Uke 4-8 - Fylkesmannen.no

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder – uke 4, 5, 6, 7, 8
Region: Sør-Øst
Dato: 15.1 – 18.2.2015
Viktigste oppslag:
Vurdering av oppslag:
Lokale/ regionale media
Alle ville se det nye bygget, - fredag ble Valdres Lokalmedisinske Senter på
Fagernes offisielt åpnet, Avisa Valdres, 17.01.15
De seks valdreskommunene har helt siden 2008 jobbet med et felles
helseprosjekt. I går var det høgtidelig åpning av Valdres Lokalmedisinske
Senter (VLMS) på Fagernes. Etter offisielle taler bl.a. fra Stortingspresident
Olemic Thommessen og dansing på husveggen av Frikar, fikk alle slippe inn i
bygget for å se. Rundt 300-400 hadde tatt turen, antakelig enda flere utover
dagen. 16. februar flyttes pasientene fra aldersheimen i Aurdal over til
VLMS. 23. februar flyttes også jordmortjenesten og spesialistpoliklinikken og
2. mars åpnes legevakta. Seinere skal også dialyseavdeling, korttids
sjukeheimsplasser, tannlegeavdeling, fysio- og ergoterapiavdeling og
omsorgsboliger på plass. Intermediæravdelinga med ti plasser og to
kommunale akutte døgnplasser åpner 1. juni.
Håper pappa ikke døde forgjeves”, Tønsbergs blad, 23.01.15
Artikkelen forteller om en pasient som døde i mars i fjor etter et fall mens
han var til rehabilitering på Træleborg. Nå konkluderer både Fylkesmannen i
Vestfold og Sykehuset i Vestfold med at pasienten ikke fikk forsvarlig pleie
de dagene han tilbrakte på Træleborg. Datteren uttaler til avisen at hun føler
konklusjonen til fylkesmannen og Sykehuset i Vestfold som en oppreisning.
Sykehuset i Vestfold har foretatt en hendelsesanalyse av behandlingen
pasienten fikk på Træleborg. Det er Tønsberg kommune som har bedt om
analysen, for å avdekke bakenforliggende årsaker til det som skjedde.
Senteret skal være landets eneste helsebygg
eid av en hel region. I forbindelse med omtale
fra åpningen er det også oppslag om stor og
svært kvalifisert søkermasse til sykepleierstillinger ved senteret.
Lokalmedisinske sentre over hele landet er
attraktive og spennende arbeidsplasser med
søkere både fra kommuner og
spesialisthelsetjenesten.
«Du kan godt si at denne saken er en
«bivirkning» av samhandlingsreformen», sier
kommuneoverlegen. Kommunene har alltid
hatt de samme krav til rutiner, dokumentasjon
og kompetanse for å forebygge fall,
samhandlingsreform eller ikke. Dersom
kommunen opplever at de ikke har forsvarlig
kompetanse til å ta i mot en pasient har de
anledning til å la pasienten bli liggende lenger
Tiltak fra koordinator:
Til HOD sin
nettside eller
aktuelt for
statsrådsbesøk?
I løpet av hendelsesanalysen har vi også lært metoden som de bruker i
spesialisthelsetjenesten. Metoden gjør det mulig å komme til bunns i hva
som skjedde, sier kommunaldirektøren. Kommuneoverlegen har deltatt i
hendelsesanalysen for å få mer kunnskap om metoden. Han er opptatt av at
kommunen skal kunne ta metoden i bruk ved senere anledninger. Du kan
godt si at denne saken er en «bivirkning» av samhandlingsreformen, sier
kommuneoverlegen.
på sykehus. Her har det tydelig vært svikt
rundt samhandling ved utskriving.
Det som kommer godt ut av denne tragiske
saken er en kompetanseoverføring fra
sykehuset til kommunen om å ta i bruk
metode for hendelsesanalyse og at de har satt
i gang tiltak på alle punkter.
Drammen kommune og Høgskolen, nettside Drammen kommune, 11.02.15
Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold inngikk 11.2 en
samarbeidsavtale som forplikter partene til videre utvikling av
høgskoletilbudet i Drammen. Hensikten med avtalen er å legge grunnlag for
videreutvikling av Campus Drammen som en arena for kompetanseutvikling,
innovasjon og forskning. Noen av områdene som vil være særlig aktuelle for
samarbeid er konseptutvikling av sykehus, videreutvikling av
samhandlingsreformen og praksisstudier, kompetanseutvikling innenfor
forebyggende helse og videreutvikling av Vitensenter for helse og teknologi.
Videreføring av forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med Buskerud
Fylkeskommune, koordinert med Buskerud fylkeskommunes FoU strategi.
t.o.
En spennende innovativ satsing mellom
høgskolen og kommunen.
Andre kilder, lokale hendelser og tiltak
Nasjonal helsekonferanse om samhandling i helse- og omsorgstjenestene,
Oslo Plaza, 15.01.15
Konferansen er en sentral møteplass for erfaringsdeling fra samarbeidet
mellom kommuner og helseforetak og identifisering av utfordringer og
muligheter i arbeidet videre.
Fra programmet:
 Fra handling til samhandling, Bent Høie, helse- og omsorgsminister
 Fra følgeforskning til veien videre, Anders Grimsmo, professor NTNU
og medisinskfaglig ansvarlig Norsk helsenett
 Mot samhandlingskommunen? Selvberging og samarbeid i
iverksetting av en nasjonal helsereform Turid Aarseth,
førsteamanuensis, Høgskolen i Molde
Helse- og omsorgsministeren var tydelig i sin
tale: «Samhandling er mer aktuelt enn noen
gang» Viktig å se den kommendeprimærhelsemeldingen og kommunereformen i
sammenheng.
Anders Grimsmo holdt et tankevekkende
innlegg av stor betydning for den samlede
framtidige helse- og omsorgstjenesten. Han
peker her på utfordringer som bør prege både
den kommende primærhelsemeldingen og
helse- og sykehusplanen:
Regional koordinator
deltok som bordvert i
rundebordsdiskusjonen





Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og
helseforetak
Samarbeidsavtaler og strategisk planarbeid, Petter Øgar,
ekspedisjonssjef Kommunetjenesteavdelingen, HOD
Psykisk helse/rus - samspill eller svarteper-spill? Trond F. Aarre,
avdelingssjef på Nordfjordeid psykiatrisenter og medlem av
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
Kompetansebehov og forskning, Camilla Bruno Dunsæd, rådmann,
Kvinesdal kommune og styreleder for SS HF
Rundebords diskusjon, ledet av Tone Marie Nybø Solheim,
avdelingsdirektør KS og Petter Øgar, ekspedisjonssjef HOD.
Lenke til foredrag på Nasjonal
helsekonferanse
Samhandlingsforum , Helsedirektoratet, 21.01.15
«Fra følgeforskning til veien videre»
Drøfting av Anders Grimsmos innlegg på
Helsekonferansen
Regional koordinator
deltok
Samhandlingsforum, Helsedirektoratet , 28.01.15
«Forebyggende samhandlingsteam barn og unge i Bærum»
Prestasjon av modell for forpliktende, fleksibel
og funksjonell samhandling for kommunal og
spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse i
Bærum.
Regional koordinator
deltok
Samhandlingsforum, Helsedirektoratet, 11.02.15
«Nasjonalt personellbilde»
Presentasjon av Hdir sitt arbeid med personell
og kompetansesituasjonen i helse- og
omsorgstjenesten – utviklingstrekk og
vurderinger av utfordringer for veien videre.
Lars Rønning viste det nye nettbaserte
verktøyet som utvikles. Verktøyet inneholder
data for poliklinikkvirksomhet, HR og
styringsdata for samhandlingsreformen.
Anders Grimsmos innlegg “fra følgeforskning
til veien videre” på samhandlingskonferansen
15. januar ble vist på storskjerm og
samhandlingsnettverket drøftet tanker rundt
veien videre: «Oppdragsdokumentene til
Regional koordinator
deltok på møtet
Samhandlingsnettverk Helse Sør Øst, Oslo, 05.02.15
Fra agendaen:
 Nytt statistikkverktøy, v/Lars Rønning
 Samhandlingsreformen - Fra følgeforskning til veien videre!
v/Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør Helsedirektoratet
 Status for samhandlingsreformen – samhandlingsstatistikken 20132014, Helsedirektoratets følge-med-rapport og statusrapporten fra
nasjonalt nettverk v/Jon Hilmar Iversen
 Presentasjonene sendes med endelig referat
Regional koordinator
deltar i nettverket
Samhandlingsteam for unge i
Bærum er en
modell som bør
spres videre.


