Kodelister - Kartverket

Kodelister
……fortjener større oppmerksomhet
Steinar Høseggen, Geomatikk IKT AS
Definisjoner
• Kode (Classifier, Term) = entydig navn på et Konsept
som har en form for faglig eller vitenskaplig definisjon
– Beskrivelse,
– Kjennetegn
– Bruksregler
• Kodeliste = navngitt liste med koder som utgjør de
lovlige verdier for en egenskap for et objekt
• Koderegister (Thesaurus) = samling konsepter med
koder og kodelister
Kodelister og UML datamodellering
• Lukket kodeliste <enumeration>
- forandres ikke under modellens levetid
• Åpen kodeliste <CodeList>
- kan endres uavhengig av modellens versjon
Kodelister fortjener mer
oppmerksomhet
• Utstrakt bruk av kodelister i flere fagområder,
f.eks
– Infrastrukturinformasjon (veg, ledning, bygg og
anlegg), spesielt i forbindelse med BIM
– Natur og miljø
• Standardisering
– Regelverk
Dynamiske kodelister
• Åpne kodelister som endre over tid, og
forvaltes av ulike organisasjoner
– Utvide kodelisten
– Splitte koder
– Slå sammen koder
• Problem: Synkronisering / Vasking
Hierarkiske kodelister
• Broader term / Narrow term
• Kombinasjon av kodelister begrenser bruk av
kodelistene
class Eks 1
«featureType»
Artsobserv asj on
+
+
+
+
posisjon :GM_Point
dato :Datetime
gruppe :Artsgruppe
art :Art
«codelist»
Artsgruppe
+
+
+
+
+
...
pattedyr
krypdyr
fugl
..
«codelist»
Art
+
+
+
+
+
+
...
elefant
rev
elg
krokodille
..
Faglige avhengigheter
• Faglige avhengigheter mellom koder avgrenser bruk
av koder
class Eks2
«codelist»
Bruksområde
«codelist»
Ledningstype
+
+
+
+
+
...
Tunnel
Rør
Kabel
..
+
+
+
+
+
+
+
....
Avløp
Vann
Innpakning
Bredbånd
Elektrisitet
...
Målestokkavhengige koder
Eksterne kodelister
• Kodelister forvaltes av eksterne aktører, f.eks
– Artsdatabanken – koder for klassifisering av norsk natur
– Norsk Byggtjeneste AS (NOBB) – bygg og anlegg
– Norske Rørgrossisters Forening (NRF) - ledning
– Elektroforeningen (EFO) – elektro
• SOSI 5.0 – GML Dictionary (asDictionary))
Standarder
ISO 25964-1:2011 Thesauri for information
retrieval
• includes a detailed and extensive data model for thesaurus structure
SKOS Simple Knowledge Organization System
(W3C 2009)
• SKOS provides a model for expressing the basic structure and content of
concept schemes such as thesauri, classification schemes, subject heading
lists, taxonomies, 'folksonomies', other types of controlled vocabulary, and
also concept schemes embedded in glossaries and terminologies.
• Semantic Web
Artsdatabankens kodelister
A
Artsdatabanken har implementert STANDARD nett-tjenester
som gir tilgang til Artsdatabankens koder for bruk i andre
informasjonssystemer
• Artsnavn http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/artstre
• Naturtyper (NiN) http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/
– Online tjenester
– Offline tjenester
• Rødliste for Naturtyper
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurderinger/
• Rødliste for Arter
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/Rodliste2010/
NiN Koderegister – konseptmodell – med historikk
NiN Koderegister – beskrivelse av modell
• NiN Koderegister inneholder et sett med Konsepter med
tilhørende faglig beskrivelse
• Et Konsept adresseres med Koder
• Preferert kode (èn preferert kode kan referere til ett Konsept)
• Synonymer (flere synonymer kan referere til samme Konsept)
• Et Konsept kan inngå i et Hierarki av Konsepter som definerer
logiske avhengigheter, f.eks
• Overordnet/Underordnet
• Oversiktlig/Detaljert beskrivelse
• Broader term / Narrow term (BT/NT)
• En Kode har en unik kodeverdi
• NiN Koderegister inneholder et antall Kodelister
• En Kodeliste er en navngitt liste med Koder og kan være beskrevet
som et Konsept.
• NiN Koderegister inneholder bare en Versjon med konsepter og
koder
• Sammensatt Kode er en type Kode som består av et antall
Prefererte koder
Brukertilfeller – definerer tjenestene
• Brukertilfeller
– Online - bruk av koder ved ajourføring av
geografiske dataobjekter i forvaltningssystemet
– Offline - bruk av koder ved feltregistrering
– «Vaske» gamle koder i forvaltningssystemet med
nye koder
– Datautveksling av geografiske data – etablere
GML Dictionary
Artsdatabankens kodelister tjenesteorientert
Datautveksling
Brukersystem,
f.eks Web Portal
WFS
GML
Forvaltningssystem,
f.eks NiN Natursystem
GML Dictionary
Online
Offline
Online
Vask
Koderegistre,
f.eks Artsdatabanken
Web Tjenester
Web Tjeneste
Type
Beskrivelse
SjekkKode
WS
Sjekker om en angitt kode er gyldig - Lexical og hierarkisk
kontroll.
FinnKoder
WS
Finner alle koder som matcher en søkestreng. Søket kan
avgrenses til del av hierarkiet
HentKode
WS
Henter detaljinformasjon om koden bortsett fra den faglige
beskrivelsen. Navn, versjon, referanse til fagbeskrivelse,
overordnet hierarki
HentIkkePrefererteKoder
WS
Henter detaljinformasjon om relaterte ikke-prefererte koder
HentKoderForSammensattKode
WS
Henter detaljinformasjon om enkeltkoder som inngår i
sammensetning
VisBeskrivelse
LINK
Åpner GUI i Koderegister som viser den faglige beskrivelsen
(konseptet) som koden representerer
VisKodeBestilling
LINK
Åpner GUI i Koderegister som muliggjør å bestille kopi av hele
eller deler av Koderegisteret
HentKodesett
WS
Laster ned bestilte koder
HentBeskrivelser
WS
Laster ned beskrivelser relatert til bestilte koder
SynkroniserKoder
WS
«Kontinuerlig» oppdatering av koder (Benytte samme
tjenestedefinisjoner som i Geosynkronisering)
GML Dictionary
WS
Laster ned spesifisert kodeliste
NiN online tjenestemodel
class ONLINE Tj enester
«interface»
Kodeliste
+
+
+
+
+
FinnKoder(filter :SearchFilter) :TermInfo[]
HentKode(term :UniqueTerm) :TermInfo
SjekkKode(term :UniqueTerm) :boolean
HentRelaterteKoder(term :UniqueTerm) :TermInfo[]
VisBeskrivelse(term :UniqueTerm)
TermInfo
SearchFilter
+
+
+
+
+
thesaurus :String
version :String
term :String [0..1]
nodeLabel :String [0..1]
parentTerm :String [0..1]
UniqueTerm
+
+
+
+
term :String
parentTerm :String
thesaurus :String
version :String
+
+
+
+
+
+
term :String
type :TypeOfTerm
version :String
concept :String
parentTerm :String
preferredTerm :String [0..1]
«enumeration»
TypeOfTerm
Preferred Term
Non Preferred Term
Compound Term
Replaced