ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014–2015

ROTARY
INTERNATIONAL
DISTRIKT 2260
Årsrapport 2014–2015
JAN SVERRE HANSSEN
GUVERNØR
www.d2260.rotary.no
LIGHT UP ROTARY – TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I
ROTARYÅRET 2014 - 2015!
RI-president Gary C.K. Huang valgte «Light up Rotary» som motto for året 2014 – 2015.
Jeg føler nå at vi har klart det. Klubbene har virkelig bidratt til å gjøre Rotary synlig.
Det har blitt arrangert Rotary dager som har presentert og vist frem Rotary i lokalmiljøet
på forskjellige måter og som alle har bidratt til at omverdenen har fått et bilde av hva
Rotary er. Det er likeledes satt i verk flere prosjekter som også viser Rotaryhjulet i
nærmiljøet.
I dette året har vi også presentert «End Polio Now» for langt flere enn våre egne
medlemmer. Klubbene i distriktet har gjennomført mange små og store prosjekter som har
gitt gode bidrag til PolioPlus. I distriktet har vi gitt 25.000 USD fra våre DDF midler. Det er
derfor godt å se at det gir resultater. Det har i året som har gått ikke vært noen rapporterte
tilfeller av polio i Afrika og kun 21 tilfeller i Pakistan/Afganistan. Det går rett vei og etter
over 30 års innsats ser det ut til at vi skal klare å nå målet om å utrydde sykdommen polio.
Jeg har i året som har gått fokusert kraftig på medlemsutvikling og rekruttering. Dette var
også et av RI-presidentens hovedmål, og jeg så også viktigheten av at klubbene klarer å
rekruttere nye, yrkesaktive medlemmer. Rotaryklubbene skal bestå av medlemmer som
representerer et bredt tverrsnitt av den yrkesvirksomhet som foregår i klubbens område.
Jeg ser dessverre at vi ikke har lykkes helt med det. Vi er tre klubber færre ved slutten av
året enn ved begynnelsen, og vi har mistet 57 medlemmer. Distriktet har pr 1.7.2015
48 klubber med 1774 medlemmer.
Det jeg har erfart i dette året er at klubber som er aktive, som har synlige prosjekter i sitt
nærmiljø og som har gode programmer og godt sosialt miljø, også tiltrekker seg
interessante, nye medlemmer.
Året som har gått har vært fylt med høydepunkter. Det begynte i juli hvor jeg flere ganger
var og besøkte Handicamp Norway på Haraldvangen i Hurdal. Dette er Rotary Norges
«flaggskip» som alle rotarianere burde tatt seg tid til å besøke. Det er i sannhet en
opplevelse for livet.
I august startet jeg opp med klubbesøk og hvert enkelt klubbesøk har for meg vært en stor
opplevelse. Å få anledning til å møte så mange engasjerte rotarianere og få innføring i 51
klubbers prosjekter og gjøremål er et privilegium som er få til dels. Jeg vil takke alle
klubbene for måten jeg ble tatt imot og for alle de forberedelser dere hadde gjort før
guvernørbesøket.
Jeg har også fått anledning til å delta på flere andre høytidelige tilstelninger i klubbene i
dette året. Jeg har vært invitert til 5 jubileer og til flere møter med utdeling av PHF og
opptak av nye medlemmer. Dette er også møter jeg har satt stor pris på og møter som for
meg oppfyller Rotarys mål om å utvikle vennskap. Utvikle vennskap er for meg en av de
viktigste formålene i Rotary.
I dette året har vi også vært så heldige at vi har fått besøk av RI-president Gary C. K. Huang.
Han kom til Oslo 3. november og 30 Rotarymedlemmer fra vårt distrikt fikk anledning til å
høre han i KS Agenda, Oslo.
Et annet av årets høydepunkter har for meg vært årets gjennomføring av RYLA.
68 ungdommer som med liv og lyst gjennomfører et tre dagers seminar med
lederopplæring på Fredriksten Festning er alltid like imponerende. Takk til John L. Jones
som loset dette sikkert i havn også i år.
Dette året hadde ikke latt seg gjennomføre uten hjelp fra mange. Mine tre år som AG for
Lena Mjerskaug, Steinar Wøllo og Jan Eddie Tinlund la på mange måter et grunnlag for
opplæringen mot Distriktsguvernør. Videre som DGE i staben til den gang DG Elsa Nysveen
og den formaliserte guvernøropplæringen i regi av RI, før jeg tok fatt på oppgaven som
Distriktsguvernør.
Råde Rotaryklubb som foreslo meg som guvernørkandidat, har i dette året bidratt til at
året har blitt vel gjennomført med Distriktskonferansen som et naturlig høydepunkt. Jeg
har i denne forbindelse mye å takke min klubb for.
Uten en distriktsadministrasjon hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette året på en
tilfredsstillende måte. Uansett posisjon, så har dere alle alltid stilt opp og bidratt til
vellykkede arrangementer, referater, regnskapsføring, hjemmeside, kursing og
distriktskonferanse. Tusen takk for all velvillig hjelp. Noen har stått ekstra hardt på. Ingen
nevnt, ingen glemt. Jeg kommer alltid til å huske den store innsatsen dere bidro med.
Ledergruppen i distriktet, IPDG, DGE, DGN og DG, har vært et godt team å samarbeide med.
Distriktet er godt organisert, tuftet på tidligere erfaring.
Gode Assisterende Guvernører er gull verd for en DG. Det har vært en stor trygghet for
meg å kunne samarbeide med dere. Dere har bidratt med førstehånds kunnskaper om
klubbene i deres område og tilført meg den kunnskapen som har vært nødvendig for at vi
sammen har løst våre oppgaver.
En stor takk til dere alle sammen!
Jan Sverre Hanssen
Distiktsguvernør 2014 – 2015
DISTRIKTET HAR FULGT DEN STRATEGISKE PLANEN FOR ROTARY
INTERNATIONAL
Rotary Internationals reviderte strategiske planen har fokusert på færre mål, på klubbene og
på å gå tilbake til Rotarys grunnidé, gjennom
- å støtte og styrke klubbene
- å fokusere på- og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene
- å øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary
STRATEGISK PLAN FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 FOR
PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30 JUNI 2015
Visjon
Distrikt 2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen, blant
ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy
yrkesetikk og positive idealer.
Rotary ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte
ungdom under utdannelse, yte kunnskapsformidling og økonomisk bistand til viktige
lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til
Rotary International og Rotary Foundation.
Rotary ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et nettverk for
sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Prioriterte oppgaver
De strategiske målene som er satt av Rotary International ligger til grunn for distriktets
satsinger
•
Støtte og styrke klubbene
•
Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene
•
Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary
Støtte og styrke klubbene
1.
Klubb og medlemsutvikling:
a. Stimulere til en medlemsvekst på 3 % hvert år frem til 2015
(Økning på 1 – 3 medlemmer per klubb)
b. Stimulere til at medlemmene representerer mangfoldet i yrkeslivet, kjønn og
etnisk bakgrunn
c. Legge til rette for utvikling, aktivisering og skolering av medlemmer
d. Revidering og videreutvikling av Rotaryskolen
2.
Inspirere ledere til å aktivisere medlemmene i klubbens komiteer og prosjekter
3.
Oppmuntre til medlemspleie
4.
Stimulere, bistå og legge til rette for at klubbene kan gjennomføre
samfunnsaktiviteter lokalt og internasjonalt i tråd med intensjonene i The Future
Vision Plan
5.
Bistå klubbene med å øke samfunnets kjennskap til Rotary
6.
7.