Oppdrag- og bestillerdokument - orientering v/ Knut Even Lindsjørn
Orienteringer fra HSØ
HF/sykehus er spesifikt på diagnoser, for
eksempel behandlingslinjer. Bestillingene
kommunene får er ikke tilsvarende, det skaper
utfordringer i samarbeidet. Effekt av
intermediæravdelinger som Grimsmo forteller
om bør synliggjøres i primærhelsemeldingen»
KS frokostmøte, Oslo, 12.02.15
Presentasjon av ny FoU-rapport: Samhandlingsreformens konsekvenser for
det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Lenke til rapport
IRIS har på oppdrag fra KS undersøkt Samhandlingsreformens konsekvenser
for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. De peker på at pasienter som
sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen ofte er sykere enn før
samhandlingsreformen. De forlater sykehuset med mer alvorlige, mer
behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander.
Rapporten viser at det er behov for mer fokus
på samhandling mellom partene og nivåene.
Det er nok mye å hente ved økt satsing på
ledelse og kompetanse for å sikre kvaliteten
og utnytte kapasiteten.
Kommunalsjef i Ski og samhandlingssjef i
Bærum kommune presenterte erfaringer fra
egne kommuner. Begge ser positive effekter
av reformen, men er samtidig opptatt av faren
ved at det skapes for mange
samhandlingsflater, sårflater, som kan true
helheten og pasientsikkerheten.
Petter Øgar, HOD, stilte avslutningsvis
spørsmålene: «Hvor syke pasienter er det
fornuftig at kommunene tar hånd om? Hva er
egentlig gode kommunale tjenester og
hvordan utvikle dem?»
Regional koordinator
deltok på møtet
Nettverksmøte Fylkesmannens samhandlingskontakter Sør Øst, Oslo,
10.02.15
Fra agendaen:
 Status for Helsedirektoratets arbeid på området ØHD v/ Helga
Katharina Haug og Thorstein Ouren, Helsedirektoratet
o Gjennomgå forslag til rapporterings mal for FM for
oppdraget om å rapportere på kommuner som ikke vil
kunne etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen 01.01.16
Helsedirektoratet oppfordrer Fylkesmennene
til å benytte begrepet ØHD og ikke KAD eller
andre betegnelser jf. definisjon øyeblikkelig
hjelp versus akutt helsehjelp.
Nettverket i Sør Øst var positive til å bistå
under neste erfaringskonferanse.
Videoen med Anders Grimsmo “Fra
følgeforskning til veien videre” ble vist og Jon
Regional koordinator
samler FM nettverket til
kvartalsvise møter for
oppdatering/dialog
rundt aktuelle temaer
og med sentrale
myndigheter




o Invitasjon til å være vertskap for erfaringskonferanse mai /
juni på Gardermoen.
Samhandlingsreformen - Fra følgeforskning til veien videre!
v/Jon Hilmar Iversen, Helsedirektoratet
Status for Helsedirektoratets arbeid med samhandlingsreformen og
oppgaver/forventninger rundt embetsoppdraget for 2015
v/Jon Hilmar Iversen, Helsedirektoratet
Status fra Nasjonalt nettverk v/Tone Løken
Status fra embetene og virksomhetsplaner på resultatområde 76.1
v/alle
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Telemark
Mye positivt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Godt
eksempel på samhandling er KOLS prosjektet. STHF lønner prosjektleder i
100 % stilling. Lenke til prosjektet
Tre samhandlingskoordinatorer har seks kommuner hver som de
representerer. De er ansatt 60 % av kommunene(10 % av hver kommune) og
40 % av sykehuset. Hver koordinator har jevnlige møter med en
arbeidsgruppe som er satt sammen lokalt i de 6 kommunene. Bestående av
kommunalsjefer, brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter, og
hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, etc. Denne «Telemarksmodellen» gir
koordinatorene stor grad oversikt, og også tilstrekkelig legitimitet og
myndighet, ser det ut til, når de skal gå inn i ulike samhandlings- prosesser.
Hilmar Iversen ledet diskusjonen/drøftingen
om hva det betyr for å nå målene med
samhandlingsreformen . Noen innspill/tanker:
«Forskjellige trender i samfunnet utfordrer
helhetlig pasientforløp i hjemmet kontra
befolkningens press mot spesialisering.
Viktig å jobbe kunnskapsbasert og
dokumentere tiltak som har effekt, for
eksempel effekt av rehabiliteringsopphold.
Ved å fremlegge tall er det enklere å få
gjennomslag hos politikere.
Kommuneoverlegens funksjon og rolle er
svært viktig og bør prioriteres. Mange
kommuner har små og lite hensiktsmessige
stillingsbrøker».
Fylkesmannen har en viktig rolle overfor
kommuner og spesialisthelsetjeneste ved å
bidra til og fasilitere gode
samhandlingsarenaer.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet
Palliativ enhet på sykehuset er en kompetansebase innen palliasjon, med
ansvar for et nettverk av kontaktsykepleiere innen kreft/palliasjon internt på
alle avdelinger på sykehuset og ute i Telemarks kommuner. Det foregår stor
grad av kompetanseoverføring og tett samarbeid mellom sykehuset og
kommunene på dette feltet. Målet er å kunne gi pasienten tilstrekkelig
behandling og oppfølging i hjemmet, slik at pasienten kan slippe
belastningen med å bli lagt inn på sykehus, uten når det er absolutt
nødvendig. Likeledes internt på sykehuset.
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Buskerud
Tidligere ikke jobbet tett på samarbeidsavtalene, men har nå planer om å gå
tettere inn i dette arbeidet i sammen med samhandlingsansvarlig på
sykehuset. Besøkt noen ØHD enheter. Jevnlig oppdatering av status
koordinerende enhet etter tidligere kartlegging.
Ikke registrert økning i klage/tilsynssaker knyttet til samhandlingsreformen.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Vest- Agder
Er i en omorganiseringsfase da embetene Aust- og Vest Agder blir slått
sammen til ett embete i løpet av året.
Har mottatt jevnlige rapporter fra samhandlingssjef ved sykehuset, spesielt
vedr utskrivningsklare pasienter.
Samarbeid med utdanningsinstitusjoner og helsenettverk Lister om midler til
alarm/trygghetspakker ALMO – den del av en nasjonal satsing fra
Helsedirektoratet med velferdsteknologi kobles sammen med
trygghetsalarmene.
ØHD tilbud er iverksatt i alle kommuner.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet.
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Aust-Agder
Viser også til Vest-Agder ibm omorganisering til ett embete. FMAA og FMVA
arrangerte Legekonferansen Agder 2015 i januar i samarbeid med Sørlandet
sykehus, Østre Agder- og Listerregionen og PKO. Blant temaene var
erfaringer med samhandlingsreformen og oppfølging videre. God deltagelse,
godkjent som emnekurs.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet.
Fylkesmannen har årlige kommunemøter med god dialog med
kommuneoverlegene. Anbefaler nettsiden til Østre Agder
kommunesamarbeid: www.ostreagder.no
Ser mye svikt i den kommunale forvaltningen rundt pasientforløp rus. Ulik
kultur/holdninger mellom kommunene.
Problemstillinger som reises fra sykehuset; De mottar ingen takster for
oppsøkende virksomhet ute. Helsedirektoratet har fått oppdrag på området.
Færre klage/ tilsyns saker på samhandling, bortsett fra rus. Etterlyser
virkemidler på rusfeltet.
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Utfordrende å få oversikt over klage og tilsynssaker om samhandling, men
etter vurdering på fordelingsmøtet settes samhandlingskoordinator som
kopimottaker på aktuelle saker. Opplever en del klager på mange flyttinger
av pasienter frem og tilbake mellom tjenester og nivåer.
Reflekterer over hensiktsmessighet med at samhandlingsavtaler må være
kjent helt ut tjeneste nivå eller om fokuset bør være gode, kjente faglige
rutine, for eksempel ved mottak av pasient.
Etter initiativ fra Borg bispedømme ble det 3.2 avholdt konsultasjonsmøte
med tema: «Er det plass for åndelige behov i pasientens helsevesen?»
