Saksprotokoll - Toll og avgiftsdirektoratet

FYLKESRÅDMANNEN
TOLL- OG AVGIFTSETATEN
25 JUN 2015
ROGALAND
FYLKES KOM M UN I
DOKUMENTSENTERET
Toll- og avgiftsdirektoratet,
Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel
Postboks 8122, Dep,
0032 OSLO
Deres ref.:
24.06.2015
Saksbehandler:Unni Heibo
Direkte innvalg: 51 51 66 09
Saksnr. 15/12342-3
Løpenr. 42621/15
Arkivnr.
SVAR PÅ HØRING FRA TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET
- ENDRING AV TOLLFORSKRIFTEN VEDRØRENDE PROVIANTERINGSREG LER
Fylkesutvalget i Rogaland behandlet høringen i møte 23. juni 20105 som FU-sak 134/15,
og vedtok enstemmig følgende svar:
«Endringer i Tollforskriften vedrørende proviantregler.
Fylkesutvalget er positiv til de endringer som Toll og avgiftsdirektoratet legger opp til, og
som muliggjør for rederier å frakte last og passasjerer på innenlands strekninger, samtidig
som man forbruker tollfri proviant.
Det har over langt tid vært en målsetting å flytte mer gods fra vei til sjø, og foreslåtte
endringer er et godt bidrag til den målsetting.
Det er et tiltak som kan gi stor miljø- og trafikksikkerhetsgevinst.
Fylkesutvalget forutsetter at det legges opp til gode løsninger som ivaretar gjennomføring
av nytt regelverk som sikrer toll og avgifter på omsetting av tollfrie varer og likebehandling
av aktører.»
Med hilsen
Trond Nerdal
fylkesrådmann
<AtC
( Unni Høibo
saksbehandler
Vedlegg: Saksprotokoll
BANKGIRO: 3201.05.50520
POSTADRESSEBESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS
Postboks 130 SentrumArkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 0051 51 68 90
4001 STAVANGERSTAVANGER
E-POST: [email protected]
INTERNETT: www.rogfk.no
Saksprotokoll
ROGALAND
FYLKESKOMMUNE
Utvalg:Fylkesutvalget
Møtedato:23.06.2015
Sak:134/15
Resultat:Annet forslag vedtatt
Arkivsak:15/12342
Tittel:SAKSPROTOKOLL - HØRING FRA TOLL- OG
AVGIFTSDIREKTORATET - ENDRING AV TOLLFORSKRIFTEN
VEDRØRENDE PROVIANTERINGSREGLER
Behandling:
Det ble protokollert:
Terje Halleland, FrP fremmet følgende forslag til høringsuttalelse på vegne av alle
partiene:
Fylkesutvalget i Rogaland er positiv til de endringer som Toll- og avgiftsdirektoratet
legger opp til, og som muliggjør for rederier å frakte last og passasjerer på
innenlands strekninger, samtidig som man forbruker tollfri proviant.
Det har over langt tid vært en målsetting å flytte mer gods fra vei til sjø, og foreslåtte
endringer er et godt bidrag til den målsetting.
Det er et tiltak som kan gi stor miljø- og trafikksikkerhetsgevinst.
Fylkesutvalget forutsetter at det legges opp til gode løsninger som ivaretar
gjennomføring av nytt regelverk som sikrer toll og avgifter på omsetting av tollfrie
varer og likebehandling av aktører.
Votering:
Hallelands fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget i Rogaland er positiv til de endringer som Toll- og avgiftsdirektoratet
legger opp til, og som muliggjør for rederier å frakte last og passasjerer på
innenlands strekninger, samtidig som man forbruker tollfri proviant.
Det har over langt tid vært en målsetting å flytte mer gods fra vei til sjø, og foreslåtte
endringer er et godt bidrag til den målsetting.
Det er et tiltak som kan gi stor miljø- og trafikksikkerhetsgevinst.
Fylkesutvalget forutsetter at det legges opp til gode løsninger som ivaretar
gjennomføring av nytt regelverk som sikrer toll og avgifter på omsetting av tollfrie
varer og likebehandling av aktører.
Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger
Besøksadresse:
Arkitekt Eckhoffst. 1
Stavanger
Telefon:51 51 66 09
Telefaks:51 51 68 26