Oppmuntre klubbene til aktivt ungdomsarbeid innen Rotarys programmer
Jobbe for at vi sammen får styrket de 5 Rotaractklubbene i distriktet og at helst
etablere ytterligere 1 Rotaractklubb
Stimulere til økt samarbeid mellom klubbene i distriktet
8.
Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene
1.
Fremme intern og ekstern anerkjennelse for Rotary Internationals humanitære
arbeid og øke Rotarys evne til å hjelpe andre
Rette våre kommende prosjekter mest mulig mot et av de 6 nye fokusområdene:
2.
•
•
•
•
•
•
•

Fred- og konfliktforebygging
Sykdomsforebygging og behandling
Vann- og sanitærforhold
Mødre- og barnehelse
Grunnleggende utdanning og leseferdighet
Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling
Fortsette Rotarys viktige arbeid med å utrydde polio i verden og holde
klubbene orientert om utviklingen gjennom vår egen resursperson på
distriktsnivå
Jobbe aktivt for å øke forståelsen for viktigheten av ungdomsarbeidet som en
del av Rotarys arbeide for fred og forsoning verden over
Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary
•
•
•
•
•
•
Jobbe aktivt for omdømmebygging av rotaryhjulet som vår merkevare
Jobbe aktivt for å publisere alle de gode samfunnsprosjekter som klubbene
driver både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Videreutvikle distriktets nettsider og inspirere klubbene til det samme
Jobbe aktivt for at klubbene samarbeider
Jobbe for at hver klubb i distriktet har sin egen aktive mediekontakt som
samarbeider med distriktets DICO
Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle
distriktene i Norge
Distriktets særskilte fokus i Rotaryåret 2014 - 2015
På bakgrunn av distriktets mål for planperioden, vil Distrikt 2260 i Rotaryåret 2014 –
2015 ha et særlig fokus innen følgende områder
•
•
•
•
•
•
•
Stimulere til økt medlemskap
Oppfordre og bidra til at klubbene gir lokalsamfunnet kunnskap om hva Rotary
er og står for. Arranger en Rotary Dag og fortell om gode, lokale, nasjonale og
internasjonale samfunnsprosjekter. Benytt lokale medier til å spre informasjon.
Hver klubb skal oppnevne en mediekontakt som bistår presidenten med dette
arbeidet.
Bidra til opplæring av klubbenes medlemmer i Rotarysaker.
Bidra til økt kunnskap og forståelse om Rotary Foundation. Oppfordre
medlemmene til økt bidrag til Annual Giving. Støtte opp om arbeidet med
bidrag til PolioPlus.
Gjennomføre seminarer og sørge for opplæring av klubbene slik at de er kjent
med og kvalifisert i h.h.t. de regler som gjelder for Rotary Grants.
Ungdomstjenesten vil hjelpe klubbene i gjennomføringen av de forskjellige
programmer som sorterer under denne.
RYLA ønskes gjennomført etter samme mønster som i de senere år.
•
•
•
Distriktet ønsker en høyere aktivitet når det gjelder utvekslingsprogram for
ungdom. Vi ønsker derfor å øke den støtte og hjelp som er nødvendig for å
oppnå dette.
I det kommende Rotaryår vil vi fokusere på å konsolidere og beholde de
allerede etablerte Rotaractklubbene. Distriktet vil invitere til et tett samarbeid
med Rotaract.
Distriktsledelsen vil ha fokus på at all medlemsinformasjon er korrekt
registrert i Medlemsnett. Hver klubb i distriktet skal hvert år innen 30.
november melde inn neste års styre.
Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle
klubbene i Norge
Jeg har som Guvernør fokusert på de ovenstående områdene og målene i mine klubbesøk. AG’ene
har også fremmet arbeidet mot målene. Klubbene har gjennom sine KPM satt sine mål.
Når det gjelder medlemsutviklingen må jeg dessverre konstatere at medlemstallet har gått ned,
men samtidig berømme klubbene for arbeidet med skolering og trivselsbygging. Det har vært god
deltagelse på de seminarer som distriktet har gjennomført om medlemskap og prosjekter.
Jeg vil også berømme klubbene for det arbeidet de har nedlagt ved å arrangere Rotary-Dager i
sitt nærmiljø. Det har medført at kjennskapen til Rotary er forbedret.
Jeg har i alle mine klubbesøk fokusert sterkt på The Rotary Foundation (TRF). Jeg har informert
om TRF og de mulighetene fondet gir organisasjonen til å utføre humanitært arbeid. På høstens
seminar om prosjekter ble også TRF grundig presenter, og distriktets TRF-ansvarlig, Egil
Rasmussen, Årnes Rotary Klubb, har besøkt 6 klubber med foredrag om ny organisering av TRF,
tilskuddsmodellen og søknadsprosedyrer for District Grant og Global Grant.
Jeg må likevel konstatere at klubbenes og medlemmenes innskudd til TRF, innkl. PolioPlus, er
lavere enn tidligere år.
Når det gjelder ungdomstjenesten vil jeg fastslå at RYLA er et vellykket program som vi håndterer
godt. Jeg takker klubbene i område C for den innstasen de har nedlagt i to år under ledelse av
distriktets RYLA-ansvarlig John L. Jones, Fredrikstad RK.
Ungdomsutvekslingen er et godt program som passer Rotarys idealer godt, men som flere klubber
er skeptiske til å ta i bruk. Vi har også i år gitt bidrag gjennom Tiltaksfondet til de klubbene som
sender ut studenter.
Rotaract har dessverre vist en negativ trend gjennom flere år, og vi har pr. i dag ingen aktive
klubber i distriktet. Jeg vil likevel takke distriktpresident Gunn Dahl for hennes pågangsmot og
entusiasme.
I dette året har NORFO inngått avtale med Web Computing AS og nå har tilnærmet alle klubbene
i distriktet hjemmeside med samme grensesnitt. Det gir Rotaryklubbene en felles profil som er lett
gjenkjennelig. Jeg vil rette en takk til DICO. Hans Jakob Rommetvedt som har administrert
hjemmesiden og vært til stor hjelp for klubbene ved innføring av ny hjemmeside.
Jeg vil også takke alle tillitsvalgte i klubbene som har fulgt opp de anmodninger som DG har
kommet med. Kasserere har betalt inn det klubbens kontingenter og bidrag til rett tid, dog med
noen få unntak. Klubbenes sekretærer har sørget for at medlemsnettet stort sett er ajourført.
DISTRIKTETS ORGANISERING OG LEDENDE PERSONELL 2014-2015
HAR BESTÅTT AV:
Ledergruppen
DG
DGE
DGN
IPDG
Jan Sverre Hanssen, Råde RK
Jon Ola Brevig, Fredriksten RK
Johan Østby, Enebakk RK
Elsa Margareth Nysveen, Årnes RK
Ledere av distriktkomitéene
Medlemsutvikling:
Opplæring:
Kommunikasjon:
The Rotary Foundation:
Samfunnsprosjekter:
Ungdomstjeneste:
Åge Henry Bjor, Tune RK
Lena J. Mjerskaug, Enebakk RK
Bent-Ole Groos, Fredrikstad RK
Egil Rasmussen, Årnes RK
Ole A. Seipajærvi, Nesodden RK
Jutta Bachmann, Nesodden RK
Assisterende guvernører (AG)
Område A:
Område B:
Område C:
Område D:
Område E:
Område F:
Område G:
Område H:
Even Jahren, Rakkestad RK
Bjørn Jørstad, Onsøy RK
Per Oscar Saugestad, Moss RK
Håkon Krogh, Trøgstad RK
Arne Pedersen, Ås RK
Sissel Olaisen, Langhus RK
Elisabeth Bødtker Larsen, Lørenskog Vest RK
Gjermund Pekeberg, Eidsvoll RK
Distriktsadministrasjonen
Distriktssekretær:
Thor Marthinussen, Råde RK
Distriktkasserer:
Egil Hissingby, Råde RK
DICO-Webredaktør:
Hans Jakob Rommetvedt, Sagdalen RK
Distriktskonferansen:
Einar Smedsvig, Råde RK
Månedsbrevredaktør:
Øivind Lågbu, Råde RK
Underkomitéer/ressurspersoner
Nye klubber:
Lena Mjerskaug, Enebakk RK
Fellowships:
Jan Wold, Drøbak RK
Polio Plus:
Siri Aas-Hanssen, Jeløy RK
Prosjekter:
Cecilie Schønfeldt, Jeløy RK
Helse og sult:
Ragnhild Gjerstad Hovde, Årnes RK
Lese-og skriveopplæring: Gro Holt, Kløfta RK
Ungdomsutveksling:
Øystein Mogensen, Gardermoen RK
VTT:
Elsa Nysveen, Årnes RK
RYLA:
John L. Jones, Fredrikstad RK
Rotaract:
Roger Brabo, Rygge RK
LEDERGRUPPEN, DISTRIKTRÅDET OG GUVERNØRRÅDET
Distriktguvernøren
Distriktguvernøren har ledet distriktet etter Rotary Internationals lover og direktiver
gitt av RI-president og styre.