Fylkesmannen deltok som medarrangør og presenterte: Fylkesmannens
oppgaver knyttet til retten til tro- og livssynsutøvelse. Det ble konkludert
med at det er et viktig tema som det ikke alltid er godt nok fokus på i
utøvelsen av helse- og omsorgstjenestene, og at stafetten blir tatt med
videre av aktuelle parter.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Hedmark
FMHE har etablerte samhandlingsfora med jevnlige møter på ulike områder
mellom SI, NAV, FK og FM. Mange kommuner har p.t ikke søkt tilskudd ØHD,
men vet mange har planer. Mye usikkerhet om etableringen i området rundt
Hamar, Løten, stange og Ringsaker. FM følger disse nøye.
Gjennomført flere tilsyn på psyk/rus feltet med tema planlegging,
gjennomføring og evaluering av tjenestene. Dialogmøter med kommunene.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet.
Samhandlingsprosjekter: ”Hjemmerespirator” - SI og kommunene i Sør
Østerdal. Rehabilitering til hjerneskadede - SI og Ringsaker kommunene.
Ikke mange klagesaker, men noen går på feilmedisinering i overføringen
sykehus til sykehjem/hjemmetjenester.
En del telefoner vedr utskrivningsklare pasienter både i somatikk og
psykiatri. FM ønskes ofte som «meglere». Ofte knyttet til utskrivning like før
helg.
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Oppland
Valdres lokalmedisinske senter åpnet 16.1 med ØHD etablering fra juni.
Nord Fron og Sør Fron kommune skal ha møte med SI vedrørende etablering
av ØHD.
Det er et godt samarbeidsklima mellom kommunene og sykehuset og
samarbeidsavtalene fungerer godt. Revidering har forenklet
godkjenningssløyfen.
Bekymret for og følger med på samhandlingen på ulike områder internt i
kommunen.
Ingen økning i klage/tilsynssaker bortsett fra medikamenter ibm overføring.
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Østfold
Rusfeltet har mange utfordringer. Men noe fungerer også svært godt. I
Østfold etablerte Fylkesmannen i samarbeid med KoRus-Øst fem regionale
rus fora i 2008. Disse er fortsatt viktige møteplasser for spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene innen fagfeltet psykisk helse og rus.
Alle kommuner er dekket og i gang med ØHD tilbud – bortsett fra Rømskog
som Planlegger samarbeid med Aurskog Høland og Ahus.
Det knytter seg noen utfordringer til avtalene hvor grensen skal gå mellom
kommuner og spesialisthelsetjenestens ansvar: Sykehuset Østfold forventer
mer av kommunene ved utskriving av psykisk syke pasienter, for eksempel
pasienter med personlighetsforstyrrelser som krever et stort apparat både
ifht personell, kompetanse og egnede lokaler/bolig.
SØ har pekt på problemer knyttet til pasienter som kommer til poliklinisk
konsultasjon med ambulanse. Utfordring i ansvarsforholdet rundt behov for
tilsyn, mat, toalettbesøk mv. mens pasienten venter på transport hjem.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet.
En rekke hendelser med antatt brudd på retningslinjene for samhandling
håndteres i avvikssystemet for samhandlingen mellom sykehuset og
kommunene. Oversikter over avvik inngår i saksdokumentene som følger
innkallingene til møtene i Administrativt samarbeidsutvalg. I 2014 ble det
meldt 290 avvik i dette systemet. 187 av avvikene gjaldt utskrivning.
Fra samhandlingskontakt ved Fylkesmannen i Vestfold
Fokus forblir på kommunereformen. Det er iverksatt planer for ny IK
legevakt i Tønsberg med KAD/ØHD. Tomt er avklart, det blir privat
utbygger/utleier, men kommunen har likevel søkt om midler fra Husbanken.
Vil neppe stå ferdig før i 2017. Foreløpig planlegges for 10-15 ØHD plasser.
Avhengig av hvem som skal være med i denne legevakten virker dette
uansett å være mange.
Det er fremdeles tre kommuner (Re, Holmestrand, Hof)som ikke har planer
for ØHD annet enn det som blir i denne nye legevakten.
t.o.
Status samhandling
innhentet fra FM
embetet.
Oppsummering:
I forbindelse med Helsedirektoratets lansering av Samhandlingsstatistikken har medieoppslagene rundt samhandlingsreformen vært dominert av
oppslag om flere og sykere pasienter med behov for rehabilitering. «Det skaper store problemer for oss at sykehusene skriver ut syke pasienter altfor
tidlig,» sier flere kommuner.
Forsker Anders Grimsmos innlegg «Fra følgeforskning til veien videre» på Helsekonferansen har vært vist og drøftet i flere sentrale nettverk i regionen
og har fått frem gode tanker og dialoger. Innlegget anbefales for videre spredning. Dette er viktige funn og refleksjoner som bør påvirke den videre
planleggingen av fremtidens helsetjeneste.
Meldt til nasjonalt nettverk: 18.2.2015
Meldt av: Tone Løken
Sendt til: CRO/IOV
Region: Midt-Norge
Dato: 15.1 – 16.2.2015
Viktigste oppslag:
Vurdering av oppslag:
Lokale/ regionale media
Uverdig spill om pasienter, Trønder-Avisa, 16.1.2015
Sykehuset Levanger kritiserer kommuner som ikke tar hånd om
utskrivningsklare pasienter. Kommuner svarer med å si at pasienter skrives
ut for tidlig. Lederartikkelen i Trønder-Avisa belyser utfordringene med
økende eldrebefolkning og medfølgende økt behov for sykehusbehandling,
kort liggetid og økende antall reinnleggelser. Det siteres professor i geriatri
Torgeir Bruun Wyller: «Hovedproblemet er at vi har fått et system som ikke
legger til rette for at de forskjellige aktørene sammen skal finne ut hva som
er den beste behandlingen. I stedet har vi fått et uverdig svarteperspill hvor
mye handler om å få pasientene ut fra «mitt» budsjett og over i «ditt».
Lederartikkelen oppsummerer at både sykehusene og kommunene trolig
har rett i deler av sin kritikk, og foreslår at dersom dagens ordning ikke
fungerer, må den vurderes på ny.
Samtidig med denne nyheten har det vært innslag i media fra
«Sykehusaksjonen» som er kritisk til nedbygging av sykehus og for tidlig
utskriving av pasienter. Bruun Wyller er med i aksjonen.
Alle må være med, Romsdals Budstikke, 22.1.2025
Brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal mener at alle deler av
helseforetaket må være med på å skape bedre helsetjenester og mer
effektiv pasientbehandling og at de må dra i samme retning.
Oppfordringen er relatert til situasjonen etter at Molde ble valgt som sted
for det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal. Brukerutvalget er glad for
at ledelsen ved sykehusene i Molde og Kristiansund sier at
Tiltak fra koordinator:
I utgangspunktet legger avtalene/ rutinene
Følger med.
om utskrivning av pasienter til rette for en
god planlegging av utskrivninger.
Samhandlingstilsynet i 2014 viser at
elektronisk meldingsutveksling har forbedret
kommunikasjonen mellom sykehus og
kommune vesentlig. Men det er også
avdekket at mange steder følges rutinene
ikke godt nok. Samhandlingsstatistikk 201314 dokumenterer at Helse Midt-Norge hadde
den lengste liggetiden før pasienten ble meldt
utskrivningsklar i hele perioden etter
innføringen av samhandlingsreformen. Det
finnes ingen enkel forklaring på
problematikken.
Brukerutvalget bidrar på en positiv måte til å
roe situasjonen, se framover og sikre en god
pasientbehandling. Dette er også viktig for
videreutvikling av god samhandling mellom
kommunene og helseforetaket.
I diskusjonen på styremøtet ble behovet for
Til læring og etterretning
med tanke på å bruke den
kunnskapen som
brukerutvalg og –
organisasjoner har.
Til HOD sin
nettside eller
aktuelt for
statsrådsbesøk?
omstillingsperioden ikke skal gå utover tilbudet til pasientene.
Brukerutvalget er opptatt av at helseforetakene må anstrenge seg for at
pasientene skal velge behandling i eget fylke fremfor å reise til St. Olavs
Hospital. Greier man å redusere pasientlekkasjen, kan Helse Møre og
Romsdal spare de 100 millioner kroner som foretaket er pålagt.
Brukerutvalget mener at alle må være sammen om å skape de økonomiske
resultatene som må til for å kunne investere i nytt sykehus i Molde,
lokalmedisinsk senter i Kristiansund og utstyr ved de andre sykehusene.
omstilling knyttet til investeringsbehovene.
