parsel, TR- ÇORLU TEKIRDAG, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(450)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1205550
Int.reg.dato:
2014.02.14
Registreringen
2024.02.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406660
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Søknadsprioritet:
2013.11.28, CH, 652055
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1205703
Int.reg.dato:
2014.04.16
Registreringen
2024.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406690
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Søknadsprioritet:
2013.11.05, EM, 012281515
Gjengivelse av merket:
S-SURFACE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stjernfjädrar AB, Box 44, SE-52421 HERRLJUNGA,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Springs (of metal) and spring units (of metal) for beds,
sofas and armchairs; pocket spring units (of metal) for
beds, sofas and armchairs.
Klasse 20 Beds and bedding; mattresses.
BIPRO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Davisco Foods International Inc, 12, Avenue des
Morgines, CH-1213 PETIT-LANCY, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Proteins for use as nutritional supplements for human
consumption, all these products particularly in liquid,
solid, powder and/or food bar form; food bars or
powders based on proteins for human consumption for
use as nutritional supplements; protein dietary
supplements.
Klasse 29 Proteins for human consumption, all these products
particularly in liquid, solid, powder and/or food bar form;
energy bars based on proteins, gelatine for food; food
bars or powders based on proteins for human
consumption; whey protein for human consumption;
whey; albumin milk; dairy-based beverages.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1205704
Int.reg.dato:
2014.04.16
Registreringen
2024.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406691
Notifikasjonsdato: 2014.06.12
Søknadsprioritet:
2013.11.05, EM, 012281564
Gjengivelse av merket:
STARSPRINGS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stjernfjädrar AB, Box 44, SE-52421 HERRLJUNGA,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Springs (of metal) and spring units (of metal) for beds,
sofas, armchairs and vehicle seats; pocket spring units
(of metal) for beds, sofas, armchairs and vehicle seats.
Klasse 9 Electric and electronic apparatus and sensors for
pressure mapping regarding chairs, armchairs, sofas,
beds and mattresses; computer programs and software
for pressure mapping regarding chairs, armchairs,
sofas, beds and mattresses; electric and electronic
apparatus and sensors, remote controls, software and
computer programs for the use of adjusting the level of
firmness of beds, sofas and armchairs.
65
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 20 Beds and bedding; mattresses.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(450)
(111)
(151)
(180)
1205739
2013.12.13
2023.12.13
(210)
(220)
(540)
201406698
2014.06.12
2013.07.02, DK, VA 2013
01720
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1205807
Int.reg.dato:
2014.03.27
Registreringen
2024.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406932
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
VALUTEC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Valutec AB, Box 709, SE-93127 SKELLEFTEÅ,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for control systems and simulation
of wood kilns.
Klasse 11 Apparatus for drying timber/wood.
Klasse 40 Drying of timber, heat treatment of timber/wood.
Klasse 42 Research and development of computer software for
control systems for wood kilns.
OMNIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, DK-8660
SKANDERBORG, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus and instruments for measuring, recording,
collecting, monitoring, reading and/or remote reading of
consumption data related to energy, district heating,
district cooling, water, gas and electricity; utility meters
including fluid flow meters, ultrasonic flow meters, heat
meters, cooling meters, energy meters, electricity
meters, gas meters, smart meters, and apparatus and
instruments, not included in other classes, used as
auxiliary equipment in connection with utility meters;
apparatus and instruments for controlling and
configuring utility meters; data collection apparatus,
including mobile data collection apparatus, for use in
connection with recording, collecting, monitoring,
reading and/or remote reading of consumption data,
including apparatus and instruments, not included in
other classes, for use in data collection systems; data
collection systems in the form of automatic metering
management (AMM) systems and automatic metering
reading (AMR) systems; apparatus and instruments,
not included in other classes for use in automatic
metering management (AMM) systems and automatic
metering reading (AMR) systems; data management
systems in the form of meter data management (MDM)
systems; apparatus and instruments for use in
communication networks for transmission, reception
and collection of consumption data; networks in the
form of advanced metering infrastructure (AMI)
networks; apparatus and instruments for use in
advanced metering infrastructure (AMI) networks;
computer hardware and computer software for
measuring, recording, collecting, monitoring, reading,
and/or remote reading of consumption data; computer
hardware and computer software for use in the
aforesaid apparatus and instruments, utility meters,
data collection systems, data management systems
and communication networks; parts and fittings, not
included in other classes, for all the aforesaid goods.
Klasse 35 Recording, collecting and processing of data relating
to the measurement, recording, collection, monitoring,
reading, remote reading, and billing of energy, district
heating, district cooling, water, gas and electricity and
the making up of statements, evaluations and
statements of account in connection therewith.
Klasse 37 Installation, maintenance and repair of apparatus and
instruments for measuring, recording, collecting,
monitoring, reading, and/or remote reading of
consumption data related to energy, district healing,
district cooling, water, gas and electricity; installation,
maintenance and repair of apparatus and instruments
used in data collection systems related to consumption
data and used in communication networks for
transmission, reception and collection of consumption
data.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1205829
Int.reg.dato:
2014.02.25
Registreringen
2024.02.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406936
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Mr Green Ltd, Level 1, Tagliaferro Business Centre, 14,
High Street, MT-SLM1549 SLIEMA, Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Bingo cards; slot machines [counter-freed amusement
apparatus]; playing cards; markers [counters] for
playing games; roulette wheels; toys.
Klasse 41 Organisation of competitions (education or
entertainment); providing gaming house facilities;
provision of tuition; gambling; entertainment
information; providing casino facilities [gambling];
operating of lotteries; entertainment; entertainment;
betting services; electronic game services provided by
means of the internet; casino services.
(450)
66
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1205836
Int.reg.dato:
2013.11.21
Registreringen
2023.11.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406937
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
2014.10.06 - nr 41/14
distribution of samples.
Klasse 41 Education services for providing electronic media or
information over the internet or other communications
network; entertainment services, namely, providing
multimedia content or information over the internet
and/or other communications network; entertainment
services; educational services; entertainment and
educational services featuring electronic media,
multimedia content, videos, movies, pictures, images,
text, photos, games, user-generated content, audio
content, and related information via computer and
communications networks; entertainment and
educational services; digital video, audio and
multimedia entertainment publishing services;
publishing services; electronic publishing; magazine
publishing; on-line electronic publishing of books,
periodicals and magazines; providing on-line electronic
publishing; providing publications from a global
computer network or the internet which may be
browsed; online digital publishing services;
entertainment services; organising and operating talent
shows and fashion shows; arranging talent contests
and beauty contests; audio and video recording
services; production of films, and of sound, music or
video recordings; direction of films and performances;
organising and conducting parties, festivals and
entertainment events.
PORTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Net-A-Porter Group Ltd, 1 The Village Offices,
Westfield, Ariel Way, GB-W127GF LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Data recorded in electronic form; electronic
downloadable publications in the fields of fashion,
news, lifestyle, culture, entertainment, travel, social
networking; electronic applications for electronic
telecommunications equipment.
Klasse 16 Paper and cardboard; goods made from paper and
cardboard; bookbinding material; wrapping and
packaging materials; plastic materials for packaging;
gift wrap paper and gift wrapping ribbons made of
paper; paper and plastic bags; tissue paper; prints,
posters; book covers; printed publications; printed
matter, namely magazines and publications in relation
to fashion and lifestyle; books; address books;
pamphlets; manuals; magazines; periodical
publications; newspapers; newsletters; decalcomanias;
pressure sensitive stickers; photographs; cards;
greeting cards; gift tags; calendars; diaries, postcards,
posters, stationery; writing or drawing implements;
tissues of paper; calendars; office requisites.
Klasse 35 Retail services relating to clothing, headgear and
footwear, jewellery, watches, fashion accessories,
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations,
eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and
all manner of bags; the bringing together for the benefit
of others of clothing, headgear and footwear, jewellery,
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, nonmedicated toilet preparations, eye wear, carrying
cases, leather goods, handbags and all manner of bags
enabling customers to conveniently view and purchase
those goods; the provision of retail services via a mail
order catalogue in relation to clothing, headgear and
footwear, jewellery, watches, fashion accessories,
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations,
eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and
all manner of bags; the provision of on-line retail
services from an internet website in relation to clothing,
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods,
handbags and all manner of bags; the provision of retail
services via a television channel in relation to clothing,
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods,
handbags and all manner of bags; the provision of retail
services via a telephone or mobile phone, portable
internet-enabled device, or other telecommunications
device in relation to clothing, headgear and footwear,
jewellery, watches, fashion accessories, textiles,
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye
wear, carrying cases, leather goods, handbags and all
manner of bags; the provision of retail services by way
of direct marketing in connection with clothing,
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods,
handbags and all manner of bags; the provision of
information and advice in relation to retail services;
business management consultancy; provision of advice
and assistance in the selection of goods; promotion
services through provision of sponsored links to third
party websites; advertising and business services;
advertising for others; advertising, marketing,
promotion, endorsement and publicity services;
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1205874
2014.02.11
2024.02.11
201406941
2014.06.19
2013.10.31, IT,
VR2013C000928
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Graphic composition consisting of a stylised M and a
stylised R, and the wording "Marmi Rossi" placed along
the vertical on the left side of the picture.
(730) Innehaver:
Marmi Rossi SpA, Località Montean, 7, IT-37010
CAVAION VERONESE (VR), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Marble (building material); statues of marble;
tombstones of marble; non-metal floor tiles.
(450)
67
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1206142
Int.reg.dato:
2014.03.28
Registreringen
2024.03.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201406985
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
TECHNO AES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Apareoo AG, CH-8050 ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Wholesale and retail sale, provided online or to
individuals, in the field of cosmetics and beauty
products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206225
Int.reg.dato:
2014.03.12
Registreringen
2024.03.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407000
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Søknadsprioritet:
2013.12.02, CH, 655972
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
EMAGINE
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable mobile software applications for use in
management of respiratory diseases, as well as
tracking patient compliance with treatments for
respiratory diseases.
Klasse 10 Medical apparatus and inhalers.
Klasse 44 Providing health information.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1206546
2014.03.15
2024.03.15
201407207
2014.06.26
2013.11.20, DE, 30 2013 060
313.3/09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
RugGear Europe GmbH, i_Park Tauberfranken 14, DE97022 LAUDA-KÖNIGSHOFEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Portable telephones; radiotelephony sets;
radiotelegraphy sets.
Int.reg.nr:
1206484
Int.reg.dato:
2014.04.04
Registreringen
2024.04.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407042
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Gjengivelse av merket:
(450)
CHATEAU LA FLEUR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LA Fleur Merissac, Lieu-dit Merissac, FR-33330
SAINT-EMILION, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 AOC wines protected by the appellation of origin from
the winery called "Château La Fleur à Saint-Emilion
(Gironde)".
(450)
Int.reg.nr:
1206487
Int.reg.dato:
2014.04.14
Registreringen
2024.04.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407043
Notifikasjonsdato: 2014.06.19
Søknadsprioritet:
2014.02.03, CH, 656989
Gjengivelse av merket:
BEAUTYLANE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Techno Polymer Co Ltd, Shiodome Sumitomo Bldg., 92 Higashi Shinbashi 1-chome, Minato-ku, JP-105-0021
TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Unprocessed plastics; plastics in primary form.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206555
Int.reg.dato:
2014.06.03
Registreringen
2024.06.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407209
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
CARPORAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Veterinary preparations; medicines for veterinary
purposes; sanitary preparations for veterinary use;
disinfectants for veterinary use; bacteriological,
biological, chemical preparations for veterinary
68
internasjonale varemerkeregistreringer
purposes; chemical reagents for veterinary purposes;
enzymes for veterinary purposes; cultures of microorganisms for veterinary purposes; lotions and greases
for veterinary purposes.
Klasse 35 Advertising; business management; public relations;
marketing; business administration; office functions;
organisation of trade fairs and exhibitions for
commercial and advertising purposes.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; CDs, DVDs and other digital
recording media featuring regulations and guidelines
for use on ships, including such about physical and
psychological working environment, working conditions,
safety at work and health at work, handling of
dangerous freight, management of emergency
situations, nutrition and food hygiene, mooring,
communication and working relationship.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; books, magazines, booklets and printed
teaching materials featuring regulations and guidelines
for use on ships, including such about physical and
psychological working environment, working conditions,
safety at work and health at work, handling of
dangerous freight, management of emergency
situations, nutrition and food hygiene, mooring,
communication and working relationship.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; hosting of an interactive
website enabling uses to upload, download, search,
examine, share and comment on information, data,
messages, and texts about chemical products;
providing scientific information about chemicals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206583
Int.reg.dato:
2013.12.03
Registreringen
2023.12.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407210
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
SONALIKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Deepak Mittal, 6, Industrial Estate, Jalandhar Road, IN146001 HOSHIARPUR (PUNJAB), India
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Tractors, motor land vehicles parts and fittings
thereof, included in this class.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1206587
2013.12.20
2023.12.20
(450)
201407211
2014.06.26
2013.10.24, DK, VA 2013
02755
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206618
Int.reg.dato:
2014.03.07
Registreringen
2024.03.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407213
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.09.08, US, 86058609
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of an engine crank arm in a circle.
(730) Innehaver:
Valve Corp, 10900 NE 4th Street, Suite 500, USWA98004-4359 BELLEVUE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Interactive video game devices comprised of
computer hardware and software and accessories,
namely, computer game consoles for use with an
external display screen or monitor, computer game
controllers and computer software for operating game
(730) Innehaver:
Søfartens Arbejdsmiljøråd, Amaliegade 33 B 2, DK1256 COPENHAGEN K, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other digital recording
69
internasjonale varemerkeregistreringer
controllers; computer hardware and computer
peripherals; computer software for compressing and
decompressing data and video images; computer
operating system software programs and utility
programs for use with the above referenced machines;
computer software and hardware that facilitates
communications over a wireless network.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1206633
Int.reg.dato:
2014.04.02
Registreringen
2024.04.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407217
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.02.06, CH, 654628
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206619
Int.reg.dato:
2014.03.03
Registreringen
2024.03.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407214
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
INSTABLUR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Body Shop International Plc, Watersmead, GBBN176LS LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX ,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetic products namely creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, the body and the hands.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Fashion-Market GmbH, Chüsseberg 30, CH-3267
SEEDORF, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching and laundering preparations; cleaning
preparations, polishing preparations, degreasing and
abrasive preparations; soaps; perfumery products,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; compact disks, DVDs and other digital
recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; software;
extinguishers.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
1206631
2014.03.04
2024.03.04
201407216
2014.06.26
2014.02.28, IT,
MI2014C002001
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
De' Longhi Appliances SrL, Via L. Seitz, 47, IT-31100
TREVISO (TV), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric coffee grinders; hand-held electric milk
frothers (whisks).
Klasse 11 Electric coffee machines; electric coffee filters; electric
coffee percolators; coffee roasters; electric kettles;
electrically heated milk frothers; cappuccino foamers;
electric machines for preparing cappuccino.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
70
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206634
Int.reg.dato:
2014.02.21
Registreringen
2024.02.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407218
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.12.09, BX, 1280428
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
StucaPro
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Siniat NV, Kennedypark 31a, BE-8500 KORTRIJK,
Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Plaster for construction purposes.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206636
Int.reg.dato:
2014.03.31
Registreringen
2024.03.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407219
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.08, FR, 13 4038010
Gjengivelse av merket:
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(300)
(540)
(730) Innehaver:
Alltub, 2 rue Charles de Gaulle, FR-91070
BONDOUFLE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Metal packaging containers.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1206656
Int.reg.dato:
2014.05.04
Registreringen
2024.05.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407222
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.11.11, US, 86115620
Gjengivelse av merket:
R.E.D. WARRIOR
(111)
(151)
(180)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jani Roberts, 1130 Pinehurst Road, Suite C, US346985408 DUNEDIN, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Entertainment and education services in the nature of
providing classes and instruction in physical fitness,
exercise, and wellness.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206658
Int.reg.dato:
2014.04.18
Registreringen
2024.04.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407223
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.02.14, FR, 134042136
Gjengivelse av merket:
HOVERBOARD BY ZR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zapata Holding, 39 Avenue Saint Roch, FR-13740 LE
ROVE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Apparatus for locomotion by land, air or water, namely
propulsion device.
Klasse 41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; organization of events and
competitions in the field of sports; organization of
competitions [education or entertainment]; organization
and presentation of shows, competitions, games,
concerts and entertainment events.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206646
Int.reg.dato:
2014.04.22
Registreringen
2024.04.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407220
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is composed of the device of a mountain,
which has no meaning.
(730) Innehaver:
Shandong Hengyu Technology Group, Economic
Development Zone, Guangrao Town, CN-257335
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Motorcycle wheels; automobile tires; tires, solid, for
vehicle wheels; pneumatic tires; bicycles; inner tubes
for vehicles.
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206660
Int.reg.dato:
2014.04.30
Registreringen
2024.04.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407224
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.02.03, EM, 012556668
Gjengivelse av merket:
ARGENTOVIVO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Brooksburnett Investments Ltd, Sofias Tsirou, 9 Toulla,
Court 3, 2nd Fl. Flat Office 22, CY-3021 LIMASSOL,
Kypros
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear and headgear for men, women and
children, namely, belts, coats, raincoats, waistcoats,
71
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
blouses and pullovers, jackets, trousers, dresses, suits,
swimsuits, shirts and chemises, t-shirts, sweaters,
underwear, hosiery, socks and stockings, tights,
gloves, ties, scarves, hats and caps, leather shoes,
rubber shoes, low shoes, sandals, straw shoes,
slippers, sport shoes, shoe soles, shoe liner, bath
sandals, bath slippers, boots, lace shoes, half boots,
outsole, shoe upper.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1206698
2013.12.31
2023.12.31
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hyundai Motor Co, 12 Heolleung-ro, KR-137-938
SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 21 Soap boxes; dishes for soap; combs; toothbrushes;
trash cans [dust bins]; tableware; cups; dishes; glass
cups; containers for foodstuffs; cabarets [trays];
baskets for domestic use; tableware covers; buckets;
thermo bottles; holders for toilet paper; piggy banks;
portable baby baths; basins; boxes for sweetmeats.
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206708
Int.reg.dato:
2014.04.03
Registreringen
2024.04.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407231
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
HUNKEMÖLLER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hunkemöller International BV, Liebergerweg 28, NL1221JS HILVERSUM, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, body lotions.
Klasse 25 Clothing, shoes and headgear; underwear,
underclothing and lingerie; swimming wear; bathing
wear; pyjamas; nightwear; dressing gowns.
Klasse 35 Business intermediary services relating to purchase
and sales of soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, body lotions, clothing, shoes
and headgear, underwear, underclothing and lingerie,
swimming wear, bathing wear, pyjamas, nightwear and
dressing gowns; retail (store) services in the field of
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, body lotions, clothing, shoes and headgear,
underwear, underclothing and lingerie, swimming wear,
bathing wear, pyjamas, nightwear and dressing gowns;
promotional services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206701
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407229
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656440
Gjengivelse av merket:
SPEZARC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Ecopa, 10 rue Luce de Casabianca, FR-20200
BASTIA, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software, particularly software for optimizing selling
prices.
201407228
2014.06.26
2013.12.17, KR,
4020130084476
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1206705
Int.reg.dato:
2014.03.31
Registreringen
2024.03.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407230
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.24, FR, 14 4 078 235
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
72
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206712
Int.reg.dato:
2014.03.28
Registreringen
2024.03.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407232
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.11.11, CN, 13514063
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1206715
Int.reg.dato:
2014.05.06
Registreringen
2024.05.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407234
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
AUTEL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Autel Intelligent Technology Co Ltd, Rm 106-107, 109,
114, SZICC Bldg., Chaguang Rd., Southside, Xili,
Nanshan, CN-518055 SHENZHEN, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Automotive troubleshooting diagnostic software; tire
pressure sensors; automotive fault diagnostic tablets;
automotive code readers; automotive fault diagnostic
analyzers; automotive traveling monitors; automobile
tire pressure detectors; computer software [recorded];
computer programs [downloadable software];
navigational instruments.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206714
Int.reg.dato:
2014.04.08
Registreringen
2024.04.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407233
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.11.11, CN, 13514059
Gjengivelse av merket:
MaxiDiag Elite
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Autel Intelligent Technology Co Ltd, Rm 106-107, 109,
114, SZICC Bldg., Chaguang Rd., Southside, Xili,
Nanshan, CN-518055 SHENZHEN, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Automotive troubleshooting diagnostic software; tire
pressure sensors; automotive fault diagnostic tablets;
automotive code readers; automotive fault diagnostic
analyzers; automotive traveling monitors; automobile
tire pressure detectors; computer software [recorded];
computer programs [downloadable software];
navigational instruments.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
Yong Chuang Tian Ya.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Yong Chuang Tian Ya.