Distriktets ledergruppegruppe
Distriktets ledergruppe har vært ledet av DG. Ledergruppen har hatt 6 møter og ellers
komunisert med telefon- og epost etter behov.
Distriktsrådet
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Rådet består av ledergruppen
pluss lederne for de 5 faste distriktkomitéene. Distriktpresidenten for International
Inner Wheel, Distrikt 31 og distriktpresidenten for Rotaract Distrikt 2260, er assosierte
medlemmer av distriktsrådet.
Distriktsadministrasjonen, ledere av underkomiteer og AGene har også vært innkalt til
Distriktsrådets møter. Distriktsrådet har hatt 5 møter.
Guvernørrådet
Guvernørrådet hadde sitt årlige møte 5. februar og her møtte 7 PDG.
I Rotaryåret 2014-2015 har to våre tidligere guvernører gått bort: PDG Jan Eddie
Tinlund, Drøbak RK og PDG Ivar Samset, Ås RK.
DISTRIKTETS OMRÅDEINNDELING PR. 1.7.2015
Klubbene i distrikt 2260 er også nå delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger
geografiske kriterier.
Klubbene i Østfold fylke
Område A
Område B
Område C
Område D
Fredriksten
Borge
Jeløy
Askim
Halden
Fredrikstad
Moss
Hobøl-Spydeberg
Rakkestad
Gamlebyen/Fredrikstad
Rygge
Mysen
Sarpsborg
Hvaler
Råde
Trøgstad
Skjeberg
Kråkerøy
Våler i Østfold
Ørje-Töcksfors
Tune
Onsøy
Rolvsøy
Klubbene i Akershus fylke
Område E
Område F
Område G
Område H
Drøbak
Enebakk
Lillestrøm
Aurskog-Høland
Nesodden
Gjersjøen
Lørenskog
Eidsvoll
Vestby
Kolbotn
Lørenskog Vest
Eidsvoll Syd
Ås
Ski og Langhus
Nittedal
Jessheim
Oppegård
Sagdalen
Kløfta
Skedsmo Nord
Nannestad
Skedsmokorset
Sørumsand
Strømmen
Årnes
ASSISTERENEDE GUVERNØRER
AGene er guvernørens bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område. De har en
viktig rolle i kommunikasjonslinjen mellom DG og klubbene. AG bidrar i planleggingsfasen forut for Rotaryåret og hjelper innkommende presidenter til å sette konkrete og
realistiske mål for klubben. AG bidrar til samarbeid mellom klubbene i sitt område når det
gjelder prosjekter og intercitymøter. De deltar ved guvernørens offisielle klubbesøk, og de
er guvernørens rådgiver når det gjelder saker som vedrører den enkelte klubb.
AG besøker hver klubb regelmessig og har en viktig rolle når det gjelder å formidle RIs og
Distrikt 2260s planer og mål.
AG’ene har nedlagt stor innsats dette Rotaryåret som jeg er meget takknemlig for.
RI-PRESIDENT PÅ BESØK : HER SAMMEN MED VÅR UTVEKSLINGSSTUDENT FRA TAIWAN
ALLE MØTER HAR BLITT HOLDT I H.H.T. TERMINLISTEN
Terminliste for Distriktets møter og seminarer i Rotaryåret 2014 – 15
År/Mnd
Dato
Aktivitet
Sted
2014
Jan.
Feb
Mars
12. -18. International Assembly for DGE
23. Ledergruppemøte og distriktsråd
Årnes
28. Midtveismøte for klubbpresidenter
Årnes
30. Pre-PETS
Idrettshuset i Råde
8. NORFO m/DGE
12. AG-samling, sittende og event. nye AGer
Kihl Gård, Råde
13. Guvernørrådsmøte
Årnes
1. DTTS
6. - 9. RYLA
April
Mai
Juni
Aug
Sep
Nov
Kihl Gård, Råde
Fredriksten Festning
14. PETS
Idrettshuset I Råde
15. Distriktssamling
Idrettshuset I Råde
20. Ledergruppemøte og distriktsråd
Årnes
4. NORFO - Vårmøtet
10. AG-samling
Årnes
22. Ledergruppemøte og distriktsråd
Årnes
1.- 4. Convention I Sydney
Australia
26. Guvernørskifte
Kihl Gård, Råde
14. Ledergruppemøte og Distriktsråd
Kihl Gård, Råde
22.–24. EEMA
Oslo
27.-31. GETS + Rotary Institute
Billund, Danmark
3. Rotaryskolen - medlemsutvikling
4. Rotaryskolen - medlemsutvikling
20.- 21. DISTRIKTSKONFERANSEN
Okt
San Diego, California
Akershus, Kløfta
Østfold, Rakkestad
Quality Hotel &
Resort Sarpsborg
8. Rotaryskolen, Engage Rotary – prosjekter
Akershus, Kløfta
9. Rotaryskolen, Engage Rotary - prosjekter
Østfold, Rakkestad
16. Ledergruppemøte og distriktsråd
Kihl Gård, Råde
13. AG-samling
Kihl Gård, Råde
10. Midtveismøte for klubbpresidentene
Kihl Gård, Råde
15. Ledergruppemøte og distriktsråd
Kihl Gård, Råde
2015
Jan
18.-24. International Assembly for DGE
Feb
5. Guvernørrådsmøte AG-samling
San Diego, California
Kihl Gård, Råde
12. AG-samling, sittende og event. nye AGer
Mars
12.-15. RYLA
19. Ledergruppemøte og Distriktsråd
9. AG -samling
April
21. Ledergruppemøte og Distriktsråd
Mai
Juni
Juli
5.- 8. Convention, Sao Paulo
1. Guvernørskifte
Halden
Fredriksten Festning
Kihl Gård, Råde
Kihl Gård, Råde
Kihl Gård, Råde
Brasil
Halden
DISTRIKTETS FAGOMRÅDER OG AKTIVITETER
Klubb- og medlemsutvikling
PDG Åge Bjor, Tune RK har i Rotaryåret 2014 – 2015 vært leder for komiteen for
medlemsutvikling. Han har fulgt nøye med på utviklingen i distriktet og hos klubbene, og
han har månedlig holdt oss oppdatert om utviklingen. Nedenfor er hans rapport:
Rapport fra Klubb og medlemsutvikling
I Rotaryåret 2014 – 2015 har antall medlemmer sunket med 57 (-41 forrige år), og ved rotaryårets avslutning var
det 1.774 medlemmer i distriktet. Dette er 197 færre enn den målsetting som hver enkelt klubb hadde lagt.