Hvis vi ser på de ulike dms’ene i Midt-Norge,
har de stort sett blitt plassert i eksisterende
lokaler, med en viss grad av ombygging. Hvor
godt tilbudet i Kristiansund blir, vil først av alt
avhenge av oppgavehelheten og langsiktig,
fremtidsrettet samhandling mellom
helseforetaket og kommunene.
Dagen etter dette innslaget hadde samme avis en nyhet fra styremøtet i
Helse Møre og Romsdal, der sykehussaken var et tema. Den opprinnelig
avsatte investeringsrammen gir med dagens byggekostnader ikke rom for å
bygge et nytt lokalmedisinsk senter i Kristiansund. Det tas sikte på å avklare
hva som skal være de økonomiske rammer for investeringene før påske.
Handlingsplan for IKT-strategi vedtatt, nettside Helse Midt-Norge,
15.1.2015
Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt en handlingsplan for IKT-strategi
frem til 2018. Noen av tiltakene er knyttet til andre beslutninger enn hos
Helse Midt-Norge alene. Dette gjelder blant annet nasjonale tiltak etter
Stortingsmelding nr. 9.
Hovedmålene i IKT-strategien er:
 Standardisering
 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp
 Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte
til klinisk aktivitet
 Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert
pasienttransport
 Bedre prioriterings- og gjennomføringsevne
I handlingsplanen foreslåes det å skifte elektronisk pasientjournal og
pasientadministrativt system, etablere en ny produksjonsløsning for
Realisering av handlingsplanen er i gang. Ny
pasientjournal og pasientadministrativt
system skal kretse om pasienten i stedet for
den enkelte virksomhet. Det er et ønske om
at også store deler av den kommunale helseog omsorgstjenesten tar i bruk samme
løsninger som sykehuset. En intensjonsavtale
om dette er underskrevet. I løpet av
sommeren 2015 blir kommunal deltakelse
avklart. Dette er en fremtidsrettet og
samhandlings-stimulerende satsning.
t.o.
laboratorietjenestene, etablere tjeneste og plattform for IKT-støtte til
forskning, gjennomføre program for logistikk- og økonomisystem og
videreføre infrastrukturløft.
Gjennomføringen forutsetter bl.a. følgeforskning av tiltak knyttet til
pasientbehandling og samhandling.
IKT-støtte i klinisk praksis skal bidra til økt kvalitet i pasientbehandling og
forbedret pasientsikkerhet. Erfaringer fra sykehus som har etablert slik IKTstøtte dokumenterer også økt faglig kvalitet.
Andre kilder, lokale hendelser og tiltak
Informasjon fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 20.1.2014
Den 3. mars planlegges det en oppfølgingsdag til en workshop om læringsog mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal og de kommunale
frisklivssentralene, som ble holdt i 2014. På oppfølgingsdagen i Molde vil
man dele erfaringer fra kurs/grupper som kommunene har satt i gang og
planer fremover. Fylkesmannen bidrar med kompetanseheving for
frisklivssentralene.
Kobling mellom læring og mestring og friskliv
er i tråd med både samhandlingsreformens
og omsorgsplan 2020’s tankegang – en god
utnyttelse av kompetanse og ressurser.
Regionalt møte for Fylkesmenn i Midt-Norge «Omsorg 2020»,
12.-13.2.2015 Trondheim
På første dag var det invitert frivillige organisasjoner (FIRE- Ett skritt videre,
Kirkens Bymisjon/Kirkens SOS og Nasjonalforeningen for folkehelsen) samt
Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Åfjord kommune. Målet var å
drøfte hvordan frivillig og offentlig sektor kan samarbeide til beste for
brukerne. De samme organisasjoner deltar også i plangruppen for høstens
frivilligkonferanse i Sør-Trøndelag. Andre dagen var viet til Husbanken og til
et lync-møte med Helsedirektoratet om det nye kompetanse- og
innovasjonstilskuddet.
Omsorgsplan 2020 tolkes i en slik setting
meget vidt: både samhandlingsreformen, rusog psykisk helse, kompetanseløftet og andre
områder var representert. Dette bidrar til en
bedre samlet, tverrfaglig innsats.
Regional koordinator
deltok.
Samhandlingskonferansen 2015 «Fremtidsrettet samhandling – bedre
føre var», Stiklestad 29.1.2015
I Nord-Trøndelag arrangerer KS og helseforetaket med samarbeidspartnere
årlig en konferanse som samler ansatte, brukerrepresentanter og politikere
Slike samlinger øker kunnskapen og
forståelsen hos dem som skal samarbeide om
bedre tjenester, både i og mellom kommuner
og helseforetak, og mellom disse.
Regional koordinator
deltok.
rundt aktuelle tema. I år hørte og diskuterte rundt 100 deltakere
oppbygging av kommunalt ø-hjelptilbud, utvidet skolehelsetjeneste/
lavterskeltilbud til barn og unge med vekt på psykisk helse, telemedisin og
elektronisk samhandling, samt folkehelse.
Oppsummering:
I perioden har det vært få nyheter som rubriseres med «samhandlingsreformen». Tallenes klare tale – og tolkningene bak – gir derimot mye stoff som hjelper til å analysere
hvorfor det går bra eller dårlig «hos oss».
Samhandlingsstatistikken viser: Hvert år siden Samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012 har antallet opphold for utskrivningsklare pasienter på sykehus økt kraftig.
Kommunene må gi et helse- og omsorgstilbud til stadig flere syke pasienter. Det viser tallene i Samhandlingsstatistikken 2013-14 fra Helsedirektoratet. Kommunale
frisklivsentraler, som skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid, er et tilbud som er under oppbygging. I 2013 var det frisklivssentraler i 200 kommuner. Antallet
kommuner med frisklivssentraler ble doblet fra 2011 til 2013. Det er stadig mer kvalifisert helsepersonell i kommunene. Veksten var sterkest for sykepleiere med
spesialisering, hvor antallet økte med 12-17 prosent (varierer mellom kommuner). Antall leger økte med 7,4 prosent (landsgjennomsnitt).
Sykefraværsstatistikk: I NRK Dagsnytt 10.2.2015 var det et innslag om store forskjeller mellom sammenlignbare kommuner når det gjelder sykefravær. Bjugn og Åfjord var
løftet frem som motpoler. Førstnevnte har ekstremt høyt sykefravær og sistnevnte det helt motsatte. Begge kommuner ser at årsakene utgjør en komplisert pakke av ulike
forhold. «Vinnerkommunen» tok frem trivsel på arbeidet som én viktig årsak for nærvær. Trivselen igjen henger sammen med omsorgsfilosofien man baserer driften på, og
ledelsen.
Meldt til nasjonalt nettverk: 16.2.2015
Meldt av: Leena Stenkløv
Region: Nord
Dato: 14.1 – 18.2.2015
Viktigste oppslag:
Vurdering av oppslag:
Sendt til: CRO/IOV
Tiltak fra koordinator:
Til HOD sin
nettside eller
aktuelt for
statsrådsbesøk?
Lokale/ regionale media
Skriver ut dagbøter til kommunene, Harstad Tidende, 17.2.2015
Kommunene i Harstad-regionen har måttet betale 1,1 millioner kroner i
dagbøter fordi de ikke har kunnet ta imot utskrivingsklare pasienter
I hele Nord-Norge har det blitt 50 millioner kroner i dagbøter de tre siste
årene, melder NRK Nordnytt. Tallene NRK viser til er fra UNN i Tromsø,
Harstad og Narvik. Tromsø kommune som måttet ut med mest, hele 31,5
millioner kroner.
Andre kilder, lokale hendelser og tiltak
Stor variasjon i behandlingsmåte kan ikke fortsette, nettside Helse Nord
Helse Nord RHF og Helse Vest RHF har, i samarbeid med Helsedirektoratet,
fått i oppdrag av helseministeren å utvikle den nasjonale atlastjenesten . De
første resultatene for de 12 mest vanlige dagkirurgiske diagnosene ble
presentert ved åpningen av helseatlas.no på Helse Nords Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering i Tromsø. Atlaset består av et interaktivt
Norgeskart med tilhørende faktaark for hvert enkelt inngrep. I tillegg er det
en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av
hver tilstand og inngrep. Resultatene finnes på www.helseatlas.no





Møte i nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning, 6.2.2015
For å ha et best mulig grunnlag for en systematisk kompetanseutvikling har
Helse Nord RHF og Kommunenes interesseorganisasjon (KS) i samarbeid
med universiteter og høgskoler i landsdelen gjennomført prosjektet
”kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen”. I den
sammenheng ble det vedtatt å utvikle en samspillarena hvor det er
representasjon fra følgende; 1 repr. fra hvert av helseforetakene (unntatt
Sykehusapotek Nord)
1 repr. fra KS
3 Representant(er) fra kommunene
1 repr. oppnevnt av Sametinget
1 felles repr. fra fylkestannhelsetjenesten
1 repr. fra hvert av universitetene (2)




1 repr. fra hver av høgskolene
1 felles repr. fra fylkesmennene
1 felles repr. fra fylkeskommunene
1 repr. fra Helse Nord RHF, adm.direktør
Framtidens Helgelandssykehus, nettside Helgelandssykehuset
Politikere, brukergrupper, tillitsvalgte og andre interessenter fra hele
Helgeland har vært samlet.