(730) Innehaver:
China Resources Snow Breweries Co Ltd, Room 306
China Resources Building, No. 8 Jianguomen North
Avenue, CN-100005 DONGCHENG DISTRICT,
BEIJING, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beer; ginger ale; ginger beer; malt beer; beer wort;
extracts of hops for making beer; malt wort.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
73
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206726
Int.reg.dato:
2013.11.04
Registreringen
2023.11.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407236
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.08.29, LI, 16776
Gjengivelse av merket:
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included, in other classes; cleaning
apparatuses and instruments (not machines) for
industry, commerce and households, especially wiping
cloths, pads for cleaning, cleaning cloths and textile
cleaning mitts and gloves, glossing cloths, wiping cloths
and dusting cloths (rags), window wiping cloths, and
equipment for cleaning windows and floors, such as
mops, and apparatuses for wringing, and spare parts
therefore; cloths, pads, rags, mitts and gloves, mops,
natural and synthetic sponges, natural and synthetic
leather, dusting cloths (rags), everything for cleaning in
households or commerce.
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; bath robes.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(450)
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(111)
(151)
(180)
(730) Innehaver:
Eyco Direkt Anstalt, c/o Administral Anstalt,
Landstrasse 11, LI-9495 TRIESEN, Liechtenstein
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; impregnated cloths
for cosmetic use.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food
for babies; dietary supplements for humans and
animals; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; nutritional
supplements; vitamin preparations; nutritional
supplements made with a base of minerals, amino
acids, trace elements; dietetic foods; medicinal herbs;
nutritional supplements for medical purposes and for
use in dietetic foods and dietetic supplements for
human consumption; medicinal oils; pain relieving
creams and gels; antitussives; mosquito repellents;
dietetic foods or dietary supplements (not for medical
use) based on proteins, amino acids, fatty acids, with
added vitamins, minerals, trace elements, either
individually or in combination, insofar as included in this
class; dietetic foods or dietary supplements (not for
medical use) containing vitamins, minerals, trace
elements, either individually or in combination, insofar
as included in this class.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; humidifiers.
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1206732
2013.12.31
2023.12.31
201407238
2014.06.26
2013.12.17, KR,
4020130084479
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hyundai Motor Co, 12 Heolleung-ro, KR-137-938
SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Toys [playthings]; ornaments for Christmas trees
except illumination articles and confectionery;
fairground ride apparatus; dolls; rattles [playthings];
mobiles (toys); building blocks [toys]; toy sets; puppets;
model vehicles for children; rocking horses; theatrical
masks; toy clocks and watches; toy musical
instruments; toy furniture; playing balls; scooters (toys);
toy houses; slides (playthings); toy vehicles; paper
toys; carnival masks; spinning tops (toys); plastic toys;
scale model kits (toys); apparatus for games; games;
parlor games; puzzles; play balloons; computer games
apparatus; sporting articles other than golf articles and
climbing articles; swings; knee guards (sports articles).
74
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
2014.10.06 - nr 41/14
networks, information services networks, data networks
and social networks; advertising and marketing
services that target multiple consumers in the same
residence by using Internet Protocol (IP) address
information, geolocation information, Internet service
provider (ISP) information, demographic information,
frequency capping and consumer behavior information;
collection, analysis and reporting of metric and analytic
data for others with respect to advertisements targeted
to devices which are connected to the Internet,
telecommunications networks, wireless communication
networks, information services networks and data
networks, including televisions, mobile phones,
smartphones, computing devices, personal computers,
laptop computers, mobile electronic devices, tablet
computers, electronic devices and personal digital
assistants (PDAs); track and report on advertisements
and marketing efforts of others; advertising and
marketing consultancy, namely, analysis of the
effectiveness of advertising on Internet-connected
televisions, mobile phones, smartphones, computing
devices, personal computers, laptop computers, mobile
electronic devices, tablet computers, electronic devices
and personal digital assistants (PDAs).
Int.reg.nr:
1206737
Int.reg.dato:
2013.11.27
Registreringen
2023.11.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407239
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.11.21, TR, 2013/94817
Gjengivelse av merket:
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Against a black background there are "eti" written in
red with a white Hittite sun at the top of the word
"Karam GURME" which is written in white letters with
blue shade on the left side.
(730) Innehaver:
ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cadde, TR- ESKISEHIR, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers,
cakes, pastry and bakery products, chocolate bars,
tarts, pies, breakfast cereals, bread, popcorn and rice
crisps.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1206747
2014.01.14
2024.01.14
201407242
2014.06.26
2013.07.18, DK, VA 2013
01876
Gjengivelse av merket:
VAAVUD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Vaavud APS, Lersø Parkallé 107, DK-2100
KØBENHAVN Ø, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other digital recording
media; data processing equipment, computers;
apparatus and instruments for wind measurement,
including such apparatus and instruments for use in
connection with mobile phones, computers and tablet
computers; accessories for apparatus and instruments
for wind measurements (not contained in other
classes), including electrical cables and cables for data
transmission; mobile phones; flowmeters; revolution
counters; tachometers; computer software; application
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206742
Int.reg.dato:
2014.01.23
Registreringen
2024.01.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407240
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
HOUSEHOLDING
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Specific Media LLC, SUITE 1500, 4 PARK PLAZA, US92614 IRVINE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising, marketing and direct marketing services
that target multiple devices within the same residence
that are connected to the Internet, telecommunications
networks, wireless communication networks,
information services networks and data networks,
including televisions, mobile phones, smartphones,
computing devices, personal computers, laptop
computers, mobile electronic devices, tablet computers,
electronic devices and personal digital assistants
(PDAs); advertising and marketing services that target
multiple consumers in the same residence by using
information available over the Internet,
telecommunications networks, wireless communication
(450)
75
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(111)
(151)
(180)
1206765
2014.02.24
2024.02.24
(210)
(220)
(300)
(540)
201407245
2014.06.26
2013.11.27, IT,
MO2013C000850
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
1206767
Int.reg.dato:
2014.03.31
Registreringen
2024.03.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407246
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.01, JM, 63474
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a design of a blue square with
rounded corners that is shaded from top to bottom blue
to light blue; in the center of the square is a white
circle, and in the center of white circle there is a white
letter "A" composed of a ruler, a pencil, and a
paintbrush.
(730) Innehaver:
Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Retail store services featuring computer software and
applications provided via the Internet and other
computer and electronic communication networks;
retail store services featuring computer software and
applications for use on handheld mobile digital
electronic devices and other consumer electronics.
Klasse 42 Maintenance, repair and updating of computer
software and applications; providing information
concerning computer software and web-based
applications via the Internet and other computer and
electronic communication networks; providing search
engines for obtaining data via communications
networks; providing temporary use of computer
software and online facilities to enable users to access
and download computer software and applications.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Freenet Fashion SrL, Via Rizzotto, 46, IT-41126
MODENA, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Leather and imitations of leather, bags, holdalls,
handbags, rucksacks, trunks and travelling bags, key
cases, wallets, purses, umbrellas.
Klasse 25 Clothing for men, women and children, knitwear,
skirts, trousers, shorts, jeans, shirts, blouses, jerseys,
sweaters, T-shirts, vests, suits, tracksuits, cloaks,
coats, overcoats, bomber jackets, tunics, jackets,
anoraks, raincoats, stockings, socks, hats, headgear,
scarves, gloves, neckties, swimsuits, belts, shoes,
boots, gymnastic shoes and tennis shoes, bath robes,
tights, underwear, sportswear.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206782
Int.reg.dato:
2014.04.25
Registreringen
2024.04.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407248
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.31, US, 86106862
Gjengivelse av merket:
SLCP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Saint-Gobain Ceramics & Plastics Inc, One New Bond
Street, US-MA01615-0008 WORCESTER, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Porous ceramic particle for use as a proppant in the
oil and gas well industry.
76
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
wires of metal; flux coated welding rods of metal; metal
powder for welding; welding consumables, namely
welding wires of metal; soldering wires of metal;
soldering aids, namely alloys and rods of metal;
welding pins of metal.
Klasse 7 Welding apparatus; electrodes for welding machines;
melting electrodes for arc-welding; metal electrodes
(welding consumables); welding machines; parts of
welding machines, cutting machines included in this
class.
Klasse 9 Welding helmets for protection against injury;
protective clothing for protection against injury; safety
goggles; welding masks; gloves for protection against
injury; measuring apparatus for testing and controlling
of welding operations; electrical wires for welding
electrodes.
Int.reg.nr:
1206793
Int.reg.dato:
2014.04.29
Registreringen
2024.04.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407250
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.30, EM, 012267613
Gjengivelse av merket:
GRANDIOL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Manures, liquid fertilisers, fertiliser sticks; chemicals
for fighting plant diseases, preparations for promoting
plant growth, preparations for fortifying plants, nutrients
for plants; earth for compost, flower soil, mulch being
manure (included in this class); all the aforesaid goods
only for end users.
Klasse 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; algae removing preparations.
Klasse 21 Flower pots, flower baskets and window-boxes of
plastic, wood, cork, reed, cane or wicker; plant pots,
plant baskets and plant boxes of plastic, wood, cork,
reed, cane or wicker; flower pots and plant pots,
baskets and boxes of earthenware, glass or porcelain;
ceramic pots for flowers and plants; glassware,
porcelain and earthenware, not included in other
classes.
Klasse 31 Horticultural and forestry products and grains; seeds
for turf, grass seeds; seeds, natural plants and flowers;
flower bulbs; potted plants; bunches of dried flowers,
arrangements of dried flowers for decorative purposes;
bunches of grass for decorative purposes; bunches of
dried flowers and plants for decorative purposes.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206800
Int.reg.dato:
2014.05.14
Registreringen
2024.05.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407252
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.04.24, EM, 012816898
Gjengivelse av merket:
ROUNDIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bridgestone Europe NV, Kleine Kloosterstraat 10 Sint
Stevens Woluwe, BE-1932 ZAVENTEM, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Tyres.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2014.10.06 - nr 41/14
(111)
(151)
(180)
1206797
2014.03.11
2024.03.11
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206824
Int.reg.dato:
2014.02.06
Registreringen
2024.02.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407255
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.01.31, FR, 14 4 064 962
Gjengivelse av merket:
201407251
2014.06.26
2013.09.12, AT, AM
3979/2013
Gjengivelse av merket:
FONTARGEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
voestalpine Böhler Welding Group GmbH, PeterMüller-Strasse 14-14a, DE-40468 DÜSSELDORF,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Metal tempering and soldering preparations; fluxes for
welding; fluxes for brazing; powder for brazing and
welding, not of metal; chemicals used for brazing and
welding; sprays for protecting surfaces against welding
spatter (chemicals).
Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metals; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; goods of common
metal not included in other classes; wires, stripes and
sticks of metal used for welding; flux-cored welding
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Symbiose Cosmetics Frane SAS (Société par actions
simplifiées), 108 rue de Richelieu, FR-75002 PARIS,
Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; soaps (not for personal use); bath soaps;
beauty soaps; soaps for personal use; cosmetic soaps;
cakes of toilet soap, toilet soaps; perfumery products
and preparations; perfumes; toilet water; scented
water; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices;
oils for toilet use; oils for cosmetic use; oils for
perfumes and scents; almond oils for cosmetic use;
shampoos, shower gels, bath foams; lotions and gels
for cosmetic use; beauty masks; cosmetic preparations
for baths; cosmetic products and preparations for skin
77
internasjonale varemerkeregistreringer
care; cosmetic creams; make-up and make-up
removing products and preparations; skin cleansing
scrubs; skin cleansing scrubs; cosmetic pencils;
eyelash and eyebrow cosmetics; talcum powder, for
toilet use; shaving products; shaving gels; pre-shave
foams; shaving soaps; preparations for shaving; aftershave lotions; cleansing milk for toilet purposes;
cosmetic kits, including lipsticks, eye shadows, rouge
and mascara; make-up; mascaras; make-up powder;
foundations; nail polish (varnish); nail care products;
non-medicated lip balms and lipsticks; deodorants for
personal use (perfumery); depilatory products and
preparations; depilatory wax, depilatory preparations;
cosmetic preparations for slimming; sun-tanning
preparations (cosmetics); sunscreen cosmetic products
and preparations; tissues impregnated with cosmetic
lotions; incense; air fragrances; products and
preparations for perfuming linen; pillow fragrances;
scented sprays for linen; potpourris [fragrances]; skin
whitening cream; color-removing preparations, pastes
for razor strops; abrasive papers; cosmetics for
animals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit
boards, electrical clips adapted for use in holding
electrical cables and wires and for securing electrical
components in place, coils, radio frequency and audio
frequency chokes, electrical connectors and sockets,
earphones, fuses, fuse blocks, fuse clips, fuse holders,
electrical heat sinks, electrical instrument enclosure
cases, electrical variable dial knobs, electrical meters,
microphones, potentiometers, electrical relays,
resistors, semiconductors, electronic sirens, audio
speakers, electrical switches, terminal boards,
transformers, and electrical wires.
Klasse 35 Distributorship services in the field of electronic
components; catalog ordering service featuring
electronic components; electronic catalog services
featuring electronic components; electronic commerce
services, namely, providing information about products
via telecommunication networks for advertising and
sales purposes; mail order catalog services featuring
electronic components; retail and wholesale services
relating to electronic components provided by means of
a general merchandise website on the global or local
telecommunications network; retail and wholesale
services relating to electronic components provided by
means of mail order catalogs; retail and wholesale
services relating to electronic components provided by
means of telephone, facsimile, and mail order.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206826
Int.reg.dato:
2014.04.10
Registreringen
2024.04.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407256
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
FYFE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fyfe Co LLC, 8380 Miralani Drive, US-CA92126 SAN
DIEGO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Reinforcement of buildings, and other commercial or
public building structures of masonry, concrete, steel
and wood, namely, planning of installation, laying out of
installation, and supervising of installation of
reinforcement materials on buildings, pipes, bridges,
structural columns, structural beams, structural slabs,
structural walls, pipes, tanks, chimneys, structural
connections, transportation infrastructure, water
transmission facilities, waterfront structures, water
storage facilities, and water treatment facilities.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206834
Int.reg.dato:
2014.04.21
Registreringen
2024.04.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407258
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.11.14, US, 86118915
Gjengivelse av merket:
Inspire
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Health in Motion LLC, 1141 Lucinda Way, USCA92780 TUSTIN, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Elliptical exercise machines; exercise bars; exercise
benches; exercise equipment, namely, stationary
cycles; exercise machines; exercise weights; exercising
equipment, namely, weight lifting machines; manuallyoperated exercise equipment; storage racks for
physical fitness equipment, namely, dumbells.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1206827
Int.reg.dato:
2014.04.14
Registreringen
2024.04.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407257
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.14, US, 86090757
Gjengivelse av merket:
DESIGN FULFILLMENT
DISTRIBUTOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mouser Electronics Inc, 1000 North Main Street, USTX76063 MANSFIELD, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic components, namely, antennas, batteries,
battery clips, battery holders, battery snaps, electric
78
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206836
Int.reg.dato:
2014.02.13
Registreringen
2024.02.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407259
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.02.06, EM, 012570602
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1206850
Int.reg.dato:
2014.05.06
Registreringen
2024.05.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407260
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shenzhen Maysun Info Technology Co Ltd, 1001
Room, B10 Building, Zhongying Jewelry Industry, No.
31 Bulan Road, Nanwan Street, Longgang District, CNSHENZHEN, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer peripheral devices; laptop computers;
portable telephones; satellite navigational apparatus;
testing apparatus not for medical purposes; hands free
kits for phones; notebook computers; light-emitting
electronic pointers; battery chargers; measuring
apparatus.
(730) Innehaver:
ENTSOG AISBL European Network of Transmission
System Operators for Gas, Avenue de Cortenbergh
100, Second Floor, BE-1000 BRUSSEL, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Assistance and consultancy services in the field of
business management of companies in the energy
sector; commercial lobbying services; assistance and
consultancy relating to international business
representation services.
Klasse 36 Consultancy concerning financing of energy projects;
financial consultancy in the energy sector.
Klasse 40 Production of energy.
Klasse 41 Education and training services, all relating to the
energy sector; organising and conducting international
conventions, congresses, conferences and seminars;
publication of books and printed matter; provision of
advice and information relating to the aforementioned
services provided by an association towards its
members in the field of energy; educational events
organised and conducted by an international
association towards its members.
Klasse 42 Technological advisory services relating to the use of
energy; developing of integrated energy concepts;
energy auditing; research in the field of energy;
technological consulting services in the field of
alternative energy generation; geophysical exploration
for the gas industry; provision of technological
consultancy to the gas industry.
Klasse 45 Political lobbying services; advisory services relating
to legal regulations; compilation of legal regulatory
information; provision of legal information and advisory
services provided by an international association
towards its members, the public, governmental and
non-governmental bodies, administration bodies and
other interested parties in the field of energy.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1206864
2013.12.31
2023.12.31
201407262
2014.06.26
2013.12.17, KR,
4120130048600
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hyundai Motor Co, 12 Heolleung-ro, KR-137-938
SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Commercial intermediary services in the field of
automobiles; commercial intermediary services in the
field of parts and accessories for automobiles; retail
and wholesale of automobiles, and related sales
administration; retail and wholesale of parts and
accessories for automobiles, and related sales
administration; marketing services; rental of
advertisement space and advertising material; billposting; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; demonstration of
goods; sales promotion for others; advertising services
by means of mobile telephones; on-line advertising on
a computer network: compilation of statistics;
compilation of information into computer databases;
import-export agencies; rental of office machines and
equipment; online auction services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
79
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
management; property asset management services;
advisory services relating to financial asset
management; securities brokerage; investment
analysis services; investment consultancy; asset
management; asset and portfolio management;
services provided by consultants relating to capital
investment; services provided by consultants in the
field of financial planning; financial analysis and
information services; placing of securities, funds and
other assets in escrow; trading of stocks and bonds;
fund management; international fund investment;
mutual funds; management of funds; financial and
fiscal consultancy; fiscal assessments; advice on fiscal
assessments; auditing services relating to taxes; tax
payment processing; advisory services relating to
pension and fiscal planning; advice concerning the
aforesaid services.
1206866
2013.12.31
2023.12.31
201407263
2014.06.26
2013.12.17, KR,
4020130084478
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206876
Int.reg.dato:
2014.02.06
Registreringen
2024.02.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407265
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.12.10, CH, 653449
Gjengivelse av merket:
TARENO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tareno AG, St. Jakobs-Strasse 18, CH-4052 BASEL,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Business consultancy for companies; advice for
conducting commercial transactions; company
management and organization consultancy;
consultancy and advisory services in the field of
business strategy; advisory services relating to
commercial transactions; services provided by
consultants relating to company acquisitions; tax
preparation and consultancy services.
Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
financial planning and management; financial
management; financial services relating to wealth
management; property asset management services;
advisory services relating to financial asset
management; securities brokerage; investment
analysis services; investment consultancy; asset
management; asset and portfolio management;
services provided by consultants relating to capital
investment; services provided by consultants in the
field of financial planning; financial analysis and
information services; placing of securities, funds and
other assets in escrow; trading of stocks and bonds;
fund management; international fund investment;
mutual funds; management of funds; financial and
fiscal consultancy; fiscal assessments; advice on fiscal
assessments; auditing services relating to taxes; tax
payment processing; advisory services relating to
pension and fiscal planning; advice concerning the
aforesaid services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206875
Int.reg.dato:
2014.02.06
Registreringen
2024.02.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407264
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.12.17, CH, 653448
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hyundai Motor Co, 12 Heolleung-ro, KR-137-938
SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing; footwear; caps (headwear); sportswear;
sport shirts; sports overcoats; outerclothing; overcoats
excluding clothing used exclusively for sports and
Korean traditional clothes; children's clothing;
underwear; sleeping garments; winter gloves; ear muffs
(clothing); masks for the protection against the cold
(clothing); socks; sashes for wear; waterproof clothing;
belts for clothing; athletic uniforms.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tareno AG, St. Jakobs-Strasse 18, CH-4052 BASEL,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Business consultancy for companies; advice for
conducting commercial transactions; company
management and organization consultancy;
consultancy and advisory services in the field of
business strategy; advisory services relating to
commercial transactions; services provided by
consultants relating to company acquisitions; tax
preparation and consultancy services.
Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
financial planning and management; financial
management; financial services relating to wealth
(450)
80
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1206895
Int.reg.dato:
2014.04.03
Registreringen
2024.04.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407266
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206905
Int.reg.dato:
2014.04.16
Registreringen
2024.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407270
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.17, US, 86094485
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Freud SpA - Società Unipersonale, Via Padova, 3, IT33010 TAVAGNACCO (UDINE), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electric machine tools; drilling machines, hammer
drills, bench drill press, drill chucks, drilling hammers
and chipping hammers; screwdrivers; groove-milling
cutters; grinding, cutting and roughing equipment such
as superfinish devices, angle grinders, triangular
grinders, eccentric grinders, belt grinders, vibrating
grinders, right angle polishers, straight grinders; metal
cutting snips (electric); nibbling devices; glue guns; hot
air guns; tackers; electric saws; circular saws; jigsaws;
compound miter saws; curved saws; band sawing
machines; planing machines; milling machines; bench
belt sanding machines; suction apparatus and dust
removal apparatus for the aforesaid goods; universal
suction equipment; the aforesaid goods also being
battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools,
adaptors (non-electric), attachments and fittings for all
the aforesaid goods, in this class.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated), parts,
tools and accessories for the aforesaid goods, all the
aforesaid goods included in this class.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a double arrowhead.
(730) Innehaver:
Shedrain Corp, 8303 NE Killingsworth, US-OR97220
PORTLAND, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Umbrellas.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(450)
1206896
2014.03.20
2024.03.20
(111)
(151)
(180)
201407267
2014.06.26
2014.01.17, DE,
302014021144.0/10
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206910
Int.reg.dato:
2014.04.07
Registreringen
2024.04.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407271
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.10.08, JP, 2013-078582
Gjengivelse av merket:
TWIN-MATIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Henke-Sass Wolf GmbH, Keltenstrasse 1, DE-78532
TUTTLINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medical and veterinary instruments and apparatuses;
syringes for injections; needles for injections; injection
sleeves; injection instruments without needles;
automatic medical dosing apparatus for injections of
animals.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Choya Umeshu Co Ltd, 160-1 Komagatani, JP-5830841 HABIKINO-SHI, OSAKA , Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages, except beer.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
81
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206920
Int.reg.dato:
2014.04.24
Registreringen
2024.04.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407273
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.11.07, EM, 012288312
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206954
Int.reg.dato:
2014.03.06
Registreringen
2024.03.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407277
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.09.23, FR, 13 4034210
Gjengivelse av merket:
SANACEL
k-païne
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CFF GmbH & Co KG, Arnstädter Strasse 2, DE-98708
GEHREN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Fillers, included in this class, for industrial purposes
and foodstuffs, namely fillers in the form of indigestible
additives for foodstuffs.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 45, place Abel
Gance, FR-92100 BOULOGNE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Active ingredient used in the composition of cosmetic
products; active ingredient used in the composition of
dermo-cosmetic products; active ingredient used in the
composition of dermatological products; combination of
active ingredients used in the composition of cosmetic
products; combination of active ingredients used in the
composition of dermo-cosmetic products; combination
of active ingredients used in the composition of
dermatological products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206926
Int.reg.dato:
2014.04.25
Registreringen
2024.04.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407274
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
MACRILEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AEterna Zentaris GmbH, Weismüllerstrasse 50, DE60314 FRANKFURT AM MAIN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Diagnostic preparations, in particular diagnostic
preparations for identifying and detecting growth
hormone deficiency.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto, all of the aforesaid services, in
particular in the field of medicine and diagnostics.
Klasse 44 Medical and veterinary services, in particular for the
diagnosis of growth hormone deficiency.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1206957
Int.reg.dato:
2013.12.16
Registreringen
2023.12.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407278
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word Ancestry in the color
black with a green leaf design appearing to the left of
the word Ancestry and the leaf design consisting of a
green stylized three-pronged leaf cluster on its side
pointing left with a linear base on its right.
(730) Innehaver:
Ancestry.com Operations Inc, 360 West 4800 North,
US-UT84604 PROVO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic databases in the field of genealogical
historical data, family history data, census data, birth,
marriage and death records, photographs and
graphical representations of family trees recorded on
computer media; computer software for creating,
managing, recording, searching, indexing, filtering and
retrieval of genealogical historical data, family history
data, census data, birth, marriage and death records;
computer software for creating, managing, recording,
searching, indexing, filtering and retrieval of sound and
image files; computer software for use in creating,
displaying, sharing and storing multimedia presentation
files that include photographs and sound; computer
software for graphically depicting genealogical
historical data and family history data; computer
software to enable searching of data and for connection
to databases and the Internet; computer software that
allows interaction between Internet sites; computer
software for production of genealogical tables and
charts; downloadable electronic publications in the
nature of magazines and newsletters in the field of
genealogy and family history; downloadable reports,
tables and charts relating to genealogical historical
data, family history data, census data, birth, marriage
and death records; instructional manuals supplied and
1206932
2014.04.02
2024.04.02
201407276
2014.06.26
2013.12.19, DE, 30 2013 069
188.1/10
Gjengivelse av merket:
EQUIHALER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, DE-55218
INGELHEIM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Instruments and apparatus for veterinary use.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
82
internasjonale varemerkeregistreringer
sold with all computer software identified herein as a
unit; computer software for uploading, scanning,
digitizing, viewing, organizing, sharing and editing
photographs and for integrating photographs into
genealogical databases and family trees; computer
application software for mobile phones and handheld
computers, namely, software for uploading, scanning,
digitizing, viewing, organizing, sharing and editing
photographs and for integrating photographs into
genealogical databases and family trees; downloadable
software in the nature of a mobile application for
uploading, scanning, digitizing, viewing, organizing,
sharing and editing photographs and for integrating
photographs into genealogical databases and family
trees; computer software for keeping track of
genealogical information collected during family history
and genealogical research and used to create reports,
charts, and books containing such information;
computer application software for mobile phones and
handheld computers for researching and managing
genealogical information collected during family history
and genealogical research.
Klasse 42 Application service provider services featuring
software for use in creating, displaying, sharing and
storing multimedia presentations that include
photographs and sound, all in the field of genealogy
and family history; providing temporary use of nondownloadable computer software for use in creating,
displaying, sharing and storing multimedia
presentations that include photographs and sound, all
in the field of genealogy and family history; providing
temporary use of non-downloadable computer software
that enables family groups to create and maintain
personalized websites for the purpose of sharing
information regarding family members; hosting of digital
content on the Internet, namely, hosting on-line journals
and blogs in the field of genealogy and family history;
computer services, namely, hosting and maintaining an
online website for others to access photo albums and
calendars; providing temporary use of nondownloadable computer software for use in the creation
and publication of on-line journals and blogs in the field
of genealogy and family history; providing scientific
analysis in the field of genetic and family history and
genealogy; reporting services based upon the results of
laboratory testing in the field of genetic and family
history and genealogy; providing online computer
databases featuring information based on the results of
genetic testing for research purposes; application
service provider services featuring software for
providing access to databases that contain the results
of genetic and family history testing; application service
provider services featuring software for use in data
management, data storage, data analysis, report
generation, user identification, and membership
identification, all in the field of genetic and family history
and genealogy; scientific research in the field of genetic
and family history and genealogy; DNA testing services
for non-medical use, namely, DNA testing for
investigating and learning about genealogical and
family history; hosting of digital content on the Internet,
namely, hosting historical data and information and online journals and blogs in the field of historical data and
information, genealogy and family history; computer
services, namely, hosting and maintaining an online
website for others to access and share information and
data in the fields of historical data and information,
genealogy and family history; providing temporary use
of non-downloadable software for use in creating,
displaying, sharing and storing information and data in
the field of historical data and information, genealogy
and family history; providing temporary use of nondownloadable computer software that enables family
groups to create and maintain personalized websites
for the purpose of sharing information regarding family
members; application service provider featuring
software for uploading, scanning, digitizing, viewing,
organizing, sharing and editing photographs and for
integrating photographs into genealogical databases
2014.10.06 - nr 41/14
and family trees; providing temporary use of nondownloadable software applications for uploading,
scanning, digitizing, viewing, organizing, sharing and
editing photographs and for integrating photographs
into genealogical databases and family trees; computer
services, namely, hosting of digital content on the
internet; peer-to-peer browser photo sharing services,
namely, providing a website featuring technology
enabling users to upload, view, and download digital
photos; photo scanning services; digitization of
photographs and documents; computer services in the
nature of customized web pages featuring user-defined
information and personal profiles; providing a web site
featuring temporary use of non-downloadable software
for keeping track of genealogical information collected
during family history and genealogical research and
used to create reports, charts, and books containing
such information; providing a website featuring
resources, namely, non-downloadable software for
keeping track of genealogical information collected
during family history and genealogical research and
used to create reports, charts, and books containing
such information.
Klasse 45 Provision of genealogical information, namely,
provision of educational, research and historical tables
of genealogical information; providing genealogical
information, namely, family history information services,
namely, retrieving, recording and reviewing ancestral
data via the global computer network; consultancy,
information and advisory services relating to the
aforesaid; and providing an on-line computer database
in the field of genealogy information and family history
information; providing an online resource center
featuring information in the field of genetic and family
history and genealogy; provision of information in the
field of personal historical data and information,
genealogy and family history; provision of information
resulting from educational research in the field of
personal historical data and information, genealogy and
family history; providing genealogical information,
namely, family history information services in the nature
of retrieving, recording and reviewing ancestral data via
the Internet; consultancy, information and advisory
services relating to personal historical data and
information, genealogy and family history; providing an
on-line computer database in the field of personal
historical data and information, genealogy information
and family history information; genealogical services,
namely, genealogy and family history research,
provided in person and via the Internet; genealogical
services, namely, genealogy research, provided in
person and via the Internet.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206959
Int.reg.dato:
2014.01.24
Registreringen
2024.01.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407279
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
VIVALDI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jon S von Tetzchner, 18 Shore Road, US-MA01930
GLOUCESTER, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer operating software, computer browsing
software, namely, software for browsing the global
computer network and private networks, computer
search engine software, computer software for
providing access to the Internet, computer hardware,
computers, desktop computers, laptop computers,
83
internasjonale varemerkeregistreringer
tablet computers, mobile phones, hand held personal
digital assistants(PDAs); hand held personal
computers.
Klasse 42 Computer services, namely, creating on-line virtual
communities for registered users to organize groups
and events, participate in discussions, and engage in
social, business and community networking; computer
services, namely, hosting electronic facilities for others
for organizing and conducting meetings, events and
interactive discussions via communication networks;
application service provider (ASP) services, namely,
hosting computer software applications of others;
application service provider (ASP) featuring software
that enables users to share calendars in order to allow
multiple participants to share event schedules for social
networking purposes and for use in compression of
data files; technical support services, namely,
troubleshooting in the nature of diagnosing computer
hardware and software problems and repair of software
problems; computer services, namely, creating
computer network based indices of information, sites
and other resources available on computer networks;
providing temporary use of non-downloadable software
applications for creating a virtual community and for
transmission of audio, video, photographic images,
text, graphics and data for social networking purposes;
application service provider (ASP) featuring electronic
mail software; computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined or
specified information, personal profiles, audio, video,
photographic images, text, graphics and data.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206965
Int.reg.dato:
2014.01.13
Registreringen
2024.01.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407283
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.08.02, CZ, 506529
Gjengivelse av merket:
DAVIR
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206963
Int.reg.dato:
2014.01.13
Registreringen
2024.01.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407281
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.08.27, CZ, 507087
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206967
Int.reg.dato:
2014.01.13
Registreringen
2024.01.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407285
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.08.02, CZ, 506527
Gjengivelse av merket:
FUMED
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zentiva Group as, U Kabelovny 130, CZ-10237 PRAHA
10 - DOLNÍ MECHOLUPY, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for
human use.
DOLOXIB
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zentiva Group as, U Kabelovny 130, CZ-10237 PRAHA
10 - DOLNÍ MECHOLUPY, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for
human use.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zentiva Group as, U Kabelovny 130, CZ-10237 PRAHA
10 - DOLNÍ MECHOLUPY, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for
human use.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206964
Int.reg.dato:
2014.01.13
Registreringen
2024.01.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407282
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.08.27, CZ, 507086
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1206968
Int.reg.dato:
2014.01.13
Registreringen
2024.01.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407286
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.08.02, CZ, 506526
Gjengivelse av merket:
VORIDIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zentiva Group as, U Kabelovny 130, CZ-10237 PRAHA
10 - DOLNÍ MECHOLUPY, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for
human use.
GLORIANNA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Zentiva Group as, U Kabelovny 130, CZ-10237 PRAHA
10 - DOLNÍ MECHOLUPY, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for
human use.
(450)
84
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1206993
Int.reg.dato:
2014.05.26
Registreringen
2024.05.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407289
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.04.04, EM, 012762126
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
IKKON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Walter AG, Derendinger Strasse 53, DE-72072
TÜBINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Power operated metal working machine tools,
including milling, turning, boring and drilling tools and
tool holders and inserts for such tools.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207035
Int.reg.dato:
2013.12.20
Registreringen
2023.12.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407297
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2013.12.03, US, 86133621
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1207015
2013.09.16
2023.09.16
201407292
2014.06.26
2013.03.27, US,
85888306#@#2013.03.27,
US,
85888326#@#2013.03.27,
US,
85888334#@#2013.03.27,
US,
85888342#@#2013.03.27,
US,
85888358#@#2013.03.27,
US,
85888371#@#2013.03.27,
US,
85888380#@#2013.03.27,
US,
85888385#@#2013.03.27,
US, 85888394
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of series of dots forming a diamond.
(730) Innehaver:
Fitbit Inc, 150 Spear St, US-CA94105 SAN
FRANCISCO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Pedometers; altimeters; scales and personal weighing
scales; multifunctional electronic devices for displaying,
measuring, and uploading to the Internet information
including time, date, heart rate, global positioning,
direction, distance, altitude, speed, steps taken,
calories burned, navigational information, weather
information, temperature, wind speed, changes in heart
rate, activity level, hours slept, quality of sleep, and
silent wake alarm; computer software for wireless data
communication for receiving, processing, transmitting
and displaying information relating to fitness, body fat,
body mass index; computer software for managing
information regarding tracking, compliance and
motivation with a health and fitness program.
Klasse 44 Providing information regarding nutrition, fitness,
dieting, wellness and health via a website.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "FRIDAYS" appearing in
stylized capital letters, with the horizontal capital letters
"TGI" stacked to the left of the "F" in "FRIDAYS", all
appearing within a rectangular-shaped field composed
of broad diagonal stripes which slant from upper left to
lower right.
(730) Innehaver:
TGI Friday's of Minnesota Inc, 4201 Marsh Lane, USTX75007 CARROLTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Prepared alcoholic cocktails; alcoholic beverage
produced from a brewed malt base with natural flavors;
alcoholic malt beverages, except beers; wine-based
drinks; prepared wine cocktails.
Klasse 43 Restaurant, bar, and catering services; take-out
restaurant services; restaurant and bar services
featuring a customer loyalty program to reward repeat
customers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1207048
2013.11.26
2023.11.26
201407300
2014.06.26
2013.05.27, DE,
302013033550.3/09
Gjengivelse av merket:
PICOPRAX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in industry; solvents.
Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations for
85
internasjonale varemerkeregistreringer
preservation; colourants, dyes; mordants; hardwax oil
for the preservation of wood; thinners and thickeners
for paints and lacquers.
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning preparations; lacquer-removing
preparations, colour-removing preparations.
Klasse 6 Scaffolding and ladders of metal; building materials of
metal; non-electric cables and wires of common metal;
ferrules and cables of metal; containers of metal, tool
boxes of metal (empty); closures of metal for
containers, metal locks; ironmongery, small items of
metal hardware; dowels, nails, pins, screws, nuts,
sleeves, hooks, springs, stretchers, binding screws,
each of metal; bindings of metal; building and furniture
fittings of metal; transport castors of metal, load
trolleys; doors with integrated insect protection of
metal; hooks.
Klasse 7 Machines and machine tools; trueing machines,
drilling machines, saws (machines), welding machines,
planing machines, cutters (machines); glue guns
(electric); high pressure washers and cleaning
appliances utilizing steam; gas-operated soldering irons
and blow pipes; percussion drill bits, as parts of
machines.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated); knives,
cutlery, knife sharpeners, tool sharpeners; clamps for
carpenters or coopers, saws (hand tools), saw blades,
scissors, hammers, borers, axes, hatchets, drilling
tools, cutting tools, grindstones, polishing discs, bits,
drills and accessories; expanders; drainer cleaner
pumps (hand-operated); squares and magnetic
squares (hand tools).
Klasse 9 Scientific, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling and regulating
apparatus and instruments; fire-extinguishing
apparatus; enlarging apparatus; vehicle breakdown
warning triangles; time switches; spirit levels; safety
vests; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity including plugs, adaptors, fuses,
controls, mains lines, mains cables, wiring accessories,
panels, transformers, extension cords with sockets
extension cords, coils, junction boxes, terminal strips,
terminal blocks, flush-mounting boxes, sockets and
other contacts (electric connections), flush sockets,
covers for electrical outlets, switches, moisture-proof
switches, child safety devices for sockets, multiple
socket strips, extension cables, cable drums; safety
shoes and safety boots; knee pads for hand-crafted
work, to protect the knees; measuring tapes; electrodes
for welding apparatus; magnetic strips.
Klasse 10 Hearing protectors.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; lighting apparatus; lamps and
lights, illumination lamps, safety lamps, pocket torches,
LED lamps.
Klasse 12 Vehicles; two-wheeled trolleys, wheelbarrows,
handling carts.
Klasse 16 Artists' materials; paintbrushes; paper and plastic
materials for packaging; moving boxes made of paper
and plastic; painters' brushes, canvas for painting,
palettes for painters, house painters' rollers, stencils;
painters' easels, telescopic rods for house painters'
rollers, joint cleaning sticks, graining pens; cover
sheets of plastic or paper; adhesive tapes and selfadhesive tapes, creped adhesive tape, shielding fleece
(paper); writing instruments, sharpeners for writing
instruments.
Klasse 17 Stuffing rings and washers (not of metal); film (other
than for wrapping).
Klasse 19 Doors with integrated insect protection (not of metal);
bitumen tape.
Klasse 20 Furniture, furniture parts, footstools; workbenches,
camping tables, cabinets, tool walls (furniture); trestles
(each not of metal); scaffolding and ladders (not of
metal); containers and tool boxes (not of metal);
dowels, screws, cable clips, cable ties, each not of
2014.10.06 - nr 41/14
metal; hooks, not of metal; tool boxes (not of metal);
storage boxes (not of metal) for household and kitchen
utensils.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers;
cleaning instruments; material for brush-making, wire
brushes except parts of machines, sponges, steel wool;
buckets.
Klasse 22 Ropes, tarpaulins, sacks; cables (not of metal);
wrapping or binding bands (not of metal), straps (not of
metal), for handling loads, lashing straps, also with
ratchets (not of metal).
Klasse 24 Textiles and textile goods, if included in this class; felt,
felt pads; shielding fleece; textiles for protection against
insects, fly and mosquito nets, fabrics for insect
protection.
Klasse 25 Clothing, shoes, headgear for wear; workwear,
overalls, work vests, work trousers, work boots, work
gloves.
Klasse 26 Elastic ribbons; needles and binding needles.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1207049
2013.11.26
2023.11.26
201407301
2014.06.26
2013.05.27, DE,
302013033546.5/09
Gjengivelse av merket:
PRICTIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in industry; solvents.
Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations for
preservation; colourants, dyes; mordants; hardwax oil;
thinners and thickeners for paints and lacquers.
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning preparations; lacquer-removing
preparations, colour-removing preparations.