Rotaryskolen har også i år avholdt 2 medlemsseminar (Akershus og Østfold) i august med god deltakelse.
Område A og område D skiller seg dette år ut fra de øvrige områder i distriktet, og har en vekst på 6 og 5
medlemmer. Dette viser at fokus på medlemsutvikling nytter både i klubber og områder.
Hyggelig er det at i år har 15 av distriktets klubber har hatt vekst. Tallet er noe usikkert da 3 klubber er
nedlagt/sammenslått og medlemmer overført. Her ligger det nok mye av både aktiviteter i klubbene som gjør at
medlemmer blir, og rekrutteringsarbeid. Størst vekst hadde Rakkestad RK med vekst på 5 medlemmer. Dette bør
være en god inspirasjonskilde, og viser at det nytter å sette fokus på viktige områder både i klubbarbeid og
rekruttering.
Sarpsborg 30.06.2015
Åge Bjor
Klubbenes planer, mål og resultater for året 2014-2015
Klubbnavn
Fredriksten
Halden
Rakkestad
Sarpsborg
Skjeberg
Tune
Sum Område A
Antall 1.7.14 Mål 2014-15 Differanse
33
34
1
51
53
2
57
59
2
39
44
5
39
42
3
35
39
4
254
271
17
Avvik
Ant 01.09.14 01.07-01.07 Klubbens mål
33
0
-1
50
-1
-3
57
5
3
39
-2
-7
39
2
-1
35
2
-2
253
6
-11
Borge
Fredrikstad
Fredrikstad-Glemmen
Gamlebyen/Fredrikstad
Hvaler
Kråkerøy
Onsøy
Rolvsøy
Sum Område B
44
53
18
32
20
43
29
27
266
45
55
23
35
21
45
34
30
288
1
2
5
3
1
2
5
3
22
44
53
19
31
20
43
28
27
265
-5
13
-18
-3
2
0
-3
-1
-15
-6
11
-23
-6
1
-2
-8
-4
-37
Jeløy
Moss
Rygge
Råde
Våler Østfold
Sum Område C
41
43
38
28
25
175
42
44
40
34
25
185
1
1
2
6
0
10
41
41
37
28
25
172
1
-6
-1
-3
0
-9
0
-7
-3
-9
0
-19
Askim
Hobøl-Spydeberg
Mysen
Trøgstad
Ørje-Töcksfors
Sum Område D
60
30
42
35
23
190
62
33
46
35
26
202
2
3
4
0
3
12
62
30
42
35
21
190
2
3
1
-4
3
5
0
0
-3
-4
0
-7
Drøbak
Nesodden
Nordby
Vestby
Ås
Sum Område E
25
39
22
38
47
171
30
40
21
41
55
187
5
1
-1
3
8
16
25
39
21
39
47
171
-2
-6
-22
-2
-1
-33
-7
-7
-21
-5
-9
-49
Enebakk
Gjersjøen
Kolbotn
Oppegård
Ski og Langhus RK
Sum Område F
28
32
52
58
44
214
28
34
53
60
47
222
0
2
1
2
3
8
28
32
52
57
44
213
-1
-1
3
0
-1
0
-1
-3
2
-2
-4
-8
Lillestrøm
Lørenskog
Lørenskog Vest
Nittedal
Sagdalen
Skedsmo Nord
Skedsmokorset
Strømmen
Sum Område G
45
32
28
37
28
27
37
20
254
45
35
30
42
29
30
43
25
279
0
3
2
5
1
3
6
5
25
44
32
28
37
28
27
37
20
253
3
-1
-1
1
-4
-3
-4
2
-7
3
-4
-3
-4
-5
-6
-10
-3
-32
Aurskog-Høland
Eidsvoll
Eidsvoll Syd
Gardermoen
Jessheim
Kløfta
Nannestad
Sørumsand
Årnes
Sum Område H
19
46
19
20
44
47
33
27
52
307
20
55
24
25
47
51
36
29
50
337
1
9
5
5
3
4
3
2
-2
30
19
46
19
21
43
48
33
27
50
306
-1
1
1
-20
12
3
2
-2
0
-4
-2
-8
-4
-25
9
-1
-1
-4
2
-34
Sum
1831
1971
140
1823
-57
-197
Utviklingstrend
2013-14
Juli
august
september
oktober
November
Desember
Januar
februar
Mars
April
Mai
Juni
2014-15
1872
1877
1876
1876
1865
1863
1849
1849
1857
1847
1840
1831
1827
1823
1812
1804
1805
1770
1763
1771
1757
1759
1780
1774
NB Nordby RK med 21 medlemmer er nedlagt
fra 01.01.15.
F RA MEDLEMSOPPTAK I SKJEBERG RK
F RA MEDLEMSOPPTAK I SAGDALEN RK
OPPLÆRING OG KOMMUNIKASJON
PDG Lena Mjerskaug, Enebakk RK har hatt oppgaven som District Trainer, dvs. hun har
vært distriktets ansvarlige for opplæring. Bent-Ole Groos, Fredrikstad RK er distriktets
media- og PR-koordinator.
Her kommer først PDG Lenas Mjerskaugs oppsummering av Rotaryåret 14 – 15.
Fordi klubber og distrikt endrer ledelse hvert Rotary-år, er det fra Rotary Internationals side uttrykt viktigheten av
at hvert års ledelse gis en tilstrekkelig opplæring om- og innehar en viss kjennskap til- og kunnskap om Rotary, og
det derpå følgende ansvar for å kunne ivareta sine respektive verv for å sikre Rotarys fremtid.
District trainer (opplæringsleder) innehar ansvaret for å støtte distriktsguvernøren og innkommende guvernør i
opplæring av klubb- og distriktsledere samt sørge for en kontinuerlig opplæring av rotarianere.
Således fant de viktigste aktivitetene mht «opplæring» sted før Rotary-året 2014-15 begynte:
Opplæringsleder i Distrikt 2260 har bl a bistått med tilrettelegging av program for-, innlegg på- og møteledelse av
Presidents-elect Training Seminar (PETS) og Distriktstreningssamling (DTS) i mars 2014.
I Rotary-året 2014-15 har opplæringsleder innehatt ansvaret for programutforming samt «teknisk og logistisk»
tilrettelegging av distriktets to seminarer:
- «Light Up Rotary - rekruttere- og beholde medlemmer gjennom synliggjøring og engasjement», arrangert hhv på
Kløfta (Akershus) den 3. september og i Rakkestad (Østfold) den 4. september 2014. Det var "fullt hus", gode
diskusjoner, god stemning og stort engasjement blant deltakerne på begge seminarene.
I tillegg har opplæringsleder innehatt ansvaret for programutforming, og «teknisk og logistisk» tilrettelegging av
distriktets seminar
- «Light Up Rotary – synliggjøring og engasjement gjennom lokalt- og internasjonalt prosjektarbeid», arrangert
hhv på Kløfta (Akershus) den 8. oktober og i Rakkestad (Østfold) den 9. oktober 2014. Til tross for høstferie,
elgjakt og hummerfiske, var det godt fremmøte (etter noen utsendte purringer…), stort engasjement og god
stemning på begge stedene.
Når det gjelder selve programmet for begge de ovennevnte seminarene, forsøkte vi å ha en «rød tråd» i form av å
innrette seminarene til å omhandle RI Presidentens valg av tema for Rotary-året: «Light Up Rotary». Vi ønsket å
fokusere på muligheten for/nødvendigheten av å gjøre Rotary kjent. Programmessig videreførte vi tanken om at
det skulle være (relativt) korte «foredrag», med derpå følgende mer tid til diskusjon i grupper og i fellesskap.
