Brukerhåndtering i Alma med Feide

Dato: 20. januar 2015
Brukerhåndtering i Alma med Feide
Denne henvendelsen gjelder de som bruker Feide som autentiseringsløsning ved egen
institusjon.
I Alma vil pålogging basere seg på bruk av Feide (Felles Elektronisk IDEntitet). For
informasjon om Feide se https://www.feide.no/. Vedlegg A inneholder en oversikt over
institusjonene i konsortiet som har sin egen Feide-instans. Hvis din institusjon står på
denne listen, må dere lese nøye igjennom dette dokumentet og følge instruksjonene på
hva som må gjøres slik at brukerhåndteringen i Alma vil fungere som tiltenkt.
Hvis dere ikke har en egen Feide-instans kan dere se bort fra denne henvendelsen.
BIBSYS vil sørge for løsninger, her kalt «BIBSYS-Feide», for de som ikke benytter Feide
pr i dag.
Vi deler våre brukere inn i følgende grupper:
1.
Bibliotekansatte
2. Studenter
3. Ansatte på institusjonen
4. Andre eksterne brukere
Det er kun gruppe 1 som vil være direkte brukere av Alma, de resterende gruppene vil
være låntakere i Alma, men bruke Oria som sitt primære verktøy.
Gruppe 1 – Bibliotekansatte
BIBSYS har pr i dag ikke tilgang til FeideID for alle bibliotekansatte på alle bibliotek. For
å kunne overføre korrekte data til Alma er vi avhengig av at hver enkelt institusjon
hjelper til med å registrere FeideID i låntakerprofilen i BIBSYS Biblioteksystem
(kommando LTEND i «Blåskjermen»).
Fristen for å gjøre dette er satt til 31. mars 2015.
Gruppe 2 – Studenter
BIBSYS importerer studenter fra Felles studentsystem (FS). For at vi skal få tilgang til
FeideID for disse studentene må hver enkelt institusjon sørge for at FeideID er
registrert for studentene i FS.
Studenter som ikke omfattes av import fra FS til BIBSYS, må tilordnes FeideID
direkte i låntakerprofilen og behandles likt som gruppe 1.
Fristen for å gjøre dette er 1. september 2015.
Gruppe 3 – Ansatte på institusjonen
BIBSYS trenger brukerdata om ansatte på institusjonen (utenfor biblioteket) for å gi dem
tilgang til å benytte bibliotekets tjenester gjennom Oria.
For ansatte som allerede er låntakere i BIBSYS, kan vi oppdatere FeideID for disse
automatisk hvis vi mottar data på FS-format, http://www.bibsys.no/produktertjenester/tjenester/import-av-lantakerdata/standard-importformat/. Hver post MÅ
inneholde både BIBSYS låntakerid (LTID) og FeideID. Alternativet er manuell
oppdatering som beskrevet for Gruppe 1.
Frist for leveranse er 27. april 2015.
For ansatte som blir nye låntakere etter at Alma blir satt i drift, vil BIBSYS tilby import på
samme måte som for studenter fra FS. Samme filformat brukes som angitt i første avsnitt,
og FeideID er obligatorisk.
Gruppe 4 – Andre eksterne brukere
Låntakere i kategori 7, vil bli håndtert i BIBSYS-Feide. Eventuelle andre
låntakerkategorier, eller grupper av personer som ikke har tilgang til Feide, må meldes til
BIBSYS, slik at vi kan sørge for at også disse håndteres i BIBSYS-Feide.
Frist for å melde fra om andre kategorier/grupper er 27. april 2015.
Leveranser
Alle leveranser kan sendes til [email protected] .
Side 2
Vedlegg A – Institusjoner med egen Feide instans
Hvis din institusjon står på denne listen, er det viktig at dere gjør det arbeidet som er
beskrevet over for å gjøre klart for bruk av Alma.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultetet
Diakonhjemmet høyskole
Dronning Mauds Minne Høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Volda
Høyskolen Diakonova
Kunst- og design høgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
Nasjonalbiblioteket
NLA Høgskolen
NMBU Universitetsbiblioteket
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Musikkhøgskole
Norsk institutt for skog og landskap
NTNU UB
Politihøgskolen
Samisk høgskole
UIT Norges arktiske universitet
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetsbiblioteket i Agder
Universitetsbiblioteket i Bergen
Side 3
Side 4