Klasse 6 Scaffolding and ladders of metal; building materials of
metal; non-electric cables and wires of common metal;
ferrules and cables of metal; containers of metal, tool
boxes of metal (empty); closures of metal for
containers, metal locks; ironmongery, small items of
metal hardware; dowels, nails, pins, screws, nuts,
sleeves, hooks, springs, stretchers, binding screws,
each of metal; bindings of metal; building and furniture
fittings of metal; transport castors of metal, load
trolleys; doors with integrated insect protection of
metal; hooks.
Klasse 7 Machines and machine tools; trueing machines,
drilling machines, saws (machines), welding machines,
planing machines, cutters (machines); glue guns
(electric); high pressure washers and cleaning
appliances utilizing steam; gas-operated soldering irons
and blow pipes; percussion drill bits, as parts of
machines; electrodes for welding machines.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated); knives,
cutlery, knife sharpeners, tool sharpeners; clamps for
carpenters or coopers, saws (hand tools), saw blades,
scissors, hammers, borers, axes, hatches, drilling tools,
cutting tools, grindstones, polishing discs, bits, drills
and accessories; expanders; drainer cleaner pumps
(hand-operated); squares and magnetic squares (hand
tools).
Klasse 9 Scientific, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling and regulating
apparatus and instruments; fire-extinguishing
86
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
apparatus; enlarging apparatus; vehicle breakdown
warning triangles; time switches; spirit levels; safety
vests; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity including plugs, adaptors, fuses,
controls, mains lines, mains cables, wiring accessories,
panels, transformers, extension cords with sockets,
extension cords, coils, junction boxes, terminal strips,
terminal blocks, flush-mounting boxes, sockets and
other contacts (electric connections), flush sockets,
covers for electrical outlets, switches, moisture-proof
switches, child safety devices for sockets; multiple
socket strips, extension cables, cable drums; safety
shoes and safety boots; knee pads for hand-crafted
work, to protect the knees; measuring tapes; magnetic
strips.
Klasse 10 Hearing protectors.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; lighting apparatus; lamps and
lights, illumination lamps, safety lamps, pocket torches,
LED lamps.
Klasse 12 Vehicles; two-wheeled trolleys, wheelbarrows,
handling carts.
Klasse 16 Artists' materials; paintbrushes; paper and plastic
materials for packaging; moving boxes made of paper
and plastic; painters' brushes, canvases for painting,
palettes for painters, house painters' rollers, stencils,
painters' easels, telescopic rods for house painters'
rollers, joint cleaning sticks, graining pens; cover
sheets of plastic or paper; adhesive tapes and selfadhesive tapes, creped adhesive tape, shielding fleece
(paper); writing instruments, sharpeners for writing
instruments.
Klasse 17 Stuffing rings and washers (not of metal); film (other
than, for wrapping).
Klasse 19 Doors with integrated insect protection (not of metal);
bitumen tape; scaffolding not of metal.
Klasse 20 Furniture, furniture parts, footstools; workbenches,
clamping tables, cabinets, tool walls (furniture); trestles
(each not of metal); and ladders (not of metal);
containers and tool boxes (not of metal); dowels,
screws, cable clips, cable ties, each not of metal;
hooks, not of metal; storage boxes (not of metal) for
household and kitchen utensils.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers;
cleaning instruments; material for brush-making, wire
brushes except being parts of machines, sponges,
steel wool; buckets.
Klasse 22 Ropes, tarpaulins, sacks; cables (not of metal);
wrapping or binding bands (not of metal), straps (not of
metal), for handling loads, lashing straps, also with
ratchets (not of metal).
Klasse 24 Textiles and textile goods, if included in this class; felt,
felt pads; shielding fleece; textiles for protection against
insects, fly and mosquito nets, screening fabric for
insect screens.
Klasse 25 Clothing, shoes, headgear for wear; workwear,
overalls, work vests, work trousers, work boots, work
gloves.
Klasse 26 Elastic ribbons; needles and binding needles.
(450)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207070
Int.reg.dato:
2014.02.19
Registreringen
2024.02.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407304
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Flume GmbH, Kieler Strasse 318, DE-22525
HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machinery for use in shipbuilding; engine couplings
and apparatus for transmission of power as parts of
ships or for use in ships; parts of the aforesaid goods,
as far as included in class 7.
Klasse 9 Surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, controlling, life-saving
and teaching apparatus and instruments; computer
software (recorded); computer hardware.
Klasse 37 Installation, maintenance and repair of systems and
plants for shipbuilding.
Klasse 42 Technical development services for systems and
plants for shipbuilding.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207074
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407306
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656456
Gjengivelse av merket:
GARBECTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207075
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407307
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656457
Gjengivelse av merket:
HEZELVIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
87
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1207076
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407308
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656458
Gjengivelse av merket:
CRISTACER
KELGARTA
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1207077
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407309
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656459
Gjengivelse av merket:
KUZELVA
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207090
Int.reg.dato:
2014.03.26
Registreringen
2024.03.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407313
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Barco Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Muratbey Mah. Karatoprak Cad. No:17 Büyükçekmece,
TR- ISTANBUL, Tyrkia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
Int.reg.nr:
1207081
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407310
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656439
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207108
Int.reg.dato:
2014.05.30
Registreringen
2024.05.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407314
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
ZLOF
SPEVOLZA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fairfield Industries Incorporated, 1111 Gillingham
Lane, US-TX77478 SUGAR LAND, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Seismic exploration machines and apparatus.
Klasse 42 Analysis services for oil field exploration; design of
seismic acquisition parameters, namely, models or
plans for acquiring seismic data in connection with
drilling operations.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
Int.reg.nr:
1207088
Int.reg.dato:
2014.04.07
Registreringen
2024.04.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407312
Notifikasjonsdato: 2014.06.26
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cristal Ceramicas SA, San Fermín, 1 , ES-12200
ONDA (CASTELLÓN), Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Wall tiles, floor tiles, wall lining and floor paving
materials made of ceramic materials, of sandstone and
porcelain materials.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
88
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207116
Int.reg.dato:
2014.04.23
Registreringen
2024.04.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407501
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.10.29, US, 86104923
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207150
Int.reg.dato:
2014.04.16
Registreringen
2024.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407505
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of four geometrical triangles forming
the shape of an incomplete hexagon next to two
geometrical triangles forming a triangle.
(730) Innehaver:
Visual Supply Co, 1500 Broadway, Suite 300, USCA94612 OAKLAND, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer application software for mobile phones,
handheld computers, personal computers and other
wireless devices, namely, software for use in capturing,
editing and sharing photos and videos.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.25
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of two stylized chevron designs.
(730) Innehaver:
Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 Northeast
8th Street, Suite 500 , US-WA98004 BELLEVUE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Travel bags; traveling bags; luggage; wheeled bags;
wheeled and non-wheeled duffel bags; carry-all bags;
duffel bags for travel; all purpose carrying bags;
messenger bags; shoulder bags; backpacks; wheeled
luggage; wallets; travel wallets; toiletry bags sold
empty; briefcases; purses.
Klasse 25 Dresses; tank tops; skirts; T-shirts; long sleeve Tshirts; skorts; jackets; wraps; vests; hats; clothing for
men and women, namely, top, bottoms, knit tops,
hooded shirts, blazers, pullovers, shirts, pants,
trousers, Capri pants, shorts, swimwear, leather belts
for clothing; outerwear, namely, wind resistant jackets,
coats, vests, raincoats.
Int.reg.nr:
1207130
Int.reg.dato:
2014.03.25
Registreringen
2024.03.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407503
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.09.25, JM, 063447
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Consists of an orange square with rounded corners
and a stylized white pen drawing a white line from the
right side of the square to the left.
(730) Innehaver:
Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for creating, editing, transmitting
and printing documents comprised of text and graphics
and utility programs for use therewith.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207172
Int.reg.dato:
2014.05.14
Registreringen
2024.05.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407509
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.14, EM, 012312443
Gjengivelse av merket:
ALLERGENIE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Microtest Matrices Ltd, Bessemer Building, Exhibition
Road, GB-SW72AZ SOUTH KENSINGTON, LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Education and training in the field of medicine,
conventional and alternative therapies; publication of
information relating to medicine, conventional and
alternative therapies; publication of online directory
information relating to medicine, conventional and
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
89
internasjonale varemerkeregistreringer
alternative therapies; provision of educational and
training material online relating to medicine,
conventional and alternative therapies.
Klasse 42 Hosting interactive websites and chatrooms for the
provision of information and advice on medicine,
conventional and alternative therapies and treatments
for various conditions.
Klasse 44 Human healthcare services; medical services;
provision of information and advice relating to medical
services; provision of information and advice relating to
conventional and alternative therapies; medical
consultancy; provision of medical and therapeutic
advice.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
money online via Internet; Internet and mobile phone
based payment services for payment of calls and
surfing; payment services for telephone and computer
use.
Klasse 38 Email data services; data communication services;
signal transmission services for electronic commerce
through telecommunication systems and data
communication systems; data transmission services
over the telephone network; data transmission and
reception of payment for use in telecommunications;
electronic and telecommunications transmission for
payment services and payment instruments; Internetbased telephone services; transmission of information
by means of telecommunications; digital transmission
of transaction data via telecommunication networks;
telephone services between computer networks; mobile
phone services; digital phone services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(450)
1207173
2014.04.23
2024.04.23
(111)
(151)
(180)
201407510
2014.07.03
2013.10.24, DE, 30 2013 007
347.9/20
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
ANKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dihig GmbH, Falkensteiner Str. 77, DE-60322
FRANKFURT, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Garbage bags of paper or of plastics; humidity control
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging;
plastic film for wrapping; sheets of reclaimed cellulose
for wrapping; plastic bubble packs for wrapping or
packaging; plastic cling film, extensible, for
palletization; absorbent sheets of paper or plastic for
foodstuff packaging; bags [envelopes, pouches] of
paper or plastics, for packaging; plastic materials for
packaging (not included in other classes).
Klasse 20 Packaging containers of plastic.
Klasse 21 Cups of paper or plastic.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207194
Int.reg.dato:
2013.11.28
Registreringen
2023.11.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407513
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Cubicfun Toys Industrial Co Ltd, 6th Floor, Right Side
in No.1 Factory Building, Shaoshan Road, Zhujin
Industrial Zone, Longhu District, CN- SHANTOU CITY,
GUANGDONG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Building blocks; toys; parlour games; dolls' houses;
dolls' rooms; toy cars; scale model vehicles; jigsaw
puzzles; building games; building blocks [toys].
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207174
Int.reg.dato:
2014.01.17
Registreringen
2024.01.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407511
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.01.10, SE, 2014/00182
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
SENDLY
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207196
Int.reg.dato:
2013.12.10
Registreringen
2023.12.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407514
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.07.25, CZ, 506326
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
RebTel Networks AB, Cylindervägen 18, SE-13152
NACKA STRAND, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Marketing via Internet; marketing of mobile services
via Internet; marketing of mobile means of payment
and services.
Klasse 36 Providing payment services; financial transfers,
transactions, and payment services; banking services;
the issuance of electronic money; electronic money
transfers; payment and transaction services for
electronic money; money exchange; electronic
commerce via computer networks with electronic
money; electronic transactions relating to electronic
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Igor Vildman, Duskova 1004/16, CZ-15000 PRAHA 5,
Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Catering services, temporary accommodation, hotel
services.
(450)
90
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207208
Int.reg.dato:
2014.01.29
Registreringen
2024.01.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407515
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.01.29, IS, 179/2014
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
ETIVAREN
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
1207216
2014.01.18
2024.01.18
201407516
2014.07.03
2013.11.15, DE,
302013007871.3/35
Gjengivelse av merket:
BrauBeviale
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, DE-90471
NÜRNBERG, Tyskland
Private Brauereien Bayern e V, Thomas-Wimmer-Ring
9, DE-80539 MÜNCHEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Printed matter, especially catalogues for fairs,
exhibitions, meetings and congresses;
telecommunication and address listings (publications)
for fairs, exhibitions, meetings and congresses.
Klasse 35 Organization and conducting of fairs and exhibitions
for commercial and advertising purposes; advertising
and advertising agencies for others; marketing of goods
and services through all media; sales promotion for
others; rental of advertising space, also in the Internet
(banner exchange); rental of advertising material;
distribution of advertising material (flyers, prospectus,
printed matter, samples of goods); publication of
publicity texts; rental of fair and exhibition stalls;
provision of commercial and business contact
information for congress, fair or exhibition participants,
organizers and sponsors; statistical analysis of an
accomplished event; direct mail advertising to attract
new customers and to maintain the existing customer
base.
Klasse 38 Providing access to forums on the internet; providing
access to information on the internet; providing access
to platforms and portals on the internet for the agency
of service and trade contacts of others; providing
access to databases.
Klasse 41 Organization and arrangement of meetings, symposia
and congresses; publication of printed matter in
electronic form recorded on machine readable data
carriers, except for advertising purposes; providing of
electronic publications, not downloadable.
(450)
1207218
2014.02.07
2024.02.07
201407518
2014.07.03
2013.08.07, DE,
302013045368.9/16
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Südpack Verpackungen GmbH & Co KG, Jägerstraße
23, DE-88416 OCHSENHAUSEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Plastic material for packaging (not included in other
classes); packaging materials, namely films of plastics;
printed and unprinted plastic foils for packaging; foil
bags of plastic for packaging for technical and medical
products; plastic materials for packaging, namely foils
and foil bags; vacuum packaging and protective gasfilled packaging (foils), being industrial; packaging;
packaging of plastic for foodstuffs and medical
products, namely bags and foils.
Klasse 20 Containers of plastic for packaging; packaging of
plastic foodstuffs, namely containers, being disposable
or reusable containers and cover materials for the
aforementioned goods (as far as included in this class).
Klasse 21 Mugs and bowls of plastic for household use;
household or kitchen utensils; plates, dishes, bowls,
mugs, cups, plastic glasses, containers for snacks and
salads, lids and soup bowls, all included in this class;
dish covers for the aforesaid goods, included in this
class; containers of plastics or boxes of metal for
dispensing napkins, towels, beakers and cutlery; pails
of plastic; drinking straws.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
Ecopol
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220
HAFNARFIRDI, Island
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances; dietary
supplements; nutritional supplements; probiotic
preparations; vitamins and mineral preparations.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1207220
2014.03.17
2024.03.17
201407519
2014.07.03
2013.10.03, DK, VA 2013
02528
Gjengivelse av merket:
JuhlerGroup
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Juhler Holding A/S, c/o Temp-Team A/S, Hauser Plads
20 5, DK-1127 KØBENHAVN K, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions, selection of personnel,
temporary employment agency, namely recruitment of
temporary personnel, personnel recruitment.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
91
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1207226
2014.03.24
2024.03.24
(111)
(151)
(180)
201407521
2014.07.03
2013.10.03, VN, 4-201322880
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207228
Int.reg.dato:
2014.04.10
Registreringen
2024.04.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407522
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.28, CH, 657262
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Banque Pictet & Cie SA, route des Acacias 60, CH1227 CAROUGE GE, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Financial and monetary services; banking services;
investment services; investment services relating to
capital, funds and trusts; consulting services for capital
investment; services relating to mutual funds, collective
investment funds and hedge funds; financial services
relating to trusts; wealth management services;
trusteeship; financial subscriptions and issue of
securities; assessment services and transaction
services for financial securities and financial derivative
products; information and financial consultancy
services for securities and raw materials and
operations on securities and raw materials; financial
transfer and transaction services and payment
services; credit and debit card services; exchange and
foreign exchange services; information, advice and
analyses relating to finance; quotations and trading
futures on stock indices; provision of solvency reports
and credit ratings; appraisal services; financial
evaluation services; financial brokerage services; loan,
credit and hire-purchase financing services; deposit of
securities, stocks and bonds; fund raising and financial
sponsorship; insurance services; real estate affairs.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Zott SE & Co KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, DE-86690
MERTINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted milk,
buttermilk; yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa
yoghurt; non-alcoholic mixed milk drinks (milk
predominating), kephir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and herbs; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders; butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations, milk and whey powder as
foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.
Klasse 30 Puddings, edible ice, powder for ice cream.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
92
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1207241
Int.reg.dato:
2014.05.07
Registreringen
2024.05.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407523
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
desserts and cream-based desserts; yogurts; soya milk
(milk substitute), preserved soya beans for human
consumption.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a curved line or arc over the
stacked words "APARTHOTELS BY
BRIDGESTREET".
(730) Innehaver:
Bridgestreet TM LLC, 485 Spring Park Place, Suite
200, US-VA20170 HERNDON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 43 Providing furnished temporary housing and
accommodations to the general public as an alternative
to hotel and/or motel accommodations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207277
Int.reg.dato:
2014.05.14
Registreringen
2024.05.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407526
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.04.24, EM, 012817011
Gjengivelse av merket:
SAETTA
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207261
Int.reg.dato:
2014.05.30
Registreringen
2024.05.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407524
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.04.03, EM, 012760492
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207282
Int.reg.dato:
2014.03.28
Registreringen
2024.03.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407527
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
TECHNO ALPHALOY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Techno Polymer Co Ltd, Shiodome Sumitomo Bldg., 92 Higashi Shinbashi 1-chome, Minato-ku, JP-105-0021
TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Unprocessed plastics; plastics in primary form.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 HAMBURG,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetics, cosmetic lip care preparations.
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bridgestone Europe NV, Kleine Kloosterstraat 10 Sint
Stevens Woluwe, BE-1932 ZAVENTEM, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Tyres.
LABELLO ORIGINAL CARE
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207268
Int.reg.dato:
2014.02.27
Registreringen
2024.02.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407525
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.02.18, CH, 655433
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207283
Int.reg.dato:
2013.12.06
Registreringen
2023.12.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407528
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
SCHOLL VELVET SMOOTH
SENSILAC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LRC Products Ltd, 103-105 Bath Road, GB-SL13UH
SLOUGH, BERKSHIRE, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Non-medicated preparations for the care of the feet,
body and skin and for adornment; creams, gels, lotions,
oils, balsams, powders, talcum powders and sprays for
use on the feet, body and skin; non-medicated
preparations for the treatment, care, cleansing,
soothing, revitalising and relaxing of the feet, body and
skin; non-medicated preparations for the bath in the
form of salts, oils and soaks; soaks in the form of
tablets; non-medicated toilet preparations; deodorants;
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Formulated milk, foodstuffs, beverages and food
substances for babies; formulated milk, foodstuffs,
beverages and food substances for children, for
medical use; foodstuffs and food substances for
medical use for babies, children and patients.
Klasse 29 Milk and dairy products; milk substitutes; milk
beverages, milk predominating; milk-based beverages
containing cereals and/or chocolate; milk-based
93
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
deodorising creams, gels, lotions, powders, talcum
powders and sprays; deodorants impregnated into
insoles; deodorants for the feet.
Klasse 5 Sanitary preparations for medical purposes;
medicated preparations for the care of the feet, body
and skin; moisturising creams (medicated); moisturising
creams [pharmaceutical]; moisturising gels
[pharmaceutical]; moisturising lotions [pharmaceutical];
moisturising lotions for the body [pharmaceutical];
moisturising skin lotions [pharmaceutical]; moisturising
skin creams [pharmaceutical]; medicated creams, gels,
lotions, oils, balsams, powders, talcum powders and
sprays for use on the feet, body and skin; medicated,
sanitary or disinfecting preparations for the treatment of
the feet, body and skin; medicinal and therapeutic
preparations and additives for the bath in the form of
salts, oils and soaks; medicated or disinfecting soaks in
the form of tablets; medicated or pharmaceutical
preparations against perspiration; medicinal liquids for
massaging; medicated toilet preparations; medicated or
pharmaceutical products for corns and chilblains; pads
and cushions included in this class for the prevention of
inflammation of the toes and of the thickening of skin
calluses; medicated preparations for curing ingrown
toe-nails; medicated pads and insoles; materials for
dressings; plasters; plaster rings; corn rings for the feet;
adhesive plasters; bandages for dressings; bandages
for skin wounds; disinfectant preparations; antiseptic
products; anti-fungal substances; medicated pads and
cushions included in this class for the prevention of
inflammation of the toes and of the thickening of skin
calluses; insoles, foot pads and cushions impregnated
with, or incorporating, anti-fungal substances;
bandages for wounds; fungicides, herbicides.