Denne innretningen ble godt mottatt av deltakerne, om enn det skal innrømmes at det i enkelte tilfeller ikke ble
«korte innledninger, med derpå følgende diskusjon» - da vi tradisjonelt i vårt distrikt nok er mer vant til å holde
«foredrag», enn å fasilitere diskusjoner..!) Det er selvfølgelig også et «mål» med seminaret at klubbene blir
informert om/blir gjort kjent med at distriktets «ressurspersoner» (ref Håndboken) innen ulike områder/temaer
besitter kunnskap som kan nyttes av/er her for klubbene. (F eks dersom en klubb ønsker å engasjere seg, ved f eks
starte et lokalt, eller internasjonalt prosjekt innen lese- og skrivevansker, kan f eks den navngitte ressursperson
bistå klubbene innen akkurat dette emnet, og DRFCC innen «TRF generelt» - slik at ikke klubbene behøver å «finne
opp hjulet» på nytt/gå feil frem – med derpå følgende behov for kursendring/forsinkelser.
Program, presentasjoner og utarbeidet «sammendrag» fra seminarene er i ettertid blitt oversendt alle klubbene i
distriktet (v/presidenten) – uavhengig av om klubben stilte med deltakelse på seminarene – samt utlagt på
«Rotaryskolen».
Rotaryskolen
Distrikt 2260s «Rotaryskole» ble opprettet i Rotary-året 2006-07 og det har i årenes løp blitt utarbeidet – og lagt
ut - mye godt materiale på distriktets hjemmeside, under fanen «Rotaryskolen». Informasjon om Rotaryskolens
eksistens og innhold, med særskilt fokus på at materialet kan være et hjelpemiddel for klubbene, er blitt gitt i ulike
fora, forut for- og i Rotary-året 2014-15.
Rotaryskolens innhold er inndelt i:
- Kurs for klubbkvelder (presentasjoner som kan nyttes internt i- og av klubben på-, eller som forberedelse til et
ordinært møte)
- Seremonier (forslag til hvordan ulike seremonier kan gjennomføres i klubben)
- «Administrative rutiner» / diverse
- Foredrag
- Referater/sammendrag/presentasjoner fra forberedelsesmøter/seminarer
Arbeidet med oppdatering av- og «endring av struktur» på Rotaryskolen er kan betegnes som «opplæringsleders
stadig tilbakevendende dårlige samvittighet», da arbeidet med endringene (av ulike årsaker) er påbegynt-, men
ikke blitt konkludert/ ferdigstilt i Rotary-året 2014-15. Det skal dog innrømmes at arbeidet bevisst ble «lagt litt på
vent», grunnet bl a Norfos forsinkelse i omleggingen av plattformen for distriktets hjemmesider – slik at det ikke
skulle bli nødvendig å gjøre jobben flere ganger.
Annet
Opplæringsleder har etter beste evne forsøkt å svare på de spørsmål som er blitt rettet «min vei», og stilt opp på
de arrangementer, møter oa i løpet av året hvor mitt nærvær har vært ønsket av guvernøren eller distriktets
klubber.
PDG Lena Mjerskaugs lange erfaring og hennes kunnskaper om Rotary har vært til stor
hjelp for meg i kontakten med klubbene.
Bent-Ole Groos, Fredrikstad RK:
PR og kommunikasjon
I regi av kommunikasjonskomiteen i NORFO er det utarbeidet en egen Public Image Plan,
med tiltak for å profilere Rotary og bygge opp større bevissthet lokalt, regionalt og nasjonalt
om hva Rotary ER og Gjør. Planen gjelder for perioden 2014/15 til 2016/17 og har en ramme
på 350 000. Planens aktiviteter skal være til nytte for klubbene i distriktene. I første planår
ble det etablert en egen prosjekt-webside – Light up Rotary – med informasjon om
mangfoldet av prosjekter som finnes i Rotary. Videre ble det gjennomført en videokonkurranse med tema "End Polio Now". Vinnerens video ble vist på TV2 i pinsen 2015 i
forbindelse med reklamefrie dager. Det er planer om å kjøpe inn og distribuere
profileringsmateriell med Rotary-logoer til alle klubber i Norge. Dette kom ikke på plass i
planens første år 2013/15.
I løpet av Rotaryåret 2014/15 har distriktets koordinator holdt presentasjoner om hvordan
vi som rotarianere presenterer oss i lokalsamfunnet og synliggjør Rotary i alt det gode vi gjør
for lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Det er har vært interesse rundt
problemstillingene på seminarene, men det er stor variasjon i hvor stor grad Ritary er synlig i
lokalsamfunnet. Noen klubber er flinke til å skape oppmerksomhet rundt sine aktiviteter,
mens andre har liten oppmerksomhet rettet mot synlighet og/eller har problemer med å nå
igjennom til lokale aviser.
Det er noe fokus på bruk av sosiale medier – i hovedsak Facebook. Men enn så lenge er dette i
hovedsak i regi av det enkelte medlem. Noen klubber har profil, men det er relativ liten
aktivitet på sidene.
Guvernørens månedsbrev har vært en viktig del av kommunikasjonen i distriktet.
Gjennom Månedsbrevet har jeg fulgt opp RIs mål og resultater, oppfordret klubbene til
tiltak og bidrag av forskjellig sak. Her er det også blitt opplyst om noen av klubbenes
lokale tiltak og om jubileer og feiringer. Alle klubbene har blitt oppfordret til å oversende
stoff og bilder til Månedsbrevets redaktør Øivind Lågbu, Råde RK, eller til DG.
Distriktets DICO, Hans Jakob Rommetvedt, Sagdalen RK har alltid bidratt til at
månedsbrev og andre nyheter raskt har blitt publisert på distriktets hjemmeside.
THE ROTARY FOUNDATION (TRF)
The Rotary Foundation (TRF)
I Distrikt 2260 har Distriktets TRF-komité også ansvaret for
internasjonal tjeneste. Dette fordi det er gjennom TRF at vi
oftest gjennomfører både internasjonale og lokale prosjekter.
Finansieringen skjer ved at klubbene hvert år betaler inn sine
bidrag til TRF – Annual Fund.
Disse pengene forrenter seg, og etter 3 år får distriktet 50%
av pengene tilbake. Dette året har vi fått 47 518,71 USD i DDF
midler. Beløpet størrelse er på bakgrunn av klubber og
enkeltmedlemmers innskudd i Rotaryåret 2011 - 2012.
Innskuddet til Annual Fund var dette året 94 811,31 USD.
Leder for distriktets TRF komité har i dette året vært DRFCC
Egil Rasmussen. Her følger hans rapport:
Rapport TRF 2014 -2015
Totalt tilgjengelige DDF midler
fra 2011 - 2012
$ 47 518,71
Overført ubrukte midler fra året før
$ 69 727,69
Totalt tilgjengelige midler 2014 -2015
$ 117 246,40
Overført Polio World Fund
$ 25 000,00
2014 - 2015
Netto tilgjengelig
$ 92 246,40
Tilgjengelige District Grant midler 2014 - 2015
$ 23 750,00
Tilgjengelige Global Grant midler 2014 – 2015
$ 68 496,40
For Rotary året 2014 – 2015 ble det gitt til TRF
$ 46 347
Oversikt prosjekter det er bevilget DG midler til:
Skedsmokorset RK
Sommerskole for utenlandsstudenter med den hensikt å
styrke multikulturell forståelse
$ 4 000,00
Rakkestad RK
Sikre utdanning til 15 studenter ved skole forutdanning
av helsepersonell i Gambia
$ 3 500,00
Kolbotn RK
Sikre utdanningen av studenter i alderen 17-25 år ved
Teknisk høyskole i Seth Sevana i Sri Lanka.
