Følgeskriv til klage datert 18.5.2015

Roy Njåstad
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Sivilarkitekt E. Broder Lund <[email protected]>
18. mai 2015 13:54
Roy Njåstad
Leif Erichsen; Frank Gjelsvik; Dominika Polakowska-Galewska
Bøhmergaten - følgeskriv til Klage
Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:
Følg opp
Flagget
Dette er mitt forslag til følgeskriv til Klage. Vennligst se på texten. Tegningene kommer strax de er klare Prosjekt; Bøhmergaten 40 Kommunens ref. 201427364 Avslag på søknad, dat. 07.05.2015 Fra ansvarlig søker, Bygg Prosjekt AS, har vi fått oversendt gjenpart av nevnte skriv. Det nevnes i avslaget at den innfelte verandaen i taket vil endre husets fasade på en uheldig måte. Dette er vi ikke enige i. Husets fasade blir etter vår mening ikke påvirket av den innfelte verandaen i taket. Etter vår mening ville fasadene bli påvirket dersom vi alternativt hadde foreslått arker på taket. Vertikale elementer på taket ville «løfte» fasaden over gesimsen. Slik løsning, med nye arker på taket, har Fagetaten tidligere godkjent på naboeiendommen, Bøhmergaten 38. Her er det tydelig at arkene har stor og ny innvirkning på hele husets utseende. Vi undrer oss over hvor tilsynelatende tilfeldig denne avgjørelsen er. Vi viser eksempelvis til et tidligere prosjekt, St. Hansstredet 24, deres ref. 200006599. I dette prosjektet foreslo vi både en gjennomarbeidet fin ark på taket, og en tilsvarende løsning med innfelt veranda i takflaten. Både Byantikvaren og Fagetaten frarådet arken, men godkjente den innskutte verandaen som en god løsning Vi vil anmode ansvarlig søker om at avgjørelsen i denne saken må påklages. Imidlertid har vi bearbeidet våre tegninger således: 1. Skråvinduene i gavlveggen mot nord gjøres rektangulære, slik fagetaten foreslår. 2. Den innskutte verandaen gjøres smalere. Derved blir takflaten større, og den synlige delen av brystningen reduseres til et minimum. Tegningene på endringene vedlegges. Med vennlig hilsen SIVILARKITEKT E. BRODER LUND AS 1