Klasse 8 Hand operated household tools and implements all for
manicure or pedicure; hand tools for removing
hardened skin; hand tools for exfoliating skin; nail
clippers, nail files, scissors; tweezers; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
Klasse 10 Orthopaedic, orthotic, chiropody and foot care
apparatus and instruments; suture materials;
instruments, equipment and apparatus for the
treatment and care of the feet and skin; cushions for
care of the feet; aids for the correction of the feet,
including supports for the arch of the foot; apparatus for
the separation and the straightening of the toes;
protective apparatus against the hardening of areas of
skin calluses and inflammation of the toes; electronic
devices used to remove hardened skin; electronic
devices used to exfoliate skin; electronic foot file;
cushions for the heels and under-heels; protection for
metatarsal cushions; boot inserts, foot rings and foot
supports; medical shoe insoles, orthopaedic insoles,
medical disposable insoles, deodorized insoles for
orthopaedic footwear; compression hosiery; graduated
compression hosiery; medical support hosiery;
orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for
medical, surgical and/or prophylactic purposes; medical
and surgical socks; stockings for varicose veins;
apparatus for exercising the foot; orthopaedic articles;
instruments and apparatus for placing bandages;
apparatus for the fixing of fingers and toes; elastic
bandages for joints, elastic gaiters, elastic knee joints,
elastic bandages, bandages for the waist, bandages for
orthopaedic purposes; apparatus for measuring,
examining and taking impressions of the feet; body
massagers; electrically operated massagers; foot
massagers; therapeutic apparatus and appliances for
massaging and/or bathing; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207294
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407531
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656441
Gjengivelse av merket:
STODELTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207295
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407532
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656454
Gjengivelse av merket:
BRETONZA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207296
Int.reg.dato:
2014.03.21
Registreringen
2024.03.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407533
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.03.12, CH, 656442
Gjengivelse av merket:
TABRECTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
94
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1207302
Int.reg.dato:
2013.07.17
Registreringen
2023.07.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407534
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
publications downloaded in electronic form from the
Internet; downloadable electronic publications provided
from databases or the Internet; e-books; audio books
on CD, mini-disc, record, cassette or disc; talking
books; printed matter in electronic form; online
publications, magazines, periodicals and newspapers;
text, audio and/or visual images and data transmitted
by electrical or electronic means; printed matter in
electronic form; photographs and stills in electronic
form; mobile phones; cell phones; electronic handheld
units for the wireless transmission of data and/or voice
signals; parts and accessories for electronic handheld
units for the wireless transmission of data and/or voice
signals namely batteries, battery doors, car kits,
chargers and charging pods, headsets, adapters and
computer cables; parts, fittings and accessories for the
aforesaid goods; electronically encoded wristbands,
and necklaces; scientific, photographic, optical,
signalling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; magnetic and other types
of data carriers; data processing equipment; electronic
or magnetic encoded cards.
Klasse 14 Jewellery; precious metals and their alloys and goods
in precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; watches and
associated parts; horological and chronometric
instruments; craft kits for jewellery construction;
keyrings with audio pendant.
Klasse 16 Annuals (printed publications); paper for use in the
manufacture of printed publications; printed
publications; printed publications for advertising
businesses; printed publications relating to computers;
printed material; printed materials for audiovisual
presentation; mail order catalogues; home shopping
catalogues; television programme listing guides; order
forms for use in home shopping; price lists, information
sheets, envelopes, posters, flyers, newsletters, printed
promotional material; packaging materials, labels,
padded bags; gift wrapping material; gift tags; craft
paper, art paper and cards; paper articles for use in
relation to craft; printed cards; printed matter; books,
booklets, manuals, magazines, periodical publications;
printed books relating to arts and crafts, instructional
books, pattern books; instructional and teaching
materials; writing paper; postcards, stickers, banners,
decalcomanias; greetings cards, kits for making
greetings cards and gift tags; adhesives for stationery
use, adhesive tapes for stationery and household use;
office requisites; easels pads; desk sets including letter
openers, blotters, ink wells; photographs, photograph
and stamp albums, scrap books; artists' materials, art
paints, colouring materials; artists' modelling materials;
modelling clay; writing instruments, pens; pens for
colouring or marking fabric, glitter pens, pencils,
crayons, chalks, pastels, calligraphy sets, ink, nibs for
pens, artists' brushes; erasers; pencil cases; kits for
making art works including colouring materials, paper;
painting kits, engraving kits; hand labelling apparatus,
blank labels; sealing wax and stamps and seals;
printing stamps and ink; calendars and diaries;
presentation packs and folders; notepads, binders; kits
for making coasters and table mats of paper; Christmas
decorations of paper or card, Christmas cards,
Christmas gift wrap and gift tags; kits for making
Christmas decorations and Christmas stationery;
patterns for making clothes; ribbons of paper; stencils,
paint for stenciling, brushes for stencilling; newsletters,
books, brochures, posters, decals, bumper stickers;
musical notes and scores; tickets; event programs;
souvenir event programs; printed publications;
stationery; printed advertising materials; books;
pamphlets; magazines; postcards; pictures; posters;
diaries; drawing instruments; greeting cards; address
books; catalogues; brochures; calendars; photographs;
signed photographs; autographed printed items;
photographic albums; autograph albums; newspapers;
newsletters; notelets; note pads; note books; stickers;
decalcomanias; files; periodicals; instruction manuals;
instructional and teaching materials; record token
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NFR Investments Pty Ltd, Unit 6, 3 Central Avenue,
AU-NSW2120 THORNLEIGH, Australia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Internet or other communications network; application
software, applications, computer software designed to
perform singular or multiple related specific tasks;
middleware, computer software to connect software
components or people and their applications, software
consisting of a set of services to allow multiple
processes running on one or more machines to
interact; system software, software designed to operate
computer hardware and to provide and maintain a
platform for running application software; computer
games; computer games software and programs;
downloadable computer games; cartridges and
electronic accessories for computer games;
sunglasses; downloadable music and/or videos;
downloadable newsletters; computer software for
communication between computer processes;
computer software for processing market information;
computer software programs for database
management; personal computers incorporating
computer software; training manuals in the form of a
computer program; audio compact discs; blank
compact discs (CDs); compact disc players; data
compact discs; instructional apparatus; instructional
materials for computer programs; data carriers; games
software and programs via the Internet; cartridges for
computer games; sound storage media, image storage
media and data storage media, all being pre-recorded;
exposed films, especially feature films; sunglasses;
eyewear; spectacles; reading glasses; spectacle
frames; glasses frames; binoculars; goggles; contact
lenses; goggles for skiing, sports or swimmers; ski
glasses; snow goggles; refrigerator magnets; covers for
music storage devices; apparatus for recording,
transmitting or reproduction of sound, music, images,
data and videos; sound, music, image, data and video
recordings; motion picture films; apparatus for
transmitting television films and programmes;
videotapes and videodiscs recorded animation; 3D
motion picture films, television films and programmes;
apparatus for transmitting radio programmes; recording
materials used for storage and transmission of digital
and analogue data, images, sounds and recordings;
pre-recorded audio and/or video media, CDs, CDRs,
DVDs, DVDRs, DATs, DACs, HD discs, 3D discs, minidiscs, records, tapes, cassettes and discs; laser read
discs for recording, reproducing, transmitting and
playing sound, images, music, data or video; optical
read discs for recording, reproducing, transmitting and
playing sound, images, music, data or video; audio,
data and video files provided from the Internet; audio
files in MP3 format; audio and/or video files in
electronic format provided from the Internet;
downloadable video files in MP4 format; downloadable
MP4 videos; application software for mobile devices,
tablet computers and smartphones; mouse mats;
downloadable digital music or sound files provided from
the Internet; downloadable digital video, image, film
and TV files and programmes provided from the
Internet; downloadable digital video, image, film and TV
files and programmes provided from MP4 web sites on
the Internet; downloadable electronic media;
95
internasjonale varemerkeregistreringer
cards; gift token cards; wrapping paper; writing
implements; pens; ballpoint pens; fountain pens;
pencils; rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and
pencil cases; picture cards; picture books; song books;
sheet music; cardboard and paper badges; paper flags;
record, tape, cassette, CD, CDR, DVD, DVDR, DAT,
DAC, HD and 3D disc labels, inserts and inlays; trading
cards (printed matter); ticket pouches.
Klasse 18 Articles made from imitation leather; imitation leather;
leather; umbrellas; parasols; sunshades in the nature of
parasols; umbrella or parasol ribs; walking sticks; tote
bags; sport bags, other than adapted (shaped) to
contain specific sports apparatus; travelling trunks;
trunks (luggage); luggage; articles of luggage being
bags; luggage bags; handbags; backpacks; school
bags; handbags made of imitations leather; travelling
handbags; pocket wallets; wallets for attachment to
belts; clutch bags; clutch purses; coin holders and
purses; collars for animals; collars for pets; cosmetic
bags sold empty; cosmetic cases sold empty; courier
bags; credit card cases and holders; dog apparel; dog
clothing; dog collars; dog coats; dog leashes;
drawstring bags and pouches; duffel bags; evening
bags; fashion handbags; flight bags; garment bags for
travel; garments for pets; golf umbrellas; gym bags;
handbags; holdalls; horse blankets; horse rugs; key
bags; key cases; key wallets; kit bags; knapsacks;
leads for animals; leads for pets; luggage; luggage
tags; luggage labels; make-up bags sold empty;
overnight bags, cases and suitcases; pet clothing; pet
collar accessories, namely, bows, charms, bells,
silencers, safety lights and pendants; pet tags specially
adapted for attaching to pet leashes, leads and collars;
purses; riding crops; saddle blankets; school bags;
school book bags; school satchels; shoe bags for
travel; shaving bags sold empty; shoulder bags;
souvenir bags; sport and sports bags; suitcases; toiletry
bags and toiletry cases sold empty; tote bags; travel
baggage, bags and cases; vanity cases sold empty;
wallets; wash bags for carrying toiletries; wheeled
bags; structural parts and fittings for the aforesaid
goods; bag shoulder belts.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 26 Lace and embroidery, ribbons and braid, ribbons,
hooks and eyes, pins and needles; buttons; artificial
flowers including pom poms, shoulder pads and
patches for repairing clothing; patches for decoration;
badges, kits for making badges; hair ornaments, kits for
making hair ornaments; sewing boxes; embroidery
crafts for boxes; pin cushions; hair clips; hair bands;
clip on shoe and apparel accessories; buckles;
brooches.
Klasse 28 Games, toys and playthings; gymnastic and sporting
articles; decorations for christmas trees; trading cards
(card games).
Klasse 41 Adult training; advisory services relating to training;
association services being the provision of training and
education to members of the association; event
management services (organisation of educational,
entertainment, sporting or cultural events); providing
information, including online, about education, training,
entertainment, sporting and cultural activities;
publication of electronic books and journals online;
providing on-line information in the field of motion
picture film, television and video entertainment, music,
news, games, blogs and lifestyle information via the
Internet; providing information and content in the field
of computer database featuring information and content
in the field of computer games, on-line games, motion
picture films, radio, television, sports, comedy, cultural
events and entertainment-related topics from an on-line
computer database; entertainment services in the
nature of programs featuring action, adventure, drama,
comedy, documentary, sports, music, culture and
lifestyle entertainment transmitted via wireless
communication devices; production and distribution of
audio visual entertainment transmitted via mobile
communication devices; production and distribution of
motion picture films; on-line publishing services;
2014.10.06 - nr 41/14
entertainment services, namely, providing on-line
computer games; on-line journals, namely, blogs
featuring personal information and opinions; movie
schedule and location information services; organizing
entertainment and cultural events; entertainment in the
nature of contests, competitions and games; virtual
game worlds being non-downloadable internet games;
educational services; entertainment services;
publishing services; education; providing of training;
entertainment, sporting and cultural activities;
entertainment services and infotainment services;
production and distribution of computer software
programs, compact discs, digital video discs (DVDs),
video tapes, audio cassettes, multi media publications,
computer discs and cartridges; production of television
programs and shows; production and publication of
books and texts; provision of on-line entertainment,
infotainment and educational information; radio
programs, all of the aforesaid being associated with a
web site directed towards art and craft activities for
children; organisation of fan clubs and fan club services
(entertainment); entertainment and education, all in the
nature of television programmes, radio programmes
and electronic publishing, all the before mentioned
services provided also interactively online (for example,
via the Internet); organizing of concerts; production,
distribution and rental of exposed films, especially
feature films; entertainment; entertainer services;
scriptwriting services; music writing; music composition;
song writing; score writing; score composition;
composition of soundtracks; writing of soundtracks;
musician services; music production services;
production of music, musical recordings, musical
performances and concerts; music concert services;
production and distribution services in the field of sound
and/or visual recordings and entertainment; audio
production services; provision and production of, and
participation in, live entertainment, live performances
and live shows; production of audio/visual
presentations; arranging of music performances, music
shows and musical entertainment; services providing
entertainment in the form of live musical performances;
performance of musicals; arranging and production of
musical events; production of entertainment in the form
of a television or radio series; production and staging of
shows; production of sound recordings; publication of
books; music publishing services; publishing of musical
works; publishing services; song publishing; publication
of lyrics of songs in book and sheet form; publication of
music and music books; arrangement and performance
of dance, music and drama; arrangement and
performance of radio and television programmes, films,
shows, and/or recordings of sound, music or images;
arrangement and production of theatrical and stage
entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, seminars,
symposiums, shows and workshops (training);
arranging and conducting of lectures, demonstrations,
displays, exhibitions, presentations, seminars,
concerts, gigs, shows, events and festivals for
educational, entertainment, teaching and training
purposes; conducting instructional, teaching and
coaching classes, courses, seminars, presentations,
shows and workshops; organisation of competitions;
electronic library services for the supply of electronic
information (including archive information) in the form
of electronic texts, audio and/or video information and
data, games and amusements; providing online
publications (non-downloadable); providing digital
sound, music and video recordings, not downloadable,
from the Internet; providing digital sound, music and
video recordings, not downloadable, from MP3 and
MP4 Internet websites; providing digital sound
recordings, not downloadable, from the Internet;
providing digital sound recordings, not downloadable,
from MP3 Internet websites; providing digital music and
sound recordings, not downloadable, from the Internet;
providing digital music and sound recordings, not
downloadable, from MP3 Internet websites; providing
96
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
digital video, image, film, radio and TV recordings and
programmes, not downloadable, from the Internet;
providing digital video, image, film radio and TV
recordings and programmes, not downloadable, from
MP4 Internet websites; provision of information relating
to music, musical recordings and musical services
relating to all of the aforesaid services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207305
Int.reg.dato:
2013.08.29
Registreringen
2023.08.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407536
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.03.04, EM, 011623154
Gjengivelse av merket:
BRON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Oro-Bi Beheer BV, Korte Dijk 9, NL-2871CA
SCHOONHOVEN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Jewellery, precious stones and horological
instruments.
Klasse 35 Business management; business mediation in the
sale of jewellery, precious stones and horological
instruments, including via electronic channels.
Klasse 42 Design of jewellery and horological instruments.
Int.reg.nr:
1207304
Int.reg.dato:
2013.08.22
Registreringen
2023.08.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407535
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Gjengivelse av merket:
My Dirty Hobby
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MG Licensing Europe S.A.R.L., 32 Boulevard Royal,
LU-2449 LUXEMBOURG, Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Dissemination of advertising matter; preparing
audiovisual presentations for use in advertising;
modelling for advertising or sales promotion; television
advertising; online advertising on a computer network;
radio advertising; dissemination of advertising matter;
dissemination of advertising for others via the Internet;
rental of advertising space, in particular on the Internet
(banner exchange); arranging of subscriptions for the
publications of others; publication of publicity materials
and texts; arranging of contracts, for others, for the
providing of services in the field of data exchange or
data transmission between two or more communication
partners.
Klasse 38 Broadcasting and transmission of information via
networks or the Internet; broadcasting of programmes
via the Internet; broadcasting, dissemination and
transmission of visual images, audio information,
graphics, data and other information, using radio,
telecommunications apparatus, electronic media or the
Internet; providing chat forums using the Internet;
Internet telephony services; live transmission of
webcasts accessible via home pages on the Internet;
transmission and distribution of data or audio visual
images via a global computer network or the Internet;
providing access to databases on the Internet; web
messaging.
Klasse 41 Editing of written texts; electronic library services for
the supply of electronic information (including archive
information) in the form of electronic texts, audio and/or
video information and data, games and amusements;
online publishing of electronic books and periodicals;
publication and editing of books, newspapers,
periodicals and electronic media.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207314
Int.reg.dato:
2014.01.29
Registreringen
2024.01.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407537
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.01.28, IS, 175/2014
Gjengivelse av merket:
GARETIGA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220
HAFNARFJORDUR, Island
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances; dietary
supplements; nutritional supplements; probiotic
preparations; vitamins and mineral preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207315
Int.reg.dato:
2014.01.29
Registreringen
2024.01.29
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407538
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.01.29, IS, 178/2014
Gjengivelse av merket:
SASTRAVI
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220
HAFNARFJORDUR, Island
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances; dietary
supplements; nutritional supplements; probiotic
preparations; vitamins and mineral preparations.
(450)
97
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207316
Int.reg.dato:
2014.01.03
Registreringen
2024.01.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407539
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.07.11, FR, 13 4 018 976
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2014.10.06 - nr 41/14
parts for motors of machines and machine tools, not
included in other classes (except for land vehicles);
coupling and transmission components (except for land
vehicles); reels (parts of machines).
Klasse 9 Scientific, weighing, measuring, signaling, checking,
teaching and instruction apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus and instruments for measuring,
controlling, testing, analyzing and inspecting the quality
of materials, in particular iron and steel products;
software; multimedia training apparatus.
Klasse 12 Metal couplings for land vehicles, metal shock
absorbers for automobiles, metal couplings, metal
connecting rods for land vehicles other than parts of
motors and engines, metal gearboxes for land vehicles,
metal crankcases for land vehicle components other
than for engines, metal chains for automobiles, metal
tracks for vehicles, metal clutches for land vehicles,
metal gears for land vehicles, metal hub caps, metal
brakes for vehicles, metal bands for wheel hubs, metal
mudguards, metal brake linings for vehicles, metal
steps for vehicles, metal hubs for vehicle wheels, metal
transmission shafts for vehicles, metal mufflers for
vehicles, metal pedals for vehicles, metal master
cylinders for vehicles, metal cylinders for vehicles,
metal pistons for vehicles; bodies and body parts;
bumpers, hoods, suspensions for land vehicles, cross
bars, chassis, wheels, metal axles, rear and front axles
for vehicles, as well as motors and engines, all for land
vehicles.
Klasse 20 Furniture, mirrors, frames.
Klasse 40 Treatment of materials; processing of ores, steel,
common metals and the alloys thereof; treatment of
metals and any kind of mechanical, thermomechanical
or chemical transformation of the properties and
characteristics of metals, including direct reduction of
iron, metal tempering, finishing of metal surfaces,
soldering, casting, anodizing, chromium plating,
sintering, electro-zinc plating, phosphatizing, milling,
shaping, tin plating, galvanizing, nickel plating,
laminating, shielding, cutting, polishing, magnetizing,
plating, punching, stripping and welding; recycling of
metal products; treatment of materials during the
manufacturing process for metal goods, such as
forging, pressing, deburring, machining, laminating and
forming of metals; vacuum treatment; nitriding
(treatment of materials); assembling metal profiles (for
others); treatment of materials for sheet-metal work.
Klasse 41 Education; technical and non-technical training;
organization and conducting of colloquiums,
conferences, seminars and conventions; organization
of exhibitions and fairs for cultural, educational or
recreational purposes; entertainment services.