$ 8 750,00
Jeløy RK,
Sommerleir for ungdom hvor foreldre ikke har midler til å
Gjennomføre et ferieopphold.
$ 4 000,00
Årnes RK,
Planlegge og gjennomføre en tursti for å skape tilgang til natur
Og styrke den generelle helse.
$ 3 500,00
Totalt innvilget DG midler 2013 -2014
$ 23 750,00
Oversikt over prosjekter det er bevilget GG midler til:
Nittedal RK
Sykehusutstyr til Victoria Hospital i Cape Town Sør-Afrika del av GG
Overførte midler til RY 2015 - 2016
$ 68 496,40
Prosjekt hvor Wynberg Rotary Club i i Cape Town Sør-Afrika
er ansvarlig er innvilget men ikke utbetalt
$ 5 000,00
Oppsummering økonomi:
Totalt tilgjengelige DDF midler
$ 117 246,40
Bruket DG
$ 23 750,-
Brukt GG
$ 5 000,-
Bevilget til Polio
$ 25 000,-
Sum
$ 53 750,-
- $ 53 750,00
GG midler overført til nye prosjekter
Rotary året 2015-2016
$ 68 496,40
Trend innbetalinger
Innbetalt til TRF 2011 – 12
$ 94 811,31
Innbetalt til TRF 2012 – 13
$ 65 277,94
Innbetalt til TRF 2013 – 14
$ 69 443,95
Pr. 30/6 2015 var det innbetalt til TRF for året
$ 46 347,94
SAMFUNNSPROSJEKTER
Samfunnsprosjektkomiteen har gitt råd til klubber som har søkt assistanse og Ole Andreas
Seipajærvi Nesodden RK, har ledet arbeidet. Han har presentert oversikter på flere
distriktsarrangement. Det er et nært samarbeide mellom TRF- og Samfunnsprosjektkomitéen.
Målsetting 2014-2015
Distriktsrådets Samfunnsprosjektkomité skal hjelpe klubbene med råd og informasjon til støtte
for gjennomføring av prosjekter, og informere om Guvernørens og RI-presidentens mål.
Prosjektoversikter
Samfunnskomiteen har utarbeidet oversikter over alle prosjekter som klubbene har meldt inn
på sin KPM. Oversiktene skal bidra til at klubbene kan få nye ideer om prosjekter, og ikke
minst, gjøre det enklere for klubber å ta kontakt med andre klubber med sikte på å utvikle
samarbeid om prosjekter.
Det er stor kreativitet og spennvidde i klubbenes aktiviteter til gode for andre i samfunnet. På
Distriktets hjemmeside er det lagt ut oversikter kategorisert som Lokale -, nasjonale – og
internasjonale prosjekter. Det er også lagt ut informasjon som kan være til nytte ved oppstart
av nye prosjekter.
Distriktets klubber har listet til sammen nær 150 lokale prosjekter. Ca. 1/3 av disse
samarbeider flere av klubbene om. Av nasjonale prosjekter er det registrert ca. 30, igjen er ca.
1/3 samarbeidsprosjekter. Det er mange spennende internasjonale prosjekter. Klubbene har
listet 65, hvor ca. halvparten er større samarbeidprosjekter. Det er bra. Det er viktig at vi har
store og synlige prosjekter. Ikke alle klubbene deltar i internasjonale prosjekter ennå.
Samarbeid mellom klubber
Det er blitt mer samarbeid mellom klubbene, og flere klubber ønsker å komme med.
Prosjektoversiktene er ment å fremme samarbeid ved at klubber tar kontakt med hverandre.
Det er også informert om en mer proaktive metode. Der får AG-ene en viktig rolle som
initiativtaker til å få utarbeidet forslag til prosjekter gjennom en arbeidsgruppe bestående av
interesserte klubber. Prosjektideen kan komme fra en klubb, og gjennom arbeidsgruppen får
alle klubbene anledning til å delta i utformingen av prosjektene. AG kan bistå med hjelp og råd
om organisering og finansiering av større prosjekter, samt kontakt med Distriktet. Forslagene
legges frem for klubbene for godkjenning. Dette er prøvd ut med stort hell på Romerike.
Oversikt over alle innmeldte prosjekter i distriktet finnes på distriktets hjemmeside. NORFO er
også i gang med å utarbeide et nasjonalt register over samfunnsprosjekter.
Her kommer en rapport fra Samfunnskomitéens leder Ole Andreas Seipajærvi:
Samfunnsprosjekter 2014-2015
Ole A. Seipajærvi, Nesodden Rotaryklubb,
leder - [email protected]
Cecilie Schønfeldt, Jeløy Rotaryklubb
[email protected]
Ragnhild Gjerstad Hovde, Årnes
Rotaryklubb
[email protected]
Gro Holt, Kløfta Rotaryklubb
[email protected]
Vann og avløp / Generelle henvendelser
Helse - forebygging og behandling/
Gravide og barn
Økonomi og samfunnsbygging/ Helse forebygging og behandling
Lese og skrive opplæring
Distrikt 2260 – har også i år vært aktive med sine lokale og internasjonale prosjekter,
det viser at klubbene har initiativ og vilje til å etablere og fortsette sine prosjekter.
Fellesnevner for prosjektarbeid er at de gjerne tar mer enn en periode, og klubbens
prosjekter blir drevet av «ildsjeler» som har sett nytteverdi og gjør «service above self».
Global Grants
De siste årenes endringer innen TRF og Global Grants gjør at flere av prosjektene ikke
kommer innunder rammene.
Prosjekter som har en betydelig kostnadsside, og finansiering må avklares og sikres før
iverksettelse. The Rotary Foundation vil være en avgjørende finansieringskilde.
Fredsarbeid og konfliktforebygging
Sykdomsforebygging og behandling
Vann- og sanitærforhold
Mødre- og barnehelse
Grunnleggende utdanning og leseferdighet
Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling
Konklusjonen her er at flere klubber må gå sammen om prosjekter som skal innunder
Global Grants og holde seg til en av kriteriene i søknadsarbeidet. Vi vil benytte AG som
bindeledd i denne prosessen.
Nesodden, den 04. juni 2015
Ole A. Seipajærvi
Samfunnskomite D2260
Nesodden Rotaryklubb
UNGDOMSTJENESTEN
Ungdomstjenesten inneholder alle programmer som er rettet mot ungdom. Leder av
ungdomstjenesten er Jutta Bachmann, Nesodden RK, DYEO har vært Øystein
Mogensen, Gardermoen RK.
Distriktet har i 2014-2015 hatt følgende aktiviteter som sorterer under
Ungdomstjenesten: Ungdomsutveksling (YE), Long-term exchange.
Vertsklubb
Nesodden RK
Nesodden RK
Nesodden RK
Strømmen RK
Strømmen RK
Student
Tegan Maree McNiff
Marthe Sponberg
Ting-Yun Liu
Karl-August Hjellup
Rafaela Vechioto
Til land
Fra land
Australia
Taiwan
Periode
Jan. – des. 2014
Aug. 2014 – juli 2015
Taiwan
Brasil
Brasil
Short-term exchange.
Fem ungdommer har i år benyttet seg av tilbudet om å delta på sommercamps i
utlandet
Sender-Klubb
Distrikt
Navn
Land
Skedsmokorset RK
2260
Rosa
Italia
Skedsmokorset RK
2260
Julie
Italia
Kolbotn RK
2260
Daniel
Sveits
Ski og Langhus RK
2260
Jonn
Italia
Drøbak RK
2260
Louise
Tyrkia
To sommercamps ble arrangert i D2260. Den ene campen var et samarbeidsprosjekt
mellom Skedsmokorset, Nesodden, Nittedal og 2 Valdresklubber. Den andre campen
ble arrangert av Jeløy Rotaryklubb.
