Innovasjon NHO og 2 kommuner

Innovative offentlige anskaffelser
KS seminar - 23.09.2015 – Tore Andre Sines
Stavanger kommune har etablert et sentralt driftsanlegg – en «digital
vaktmester» – som passer på alle byggene i kommunen.
INVESTERINGER
2009/2010
Investeringsbehovet for et
slikt anlegg ble
anslått til 40
MNOK. Derfor
ble det skrinlagt.
INVESTERINGER 2015
GEVINSTER UTOVER DE ØKONOMISKE
En felles inngangsportal
til tekniske systemer i
kommunens bygg
Brukerne melder fra om
feil via web – og kan
følge historikken
Feil som tidligere ikke ble
fanget opp, blir nå
registrert og rettet
Kommunen kan lettere
sertifisere seg innen
energiledelse
2
Nasjonale utfordringer
krever nye løsninger
Norge må omstille seg…
Det finnes en lavthengende frukt hvor
Norge kan omstilles samtidig som
næringslivet innoverer
Offentlige anskaffelser må utnyttes på
en mer aktiv måte i moderniserings og
innovasjonsarbeidet
Vi må samhandle smartere!
3
Hvor kan vi samhandle smartere?
Avklare behov og
forberede
anskaffelse
Konkurransegjennomføring
Kontraktsoppfølging
Grov skisse over en tradisjonell anskaffelsesprosess
4
2015 - 2019
Arbeidet skal bidra til et høyere
tempo i omstillingen av Norge
Innovative offentlige anskaffelser
skal befeste seg som et strategisk
virkemiddel for å modernisere
stat og kommune samtidig som
næringslivet innoverer
5
Stat, kommune og næringsliv i samarbeid
"Frontrunner" i innovative offentlige anskaffelser 2010 – d.d.
Programansvarlige
 NHO
 DIFI
 KS
Nærings- og fiskeridepartementet Helsedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet
Ledende pådrivere
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Innovasjon Norge
Forskningsrådet
Ledende statlige
virksomheter
Ledende kommunale
virksomheter
 Statsbygg
 Statens Vegvesen
 Helse Sør-Øst
 Forsvarsbygg
 NAV
 Skatteetaten
 Jernbaneverket
 Avinor
Oslo kommune
Kristiansand kommune
Stavanger kommune
Bergen kommune
6
Vår rolle og funksjon
Partnerskap
Eksempler
Kunnskap
Synliggjøring
Bistand
Spredning
7
Dialog med
markedet
Finnes det
løsninger
på
markedet?
NEI
1
Vurdere
behov
2
Planlegge
og
organisere
Før-kommersiell
anskaffelse
(PCP)
3
Dialog med
markedet
JA
Innovativ
anskaffelse
(PPI)
8
Hva er barrierene? Hvorfor utnytter vi ikke mulighetene?
 Svakt fokus og forankring fra ledelsens side.
 Begrenset kunnskap om innovative offentlige
anskaffelsesprosesser
 Frykt for å ta risiko og for å gjøre feil. "Det tryggeste er
å gjøre som man alltid har gjort"…
 Manglende samordning og koordinering. Internt i egen
virksomhet og utad mot andre i samme situasjon
9
I den ideelle verden!
 Ledelsen beslutter at anskaffelser skal brukes som et
strategisk verktøy for å understøtte virksomhetens mål
 Det utarbeides mål og målstruktur for arbeidet som
gjennomsyrer hele organisasjonen
 Det iverksettes kompetansetiltak for alle involverte
 Det utvikles samhandlingsarenaer på ledernivå mellom
fag og innkjøp som sikrer arbeid mot felles mål
 Bygges en innovasjonskultur
10
Spredningsprosess med utgangspunkt i et
felles behovs- og kunnskapsgrunnlag
FØLGERE
FØLGERE
FØLGERE
LEDENDE
FØLGERE
FØLGERE
FØLGERE
FØLGERE
11
23.9.15 Heidi E. Rygg
Innovative anskaffelser i Bærum
Smart mat
• Kommunen ønsket å ta i bruk nye
løsninger
– brukerne får mulighet til mestring og
selvhjulpenhet ved å få butikken hjem i stua
– sårt tiltrengt arbeidskraft innen pleie og omsorg
får mere tid til å utføre kjerneoppgaver
• Prosess:
– Identifisere behov
– Dialog med markedet
– Funksjonell kravspekk
• Bærum kommune deler gjerne erfaringer med deg!
