Referat styremøte 17.08.2015

Referat fra styremøte ØTJFF 17.8.2015 kl. 19.00
Til stede: Asgeir Myhren, Morten Berg, Per Nermo, Kristin Granheim, Steinar Fossum, Hilde Wevang,
Johan Moheim (referent)
Ikke til stede: Jan T. Høgberg, Linn Langset, Vebjørn Knarrum
1. Info fra leder
NJFF har kjøpt 100 aluminiumsbåter som skal utplasseres rundt i landet,
vi har fått en som nå er utplassert på Grunnesvatnet. Båten er utstyrt
med årer og 5 redningsvester. Medlemmer i NJFF som vil bruke båtene
må kjøpe en nøkkel og deretter booke båten på NJFF sin side.
2. Status uteområde
MB informerte om status. Det meste av det som var planlagt er utført.
Det gjenstår å flytte lagerhus. Gapahuken kommer i løpet av høsten, ikke
fått dato enda.
3. Avtale Frants Eirik Kvam
Leder og kasserer har hatt møte med FEK uten å komme til enighet om å
avslutte avtalen. Det ble vedtatt at leder skriver et brev til FEK der vi
anser avtalen som oppfylt fra vår side. Brevet legges frem for styret for
endelig godkjenning og sendes etter at årets skytesesong er avsluttet.
4. Kort info fra utvalgene
Barne- og ungdomsutvalg – oppstart høstsesongen 3.9. Søkt om kr 35000
i frifondsmidler.
Viltstell- og jakthundutvalg – småpredatorkort ligger for salg på inatur.
Huskomite – serverte kaffe-vaffel/svele på elgjaktlagsskytingen.
Bane- og skyteutvalg – baneinstruks er oppgradert og sendt til
lensmannskontoret, ingen tilbakemelding foreløpig. Sikkerhetsmerket
skal repareres av Bjørn Tore/Hans. Skal se på hva vi skal søke på av
stevner, noen av stevnene gir ikke overskudd pga få deltagere. Forslag
om å arrangere rifleinstruktørkurs, Even Sundberg er interessert i å bli
instruktør. Skal vi arrangere kurs i vilt-/fisk? Utvalget ser nærmere på
dette og kommer eventuelt med forslag på opplegg.
5. Regnskapsrapport fra kasserer
Underskudd i juli kr 27.902,36, forskuttert småpredatorutbetaling til
jegerne med kr 33 268. Det er bra aktivitet og godt patronsalg. Det er
viktig at de investeringene vi har tatt i år settes opp i et eget
prosjektregnskap, slik at vi holder daglig drift og investeringer adskilt.
6. Eventuelt