Omtale brev og bilder finner dere på distriktets hjemmeside under Ungdomstjenesten:
http://d2260.rotary.no/no/ungdomstjenesten
Georgiastipendet
I år har vi også en student på veterinærstudiet i staten Georgia, USA. Julia Alvær fra
Råde har gjennom Råde RK fått et års stipend på universitet der.
J ULIA ALVÆR PRESENTERER SEG FOR RÅDE RK
RYLA
Ryla 2015 ble som vanlig arrangert på Fredriksten festning 12. - 15 mars.
Arrangørklubber var område C, dvs Mosse regionen.
Nesten alle klubbene i distriktet sendte kandidater til RYLA, totalt 68 ungdommer.
Programmet fremgår av vedlegg.
Som vanlig var Knut Kloster Bjørge medvirkende gjennom hele programmet med
fokus på team- og nettverksbygging.
Safia Abdi innledet som vanlig med sitt fyrverkeri om den multikulturelle
utfordringen.
I tillegg som vanlig en rekke foredrag om lederskap og ikke minst var vi så heldige å få
høre Henrik Syses utmerkede «God ledelse forutsetter god etikk».
Evalueringene viste en overveldende positiv tilbakemelding kfr vedlegg.
Spesielt var man meget fornøyd med foredragsholderne, og 1700 talls aften.
Budsjettet ble avsluttet i balanse på kr 320.000,Neste års arrangement finner sted 10. - 13.3. 2016 med område D, Indre Østfold
region som arrangør.
RYLA er et meget viktig arrangement, kanskje det viktigste av Rotarys aktiviteter.
Spesielt er det her potensiale for å skaffe nye Rotary medlemmer.
Se det innholdsrike programmet på neste side.
Rotaract
Fredrikstad og distriktets mangeårige Rotaractleder Gunn Therese Dahl har nå
informert om at Fredrikstad Rotaract Club nå er meldt inaktiv. Vi har dermed ingen
aktive Rotaractklubber i distriktet. Jeg takker Gunn for hennes engasjement og stå-påvilje gjennom mange år.
Tall Ships’ Race
Klubbene i område B, under ledelse av AG Bjørn Jørstad, legger ned et stort arbeide med
Tall Ships’ Race. I 2014 hvor Fredrikstad var en av fire offisielle vertshavner, sponset
Rotary 25 ungdommer som medseilere. 72 store og små skuter besøkte Fredrikstad 12.15. juli.
I 2015 sponser Rotary 6 ungdommer på seilasen Kristiansand til Ålborg.
Tall Ships’ Race er et prosjekt som gir svært positive tilbakemeldinger, og samsvarer
godt med Rotarys grunnverdier; spesielt vedrørende ungdomssatsingen. Tilbakemelding
fra deltagerne er positive. Ungdommene som deltar får oppleve samarbeid, kameratskap
og utfordringer som bidrar til deres videre utvikling.
Tall Ships’ Race vil øke forståelsen av Rotary som serviceorganisasjon.
Klubbene i område B inviterte også Rotaryklubbene rundt Oslofjorden til et PR-tokt med
Christian Radich 6. mai. Det førte til at 200 rotarianere med ledsagere fikk en flott
innføring i hva som møter ungdom som får anledning til å delta i Tall Ships’ Race.
DISTRIKTSKONFERANSEN 2014
Den store innsatsen for både Guvernøren og
vertsklubben var nok Distriktskonferansen.
Guvernørgruppa var i sving sammen med
guvernøren allerede høsten året før. Temaet som
ble valgt var «Mellommenneskelig forståelse og
utvikling».
Temaet ble belyst fra flere kanter bl.a. ved foredrag
av biskop Atle Sommerfeldt, general Jan Erik
Winther Wilhelmsen, stortingsrepresentant Bengt
Morten Wenstøb og Safia Abdi Haase.
Vi hadde også besøk av vår tidligere
utvekslingsstudent Cassio Spinelli fra Brasil. Han
holdt et 45 minutters innlegg, på flytende norsk,
om hvordan oppholdet i Norge 10 år tidligere
hadde påvirket han karriere og yrkesvalg.
Ungdomstjenesten hadde fått god plass under
konferansen. Ungdomsutveksling, RYLA og
Rotaract hadde innlegg og i House of Friendship
ble mange av distriktets prosjekter presentert.
RI-presidentens representant var PDG Dr Walter G.
Maaßen og hans kone Brigitte. De kom fra District
1810 i Tyskland. De var naturlig nok ikke
norskspråklige, men DGE Johan Østby
simultanoversatte hele konferansen slik at de fikk
et godt inntrykk av programmet.
Av kulturelle innslag var det sang av Tomb
Kammerskor ved åpningen av konferansen og
operasang av Emil Næshagen. Begge disse er fra
Råde. På lørdags kveld var det dans til Halden
Storband.
KONTINGENT OG BIDRAG
Kontingent til distriktet
Kontingent til distriktet
kr 344,- pr medlem pr år
Kontingent til Rotary Norden
kr 83,- pr medlem pr år
Kontingent til NORFO
kr 150,- pr medlem pr år
Bidrag til Handicamp
kr 50,- pr medlem pr år
Sum å betale til distriktet
kr 627,- pr medlem pr år
Kontingenten til NORFO dekker, foruten drift av NORFO, også utgifter til Norsk Rotary
Årbok og matrikkel på nett, ungdomsutvekslingen nasjonalt, Georgia takkestipend samt andre
oppgaver det ikke er hensiktsmessig eller effektivt at de enkelte distriktene utfører selv.
Beløpet ble delt i to terminer på henholdsvis kr 343,50 og kr 283,50 per medlem, da bidraget
til Handicamp forfalt i sin helhet som del av første termin.
Distriktskasserer har stått for innkrevingen.
Kontingent til Rotary International
Kontingent til Rotary International (RI)
$ 54,- pr medlem pr år
Kontingent til Lovrådet (COL)
$ 1,- pr medlem pr år
Sum å betale til RI
$ 55,- pr medlem pr år
Beløpet deles i to terminer på henholdsvis $ 28,00 og $ 27,00 i og med at kontingenten til
Lovrådet forfaller i sin helhet som del av første termin.
Beløpet betales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736.
BIDRAG TIL THE ROTARY FOUNDATION
Det forventes at alle rotarianere bidrar til Tha Rotary Foundation hvert år. Bidragene
innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736.
Betalingene må merkes tydelig med klubbens nummer og navn og at det gjelder TRF –
Annual Giving.
I Rotaryåret 2014 – 15 har 39 av klubbene i distriktet innbetalt en sum til Annual Fund,
30 av klubbene har gitt bidrag til PolioPlus.
Det er noen få enkeltmedlemmer i distriktet som har fast giverbidrag månedlig. Denne
innbetalingsmåten organiseres gjennom NORFO.
Kun Sagdalen RK har nådd RIs mål på 100 USD pr capitatil AF. De har i 2014 – 2015
innbetalt 128,21 USD pr medlem.
Det er betenkelig at bidragene i distriktet for øvrig minsker (se DRFCCs rapport om
TRF). Det får konsekvenser for klubbenes muligheter for finansiering av fremtidige
prosjekter.
ØVRIGE BIDRAG OG GAVER
Nepal ble i april 2015 rammet av flere kraftige jordskjelv. Dette førte til stor etterspørsel
om økonomisk bistand fra flere hjelpeorganisasjoner. Mange Rotaryklubber ga bistand
og de fleste til ShelterBox. Noen ga bistand direkte til Rotary Distrikt 3292s hjelpekonto
for Nepal.
Distriktet ga 30.000 kroner til 5 stk ShelterBox.