Ta kontakt med Lene G. Sævik,
[email protected]
Tryggere hverdag
• Prosjektleder: [email protected]
• Prosjektet skal som en følge av deltagelse i KomNær oppnå
følgende mål:
– Bidra aktivt i kunnskapsutveksling mellom kommuner og
leverandører av velferdsteknologiske tjenester og produkter.
– Kommunen(e) som deltar i dette prosjektet skal benytte og øke
kompetansen om innovative anskaffelser.
– Konkurransegrunnlag for tjenester og produkter kan
gjenbrukes av andre kommuner og være i tråd med nasjonale
føringer. Det gjelder spesielt arkitektur og standardisering
innenfor det velferdsteknologiske området.
Tryggere hverdag - Omfang
• Anskaffe og implementere responssentertjenester og
velferdsteknologi produkter innenfor
Trygghetsskapende teknologier.
• Trygghetsskapende teknologier som skal muliggjøre
at mennesker kan føle trygghet og ha mulighet til å
bo lenger hjemme. I dette inngår løsninger som gir
mulighet for sosialdeltagelse og motvirke ensomhet.
Fra sektor ansvar til helhetlig ansvar
NY ORGANISERING AV
ANSKAFFELSESOMRÅDET
Oppdragsbrev
fra rådmannen 2015
• Anskaffelsesenheten har prosessansvaret for alle anskaffelser
av varer og tjenester over kr. 500.000,- fra 1.7.15.
• Konkurransegrunnlag skal godkjennes av både faglig ansvarlig
og prosessansvarlig.
• Tilsvarende skal kontrakt undertegnes av begge.
• Ansvaret for oppfølging av kontrakt ligger i linjen hos
fagansvarlig enhet.
Bærum kommunes
anskaffelsesstrategi
Formålseffektiv og kostnadseffektiv,
i henhold til lover og regler
Innovative
anskaffelser
Samfunnsansvar og
etikk
Kontraktsoppfølging
Kompetanse
Arbeidsprosesser
Hva skal vi oppnå?
• at anskaffelser blir et strategisk virkemiddel for
kommunens utviklingsarbeid og måloppnåelse
• Effektiv organisering, styring og kontroll av
anskaffelsesvirksomheten i kommunen
• Styrket anskaffelsesfaglig kompetanse
• Tydelig beslutningsprosess for igangsetting av
anskaffelser
• Tverrfaglig samarbeid gjennom tydelig
prosessansvar og faglig ansvar
• Effektive anskaffelsesprosesser
Strategisk styring av anskaffelser i
kommunen?
Portefølje
-styring
Innova
sjon
Kategoristyring
Strategi
Organisering
Kultur
Samhandling
Kompe
-tanse
Forankring
21
22
Anskaffelser - innovasjon
Kristiansand
«Ad hoc gruppen»
Innovasjon og innovasjon gjennom anskaffelser står tydelig i både
– innkjøpsstrategi
– IT – strategi
– Næringsstrategi
Rådmannen nedsatte nå en ad hoc gruppe som skulle se på dette:
MANDAT:
Lage forslag til beslutningsgrunnlag for hvordan Kristiansand kommune skal jobbe
med offentlige anskaffelser innen feltet eHelse og velferdsteknologi.
Beslutningsgrunnlaget bør inneholde forslag til rolle- og ansvarsfordeling mellom
sektorer og virksomheter, samt forslag til beslutningsprosess ved anskaffelsene.
http://www.prosjektveiviseren.no/
Vurdere behov
•
Planlegge og
organisere
Dialog med
markedet
Gjennomføre
konkurranse
Kontraktsoppfølging
Rolleavklaring: «Rett kompetanse til rett tid knyttet til rett beslutning»
–
–
–
–
IT
Innkjøp
Helse- og sosial
Andre kommuner (?)
Ta kontakt
MER INFORMASJON
www.leverandorutvikling.no
www.anskaffelser.no
Tore André Sines; Tlf: 91575450
@torsine
26