Klasse 42 Scientific and technological services and related
research and design services (engineering services);
industrial analysis and research services; design and
development of software; advice and information
regarding the aforesaid services, including in the field
of customer services; testing of materials and
mechanical research, as well as related consulting and
information; technical project study; technical and
scientific consulting and information for improving the
quality of goods and services in the field of metals,
steels and their scientific use for improving the quality
of goods and services in the field of metals, steels and
their use (quality control); expert reporting and
engineering services in the field of metals, steels and
their use; expert reporting and engineering services in
the field of steels and their use; construction drafting;
design, production and development of software,
particularly for the iron and steel industry; design of
software to provide global solutions for the building
sector.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ArcelorMittal Solustil, Impasse des Prairies ZI nord,
FR-69400 ARNAS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Common metals and their alloys; steel, unwrought or
semi-wrought, including stainless steel; carbon steel,
coated steel, coated quenched steel, chromium steel,
galvanized steel, electro-galvanized steel, prelacquered steel, aluminum-coated steel, colored steel,
grain-oriented silicon steel; unwrought or semi-wrought
cast iron; scrap (waste iron); iron, unwrought or semiwrought, including tinplate, iron for direct reduction and
directly reduced iron; ores of metal, including crude or
processed ores; building materials of metal; laminated
or sectional metal building materials, such as heavy
sections, steel sections, joists, sheet piles and girders;
reinforcing materials, of metal, for concrete; metal lining
slabs for construction; metal floors, metal floor tiles,
metal partitions, metal multi-layered panels, metal
sidings, metal claddings and covers (construction
materials); transportable metal constructions, including
metal shelters and parts of shelters; materials of metal
for railway tracks, including rails and component parts
thereof; metal cables and wires, non-electric, including
soldering wire of metal and barbed wire; metal tubes
and pipes; small hardware of metal; metal grates and
screens, metal fences, wire mesh and woven wire
cloth, coated or not; springs (metal hardware) metal
wiredrawing goods, bolts and nails, not included in
other classes; plates, sandwich plates and multilayered sheets; armor plating; ferrules of metal; metal
frames; metal tanks and metal containers; metal boxes
(not included in other classes), including welded metal
boxes and their components, such as welded box
liners; rings and sealing caps of metal; packaging of
common metal and tinplate; foundry molds of metal;
billets of metal, plates of metal, foils of metal, bands of
metal, blanks of metal, hoops of metal, reels of metal,
profile strips of metal, bars of metal, girders of metal,
joists of metal, strips of metal, rods of metal, tubes of
metal, wires of metal, cables of metal, non-electric,
blocks of metal, common metal ingots and forge ingots;
extra-heavy oxygen-cut parts, plates, rods and tubes of
metal, ferrules, shields, metal molds for foundries and
plastics; balls of steel; iron slabs; heavy coppersmithing parts, forged, molded, cast, die-cast, pressed,
welded or machined and shaped metal pieces for use
in all industries; door and window frames of metal.
Klasse 7 Machines and machine tools, particularly rolling mills;
rolling mill cylinders and other cylinders (parts of
machines); continuous metal casting machines, cutting
machines, machines for forming, oxygen-cutting,
processing, stubbing, welding and drawing of metals,
sheets and plates of metal, steel converters; metal
98
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(210)
(220)
(300)
(540)
1207318
2014.01.10
2024.01.10
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207333
Int.reg.dato:
2014.02.07
Registreringen
2024.02.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407544
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.01.20, CN, 13939166
Gjengivelse av merket:
201407540
2014.07.03
2013.07.11, DE, 30 2013 004
806.7/32
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is composed of Latin character of BYVIN,
Chinese characters of BI DE WEN and the device of a
broken line with a circle around it; the characters have
no special meaning.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
BI DE WEN
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
BI DE WEN
(730) Innehaver:
Li Gou Xin, Fangjiazhuang Village, Nanlu Town, CN261000 ANQIU CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Electric vehicles; electric bicycles; cycle cars;
motorcycles; automobiles; electric tricycles; motorized
tricycles; vehicle wheel tires; mudguards; upholstery for
vehicles.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sagay GmbH, Geyerstr. 24, DE-80469 MÜNCHEN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); alcoholic
beverages (except mixed beer beverages); alcoholic
fruit extracts; alcoholic essences and extracts, alcoholic
fruit drinks; low-alcoholic wine; aperitifs; digestives and
cocktails with a spirit and wine base; distilled
beverages; fruit brandy; fruit wine; liqueurs; semisparkling wine, sparkling wine.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; presentation of firms on
the Internet and other media, presentation of goods in
communications media for retail purposes; business
management on behalf of others; business
management assistance, business management and
organisation consultancy, professional business
consultancy, business organisation consultancy,
especially planning [assistance] and consultancy on
preparing a business plan; retail and wholesale
services in relation to alcoholic and non-alcoholic
beverages.
(450)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207342
Int.reg.dato:
2014.04.10
Registreringen
2024.04.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407547
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.03.20, EM, 012711008
Gjengivelse av merket:
eMH1 easy plug
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co
KG, Ottensooser Str. 22, DE-91207 LAUF A. D.
PEGNITZ, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electric charging stations and chargers; electric
charging stations and chargers for batteries and
accumulators for vehicles, in particular electric vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
99
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207348
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407549
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02031
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207351
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407552
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02029
Gjengivelse av merket:
NUFEZA
MARPOSIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
Int.reg.nr:
1207349
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407550
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02005
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207352
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407553
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02007
Gjengivelse av merket:
DESCOVY
GENVOYA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
Int.reg.nr:
1207350
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407551
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02012
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207353
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407554
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02008
Gjengivelse av merket:
VOYALA
OTIMSA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
100
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207354
Int.reg.dato:
2014.04.11
Registreringen
2024.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407555
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.11.01, IE, 2013/02009
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207434
Int.reg.dato:
2014.02.04
Registreringen
2024.02.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407571
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.12.10, EM, 012413381
Gjengivelse av merket:
RIZUPA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park,
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceuticals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
1207415
Int.reg.dato:
2013.10.11
Registreringen
2023.10.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407567
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.04.15, US, 85904055
Gjengivelse av merket:
(730) Innehaver:
King.Com Ltd, Aragon House Business Centre, 4th
Floor, Dragonara Road, MT-STJ3140 ST. JULIANS,
Malta
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other digital recording
media; calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; animated
cartoons; audiovisual teaching apparatus; camcorders;
cameras [photography]; cassette players; compact disc
players; compact discs [audio-video]; compact discs
[read-only memory]; computer game programs;
computer keyboards; computer memory devices;
computer operating programs, recorded; computer
peripheral devices; computer programmes [programs],
recorded; computer programs [downloadable software];
computer software, recorded; disks, magnetic;
downloadable image files; downloadable music files;
downloadable ring tones for mobile phones; DVD
players; electronic publications, downloadable; films,
exposed; headphones; holograms; juke boxes, musical;
laptop computers; magnetic data media; microphones;
monitoring apparatus, electric; monitors [computer
hardware]; monitors [computer programs]; mouse pads;
notebook computers; optical data media; optical discs;
personal stereos; portable media players; portable
telephones; record players; sound recording apparatus;
sound recording carriers; sound reproduction
apparatus; sound transmitting apparatus; spectacle
cases; spectacle frames; sunglasses; tape recorders;
teaching apparatus; telephone apparatus; television
apparatus; USB flash drives; video cassettes; video
game cartridges; video recorders; cases for mobile
phones, tablets, laptop computers and netbooks,
portable media players, cameras and other
photographic equipment; computer games (software);
computer game software; computer game
entertainment software; downloadable software;
downloadable electronic games; video game software;
interactive multimedia computer game programs;
games software for use on mobile phones, tablets and
other electronic mobile devices; games software
downloadable to mobile phones, tablets and other
electronic mobile devices; software for use on mobile
phones, tablets and other electronic mobile devices;
software downloadable to mobile phones, tablets and
other electronic mobile devices; apps featuring
computer games.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing];
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; bath
ZOLBIACT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Calixa Therapeutics Inc, 65 Hayden Avenue, USMA02421 LEXINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
Klasse 42 Providing scientific information in the field of
pharmaceuticals and clinical trials.
Klasse 44 Providing medical information in the field of
pharmaceuticals and clinical trials.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207416
Int.reg.dato:
2013.10.15
Registreringen
2023.10.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407568
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.04.15, US, 85904044
Gjengivelse av merket:
ZERBAXA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Calixa Therapeutics Inc, 65 Hayden Avenue, USMA02421 LEXINGTON, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
Klasse 42 Providing medical and scientific information on clinical
results in the field of pharmaceuticals and clinical trials.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
101
internasjonale varemerkeregistreringer
robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps;
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets];
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear];
clothing for gymnastics; clothing of imitations of leather;
clothing of leather; coats; dresses; dressing gowns; ear
muffs [clothing]; esparto shoes or sandals; footwear;
gloves [clothing]; hats; headbands [clothing]; jackets
[clothing]; jerseys [clothing]; jumper dresses; knitwear
[clothing]; masquerade costumes; mittens; money belts
[clothing]; neckties; outerclothing; pants; paper hats
[clothing]; pullovers; pyjamas; ready-made clothing;
sandals; shirts; shoes; shower caps; skirts; sleep
masks; slippers; socks; sweaters; tee-shirts; trousers;
underpants; underwear; vests; waterproof clothing.
Klasse 41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; amusements; arranging and
conducting of workshops [training]; providing casino
facilities [gambling]; education information; educational
examination; electronic desktop publishing; entertainer
services; entertainment information; film production,
other than advertising films; gambling; game services
provided on-line from a computer network; games
equipment rental; operating lotteries; organization of
competitions [education or entertainment]; party
planning [entertainment]; production of music;
production of shows; providing amusement arcade
services; providing karaoke services; providing on-line
electronic publications, not downloadable; publication
of books; publication of electronic books and journals
online; providing recreation facilities; scriptwriting
services; writing of texts, other than publicity texts;
electronic games services, including provision of
computer games on line, on social networks, or by
means of a global computer network; providing
electronic games for use on mobile phones, tablets and
other electronic mobile devices; providing
enhancements within online computer and electronic
games; providing electronic games for downloading to
mobile phones, tablets and other electronic mobile
devices; providing interactive single and multi-player
electronic games via the internet, electronic
communication networks or via a global computer
network; publishing of computer game software,
electronic games and video game software.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207526
Int.reg.dato:
2014.04.01
Registreringen
2024.04.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407586
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.10.10, FR, 13/ 4 038 956
Gjengivelse av merket:
OTB
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Diesel SpA, Via dell'Industria, n 4/6, IT-36042
BREGANZE (VI), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes; eau de toilette; after shave lotions; shower
gel; body deodorants.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207528
Int.reg.dato:
2014.05.23
Registreringen
2024.05.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407587
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2014.05.21, EM, 012893921
Gjengivelse av merket:
HAGA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kekkilä OY, Äyritie 8 D, FI-01510 VANDA, Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry; soil; peat (fertilizer); peat pots for
horticulture.
Klasse 31 Grains and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and
flowers; foodstuffs for animals; malt; natural turf; peat.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.26
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207517
Int.reg.dato:
2014.05.21
Registreringen
2024.05.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407585
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.12.13, US, 86143289
Gjengivelse av merket:
(450)
ACTIVOX DUO2
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Inova Labs Inc, Suite 100, 3500 Comsouth Road, USTX78744 AUSTIN, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Oxygen concentrators and equipment for medical use
in conjunction with oxygen concentrators, namely,
nasal cannula and oxygen concentrator carrying cases.
(450)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
102
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1207567
Int.reg.dato:
2013.12.17
Registreringen
2023.12.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407590
Notifikasjonsdato: 2014.07.03
Søknadsprioritet:
2013.07.12, FR, 13 4 019 424
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Int.reg.nr:
1207936
Int.reg.dato:
2013.02.27
Registreringen
2023.02.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407817
Notifikasjonsdato: 2014.07.10
Søknadsprioritet:
2013.02.14, US, 85850439
Gjengivelse av merket:
LVP
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LVP Imports LLC, 1304 South Roxbury Drive, Suite
202, US-CA90035 LOS ANGELES, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Food products, namely cookies, cakes, confectionery,
desserts, snacks, pasta, cereals, bread, muffins,
coffee, tea, vinegars, condiments; prepared meals
consisting of pasta, rice and grains; frozen non-dairy
desserts.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Le Chameau, Route de Bussy, FR-18130 DUN SUR
AURON, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Footwear carrying bags; trunks and suitcases;
wheeled bags; school bags; beach bags; handbags;
bags for campers or climbers; backpacks;
mountaineering bags; sports bags (empty); bags
(empty) for bicycles; nose bags; sling bags for carrying
infants; saddlebags; travel sets (leather goods); game
bags; parasols.
Klasse 25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear; tee-shirts, shirts, blouses, pullovers, vests,
jackets, blousons, parkas, trench coats, trousers,
tapered pants, underpants, sliding shorts, belts
(clothing), underwear, socks, gloves, mittens, inner
gloves, sashes for wear, broad-brimmed hats,
balaclavas, spats; bonnets, hats, caps, fur caps, gob
hats; boots, wading boots, half-boots, wooden shoes,
slippers, moccasins.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1207977
Int.reg.dato:
2014.04.22
Registreringen
2024.04.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407827
Notifikasjonsdato: 2014.07.10
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.30
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1207905
Int.reg.dato:
2014.04.15
Registreringen
2024.04.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407812
Notifikasjonsdato: 2014.07.10
Søknadsprioritet:
2014.04.01, CH, 657410
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo MAKFA, pos.
Roshchino, Sosnovsky raion, RU-456513
CHELYABINSKAYA OBL., Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Flour; wheat flour.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
La Cave de Genève SA, 30, rue Pré-Bouvier, CH-1242
SATIGNY, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Sparkling fruit wines; white wines; wines; natural
sparkling wines; wine-based aperitifs; wine-based
beverages; prepared wine cocktails.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
103
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1207992
Int.reg.dato:
2014.06.03
Registreringen
2024.06.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201407831
Notifikasjonsdato: 2014.07.10
Søknadsprioritet:
2013.12.20, EM, 012452058
Gjengivelse av merket:
videotapes; optical condensers; contact lenses;
correcting lenses [optics]; optical lenses; mouse
[computer peripheral]; materials for electricity mains
[wires, cables]; megaphones; portable media players;
diaphragms [acoustics]; modems; monitors [computer
hardware]; monitors [computer programs];
headphones; sound recording carriers; magnetic data
media; optical data media; computer software,
recorded; sheaths for electric cables; identification
sheaths for electric wires; objectives [lenses] [optics];
limiters [electricity]; mirrors [optics]; electronic pocket
translators; transmitters of electronic signals; switches,
electric; compact disc players; semiconductors;
polarimeters; fuses; circuit breakers; converters,
electric; telerupters; distance measuring apparatus;
speed measuring apparatus [photography]; speed
checking apparatus for vehicles; time recording
apparatus; measuring devices, electric; navigational
instruments; observation instruments; navigation
apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite
navigational apparatus; audio- and video-receivers;
regulating apparatus, electric; printers for use with
computers; cleaning apparatus for sound recording
discs; sighting telescopes for firearms; magnetic wires;
telegraph wires; telephone wires; wires, electric;
conductors, electric; computer programmes [programs],
recorded; computer game software; computer
programs [downloadable software]; computer operating
programs, recorded; processors [central processing
units]; electronic publications, downloadable;
distribution consoles [electricity]; control panels
[electricity]; radar apparatus; masts for wireless aerials;
transmitting sets [telecommunication]; radios; vehicle
radios; frames for photographic transparencies;
screens for photoengraving; voltage surge protectors;
voltage regulators for vehicles; light dimmers
[regulators], electric; cell switches [electricity]; time
switches, automatic; relays, electric; grids for batteries;
optical fibers [fibres] [light conducting filaments];
inductors [electricity]; scanners [data processing
equipment]; integrated circuit cards [smart cards];
couplings, electric; audiovisual teaching apparatus;
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; optical glass;
stands for photographic apparatus; bags adapted for
laptops; drying racks [photography]; kilometer
recorders for vehicles; television apparatus; telegraphs
[apparatus]; teleprompters; portable telephones;
thermostats for vehicles; transistors [electronic];
transponders; step-up transformers; transformers
[electricity]; telephone receivers; steering apparatus,
automatic, for vehicles; video recorders; sound
reproduction apparatus; tape recorders; data
processing apparatus; battery chargers; chargers for
electric batteries; acoustic [sound] alarms; couplers
[data processing equipment]; computer peripheral
devices; anti-interference devices [electricity];
demagnetizing apparatus for magnetic tapes; acoustic
couplers; readers [data processing equipment];
downloadable ring tones for mobile phones;
downloadable image files; downloadable music files;
USB flash drives; cameras [photography]; shutters
[photography]; flash-bulbs [photography]; digital photo
frames; enlarging apparatus [photography]; cases
especially made for photographic apparatus and
instruments; tripods for cameras; chronographs [time
recording apparatus]; switchboards; distribution boards
[electricity]; projection screens; screens [photography];
exposure meters [light meters]; ducts [electricity].
Klasse 38 Wireless broadcasting; electronic bulletin board
services [telecommunications services]; information
about telecommunication; providing user access to
global computer networks; providing access to
databases; providing internet chatrooms; providing
telecommunications connections to a global computer
network; providing telecommunication channels for
teleshopping services; message sending; computer
aided transmission of messages and images;
transmission of digital files; electronic mail; providing
online forums; videoconferencing services; rental of
RONDISSIMO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Pastry and confectionery, biscuits, wafer biscuits,
wafers, wafer rolls; all the aforesaid goods with and
without chocolate.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2014.10.06 - nr 41/14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.10.01
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
Int.reg.nr:
1210119
Int.reg.dato:
2014.04.25
Registreringen
2024.04.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201408483
Notifikasjonsdato: 2014.07.24
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The word «teXet» has no meaning; it is palindrome (it
is read both from right to left and from left to right); the
letters «t» and «e» - lower case are executed by blue
color, and the letter «X» - capital and is presented in
orange color.
(730) Innehaver:
Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Electronnye
sistemy "Alkotel", ulitsa Marshala Govorova 8-A, RU198188 ST.-PÉTERSBOURG, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Answering machines; accumulators, electric;
antennas; remote control apparatus; electro-dynamic
apparatus for the remote control of signals; monitoring
apparatus, electric; sound recording apparatus; Global
Positioning System [GPS] apparatus; sound
transmitting apparatus; intercommunication apparatus;
electric apparatus for commutation; projection
apparatus; blueprint apparatus; flashing lights
[luminous signals]; stereoscopic apparatus; telephone
apparatus; phototelegraphy apparatus; acidimeters for
batteries; battery jars; anode batteries; galvanic
batteries; batteries, electric; computer memory devices;
camcorders; video cassettes; video telephones; video
screens; viewfinders, photographic; sockets, plugs and
other contacts [electric connections]; circuit closers;
switchboxes [electricity]; current rectifiers; hands free
kits for phones; optical goods; detectors; dictating
machines; floppy disks; sound recording discs; disks,
magnetic; optical discs; disk drives for computers; juke
boxes for computers; electronic notice boards;
interfaces for computers; coaxial cables; fibre [fiber
(Am.)] optic cables; cables, electric; calculating
machines; pocket calculators; electronic pens [visual
display units]; identity cards, magnetic; computer
keyboards; electronic agendas; mouse pads; magnetic
encoders; collectors, electric; commutators; compact
discs [audio-video]; comparators; computers; laptop
computers; notebook computers; condensers
[capacitors]; contacts, electric; branch boxes
[electricity]; distribution boxes [electricity]; junction
boxes [electricity]; battery boxes; magnetic tapes;
104
internasjonale varemerkeregistreringer
message sending apparatus; rental of access time to
global computer networks; rental of telecommunication
equipment; rental of telephones; rental of facsimile
apparatus; radio broadcasting; communications by fiber
[fibre] optic networks; cellular telephone
communication; communications by computer
terminals; satellite transmission; communications by
telephone; facsimile transmission; paging services
[radio, telephone or other means of electronic
communication]; teleconferencing services; voice mail
services; telecommunications routing and junction
services; telephone services.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2014.09.29
Kunngjøringsdato: 2014.10.06
105
2014.10.06 - nr 41/14
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2014.10.06 - nr 41/14
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1054582
Søknadsnr.:
201011789
Reg.dato:
2010.04.28
Registreringer 2020.04.28
utløper:
(220) Inndato:
2010.11.11
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0987887
Søknadsnr.:
200900169
Reg.dato:
2008.09.23
Registreringer 2018.09.23
utløper:
(220) Inndato:
2009.01.01
(540) Gjengivelse av merket:
FIBERSTONE
POZEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fibre Technology Ltd, Brookhill Road Industrial Estate,
Brookhill Road, Pinxton, GB-NG166NT
NOTTINGHAM, Storbritannia
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Refractory materials for use in building and civil
engineering construction; refractory materials;
preforms; refractory fibrous materials; refractory
materials in composite form with metal; preforms made
of inorganic fibres and/or particulate materials;
preforms made of refractory materials and metals
inorganic fibres and/or particulate materials; refractory
materials with impact resistant properties; refractory
materials with thermal cycling properties; articles of
refractory material used in casting; bricks being
refractory articles; ceramic refractory masses for lining
metallurgical furnaces; ceramic refractory work pieces;
ceramic refractory work pieces for constructing
intermediate walls in metallurgical vessels; non-metallic
fused cast refractory materials for use in industry;
granular refractory mixes for lining refractory
processing vessels; granular refractory mixes for
repairing linings of refractory vessels; grog (fired
refractory material); natural refractory materials for
forming linings in high temperature vessels; natural
refractory materials for repairing linings in high
temperature vessels; refractory aggregates; refractory
blocks for use as furnace linings; refractory bricks;
refractory cement; refractory ceramic masses;
refractory ceramic masses for covering metallurgical
melts; refractory ceramic masses for lining channels;
refractory ceramic masses for lining furnaces;
refractory ceramic masses for lining vessels; refractory
compositions for use in masonry; refractory concrete;
refractory construction materials, not of metal;
refractory masses for the manufacture of fire proof
linings; refractory materials for use in kiln furniture;
refractory mortar; refractory products in the form of
bricks, cement, concrete, linings, masses, mixes,
mortar; refractory products in the form of prefabricated
structural elements; ceramic composite refractory
materials which include metallic fibres, filaments, strips,
particles, flakes, powders or fillers; parts and fittings for
the aforesaid goods.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pozen Inc, 1414 Raleigh Road, Suite 400, USNC27517 CHAPEL HILL, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of pain, inflammation and
migraine; pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of oncological,
musculoskeletal, cardiovascular, gastrointestinal,
neurological and immunologic system related diseases
and disorders.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1098211
Søknadsnr.:
201113935
Reg.dato:
2011.04.27
Registreringer 2021.04.27
utløper:
(220) Inndato:
2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
STUDIO 100 NV, Halfstraat 80, BE-2627 SCHELLE,
Belgia
Studio 100 Media GmbH, Nymphenburger Str. 82, DE80636 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
Klasse 5 Food for babies; plasters.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery;
side arms.