Tilbakemeldinga fra deltakerne på høringskonferansen i Sandnessjøen var
entydig: Det er riktig å tenke ny sykehusstruktur på Helgeland, og prosessen
så langt har vært forbilledlig.
Samhandlingskonferanse i Hammerfest, 12. og 13. februar 2015
Tema var blant annet:
 Kommunalt øyeblikkelig hjelp - døgntilbud (KAD) Status KAD,
Deloitte rapporten 2013. Og helsepersonellets erfaringer med
øyeblikkelig hjelpdøgntilbud.
 Samarbeide mellom kommuner innbyrdes og med
Finnmarkssykehuset om sykehusfunksjon og KAD plasser
 Kompetanseutfordringer i kjølevannet av
samhandlingsreformen
Ny avtale om svensk-norsk samarbeid om samisk helse, nettside
Finnmarkssykehuset, 17.01.15
Region Jämtland Härjedalen har lenge ønsket å samarbeide med norske
SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern.
Samrådsgruppen for nasjonale minoriteter og representanter for SANKS har
på forskjellige måter diskutert hva samarbeidet kan bestå av.
Fakta – om avtalen og samrådsgruppen: Region Jämtland Härjedalen og
SANKS kan henvise pasienter innenfor psykisk helsevern til hverandre.
Region Jämtland Härjedalen kan også be om bistand fra SANKS i
behandlingen av samiske pasienter innenfor primærhelsetjenesten. SANKS
kan bistå Region Jämtland Härjedalen i å utdanne medarbeider, for å øke
kompetansen i spørsmål om samisk kultur og helse. Partene kan også
samarbeide for å utvikle helsetjenester til den sydsamiske befolkningen.
Samrådsgruppen består av representanter for Region Jämtland Härjedalen
og samene i Jämtland Härjedalen. Jämtland Härjedalen tilhører sydsamisk
forvaltningsområde. Retten til samråd reguleres i loven om nasjonale
minoriteter og minoritetsspråk.
Grunnmuren for én journal ved Nordlandssykehuset er nå klar, nettside
Helse Nord, 15.2.2015
Helse Nords felles regionale sykehusdatabase er nå blitt såpass regional at
den omfatter pasientdataene fra hele åtte av elleve sykehus i Nord-Norge.
Med Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset
inne i varmen, mangler nå kun Universitetssykehuset Nord-Norge før den
regionale databasen er komplett. Når dette skjer i begynnelsen av juni
2015, er det også klart for høstens innføring av én journal ved
Nordlandssykehuset. Høsten 2015 blir de tre sykehusene underlagt
Nordlandssykehuset samlet i én organisasjon, og helseforetaket får da én
felles journal og ikke minst felles rutiner.
Oppsummering:
Meldt til nasjonalt nettverk: 18.2.2015
Meldt av: John Arve Skarstad
Sendt til: CRO/IOV
Region: Vest
Tidsrom: 13.1 – 18.2.2015
Viktigste oppslag:
Vurdering av oppslag:
Lokale/ regionale media
Mer uro for framtida til Dalane DMS, Dalane tidende, 16.01.15
Tillitsvalgte ved sykehusavdelingen i Egersund uttrykker uro over det de
beskriver som dårlig informasjon om planer for enheten fremover og videre
at det for tiden kun er stedlig ledelse ved enheten en dag i uken. Direktør for
medisinsk divisjon i Helse Stavanger, Svein Skeie, sier at foretaket holder på
med en utredning som skal munne ut i et robust tilbud til befolkningen i
Dalane.
Har nesten eit halvt års ventetid, Bygdanytt, 15.01.15
Fysioterapeuter med driftstilskudd i Osterøy kommune i Hordaland uttaler
til avisen at de ikke har mulighet til å ta imot alle som trenger behandling og
at ventetiden nærmer seg et halvt år for enkelte grupper. Resultatet er at
pasienter med kronisk sykdom blir nedprioritert ettersom nyopererte,
sykemeldte og barn prioriteres først. Videre mener de at situasjonen har
blitt etter innføring av samhandlingsreformen på grunn av økt kommunalt
ansvar for rehabilitering, raskere utskriving og økning i dagkirurgi.
Rådmannen på Osterøy beklager situasjonen, men sier at de økonomiske
rammene snarere tilsier reduksjon i antall hjemler enn økning.
Til orientering.
Egersund kommune driver sin ØHD enhet i
samme bygg som sykehusavdelingen. Skeie
uttaler: «Dalane dms har på mange måter og i
mange år vært forut for sin tid med sine
tilbud. Nå er mye av dette tatt opp i
samhandlingsreformen». Dette kan tyde på at
pasientene som har lagt i sykehusavdelingen i
stor grad er pasienter som nå er overført til
kommunalt ansvar.
Situasjonen på Osterøy kan også sees i mange
andre kommuner på Vestlandet, noe som
bekreftes gjennom fylkesmennenes
tilsynsvirksomhet. Utfordringer knyttet til
dimensjonering og oppgavefordeling i
rehabiliteringstjenesten er en av årsakene til
at vi så langt i reformen ikke kan si at vi har
kommet i mål når det gjelder helhetlige
pasientforløp på tvers av nivåene i helse- og
omsorgstjenesten. Tall fra Kostradatabasen
viser at det har vært en svak økning av
fysioterapeutårsverk i kurative tjenester i
perioden 2010-13 (+ 9 %). Det kan være grunn
Tiltak fra koordinator:
Til HOD sin
nettside eller
aktuelt for
statsrådsbesøk?
til å spørre seg hvorvidt kommunene har
justert sine vurderinger og prioriteringer med
hensyn på dimensjonering og organisering av
tjenestene etter innføring av
samhandlingsreformen.
Lang ventetid på fysikalsk behandling er også
omtalt i Sogn og Fjordane, NrK 20.01.14
Klepp-helsa skifter takt, Jærbladet, 19.01.15
Klepp kommune vedtok høsten 2014 en strategiplan for helse og
omsorgssektoren for perioden 2015-26 med navnet «Taktskifte». Formålet
var å peke ut kursen for utviklingen av tjenester innenfor helse- og
velferdssektoren i kommunen. Prosjektleder for Taktskifte, Ragnhild
Aanestad, uttaler at kommunen må bli flinkere til å erstatte innskriving til
institusjon med korte, mer intensive tjenestetilbud. Hun trekker fram
hverdagsrehabilitering som et godt eksempel på dette og vil at flere skal
hjelpes til å klare seg selv.
Kommunens strategiplan er et godt eksempel
på den omstillingen som for tiden skjer i
kommunene. Hovedsatsningsområder i planen
er:
1. Brukermedvirkning
2. Familie og nettverk
3. Frivillig innsats
4. Velferdsteknologi
5. Samhandling
6. Tidlig innsats og forebygging
7. Nye arbeidsmåter
Lenke til strategiplanen.
Bergen får ros for færre «overtidspasienter», Bergens Tidende, 20.01.15
Helse Bergen får ikke utskrivningsklare pasienter så fort ut av
sykehussengene som de ønsker på grunn av manglende kapasitet i
kommunene. Dette utgjorde til sammen 3280 døgn i 2014 og skaper
kapasitetsproblemer på sykehuset. Viseadministrerende direktør i Helse
Bergen, Anne Sissel Faugstad, uttaler at de imidlertid er tilfreds med
utviklingen i Bergen kommune. Kommunen opprettet i september en
mottaksavdeling som har bidratt til sterk reduksjon i tallet på liggedøgn.
Bekymringen nå er heller knyttet til en del mellomstore kommuner som har
høye tall.