LOVRÅDSARBEIDET
Rapport 2014-2015
fra
Distriktets representanter til Council on Legislation
Innledning
Council on Legislation holdes i Chicago hvert 3.år. Stemmeberettigede er 1 representant fra hvert distrikt. Dette
innebærer at vel 530 representanter deltar under møtedagene. Fremmøtet er godt og det er sjelden mer enn 35 representanter som har forfall. Siste Council on Legislation var i april 2013 og neste blir i april 2016
Distriktskonferansen 2013
Under distriktskonferansen 2013 ble det gitt en orientering om de viktigste beslutningene fra siste lovrådsmøte
i april 2013. Denne orienteringen ble også lagt ut på Distriktets nettsider.
I forbindelse med Distriktskonferansens valg av representanter til Council on Legislation 2016 ble Ole-Ludvik
Kleven, Ås Rotary Klubb gjenvalgt som representant og Åge Bjor gjenvalgt som vararepre-sentant.
Senere aktiviteter
Rotaryåret 2014-2015 er et mellomår med lite aktivitet hva angår lovrådet. Som kjent kom det ingen forslag til
lovendringer fra klubber i vårt distrikt. Som tidligere år er det kommet anmodninger om å støtte andre nordiske
klubbers forslag. Etter å ha drøftet saken med Distriktsguvernøren ble det besluttet å avvente den fullstendige
samlingen av forslag. Fra Rotary International.
Arbeidet videre fremover
Forberedelsene til Council on Legislation 2016 begynner i august/september med online
training. Vi kjenner foreløpig ikke til hva dette innebærer.
Videre skal lovrådsrepresentantene samles i Kenilworth, UK (i nærheten av Birmingham) på
seminar for felles forberedelse til lovrådsmøtet i Chicago
Når vi får alle forslagene til lovendringer fra Rotary International tilsendt, sannsynligvis i
september, vil vi i samarbeid med Distriktsguvernøren starte vårt arbeid med forslagene
I desember, muligens i januar, blir det samling av alle lovrådsrepresentantene i landet for
felles diskusjon av de innkomne forslag.
Council on Legislation i Chicago holdes i perioden 11. – 15. April 2016
Ås/Tune, den 30.juni 2015
Ole-Ludvik Kleven
Aage Bjor
KLUBBPRESIDENTER 2014 – 2015
Klubb
Askim
Aurskog-Høland
Borge
Drøbak
Eidsvoll
Eidsvoll Syd
Enebakk
Fredrikstad
Fredrikstad-Glemmen
Fredriksten
Gamlebyen/Fredrikstad
Gardermoen
Gjersjøen
Halden
Hobøl-Spydeberg
Hvaler
Jeløy
Jessheim
Kløfta
Kolbotn
Kråkerøy
Lillestrøm
Lørenskog
Lørenskog Vest
Moss
Mysen
Nannestad
Nesodden
Nittedal
Nordby
Onsøy
Oppegård
Rakkestad
Rolvsøy
Rygge
Råde
Sagdalen
President
Knut Bakken
Anders Brekken
Svend T. Fosdahl
Jan Ulrik Mathiesen
Petter Helgesen
Jan Reinhardt Søgnen
Inger Østby
Bengt Bøyesen
Lars Wilhelm Kristiansen
Morten Chr. Stegard
Inger Christine Apenes
Anne Katrine Thorsen Fjeldstad
Reidar Nesje
Jon Tore Grimsrud
Hans-Kristian Greaker
Thor Bjønnes
Sissel Rundblad
Arne Skaugen
Kjell Erik Hansen
Jan Roger Bjørnstad
Torill Øyvik
Steinar Sivertsen
Jarle Edgar Gausen
Øystein Fure
Jan Erik Edvardsen
Svein Arvid Torp
Johan Ramstad
Lutz Bachmann
Eivind Thrane
Harald Nore
Jon Harald Holm
Kristin Juul Tonga
Erling Hjørnegård
Magdalena Eldor
Terje Næss
Eva Mikkelrud
Hans Jakob Rommetvedt
Sarpsborg
Skedsmo Nord
Skedsmokorset
Ski og Langhus
Skjeberg
Strømmen
Sørumsand
Trøgstad
Tune
Vestby
Våler Østfold
Ørje-Töcksfors
Årnes
Ås
Ann-Hege Indrevoll
Terje Borge
Jorunn Synnøve Andersen Storhaug
Arne Petter Breirem
Tor Lystad
Hans Skjelle
Erik Johansen
Astri Myhrvang
Arne Gunnar Birkeland
Henning Karlstad
Torger Eriksen
Benny Alvarsson
Øivind Bohn Vestli
Per-Einar Kjelgaard Brustad
GUVERNØRENS KLUBBESØK
De planlagte klubbesøkene ble stort sett gjennomført i henhold til oppsatt plan. Alle
klubbene ble besøkt.
Bilder fra møter i klubbene:
ROTARY DISTRIKT 2260 ER REGISTRERT I
BRØNNØYSUNDREGISTERET
Rotary distrikt 2260 ble registrert i Brønnøysund den 26.januar 2006 under
organisasjonsnummer 989 175 661.
Rotary distrikt 2260 benytter NORDEA Bank som sin bankforbindelse.
Revisor har vært Yngve Brænd, Hobøl og Spydeberg Rotaryklubb.
Egil Hissingby, Råde Rotaryklubb , har vært distriktets kasserer Rotaryåret 2014 –
2015.
Thor Marthinussen, har vært distriktets sekretær i Rotaryåret 2014 – 2015.
Egil Rasmussen, Årnes Rotaryklubb, er leder for Rotary Foundation (DRFCC) i distrikt
2260. IPDG Elsa Nysveen, Årnes Rotaryklubb, har vært leder for distriktets Tiltaksfond.
Årsrapport fra Tiltaksfondet for Rotaryåret 2014 – 2015
Tiltaksfondets styre har bestått av IPDG Elsa Nysveen, leder, DG Jan Sverre Hanssen og
DGE Jon Ola Brevig
Alle søknader om støtte fra Tiltaksfondet har kommet inn elektronisk. Også svar på
søknadene har blitt sendt via epost.
I alle svarbrev har det i flere år vært presisert at klubben må sende inn regnskap over
ferdigstilt prosjekt som de søkte tilskudd til, før de får overført pengene til klubben. Per
1.7.2014 var det fremdeles innestående 88 000 kr som var bevilget, men ikke utbetalt til
klubbene. Noen av disse innvilgningene går tilbake til Rotaryåret 2010 – 2011. Fra i år
av blir det i svarbrevet til klubbene påpekt at «Tilskuddet vil bli utbetalt til klubbens
konto etter at regnskap for prosjektet er sendt inn til leder av Tiltaksfondet, dog ikke
senere enn 1.januar det påfølgende Rotaryår.»
Fondet fikk i fjor tilført 50 000 kr fra distriktets overskudd. Fondet disponerte ca.
200 000 kr mindre i 2014 -15 enn i året før. I tillegg var det fremdeles flere tidligere
innvilgede beløp på 88 000 kr som ikke er blitt utbetalt, fordi klubben/prosjekteier ikke
har sendt inn sluttregnskap.
Det har dette året kommet inn 16 søknader om tilskudd, hvorav 1 søknad ble trukket.
Søknadene ble innvilget med til sammen 117 000 kr. Noen av disse beløpene er allerede
overført til klubbene.
I tillegg er det utbetalt 25 000 kr av fjorårets bevilgninger.
To klubber har søkt om tilskudd til utvekslingsstudent, og ellers har klubbene søkt om
tilskudd til humanitære prosjekter i distriktet som bidrar til å fremme Rotarys mål.
Elsa Nysveen
Jan Sverre Hanssen
Jon Ola Brevig