Klasse 9 Photographic, cinematographic and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic and digital data carriers, image and sound
discs; automatic vending machines, data processing
equipment and computers; electronic publications;
sound, image and audio-visual recordings, recorded on
carriers or otherwise; computer games; electronic
games, video games and computer games recorded on
carriers; games software; discs, CDs, cassettes, films
and tapes of recorded music or images.
106
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; artists'
materials; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks; printed publications, including books,
magazines, newspapers and comics; calendars; tearoff calendars.
Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastic.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal, gold or silver); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); articles for
cleaning purposes; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes;
toothbrushes, electronic toothbrushes.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting; wall hangings (nontextile).
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; card games.
Klasse 29 Meat, fish, poultry; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; tinned meat, tinned fish, tinned
poultry.
Klasse 30 tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; edible ices; honey;
ice; fruit sauces.
Klasse 32 Syrups and other preparations for making beverages.
Klasse 35 Advertising; business management services; business
administration; professional management in artistic
matters; public relations; organisation of exhibitions,
trade fairs and other events for commercial or
advertising purposes; management and promotion of
business interests for third parties; management and
promotion of economic interests for third parties;
mediation in establishing business contacts between
customers and providers; lobbying for commercial
purposes; publication of publicity texts (copywriting);
providing information and advice relating to the
aforesaid services; database management.
Klasse 38 Telecommunications; broadcasting of radio, video and
television programmes, including via cable television;
transmission of sound and images via satellite, cable or
radio beam link; transmission of information using
telecommunications and data communications
networks including data transmission;
telecommunications services of all kinds, for operating
teleshopping channels; providing access to electronic
data files via telecommunications and data
telecommunications networks including video-ondemand and interactive services; satellite transmission;
telex, telegraph, telephone and mobile phone services;
radio, telephone communications services;
communication through computer terminals and fibre
optic networks; providing access to databases;
providing information and advice relating to the
aforesaid services; computer aided transmission of
messages and images.
Klasse 41 Education and entertainment, instruction, training and
courses, including ballet, singing, dance, music
classes; providing education and entertainment through
school radio and television; film and music production;
recording of sound and images on cassettes for the
reproduction of images and sound; rental of films and
cassettes for the reproduction of images and sound;
rental of games; rental of show scenery; rental of radio
and television receiving sets; conducting cultural events
(including theatrical performances); musical
performances and entertainment; organisation of
sporting and cultural events; staging of concerts and
parties; organisation of forums, seminars, lectures and
conferences; organisation of exhibitions, trade fairs and
other events for educational, cultural or recreation
2014.10.06 - nr 41/14
purposes; organisation of concerts, musical and
cultural events; musical and dance performances;
lending and distributing of books and periodicals;
publishing, loan and distribution of books, newspapers,
magazines, comics, printed matter and publications,
including by electronic means; interpretive artists
services (entertainment); circus performances;
amusement parks; lottery services; production,
assembly, direction, production, editing and
presentation of television and radio programmes;
audio-visual documentary report; publishing of sound or
music media; photography and photographic reporting;
providing information and advice relating to the
aforesaid services.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1106442
Søknadsnr.:
201201846
Reg.dato:
2011.12.08
Registreringer 2021.12.08
utløper:
(220) Inndato:
2012.02.23
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Enan SA, ul. Graniczna 73, PL-62-081 BARANOWO,
Polen
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cleaning preparations for computer accessories,
computer accessories cleaners.
Klasse 9 Loudspeakers, headphones, microphones, portable
memories, CD and DVD storing cases, computer
accessories, computer peripherals, mobile phone
accessories: chargers, batteries, etui, record players,
data transmission cables to and from mobile phones,
mobile phone charging cables, MP3 players, MP3
player cases, equipment for wireless transmission of
audio signals from MP3 files into other audio devices
and radio sets.
Klasse 16 Paper envelopes for storing CDs and DVDs, paper
stickers for CDs and DVDs, stationery.
Klasse 21 Cloths for cleaning of computer accessories.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1166983
Søknadsnr.:
201308663
Reg.dato:
2013.01.21
Registreringer 2023.01.21
utløper:
(220) Inndato:
2013.07.18
(540) Gjengivelse av merket:
Live without limits
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sunrise Medical GmbH & Co KG, Kalbachring 2 - 4,
DE-69254 MALSCH/HEIDELBERG, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Surgical and medical apparatus and instruments,
orthopaedic articles; furniture especially made for
medical purposes and patient convenience, support
and handling equipment (stretchers and wheeled
stretchers); rolling walkers and walking aids for the
physically disabled, walking seats, crutches and parts
therefor; canes for medical use; furniture for assisting
the physically disabled, patients and elderly people in
using the bath and the toilet, benches, seats (special
furniture for medical purposes) and sliding boards for
assisting transport in the bath tub, bath tub and shower
seats, chairs and benches for the physically disabled
107
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(special furniture for medical purposes), ergonomic
armrests for preventing physical injury (special furniture
for medical purposes), urinals for men and women
(medical), bedpans, commode chairs, toilet seat raising
devices and fastening frames, toilet edge surrounds for
medical purposes; foam and air cushions, pads and
protectors for therapeutic use, support devices for
blankets, medical pillows and bed wedges, medical
devices for raising beds and seats, height-adjustable
tables for the physically disabled (special furniture for
medical purposes), orthopaedic armrests and
backrests, padded cushions and backrests for invalids
for enabling or supporting a seated or semi-seated
position, patient lifting devices, patient moving devices
(stretchers and wheeled stretchers); lifting devices for
the physically disabled; lifting chairs for the physically
disabled; seat cushions with a support function
(orthopaedic) padding with a support function
(orthopaedic), seats, backrests and mattresses, all with
a support function (orthopaedic); pressure balance
cushion covers, padding and bags filled with fluid
material; dressing aids, mobility aids, namely walking
aids and prosthetics (prosthetic aids) for lifting objects
for the physically disabled; household objects adapted
for use by elderly people, invalids or the physically
disabled, namely tablet dosers; parts and fittings for all
of the aforementioned goods; rollators.
Klasse 12 Apparatus for locomotion by land or water adapted for
use by elderly or physically disabled people; manual
and powered vehicles for providing or ensuring mobility
of physically disabled persons, patients and the elderly,
in particular scooters, wheelchairs and mobility aids
and components and fittings therefor; power recliner
back assemblies for wheelchairs; wheelchair wheels;
racing wheelchairs and sports wheelchairs; paediatric
wheelchairs; medical carts for physically disabled
persons, patients and the elderly; wheelchair cushions,
pads, seats and backrests including foam, fluid and
pneumatic cushions, pads and seats and supporting
and holding devices on manual and powered vehicles
for providing or ensuring mobility of physically disabled
persons, patients and the elderly for the users thereof;
parts and fittings for all of the aforementioned goods.
Klasse 18 Walking canes and sticks; ferrules, being parts for
walking sticks, not made from metal; alpenstocks and
shepherds' crooks; foldable walking sticks; travel
walking sticks (with seat) and walking stick seats;
foldable seat sticks; walking stick handles; parts and
fittings for all of the above.
108
2014.10.06 - nr 41/14
begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker
2014.10.06 - nr 41/14
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
224600
Reg.dato.:
2004.10.15
Int. reg. dato:
2004.10.15
Registreringen utløper: 2014.10.15
Søknadsnr:
200310637
Inndato:
2003.11.13
Gjengivelse av merket:
desserter av melk eller hovedsakelig av melk, med
fruktsmak og som inneholder frukt; melkefromasjer;
gelatinert melk; dessertkremer basert på melk eller
melkefløte; ferdigretter basert på kjøtt, fisk, fjærkre, vilt
og ost; bearbeidete kjøttvarer (charcuterie); posteier;
innmat, blodpølse og hvit innmatpølse; leverposteier;
fiskemousser; pølser; bearbeidet fiskerogn; preparater
for fremstilling av suppe og buljong; hermetisk kjøtt
eller fisk, hermetisk frukt eller grønnsaker; frosne,
dehydrerte og frysetørkede hermetisk mat basert på
kjøtt, fisk, frukter eller grønnsaker; kandiserte frukter,
krystalliserte frukter.
Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade og sjokoladebaserte
produkter, kakaoprodukter; kakao-, sjokoladebaserte
drikkevarer; sukker, bakverk og konfekt, spiseis, iskrem
og sorbeter; kaffe- eller sjokoladedesserter;
melkedesserter basert på semulegryn; melkebaserte
sjokoladedesserter; dessertkaker, nemlig clafouti,
baba, charlotte; sauser, smakstilsetninger; is;
smørbrød, pizzaer; risbaserte ferdigretter, pannekaker,
kjeks, bakverk, kaker, sukkertøy, vaniljesaus.
Klasse 31 Levende dyr; friske frukter og grønnsaker;
næringsmidler for dyr; levende krepsdyr;
jordbruksprodukter, ikke bearbeidet for forbruk; korn,
frø; mat for kjæledyr; salt for husdyr; kakaobønner, rå;
ubearbeidete kornfrø; melkebasert fôrmel; styrkende
fôrstoffer; næringsmidler utvunnet fra melk for husdyr;
korn for dyr; hageurter, friske; fiskerogn.
Klasse 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann, sirup, fruktjuicer
og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, preparater til
fremstilling av drikkevarer; essenser til fremstilling av
drikkevarer; pulvere for sprudlende drikkevarer;
isotoniske drikkevarer.
Klasse 35 Bedriftsvirksomhet, nemlig bistand til bedriftsledelse,
rådgivning for forretningsledelse og -organisasjon,
konsultasjoner om bedriftsledelse, profesjonelle
konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i
forretningssaker; forretningsinformasjoner;
bedriftsopplysninger; bistand ved bedriftsledelse og
forretningsadministrasjon; bedriftsundersøkelser;
byråer for handelsinformasjon; utleie av reklameplass;
online reklamevirksomhet på et datanettverk;
organisering av handels- og reklameutstillinger;
forretningsinformasjon og -rådgivning [konsumentråd];
detaljhandelstjenester for næringsmidler, herunder salg
online og via postordre; reklamekampanjer og
annonsevirksomhet for handelsformål, alle de
forannevnte tjenester relatert til fremstilling, produksjon
og kommersialisering av matvarer og matingredienser
eller ingredienser som stammer fra matsubstanser.
Klasse 42 Biologisk forskning, kjemisk forskning forskning i
forbindelse med miljøvern; vitenskapelig og teknisk
forskning innen området mat for mennesker og dyr;
kvalitetskontroll; laboratorier for matanalyse;
emballasjedesign.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
cateringtjenester; hjemmecateringtjenester;
organisering av mottakelser; bar-, kafé- og
kafeteriavirksomhet.
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Ulf Odderbø, 3517 HØNEFOSS, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Ryggsekker; bager og vesker.
Klasse 20 Soveposer for camping.
Klasse 21 Stativer for stekerister; stekeformer; stekepanner;
stekeredskaper (ikke elektriske); stekerister og
stekespyd; termosflasker; kokekjeler; kaffekjeler;
turbestikk og -serviser herunder turkopper og tallerkener.
Klasse 22 Telt.
Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
276715
Reg.dato.:
2014.07.01
Int. reg. dato:
2014.07.01
Registreringen utløper: 2024.01.07
Søknadsnr:
201400313
Inndato:
2014.01.07
Gjengivelse av merket:
SAVENCIA
(541)
(730)
Merket er et ordmerke i standard font
Innehaver:
Sud Alimentation, 957 Chemin de la Chèvre d'Or, Les
Oliviers Villa 11, FR-06410 BIOT, Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær
bruk; næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for
medisinske formål; medisinske preparater for
slankeformål; appetittdempende preparater for
medisinske formål; dietetiske næringsmidler for
medisinsk bruk; dietetiske drikkevarer for medisinske
formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; kostfiber;
medisinsk infusjon; melkepulver for spedbarn; maltmelk
for medisinske formål; laktose for farmasøytiske formål,
nemlig eksipient; sukker for medisinske formål;
sukkererstatninger for medisinske formål;
salterstatninger for dietetisk eller medisinsk bruk;
proteinbasert kosttilskudd.
Klasse 29 Kjøtt og kjøttprodukter, fisk og fiskprodukter, fjærkre
og vilt, samt fjærkre- og viltprodukter, kjøttekstrakter;
konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker; melk og melkeprodukter; ost og
ostebaserte kulinariske produkter; smør, yoghurt;
spiselige oljer og fett; charcuterieprodukter; skinker;
saltet kjøtt og fisk; krepsdyr, ikke levende; hermetisk
kjøtt og fisk; drikker av melk eller hovedsakelig av melk;
109
slettelser
2014.10.06 - nr 41/14
Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111)
(151)
Reg.nr.:
Reg.Dato.:
224771
2004.11.01
110
overdragelser og navne-/adresseendringer
2014.10.06 - nr 41/14
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
121114
(210) Søknadsnr.: 19803567
(730) Innehaver:
ADP, LLC, One ADP Boulevard, US-NJ07068
ROSELAND, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.24
(210) Søknadsnr.: 201408608
(730) Søker:
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, Takkemyr 1, 1597
MOSS, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.30
(210) Søknadsnr.: 201410219
(730) Søker:
Rolf Mork-Knudsen, Krokeidevegen 307, 5244 FANA,
Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
147418
(210) Søknadsnr.: 19901188
(730) Innehaver:
Ernstrømgruppen AB, Box 11304, SE-40427
GÖTEBORG, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.06.02
(111) Reg.nr.:
110078
(210) Søknadsnr.: 19783401
(730) Innehaver:
ADP, LLC, One ADP Boulevard, US-NJ07068
ROSELAND, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.24
(111) Reg.nr.:
162388
(210) Søknadsnr.: 19931083
(730) Innehaver:
ConAgra Foods RDM, Inc., One ConAgra Drive, USNE68102 OMAHA, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
119475
(210) Søknadsnr.: 19810168
(730) Innehaver:
Les Editions Albert Rene, 26, avenue Victor Huge, FR75116 PARIS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
164859
(210) Søknadsnr.: 19920320
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha Sega D/B/A Sega Corporation, 2-12,
Haneda 1-chome, Ohta-ku, JP- TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
120366
(210) Søknadsnr.: 19822830
(730) Innehaver:
American Flange & Manufacturing Co Inc, 290 East
Fullerton Avenue, US-IL60188-1826 CAROL STEAM,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
165398
(210) Søknadsnr.: 19934147
(730) Innehaver:
Associazione Radio Maria, Via Milano 12, IT-22036 ERBA
CO, Italia
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
111
overdragelser og navne-/adresseendringer
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr.:
202768
(210) Søknadsnr.: 199910579
(730) Innehaver:
Ipsos MMI AS, Karenslyst allé 20, 0278 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
165410
(210) Søknadsnr.: 19934402
(730) Innehaver:
Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la GrandeArmée, FR-75116 PARIS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
216364
(210) Søknadsnr.: 200202709
(730) Innehaver:
HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
165626
(210) Søknadsnr.: 19935066
(730) Innehaver:
Golfino AG, Humboldtstr. 19, DE-21509 GLINDE,
Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.24
(111) Reg.nr.:
224539
(210) Søknadsnr.: 200211294
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70546
STUTTGART, Tyskland
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
165712
(210) Søknadsnr.: 19924200
(730) Innehaver:
WellPet LLC, 200 Ames Pond Drive, US-MA01876
TEWKSBURY, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.18
(111) Reg.nr.:
224544
(210) Søknadsnr.: 200310401
(730) Innehaver:
Damixa ApS, Østbirkvej 2, DK-5240 ODENSE NØ,
Danmark
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
165790
(210) Søknadsnr.: 19922612
(730) Innehaver:
Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, DK-7100 VEJLE,
Danmark
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
224986
(210) Søknadsnr.: 200310574
(730) Innehaver:
Ipsos MMI AS, Karenslyst allé 20, 0278 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
18495
(210) Søknadsnr.: 21489
(730) Innehaver:
Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799
KØBENHAVN V, Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
225349
(210) Søknadsnr.: 200400654
(730) Innehaver:
Aktiv Tankrens AS, Østre Aker vei 60, 0581 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
202252
(210) Søknadsnr.: 199910854
(730) Innehaver:
Ipsos MMI AS, Karenslyst allé 20, 0278 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
112
overdragelser og navne-/adresseendringer
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr.:
225982
(210) Søknadsnr.: 200402272
(730) Innehaver:
Løvenskiold-Fossum Forvaltning ANS, Postboks 206,
3701 SKIEN, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
248978
(210) Søknadsnr.: 200809594
(730) Innehaver:
CPC Connect Limited, 26 Red Lion Square, GBWC1R4AG LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
226165
(210) Søknadsnr.: 200400304
(730) Innehaver:
ReedHycalog, L.P., 7909 Parkwood Circle Drive, USTX77036 HOUSTON, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.29
(111) Reg.nr.:
256762
(210) Søknadsnr.: 201004312
(730) Innehaver:
Harman International Industries, Incorporated, 8500
Balboa Boulevard, US-CA91329 NORTHRIDGE, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
226534
(210) Søknadsnr.: 200311916
(730) Innehaver:
Ipsos MMI AS, Karenslyst allé 20, 0278 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
257362
(210) Søknadsnr.: 201006019
(730) Innehaver:
AbbVie Inc, 1 North Waukegan Road, US-IL60064
NORTH CHICAGO, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
226971
(210) Søknadsnr.: 200406143
(730) Innehaver:
Specialty Surgical Instrumentation Inc, 3034 Owen Drive,
US-TN37013 ANTIOCH, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
257507
(210) Søknadsnr.: 201005902
(730) Innehaver:
MultiClient Geophysical ASA, Postboks 7, 1375
BILLINGSTAD, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
233836
(210) Søknadsnr.: 199911206
(730) Innehaver:
Ipsos MMI AS, Karenslyst allé 20, 0278 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
262123
(210) Søknadsnr.: 201105185
(730) Innehaver:
Hovedorganisasjonen Virke, Postboks 2900 Solli, 0230
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.17
(111) Reg.nr.:
248651
(210) Søknadsnr.: 200810756
(730) Innehaver:
AbbVie Ltd, 2 Church Street, BM-HM11 HAMILTON,
Bermuda
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
263047
(210) Søknadsnr.: 201109446
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