Fylkesmannen observerer gjennom kontakt
med aktørene i fylket at tidlig utskrivning av
pasienter gir konsekvenser for tjenesteytingen
i flere kommuner. Mottak av mer behandlingsog pleietrengende pasienter til kommunene
gjør at korttidsplasser brukes av andre grupper
enn de var planlagt for. Dette fører igjen til at
presset på hjemmetjenestene øker. Det kan se
ut til at terskelen for når en pasient meldes
utskrivningsklar er i endring. I noen tilfeller
hører vi om at pasienter reinnlegges i sykehus
samme eller neste dag.
Hoper seg opp på SUS, Stavanger Aftenblad, 26.01.15
Stavanger kommune måtte i 2014 betale for i snitt 3,7 utskrivningsklare
pasienter per døgn. Stavanger universitetssykehus har over tid hatt høye tall
på korridorpasienter. Levekårsjef Eli-Karin Fosse i Stavanger kommune,
mener hovedutfordringen er at antall pasienter som skrives ut med behov
for kommunale tjenester har økt kraftig, pluss at sykehuset har blitt raskere
til å skrive dem ut. Økningen har vært på hele 19 prosent fra 2013 til 2014.
Kommunen har iverksatt tre tiltak, i tillegg til å ta opp utskrivingspraksis med
sykehuset, som de håper vil avhjelpe situasjonen: 1) redusere oppholdstid
fra tre til to uker på en del korttidsplasser, 2) besøke nye brukere på
sykehuset før utskriving for å kartlegge behov og 3) tettere kontakt med
hjelpemiddelsentral.
Helse Stavanger har i sin styresak 8/15B
diskutert plan med tiltak for å avvikle bruk av
korridorplasser. En kartlegging viser at inntil ¼
av pasientene som legges inn via
akuttmottaket på sykehuset og som oppfyller
kriteriene i delavtale 4, kan ha bedre nytte av
opphold i kommunale øyeblikkelig hjelp
døgnplasser. Dette utgjør opp til 6-8 pasienter
daglig. Fylkesmannen ser gjennom sitt arbeid
at enkelte pasienter i påvente av
sykehjemsplass mottar avanserte tjenester i
hjemmet, i noen tilfeller på samme nivå som i
sykehjem. Fylkesmannen mottar også signaler
fra ulikt hold om stort arbeidspress, marginal
bemanning i tjenestene og pasienter som kun
får oppfylt grunnleggende behov.
Sendt fra sykehus – døde i ambulanse, Bergens Tidende, 08.02.15
Flytting av skrøpelige eldre mellom sykehus og sykehjem, ofte med korte
opphold på hvert sted, kan få fatale konsekvenser. I 2013 døde en 90 år
gammel dame i ambulansen på vei fra sykehus til sykehjemmet. Ulike
aktører er bedt om å uttale seg i saken. Pasientombudet i Hordaland, Rune
Skjælaaen, argumenterer for mindre flytting av pasienter og for bedret
dekning av sykehjemsleger. Leder for ambulansetjenesten i Helse Bergen,
Guttorm Brattebø, forteller om tilbakemeldinger fra ambulansearbeidere
om eldre pasienter som ikke bør flyttes og som kan komme til å dø like etter
ankomst på sykehuset. Samhandlingssjef på Haraldsplass sykehus i Bergen
sier at pasienter ikke skrives ut dersom det er den minste mistanke om at
pasienten kommer til å dø i ambulansen, og at pasientgruppen skrøpelige
eldre har det best hvis de kan få nødvendig behandling på sykehjem.
Flytting av skrøpelige eldre mellom sykehus og
sykehjem beskrives som et problem flere
steder i regionen (og i landet for øvrig). Ulike
aktører tar til orde for oppbygging av
kompetanse på kommunal side. Skjælaaen
peker på forsterkede sykehjemsavdelinger for
de sykeste pasientene som en mulig løsning.
Leder i norsk geriatrisk forening, Nils Jacob
Holand, peker også på sykehjemmenes
manglende kompetanse til å ivareta de sykeste
pasientene. Han tar også til orde for
oppretting av en legespesialitet i
sykehjemsmedisin. Andre peker på manglende
oppbygging av korttidsplasser i kommunene
som en mulig faktor. Byråd for helse og
omsorg i Bergen kommune, Hilde Onarheim,
uttaler at det aldri var meningen at
sykehjemmene skulle være minisykehus og at
korttidsavdelingene ikke ble bygget for så syke
pasienter som kommunene nå mottar.
Det er gode grunner for fylkesmannen å følge
utviklingen på dette området tett.
Andre kilder, lokale hendelser og tiltak
Statusrapport for handlingsplan mot åpne russcener, Bergen kommune,
18.11.14
Bystyret i Bergen behandlet før jul statusrapport for handlingsplan mot åpne
russcener i Bergen. Handlingsplanen ble vedtatt i mars 2012. Rapporten
viser til en rekke tiltak som er gjennomført i perioden, herunder oppretting
av tre nye mottaks- og omsorgssentre (MO) for rusavhengige. MO-sentrene
er ressurssentre som blant annet inneholder rehabiliteringstjenester,
arbeidstrening og aktivitetstilbud. Videre viser rapporten til nye
boligprosjekt for hjemløse, men sier samtidig at statistikken viser at det
fremdeles er behov for flere boliger, akuttovernattingsplasser, midlertidig
botilbud og booppfølgingstjenester for personer med rusrelaterte
problemer. I tillegg beskriver rapporten bruk av og status for en rekke ulike
akutte og forebyggende tiltak i Bergen. Lenke til rapporten.
Flere av tiltakene i handlingsplanen
gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse
Bergen, politi og kriminalomsorg, utekontakt,
legevakt, NAV og Kirkens bymisjon. Det er
også etablert ulike nettverk for berørte parter
(næringsdrivende, beboere, skoler,
vektertjenester etc.) i ulike deler av byen.
Statusrapporten beskriver foreløpige
resultater for de ulike tiltakene. Det er for
tidlig å konkludere, men hovedinntrykket er at
utviklingen kan se ut til å gå i riktig retning.
Problemstillingen vil kreve kontinuerlig og
målrettet arbeid over flere år. Særlig vil det
være behov for å se helhetlig på
rehabiliteringen; jobb, bolig, utdanning og
sosialt nettverk er viktige faktorer som
forebygger tilbakefall. Vi vil understreke at en
forutsetning for å lykkes med rehabiliteringen
er at grunnleggende behov som bolig og booppfølging er på plass. Kommunene har ikke
tilstrekkelig med tilpassede boliger for disse,
og uten det, vil også behandling utført i
spesialisthelsetjenesten og hos andre være
bortkastet.
Forum for helse, omsorg og folkehelse, Sogn og Fjordane, 21.01.15
Forumet er sammensatt av representanter fra kommuner, KS, helseforetak,
fylkeskommune, fylkesmann, NAV, brukerråd og høyskole og møtes 3-4
ganger årlig. Forumet fungerer som referansegruppe for regional
folkehelseplan, og deler av møtet ble satt av til gruppearbeid som kom med
innspill til tekstdelen av planen. Andre tema i møtet var innlegg fra
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, rekruttering til etter og
videreutdanninger ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen
presenterte erfaringer fra tverrfaglig læringsnettverk om utsatte barn og
unge som er en forlengelse av Sjumilssteget. Det er planlagt oppstart av
læringsnettverk for planarbeid i kommunene i løpet av året.
Til orientering.
Forumet har bidratt til å utvikle og understøtte
et godt tverrsektorielt samarbeid i fylket. Et
resultat av arbeidet i forumet er at KS,
fylkesmannen og fylkeskommunen nå
utarbeider felles aktivitetsplan. Dette fører til
mindre møtekollisjoner og samkjøring av
aktiviteter på samme dag.
Samhandlingsseminar mellom kommunene i Sunnhordland og Helse
Fonna, 04.12.14
I forbindelse med varsel om nasjonalt tilsyn med samhandling i 2015 ble det
tatt initiativ til et seminar med formål om å identifisere forbedringsområder
i samhandling mellom HF og kommuner. Samlingen ble arrangert i
samarbeid med FOUSAM. Utdrag av viktigste konklusjoner fra samlingen
som oppsummert i rapporten:1. Det er viktig med tilstrekkelige faglige
opplysninger både fra kommune og HF ved overflytting; enig om at
grunnleggende prinsipp er å sende like god informasjon som man ønsker å
motta. 2. Tidlig kartlegging i hjemmet er viktig. 3. Viktig med
nettverksmøter. 4. Økt oppmerksomhet om individuell plan – når skal
pasienten ha det og hvem skal starte arbeidet?