113
overdragelser og navne-/adresseendringer
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr.:
263048
(210) Søknadsnr.: 201109449
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
268498
(210) Søknadsnr.: 201210212
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
263049
(210) Søknadsnr.: 201109447
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
268499
(210) Søknadsnr.: 201210214
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
263050
(210) Søknadsnr.: 201109448
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
268500
(210) Søknadsnr.: 201210213
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
268494
(210) Søknadsnr.: 201210210
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
269500
(210) Søknadsnr.: 201212853
(730) Innehaver:
ELEGANT JEWELLERY AS, Tøyengata 4, 0190 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.29
(111) Reg.nr.:
270148
(210) Søknadsnr.: 201300264
(730) Innehaver:
ADP, LLC, One ADP Boulevard, US-NJ07068
ROSELAND, USA
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.24
(111) Reg.nr.:
268496
(210) Søknadsnr.: 201210211
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
114
overdragelser og navne-/adresseendringer
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr.:
73257
(210) Søknadsnr.: 84160
(730) Innehaver:
Morlands (Glastonbury) Limited, 3 Creeches Lane, GBBA169RR WALTON, SOMERSET, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.24
(111) Reg.nr.:
272393
(210) Søknadsnr.: 201209428
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
92390
(210) Søknadsnr.: 111131
(730) Innehaver:
Audi Pro AB, Box 22272, SE-25024 HELSINGBORG,
Sverige
(740) Fullmektig:
Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.08.27
(111) Reg.nr.:
273828
(210) Søknadsnr.: 201312010
(730) Innehaver:
Nobe Drycker Stockholm AB, Box 12329, SE-10228
STOCKHOLM, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM,
Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
94325
(210) Søknadsnr.: 119672
(730) Innehaver:
Adelington Design Group, LLC, 1441 Broadway, USNY1441 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
277664
(210) Søknadsnr.: 201406254
(730) Innehaver:
Domstein Sjømat AS, avd Haugesund, Eikeskogvegen
30, 5570 AKSDAL, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
94325
(210) Søknadsnr.: 119672
(730) Innehaver:
Adelington Design Group, LLC, 1441 Broadway, USNY10018 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
277684
(210) Søknadsnr.: 201405983
(730) Innehaver:
R.Domstein & Co. AS, Sjøgata, 6700 MÅLØY, Norge
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
46613
(210) Søknadsnr.: 55995
(730) Innehaver:
Montres Helvetia SA, Poststrasse 6, CH- ZUG, Sveits
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
65149
(210) Søknadsnr.: 77413
(730) Innehaver:
NRG Manufacturing Ltd, 20 Trinton Street, GB-NW13BF
LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
115
endringer i fullmaktsforhold
2014.10.06 - nr 41/14
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(210)
(730)
(740)
(210)
(730)
(740)
Søknadsnr.: 201308783
Søker:
Pål Tandberg, Sommerfrydveien 18, 3014 DRAMMEN,
Norge
Fullmektig:
Pål Tandberg, Sommerfrydveien 18, 3014 DRAMMEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
160935
(210) Søknadsnr.: 19926011
(730) Innehaver:
Biorganon SA, 5, rue des Granges, CH-1204 GENÈVE,
Sveits
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
Søknadsnr.: 201314161
Søker:
Hansen & Pedersen I/S, Gøteborgvej 15-17, DK-9200
AALBORG SV, Danmark
Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.18
(111) Reg.nr.:
165410
(210) Søknadsnr.: 19934402
(730) Innehaver:
Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la GrandeArmée, FR-75116 PARIS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
120629
(210) Søknadsnr.: 19832957
(730) Innehaver:
Citizen Holdings KK also trading as Citizen Holdings Co
Ltd, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, JP-188-8511 NISHITOKYO-SHI, TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
210329
(210) Søknadsnr.: 200012992
(730) Innehaver:
PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, DK-9200 AALBORG SV,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.18
(111) Reg.nr.:
121130
(210) Søknadsnr.: 19834288
(730) Innehaver:
Citizen Holdings KK also trading as Citizen Holdings Co
Ltd, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, JP-188-8511 NISHITOKYO-SHI, TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
216364
(210) Søknadsnr.: 200202709
(730) Innehaver:
HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN,
Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
224539
(210) Søknadsnr.: 200211294
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70546
STUTTGART, Tyskland
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
(111) Reg.nr.:
154236
(210) Søknadsnr.: 19903269
(730) Innehaver:
PWT A/S, Gøteborgvej 15-17, DK-9200 AALBORG SV,
Danmark
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.18
116
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
224736
(210) Søknadsnr.: 200311101
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70546
STUTTGART, Tyskland
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.26
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr.:
263048
(210) Søknadsnr.: 201109449
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
225498
(210) Søknadsnr.: 200402805
(730) Innehaver:
Citizen Holdings KK also trading as Citizen Holdings Co
Ltd, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, JP-188-8511 NISHITOKYO-SHI, TOKYO, Japan
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.22
(111) Reg.nr.:
263049
(210) Søknadsnr.: 201109447
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
262123
(210) Søknadsnr.: 201105185
(730) Innehaver:
Hovedorganisasjonen Virke, Postboks 2900 Solli, 0230
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.29
(111) Reg.nr.:
263050
(210) Søknadsnr.: 201109448
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
262123
(210) Søknadsnr.: 201105185
(730) Innehaver:
Hovedorganisasjonen Virke, Postboks 2900 Solli, 0230
OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
268494
(210) Søknadsnr.: 201210210
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
263047
(210) Søknadsnr.: 201109446
(730) Innehaver:
Kunlun Mountains Asset ManagementLimited, Unit 380610, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183
Queen's Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.23
(111) Reg.nr.:
268496
(210) Søknadsnr.: 201210211
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
117
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
268498
(210) Søknadsnr.: 201210212
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr.:
80449
(210) Søknadsnr.: 102730
(730) Innehaver:
Boliden Odda AS, Eitrheim, 5750 ODDA, Norge
(740) Fullmektig:
Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 6, SE-72213
VÄSTERÅS, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.29
(111) Reg.nr.:
90707
(210) Søknadsnr.: 113309
(730) Innehaver:
Boliden Odda AS, Eitrheim, 5750 ODDA, Norge
(740) Fullmektig:
Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 6, SE-72213
VÄSTERÅS, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.29
(111) Reg.nr.:
268499
(210) Søknadsnr.: 201210214
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
92390
(210) Søknadsnr.: 111131
(730) Innehaver:
Audi Pro AB, Box 22272, SE-25024 HELSINGBORG,
Sverige
(740) Fullmektig:
Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.08.27
(111) Reg.nr.:
268500
(210) Søknadsnr.: 201210213
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
93845
(210) Søknadsnr.: 117354
(730) Innehaver:
Boliden Odda AS, Eitrheim, 5750 ODDA, Norge
(740) Fullmektig:
Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 6, SE-72213
VÄSTERÅS, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.29
(111) Reg.nr.:
272393
(210) Søknadsnr.: 201209428
(730) Innehaver:
JDB Asset Management Limited, Unit 3806-10, 38/F,
Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's
Road Central, CN- HONG KONG, Kina
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.25
(111) Reg.nr.:
47315
(210) Søknadsnr.: 56316
(730) Innehaver:
Wormald Industrial Property Ltd, Grimshaw Lane,
Wormald Park, GB-M402WL NEWTON HEATH,
MANCHESTER, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2014.09.24
118
overprøving varemerker
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving.
(111) Reg.nr.:
0822152
(210) Søknadsnr.:
200404305
(450) Reg. kunngjort:
Nr25/05 - 2005.06.20
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.09.25
(540) Gjengivelse av merket
STRAIGHT EIGHT PRESTIGE
(541) Merket er et
ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
Klasse 34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(730) Innehaver:
Lodestar Anstalt, P.O. Box 1150, Lova Center, LI-9490
VADUZ, Liechtenstein
Kravstiller:
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, Graf Ignatiev
62, BG-1000 SOFIA, Bulgaria
119
2014.10.06 - nr 41/14
overprøving varemerker
2014.10.06 - nr 41/14
Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering
(111) Reg.nr.:
112666
(210) Søknadsnr.:
19790727
(450) Reg. kunngjort:
Nr. 04/83, 1983.01.24
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.06.06
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
260207
(210) Søknadsnr.:
201100011
(450) Reg. kunngjort: 23/11 - 2011.06.06
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2011.12.05
(540) Gjengivelse av merket
efector
(541) Merket er et
ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Hele klassen.
(730) Innehaver:
i f m electronic GmbH, Essen, DE-, Tyskland
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Kravstiller:
X-Technology Swiss GmbH, Samstagernstraße 45, CH8832 WOLLERAU, Sveits
Kravstillers f ullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO
Avgjørelse:
Registreringen er opprettholdt. Krav om administrativ
overprøving er trukket.
(541) Merket er et Kombinert merke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester, arbeidsformidling og arbeidskontor
både for bedrifter og arbeidssøkere, konsultasjon for
bedrifts- eller forretningsledelse, bedriftsundersøkelser,
forretningsevaluering, konsulentvirksomhet i forbindelse
med personaladministrasjon og rekruttering,
vikartjenester, engasjementer, arbeidsutleie,
jobbrekrutteringsvirksomhet, personellutvelgelse ved
psykotekniske fremgangsmåter, tjenester for å
kartlegge jobbsøkeres ferdigheter, bistand i forbindelse
med outsourcing av arbeidskraft og rasjonalisering av
virksomheter.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter, organisering av
utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet,
seminarer og kurs for utdannelse og opplæring både for
grupper og individer.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer, analysering av datasystemer,
programmering av datamaskiner, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer og software, design av
computersystemer, installasjon av dataprogrammer,
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til
elektronisk media, konvertering av dataprogrammer,
konsulenttjenester innen dataprogramvare.
(730) Innehaver:
Top Temp Holding AS , Strandgata 19, 0152 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS , Postboks 2743 Solli, 0204
OSLO, NO
Kravstiller:
Randstad Holding NV, Diemermere 25, 1112TC
Diemen, Nederland
Kravstillers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
Avgjørelse:
Registreringen er opprettholdt. Krav om administrativ
overprøving er trukket.
(111) Reg.nr.:
248294
(210) Søknadsnr.:
200805157
(450) Reg. kunngjort:
nr. 45/08 - 2008.11.03
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.04.28
(540) Gjengivelse av merket
GlassLock
(541) Merket er et
ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 21 Kammer; tannbørster; koster, feiekoster; skurebørster;
søppelbøtter (støvbeholdere); rengjøringskluter; børster
for rengjøring av tanker og containere; gryter (ikke
elektriske); stekepanner (ikke elektriske); krus; pappkrus;
skjærebrett; spisepinner; vakuumflasker; blomstervaser;
plastkrus, plastkopper; boller, ikke av edelt metall; brett,
serveringsbrett, ikke av edelt metall; flakonger, flasker,
ikke av edelt metall; husholdingsbeholdere, -bokser, ikke
av edelt metall; flasker for drikke og mat; asjetter; bøtter;
ikke-elektriske kjeler og -gryter; vannflasker; matbokser;
lunsjbokser; hansker for husholdningsfortnål; kokeutstyr;
vaskebaljer; holdere for toalettpapir.
(730) Innehaver:
Lock & Lock Co Ltd, 386 Gasan-li, Seonjang-myun, Asansi, KR- CHUNGCHEONGNAM-DO, Sør-Korea
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Kravstiller:
Samkwang Glass Co Ltd, 18th fl. International Electronics
Building 1445-3 Seocho-dong, KR-137-728 SEOCHO-GU,
SEOUL, Sør-Korea
Kravstillers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO
Avgjørelse:
Sak om administrativ overprøving er hevet, da
innehaver har begjært registreringen slettet.
120
overprøving varemerker
(111) Reg.nr.:
118554
(210) Søknadsnr.:
19832042
(450) Reg. kunngjort:
nr. 40/84, 1984.10.01
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2014.05.09
(540) Gjengivelse av merket
MONARK
(541) Merket er et
ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Hele klassen.
(730) Innehaver:
Cycleurope Sverige AB, SE-43282 VARBERG, Sverige
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Kravstiller:
Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, JPTOKYO, Japan
Kravstillers fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate
20, 0352, OSLO, NO
Avgjørelse:
Sak om administrativ overprøving er hevet, da innehaver
har begjært registreringen slettet.
121
2014.10.06 - nr 41/14
avgjørelser etter innsigelser
Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29.
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
1154858
Søknadsnr.:
201304666
Reg. kunngjort 2013.09.23
dato:
Gjengivelse av merket
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; professional business consultancy for
franchise concepts; development of management
concepts for hotels.
Klasse 42 Technical consultancy with regard to franchise
concepts.
Klasse 43 Hotels; services for providing food and drink;
temporary accommodation.
(730)
Innehaver:
EVENT Holding GmbH & Co KG, Konrad-AdenauerUfer 5-7, DE-50668 KÖLN, Tyskland
Innsiger:
InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte Ltd,
230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction Towers,
SG-188024 SINGAPORE, Singapore
Innsigers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2013.12.19
Resultat:
Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet.
122
2014.10.06 - nr 41/14
fornyelser
2014.10.06 - nr 41/14
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
116720
2024.05.16
162420
2024.05.05
117352
2024.06.21
162615
2024.05.19
117714
2024.07.26
163643
2024.07.07
117740
2024.07.26
164822
2024.10.06
118157
2024.08.16
164916
2024.10.13
118159
2024.08.16
165083
2024.10.20
118160
2024.08.16
165085
2024.10.20
118540
2024.09.13
165107
2024.10.27
118603
2024.09.13
165222
2024.11.03
118627
2024.09.20
165336
2024.11.10
118883
2024.10.11
165374
2024.11.10
119039
2024.11.01
165401
2024.11.10
119141
2024.11.15
165425
2024.11.10
119177
2024.11.22
165426
2024.11.10
119221
2024.11.22
165427
2024.11.10
119301
2024.11.29
165428
2024.11.10
119520
2024.12.20
165470
2024.11.10
119568
2024.12.20
165494
2024.11.10
119820
2025.01.17
165567
2024.11.17
120167
2025.02.21
165572
2024.11.17
120194
2025.02.21
165592
2024.11.24
122240
2025.09.12
165698
2024.11.24
162174
2024.04.14
165703
2024.12.01
162286
2024.04.28
165716
2024.12.01
123
(180) Registreringen utløper:
fornyelser
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
165717
2024.12.01
225731
2025.02.08
165820
2024.12.08
225789
2025.02.14
166207
2024.12.22
225793
2025.02.14
166571
2025.01.12
225849
2025.03.03
166792
2025.01.26
225861
2025.03.07
167292
2025.03.16
225950
2025.03.09
222836
2024.04.07
226027
2025.03.14
223492
2024.06.28
226110
2025.03.17
224034
2024.08.13
226162
2025.03.22
224212
2024.09.13
226495
2025.04.26
224227
2024.09.13
226650
2025.05.19
224259
2024.09.16
226795
2025.05.26
22431
2024.08.02
226867
2025.06.01
224345
2024.09.21
227079
2025.06.15
224511
2024.10.04
227080
2025.06.15
224555
2024.10.11
31864
2024.05.25
224568
2024.10.12
32038
2024.11.10
224848
2024.11.11
32414
2024.11.01
224858
2024.11.11
45224
2024.04.26
224895
2024.11.18
45754
2024.09.17
225030
2024.12.02
63883
2024.05.14
225206
2024.12.14
63939
2024.05.14
225305
2024.12.15
64819
2024.09.17
225458
2025.01.07
65068
2024.11.05
225533
2025.01.14
65473
2025.01.14
225714
2025.02.01
91938
2024.10.24
124
fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
92036
2024.11.14
92438
2024.12.19
93026
2025.02.20
125
2014.10.06 - nr 41/14
fornyede internasjonale registreringer
2014.10.06 - nr 41/14
Fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
0179372
2024.09.10
0833809
2024.08.06
0287553
2024.08.15
0833883
2024.08.17
0622934
2024.08.09
0834237
2024.08.10
0623492
2024.09.06
0834310
2024.08.09
0624543
2024.09.05
0834522
2024.06.30
0624914
2024.08.31
0834555
2024.08.16
0625260
2024.09.08
0834920
2024.09.07
0625261
2024.09.08
0835009
2024.09.06
0625340
2024.08.30
0835210
2024.09.09
0829122
2024.06.10
0835213
2024.09.09
0829906
2024.06.11
0835367
2024.09.06
0830436
2024.06.30
0835601
2024.08.04
0831623
2024.08.09
0835604
2024.08.24
0832982
2024.08.26
0835606
2024.08.24
0833086
2024.08.18
0835783B
2024.08.05
0833274
2024.08.13
0835857
2024.09.06
0833334
2024.03.05
0836040
2024.08.27
0833463
2024.08.05
0836093A
2024.08.14
0833575
2024.07.30
0836113
2024.09.06
0833802
2024.08.17
0836316
2024.08.27
126
(180) Registreringen utløper:
fornyede internasjonale registreringer
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0836341
2024.09.10
0844307
2024.09.07
0836383
2024.09.06
0844891
2024.09.08
0836896
2024.07.27
0845470
2024.08.16
0836905
2024.09.09
0846323
2024.09.10
0837723
2024.08.05
0847424
2024.09.09
0837921
2024.09.06
0848037
2024.09.01
0838185
2024.08.10
0849220
2024.09.10
0838271
2024.07.30
0851150
2024.08.10
0838276
2024.09.06
0852793
2024.08.06
0838420
2024.09.10
0853761
2024.09.10
0838593
2024.08.16
0856642
2024.09.10
0838813
2024.09.07
0863961
2024.08.20
0838866
2024.09.10
0869321
2024.09.08
0838878
2024.08.03
0870430
2024.09.07
0839570
2024.09.10
0871074
2024.09.03
0840020
2024.09.10
0840775
2024.08.03
0842559
2024.08.23
0842567
2024.08.10
0842865
2024.08.13
0843223
2024.09.07
127
ikke fornyede internasjonale registreringer
2014.10.06 - nr 41/14
Ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
0483181
2014.03.05
0822051
2014.03.03
0485024
2014.03.03
0822058
2014.03.04
0614328
2014.03.09
0822131
2014.03.05
0617283
2014.03.02
0822131A
2014.03.05
0617284
2014.03.02
0822453
2014.03.09
0820500
2014.03.01
0822511
2014.03.05
0820514
2014.02.27
0822754
2014.02.27
0820515
2014.02.27
0822770
2014.03.04
0820526
2014.03.11
0822775
2014.03.04
0820733
2014.02.28
0822777
2014.03.04
0820778
2014.02.27
0822780
2014.03.04
0820779
2014.02.27
0822797
2014.03.05
0821007
2014.03.02
0822818
2014.03.01
0821100
2014.02.27
0822853
2014.03.05
0821148
2014.03.05
0822854
2014.03.01
0821471
2014.02.27
0822880
2014.03.04
0821536
2014.02.27
0823105
2014.03.04
0821542
2014.03.09
0823107
2014.03.02
0821559
2014.02.28
0823200
2014.02.27
0821610
2014.03.02
0823227
2014.03.03
0821818
2014.03.05
0823241
2014.02.27
0821831
2014.03.02
0823306
2014.02.27
0821896
2014.03.11
0823604
2014.03.04
0822029
2014.02.27
0823605
2014.03.04
128
(180) Registreringen utløper:
ikke fornyede internasjonale registreringer
2014.10.06 - nr 41/14
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0823727
2014.02.27
0830296
2014.03.03
0823755
2014.03.01
0831188
2014.03.02
0823912
2014.03.04
0831249
2014.03.02
0824073
2014.03.12
0831516
2014.03.05
0824650
2014.02.27
0833676
2014.03.03
0824962
2014.02.27
0836992
2014.03.04
0825032
2014.03.09
0843698
2014.03.04
0825033
2014.03.09
0825485
2014.02.27
0825500
2014.03.13
0825616
2014.02.27
0825620
2014.03.01
0825622
2014.03.03
0825687
2014.02.27
0825788
2014.02.28
0825795
2014.03.03
0826404
2014.02.27
0826903
2014.03.05
0827091
2014.03.05
0828510
2014.03.04
0828534
2014.03.12
0828891
2014.03.09
0829814
2014.03.04
0830079
2014.03.05
0830081
2014.03.05
129
slettede internasjonale registreringer
Slettede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0998674
2014.07.17
1022964
2014.03.27
1059060
2014.04.04
1068620
2014.04.07
1093059
2014.08.27
130
2014.10.06 - nr 41/14