Lenke til rapport fra samlingen. Arbeidsform
på seminaret var i all hovedsak gruppearbeid.
Det ble brukt Questback til evaluering i
etterkant – denne gav gode tilbakemeldinger.
Tilsvarende seminar er avholdt med hhv
Karmøy og Haugesund kommuner. Denne
typen samhandlingsseminar med kommuner i
et geografisk avgrenset område er et godt
eksempel på hvordan erfaringsutveksling
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
kan legges opp for å styrke samarbeid og tillit.
Rusdagen 2015, Tysvær, 19.01.15
Rusdagen ble arrangert for 10.gang i samarbeid mellom kommunene, Helse
Fonna og en rekke andre aktører. I forkant av konferansen uttalte
ruskoordinator i Helse Fonna Bernt Netland til Haugesunds avis at langsiktig
og systematisk arbeid i regionen viser resultater. Sverre Nesvåg i regionalt
kompetansesenter for rusforskning uttaler til samme avis at inntrykket er at
Til orientering.
FMSF var representert i
møtet.
Fylkesmennene i
Rogaland og Hordaland
var medarrangør av
rusdagen.
kommuner og helseforetak i området har tatt tak i og jobbet målbevisst med
de utfordringer som Brukerplan har fanget opp.
Åpningsseminar Familieambulatoriet, Helse Fonna – kommunene, 12.02.15
Det ble avholdt åpningsseminar for Familieambulatoriet 11.februar ved
Haugesund sjukehus. Tema for seminaret var rusmidler i fosterlivet.
Familieambulatoriet etableres som del av nasjonal satsning på «Barn som
pårørende» og er opprettet under Fousam-paraplyen. Fousam er et
samarbeid mellom Helse Fonna, Høyskolen Stord-Haugesund og
kommunene.
Familieambulatoriet er et samarbeid mellom
Helse Fonna (medisinsk klinikk, kirurgisk
klinikk og klinikk for psykisk helsevern),
Haugaland A-senter, Solstrand
barnevernsenter (Foreldre & Barn avdeling) og
kommunene. Lenke til nettside.
Koordinator deltok ikke
på arrangementet.
Toppledermøte Helse Bergen – kommunene, 14.01.15
Hovedtema på møtet var prioriteringsutvalgets rapport og konsekvenser av
denne for samhandling, nytt lovverk innenfor IKT og konsekvenser for
samhandling, satsning på forskning, utdanning og innovasjon, samt
oppsummering av aktivitet fra de ulike samarbeidsrådene.
Kommunaldirektør i Bergen kommune, Nina Mevold, presenterte modell for
felles satsning på forskning, utdanning og innovasjon basert på
samarbeidsavtale med helseforetak, universitet og høyskole. Prioriterte
satsningsområder er 1) Endringer i arbeidsdeling mellom første- og
andrelinje, 2) Morgendagens omsorg og 3) Organisering av
primærhelsetjenestene.
Lenke til program og presentasjoner.
Samarbeidet i regionen er godt.
Inngåelse/revisjon av samarbeidsavtale (3 og
5) knyttet til samhandling om rusavhengige og
personer med psykiske lidelser trekkes av
Bergen kommune fram som et arbeid som har
vært særlig vellykket.
FMHO var representert i
møtet.
Oppsummering:
Presentasjon av Helsedirektoratets samhandlingsstatistikk har satt spor i regionen i form av ulike nyhetssaker. Det har særlig vært mange saker om
utvikling i antall utskrivningsklare pasienter og kommunenes kostnader knyttet til dette, men også knyttet til tilgang på fysioterapitjenester og ventetid
for kronikergruppene. I tillegg sees noen oppsummerende innlegg på nasjonalt nivå, herunder Bjørn Guldvog (6.2) og Nard Schreurs (2.2) i blogginnlegg
på Dagens medisin.
Meldt til nasjonalt nettverk: 17.2.2015
Meldt av: Christer B. Frantzen
Sendt til: CRO/IOV
Nasjonale media, brukerorganisasjoner,
fagtidsskrift
Medisinutgiftene eksploderer og Mer behandling, mindre omsorg,
Kommunal Rapport 12.2.2015
International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utarbeidet en
rapport for KS «Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale
pleie- og omsorgstilbudet».
Rapporten konkluderer med at det er uklart om samhandlingen mellom
sykehus og kommuner om pasientene er blitt bedre. Behandlingen er mer
spesialisert og kortvarig. Primærforebyggende innsats har ikke økt.
Derimot har kommunene overtatt en del av pasientbehandlingen som før
skjedde i sykehusene. Dette var også meningen, men IRIS mener at det har
skjedd på bekostning av enklere, forebyggende tiltak. Taperne er
hjemmeboende demente personer som sliter med rus og psykisk helse, og
andre uten sterke pårørende. Kommunene har bygd ut korttidsplasser og
rehabiliteringsplasser, men samtidig har antallet langtidsplasser blitt
redusert.
Et tegn på denne utviklingen er at kommunene s utgifter til medisin og
medisinsk utstyr har økt kraftig, særlig i hjemmetjenesten.
Denne rapporten er et viktig bidrag til
evaluering av hvordan samhandlingsreformen
endrer samfunnets/helsetjenestenes evne til å
møte de grunnleggende store utfordringene
man var enige om ved inngangen til reformene:
 vi forebygger for lite
 vi kommer sent inn
 vi mangler helhet og sammenheng i
behandlingen
Samhandlingsreformen har satt i gang en
endring som ikke stopper 31.12.2015 kontinuerlig evaluering og forbedring må til.
Uverdige forhold på norske sykehjem, kronikk, Forskning.no, 27.1.15
En skandinavisk forskergruppe intervjuet beboere på seks sykehjem i
Skandinavia om de opplever å ha et verdig liv. Studien avdekket at beboere
blir utsatt for krenkelser. Pårørende, beboere og helsepersonell peker på
organisering, rammer og ressurser som mulig forklaring.
Lenke til kronikken.
Kommunene har bedre oversikt over folkehelsen, Forskning.no, 03.02.15
Norsk institutt for by og regionforskning har utarbeidet delrapport om
samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og
sykdomsforebyggende aktør, og er del av EVASAM. 110 av 309 kartlagt
folkehelsen i 2014, noe som er en økning på 20 % fra 2011. 75 % av
kommunene mener de har fått mer kompetanse om folkehelse i perioden.
Lenke til sak Se også NIBR
Erfaringer fra folkehelsetilsyn og fylkesmannens
dialog med kommunene i vestlandsfylkene
bekrefter langt på vei bildet i rapporten. De
fleste kommunene har innarbeidet
folkehelseperspektivet i planstrategier og
Oppfølgingen av kunnskapen kommunene har skaffet seg om folkehelsen
er likevel helt i startgropen. Under 20 % av kommunene oppgir å ha fulgt
opp oversikten med politiske vedtak. Rapporten viser også at arbeidet med
folkehelse i større grad foregår tverrsektorielt, og at mange kommuner har
ansatt folkehelsekoordinator. Denne sorterer ofte under plansjef, noe som
gir mer gjennomslagskraft enn en rendyrket tilknytning innenfor helse.
Rapporten vektlegger kommuner med stor innvandrerbefolkning. 109
kommuner har et spesielt fokus på forebygging og helsefremmende tiltak
blant innvandrere. Sluttrapporten til utvalget kommer vinteren 2016.
kommet i gang med arbeidet å skaffe seg
oversikt over folkehelsetilstanden. Flere
kommuner har innarbeidet
folkehelseperspektivet i planverk.
Ikke færre henvisninger med flere fastleger, Dagens medisin, 12.02.15
En studie publisert i Journal of Health Economics utført av forskere ved UiO
ser på om tilgang på fastleger virker inn på henvisningsrater til
spesialisthelsetjenesten. Forskerne konkluderer med at de ikke kan se en
slik effekt. Studien ser ikke på data før og etter samhandlingsreformen, og
gir således ikke grunnlag for å konkludere om effekt av tiltak i reformen.
Forskerne antyder likevel at resultatene peker i retning av at det ikke vil
være nok å se på antallet fastleger, men at det også vil være behov for å
vurdere organisering av tjenesten. Blant annet foreslår de at det vil kunne
være hensiktsmessig at fastlegene inngår driftsavtaler med
spesialisthelsetjenesten.
Marit Hermansen i Allmennlegeforeningen tar
til orde for bedre dialog om satsningsområder i
kommunene, og ansvarliggjøring av
kommunene snarere enn sammensmelting av
spesialisthelsetjenesten og fastlegetjenesten.
Videre mener Hermansen at nøkkelen til god
samhandling ligger i bedre kommunikasjon
mellom sykehusleger og fastleger. Elektronisk
kommunikasjon er en nøkkel for å få til dette.
Flere kommunepsykologer, Helsedirektoratet, 21.01.15
Antallet psykologer i kommunene er doblet på to år. Fra inngangen til 2013
og frem til i dag har antallet psykologer rekruttert gjennom ordningen til
kommunenes helse- og omsorgstjenester gått fra 130 til 270 psykologer.
Dette kommer som følge av at Helsedirektoratet utvidet ordningen med
rekrutteringstilskudd til psykologer. Antall kommuner som deltar i
ordningen har også steget, fra 95 til 165 kommuner - en økning på over 70
prosent.
Ordningen er et lavterskeltilbud til mennesker
med psykiske problemer og/eller
rusmiddelproblemer. I målgruppen er også barn
og unge som står i fare for å falle ut av, eller har
falt ut av skolen. I rekrutteringsordningen er det
krav om at tilbudet psykologene jobber i skal
være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning.
24 prosent flere liggedøgn på sykehus i fjor, NTB, 22.01.15
Rett etter at reformen ble innført, gikk antall liggedøgn på sykehus kraftig
Helsedirektoratet presenterte 21. januar
samhandlingsstatistikk for 2013-2014: Lenke til
ned. Men fra 2013 til 2014 økte antallet igjen med 24 prosent.
Helsedirektøren sier kommunene har løst behovet for tilbud til pasienter
på ulikt vis. Det har vært en tydelig vekst i korttidsopphold på kommunale
institusjoner og i bruk av hjemmesykepleie.
– Liggetid på sykehus før pasientene blir definert som ferdigbehandlede
blir stadig kortere, og flere av disse pasientene må innlegges på nytt for
øyeblikkelig hjelp, sier Bjørn Guldvog.
– Dette kan bety enten at pasientene er sykere når de skrives ut, og derfor
behøver mer omfattende behandling enn det kommunene kan tilby, eller
at det kommunale mottaksapparatet ikke er tilstrekkelig utbygd. Årsaken
kan også være en kombinasjon av disse faktorene. Vi har ikke
faktagrunnlag for å mene noe bestemt om årsakene, men vi følger nøye
med på situasjonen, sier han.
samhandlingsstatistikk
Mange oppslag i media på bakgrunn av
rapporten ofte med bastante konklusjoner. Går
man dypere ned i tallmaterialet ser man at det
er kompliserte faktorer bak dette. Det er behov
for videre forskning for å få frem de ulike
årsakssammenhenger. Statistikken viser uansett
at kommunene har fått økt arbeidsbelastning.
Nytt verktøy for visning av statistikk, nettside Helsedirektoratet, 16.02.15
Helsedirektoratet har lansert nye websider med nytt design og forbedret
innhold. Samtidig har vi tatt i bruk nytt verktøy for visning av statistikk.
Norsk pasientregister er først ute med månedlig ventelistestatistikk.
Fremover vil verktøyet tas i bruk for å vise flere statistikkområder og
utvikles med mer funksjonalitet og valgmuligheter.
t.o.
Kommunal proteksjonisme - og samhandlingsreformen, Dagens Medisin,
Kronikk forfatter: Fred Andersen, førsteamanuensis dr. med. UiT, spesialist
i allmenn- og samfunnsmedisin
Fastlegekorpset vil trenge utvidet kunnskapsbasert kompetanse og kliniske
ferdigheter for å gjøre en god jobb i samhandlingsreformen.
SAMHANDLINGSREFORMEN-er en endring av helsetjenesten som mange
mindre distriktskommuner ikke har klart å forholde seg til, og der mange
fastleger gir kommuneadministrasjonen støtte i at de akuttmedisinske
tjenestene i deres kommune umulig kan bedres ut over dagens nivå. Dette
er reaksjonære holdninger som ikke tjener befolkningens interesser.
26. november avholdt Nordlandssykehuset HF et seminar om Kommunale
Viktig med lett tilgjengelig verktøy for å kunne
hente frem nødvendig data for analyse og
planlegging.
øyeblikkelig hjelpplasser (KAD) knyttet til samhandlingsreformen, en
virksomhet som alle kommunene skal ha etablert innen 1. januar 2016.
Seminaret samlet 40 helsepersonell og administrative ledere fra
kommunene i Salten, Lofoten og Vesterålen.
VARIASJONER. Formålet med seminaret var å belyse hvor langt de
forskjellige kommunene var kommet i planleggingen av denne tjenesten
for sin befolkning, herunder omfang, innhold og fremdrift. Kun 10 av 21
kommuner hadde søkt Helsedirektoratet om å få godkjent sine plasser. Det
fremkom betydelige variasjoner i hvordan søkerne hadde tenkt å løse
oppgavene og hvordan etablerte KAD-plasser fungerte. Kun tre av
kommunene hadde funnet frem til gode interkommunale løsninger. Resten
hadde løst oppgavene på individuell basis.
Verst stilt blant dem som ikke hadde noe forslag til løsning, var de små
kommunene med størst avstand til sykehus, nettopp de kommunene som
hadde det største behov for en struktur som rekrutterer og stabiliserer høy
fagkompetanse i egen helsetjeneste. De fleste av disse kommunene ønsket
i realiteten å videreføre dagens nivå på sin institusjonshelsetjeneste og så
seg ikke tjent med å utvikle KAD i større og robuste interkommunale
enheter med utvidede tjenestetilbud til egen befolkning.
UTEN VISJONER. Mange av deltakerne både fra administrasjonen og
helsetjenesten var negative til etablering av KAD og mest opptatt av å
bevare status quo. Eksempel på en velfungerende etablering av KAD i
Samhandlingsreformen var Helsehuset i Harstad kommune. Helsehuset
hadde et omfattende og tverrfaglig helsetjenestetilbud til befolkningen i
Harstad og nabokommunene der målsetningen var at pasientene skulle
behandles, rehabiliteres og utskrives til egen bolig.
I plenumsdiskusjonen kom det frem sammenfallende interesser mellom
kommunal proteksjonisme og en rigid og konserverende fastlegeordning.
Flere av fastlegene forsvarte status quo og hadde ingen visjoner for
videreutvikling av tjenestetilbudet i tråd med Samhandlingsreformens
intensjoner. Fastlegeordningen er inngjerdet av et nesten ugjennomtrengelig regelverk med en like rigid og regelbundet spesialistutdanning.
Det har vært gjort spredte forsøk på å få etablert en subspesialisering
innen allmennmedisinen på områder som distriktsmedisin og
sykehjemsmedisin, men dette har ikke fått gjennomslag hverken i
Legeforeningen eller tillitsmannsapparatet.
TENK NYTT! Samhandlingsreformen krever nytenking når det gjelder
fastlegenes kompetanse. Det er ikke nok å ha god internkontroll, rutiner
for telefontid, funksjonell elektronisk postjournal (EPJ) og gode
Helseforetakene synes ikke å ha noe mandat eller insentiver for å
tilrettelegge nok for innovasjon og næringsutvikling. Det samme gjelder
kommunemarkedet hvor utvikling og kommersialisering av
velferdsteknologiske løsninger blir helt nødvendig fremover Trond Dahl
Hansen, administrerende direktør i LFH - Bransjeforeningen for helse- og
velferdsteknologi, blogger 11. desember med krav om at HO21-strategien
må følges opp politisk og fl eksible takster. Fastlegekorpset vil trenge
utvidet kunnskapsbasert kompetanse og kliniske ferdigheter for å gjøre en
god jobb i samhandlingsreformen. I tillegg må den avstanden som er
mellom sykehusmedisinen og allmennmedisinen reduseres.
Samhandlingsreformen vil kreve at allmennmedisinen tilegner seg mer av
sykehusmedisinens kompetanse og prosedyrer, særlig innen akuttmedisin
og geriatri. Det er dette fastlegene intuitivt vet. Det er her motstanden hos
mange fastleger ligger. Man vet hva man har og frykter for endringer. Men
ingen kan bevare status quo. Ethvert forsøk på å konservere dagens
funksjon, fører uvegerlig til stagnasjon og tilbakegang. "Man vet hva man
har og frykter for endringer. Men ingen kan bevare status quo"